Page 1

เส้ นทางสะดวกสํ าหรับการเดินทางมายัง โรงแรมเดอะ ทวิน ทาวเวอร์ 1. จากถนนพระราม 1 ผ่านด้านหน้าสนามกีฬาแห่งชาติ (สนามศุภชลาศัย) ตรงและผ่านแยกเจริ ญผล จากนั้นจะพบแยกที่สอง อุรุพงษ์ตดั ใหม่ (สังเกตโดยง่าย มีทางด่วนพาดผ่านสี่ แยก) ให้เลี้ยวซ้ายลอดใต้ทางด่วน วิง่ ตรงมาประมาณ 200 เมตร โรงแรมจะอยูท่ างด้านขวามือ สามารถ เลี้ยวขวาเข้าโรงแรมได้เลย 2. จากถนนพระราม 4 (หัวลําโพง) วิ่งตรงมาทางสามย่าน จะพบสี่ แยกแรกชื่อสี่ แยกมหานคร (สังเกตง่ายมีทางด่วนพาดผ่านสี่ แยก) ให้เลี้ยว ซ้ายเข้าถนนพระรามหกตัดใหม่ (จารุ เมือง) และวิ่งตรงขนานทางด่วนมาประมาณ 800 เมตร โรงแรมจะอยูท่ างด้านซ้ายมือติดถนนใหญ่ สามารถเลี้ยวซ้ายเข้าโรงแรมได้สะดวก (สังเกตง่ายจะมีเจ้าหน้าที่โบกรถหน้าโรงแรม) 3. จากถนนพระราม 4 (สามย่ าน) วิ่งตรงมาทางหัวลําโพง ผ่านแยกบรรทัดทอง ให้ชิดขวาพบสี่ แยกข้างหน้า (สังเกตง่ายมีทางด่วนพาดผ่าน สี่ แยก) ให้เลี้ยวขวาเข้าถนนพระรามหกตัดใหม่ (จารุ เมือง) โดยลอดใต้ทางด่วนเข้ามา (โดยแยกนี้จะเป็ นแยกสุ ดท้ายก่อนถึงหัวลําโพง) วิ่งตรง ขนานทางด่วนประมาณ 800 เมตร โรงแรมอยูซ่ า้ ยมือติดถนนใหญ่ 4. จากอนุสาวรีย์ชัยฯ ตรงมาทางราชเทวี ข้ามสะพานหัวช้าง พบแยกปทุมวัน ให้เลี้ยวขวาผ่านหน้าสนามกีฬาแห่งชาติ ผ่านแยกเจริ ญผลจะพบ แยกอุรุพงษ์ตดั ใหม่ (สังเกตง่าย มีทางด่วนพาดผ่านสี่ แยก) เลี้ยวซ้ายลอดใต้ทางด่วน วิ่งตรงมาประมาณ 200 เมตร โรงแรมอยูข่ วามือติดถนน ใหญ่สามารถเลี้ยวขวาหน้าโรงแรมได้สะดวก 5. จากสะพานพระปิ่ นเกล้ า ตรงมาทางหลานหลวง เลี้ยวขวาเข้าแม้นศรี วิ่งตรงมาจนถึงแยกแม้นศรี ให้เลี้ยวซ้าย ผ่านหน้าโรงพยาบาลหัวเฉี ยว ให้เลี้ยวขวา ผ่านหน้าโรงเรี ยนเทพศิรินทร์ ให้เลี้ยวซ้ายข้ามสะพานนพวงศ์ วิ่งเลียบทางรถไฟ เลี้ยวซ้ายผ่านหน้าหัวลําโพง แล้วเลี้ยวซ้ายเข้า ถนนรองเมือง วิ่งตรงมา ถนนจะบังคับให้เลี้ยวขวาพบแยกข้างหน้า (แยกแรก) เลี้ยวซ้ายวิ่งขนานทางด่วน ตรงมาทางอุรุพงษ์ โรงแรมจะอยู่ ซ้ายมือก่อนถึงอุรุพงษ์ประมาณ 200 เมตร ให้เลี้ยวซ้ายเข้าโรงแรมได้สะดวก 6. ทางด่ วนขั้นที่ 1 (บางโคล่ -แจ้ งวัฒนะ) ช่วงพระราม 4 วิง่ ตรงมาทางหัวลําโพงจะพบแยกมหานครตัดใหม่ (สังเกตง่าย มีทางด่วนพาดผ่าน) ให้เลี้ยวขวาลอดใต้ทางด่วน เข้าถนนพระรามหกตัดใหม่ (จารุ เมือง) (แยกนี้จะเป็ นแยกสุ ดท้ายก่อนถึงหัวลําโพง) ให้วิ่งตรงมา 800 เมตร โรงแรมจะอยูซ่ า้ ยมือติดถนนใหญ่ 7. ทางด่ วนขั้นที่ 2 (แจ้ งวัฒนะ-บางโคล่ ) ช่วงพระราม 4 สามย่าน-หัวลําโพง ให้ชิดขวา ถึงแยกมหานคร วิ่ง U-TURN กลับโดยวิ่งเข้าถนน พระรามหกตัดใหม่ (จารุ เมือง) ขนานทางด่วนเข้ามาประมาณ 800 เมตร โรงแรมอยูซ่ า้ ยมือ ติดถนนใหญ่ 8. รถเมล์ สาย 15 47 48 และ 204 ลงหน้าอาคารศรี จุลทรัพย์ ถ.พระราม 1 แล้วเดินไปทางด้านข้างอาคารใต้ทางด่วน (อยูต่ รงบริ เวณสี่ แยก) ประมาณ 200 เมตร โรงแรมอยูท่ างด้านขวามือ

0705_22  
0705_22  

http://www.foodfti.com/images/stories/pr_news/0705_22.pdf

Advertisement