__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

¿ Dequés i r v eunl i br o s i ndi buj os . . . ? Ál bumyf or mac i ónde l ec t or esl i t er ar i os

GUÍ A DELA EXPOSI CI ÓN Ros aT aber ner o.Uni v er s i daddeZar agoz a ht t p: / / www. l i t er at ur ai nf ant i l . es /


¿ Dequés i r v eunl i br o s i ndi buj os . . . ?

Ál bumyf or mac i ónde l ec t or esl i t er ar i os

Ac ompañaes t aGuí aal aEx pos i c i ónquer es pondealmi s mot í t ul o,t omado,enpar t e, del apr egunt aques ef or mul abaAl i c i aant esdev erpas aralConej oBl anc o.Car r ol l ent endi óc omonadi el ai dent i dadi nf ant i lyl aper s pec t i v ades del aquec ont empl ael mundoelni ño. L aEx pos i c i óns ev er t ebr aent or noac uat r ol í neasf undament al es : L as el ec c i óndeobr asper s i gueeldes ar r ol l odel ac ompet enc i al i t er ar i apues t oque ent endemosquel af or mac i óndell ec t orl i t er ar i oi mpl i c aeldomi ni odel asc onv enc i onesdees t et i podedi s c ur s o.Unadel asc l av es ,port ant o,del apr omoc i ónde hábi t osl ec t or espar t edeldes ar r ol l odel ac i t adades t r ez a. Elál bum,pors usc ar ac t er í s t i c as ,r es ul t aunt i podel i br oadec uadopar ac ons egui rel obj et i v opr opues t o,pues t oque,at r av ésdel ac ombi nac i óndepal abr aei magen,s e of r ec endi s c ur s osc ompl ej osc onl osqueell ec t orc ol abor aydi s f r ut a. Elr ec ept ordeli t i ner ar i opr opues t ot i enequev erpr ef er ent ement ec onl aEduc ac i ón I nf ant i lyelPr i merCi c l odePr i mar i a.Sibi en,es t ac l as i fic ac i ónr es ul t amuyf or z aday s er eal i z aúni c ament epormot i v osdi dác t i c os .Pens amos ,ahondandoenl ai deade Nodel man( 2001) ,quedi s t r i bui robr asporedades ,s obr et odos ideál bum s et r at a, c ons t i t uy eunas uer t edec ens ur a,del i mi t ac i óndelac c es odell ec t oraot r osmundos pos i bl es . L as el ec c i ónhas i doel abor adat eni endoenc uent al adi s poni bi l i daddel asobr as ubi c adasenl asBi bl i ot ec asdel aComar c adeSomont anodeBar bas t r o.Nos er í a c ons ec uent e,porunapar t e,menc i onarl i br osal osquel osl ec t or esnot uv i er an ac c es opar apodert oc ar ,oj earyl eer ,ac c i onest odasel l asi nher ent esalac t odel eer . Porot r apar t e,elac c es oall i br oesunder ec hoalquenadi edeber enunc i arpues t o queenélr es i denl ospr i nc i pi osdeunas oc i edads i ndes i gual dades .


Par aempez ar L aGuí aquepr es ent amospar t edev ar i aspr emi s asenl oqueal af or mac i óndel ec t or es l i t er ar i oss er efier eenl ospr i mer osañoses c ol ar es( Educ ac i ónI nf ant i lyPr i merc i c l ode Pr i mar i a) : Sil osr el at osmol deannues t r ases t r uc t ur asc ogni t i v asyaf ec t i v asys onel l asl asque det er mi nanelmodoenquenosl eemosyl eemoselmundoenquehabi t amos ,es es enc i alpr ov eer nosdebuenosr el at osydebuenasher r ami ent aspar ades c i f r ar l os . ( J .Br uner ,1988) L osr el at osnosay udanadomi narl oser r or esyl ass or pr es as .Vuel v emenosex t r aor di nar i osl oss uc es osi mpr ev i s t osalder i v ar l osdelmundohabi t ual .( J .Br uner ,2002) Ell i br oesunamagní fic aher r ami ent apar af ac i l i t arl asr el ac i ones ,f av or ec el at r ans mi s i ónc ul t ur alent r epadr es ,maes t r os ,bi bl i ot ec ar i osehi j osyc ons t i t uy eunapoy o dec al i dadpar al ai nt egr ac i ón.( M.Bonnaf é,2008) Sel eepar aas ent ar s eenl ac omuni dadydes deeli nt er ésporl oes c r i t o,noc onel áni modeapr ender .I nt er ésypl ac ers onl apr i mer af as edelapr endi z aj e. L onar r at i v oeses enc i alenl av i da.Nec es i t amosc ont aryc ont ar nos .Ell enguaj eyel j uegos onl osmodosenl osqueelni ñoapr ehendeelmundo. L eerunál bum s uponeunapugnaent r edet ener s eos egui r . L ac ons i der ac i óndell i br oc omoobj et or es ul t aes enc i alenl ai nf anc i a.Elni ño,a t r av ésdel amani pul ac i ón,s eapr opi adelc ont eni dodell i br oy di s t i nguedes deel pr i mermoment oent r et ex t oei mágenes .Cons t i t uy eademásuns opor t epar ael i nt er c ambi oent r eni ñosyadul t osyenl az aas i mi s moali ndi v i duoc onl ac omuni dad. Des deelpr i nc i pi oelni ñogus t adel ashi s t or i asbi enar t i c ul adas .Enes t es ent i do,l a c al i dadl i t er ar i aespr i mor di al .Elni ñodefiendel af or maes t abl edel ahi s t or i a.El l i br oc ons t i t uy eunpunt oder ef er enc i aor gani z adorypl ac ent er o. Elc ont ac t opr ol ongadoc onl al i t er at ur apuedepr ov oc arunamay ors ens i bi l i dad s oc i al .At r av ésdec uent os ,poemasyobr asdet eat r oelni ñov ac obr andoc onc i enc i adel asper s onal i dadesdedi f er ent est i posdegent e.Apr endeaponer s ei magi nat i v ament eenel“l ugardelot r o”.( Ros enbl at t ,2002) ComoPedr oSal i nasr ec l amabaens uobr aEldef ens or ,apr enderaandarporel mundoi magi nar i o,ay udaac ami narporl ar eal i dad. Yapr enderaandarporelmundoi magi nar i oi mpl i c ades ar r ol l arunas er i edeher r ami ent asc onl asquedec odi fic ar ,i nt er pr et ar ,r eflex i onaryv al or ar .As í ,t alc omos eñal aT er es a Col omer , Gr anpar t edel af or mac i ónl i t er ar i adeni ñosyni ñass epr oduc eat r av ésdes uc ont ac t odi r ec t o c onl al i t er at ur adi r i gi daal ai nf anc i ayadol es c enc i a.( …)Conl ac ont empl ac i ónyl ec t ur adees os l i br oss ef or manmuc hasdel asexpec t at i v asac er c adel oqueunopuedees per ardel al i t er at ur a,s e apr endeai nt er r el ac i onarl aexper i enc i av i t alc onl aexper i enc i ac ul t ur alfij adaporl apal abr ays e domi napr ogr es i v ament eungr annúmer odel asc onv enc i onesquer i genes t et i podet ext o. ( Col omer ,2005:99) .


¿ Dequés i r v eunl i br o s i ndi buj os . . . ?

Ál bumyf or mac i ónde l ec t or esl i t er ar i os

Met odol ogí a L asc l av esmet odol ógi c ass obr el asquer es i denues t r apr opues t at i enenquev erf undament al ment ec onl aapr ox i mac i ónalaul aquer eal i z aAi danChamber s( 2007a;2007b) par t i endodel ospr i nc i pi osdel adi s c us i ónl i t er ar i aenunas uer t edeapr endi z aj ec ompar t i doqueobedec eal aes enc i adelac t odel eerent odass usdi mens i onesyc onv i er t e l al ec t ur aenv ozal t aporpar t edelmedi ador( doc ent e,bi bl i ot ec ar i o,padr e/ madr e, et c …)enelej ec ent r aldelpr oc es oenunt i empoyenunes pac i oes pec i al ment e c ui dados .

Enr es umen T eni endoenc uent al asdi r ec t r i c esdepar t i dayl asc l av esdeapr ox i mac i ón met odol ógi c aalaul a,pr oponemosuni t i ner ar i oc onunas er i edepaut asdes t ac abl esen elt r at ami ent odec adaunodel osl i br os .Suger i mosalf or mador / f ac i l i t adorque ent i endaquenos et r at adeunas el ec c i ónc anóni c a– nadamásl ej os ,nideuna ex pos i c i óndeunpanor amaac t ual ,s i noquel oques epr et endeesej empl i fic arunas l í neasquepuedens er v i rder ef er enc i ac onc r et aeneduc ac i ónl i t er ar i a.Par ael l o,i ns i s t i mosenl anec es i daddedes ar r ol l arher r ami ent asqueper mi t analal umnoi nc or por ar s ea l asc onv enc i onesl i t er ar i aspr opi asdel afic c i ónpar adot ar l odei ns t r ument osdei nt er pr et ac i ónquepuedanal l anarelc ami nodel al ec t ur a.Aes t efin,obedec enues t r as el ec c i ón.Porot r apar t e,ent endemosc omol ohi z oNodel man( 2010:24) ,quedet r ásdeuna obr adel i t er at ur ai nf ant i l ,s i empr es eenc uent r aunadul t oquer epr es ent al ai nf anc i a,l o c uali nc i deenl adual i dadenl aques emuev eeldi s c ur s ol i t er ar i oi nf ant i l . Muyamenudol ost ext osdel osl i br os ál bum pr et endens eri nf ant i l es ,pr et endenr epr es ent ar al goenl af or ma[ en]queal osadul t osl esgus t ac r eerquel osni ñosv enyent i endenelmundo;c omo deber í anv eryent ender .Per o,c ar ac t er í s t i c ament e,l asi l us t r ac i onest i endenas oc av ares as i mpl i c i dadi nf ant i lc onunav i s i ónadul t amásel abor ada:unav i s i ónquec ol oc afir mement eelt ext oi nf ant i l enl ac ul t ur aadul t a.

Port ant o,l adual i dadadul t o/ ni ñopr es i deeldi s c ur s ol i t er ar i oi nf ant i lys eac ent úaenl a l i t er at ur ai l us t r ada,par t i c ul ar ment eenelál bum,“c ons t r uc t o”enelques ebas anues t r a mues t r a yquedependedel adefini c i ónque,ens umoment o,pr oc ur óBár bar aBader ( 1976:1) ,qui endes t ac ós uc omponent ear t í s t i c o,obj et ualyc ul t ur al : Unál bum i l us t r adoest ext o,i l us t r ac i ones ,di s eñot ot al ;esobr ademanuf ac t ur aypr oduc t oc omer c i al ;doc ument os oc i al ,c ul t ur al ,hi s t ór i c oy ,ant esquenada,esunaexper i enc i apar al osni ños . Comomani f es t ac i ónar t í s t i c a,s eequi l i br aenelpunt odei nt er dependenc i aent r el asi mágenesy l aspal abr as ,eneldes pl i egues i mul t áneodel aspági nasenc ont r adasyeneldr amadel avuel t aal a pági na.


Qui énc uent a Voc esenel par que/A. Br owne Paut aspar al adi s c us i ón ¿Yes t o? ¿Quéoc ur r e?¿Quépi ens an? Apr endemosami r ar .Nosfij amos . ¿Dóndees t án? ¿Quét i empohac e? ¿Hayal gui enmás ? ¿Qui er enj ugar ? ¿Yl asnubes ? ¿Quéoc ur r i r ádes pués ? ¿Qui énc uent aahor a? Es c r i bi mosodi buj amos …

Par ael f or mador : L omá sr el ev a nt edees t aobr aesel j uegodev oc esna r r a t i v a s . Cua t r oper s ona j esc uent a nl ahi s t or i aqueel l osha npr ot a goni z a do, c a dauno des des upunt odev i s t a . Ca daunadel a sv oc esens ur el a t opr oy ec t as ues t a dode á ni moenel pa i s a j equel oa c ompa ñaat r a v ésdel c ol oryl al uz . E l mundooní r i c o ques er eej aena l guna si má geness ev i nc ul aa s i mi s moc onl oses t a dos emoc i ona l es .


Nar r ador esdes pi s t ados El s ec r et o/E . Ba t t ut ¿Yanos ot r os ? ¿Qués er á?

Par ael f or mador : Unr a t onc i t ot i eneuns ec r et oquenoc ont a r áana di e , ni al a a r di l l a , ni a l pá j a r o, ni al at or t uga …L omá sdes t a c a bl edees t aobr aesel j uegoque s ees t a bl ec eent r et e x t oei ma gen. E l pr ot a goni s t aenc uent r auns ec r et oyl o es c onde . Mi ent r a sél s eempeñaenoc ul t a r l o, l ai ma genl ov amos t r a ndodet a l modoqueel l ec t ores t ámej ori nf or ma dos obr el oqueoc ur r equeel pr opi o pr ot a goni s t a . L ar el a c i óndei r oní aent r el osdi s t i nt osl engua j esquec omponenl a obr ac ons t r uy eundi s c ur s oc ompl ej odes del aa pa r ent es enc i l l ezt a nt oenl os di á l ogosc omoenl af a c t ur adel a si l us t r a c i onesenf ondobl a nc o.


Cuandol osper s onaj es s al endel osl i br os L ost r esc er di t os/D. Wi es ner

Lost r esc er di t oss al endes ul i br oyc omi enz aot r a hi s t or i a,l aquenoc ont ar on… ¿Losac ompañas ?

L obos E . Gr a v et t

¿ Ys iunc onej o dec i del eerl i br os s obr el obos ? ¿Quépuede pas ar ?

Par ael f or mador : E s t a sobr a spa r t enens uf a c t ur adel oques edenomi na met ac c i ón. Des t r uy enl a sf r ont er a sent r el osdi s t i nt osni v el esde c c i óndet a l modoqueel pr opi odi s c ur s os ec onv i er t eenel t emat r a t a do. Unav ezmá sel c onc ept odej uegoyel t el óndef ondodel osmundospos i bl ess ei ns t a l a nenel i ma gi na r i oi nf a nt i l at r a v ésdepr opues t a sc omol a sdeWi es neroGr a v et t .


Unl i br oesunl i br o El r at ónmásf amos o/I s t v a ns c h

Elr at ónPér eznosmues t r as uafic i ónporc ol ec c i onar nos ol odi ent es … ¿Ys il ovemos ? Esque

¡ Esunl i br o!/L a neS mi t h


Unl i br oesunl i br o

Lahi s t or i ac omi enz aenl ac ubi er t ayc ont i núaen…

r t aAl t és ¡ No!/Ma

¿Ys inosfij amosenl asguar das ?

El mi s t er i os oc as odel os o/O. J effer s Par ael f or mador :E l l i br oesa nt et odounobj et o, unes pa c i oenel queent r a mosy enel quet ododet a l l ei nt er v i eneenl ac ons t r uc c i óndes ent i dos . E nel c a s odel á l bum, l osel ement osper i t e x t ua l ess ons i gnic a t i v os . F or ma t o, gua r da s , c ubi er t a s , dedi c a t or i a s , t odoss onel ement oss uger ent es . L osni ñost i endenat oc a r , pos eer ma t er i a l ment el osl i br os , s ea ga r r a nael l osyat r a v ésdel r i t model ec t ur aque pugnaent r es egui rydet ener s e , l eenmi r a ndoys ea pr opi a ndees t r uc t ur a sc omo l a sdel l i br oquel espr oc ur a nl aes t a bi l i da dquenec es i t a n.


¿ Yl oquenos ec uent a? Y oqui er omi gor r o/J . Kl a s s en

Es t ábus c andos ugor r oynos abequi én s el ohapodi dol l evar …

¿ Os ec uent a deot r amaner a? Madr ec hi l l ona J . Ba uer Par ael f or mador :Des t a c a ndees t osá l bumesl osmodosdec ont a rba s a dosen gur a sr et ór i c a st a nf unda ment a l esenl ac c i ónl i t er a r i ac omol ael i ps i s , el v a l or del osnodi c ho, c omol amet áf or a,gur ac onl aques ee x pl i c al oa bs t r a c t oa t r a v ésdel oc onc r et oc onma t i c esquel apa l a br aa i s l a da ment enoa l c a nz a r í aa s uger i r . E l l engua j eenes t a dopur o, ens ul a domá sma t er i a l , c onel j uegodel a c onnot a c i ónat r a v ésdel oss oni dosc omoes c ena r i oc ompl et aes t emundot a n pr óx i moal a sv a ngua r di a s .


Cuandonohaypal abr as Mi r amosat ent ament el asi mágenes …

El l adr óndegal l i nas/B. Rodr í guez

Al gui enhar obadounagal l i naoes opar ec e… ¿Québus c an?

L aol a Suz yLee

Sipr ovoc amos al asol as , al gopuedepas ar enell i br o…

Par ael f or mador :L osl i br osmudosr equi er endeunac ompet enc i aenel l ec t or quenos i empr es er es pet a . L osr el a t os , l osj uegosc onl a sf or ma si nc or por a na l r ec ept oral anec es i da ddei nt er pr et a rc a daunodel osdet a l l es . Yl ai nt er pr et a c i ón esl aes enc i adel a c t ol ec t or .


Hac i aot r ashi s t or i as L oss i et eos osenanos/É . Br a v o Si et eos osenanoss eenc uent r anens uc as ac onuna gi gant adel aques et i enenquedef ender .Cont r at an par at alfinalpr í nc i pemat adordegi gant esper o…

Qui záosr ec uer deaal gooaal gui en… Par ael f or mador :S ei ns er t ael l ec t or , at r a v ésdees t a sobr a s , enunac omuni da d c ul t ur a l pues t oque , porunapa r t e , c ompa r t ec i er t osel ement osdec ons t r uc c i ón des ent i dosy , porot r a , s epr oduc el aa pr ox i ma c i óna l t ej i dodet e x t osi nher ent ea l di s c ur s ol i t er a r i oy aqueni ngúnt e x t os el eei ndependi ent ement edeot r ost e x t os , enl al í neat eór i c at r a di c i ona l del ai nt er t e x t ua l i da d.


Det odos epuedet r at ar El pat oyl amuer t e/Wol fE r l br uc h

Sí ,s í .Esl amuer t e… Aun pat os el eac er c a l amuer t epar ahac er l e c ompañí a…

Par ael f or mador :Dec í aGr a c i el aMont es( 2001) quec ont oda sl a sr ec omenda c i ones ques eha ne x pues t oat r a v ésdel ahi s t or i aenv i r t uddel c onc ept odei nf a nc i a , podr í a mosha c erunaes pec i ede“ Ma nua l del buenes c r i t orpa r ani ños ” , c one x i genc i a s c omoa meni da dys enc i l l ez , gr a ndest ema s , per oc onunmens a j edees per a nz a , yun na l f el i z . “ Na dadedema s i a domi edo, ni dedema s i a dae x c i t a c i óny , s obr et odo, que nov a y aapr oduc i ra ngus t i a … Ah, y , porf a v or , quenos eadema s i a dol a r go. Ys i de pa s opuededej a ra l gunaens eña nz a , t a nt omej or . ” Af or t una da ment epa r t edel al i t er a t ur ai nf a nt i l haa s umi dounc onc ept odei nf a nc i a quena dat i enequev erc onl oquei r óni c a ment ee x poneGr a c i el aMont es . S eent i ende el di s c ur s odes deper s pec t i v a snoedul c or a da sc onungr a nr es pet oal as ol v enc i ade unl ec t orquequi er ec onoc erdel osgr a ndest ema sdel ae x i s t enc i a .


¿ Ys i nosr eí mos ? Noi nt er r umpas , Ki k a/E z r aS t ei n

¿ Quél eoc ur r eaKi ka?¿ Porquéi nt er r umpe?

T odosmi s pat i t os J a nos c h

Yt odov uel v e aempez ar …

Par ael f or mador : L at r a di c i ónpopul a rnost i enea c os t umbr a dosapr es c i ndi rdel humorenl oqueal oma r a v i l l os os er eer e . Noha yna damá ss er i oqueunc uent o t r a di c i ona l ma r a v i l l os o. Pa r ec equel osni ñosporl apr ec a r i eda ddes ui nt er t e x t o c a r ec endeba s ess obr el a squea s ent a res edi s t a nc i a mi ent odel oshec hos r el a t a dosquepr oc ur al aper s pec t i v ahumor í s t i c a . E l á l bum, s i nemba r go, pos eel a s her r a mi ent a spa r as ol i c i t a rl ac ol a bor a c i óndel l ec t orf oment a ndoel humor , un el ement of unda ment a l pa r ae x pl i c a rel mundodes del adi s t a nc i aquepr ov oc a .


¿ Cómos onl os pr ot agoni s t as ? L ac oc i nadenoc he Dondevi venl osmons t r uos M. S enda k

¿Qués ueñanMaxyMi guel ?

Ol i vi a I . F a l c oner

PokayMi na K. Cr owt her

Par ael f or mador :L osper s ona j esdel al i t er a t ur ai l us t r a dai nf a nt i l t i enenquev er c onl ai nf a nc i a , porunapa r t e , yel mundoa ni ma l , porot r a . Podr í a mosha bl a r i nc l us odec ómoobr a sc omoAl i c i ae ne l paí sdel asmar av i l l asoP i ppi L angs t r umpo, enot r oor den, Wi nni edeP oohha nma r c a doel perl deunper s ona j eque , a un t eni endoa l “ a dul t oes c ondi do” c omot el óndef ondo, ha nper mi t i dot r a t a rt ema s t r a s c endent esat r a v ésdel adi s t a nc i aquepr oc ur al ai ngenui da ddel ami r a dade unni ñooel a ma bl edes pa r pa j odeuna ni ma l . S et r a t adepr es ent a rper s ona j es pr óx i mosa l l ec t or , t a nt oens ul a doos c ur oc omoenel má sa ma bl e . L av er t i ent e met a f ór i c adel osper s ona j esesi nduda bl e , a demá sdel c ont r a s t ebus c a doc onel mundodel osa dul t os .


BADE R, B. ( 1 9 7 6 ) Ame r i c a np i c t ur e bo o k sf r o mNo a h ' sa r kt ot heB e a s t wi t hi n. Ne wY or k : Ma c mi l l a n P ubl i s hi ngCompa ny . BONNAF É , M. ( 2 0 0 8 ) L o sl i b r o s , e s oe sb ue nop a r al o sbe bé s . Ba r c e l ona : Oc é a no . BRUNE R, J . ( 1 9 8 8 ) R e a l i d a dme nt a l ymund o spo s i b l e s . Ba r c e l ona : Ge di s a . BRUNE R, J . ( 2 0 0 2 ) L af á b r i c ad ehi s t o r i a s . Ba r c e l ona : Ge di s a . CHAMBE RS , A. ( 2 0 0 7 a ) E l a mb i e nt ed el al e c t ur a . Mé x i c o: F ondodeCul t ur aE c onómi c a . CHAMBE RS , A. ( 2 0 0 7 b) Di me . Mé x i c o: F ondodeCul t ur aE c onómi c a . COL OME R, T . ( 2 0 0 5 ) And a r e nt r el i b r o s . L al e c t ur al i t e r a r i ae nl ae s c ue l a . Mé x i c o: F ondodeCul t ur a E c onómi c a . COL OME R, B. KÜME RL I NGME I BAUE RYC. S I L V ADÍ AZ( E ds . ) Cr uc ed emi r a d a s : Nue v a sa p r o x i ma c i o ne sa l l i b r oá l b um. Ba r c e l ona : Ba nc ode l L i br oGr e t e l , 1 8 3 2 . MONT E S , G. ( 2 0 0 1 ) E l c o r r a l d el ai nf a nc i a . Mé x i c o: F ondodeCul t ur aE c onómi c a . NODE L MAN, P . ( 2 0 0 8 ) T heHi d d e nAd ul t . Ba l t i mor e : T heJ ohnsHopk i nsUni v e r s i t yP r e s s . NODE L MAN, P . ( 2 0 1 0 ) “ L a sna r r a t i v a sdel osl i br os á l bumye l pr oy e c t odel al i t e r a t ur ai nf a nt i l ” , e nT . ROS E NBL ATT , L . ( 2 0 0 2 ) . L al i t e r a t ur ac o moe x p l o r a c i ó n. Mé x i c o: F ondodeCul t ur aE c onómi c a .


Bi bl i ogr a f í a .Sel ec c i óndel ec t ur a s AL T É S , Ma r t a , ¡ No ! , Ba r c e l ona : T hul e , 2 0 1 3 , [ 3 2 ] p. I S BN: 9 7 8 8 4 1 5 3 5 7 3 0 8 BATT UT , É r i c , E l s e c r e t o , Ma dr i d: Kók i nos , 2 0 1 1 , 2 5p. I S BN: 9 7 8 8 4 8 8 3 4 2 8 9 8 BAUE R, J ut t a , Ma d r e c hi l l o na , S a l a ma nc a : L ógue z , 2 0 0 7 , 1v . I S BN: 9 7 8 8 4 8 9 8 0 4 3 6 4 BRAVO, E mi l e , L o ss i e t eo s o se na no sp a s a nha mb r e , Ma dr i d: S M, 2 0 0 9 , [ 2 8p. ] . ( V e o , v e o , t e be o) . I S BN: 9 7 8 8 4 6 7 5 3 5 3 3 4 BROWNE , Ant hony , V o c e se ne l p a r q ue , Mé x i c o: F ondodeCul t ur aE c onómi c a , 1 9 9 9 , 3 2p. ( L os e s pe c i a l e sdeAl aor i l l ade l v i e nt o) . I S BN: 9 7 8 9 6 8 1 6 6 0 1 9 2 CROWT HE R, Ki t t y , E ne l c i ne , [ s . l . ] : Cua t r oa z ul e s , 2 0 1 0 , 3 6p. ( P ok a&Mi na ) . I S BN: 9 7 8 8 4 9 3 8 2 9 5 7 8 E RL BRUCH, Wol f , E l p a t oyl amue r t e , [ Gr a na da ] : Ba r ba r aF i or e , 2 0 1 1 , [ 3 2p. ] . I S BN: 9 7 8 8 4 1 5 2 0 8 1 2 9 E ZRAS T E I N, Da v i d, ¡ Noi nt e r r ump a s , K i k a ! , Ba r c e l ona : J uv e nt ud, 2 0 1 2 . I S BN: 9 7 8 8 4 2 6 1 3 9 2 9 0 F AL CONE R, I a n, Ol i v i a , Mé x i c o: F ondodeCul t ur aE c onómi c a , 2 0 1 1 , 3 4p. I S BN: 9 7 8 9 6 8 1 6 6 3 4 6 9 GRAVE TT , E mi l y , L o bo s , Mé x i c o , E di c i one sCa s t i l l o , 2 0 1 2 , 4 0p. I S BN: 9 7 8 9 7 0 2 0 1 3 0 6 8 J ANOS CH, T o d o smi sp a t i t o s : unahi s t o r i as i n n, Ba r c e l ona : L i br osde l Zor r oRoj o , 2 0 1 4 , 1v . I S BN: 9 7 8 8 4 9 4 1 6 4 5 7 6 J E F F E RS , Ol i v e r , E l mi s t e r i o s oc a s od e l o s o , Mé x i c o: F ondodeCul t ur aE c onómi c a , 2 0 0 9 , [ 4 0 ] p. I S BN: 9 7 8 6 0 7 1 6 0 0 1 3 4 KL AS S E N, J on, Y oq ui e r omi g o r r o , S a nt a nde r : Mi l r a z one s , 2 0 1 2 , 1v . I S BN: 9 7 8 8 4 9 3 8 9 2 7 3 9 L E E , S uz y , L aOl a , [ s . l . ] : Bá r ba r aF i or e , 2 0 0 8 , [ 4 0 ] p. I S BN: 9 7 8 8 4 9 3 6 1 8 5 4 4 RODRI GUE Z, Bé a t r i c e , L a d r ó nd eg a l l i na s , Ba r c e l ona : L i br osde l Zor r oRoj o , 2 0 0 5 , 2 6p. I S BN: 9 7 8 8 4 9 2 4 1 2 3 1 0 S CHRI TT E R, I s t v a n, E l r a t ó nmá sf a mo s o , Ma dr i d: E di c i one sde l E c l i ps e , 2 0 0 5 , [ 2 2 ] p.( L i br os á l bumde l E c l i ps e ) . I S BN: 8 4 9 6 5 0 9 0 4 4 S E NDAK, Ma ur i c e , Do nd ev i v e nl o smo ns t r uo s , Ma dr i d: Al f a gua r ai nf a nt i l , 2 0 0 7 , [ 3 8 ] p. I S BN: 9 7 8 8 4 2 0 4 3 0 2 2 5 S E NDAK, Ma ur i c e , L ac o c i nad eno c he , P ont e v e dr a : Ka l a ndr a k a , 2 0 1 4 . I S BN: 9 7 8 8 4 8 4 6 4 8 5 1 2 S MI T H, L a ne , ¡ E sunl i b r o ! , Ba r c e l ona : Oc é a noT r a v e s í a , 2 0 1 0 , [ 2 6 ] p. I S BN: 9 7 8 6 0 7 4 0 0 3 9 5 6 WI E S NE R, Da v i d, L o st r e sc e r d i t o s , Ba r c e l ona : J uv e nt ud, 2 0 0 3 , 4 0p. I S BN: 9 7 8 8 4 2 6 1 3 2 9 1 8


Profile for fontoval

Guia de la exposicion Rosa Tabernero  

¿De qué sirve un libro sin dibujos...?

Guia de la exposicion Rosa Tabernero  

¿De qué sirve un libro sin dibujos...?

Profile for fontoval
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded