Page 1

GEDACHTENGOED OP LEREN

DEELTIJD OPLEIDING

TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE

TB

Technische Bedrijfskunde


Font y s B E n T B EnT m a gaz in e Di t s c h ri jve n b e v a t e e n i n z i c ht v a n hoe wi j a l s ond er wi j si nstel l i ng d e op l ei d i ng tot Techn is ch Bedr i j f sk u n d i g e he b b e n vo r m gegeven. Het d oel hi er v a n i s d a t j i j a l s stud ent b egr i jpt v a n u i t w el k g e d a c hte g o e d o p l e r e n wi j d i t ond er wi j s heb b en ontwor p en. En d a t j e b ekend ra a k t m et e e n a a n t a l b e g r i p p e n e n str uctur en d i e j e a l s stud ent zul t tegenkomen wa nnee r je deze op l e i d i n g g a a t vo l g e n .

2

F O N T Y S B E n T - B E D R I J F S M A N AG E M E N T E D U C AT I E E N T EC H N I E K


1 . I n h ou d s o p g ave

2 . D e T B p ro fes s io n al

4

2 . 1 Perso o n l i j ke l e e r b e ho e f te 6 2 . 2 De p r o f e ssi o n a l d i e w i j o p l e i den

7

2 . 3 H et Te c hn i sc h B e d r i j f sk u n d i g e D NA

8

3 . Ge dac h ten g o ed o p l eren

10

3 . 1 Copy- a d a p t- p a ste

12

3 . 2 M od u l a i r e o p l e i d i n g

12

3 . 3 M od u l e - o p b o u w

13

3 . 4 O n d e r ste u n e n d e l e e r l i j n e n

14

4 . Toe t sen en an d ere vo rm en v an ev a lua ti e

16

4 . 1 Lee r u i t ko m ste n

18

4 . 2 S t u d i e p u n te n b e ha l e n

18

4 . 3 De r o l v a n he t p o r t f o l i o

19

5 . He t o n d er wij s p ro g ram m a

20

5 . 1 De d o c e n t r o l l e n

22

6 . Tot sl o t

23

F O N T Y S B E n T - B E D R I J F S M A N AG E M E N T E D U C AT I E E N T EC H N I E K

3


2.De TB professional


2 . 1 Pers o o nlijke leer b e h o e fte J ij h ebt er vo o r g e koze n o m j e ze l f i n te schr i j ven voor d e Fontys op l ei d i ng Techni sch B ed rijfs k u n de ( T B) . We l l i c ht he e f t d e ze b esl i ssi ng b ehoor l i j k wa t voeten i n d e a a r d e geha d en beh oorl ijk w a t t i j d i n b e sl a g g e n o m e n? Net a l s j ouw med estud enten heb j e p er soonl i j ke drijf veren die e r to e g e l e i d he b b e n d a t j e d e sta p tot i nschr i j ven heb t genomen. D e d r i j f ver en v a n jou en j o u w m e d e st u d e n te n k u n nen ver schi l l en v a n el k a a r, d e ene p er soon wi l d oor de ze s t u di e te vo l g e n ho g e r o p ko m e n i n he t b ed r i j f wa a r hi j nu wer k t en een a nd er wi l v a n het k l ein e bedr i j f w a a r hi j n u w e r k t ove r s ta p p en na a r een gr oter b ed r i j f met meer ca r r i èr emog el i jk h eden . En e r z i j n ze e r w a a r sc hi jnl i j k med estud enten d i e het r oer hel ema a l r i gour eus w il l en om go o i e n e n b e sl o te n he b b e n d a t ze een tota a l a nd er b er oep ga a n b eoef enen wa arvoor zij n u d e ze o p l e i d i n g vo l g e n . Ko r to m : h e t i s vo o r o n s a l s o p l e i d i n g en a l s d ocenttea m nood z a kel i j k d a t we d e p er soonlijke m ot i v a t i e e n l e e r b e ho e f te n i nve n t a r i ser en en steed s zo goed mogel i j k p r ob er en hi er op te a n t i c iperen b i n n e n d e m o g e l i j k he d e n d i e we heb b en. Ui tei n del i jk m o e t d i t l e i d e n to t e e n o p l ei d i ng d i e Techni sch B ed r i j f sk und i ge p r of essi ona ls a fl evert die d e m o g e l i j k he i d he b b e n geha d hun ei gen l eer b ehoef te centr a a l te stel l en.

6

F O N T Y S B E n T - B E D R I J F S M A N AG E M E N T E D U C AT I E E N T EC H N I E K


2 . 2 De p ro fess io nal d ie w ij o p l e id e n Doorda t de w e r e l d w a a r i n w i j l e ve n steed s comp l exer, d r uk ker en snel l er ver a nd er t i s er in on ze og e n o o k b e ho e f te a a n e e n a nd er e p r of essi ona l . Er wor d t meer v a n p r of essi ona l s g ev ra a g d d a n a l l e e n te c hn i sc he e n b ed r i j f sk und i ge kenni s en i nz i chten. Da a r om heb b en wij con c reet ge f o r m u l e e r d w i e w i j o p l e i d en: “ W i j lei d en o n d e rn e m e n d e p ro fe s s io nal s op di e i n staat zi j n om e e n le ve n lang te ku nne n leren . Z i j kunne n zic h v a n u it h u n o n d e rzo e ke nde hou di ng e n i ndi vi du e le kracht aanp asse n aan d e ni euw s te o n t w ik ke lin g e n d ie zic h a fsp e le n i n de (te chni sche ) we re ld waari n zi j act i e f zi j n”.

Deze profe ssi o n a l he e f t e e n sp e c i f i ek D NA d a t wi j a l s op l ei d i ng b or gen i n onze ond er wi jsprog ra m m a’s.

F O N T Y S B E n T - B E D R I J F S M A N AG E M E N T E D U C AT I E E N T EC H N I E K

7


2. 3 Het Technis ch Be d rijfs ku n d ige D N A De g eh el e o p l e i d i n g i s o p g e b o u w d u i t meer d er e thema ti sche mod ul es. D eze mod ul es z i j n g ekoppel d a a n he t l a n d e l i j ke T B p r o f i el en a a n d e vol gend e v i j f b ed r i j f sk und i ge a sp ecten. Goed i n zi c ht i n d e a sp e c te n p ro ce s, b e st u rin g, orga n isa t ie en in form a t ie sta a n centr a a l in on ze opl eid i n g . Ee n T B p r o f e ssi o n a l z a l a l ti j d het zogena a md e voor tb r engi ngsp r oces (p r oduct i eproc es /l o g i st i e k p r o c e s) v a n e e n o r ga ni sa ti e p r ob er en te ma na gen, ver b eter en of ontwe rpen . Da a rbi j b e n j e o p zo e k n a a r ho e d e i nter a cti e tussen mensen, ma chi nes en/of I C T system en verl oop t , o m d e ze o p t i m a a l te l a ten f uncti oner en. Om een p r oces goed te l a ten ver l o pe n za l er s t u ri n g ( b e st u r i n g ) n o d i g z i j n v a n d i t p r oces. D eze stur i ng k a n z i tten op het geb i ed van k w a l i tei t s ei se n e n d e i n ze t v a n m i d d e l en (ca p a ci tei t). H et p ro ce s e n d e b e st u r i n g k u n n e n na tuur l i j k ni et zond er d e mensen d i e het mogel i j k make n. Da a rom k i jk t d e T B p r o f e ssi o n a l o o k goed na a r d e wi j ze wa a r op d e or ga ni sa ti e i s i nger i cht , e n m i n s ten s zo b e l a n g r i j k i s d e z a c hte k a nt v a n d e orga n isa t ie. D enk a a n b i j voor b eel d d e r ol van g roeps proce sse n e n ve r a n d e r m a n a g ement . L a a tste voor wa a r d e voor het goed f uncti oner en v a n proc es se n i s b e t r o u w b a r e e n t i j d ige in form a t ie om d e j ui ste b esl ui ten te k unnen neme n. Boven s t a a nd e v i e r a sp e c te n ( PB OI ) wor d en ui ter a a r d ster k b eĂŻ nv l oed d oor d e omgev i ng van h et bedri jf. D e T B p r o f e ssi o n a l m o e t d a n ook i n sta a t z i j n om e x te rn e on t w ikke l in ge n te h erken n en e n he t e f f e c t d a a r v a n o p de or ga ni sa ti e goed i n te scha tten. D enk b i j d i t v i j f d e a s pec t h ierb i j a a n z a ke n a l s co n c u r r e nti e, a f zetma r k t , ma a r ook a a n tr end s a l s ver d uur z a ming ( circ u l a i re e co n o m i e ) e n b i g d a t a .

Af be e ld in g 1

P r ofe s s i onel e n iveau s In a fbeel di n g 1 st a a n d e v i j f b e d r i j f sk und i ge a sp ecten a f geb eel d . A a n d e z i j k a nt v a n d e piram i de zi jn dr i e n i ve a u s b e n o e m d : o p e ra t ion e e l -ta ct isch -st ra te gisch. D i t z i j n d e ni vea us w a a rop j ij a l s p r o f e ssi o n a l k u n t a c te r en. Het ond er schei d tussen d e ni vea us (op eenvol gend in de opl ei din g ) z i t he m i n e e n o p l o p e n d e comp l ex i tei t v a n d e contex t en d e ta a k en i n d e mate v a n zel fs t a n d i g he i d . Oo k z i e j e e e n g r oen/b l a uwe wok kel d i e om d e p i r a mi d e heen k r ul t . De ze wok kel s t a a t vo o r d e d r i e d i m e n si e s wa a r i n j i j j ezel f a l s mens en p r of essi ona l ontwi k kel t ge duren de de op l e i d i n g . H i e r o n d e r st a a n d e d i mensi es kor t ui tgel egd .

8

F O N T Y S B E n T - B E D R I J F S M A N AG E M E N T E D U C AT I E E N T EC H N I E K


De ke nni s d i me n si e o n t w i k ke l j e a l s stud ent d oor a a ngeb od en theor i e en of zel f gezochte t h eori e toe te p a sse n i n j o u w p r o f e ss i onel e p r a k ti j k . Op d eze ma ni er k a n het p er soonl i j ke er v a rin g s ke n n i s wo r d e n . Va n u i t d e p rof essi onel e d i mensi e b en j e a l s stud ent ger i cht b ez ig m et h et on t w i k ke l e n v a n v a a r d i g he d e n. Hi er voor i s een r ugz a k nod i g met ver schi l l end e v aardig h eden d i e g e ĂŻ n te g r e e r d m e t d e j u iste kenni s i ngezet k unnen wor d en i n d e b ed r i j f sconte xt . De i d e nt i te i tsd i me n si e he e f t te m a ken met wa t j ou a l s stud ent uni ek ma a k t ten opz i chte van jou w m edest u d e n te n d i e he t ze l f d e d ip l oma b eha l en. Het na tuur l i j ke ta l ent wor d t ged ur ende de opl eidin g co n c r e e t b e n o e m d e n ver d er ontwi k kel d mi d d el s o.a . coa chi ng en a a nd a cht vo o r zel freg u l a ti e . In h et l og o ( a f b e e l d i n g 2 ) d a t g e ko p p el d i s a a n onze op l ei d i ng Techni sche B ed r i j f sk und e zi t een verh a a l . D i t ve r ha a l i s sy m b o l i seer t hoe wi j tegen l er en a a nk i j ken. Ler en b egi nt bij n ieu w s g ieri g he i d , e n d a a r o m m o e t o nd er wi j s i nsp i r er en. I nsp i r a ti e komt voor t ui t p r a k ti j kverh a l en en p r i k ke l e n d e w e r k vo r m e n v a n d ocenten, ma a r ook ui t d e i nb r eng v a n ex p er ts uit h et bedrijfsl e ve n . In h et l og o he r ke n j e e e n t a n d w i e l d at symb ol i seer t d a t een p r oces gesmeer d moet l op en. In da t t a n dw i e l he r ke n j e w e l l i c ht e e n p op p etj e d a t i s op geb ouwd ui t l i j nen d i e met el k a ar verbon den z i j n ( n e t w e r k ) . Da t p o p p e tj e b eel d t ui t d a t d e mens centr a a l sta a t en d e ver b indin g s t a a t vo o r he t f e i t d a t w i j g e l oven d a t l er en en wer ken soci a l e p r ocessen z i j n.

TB

Technische Bedrijfskunde

A fb e e ld in g 2

F O N T Y S B E n T - B E D R I J F S M A N AG E M E N T E D U C AT I E E N T EC H N I E K

9


3 Gedachtengoed op leren


3 . G e da chteng o ed o p lere n Wij d en ken da t ee n g o e d e sa m e nw e r k i n g t ussen stud enten en d ocenten b el a ngr i j k i s. Het helpt i n on ze og e n d a t j i j a l s st u d e n t o n s g e d a chtengoed op l er en kent . Met d i t ged a chtengo ed h ebben w i j i m m e r s d e o p l e i d i n g vo r mgegeven. Da t heef t d i r ecte gevol gen voor hoe j i j bepa a l de a ct iv ite i te n e n si t u a t i e s e r v a a r t i n d e ond er wi j sp r a k ti j k . Da a r om wor d en hi er ond er een a a n t a l bel a n gr i j ke e l e m e n te n v a n o n s ged a chtengoed op l er en toegel i cht .

3 . 1 Copy - ad ap t-p as te In het on der w i js z i j n w e a l s d o c e n te n v a a k op zoek na a r a a np a k ken d i e i n a l l e omsta nd i ghed en wer ken . E n da t is ze e r l a st i g w a n n e e r j e j e zel f b ed enk t d a t b i j na a l l e mensen op een ver sc h i l l en de m a n i e r l e r e n . D e n k d a a r b i j a a n ver schi l l en i n temp o, p l a a ts, a cti v i tei tvoor keur en als l ezen , s ch ri jve n , l u i ste r e n e n zovo o r t s. Zel f s a l s we een goed d r a a i end ond er wi j sconcep t zoud en kopiëren u i t b i j vo o r b e e l d F i n l a n d o f Si nga p or e d a n nog geef t d a t geen ga r a nti e voor su cc es . Juist om da t de we r e l d w a a r i n w i j l e ve n ste ed s comp l exer en d r uk ker wor d t gel oven wi j i n eenvou d en s t ru c t u u r. H o p e l i j k b e ve st i g j i j d i t na het l ezen v a n d i t ged a chtengoed . Er b esta a t in he t on der w ijs v a a k n i e t e e n e n ke l e o p l o s si ng of a a np a k voor het d oel d a t j e wi l t b er ei ken. Wel w eten w e u it o n d e r w i j so n d e r zo e k1 d a t veel a a np a k ken wer ken. Ma a r...na tuur l i j k z i tten er hier en da a r a dde r t j e s o n d e r he t g r a s. De b es c h ri jv in g d i e j e n u l e e st i s d e b a si s wa a r op d e d eel ti j d op l ei d i ng Techni sche Bedr i jfs k u n de v a n Fo n t y s B En T i s o n t w i k ke ld en wor d t ui tgevoer d . D eze a a np a k i s tot sta nd geko m en door ze e r b e w u ste ke u ze s d i e g e ma a k t z i j n op b a si s v a n onze ei gen er v a r i ngen, bezo eken a a n a n d e r e i n ste l l i n g e n e n u i t w e tenscha p p el i j k ond er zoek . Hi er b i j i s geen enkel onderdeel domw e g g e ko p i e e r d m a a r i s he t ond er d eel a l ti j d eer st ui tged i ep t/ei gen gema a k t . Daarn a is er op k l e i n e sc ha a l e r v a r i n g o p g ed a a n i n d e ond er wi j sp r a k ti j k om ver vol gens te bepa l en of h et g e ï n te g r e e r d zo u wo r d e n i n d e ond er wi j sa a np a k .

3 . 2 Modul aire o p leid ing De geh el e opl eidi n g to t Te c hn i sc h B e d r i j f skund i ge b ev a t v i er mod ul es voor d e A ssoci a te degree res p. a c h t m o d u l e s ( w a a r v a n é é n ke uze- mod ul e) voor d e B a chel or. D eze mod ul es z i j n geko ppel d a a n re l e v a n te t he m a’s. Vo o r i e d er e mod ul e z i j n stud i ep unten te b eha l en.

12

F O N T Y S B E n T - B E D R I J F S M A N AG E M E N T E D U C AT I E E N T EC H N I E K


3 . 3 Module- o p b o uw

TB

Technische Bedrijfskunde

Project thema

PROJECT

PREJECT POSTJECT

Af beeldi ng 3

presenteren onderzoek + leercanvas

presentatie “foto”

presentatie “foto”

presentatie “foto”

presentatie “foto”

learning experience trots

PR E JEC T f a s e In de m odu l es h eb b e n w i j g e koze n vo o r e e n v a ste str uctuur d i e a l ti j d ter ugkeer t , z i e af beel din g 3 . Een t he m a t i sc he m o d u l e st a r t met een v i j f weken d ur end e p re je ct fa se. D eze f ase h eeft a l s doe l e n o m he t t he m a te o n t l ed en zod a t j i j a l s stud ent hel d er k r i j gt wel ke basis ken n i s je a l b e z i t . En w a t j e w i l t l e r e n r ond om het thema . P l us d a t j e concr eti seer t wa t je no dig h ebt v a n he t b e d r i j f w a a r j e w e r k t en v a n ons a l s d ocenten om j ouw l eer d oel en te r e a l i s eren . Di t a l l e s v a n j e sa m e n i n e e n p l a n v a n a a np a k wa a r mee j i j j ouw p er soonl i j ke leerbeh oefte in k a a r t b r e n g t . In di t prog ra m m a ko m j e i n co n t a c t m e t d o c enten en ex ter ne ex p er ts d i e mi d d el s a cti eve wer k vorm en en in st r u c t i e2 j o u i n sp i r e r e n e n ni euwe d enk- en k i j k r i chti ngen meegeven. Z i j geve n een s pec ifi e ke u i te e n ze t t i n g ove r o nd er wer p en d i e r el ev a nt z i j n voor het mod ul ethema . Teve n s ben je bez i g m e t o p d r a c hte n d i e j e h el p en d e b enod i gd e b a si skenni s hel d er te k r i j gen en te in teg reren . Na de eers te v i jf w e ke n w a a r i n d e vo o r ke n ni s i s a a ngeb r a cht en j e enthousi a st b ent gema a k t over de m o g e l i j k he d e n v a n he t m od ul ethema b i nnen j ouw b ed r i j f ga j e meer pr ob l eem opl os s e n d a a n d e sl a g a l s st u d e n t . D e p r oj ectf a se d oor l oop j e nooi t hel ema a l indiv i du eel . M i dd e l s he t mi x e n ma tc h p r i nci p e zor gen we er voor d a t j ul l i e a l s stud enten bewu s te keu zes ma ke n i n he t sa m e nw e r ke n met el k a a r. D i t k a n z i j n a l s p r oj ecttea m of a l s f eed ba c k tea m . PROJEC T f a s e In de ze p ro j e c t fa se ( 1 2 w e ke n) w e r k j e m i dd el s (zel f )ontd ek kend en ond er zoekend l er en3 aan een g rotere ove r ko e p e l e n d e o p d r a c ht . Het ver tr ek p unt v a n l er en i s hi er b i j j ouw n ieuw s g ieri g h eid e n e e n e sse n t i e e l u i tg a n gsp unt i s d a t het l er en d oor j e zel f wor d t gestuur d . Daarom k ri jg j e n i e t a l l e s k a n t- e n - k l a a r vo o r geschotel d Er wor d t v a n j ou a l s stud ent ver wa cht dat j e in form a t ie ze l f g a a t o n td e k ke n , so r te r en en d a t j e d i e k unt i ntegr er en i n j ouw onder w ijs -/bedri j f sco n te x t . H i e r vo o r b i e d e n wi j ook ger i chte wor k shop s a a n om j ou d a a r b i j te onders teu n en , da a r ove r l e e s j e m e e r i n d e vol gend e p a r a gr a a f. POS TJEC T f a s e Ver vol g en s bel a n d j e i n d e p o st j e c t fa se. Di t i s d e f a se wa a r i n j e j ouw p r of essi onel e en per s oon l i jke on t wi k ke l i n g k u n t l a te n z i e n . Ind i en nod i g k un j e d eze twee weken geb r ui ken om r epa ra t ies u i t te vo e r e n a a n j o u w b e r o e p sp r od ucten. Tevens k r i j g j e d e mogel i j k hei d om j ezel f or ië n teren op de vo l g e n d e m o d u l e ke u ze .


3 . 4 On dersteunend e lee rl ijn e n In het l eerprog ra m m a d a t w i j vo o r j o u he b ben ontwi k kel d z i j n na a st v a k sp eci f i eke momenten oo k m om en ten g e p l a n d w a a r a a n d a c ht wo r dt geschonken a a n p rofe ssion e l e va a rd igh e d e n en ident i te i t. De vaard i ghe d e n l i j n i s o p g e b o u w d u i t e e n v i er ta l top i cs, na mel i j k : on d e r zoe ke n , com m uni ce re n, ma n a g e n e n p ro fe ssi o n a l i se re n. W i j mer ken d a t het wer k vel d ni et a l l een veel i n h ou d ( ken n i s) , m a a r o o k ‘hb o w e r k- en d enk ni vea u’ ver wa cht v a n een T B p r of essi ona l . Vand a a r da t w ij b ove n st a a n d e t he m a’s a a n bi ed en en v a n j ou a l s stud ent ver wa chten d a t je deze k u n t in tegr e r e n i n d e p ro j e c t fa se. D e v a a r d i ghed enl i j n i s zo geï ntegr eer d i n het m od u l eprog ra m ma d a t j e a l s st u d e n t v i j f ke er zel f een wor k shop thema k unt ui tk i ezen ui t ons aan bod zoda t jeze l f k u n t b e p a l e n w a a r j i j op d a t moment het meeste a a n heb t . De i d e nt i te i t s l i j n b e st a a t he e f t a l s d o e l d at er a a nd a cht i s voor d e ei genhei d v a n j ou a l s stu den t . H ierm ee b e d o e l e n w e d a t w i j i e d e r e stud ent en p r of essi ona l wi l l en z i en a l s uni ek per s oon m et zi jn e i g e n p r o f i e l ( t a l e n te n , a mb i ti e). D eze l eer l i j n b esta a t i n d e p r a k ti j k ui t een combin a t i e v a n pe r so o n l i j ke o n t w i k ke l i n g sger i chte coa chi ng en ond er wi j sa a nb od . Tijde n s de coa ch i n g st a j e sa m e n m e t j o u w coa ch sti l b i j j ouw a mb i ti es, l eer v r a gen, ta l enten. Ook h eb je a a n de co a c h e e n sp a r r i n g p a r t n er met b etr ek k i ng tot wor k shop en mod ul ekeuzes die j e m oet m a ke n g e d u r e n d e d e o p l e i d i n g .

14

F O N T Y S B E n T - B E D R I J F S M A N AG E M E N T E D U C AT I E E N T EC H N I E K


F O N T Y S B E n T - B E D R I J F S M A N AG E M E N T E D U C AT I E E N T EC H N I E K

15


4. Toetsen en andere vormen van evaluatie


4 Toe tse n en and ere vorm e n van e val u at ie Wij v in den feedba c k4 e e n b e l a n g r i j k o n d e r deel v a n l er en. Hi er b i j ma ken we ond er schei d tu ss en produ ct en p r o c e se v a l u a t i e w a a r o p j e a l s stud ent i nf or ma ti e (f eed b a ck ) ter ug k r i j gt vanuit de doc en t . D e ze i n f o r m a t i e b e st a a t ui t: - Wa a r g a je n a a rto e a l s l e r e n d e ( f e e d u p) - Wa t h eb je g eda a n a l s l e r e n d e ( f e e d b a c k ) - Wa t i s de vol g en d e st a p ( f e e d f o r w a r d )

4 . 1 L e e r uitko ms ten Alle m odu l es en v a a r d i g he d e n t he m a’s d i e wi j a l s op l ei d i ng a a nb i ed en z i j n gekop p el d a a n stu di epu n ten . Vo o r i e d e r e m o d u l e e n v a a r d i ghed enthema z i j n d eze stud i ep unten gekop p el d aan l eeru i t kom s te n . D e ze l e e r u i t ko m ste n zi j n een b eschr i j v i ng v a n wa t j i j a l s stud ent weet , begri jpt en k a n d o e n n a a f r o n d i n g v a n e e n mod ul e. Als o pl ei din g h eb b e n w i j g e t r a c ht o m d e l eer ui tkomsten zo concr eet en b egr i j p el i j k mogel i j k te om s c h ri jven . In ons m odu l epro g r a m m a zo r g e n w e e r vo o r d a t j e op meer d er e momenten f eed b a ck ( m ondel in g e of s c hr i f te l i j ke i n f o r m a t i e ) k r ij gt op j ouw voor tga ng r i chti ng het b eha l en v a n d e m od u l e en l eeru it ko m ste n .

4 . 2 S t udi ep unten b ehale n In ons on der w i js p r o g r a m m a zo r g e n w i j e r voor d a t j e op meer d er e momenten f eed b a ck ( m ondel in g e of s c hr i f te l i j ke i n f o r m a t i e ) k r ij gt op j ouw voor tga ng r i chti ng het b eha l en v a n de modu l e en du s d e l e e r u i t ko m ste n . D e ze f eed b a ck geven wi j a l s d ocenten d oor na a r j ouw ber oeps produ c te n te k i j ke n m i d d e l s e e n r u b ric. D i t i s een i s b eoor d el i ngsk a d er wa a r mee wij k u n n en k ijken n a a r b i j vo o r b e e l d d e d u i del i j k hei d , tr a nsp a r a nti e en ver wi j z i ngen b i j d e r eal i s a t ie v a n jouw b e r o e p sp r o d u c t . Stud i e p unte n be ha l e n d o e j e i n d e o p l e i d i ng op een a a nta l momenten. H i er ond er wor d en d eze m omen ten u itg el i c ht . In een m o d ul e : ie d e r e m o d u l e z i j n e r 2 5 st ud i ep unten te b eha l en wel ke z i j n gekop p el d a a n d e besc h reven l eeru i t ko m ste n . Per ke nni s to e t s : b i j e l ke v a n d e e e r ste v i e r mod ul es i n d e op l ei d i ng (tot A D ni vea u) i s een v a n de le eru i t kom s te n he t o p e e n vo l d o e n d e p ei l z i j n v a n j e kenni sni vea u. D i t toetsen we mi d d el s een ken n is toet s (vo o r tg a n g sto e t s) d i e te r ugker end i s, steed s ter wa a r d e v a n 5 stud i ep unten. In de vaard i ghe d e n l i j n : d e ze st u d i e p u n te n z i j n gekop p el d a a n d e v i j f v a a r d i ghed enthema’s en de h i era a n g eko p p e l d e l e e r u i t ko m ste n . Je moet voor i ed er v a a r d i ghed enthema 5 stu di epu n ten . ( H e t to t a a l vo o r d e AD i s d u s 4 x 25 + 4 x 5 = 120 EC .) I n over l eg met j e coa ch bepa a l j e de m ome n te n w a a r o p j e d e ze t hema’s l a a t b eoor d el en.

18

F O N T Y S B E n T - B E D R I J F S M A N AG E M E N T E D U C AT I E E N T EC H N I E K


4 . 3 De rol van het p o rtfo l io Als st u den t h eb je e e n d i g i t a a l p o r t f o l i o w at j e i nzet om een ‘summa ti eve’ b eoor d el i ng ( u itkerin g v a n de st u d i e p u n te n) te k r i j g e n voor een mod ul e en of v a a r d i ghed enthema . D i t po r tfol i o v u l j e g e d u r e n d e he t o n d e r w i j sp r ogr a mma v a n een mod ul e met a l l er l ei ver schi l l end e soo rten en m a ten b e w i j sl a ste n . D e n k hi e r b i j a a n geschr even d ocumenten, f i l mp j es, f oto’s, teke n in g en , bl ogs e n zovo o r t s. U i te r a a r d k r i j g j e ook ond er steuni ng i n het v a a r d i g wor d en om de ju i s te bew ijs l a ste n te se l e c te r e n e n te cr eër en ged ur end e j ouw op l ei d i ng.

F O N T Y S B E n T - B E D R I J F S M A N AG E M E N T E D U C AT I E E N T EC H N I E K

19


5. Het onderwijsprogramma


5 . He t on der wijs p ro gram m a Iede re m odu l e be st a a t u i t e e n o n d e r w i j sp r o gr a mma v a n 20 weken. Zoa l s j e eer d er heb t gele zen bes t a a t d i t p r o g r a m m a u i t e e n p r ej ectf a se (5 weken) d i e op gevol gd wor d t d oor een 12 w eken du ren d e p r o j e c t f a se o m ve r vo l g e ns d e mod ul e a f te r ond en i n d e p ostj ectf a se (3 weken) . Ler en beg i n t vol g e n s o n s d u s b i j n i e u w sg i e r i ghei d . D i t komt voor t ui t d a t j e ver b a a sd b ent bijvo orbeel d doo r e e n i n sp i r e r e n d ve r ha a l v a n een p r of essi ona l ui t het b ed r i j f sl even. Of j ui st omd a t je jezel f ve r wo n d e r d ove r e e n b e d r i j f ssi tua ti e v a n een or ga ni sa ti e d i e j e b ezoek t . Wa t volgt is da t je jeze l f v r a g e n g a a t ste l l e n , d eze k unnen j e b ez i ghoud en en zel f s a a nzetten tot leerg edra g . Wij st reven er n a a r d a t w e e e n o n d e r w i j sp r ogr a mma ontwer p en en ui tvoer en d a t j i j a l s stu den t er v a a rt a l s e e n r e i s m e t a l l e r l e i ve r schi l l end e i nter essa nte er v a r i ngen. D eze er va ri n g en zou de n j o u a l s m o e te n he l p e n e n sti mul er en i n j ouw l eer p r oces. Omd a t een gr oep stu den ten bes t a a t u i t m e n se n m e t a l l e r l e i ver schi l l end e l eer voor keur en k i ezen wi j b ewust voo r een a f w is s el e n d o n d e r w i j sp r o g r a m m a . H i er d oor kom j e b i j voor b eel d i n a a nr a k i ng m et de vol g en de w e r k vo r m e n : g r o e p sd i a l o gen, b ed r i j f sb ezoeken, i nstr ucti es, wor k shop s, talen t s es s ies en i n d i v i d u e l e g e sp r e k ke n .

5 . 1 De do centro llen Eer der ben oem de n w i j a l d a t e e nvo u d e n str uctuur voor ons b el a ngr i j ke el ementen z i j n in o n s g eda ch ten g o e d o p l e r e n . I n d e a l i n e a hi er b oven heb b en we b eschr even hoe we d e ver sc h i l l en de on d e r w i j sp r o g r a m m a’s v a n d e mod ul es heb b en vor mgegeven. D eze wor d en u ite ra a rd u i tg evo e r d d o o r d o c e n te n . W i j he b b en een v i j f ta l (d ocent)r ol l en concr eet besc h reven w a a r v a n w i j v i n d e n d a t d i e b e l a ngr i j k z i j n voor j ou a l s stud ent om ze te (her ) kennen . De ken n i s expert he e f t i n ho u d e l i j ke e x p e r ti se op een Techni sch B ed r i j f sk und i g kenni sgeb i ed ( bv. produ ct ietec hn i e ke n o f m a r ke t i n g ) . D e ex p er t heef t een a f wi ssel end e r ol v a r i Ír end v a n jullie a l s s t u den te n a a n d e ha n d n e m e n to t j ul l i e zel f sta nd i g l a ten wer ken ond er i ntensi eve inho u del ijke beg e l e i d i n g . De v a a rdi g h eden e x p e r t i s i n ho u d e l i j k e x p e r t op een of meer v a n d e v a a r d i ghed en thema' s. D e do ce n t biedt op g e ze t te t i j d st i p p e n i n he t mod ul ep r ogr a mma wor k shop s a a n wa a r j ul l i e a l s stu den ten op een a c t i e ve m a n i e r a a n d e sl a g ga a n met een v a a r d i ghei d . De coa c h g edu ren d e d e ( g e he l e ) o p l e i d i n g gekop p el d a a n een a a nta l stud enten. Op gezette tijdst ippen wordt e r sa m e n m e t j o u a l s st u dent gekeken (onl i ne of f a ce- to- f a ce) wa a r j e j e bevi n dt op h et g e b i e d v a n d e p r o f e ssi o n e l e ontwi k kel i ng. De m o d ul e ve rant wo o rd e l i j ke i s he t a a n spr eek p unt voor d e stud enten d i e a cti ef z i j n i n een z ijn m odu l e. De ve r a n t wo o r d e l i j k he d e n l o pen v a n voor b er ei d i ng tot ui tvoer i ng en her ontwer p van de m odu l e. A l s j e a l s st u d e n t v r a g e n , op mer k i ngen of k l a chten heb t , k l op j e a a n b i j d e m od u l evera n t woo r d e l i j ke .

22

F O N T Y S B E n T - B E D R I J F S M A N AG E M E N T E D U C AT I E E N T EC H N I E K


6 . Tot sl ot Wij wen s en je h ee l ve e l su c c e s e n vo o r a l o o k p l ez i er ti j d ens het l er en. P r ob eer j ezel f steed s te bl ijven ver wond e r e n e n v a n u i t d e v r a g e n d i e d a t met z i ch meeb r engt te sta r ten met l er en. On s g eh el e g eda c hte n g o e d o p l e r e n i s e r o p ger i cht d a t j i j a l s i nd i v i d u d e r ui mte k r i j gt om jeze l f te on t w ik ke l e n o p d e m a n i e r d i e j o u p a st . H et z a l zowel voor j ou a l s voor d e d ocenten een zoek toc h t zi j n n a a r d e j u i ste a a n p a k i n het l eer p r oces d i e r echt d oet a a n j ouw v r a gen en ver w a ch t i n g en . W i j g a a n i n i e d e r g e v a l o n s ui ter ste b est d oen om j ou zo goed mogel i j k v a n onders teu n en i n j o u w l e e r p r o c e s. 1 Ma s s c h el ei n , J., & Si m o n s, M . ( 2 0 1 2 ) Ap o logi e v a n d e school : Een p ub l i eke z a a k (I n d ef ense of th e s ch ool : a p u b l i c c a u se ) . Le u ve n : Ac co. 2 Veen m a n , S . ( 2 0 0 1 ) . D i r e c te i n st r u c t i e . Pa p er ten b ehoeve v a n d e cur sus instr u c t iev a a rdi g he d e n . Se c t i e On d e r w i j s e n Ed uca ti e. Ka thol i eke Uni ver si tei t Ni j megen. 3 Bru n er, J ( 1 9 7 2 ) . P l ay I t s R o l e i n d e ve l o p ment a nd evol uti on. Mi d d l esex , Engl a nd : Pengui n Boo k s Ltd. 4 Bla ck , P. , & Wil l i a m , D. ( 2 0 1 0 ) . I n si d e t he bl a ck b ox : Ra i si ng sta nd a r d s thr ough cl a ssr oom asses s m en t . P h i D e l t a K a p p a n , 9 2 ( 1 ) , 8 1 - 9 0.


TB

Technische Bedrijfskunde

Gedachtengoed op leren TB  
Gedachtengoed op leren TB  
Advertisement