Page 1

Rogaška Slatina Vir zdravja Vir zdravlja SLO | HR


Geografske zna~ilnosti Geografske karakteristike

Ob~ina Roga{ka Slatina se nahaja v vzhodni Sloveniji. Sede` ob~ine, ki zdru`uje krajevne skupnosti Roga{ka Slatina, Kostrivnica in Sv. Florijan je v kraju Roga{ka Slatina od leta 1994. V ob~ini `ivi ve~ kot 11.500 prebivalcev, od tega jih malo manj kot polovica (5.500) `ivi v mestu Roga{ka Slatina. Razprostira se po treh dolinah, ob Ratanskem in Irskem potoku, oba pa se zlivata v Lo~nico, obdajajo pa jo Bo~ (980 m), Ple{ivec (832 m), Dona~ka gora (883 m) in drugo hribovje. Na izlet vabijo tudi vzpetine v okolici zdravili{kega kompleksa: Bellevue, Cvetli~ni in Tav~arjev hrib, Janina, Rodne ter Tr`a{ki hrib. [tevilni gozdovi prispevajo k toplemu in vla`nemu podnebju, zato ima ob~ina prijetno subpanonsko klimo z milimi zimami. Po gri~ih do nadmorske vi{ine 500 metrov uspevajo razli~ne sorte vinske trte.

Op}ina Roga{ka Slatina nalazi se u isto~noj Sloveniji. Sjedi{te op}ine koja udru`uje mjesne zajednice Roga{ka Slatina, Kostrivnica i Sv. Florijan je u mjestu Roga{ka Slatina od 1994. godine. Op}ina ima vi{e od 11.500 stanovnika, od toga ih manje od pola (5.500) `ivi u gradu Roga{ka Slatina. Rasprostire se na tri doline, uz Ratanski i Irski potok koji se slijevaju u Lo~nicu, okru`ena je Bo~om (980 m), Ple{ivcem (832 m), Dona~kom gorom (883 m) i ostalim brdima. Na izlet pozivaju i usponi u okolici lje~ili{nog kompleksa: Bellevue, Cvetli~ni i Tav~arov hrib, Janina, Rodne te Tr`a{ki hrib. Brojne {ume doprinose toplom i vla`nom podneblju i zato op}ina ima ugodnu sub-panonsku klimu s blagim zimama. Po brda{cima do nadmorske visine 500 metara uspijevaju razli~ite sorte vinove loze.


Legenda o legendarni vodi Legenda o legendarnoj vodi

Legenda o nastanku roga{kega vrelca je upodobljena in zapisana v prvi znanstveni monografiji o roga{ki mineralni vodi iz leta 1687. Podoba v knjigi prikazuje, kako bog Apolon Pegazu naro~a, naj na mestu blizu Rogatca in cerkve sv. Kri`a udari s kopitom in tako odpre Roitschocrene, roga{ki vrelec. Zgodba je podobna legendi iz gr{ke mitologije, kjer je Pegaz z udarcem kopita odprl vrelec Hippocrene. V roga{ki legendi pa Apolon pravi: „Tu, kjer stoji{, je vir zdravja in resni~na bo`ja mo~. Namesto Hippocrene pij Roitschocrene roga{ki vrelec, ki je pred teboj.”

Legenda o nastanku roga{kog izvora prikazana je i zapisana u prvoj znanstvenoj monografiji o roga{koj mineralnoj vodi iz 1687. godine. Slika u knjizi prikazuje kako bog Apolon Pegazu nare|uje da na mjestu blizu Rogatca i crkve sv. Kri`a udari kopitom i tako otvori Roitschocrene, roga{ki izvor. Pri~a je sli~na legendi iz gr~ke mitologije gdje je Pegaz udarcem kopita otvorio izvor Hippocrene. A u roga{koj legendi Apolon ka`e: „Tu gdje stoji{ je izvor zdravlja i istinska bo`ja snaga. Umjesto Hippocrene pij Roitschocrene roga{ki izvor koji je pred tobom.”


Dolgo poznana, dobro znana Dugo znana, dobro poznata Roga{ki vrelci so bili poznani `e v antiki. V srednjem veku so bili obdani z zidom, katerega napis je sporo~al, da so vrelci zdravilni: „Za bolnike sem obdal z zidom.� ^ude`no roga{ko vodo so prvi analizirali alkimisti v 16. stoletju. Sredi 17. stoletja je voda roga{kega vrelca ozdravila hrva{kega bana, grofa Petra Zrinjskega. Ko so posestvo v za~etku 19. stoletja kupili {tajerski de`elni stanovi pod vodstvom de`elnega glavarja grofa Attemsa, je popularnost zdravili{~a zelo narastla. Zdravili{~e se je hitro razvilo v najpomembnej{e letovi{~e ju`nega dela habsbur{ke monarhije in voda iz roga{kega vrelca je postala tretja najbolj pita voda na svetu.

Za roga{ke se izvore znalo ve} u antici. U srednjem vijeku bili su opasani zidom na kojem je bio natpis da su izvori ljekoviti: „za bolesnike sam opasan zidom�. ^udotvornu roga{ku vodu prvi su analizirali alkemi~ari u 16. stolje}u. Sredinom 17. stolje}a voda iz roga{kog izvora ozdravila je hrvatskog bana, grofa Petra Zrinskog. Kada su posjed po~etkom 19. stolje}a kupili {tajerski pokrajinski stale`i pod vodstvom pokrajinskog poglavara grofa Attemsa, popularnost lje~ili{ta jako je porasla. Lje~ili{te se brzo razvilo u najva`nije ljetovali{te ju`nog dijela habsbur{ke monarhije, a voda iz roga{kog izvora postala je tre}a naj~e{}e pijena voda na svijetu.

www.donatmg.net


Ve~ kot voda Prav kmalu po odkritju vrelca se je pokazalo, da voda ne le od`eja, ampak ima tudi zdravilne lastnosti. Zdravilna slatina, ki prihaja iz globine 550 metrov, se je zaradi edinstvene mineralne sestave izkazala za u~inkovito pri {tevilnih boleznih, stresu in drugih motnjah v organizmu. Zaradi izredne vsebnosti magnezija, ki je pomemben element, saj uravnava oziroma sodeluje pri ve~ kot 300 procesih v telesu, je voda dobila ime Donat Mg. Popularnost vrelca je omogo~il razvoj zdravili{kega kompleksa, ki je svoj ugled in poznanost ohranil vse do danes. Donat Mg pa po koli~ini magnezija vse do danes ostaja na samem vrhu naravnih mineralnih vod Evrope.

Vi{e od vode Ubrzo nakon otkri}a izvora, pokazalo se da voda ne samo da gasi `e|, nego i da ima ljekovita svojstva. Ljekovita mineralna voda koja dolazi iz dubine od 550 metara se radi jedinstvenog mineralnog sastava pokazala u~inkovitom kod brojnih bolesti, stresa i ostalih smetnji u organizmu. Radi izvanrednog sadr`aja magnezija, koji je bitan element jer regulira, odnosno sudjeluje, u vi{e od 300 procesa u tijelu, voda je dobila ime Donat Mg. Popularnost izvora omogu}ila je razvoj lje~ili{nog kompleksa koji je svoj ugled i popularnost sa~uvao sve do danas. Donat Mg po koli~ini magnezija sve do danas ostaje u samom vrhu prirodnih mineralnih voda Europe.


Zdravilna voda zdravi Ljekovita voda lije~i Zdravilna mo~ mineralne vode Donat Mg je osnova terapevtskih postopkov priznanega medicinskega centra Zdravili{~a Roga{ka z dolgoletno tradicijo. Medicinska strokovnost in specializiranost osebja ter individualna priprava programa so garancija kakovostne storitve. Zdravili{~e nudi bogato paleto zdravstvenih in medicinskih wellness programov, ki poskrbijo za zdravje in bolj{e po~utje: huj{anje, gastro, anti-stres, magnezijeve kure, ponudba masa` in kopeli, fango in druge obloge ... Za odpravljajnje razli~nih ko`nih sprememb in nepravilnosti pa z najsodobnej{imi sredstvi strokovno poskrbijo v dermatolo{kem centru. Preobremenjenim ljudem pod stresom priporo~amo preventivni mened`erski pregled.

Ljekovita mo} mineralne vode Donat Mg osnova je terapeutskih postupaka priznatog medicinskog centra Zdravili{~a Roga{ka koji ima dugogodi{nju tradiciju. Medicinska stru~nost i specijaliziranost osoblja te individualna priprema programa jamstvo su kvalitetne usluge. Lje~ili{te nudi bogatu paletu zdravstvenih i medicinskih wellness programa koji se brinu o va{em zdravlju i raspolo`enju: mr{avljenje, gastro, anti-stres, magnezijeve kure, ponuda masa`a i kupelji, fango i ostali oblozi... Za otklanjanje razli~itih ko`nih promjena i nepravilnosti pobrinut }e se u dermatolo{kom centru pomo}u najsuvremenijih sredstava. Preoptere}enim ljudima pod stresom preporu~ujemo obavljanje preventivnog mened`erskog pregleda.

Zdravili{~e Roga{ka - Zdravstvo Zdravili{ki trg 9 | SI - 3250 Roga{ka Slatina T. +386 3 811 70 00 | F. +386 3 811 70 11 E-mail. info@rogaska-medical.com | www.rogaska-medical.com


Dotiki, ki pustijo vtis Dodiri koji ostavljaju dojam V Medicinskemu centru Roga{ka Slatina sta doma sprostitev in dobro po~utje. Telo vam bo hvale`no za kateregakoli od kakovostnih medicinskih wellness programov. Izredno {iroka paleta masa`nih tehnik in izku{eni maserji pa so zagotovilo za sprostitev telesa in duha. Preizkusite raznolike dotike na lastni ko`i: klasi~na masa`a, aromaterapija po na~elih Eve Taylor, masa`a s kamni ali di{avnimi olji, refleksna masa`a, limfna drena`a, shiatsu in tajska masa`a ter {tevilne druge oblike sprostitve. Telesu prav tako prija razvajanje z mineralno in ogljikovo kopeljo, fango blatne in zeli{~ne obloge ter inhalacija z zdravilno mineralno vodo, zeli{~i in zdravili.

U Medicinskomu centru Roga{ka Slatina ÂťstanujuÂŤ opu{tenost i dobar osje}aj. Tijelo vam }e vam biti zahvalno za bilo koji od kvalitetnih medicinskih wellness programa. Iznimno {iroka paleta masa`nih tehnika i iskusni maseri jamstvo su za opu{tanje tijela i duha. Isprobajte raznolike dodire na vlastitoj ko`i: klasi~na masa`a, aromaterapija po na~elima Eve Taylor, masa`a s kamenjem ili mirisnim uljima, refleksomasa`a, limfna drena`a, shiatsu i tajlandska masa`a te mnogobrojni drugi oblici opu{tanja. Tijelu dobro ~ini i ma`enje mineralnom i ugljikovom kupelji, blatni (fango) i biljni oblozi te inhalacija ljekovitom mineralnom vodom, biljem i lijekovima.


Prijetno po~utje je prvi korak do sprostitve | Dobro raspolo`enje je korak do opu{tanja Prijetno urejen in v celoti obnovljen Grand hotel Donat zagotavlja dobro po~utje. Za u~inkovito sprostitev telesa in duha, kot jo poznajo na Daljnem vzhodu, skrbijo izku{eni maserji wellness centra. K razvajanju vabi tudi restavracija z okusno hrano, hotelski bazen, tur{ka in finska savna, plesna glasba ... Posebnost hotela je v tem, da imajo vse sobe in apartmaji velike terase, ki kar kli~ejo po lenarjenju ter veliko sve`ega sadja, ki je gostom vedno na voljo v hotelskem baru.

Grand hotel Donat**** Zdravili{ki trg 10 | SI - 3250 Roga{ka Slatina T. +386 3 811 30 00 | F. +386 3 811 37 32 E-mail. info@ghdonat.com | www.ghdonat.com

Ugodno ure|en i u cijelosti obnovljen Grand hotel Donat jam~i dobro raspolo`enje. Za u~inkovito opu{tanje tijela i duha kakvo poznaju na Dalekom Istoku pobrinut }e se iskusni maseri wellness centra. U`ivajte u ukusnoj hrani u restoranu, u hotelskom bazenu, u turskoj i finskoj sauni, plesnoj glazbi... Posebnost hotela je da sve sobe i apartmani imaju velike terase koje jednostavno pozivaju na ljen~arenje te obilje svje`eg vo}a koje je gostima uvijek na raspolaganju u hotelskom baru.


Dobre storitve so dobro zdravilo Dobre usluge su dobar lijek Od zunaj je zdravili{ki hotel Slatina mogo~en, od znotraj pa prijeten, kar ustvarja ob~utek doma~nosti. Za zdravje in dobro po~utje skrbi bogata ponudba hotela, ki je osredoto~ena na zdravstvene in wellness storitve. Medicinski strokovnjaki skrbijo za zdravljenje, rehabilitacijo, preventivne in sprostitvene programe. Hotel se lahko pohvali tudi z zelo raznovrstno dietno prehrano s kontroliranim poreklom.

Lje~ili{ni hotel Slatina izvana je veli~anstven, a iznutra ugodan {to stvara osje}aj doma}e atmosfere. Za zdravlje i dobro raspolo`enje pobrinut }e se bogata hotelska ponuda koja je usredoto~ena na zdravstvene i wellness usluge. Medicinski stru~njaci brinu se o lije~enju, rehabilitaciji, prevenciji i opu{tanju. Hotel se mo`e pohvaliti vrlo raznovrsnom ponudom dijetnih jela kontroliranog porijekla.

Hotel Slatina*** Celjska cesta 6 | SI - 3250 Roga{ka Slatina T. +386 3 818 41 00 | F. +386 3 818 41 01 E-mail. hotel.slatina@rogaska-medical.com | www.hotelslatina.com


Ve~ kot prijetno bivanje Vi{e od ugodnog boravka Grand hotel Sava je obdan s ~udovitim parkom in zelenjem. Sodobno opremljene sobe in apartmaji ter prijazno osebje zagotavljajo prijetno po~utje. Hotel se lahko pohvali z Lotus termami, ki z neverjetno ponudbo indijskih, tajskih, kitajskih in drugih masa` ter nego telesa poskrbi za popolno sprostitev in odli~no po~utje. Gostom ne bo nikoli dolg~as, saj ima hotel organiziran bogat animacijski program in sprehode, plesno glasbo vsak ve~er, kulinari~ne ve~ere, vsakodnevno vodno aerobiko in jutranjo gimnastiko ter fitness center.

Grand hotel Sava okru`en je prekrasnim parkom punim zelenila. Suvremeno opremljene sobe i apartmani te ljubazno osoblje jam~e ugodno raspolo`enje. Hotel se mo`e pohvaliti Lotus termama koje }e se nevjerojatnom ponudom indijskih, kineskih, tajlandskih i ostalih masa`a te njegom pobrinuti za potpuno opu{tanje i odli~no raspolo`enje. Gostima nikada ne}e biti dosadno jer hotel ima organizirani bogat animacijski program i {etnje, svaku ve~er plesnu glazbu, kulinarske ve~eri, svakodnevni vodeni aerobik i jutarnju gimnastiku te fitness centar.

Grand hotel Sava****, Hotel Zagreb**** Zdravili{ki trg 6 | SI - 3250 Roga{ka Slatina T. +386 3 811 40 00 | F. +386 3 811 47 32 E-mail. info@hotel-sava-rogaska.si | www.rogaska.si


Kozmeti~ni salon Afrodita Kozmeti~ni salon Afrodita Lepa kot boginja Kozmeti~na hi{a Kozmetika Afrodita s 35-letno tradicijo vabi na nego obraza in telesa s prvovrstno kozmetiko v Grand hotel Sava in Grand hotel Donat. Ponos kozmeti~ne hi{e predstavljajo visoka kakovost in strokovnost storitev ter vrhunski izdelki za nego obraza, telesa in las, ki so plod lastnega razvoja in proizvodnje. Kozmetika Afrodita Kidri~eva 54 | SI - 3250 Roga{ka Slatina T. +386 3 812 11 60 | F. +386 3 812 11 63 E-mail. tajnistvo.afrodita@siol.com | www.kozmetika-afrodita.com

Lijepa poput boginje Kozmeti~ka ku}a Kozmetika Afrodita s 35 godina tradicije poziva na njegu lica i tijela prvoklasnom kozmetikom u Grand hotelu Sava i Grand hotelu Donat. Ponos kozmeti~ke ku}e su visoka kvaliteta i stru~nost usluga te vrhunski proizvodi za njegu lica, tijela i kose koji su plod vlastitog razvoja i proizvodnje.


Po~utili se boste kot kralj Osje}at }ete se kao kralj Videz Grand hotela Roga{ka razkriva, da je ustvarjen za prista{e odli~nega. Hotel je gostil tudi velike ljudi preteklosti, kot so kralj Peter, cesar Ferdinand, skladatelj Franz Liszt in druge. [e danes se v njem zrcali razko{je preteklosti in bohoti presti` sedanjosti. Stilno pohi{tvo, cvetli~ni park s fontano, Kristalna in Glasbena dvorana, ki gostita vrhunske prireditve ter o~arljiv Grand Cafe Roga{ka ustvarjajo prijetno vzdu{je in nudijo vrhunsko udobje. Razko{en ambient, mirno okolje in prijazno osebje, vse za spro{~en oddih.

Izgled Grand hotela Roga{ka otkriva da je stvoren za poklonike izvrsnosti. Hotel je u pro{losti ugostio i velike ljude kao {to su kralj Petar, car Ferdinand, skladatelj Franz Liszt i ostali. Jo{ i danas u njemu zrcali rasko{ pro{losti i bahati presti` sada{njosti. Stilski namje{taj, cvjetni park s fontanom, Kristalna i Glazbena dvorana u kojima se prire|uju vrhunske priredbe te prekrasan Grand Cafe Roga{ka stvaraju ugodnu atmosferu i nude vrhunsku udobnost. Rasko{an ambijent, miran okoli{ i ljubazno osoblje, sve za opu{teni predah.

Grand hotel Rogaška****, Hotel Strossmayer**** in Hotel Styria**** Zdraviliški trg 10 | SI - 3250 Roga{ka Slatina T. +386 3 811 20 00 | F. +386 3 811 20 12 E-mail. marketing@terme-rogaska.si | www.terme-rogaska.si

Hotel Slovenija**** Celjska cesta 1 | SI - 3250 Roga{ka Slatina T. +386 3 811 50 00 | F. +386 3 811 51 02


Dobra ponudba za dobro po~utje Wellness center Vis Vita je pravi kraj za sprostitev in razvajanje. U`ivajte v bazenu z zdravilno termo-mineralno vodo, krepite si imunski sistem v savnah, v ledenici in na Kneippovi stezi, obi{~ite fitness center ali pa si privo{~ite katero od {tevilnih masa`. Dobra ponuda za dobro raspolo`enje Wellness center Vis Vita pravo je mjesto za opu{tanje. U`ivajte u bazenu s ljekovitom termalnom mineralnom vodom, oja~ajte imunolo{ki sustav u saunama, u ledenoj kupelji i na Kneippovoj stazi, posjetite fitness centar ili si priu{tite jednu od brojnih masa`a.


Zdravilo brez recepta Lijek bez recepta

Termomineralna voda iz arte{kega izvira 1700 metrov pod zemljo je zdravilna. Blagodejno vpliva na ljudi z revmati~nimi oboljenji, te`avami s hrbtenico ali obolelimi sklepi in mehkimi tkivi ter na ljudi, ki okrevajo po zdravljenju. Hotelski bazeni in bazeni Roga{ke Riviere nudijo prostor za rekreacijo in razli~ne vrste vodnih masa`, plavanje v prijetno topli vodi pa poskrbi tudi za sprostitev utrujenih mi{ic, veziv in sklepov. Po obisku bazenov se boste po~utili kot novi, brbotanje vode pa vas bo navdalo z novo energijo.

Ljekovita termalna mineralna voda iz arte{kog izvora izvire 1700 metara ispod zemlje. Blagotvorno utje~e na ljude koji pate od reumatskih oboljenja, pote{ko}a s kralje{nicom ili oboljelih zglobova i mekanih tkiva te na osobe koje se oporavljaju poslije lije~enja. Hotelski bazeni i bazeni Roga{ke Rivijere nude prostor za rekreaciju i razli~ite vrste vodenih masa`a, a plivanje u ugodno toploj vodi pobrinut }e se za opu{tanje umornih mi{i}a, veziva i zglobova. Nakon posjete bazenima osje}at }ete se kao novi, a `uborenje vode napunit }e vas novom energijom.


Zdrav duh v zdravem telesu Zdrav duh u zdravom tijelu

Roga{ko Slatino obdaja neokrnjena narava, ki nudi {tevilne poti in mo`nosti. Te~ete ali sprehajate se lahko kjerkoli in po urejeni trim stezi, ki je opremljena z vajami za krepitev telesa. Gozdne poti so urejene, tako da omogo~ajo popularno nordijsko hojo in kolesarjenje. Bogata je tudi ponudba {portnih objektov, ki ustrezajo zahtevam vrhunskih {portnikov: pokrita teni{ka dvorana s pe{~eno podlago, vrhunsko opremljeni fitness centri, atletska steza, dvorane za mali nogomet, ko{arko, rokomet, odbojko, borilne ve{~ine, namizni tenis, squash in seveda bazeni.

Roga{ka Slatina nalazi se u neoskvrnutoj prirodi koja nudi brojne putove i mogu}nosti. Tr~ati ili {etati mo`ete bilo gdje kao i po ure|enoj trim stazi koja je opremljena pomagalima za vje`be ja~anja tijela. [umski su putovi ure|eni tako da omogu}avaju popularno nordijsko hodanje i vo`nju biciklom. Bogata je i ponuda sportskih objekata koji odgovaraju zahtjevima vrhunskih sporta{a: natkrivena dvorana za tenis sa zemljanom podlogom, vrhunski opremljeni fitness centri, atletska staza, dvorane za mali nogomet, ko{arku, rukomet, odbojku, borila~ke vje{tine, stolni tenis, squash i, naravno, bazeni.


Na dobrem glasu zaradi dobrega okusa Na dobrom glasu radi dobrog ukusa

Finemu oddihu priti~e tudi fina hrana. V Roga{ki Slatini bodo na svoj ra~un pri{li vsi ljubitelji dobrega. Celo tisti, ki imajo predpisano dietno prehrano, saj jo znajo marsikje izvrstno pripraviti. Nad izbrano hrano bodo navdu{eni tudi najve~ji gurmani. Ljubitelji doma~e hrane pa bodo dele`ni slastnih, doma pridelanih dobrot in vina ob obisku doma~ij na vinski cesti in vinski poti, ki se vije ~ez gri~ke in skozi vinograde.

Uz ugodan predah ide i ukusna hrana. U Roga{koj Slatini na svoje }e do}i svi ljubitelji dobroga, pa ~ak i oni s propisanom dijetnom prehranom jer i takva se hrana ovdje izvrsno priprema. Odabranom }e hranom biti odu{evljeni i najve}i gurmani. A ljubitelji doma}e hrane u`ivat }e u slasnim, kod ku}e pripremljenim blagodatima i vinima prilikom posjete posjedu na vinskoj cesti i vinskome putu koji vijuga bre`uljcima i kroz vinograde.


Na sprehod po urejeni galeriji narave U {etnju ure|enom galerijom prirode Park s promenado je zeleno srce zdravili{kega kompleksa, okrog njega pa se nahajajo {tevilni zdravili{ki objekti. Sprehod po ~udovito urejenih drevoredih, med raznovrstnimi gredicami s pisanimi cvetlicami in lepo oblikovanimi grmovnicami je pravo do`ivetje za oko in prijetna sprostitev za du{o. Park se pona{a z mno`ico rastlinskih vrst, tudi z ginkom, ki je ena najstarej{ih drevesnih vrst na svetu. Poleg stezic v parku vabijo na sprehod tudi urejene pohodne poti v okolici. Marsikatera od njih privede do razglednih to~k, od koder se odpre pogled na svet z druga~ne perspektive.

Park s promenadom je zeleno srce lje~ili{nog kompleksa, a oko njega se nalaze brojni lje~ili{ni objekti. [etnja prekrasno ure|enim drvoredima, me|u raznovrsnim gredicama sa {arenim cvije}em i lijepo oblikovanim grmljem pravi je do`ivljaj za oko i ugodno opu{tanje za du{u. Park se ponosi mno{tvom biljnih vrsta, pa i ginkom koji je jedna od najstarijih vrsta drve}a na svijetu. Osim stazica u parku na {etnju pozivaju i ure|eni putovi za hodanje okolicom. Puno njih vodi do to~aka za razgledavanje odakle se pru`a pogled na svijet iz druk~ije perspektive.


Srce zaigra, ko to sli{i Da srce zaigra od miline

Stalen gost Roga{ke Slatine je glasba. Tu je imel svoj koncert celo slavni mad`arski skladatelj in pianist Franz Liszt. V slikoviti Kristalni dvorani, ki je ena lep{ih v Evropi, se kakovostni koncerti in dogodki vrstijo vse leto. Na svoj ra~un pridejo tako ljubitelji instrumentalne glasbe kot tudi ubranega zborovskega petja razli~nih pevskih zborov. Svojevrstno do`ivetje so poletni koncerti na prostem, saj se odvijajo v slikovitem pavilijonu Tempel iz leta 1819. Vse leto pa k obisku razli~nih kulturnih prireditev vabi Kulturni center. V Roga{ki Slatini in njeni bli`nji okolici je tudi veliko kulturnih spomenikov, predvsem lepo ohranjenih cerkva ter slikovitih dvorcev in gradov.

Stalni gost Roga{ke Slatine je glazba. Tu je svoj koncert odr`ao ~ak i slavni ma|arski skladatelj i pijanist Franz Liszt. U slikovitoj Kristalnoj dvorani, jednoj od ljep{ih u Europi, kvalitetni se koncerti i doga|aji ni`u tijekom cijele godine. Tako na svoje mogu do}i kako ljubitelji instrumentalne glazbe tako i stalo`enog zbornog pjevanja razli~itih pjeva~kih zborova. Svojevrstan do`ivljaj su ljetni koncerti na otvorenom koji se odvijaju u slikovitom paviljonu Tempel iz 1819. godine. Tijekom cijele godine na posjet pozivaju razli~ite kulturne priredbe u Kulturnom centru. Roga{ka Slatina i njezina bli`a okolica obiluju kulturnim spomenicima, a prije svega lijepo o~uvanim crkvama i slikovitim dvorcima i utvrdama. Zavod za kulturo Roga{ka Slatina Celjska cesta 3a | SI - 3250 Roga{ka Slatina T. +386 3 818 24 67 | E-mail. zzkrs@siol.net www.zavod-za-kulturo-rogaska-slatina.si


Pri~akuje vas sre~a in sre~anja O~ekuju vas sre}a i susreti Roga{ka Slatina je odli~en kraj za sre~anja. V prireditveno-kongresnih centrih lahko organizirate dogodke prireditelji raznovrstnih seminarjev, kongresov, poslovnih sre~anj, sve~anih podpisov pogodb, skupinskih kosil ... Zanimive in pestre programe pa izvajamo tudi sami. Razli~no velike in vrhunsko opremljene dvorane lahko gostijo od 30 do 400 udele`encev. Dodana vrednost poslovnih sre~anj pri nas je bli`ina zdravili{ke in wellness sprostitve. Morda pa prav na vas ~aka sre~a. Preizkusite jo v na{i igralnici, kjer vas pri~akujejo razli~ne igre na sre~o in zabaven spremljevalni program.

Roga{ka Slatina je odli~no mjesto za susrete. U centrima za priredbe i protokol organizatori mogu prirediti razli~ite seminare, kongrese, poslovne susrete, sve~ana potpisivanja ugovora, zajedni~ke ru~kove... I sami organiziramo zanimljive poticajne programe. Vrhunski opremljene dvorane razli~itih kapaciteta mogu ugostiti od 30 do 400 sudionika. Dodatnu vrijednost poslovnim susretima daje blizina lje~ili{nog kompleksa i mogu}nost wellness opu{tanja. Mo`da sre}a ~eka upravo na vas. Isku{ajte ju u na{oj igra~nici gdje vas o~ekuju razli~ite igre na sre}u i zabavan popratni program.


Kdor ho~e videti, mora znati opazovati Tko `eli vidjeti mora znati promatrati Da krajinski park Bo~ veliko ponuja in je vreden obiska, se lahko prepri~ate z ogledom multimedijske predstavitve v informacijskem centru. Obisk parka bo razveselil vse ljubitelje narave, saj ima v njem dom veliko rastlinskih in `ivalskih vrst. Zanimiv je, ker na nekaj kvadratnih kilometrih gosti pester rastlinski svet. Njegova najbolj znana rastlina je velikono~nica, ki je danes ogro`ena vrsta in je postala simbol Bo~a. Park nudi obilo mo`nosti za pohodnike, radovedne pa ~aka ve~ urejenih tematskih u~nih poti. Dve kolesarski poti peljeta mimo naravnih in drugih ~arobnih zanimivosti. Bo~ je park ob~udovanja in opazovanja.

Da pokrajinski park Bo~ nudi puno i da ga se isplati posjetiti mo`ete se uvjeriti gledanjem multimedijske prezentacije u informacijskom centru. Posjet parku razveselit }e sve prijatelje prirode, jer u njemu je dom na{lo mnogo `ivotinjskih i biljnih vrsta. Zanimljiv je stoga jer na nekoliko kvadratnih kilometara ugo{}uje bujan biljni svijet. Najpoznatija biljka koja raste u parku je velika sasa koja je danas ugro`ena vrsta i postala je simbol Bo~a. Park nudi obilje mogu}nosti za {eta~e, a radoznale ~eka vi{e ure|enih tematskih edukacijskih putova. Dvije biciklisti~ke staze pru`aju se pored prirodnih i ostalih ~arobnih zanimljivosti. Bo~ je park divljenja i promatranja.

www.boc.si


Tako lepo, da bode v o~i Toliko lijepo da bode o~i V Roga{ki Slatini vabi k ogledu ob~udovanja vredna zbirka kaktusov in drugih so~nic iz vsega sveta. Med ve~ kot 5000 kaktusi je veliko redkih vrst, ki dajejo zbirki {e ve~ji pomen. Zanimive oblike, razli~ne velikosti in oblike bodic dokazujejo, da je narava umetnica z domi{ljijo. Kot zanimivost omenimo, da je najstarej{i kaktus v zbirki star ve~ kot 60 let. Ogled si zaslu`i tudi skoraj dvesto let stara June`eva doma~ija, ki je eden pomembnej{ih kulturnih spomenikov v ob~ini. Doma~ija je lepo restavrirana in prikazuje bogato etnolo{ko dedi{~ino kraja. Ob~ini v ponos je v `ivo skalo izkopan vodnjak Kraljevi vrelec iz davnega leta 1857, ki ga obdaja lep osmerokoten paviljon.

U Roga{koj Slatini nalazi se divljenja vrijedna zbirka kaktusa i ostalih sukulenata iz cijelog svijeta koja vas poziva da je pogledate. Izme|u vi{e od 5000 kaktusa ima i puno rijetkih vrsta koji zbirci daju jo{ ve}e zna~enje. Zanimljivi oblici, razli~ite veli~ine i oblici bodlji dokazuju da je priroda umjetnica s ma{tom. Kao zanimljivost mo`emo spomenuti da je najstariji kaktus u zbirci star vi{e od 60 godina. Posjet zaslu`uje i gotovo dvjesto godina star June`ev posjed koji je jedan od najva`nijih kulturnih spomenika u op}ini. Posjed je lijepo restauriran i prikazuje bogatu etnolo{ku ba{tinu mjesta. Ponos op}ine je Kraljevi vrelec, bunar iskopan u `ivoj stijeni iz davne 1857. godine koji je okru`en lijepim osmerokutnim paviljonom.

www.rogaska-slatina.si


Iz `are~ega v sijajno Iz `are}eg u sjajno

Ko se z bru{enim steklom poigra svetloba, nastanejo ob~udovanja vredni odsevi. Kakovostni in lepi kristalni izdelki iz Steklarne Roga{ka imajo dolgoletno tradicijo ter so poznani in cenjeni po vsem svetu. Sijaj plemenitega kristala odseva iz vaz, sve~nikov, obte`ilinikov, razli~nih kozarcev, pokalov, medalj in unikatnih izdelkov po `eljah naro~nikov. Na podlagi znanja in izku{enj se je v Roga{ki Slatini razvila tudi Steklarska {ola, ki je edina tovrstna izobra`evalna ustanova pri nas. V {estdesetih letih delovanja je izu~ila veliko sposobnih kadrov in za~ela z lastno proizvodnjo. Kada se svjetlost poigra bru{enim staklom nastaju divljenja vrijedni odsjaji. Kvalitetni i lijepi kristalni proizvodi iz Staklane Roga{ka imaju dugogodi{nju tradiciju i poznati su i cijenjeni diljem svijeta. Sjaj plemenitog kristala isijava iz vaza, svije}njaka, utega, razli~itih ~a{a, pokala medalji i unikatnih proizvoda po `eljama naru~itelja. Na temelju znanja i iskustva u Roga{koj Slatini razvila se i Staklarska {kola koja je jedina obrazovna ustanova takve vrste kod nas. U {ezdeset godina djelovanja obrazovala je mnogo sposobnih kadrova i zapo~ela s vlastitom proizvodnjom.

Steklarna Roga{ka Ulica talcev 1 | SI - 3250 Roga{ka Slatina T. +386 3 818 01 00 | F. +386 3 818 03 25 E-mail. info@stek-rogaska.si | www.steklarna-rogaska.si

Steklarska Nova Steklarska ulica 1 | SI - 3250 Roga{ka Slatina T. +386 3 818 20 00 | F. +386 3 581 46 16 E-mail. info@steklarska-nova.si | www.steklarska-sola.com


Veliko du{e, ni~ mesa Puno duha, ni{ta mesa Hotel Izvir Manzato: za vse, ki skrbite za svoje telo in du{o. Prvi slovenski vegetarijanski hotel se lahko pohvali z okusno brezmesno prehrano, s fokusom na ekolo{kih pridelkih. Poskrbite zase s katero od storitev komplementarnega in naravnega zdravilstva ali pa se udele`ite katerega od programov s podro~ja duhovnosti.

Vegetarijanski hotel Izvir Manzato*** Partizanska 5 | SI - 3250 Roga{ka Slatina T. +386 3 481 61 40 | F. +386 3 713 31 13 E-mail. izvir.zalec@siol.net | www.izvir.com

Hotel Izvir Manzato: za sve vas koji se brinete o svom tijelu i duhu. Prvi slovenski vegetarijanski hotel mo`e se pohvaliti ukusnim bezmesnim jelima s fokusom na ekolo{ke proizvode. Pobrinite se za sebe nekom od usluga komplementarnog i prirodnog lije~enja ili sudjelujte u nekom od programa s podru~ja duhovnosti.

17

7

2

5 8 14

6

4

18

3

9 12

1

10 11 13

15

1 2 3 4 5 6

TIC - Zavod Turizem Roga{ka Slatina Zdravili{~e Roga{ka - Zdravstvo Grand hotel Donat Hotel Slatina Grand hotel Sava Hotel Zagreb

7 8 9 10 11 12

Š Geodetski zavod Slovenije

16

Lotus Terme Roga{ka rivijera Grand hotel Roga{ka Hotel Styria Hotel Strossmayer Hotel Slovenija

13 14 15 16 17 18

Wellness center Vis Vita Zavod za kulturo Roga{ka Slatina Steklarna Roga{ka Steklarska Nova Vegetarijanski hotel Izvir Manzato Paviljon kaktej


Slovenija

Avstrija | Austrija

Madžarska | Maðarska

Hrva{ka | Hrvatska Italija | Italija

Zavod Turizem Roga{ka Slatina Zdravili{ki trg 1 | SI - 3250 Roga{ka Slatina T. +386 3 581 44 14 | F. +386 3 819 01 54 E-mail: tic.rogaska@siol.net | www.rogaska-slatina.si Naro~nik | Naru~itelj: Zavod Turizem Roga{ka Slatina · Produkcija | Produkcija: Argos · Tekst | Tekst: Andreja [eme · Oblikovanje | Oblikovanje: Snežana Madi} Le{nik · Fotografije | Fotografije: Rudolf Krebs, Snežana Madi} Le{nik, arhiv Ob~ine Roga{ka Slatina, arhiv Zdravili{~a Roga{ka - Zdravstvo, arhiv Term SPA Roga{ka, arhiv Grand hotela Donat, arhiv Grand hotela Sava · Kozarec ”Light Clear”, Tanja Pak · Barvni izvle~ki | Obrada boja: Scanart · Tisk | Tisak: G-offset tisk · Naklada | Naklada: 50.000, 2007

Profile for Fontus Travel Agency

Rogaska Slatina-turisticna destinacija-a:Turizem Rogaska-SLO-HR  

Rogaška Slatina - tourist destination presentation - SLO-HR, avtor: Javni zavod Turizem Rogaška Slatina

Rogaska Slatina-turisticna destinacija-a:Turizem Rogaska-SLO-HR  

Rogaška Slatina - tourist destination presentation - SLO-HR, avtor: Javni zavod Turizem Rogaška Slatina

Profile for fontus