Page 1

FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT

memòria 2014

Memòria 2014 4t trimestre 2015 - núm. 33 Aportació catalana als països del Sud


Junta executiva Composició de la Junta Executiva durant l'any 2014

www.fonscatala.org

Presidenta

02

AJUNTAMENT DE LA GARRIGA Meritxell Budó Pla, alcaldessa

Vocal P

AJUNTAMENT DE VILAFRANCA DEL PENEDÈS Raimon Gusi Amigó, regidor

Vicepresident Fins el dia 22 d'abril AJUNTAMENT DE SANTA MARGARIDA DE MONTBUI Teo Romero Hernández, alcalde Des del dia 22 d'abril VACANT

Vocal Q

AJUNTAMENT DE GIRONA Eduard Berloso Ferrer, regidor

Vocal R

AJUNTAMENT DE MOLLET DEL VALLÈS Josep Monràs Galindo, alcalde

Secretari

AJUNTAMENT DE VALLROMANES Josep Sagarra Luna, regidor

Vocal S

AJUNTAMENT DE BARBERÀ DEL VALLÈS Ana del Frago Barés, alcaldessa

Tresorera

AJUNTAMENT DEL PRAT DE LLOBREGAT Alba Bou Jordà, regidora

Vocal T

AJUNTAMENT DE TARRAGONA Begoña Floría Eseberri, regidora

Vocal A

AJUNTAMENT DE BARCELONA Jordi Martí Galbis, regidor

Vocal U

AJUNTAMENT DE GAVÀ Emma Blanco Anguera, regidora

Vocal B

AJUNTAMENT DE BADALONA Miguel Jurado Tejada, regidor

Vocal V

DIPUTACIÓ DE BARCELONA Joan Carles García Cañizares, diputat

Vocal C

AJUNTAMENT DE LLEIDA M. Rosa Ball Papiol, regidora

Vocal X

CONSELL COMARCAL DEL MARESME Alfons Molons Antius, conseller

Vocal D

AJUNTAMENT DE SANT CUGAT DEL VALLÈS Susanna Pellicer López, regidora

Director de gestió

Ariel Monells

Vocal E

AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI Isidre Pineda Moncusí, regidor

Vocal F

AJUNTAMENT DE GRANOLLERS Josep Mayoral Artigas, alcalde

Vocal G

AJUNTAMENT DE SANT BOI DE LLOBREGAT Jaume Bosch Pugès, alcalde

Vocal H

AJUNTAMENT DE CASTELLBISBAL Concepció Llurba Escobar, alcaldessa

Vocal I

AJUNTAMENT D'IGUALADA Marc Castells Berzosa, alcalde

Vocal J

AJUNTAMENT DE SALLENT David Saldoni de Tena, alcalde

Vocal K

AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET Núria Parlón Gil, alcaldessa

Vocal L

AJUNTAMENT DE LA SEU D'URGELL Albert Batalla Sicart, alcalde

Vocal M

AJUNTAMENT DE MATARÓ Joaquim Fernández Oller, regidor

Vocal N

AJUNTAMENT DE L'HOSPITALET Núria Marín Martínez, alcaldessa

Vocal O

AJUNTAMENT DE TORTOSA Anna Algueró Caballé, regidora


sumari

Presentació

Junta executiva 2014

02

Presentació

03

Memòria d'activitats 2014

04

Nous socis

14

Informació econòmica

15

Projectes 2014 Centreamèrica i Mèxic Carib Sud-amèrica Àfrica Sudsahariana Mediterrània Àsia Campanyes d'emergència Sensibilització i EpD Acollida temporal Iniciatives pròpies del Fons

20 24 29 30 32 36 39 41 48 50 51

Socis del Fons Català

53

Equip tècnic del Fons Català 2014 ARIEL MONELLS AUXILIADORA ARDÓN SÍLVIA AYALA SOFIA BONANY BLANCA CAMPS JOSEP MARIA FRIGOLA ARAYA GRISO MARTA MASSANÉS VICTÒRIA PLANAS ALBERT PUJOL MARTA PUJOLRÀS TOTI ROVIRA XAVIER RUIZ CLARA XIFRA Disseny Àrea, estudi de publicitat, sl Impressió Unigràfic, sl

Edita Fons Català de Cooperació al Desenvolupament Rambla Santa Mònica, 10, 4t 08002 Barcelona Tel. 93 412 26 02 fonscatala@fonscatala.org www.fonscatala.org

Com ja hem comentat a les darreres memòries, un dels principals problemes que hem hagut d'afrontar des dels municipis és la crisi econòmica que ha colpejat fortament les persones i també les institucions. Per això, durant aquests anys hem hagut de defensar, més que mai, la cooperació al desenvolupament des dels municipis, sobretot davant el creixement dels missatges de “primer els de casa”. Per això, ha calgut treballar el fet que la solidaritat cap endins no ha de ser mai excloent de la solidaritat cap enfora, és a dir, que cal exercir-les totes dues. Tot i així, des dels ajuntaments catalans, malgrat la crisi i malgrat la situació del finançament local (molt minvat, sobretot per part del Govern de l'Estat), s'ha continuat apostant per la cooperació, ara amb menys recursos. En aquest context, una de les primeres accions de la Junta Executiva va ser buscar un nou local per al Fons (amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona) que té un cost sensiblement inferior, la qual cosa ha permès reduir considerablement les despeses d'estructura. Podem dir, doncs, que hem aguantat prou, com indiquen els gairebé tres milions d'euros destinats enguany a la cooperació a través del Fons Català, xifra que és un èxit del qual el món local català es pot felicitar, ja que s'ha aconseguit salvar, en moments de màxima dificultat, la cooperació municipalista catalana. També hem hagut de defensar-nos de lleis com la LRSAL (Llei de racionalització i sostenibilitat de l'administració local) que també ha colpejat fortament la cooperació al desenvolupament en el sentit que determina les competències municipals i, entre aquestes, no considera la cooperació al desenvolupament. En aquest sentit, el Fons Català va encarregar un dictamen (Dictamen jurídic sobre la competència dels municipis en matèria de cooperació internacional en el marc de l'aplicació de la LRSAL i sobre la justificació de les aportacions econòmiques que els ajuntaments tramiten a través del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament), elaborat per un equip redactor designat per la Junta del CSITAL (Col·legi de Secretaris Interventors i Tresorers de l'Administració Local), que va concloure que les activitats en matèria de cooperació al desenvolupament dels municipis s'han d'entendre com una competència pròpia. Aquest és, doncs, un altre obstacle salvat. Però malgrat aquestes dificultats s'ha fet molta feina, tant des de la Junta Executiva com a través de les Comissions i Grups de Treball establerts per tal que els socis puguin implicar-s'hi i participar, tal com trobareu a les pàgines següents, juntament amb el resum econòmic i la relació dels projectes gestionats. Us agraïm la vostra implicació i participació al Fons i esperem que la Memòria us ajudi a difondre els vostres municipis (consistori i ciutadania) la tasca que dueu a terme en cooperació amb altres ens locals del país a través del Fons Català.

Aquesta memòria la podeu trobar en format digital a la pàgina web del Fons Català: www.fonscatala.org

FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT

Meritxell Budó Pla Presidenta del Fons Català Alcaldessa de la Garriga

www.fonscatala.org

Fotos portada: Projecte 2664. Programa de formació “Treball decent per a tots i totes” a El Salvador 2014-2015 (El Salvador). Fundació Josep Comaposada - Sindicalistes Solidaris Projecte 2673. Transversalització del dret a l'alimentació als centres educatius de Sant Boi de Llobregat (Catalunya). Desos opció solidària, Ajuntament de Sant Boi de Llobregat Projecte 2716. Capacitació agrícola per a la millora de la seguretat alimentària al departament del Mbam i Inoubou (Camerun). Mans Unides

03


Memòria d'activitats 2014 1. ASSEMBLEA GENERAL En el període que abraça aquesta memòria d'activitats, s'ha celebrat una assemblea general ordinària de socis:

El dia 29 d'abril de 2014 es va celebrar la 33a Assemblea General Ordinària, que va tenir lloc a Sant Cugat del Vallès, en la qual es va procedir a l'aprovació de la memòria de gestió i els comptes de l'any 2013 i l'aprovació del pla de treball i el pressupost per l'any 2014.

33a Assemblea General del Fons Català, celebrada a Sant Cugat del Vallès

2. ALTA, BAIXA I AMPLIACIÓ DE PROJECTES ANY 2014 La incorporació de nous projectes a la llista de projectes seguits pel Fons Català es pot produir per diverses vies: • La major part dels projectes s'incorporen a proposta dels propis socis del Fons, ja sigui directament o a través de convenis de gestió de la convocatòria local de subvencions. • Els projectes proposats en el marc del desenvolupament del pla d'acció de les comissions de treball creades en el si del Fons: Municipalisme, Codesenvolupament i Pau i diplomàcia de ciutats. • A partir de les crides per campanyes d'emergència es desenvolupen nous projectes d'ajut humanitari i de reconstrucció en el marc de la postemergència

1. Convocatòries locals de subvencions per a projectes de cooperació gestionades pel Fons Català El Fons Català té convenis signats amb diverses institucions associades, a través dels quals el Fons es fa càrrec de l'anàlisi i el seguiment dels projectes que les ONG presenten a les convocatòries de subvencions d'aquestes institucions. Les convocatòries analitzades l'any 2014 han estat:

Institució Aj. Castellbisbal

www.fonscatala.org

6

6

10

10

Aj. la Garriga

8

5

Aj. Igualada

11

11

Aj. Manlleu

3

3

Aj. Mataró

5

4

Aj. Molins de Rei

8

6

Aj. la Roca del Vallès

7

5

Aj. Sant Boi de Llobregat

7

--

Aj. Cerdanyola del Vallès

04

any 2014 Projectes Projectes presentats aprovats

Notes

El Fons només ha fet l'avaluació prèvia


18

Aj. Sant Cugat del Vallès

16

5

5

16

15

Aj. Viladecans

3

3

Aj. Vilafranca del Penedès

9

9

Aj. Sant Sadurní d'Anoia Aj. Santa Coloma de Gramenet

4

3

Àrea Metropolitana de Barcelona

11

7

Total projectes avaluats i projectes aprovats la gestió dels quals assumeix el Fons

131

108

Consell Comarcal d'Osona

Alguns dels projectes aprovats són ampliacions de projectes ja aprovats anteriorment i també alguns projectes han estat aprovats en més d'una convocatòria

2. Resum global de projectes aprovats l’any 2014 Aquest quadre conté el total de nous projectes aprovats durant l’exercici 2014: any 2014 Projectes aprovats en el marc dels convenis per a la gestió de convocatòries locals dels socis del Fons

83

Projectes proposats per altres socis del Fons Català

12 9

Projectes relacionats amb emergències

13

Projectes proposats pel Fons Català

117

TOTAL

3. Imports de projectes aprovats per Junta Executiva l’any 2014 La Junta Executiva està facultada per aprovar nous projectes o ampliar-ne d'aprovats prèviament, sempre que hi hagi un compromís de finançament (compromís per part d'algun soci del Fons o provinent de traspassos d'altres projectes -per exemple de campanyes d'emergència-). En aquest sentit, durant l'exercici 2014 la Junta Executiva ha aprovat nous projectes o ampliacions de projectes aprovats anteriorment pels imports següents: any 2014 Alta de nous projectes

1.130.560,78 €

Ampliació de projectes aprovats anteriorment

1.001.039,30 € -93.820,27 €

Reducció o baixa de projectes, a petició dels socis o de les entitats executores

4. Informes elaborats • Informes processats: són els informes narratius i econòmics dels projectes que s'han revisat durant l'exercici. • Projectes tancats: són els projectes que, després d'haver revisat els informes narratius i econòmics, s'han donat per finalitzats, o l'entitat executora hi ha renunciat.

any 2014

Informes processats

Projectes tancats

Projectes retirats

300

144

0

www.fonscatala.org

• Projectes retirats: són projectes que les entitats han renunciat a executar per raons diverses.

05


3. RELACIONS INSTITUCIONALS GENERALITAT DE CATALUNYA: •

Els membres de la Junta han assistit a les reunions dels òrgans de participació en els quals el Fons té representació: Comissió de Coordinació amb els Ens Locals, el Consell de Cooperació al Desenvolupament, el Consell Català de Foment de la Pau, el Comitè Català d'Ajut Humanitari d'Emergència-CCAHE...

Participació en l'elaboració del Pla director de Cooperació al Desenvolupament 2015-2018.

Viatge conjunt de la presidenta del Fons i la directora adjunta de l'ACCD a Senegal (octubre 2014) per compartir coneixement sobre les principals actuacions de l'ACCD i del Fons en aquest país per tal que el tècnic del Fons sigui el representant conjunt d'ambdues institucions al Senegal. Van viatjar acompanyades d'un reporter del programa Solidaris de Catalunya Ràdio, que va fer diverses entrevistes sobre el terreny, alhora que la pròpia directora del programa, va enregistrar-los en una entrevista des dels estudis de l'emissora.

AJUNTAMENT DE BARCELONA: La col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona i el Fons Català s'ha concretat en la signatura d'un conveni, a través dels qual l'Ajuntament dóna suport a les accions que es desprenen de les principals línies d'actuació del Fons.

DIPUTACIÓ DE BARCELONA: A través d'un conveni anual, la Diputació de Barcelona també dóna suport a les actuacions que les comissions de treball del Fons aproven com a prioritàries.

ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA: Durant l'any 2014 s'ha donat continuïtat al conveni signat l'any 2013 per a l'avaluació prèvia i la gestió de les convocatòries de projectes d'educació per al desenvolupament de l'AMB.

4. CAMPANYES D'EMERGÈNCIA Durant aquest any 2014 el Fons Català ha obert dues campanyes d'emergència amb l'objectiu principal de coordinar les voluntats d'actuar en situacions d'emergència a proposta dels ajuntaments socis i col·laboradors. L'any 2014 va començar amb l'inici de l'epidèmia pel virus de l'Ebola a l'Àfrica Occidental, que es va anar agreujant a mesura que avançava l'any. A finals del mes de març de 2014 es van detectar a Guinea Conakry els primers casos de persones infectades per la malaltia del virus de l'Ebola. Sis mesos després, aquesta epidèmia sense precedents segons dades de l'OMS afectava de manera severa quatre països de l'Àfrica Occidental (Sierra Leone, Libèria, Guinea Conakry i Nigèria). Per això el Fons Català va obrir una campanya per donar suport a organitzacions que estaven fent front a l'epidèmia, i que s'ha concretat amb el finançament de dos projectes a Sierra Leone En segon lloc, el Fons Català conjuntament amb la CCASPS-Coordinadora Catalana d'Ajuntaments Solidaris amb el Poble Sahrauí, es van fer ressò de la crida feta pels responsables de la RASD a causa de les fortes pluges que el dia 21 de setembre van afectar greument la wilaia d'El Aaiun, provocant afectacions materials considerables, concretament a escoles, guarderies infantils, dispensaris i seus de les administracions públiques. A més, les haimes i els habitatges van quedar malmesos de manera substancial i moltes famílies van perdre casa seva i les reserves d'aliments de què disposaven. Tot i que no s'ha formulat com una campanya d'emergència, també s'ha donat treballat en el projecte de suport psicosocial per a les víctimes de l'operació “Protective Edge” a la franja de Gaza, a proposta de l'Ajuntament de Barcelona i gestionat per UNRWA, per pal·liar els efectes de la crisi humanitària provocada per l'operació militar “Protective Edge” de l'exèrcit israelià contra la franja de Gaza.

www.fonscatala.org

D'altra banda, durant aquest any 2014 s'ha donat continuïtat a campanyes iniciades en anys anteriors, concretament amb l'inici dels projectes de rehabilitació a Filipines arran del pas del tifó Hayian, la continuïtat del suport a la població víctima de la guerra de Síria que es troba refugiada al Líban, i nous projectes de rehabilitació social per la crisi perllongada a Haití a conseqüència del terratrèmol de l'any 2010.

06


Jornada Un món en emergència En el marc de la tasca continuada en l'àmbit d'emergències, el dia 13 de març de 2014 el Fons Català va organitzar la jornada Un Món en Emergència. Reflexions i rendició de comptes sobre les intervencions humanitàries a Mali, Banya d'Àfrica i Haití, amb un doble objectiu. D'una banda, aportar elements per entendre el context, les causes i les conseqüències de les crisis que es produeixen en els països objecte d'intervenció i, d'altra banda, rendir comptes sobre quatre actuacions concretes que s'hi han dut a terme gràcies a la contribució de 300 ajuntaments i d'altres entitats. La jornada es va organitzar amb la col·laboració de la Casa d'Haití, ACNUR, UNICEF i ACP-Associació Catalana per la Pau.

5. ÀREA D'AMÈRICA LLATINA Seguiment sobre terreny de projectes de cooperació municipal directa i indirecta • Rutes de seguiment des de l'Oficina de Managua als països de l'Àrea de Centreamèrica: Nicaragua, El Salvador, Hondures, Guatemala, Costa Rica. • Rutes de seguiment de projectes a Sud-amèrica (Bolívia i Perú), Nord-amèrica (Mèxic) i Carib (Haití). • Seguiment de projectes a petició de l'Ajuntament de Girona a Guatemala. • Elaboració d'informes de seguiment i informes especials per als ajuntaments que fan cooperació directa.

Acompanyament a la cooperació directa • Projecte de cooperació directa de Sant Cugat del Vallès emmarcat en el programa City to City d'ONU Hàbitat amb la ciutat de Tarija (Bolívia). -Acompanyament en la identificació i coordinació de la delegació tècnica de l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès a Tarija. -Establiment de marcs de col·laboració amb la representació que té a Bolívia l'ARC-Agència de Residus de Catalunya. • Projecte de cooperació directa de Santa Coloma de Gramenet amb la ciutat germana de Villa El Salvador (Perú). • Seguiment de projectes promoguts per l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat a San Miguelito (Nicaragua). • Seguiment de projectes promoguts per l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès a Puerto Cabezas-Bilwi (Nicaragua). • Acompanyament a l'Ajuntament de Girona per a la reactivació de l'agermanament amb Bluefields (Nicaragua).

Suport d'iniciatives de cooperació tècnica entre municipis i entitats catalans i municipis del Sud • Programa d'assistència tècnica en matèria de gestió de residus sòlids entre les ciutats de Sant Cugat del Vallès i Tarija (Bolívia) i entre Sant Cugat del Vallès i Sucre a través de la Fundación Pasos en coordinació amb l'ARC. • Programa d'assistència tècnica en matèria de gestió de residus sòlids amb la Mancomunitat de Municipis del Llac Petén Itzá a Guatemala i ESF amb la col·laboració de l'ARC.

Reunions bilaterals amb ajuntaments socis • Visites dels tècnics de l'Àrea a diferents municipis socis per informar de l'avenç dels projectes, explorar nous marcs de col·laboració i intervenció, etc.

Suport a la cooperació municipal indirecta • Avaluació prèvia exante dels projectes presentats a les convocatòries locals. • Acompanyament d'entitats membres de diferents Consells de Cooperació en el procés de millora dels projectes presentats.

Assistència per a la cerca de finançament extern

www.fonscatala.org

• Identificació de socis europeus i socis dels països del Sud amb qui presentar projectes conjuntament. • Formulació i presentació de projectes d'enfortiment institucional i governança (UE-Europe Aid, CAP de l'AECID...). • Vincle permanent amb les OTC de l'AECID per explorar vies de finançament i crear aliances en algun territori.

07


Cerca d'aliats per accedir conjuntament a fons externs bilaterals i/o multilaterals • Identificació i formulació d'un projecte de desenvolupament local en clau de gestió de riscos i desastres a Haití. • Exploració d'un marc de col·laboració amb ACRA (convocatòria cooperació italiana) a El Salvador. • Exploració de marcs de col·laboració d'àmbit regional a Centreamèrica (CECADE, ASONOG, INGES) per presentar una proposta a la UE. • Seguiment de processos de formulació de convenis de col·laboració entre ART PNUD i el Fons a El Salvador (Morazán) i Nicaragua (RAAS).

6. ÀREA D'ÀFRICA, ÀSIA I MEDITERRÀNIA Seguiment sobre terreny de projectes de cooperació municipal directa i indirecta • Rutes de seguiment des de l'Oficina del Senegal a projectes del propi país i Gàmbia. • Seguiment de projectes a petició de l'Ajuntament de Girona a Senegal i Gàmbia. • Elaboració d'informes de seguiment i informes especials per als ajuntaments que fan cooperació directa.

Acompanyament a la cooperació directa • Acompanyament i seguiment de projectes promoguts per l'Ajuntament de Vic a Diatock (Senegal)

Suport a la cooperació municipal indirecta • Avaluació prèvia exante dels projectes presentats a les convocatòries locals. • Acompanyament d'entitats membres de diferents Consells de Cooperació en el procés de millora dels projectes presentats.

Acord amb l'ACCD per compartir el representant al Senegal • Un viatge efectuat per la presidenta del Fons i per la directora adjunta de l'ACCD al Senegal va servir per confirmar la voluntat que el representant del Fons al Senegal també sigui el representant de l'ACCD en aquell país. Cal dir que la tasca d'aquesta àrea també queda recollida tant a través del punt de l'Àrea de Projectes com dels punts de l'Àrea d'Acció Humanitària, de la Unitat d'Avaluació i de la Comissió de Codesenvolupament.

7. COMISSIÓ DE MUNICIPALISME La feina de la Comissió s'ha estructurat principalment a partir de dos projectes:

www.fonscatala.org

Projecte 2652. ELABORACIÓ D'UN DICTAMEN JURÍDIC SOBRE L'APLICACIÓ DE LA LRSAL I JORNADA DE RETORN DE RESULTATS ALS AJUNTAMENTS CATALANS. A partir de l'aprovació de la LRSAL s'ha produït una manca de claredat en l'aplicació en diversos àmbits que afecten diverses competències que actualment exerceixen molts ajuntaments, una de les quals la de cooperació al desenvolupament, això ha portat a interpretacions diverses. Per aclarir l'aplicació de la LRSAL a la cooperació al desenvolupament des de l'àmbit municipal, es va encarregar al Consell de Col·legis de Secretaris, Interventors i Tresorers de l'Administració Local (CSITAL) un estudi-dictamen que pugui servir de guia a tots els ajuntaments.

08


Les principals conclusions són: • Les activitats en matèria de cooperació al desenvolupament que realitzin els municipis, s'ha d'entendre que ho són com a competències pròpies, d'acord amb el que especifiquen la Llei 23/1998, de 7 de juliol, de cooperació internacional al desenvolupament, la Llei 2/2014, de 25 de març, de l'acció i del servei exterior de l'Estat i la Llei 26/2001, de 31 de desembre, de cooperació al desenvolupament. • La possible coordinació de la prestació de serveis d'ajuntaments de menys de 20.000 habitants per part de les diputacions o consells comarcals, no té cap tipus d'incidència pel que fa a l'activitat de cooperació al desenvolupament que realitzin els municipis. En relació a aquesta acció s'ha fet: • Proposta de Moció de suport a la continuïtat de la cooperació municipal al desenvolupament a Catalunya i de rebuig a la nova llei espanyola 27/2013 de racionalització i sostenibilitat de l'administració local, sorgida en el marc del Consell de Cooperació al Desenvolupament de la Generalitat. • El novembre es va fer la Jornada pública de presentació del Dictamen sobre l'aplicació de la LRSAL amb la participació d'una seixantena d'alcaldes, càrrecs electes, equips tècnics municipals, interventors i secretaris dels ajuntaments catalans.

Projecte 2653. CAMPANYA DE COMUNICACIÓ I SENSIBILITZACIÓ: EN DEFENSA DE LA COOPERACIÓ DES DELS MUNICIPIS (DESMUNTAR TÒPICS I ELABORAR MISSATGES ANTIRUMORS). La crisi econòmica ha intensificat els atacs i el qüestionament de la cooperació per part de grups d'interès, que hi veuen una presa fàcil per fer un discurs segregador i que estableixi classes entre les persones afectades per la pobresa. Un discurs que vol desmuntar la visió d'una societat civil internacional i que vol ocultar els impactes de la cooperació local, en la lluita contra la pobresa, la desigualtat i la justícia social més enllà de cada municipi. L'objectiu és reconstruir i renovar els arguments per poder defensar la necessitat d'aquesta política pública en aquest àmbit i mantenir i ampliar el suport que tradicionalment ha tingut entre la població a tot Catalunya. La campanya s'ha estructurat de la següent manera: • Entrevistes de preparació amb personal tècnic municipal i entitats supramunicipals (juliol-octubre 2014). • Sis tallers descentralitzats per tot Catalunya, per tal de treballar amb tècnics, càrrecs municipals i membres de partits polítics de les diferents comarques, els qüestionaments i els arguments a aportar al debat públic sobre la cooperació. Han estat celebrats en dues tongades: el mes de novembre del 2014 (Tarragona, l'Hospitalet i Cerdanyola del Vallès) i febrer del 2015 (Manresa, Lleida i Girona), amb la participació d'un centenar de persones aproximadament. • Elaboració de la guia, per posar en valor i defensa la cooperació en tant que política de país, associada als valors que com a societat volem aportar al context internacional.

Grup de Treball de l'Aigua

• Campanya “Som aigua”, en col·laboració amb ESF, a Sant Boi de Llobregat, el Prat de Llobregat i Rubí. • Llançament del web www.somaigua.cat, per acompanyar les activitats amb un suport on line que complementa la informació sobre la campanya i els continguts.

www.fonscatala.org

El treball del grup s'articula a través del projecte 2537. DESENVOLUPAMENT DEL PROGRAMA DEL GRUP DE TREBALL DE L'AIGUA, a partir del qual s'han dut a terme diverses accions:

09


• Mapeig de projectes de cooperació en aigua i sanejament, per elaborar una base de dades sobre els diferents projectes d'aigua i sanejament que es duen a terme des dels municipis catalans i des del propi Fons. • Campanya For a glass of water - Per un got d'aigua, campanya internacional per divulgar la importància de l'accés als recursos naturals, tot donant a conèixer les dificultats que la manca d'aigua ocasiona diàriament a les dones. El Fons hi ha participat amb l'elaboració de minivídeos (a Guatemala, a Nicaragua, al Senegal i a Catalunya). El web de la campanya és: http://water.inaurora.org

8. COMISSIÓ DE CODESENVOLUPAMENT El treball de la Comissió està estructurat a través de tres grups de treball, que són:

Grup de Treball Senegal El treball gira al voltant de dos projectes. D'una banda, el 2560. GRUP DE TREBALL SENEGAL: ENFORTIMENT DE CAPACITATS EN GESTIÓ D'ORGANITZACIONS COMUNITÀRIES DE BASE (OCB) AL SENEGAL, executat per FODDE, que finalitzarà a principis de 2015. D'altra banda, el 2625. GRUP DE TREBALL SENEGAL: ENFORTIMENT DE LA GESTIÓ MUNICIPAL DELS NUCLIS URBANS DE ZIGUINCHOR I D'OUSSOUYE per ARDZ (en col·laboració amb la Xarxa de Consum Solidari i la UPC), que es troba en execució i del qual es farà una avaluació intermèdia.

Grup de Treball Gàmbia En aquest cas la feina s'articula a través del projecte 2408. ENFORTIMENT DELS AGENTS LOCALS DE LA REGIÓ UPPER RIVER, BASSE, executat per WASDA i l'Area Council de Basse. S'ha acabat l'execució de la primera fase de formacions i es treballa una proposta de continuïtat. Per als dos grups de treball anterior, s'ha fet el Cicle de Formacions Enfortint el codesenvolupament a Girona (octubre) i a Mataró (novembre) adreçat als col·lectius d'origen immigrant per comprendre els problemes i els reptes del desenvolupament comunitari; millorar el coneixement dels participants sobre el cicle de projectes i conèixer les eines de desenvolupament, els procediments i els mecanismes de finançament. Aquest cicle s'ha clos el gener de 2015 amb la II Trobada de Codesenvolupament a l'Àfrica, coorganitzada pel Fons i la Coordinadora d'ONG Solidàries de les comarques gironines i l'Alt Maresme.

Grup de Treball Marroc El projecte que recull la feina del grup és el 2477. SUPORT A LA PARTICIPACIÓ DE LA DONA EN LA GOVERNANÇA LOCAL A TRAVÉS DE LA CREACIÓ I LA POSADA EN FUNCIONAMENT DE LES COMISSIONS DE PARITAT I D'IGUALTAT D'OPORTUNITATS ALS MUNICIPIS RURALS DE LA REGIÓ DE TÀNGER-TETUAN, executat conjuntament amb el PNUD i el Consell Regional de Tànger-Tetuan.

www.fonscatala.org

El mes de març es va fer un viatge politicotècnic al Marroc, amb la participació de regidors i regidores i tècnics i tècniques de Cooperació i d'Igualtat de cinc municipis catalans, en el marc dels intercanvis tècnics programats.

10

Alhora, es va fer una avaluació de la primera fase del projecte els mesos de maig i juny.


També s'ha treballat el projecte 2627. GRUP DE TREBALL MARROC: TALLERS DE CINEMA SOCIAL SOBRE MEMÒRIA MIGRATÒRIA DE MUNICIPIS DE CATALUNYA I DE LA REGIÓ DE TÀNGER-TETUAN (MIGRAZOOM), aprovat amb la voluntat de generar processos de cooperació i intercanvis Nord-Sud entre joves, entitats socials, ciutats i ajuntaments de Catalunya i de la regió Tànger-Tetuan. Per això, es va fer un viatge d'acompanyament dels joves catalans participants al Marroc.

9. COMISSIÓ DE PAU I DIPLOMÀCIA DE CIUTATS La feina de la Comissió s'estructura principalment a partir de tres projectes: Projecte 2666. CIUTATS CONSTRUCTORES DE PAU: neix de la implicació de les ciutats catalanes en la defensa i la promoció de la pau, liderat per l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, la Comissió Catalana d'Ajuda als Refugiats i l'Institut de Drets Humans de Catalunya, amb la participació d'altres municipis catalans i altres institucions i entitats. Es va organitzar l'estada a Catalunya d'un grup d'activistes per la pau durant uns dies per organitzar una sèrie d'activitats diverses (xerrades, trobades, reunions institucionals, visites a escoles...) per donar a conèixer la seva tasca i la importància de donar-los suport. Projecte 2693. FORMACIÓ EN L'ÀMBIT DE “MUNICIPALISME I PAU” CONJUNTAMENT AMB ACTORS ESTRATÈGICS DE L´ÀMBIT DE CONSTRUCCIÓ DE PAU: parteix de la voluntat de dotar de contingut l'eix de "Municipalisme i Pau" i de respondre a les demandes de formació en construcció de pau dels membres de la Comissió. La formació proposada s'emmarca en el diagnòstic realitzat el 2013 arran de la Jornada "El rol dels Governs Locals en l'àmbit de la Pau i la Diplomàcia de Ciutats". La formació, que s'ha fet on line, l'ha dut a terme l'IDHC, que n'ha desenvolupat els continguts. Hi han participat 21 persones, tècniques i tècnics municipals de municipis socis del Fons Català. Projecte 2695. ENFORTIMENT DELS PROCESSOS DE CONSTRUCCIÓ DE PAU AL SÀHARA OCCIDENTAL (LAONF): l'objectiu del projecte és reforçar les capacitats dels activistes sahrauís joves per contribuir a una transformació no violenta del conflicte al Sàhara Occidental a través de l'enfortiment de les capacitats humanes dels moviments socials emergents amb la posada en marxa d'un conjunt d'activitats que consisteixen en: (1) elaboració d'un documental liderat pels grups locals, enregistrat amb les seves veus i amb un valor afegit a les seves accions; (2) enfortiment de les seves capacitats; (3) suport i assistència a les campanyes locals; (4) visites i xerrades a municipis catalans. Durant l'exercici s'ha programat i l'execució real ha començat a principis de 2015, un cop els socis del Fons han compromès recursos suficients per posar-lo en marxa. D'altra banda, s'ha participat en la Trobada d'Alcaldes per la Pau (Granollers, març de 2014), espai per donar forma a la creació de la secció catalana de Majors for Peace, i s'ha participat en diverses reunions de la Xarxa de Municipis Catalans per la Pau. Propostes de moció /declaració: • Moció del Fons Català a tots els municipis en suport als esforços de diàleg entre el Govern escollit democràticament a Veneçuela i totes les forces polítiques i socials del país per arribar a un acord que garanteixi la convivència pacífica i democràtica. • Declaració davant el reiterat i nou espiral de violència que estant patint les poblacions d'Israel i Palestina. • Crida (conjunta amb la Direcció General de Cooperació al Desenvolupament de la Generalitat, l'Ajuntament de Barcelona, la Diputació de Barcelona i l'Institut Català de les Dones) de rebuig i condemna a la vulneració dels drets humans de les dones i les nenes, arran del segrest de les més de 200 nenes de Nigèria

CCASPS (Coordinadora Catalana d'Ajuntaments Solidaris amb el Poble Sahrauí) Les activitats més rellevants de l'exercici 2014 han estat:

www.fonscatala.org

Exposició (13)25 al principi va ser la paraula. Dones del Poble Sahrauí, una exposició que visibilitza el valor, la fortalesa, la integritat i la resistència de la comunitat sahrauí representada per les 13 dones fotografiades, que són especialment destacables per biografia, història i experiència. Sorgeix del convenciment que la dona té un rol fonamental en els processos de pau.

11


Durant l'any 2014 l'exposició ha visitat Santa Coloma de Gramenet, el Prat de Llobregat, Rubí, Sant Cugat del Vallès, Lleida, Sant Boi de Llobregat, Sant Vicenç dels Horts, Girona, Caldes de Montbui i la Llagosta.

Viatge institucional al Sàhara (abril 2014), una iniciativa de l'Intergrup Parlamentari Pau i Llibertat al Sàhara en el qual va participar el secretari de la CCASPS, durant el qual van constatar la tensió que es viu als territoris ocupats i la vulneració sistemàtica dels DDHH, la manca d'oportunitats laborals, l'espoli de recursos naturals.

10. UNITAT D'AVALUACIÓ I QUALITAT L'objectiu de la Unitat d'Avaluació és aportar més coherència, qualitat i visibilitat al treball realitzat pel Fons Català a Catalunya, a la resta de l'Estat, a Europa i als països del Sud on intervé. Es pretén aportar continguts per a la construcció d'un sistema d'avaluació ad-hoc de la cooperació municipal descentralitzada. La Unitat d'Avaluació s'articula a les diferents Comissions de Treball del Fons Català, a través de la incorporació de l'estratègia de qualitat i eficàcia de l'ajut com a eix transversal a les pràctiques implementades i gestionades des del Fons. El 2014 s'han fet les avaluacions següents: Avaluació del projecte 2477. SUPORT A LA CREACIÓ DE LES COMISSIONS D'IGUALTAT I PARITAT D'OPORTUNITATS A LES COMUNES RURALS DE LA REGIÓ DE TÀNGER-TETUAN - Marroc (maig-juny 2014).

Avaluació final del projecte 2542. MILLORA DE LA INFRAESTRUCTURA I DELS MITJANS DE PRODUCCIÓ AMB ENFOCAMENT DE GESTIÓ DE RISC DE DESASTRES A LES COMUNITATS DEL BAJO LEMPA-JIQUILISCO - El Salvador (agost-octubre 2014).

Avaluació del projecte 2547. ENFORTIMENT DE LES ASSOCIACIONS DE GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT DEL RIU PARANAPURA A L'ALTO AMAZONAS, LORETO - Perú (novembre 2014).

www.fonscatala.org

Altres accions de millora de la qualitat de la cooperació:

12

• Millora de les capacitats tècniques de l'equip del Fons Català: -Taller de suport i ampliació de capacitats de l'equip del Fons i ajuntaments sobre anàlisi i presentació de projectes a la UE (abril-maig 2014). -Taller d'adequació i millora de la fitxa d'avaluació prèvia o valoració exante per a les convocatòries locals que gestiona el Fons (octubre 2014-febrer 2015). • Formació en matèria de planificació de projectes a entitats membres dels consells de cooperació dels socis del Fons a Sant Cugat del Vallès (febrer), Viladecans (març) i la Garriga (març).


11. REPRESENTACIÓ EN ÀMBITS INTERNACIONALS CGLU - Ciutats i Governs Locals Units El Fons Català és membre del Grup de Treball de Migracions i Codesenvolupament (pertanyent a la Comissió de Cooperació Descentralitzada i Diplomàcia de Ciutats) i membre del Grup de Treball Pròxim Orient. En aquest sentit, el 2014, cal assenyalar la participació en: • Bureau Executiu de CGLU en el marc del qual es va celebrar la reunió del Grup de Treball de Pau al Pròxim Orient (Liverpool, juny 2014), durant la qual es va contactar amb el Departament d'Afers Polítics de la secció pels Drets Palestins de Nacions Unides i parlar de la possibilitat d'organitzar una trobada a en el marc de la Xarxa Europea d'Autoritats Locals per la Pau al Pròxim Orient. Alhora, va servir per explicar alguns dels punts clau de la trobada de Dunkerque +10, com també l'agenda de la Xarxa i altres.

www.fonscatala.org

• Consell Mundial del CGLU a Haikou (Xina, novembre 2014): va permetre constatar que és un escenari adient de treball internacional pel Fons Català per dues raons: municipalisme (tasca del CGLU en general) i treball del codesenvolupament (Comissió de Migracions i Codesenvolupament presidida pel Fons). Una de les fites importants va ser nomenar les vicepresidència de la Comissió (REFELA-Xarxa de dones electes d'Àfrica i la Prefeitura de São Paolo).

13


Nous socis L'any 2014 no hi ha hagut cap incorporació de nous socis al Fons Català. Així, el nombre de socis s'ha mantingut en 310, que representen el 85,7% de la població de Catalunya.

Distribució dels ajuntaments socis, segons la població del municipi Nombre d’habitants

Total de municipis(*)

Ajuntaments socis

Proporció

de 0 a 1.000

487

32

6,5 %

de 1.001 a 5.000

253

89

35,2 %

de 5.001 a 10.000

86

52

60,5 %

de 10.001 a 25.000

69

55

79,7 %

de 25.001 a 100.000

42

40

95,2 %

de 100.000 a 500.000

9

9

100,0 %

més de 500.000

1

1

100,0 %

947

278

29,3 %

TOTAL (*) Dades Padró Municipal 2014

Altres institucions

Total

Institucions sòcies

Proporció

Consells Comarcals

41

14

34,1 %

4

3

75,0 %

www.fonscatala.org

Diputacions

14

Àrees Metropolitanes

1

Entitats Municipals Descentralitzades (EMD)

1


Informació econòmica Cada any, el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament se sotmet voluntàriament a una auditoria externa per tal de supervisar l'estat de comptes i donar transparència als moviments econòmics de l'exercici. L'empresa encarregada de fer l'auditoria de l'any 2014 és Audiaxis Auditores, S.L.P. L'informe d'auditoria es va presentar a l'Assemblea General de Socis el 27 d'abril de 2015 i està a disposició de tots els socis i col·laboradors.

INGRESSOS Concepte

31/12/2014

31/12/2013

2.809.421,45

2.628.705,70

0,00

3.332,77

13.771,45

23.965,38

Beneficis procedents immobilitzat material

0,00

5.502,80

Altres resultats

4,38

0,00

2.823.197,28

2.661.506,65

Consignacions Ingressos per serveis diversos Ingressos financers

TOTAL

DESPESES 31/12/2014

31/12/2013

-2.206.187,05

-2.107.803,23

0,00

0,00

Serveis exteriors

-122.113,67

-221.273,82

Despeses de personal

Aplicacions a projectes Variació projectes pendents de consignació

-463.976,49

-465.248,78

Altres despeses de gestió

0,00

0,00

Despeses financeres

0,00

-392,56

-23.358,25

-14.906,35

-1.296,15

0,00

0,00

0,00

-2.816.931,61

2.809.624,74

Dotacions per amortitzacions Pèrdues procedents immobilitzat material Despeses d'exercicis anteriors

TOTAL SUPERÀVIT / DÈFICIT abans d’impostos Impost sobre beneficis SUPERÀVIT / DÈFICIT EXERCICI

6.265,67 -1.377,58

-2.357,28

4.888,09

-150.475,37

www.fonscatala.org

Concepte

15


Origen dels recursos Pràcticament la totalitat dels recursos gestionats pel Fons Català l'any 2014, el 99,9%, provenen de les aportacions fetes per les administracions locals: ajuntaments, diputacions, consells comarcals i Àrea Metropolitana de Barcelona.

Aportacions municipals Dels 310 socis que el Fons Català tenia el 31 de desembre de l'any 2014, 278 són ajuntaments. d'aquests, un total de 231 han fet alguna aportació econòmica per finançar projectes, per a les campanyes d'Emergència coordinades pel Fons durant l'any o en concepte de quota. L'any 2014 les aportacions fetes pels ajuntaments socis van sumar 2.419.854,00 euros, que representen un 85,7% del total de recursos gestionats.

En el quadre següent hi ha la distribució de les aportacions dels ajuntaments socis en euros per habitant, indicant el nombre d'ajuntaments per cada tram.

Aportació dels ajuntaments socis (euros/habitant)

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Més de 12,00

0

0

0

0

0

0

Entre 6,00 i 12,00

5

5

3

1

1

1

Entre 3,00 i 6,00

13

9

12

7

10

14

Entre 1,80 i 3,00

19

18

12

15

13

8

Entre 0,90 i 1,80

20

21

17

15

11

15

Entre 0,45 i 0,90

31

45

32

21

26

23

Entre 0,15 i 0,45

52

69

49

41

52

45

Entre 0,06 i 0,15

98

82

103

109

90

98

Menys de 0,06

13

7

20

25

25

27

251

256

248

234

228

231

0,610

0,506

0,486

0,349

0,361

0,414

Total ajuntaments que consignen

www.fonscatala.org

Mitjana d'aportació dels ajuntament socis en euros/habitant 2

16

1

1

Per fer aquest càlcul s'han utilitzat les xifres oficials del Padró Municipal corresponent a cadascun dels anys.

2

Aquesta mitjana correspon als ajuntaments que han fet aportacions econòmiques al Fons.


Aportacions realitzades pels socis i col·laboradors el any 2014

FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT

Abrera Aiguafreda Aiguamúrcia Alcanar Alella Alfarràs Alió Alpens L'Ametlla del Vallès Anglès L'Arboç Arbúcies Arenys de Mar Arenys de Munt Argentona Badalona Badia del Vallès Banyeres del Penedès Banyoles Barberà del Vallès Barcelona Begues Begur Bell-Lloc d'Urgell Bellpuig Berga Besalú Bescanó La Bisbal d'Empordà Blanes Boadella i lesEscaules Les Borges Blanques Borredà El Bruc El Brull Cabanes Les Cabanyes Cabra del Camp Cabrera d'Anoia Cabrera de Mar Cadaqués Caldes d'Estrac Caldes de Malavella Caldes de Montbui Calella Cambrils Campdevànol Camprodon Canet de Mar Canovelles Canyelles Cardedeu Cassà de la Selva Castell-Platja d'Aro Castellar del Riu Castellar del Vallès Castellbisbal Castellcir Castelldefels Castellfollit de la Roca Castelló d'Empúries Castellterçol Castellví de la Marca La Cellera de Ter Celrà Centelles Cercs Cerdanyola del Vallès Cervera

Any 2014 6.242,00 € 2.450,00 € 150,00 € 0,00 € 41.950,00 € 0,00 € 0,00 € 959,00 € 873,00 € 750,00 € 750,00 € 1.750,00 € 1.100,00 € 750,00 € 1.100,00 € 2.100,00 € 1.223,00 € 0,00 € 1.100,00 € 23.834,00 € 159.800,00 € 27.373,00 € 5.450,00 € 0,00 € 0,00 € 1.100,00 € 150,00 € 450,00 € 1.100,00 € 3.900,00 € 150,00 € 0,00 € 150,00 € 150,00 € 150,00 € 0,00 € 1.700,00 € 150,00 € 150,00 € 27.500,00 € 0,00 € 450,00 € 750,00 € 12.223,00 € 4.300,00 € 1.100,00 € 450,00 € 150,00 € 0,00 € 0,00 € 450,00 € 1.100,00 € 750,00 € 36.100,00 € 0,00 € 1.100,00 € 51.330,83 € 150,00 € 2.452,00 € 150,00 € 0,00 € 150,00 € 150,00 € 950,00 € 13.445,00 € 6.000,00 € 150,00 € 100.500,00 € 750,00 €

Corbera de Llobregat Cornellà de Llobregat Cornellà del Terri Creixell Cubelles Cunit Dosrius L'Escala Esparreguera L'Esquirol Esplugues de Llobregat Esterri de Cardós La Fatarella Figueres Flaçà Flix Fogars de la Selva Fontcoberta Fornells de la Selva Fortià Les Franqueses del Vallès La Garriga Gavà Gelida Girona Gironella La Granada Granollers Guardiola de Berguedà Els Hostalets de Pierola Hostalric L'Hospitalet Igualada La Jonquera Les La Llagosta Llagostera Llavorsí Lleida Lliçà d'Amunt Lliçà de Vall Lloret de Mar Les Llosses Lluçà Maçanet de la Selva Malgrat de Mar Manlleu Manresa Martorell Les Masies de Voltregà El Masnou La Masó Masquefa Massanes Matadepera Mataró Mediona Moià El Molar Molins de Rei Mollet del Vallès Mont-Ras Montblanc Montbrió del Camp Montcada i Reixac Montellà i Martinet Montmeló Montornès del Vallès Navarcles

3.700,00 1.500,00 150,00 450,00 1.100,00 0,00 750,00 1.100,00 1.100,00 5.000,00 15.677,50 150,00 206,00 0,00 150,00 400,00 150,00 300,00 2.720,79 150,00 3.100,00 61.137,92 33.100,00 750,00 28.476,00 450,00 150,00 28.600,00 150,00 950,00 450,00 2.818,00 66.177,00 2.000,00 150,00 1.100,00 750,00 150,00 2.818,00 1.100,00 8.023,00 3.100,00 150,00 150,00 750,00 1.100,00 31.750,00 3.500,00 1.387,00 450,00 41.593,00 0,00 750,00 0,00 750,00 307.625,78 150,00 8.249,64 150,00 72.187,00 1.976,00 150,00 0,00 450,00 11.387,00 150,00 750,00 12.000,00 750,00

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

www.fonscatala.org

Ajuntaments socis

17


www.fonscatala.org

18

Òdena Olesa de Montserrat Oliana Olot Orís Palafolls Palafrugell Palamós Palau-Solità i Plegamans Pals Pallejà El Papiol Parets del Vallès Perafita Peralada Pineda de Mar El Pla de Santa Maria Les Planes d'Hostoles La Pobla de Segur Polinyà Portbou El Prat de Llobregat Prats de Lluçanès Premià de Dalt Premià de Mar Les Preses Quart Regencós Reus Ribes de Freser Riells i Viabrea Ripoll Ripollet Riudarenes Riudecanyes La Roca del Vallès Roda de Ter Roquetes Roses Rubí Rubió Sabadell Salt Sallent Sant Adrià de Besòs Sant Agustí de Lluçanès Sant Andreu de la Barca Sant Andreu de Llavaneres Sant Andreu Salou Sant Boi de Llobregat Sant Cebrià de Vallalta Sant Celoni Sant Cugat del Vallès Sant Esteve de Palautordera Sant Esteve Sesrovires Sant Feliu de Codines Sant Feliu de Guíxols Sant Feliu de Llobregat Sant Feliu de Pallerols Sant Fost de Campsentelles Sant Gregori Sant Hipòlit de Voltregà Sant Iscle de Vallalta Sant Joan de Vilatorrada Sant Joan les Fonts Sant Julià de Cerdanyola Sant Julià de Ramis Sant Just Desvern Sant Llorenç d'Hortons Sant Llorenç Savall Sant Martí de Tous Sant Mateu de Bages Sant Pere de Ribes Sant Pere de Torelló

450,00 1.100,00 0,00 4.100,00 1.150,00 0,00 1.387,00 1.100,00 1.223,00 450,00 5.100,00 450,00 2.300,00 150,00 150,00 1.100,00 0,00 150,00 0,00 20.873,00 150,00 19.744,00 300,00 0,00 1.100,00 350,00 1.204,00 150,00 2.100,00 150,00 900,00 0,00 0,00 650,00 150,00 40.260,00 750,00 1.550,00 6.000,00 7.976,00 150,00 2.818,00 1.100,00 3.750,00 11.100,00 150,00 4.100,00 0,00 150,00 70.865,28 1.450,00 1.100,00 364.600,46 450,00 0,00 1.000,00 0,00 1.100,00 150,00 1.673,00 13.496,19 0,00 150,00 1.500,00 0,00 150,00 450,00 13.100,00 450,00 7.206,00 150,00 0,00 1.100,00 150,00

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

Sant Pol de Mar Sant Quirze de Besora Sant Sadurní d'Anoia Sant Salvador de Guardiola Sant Vicenç de Castellet Sant Vicenç de Montalt Sant Vicenç de Torelló Sant Vicenç dels Horts Santa Coloma de Farners Santa Coloma de Gramenet Santa Coloma de Queralt Santa Cristina d'Aro Santa Eugènia de Berga Santa Eulàlia de Ronçana Santa Margarida de Montbui Santa Margarida i els Monjos Santa Maria d'Oló Santa Maria de Palautordera Santa Pau Santa Perpètua de Mogoda Sarrià de Ter La Secuita La Sénia Sentmenat La Seu d'Urgell Sitges Subirats Súria Tagamanent Talamanca Tarragona Tàrrega Teià Terrassa Tiana Tona Tordera Torelló Torredembarra Torrelavit Torrelles de Llobregat Torres de Segre Torroella de Montgrí Tortosa Tossa de Mar Ulldecona Vacarisses Vallfogona de Ripollès Vallromanes Valls Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant El Vendrell Vic Vidreres Vilabertran Vilablareix Viladecans Vilafant Vilafranca del Penedès Vilajuïga Vilamalla Vilanova del Camí Vilanova i la Geltrú Vilassar de Mar Vilobí d'Onyar Xerta Entitat Municipal Descentralitzada de Vilamitjana (Tremp)

750,00 150,00 68.278,96 0,00 750,00 750,00 150,00 3.600,00 1.100,00 121.430,75 0,00 123,00 150,00 0,00 1.350,00 13.000,00 0,00 2.000,00 0,00 4.100,00 450,00 150,00 1.150,00 750,00 1.100,00 1.100,00 450,00 750,00 150,00 150,00 12.150,00 1.100,00 0,00 7.818,00 0,00 3.250,00 1.100,00 1.100,00 0,00 150,00 28.500,00 0,00 1.100,00 1.100,00 0,00 873,00 2.750,00 0,00 3.500,00 0,00 750,00 1.100,00 51.458,80 750,00 150,00 150,00 33.500,00 1.550,00 84.435,00 0,00 150,00 1.100,00 1.976,00 4.100,00 450,00 0,00

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

0,00 €


FONS CATALÀ

Consells comarcals socis Comarcal Comarcal Comarcal Comarcal Comarcal Comarcal Comarcal Comarcal Comarcal Comarcal Comarcal Comarcal Comarcal Comarcal

de l'Alt Camp de l'Alt Empordà de l'Alt Penedès de l'Anoia del Baix Empordà del Berguedà del Garraf del Gironès del Maresme d'Osona de la Selva del Tarragonès del Vallès Occidental del Vallès Oriental

Diputacions sòcies Diputació de Barcelona Diputació de Girona Diputació de Lleida

Àrees metropolitanes sòcies Àrea Metropolitana de Barcelona

Altres ajuntaments col·laboradors Alcover L'Ampolla Avià Bigues i Riells Calaf Deltebre L'Espluga de Francolí Martorelles Montgat Oliola La Pobla de Mafumet Porqueres La Riba Santa Coloma de Cervelló Sils La Vall d'en Bas Vallfogona de Balaguer Vilanova del Vallès Vilobí del Penedès

Altres ens supramunicipals col·laboradors Diputació de Tarragona

Institució protectora Generalitat de Catalunya

Altres aportacions Caipirinha Productions, Inc

DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT

Any 2014 125.120,24 € 19.000,00 € 0,00 €

Any 2014 191.797,36

Any 2014 2.000,00 77,00 77,00 1.334,75 250,00 123,00 77,00 2.000,00 4.000,00 150,00 500,00 2.200,00 100,00 2.000,00 590,00 200,00 200,00 123,00 56,00

Any 2014 6.000,00 €

Any 2014 0,0 €

Any 2014 141,51 €

www.fonscatala.org

Consell Consell Consell Consell Consell Consell Consell Consell Consell Consell Consell Consell Consell Consell

Any 2014 0,00 € 0,00 € 750,00 € 750,00 € 0,00 € 0,00 € 750,00 € 250,00 € 7.750,00 € 10.300,00 € 750,00 € 0,00 € 9.350,62 € 8.597,18 €

19


Projectes 2014

En aquest apartat, hi trobareu la llista de tots els projectes consignats durant l'any 2014. És a dir, els projectes als quals els socis i col·laboradors del Fons Català s'han compromès a donar suport econòmicament. El pagament als projectes esmentats s'ha fet a mesura que els socis han fet efectius els seus compromisos. Amb l'objectiu de facilitar la cerca dels projectes, els hem organitzat en taules per àrees geogràfiques, ordenats per països i per número. També podreu trobar aquestes dades a la pàgina web del Fons (www.fonscatala.org, a l'apartat Projectes/Consulta de projectes).


Projecte 2452. FANDEMA. Centre de formació i ocupació per a dones de Tujereng (Gàmbia). Associació Solidança

De cada projecte s'inclou la següent informació: número d'identificació, títol, entitats i/o institucions que han presentat el projecte, aportació del Fons Català (import total que la institució aporta al projecte), import consignat (compromès pels socis del Fons Català l'any 2014) i la llista de les institucions finançadores, que són els ajuntaments i institucions socis del Fons que han donat suport econòmic al projecte (en el cas de projectes plurianuals la llista inclou tots els finançadors que hi han participat durant tot el període d'execució del projecte).


Projectes 2014

34

27

29 23

17

25 09

24

11

16 15

05

18

14

02

06 12 31 01 32

33

30

FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT

13


Projectes que han rebut consignacions en el transcurs de lany 2014

Àfrica Sudsahariana 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

26 28

Any 2014

Benín Burkina Faso Camerun Etiòpia Gàmbia Guinea Bissau Madagascar Malawi Mali Moçambic Senegal Sierra Leone Togo

2 2 4 1 4 1 1 1 2 4 6 1 1

Amèrica Central i Mèxic 21

22

14 15 16 17 18 19 20

El Salvador Guatemala Hondures Mèxic Nicaragua Catalunya-Llatinoamèrica Diversos països

10 3 3 2 16 1 1

Índia Filipines

9 2

Àsia

04

21 22

03

Carib 23 24 25

Cuba Haití República Dominicana

1 1 2

Mediterrània

08

10

07

26 27 28 29

Líban Marroc Palestina Poble Sahrauí

2 11 2 6

Sud-amèrica 30 31 32 33

Bolívia Colòmbia Equador Perú

5 3 5 4

Sensibilització 34

Catalunya

21


Projecte 2576. Teixint un futur sense violència - Alberg Nidia White (Nicaragua). Associació Amics de Puerto Cabezas

Projecte 2592. Integració social i orientació laboral de joves en situació de risc de la comunitat María José (Hondures). CESAL Catalunya

ÀREA DE LLATINOAMÈRICA PROJECTES CONSIGNATS L’ANY 2014 CENTREAMÈRICA CATALUNYA - LLATINOAMÈRICA Projecte Títol

Presenta

Aportació Fons

Consignat ‘14

2663

Agenda Llatinoamericana 2015 Comissió Agenda Llatinoamericana 24.616,27 27.077,92 campanya 2014 Institucions finançadores Ajuntament d'Arbúcies, Ajuntament de Begur, Ajuntament de Blanes, Ajuntament de Calella, Ajuntament de Celrà, Ajuntament de Girona, Ajuntament de Mataró, Ajuntament d'Olot, Ajuntament de Quart, Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, Diputació de Girona DIVERSOS CENTREAMÈRICA 2700

Enfortiment de capacitats d'organitzacions que integren la xarxa mesoamericana comunicació comunitària des de la comunicació per al desenvolupament i el canvi social Institucions finançadores Ajuntament de Sant

Entrepobles, Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia, Ajuntament de Vilafranca del Penedès

21.615,19

23.776,66

Sadurní d'Anoia, Ajuntament de Vilafranca del Penedès

EL SALVADOR 8.962,97 67.223,48 Enfortiment de 7 centres de benestar SILEM-Sistema Local de Educación del Municipio de Meanguera infantil a la comunitat de Segundo Montes Institucions finançadores Ajuntament de Castellbisbal, Ajuntament de Castelldefels, Ajuntament de Celrà, Ajuntament del Masnou, Ajuntament de Montgat, Ajuntament de Palafrugell, Ajuntament de la Roca del Vallès, Ajuntament de Torroella de Montgrí, Ajuntament de Viladecans, Ajuntament de Vilafant

www.fonscatala.org

1841

24


Projecte Títol 1877

Consignat ‘14

103.269,25 12.040,50 Fundación Segundo y Santiago Montes, Fundación Segundo Montes, Ajuntament de Castelldefels, Ajuntament d'Esplugues de Llobregat, Ajuntament de Molins de Rei Ajuntament de Cabrera de Mar, Ajuntament de Castelldefels, Ajuntament d'Esplugues de Llobregat, Ajuntament de Molins de Rei, Ajuntament de Palafrugell, Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos

Granja de pollastres d'engreix a Torola

Institucions finançadores

Alcaldia Municipal de Torola, FUNDEIT 31.623,44 2.920,79 Fundación para el Desarrollo Integral de Torola, Fornells X Tres, Ajuntament de Fornells de la Selva Ajuntament d'Alpens, Ajuntament de Begur, Ajuntament de la Cellera de Ter, Ajuntament de Celrà, Ajuntament de Fontcoberta, Ajuntament de Fornells de la Selva, Ajuntament de les Llosses, Ajuntament de Llavorsí, Ajuntament de Sils, Ajuntament de Vallfogona de Balaguer, Diputació de Girona, Fornells x 3

ACUDESBAL Millora de la infraestructura i dels mitjans de producció amb enfocament de gestió de risc de desastre a les comunitats del Bajo Lempa-Jiquilisco Institucions finançadores Recursos propis del Fons Català de Cooperació 2542

2664

Aportació Fons

Institut de formació integral Padre Segundo Montes

Institucions finançadores

2330

Presenta

89.462,19

1.921,06

Fundació Josep Comaposada - Sindicalistes 41.393,49 45.532,85 Solidaris, Ajuntament d'Igualada, Ajuntament de Mataró, Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, Ajuntament de Vilafranca del Penedès Ajuntament d'Esplugues de Llobregat, Ajuntament de Granollers, Ajuntament d'Igualada, Ajuntament de Mataró, Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Programa de formació “Treball decent per a tots i totes” El Salvador 20142015

Institucions finançadores

Dones organitzades impulsen accions Cooperacció, Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet que contribueixen a eradicar les violències cap a les dones als municipis de San Salvador, Aguilares i El Paisnal Institucions finançadores Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet

6.907,53

7.598,28

2699

Mans Unides, Ajuntament de Vilafranca del Capacitació i millora de l'hàbitat per combatre i prevenir el Mal de Chagas Penedès i altres malalties al cantó El Pinalito del departament de Santa Ana, Fase II Institucions finançadores Ajuntament de Vilafranca del Penedès

9.128,62

10.041,49

2706

5.891,40

6.480,54

2712

5.900,00

6.490,00

2686

Transport escolar al Bajo Lempa: ruta, Entrepobles, IES Vil·la Romana, Ajuntament reivindicació, sensibilització, Fase II de la Garriga Institucions finançadores Ajuntament de la Garriga Formació musical i organitzativa dels Associació d'Agermanament Igualada-Nueva grups de música del Bajo Lempa 2014 Esperanza, Ajuntament d'Igualada Institucions finançadores Ajuntament d'Igualada

Mans Unides, Ajuntament de Cerdanyola 10.845,00 Enfortiment de 108 iniciatives socioeconòmiques als municipis de San del Vallès, Ajuntament de la Roca del Vallès Sebastián i San Lorenzo Institucions finançadores Ajuntament de Cerdanyola del Vallès, Ajuntament de la Roca del Vallès 2753

11.929,50

2665

36.386,31 Fundació Pau i Solidaritat, Ajuntament 40.024,94 de Cerdanyola del Vallès, Ajuntament d'Igualada, Ajuntament de Mataró, Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet Ajuntament de Cerdanyola del Vallès, Ajuntament d'Esplugues de Llobregat, Ajuntament d'Igualada, Ajuntament de Mataró, Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, Ajuntament de Tarragona

Enfortiment dels mecanismes de promoció, protecció i defensa del treball digne a Guatemala, Fase II

Institucions finançadores

www.fonscatala.org

GUATEMALA

25


Projecte Títol 2671

Aportació Fons Consignat ‘14

25.359,03 27.894,94 GERDD-Gestora de Recursos per al Desenvolupament del Discapacitat, Diputació de Girona Ajuntament de Celrà, Ajuntament de Girona, Ajuntament de Roses, Diputació de Girona

Ampliació del taller impremta Transiciones

Institucions finançadores 2752

Presenta

Tanca per a la clínica maternoinfantil de San Juan la Laguna

Institucions finançadores

Fundació benèfica privada Quetzal, Ajuntament de la Roca del Vallès

4.600,00

5.060,00

23.818,17

6.600,00

Ajuntament de la Roca del Vallès

HONDURES 2505

Construcció d'un edifici per a l'escola John Cook del municipi de Villanueva

Institucions finançadores

Acció Solidària i Logística, Ajuntament de Sant Just Desvern

Ajuntament d'Alella, Ajuntament de Sallent, Ajuntament de Sant Just Desvern

CESAL Catalunya, Ajuntament de Sant Integració social i orientació laboral de Cugat del Vallès joves en situació de risc de la comunitat María José Institucions finançadores Ajuntament de Sant Cugat del Vallès

18.892,83

9.569,86

ACOES Catalunya, Ajuntament de Sant Construcció d'una aula escolar i un Cugat del Vallès nucli de lavabos per a una escola que atén nens en una zona d'alt risc Institucions finançadores Ajuntament de Sant Cugat del Vallès

11.518,88

12.670,77

2592

2720

NICARAGUA 1559

153.422,20 Plataforma per una Nicaragua Lliure 5.000,00 d'Analfabetisme, AEPCFA - Asociación de Educación Popular Carlos Fonseca Amador Ajuntament d'Alella, Ajuntament de Badalona, Ajuntament de les Cabanyes, Ajuntament de Celrà, Ajuntament d'Esplugues de Llobregat, Ajuntament de Girona, Ajuntament de Granollers, Ajuntament de la Fatarella, Ajuntament de Malgrat de Mar, Ajuntament del Masnou, Ajuntament de Molins de Rei, Ajuntament de Montcada i Reixac, Ajuntament de Roquetes, Ajuntament de Rubí, Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada, Ajuntament de Sant Pere de Ribes, Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, Ajuntament de Santa Maria de Palautordera, Ajuntament de la Seu d'Urgell, Ajuntament de Subirats, Ajuntament de Torroella de Montgrí, Ajuntament de Vilafranca del Penedès, Diputació de Girona, Fòrum per la Solidaritat, Generalitat de Catalunya, recursos propis del Fons Català de Cooperació

Campanya d'alfabetització a Nicaragua

Institucions finançadores

Alcaldía Municipal de San Miguelito, Una antena per al seguiment i suport Ajuntament de Sant Boi de Llobregat al pla d'acció de Sant Boi -San Miguelito Institucions finançadores Ajuntament de Sant Boi de Llobregat 1947

2089

40.235,55

8.131,28

23.289,94 Fundación Hermanamiento l'Esquirol-San 91.706,68 Juan de Limay-FHERL'ESLI, Ajuntament de l'Esquirol Ajuntament d'Aiguafreda ,Ajuntament d'Alpens, Ajuntament de Begur, Ajuntament de Bigues i Riells, Ajuntament de les Cabanyes, Ajuntament de Celrà, Ajuntament de l'Esquirol, Ajuntament de Fontcoberta, Ajuntament de les Llosses, Ajuntament de Lliçà de Vall, Ajuntament de Manlleu, Ajuntament d'Orís, Ajuntament de Sant Gregori, Ajuntament de Santa Maria de Palautordera, Ajuntament de Torelló, Ajuntament de Torrelavit, Ajuntament de Vilafant, Consell Comarcal de la Selva

Projecte CENIC - Centre de Nutrició i Capacitació a San Juan de Limay

Institucions finançadores

Asociación Vínculos Ahimsa Pro Nicaragua, 51.693,71 24.242,19 Centre d'atenció social i integral de la Ajuntament de Badia del Vallès infància, l'adolescència, la joventut i la dona - 2 Institucions finançadores Ajuntament d'Alella, Ajuntament d'Anglès, Ajuntament de Badia del Vallès, Ajuntament de Cabrera de Mar, Ajuntament de Castellbisbal, Ajuntament del Masnou, Ajuntament de la Roca del Vallès, Ajuntament de Sils www.fonscatala.org

2114

26


Projecte Títol

Presenta

Acompanyament i suport sobre el terreny Fons Català de Cooperació al Desenvolupament dels projectes de desenvolupament del departament Matagalpa Institucions finançadores Consell Comarcal del Vallès Occidental 2117

Aportació Fons Consignat ‘14 4.900,62

1.900,62

16.203,50 550,00 Enfortiment de les capacitats productives Alcaldía Municipal de Puerto Cabezasde 75 dones mitjançant l'establiment de Bilwi, Ajuntament de les Cabanyes parcel·les d'hortalisses a la comunitat de Siska, San Pablo i Sumubila de Puerto Cabezas-Bilwi Institucions finançadores Ajuntament de les Cabanyes, Ajuntament de Cabrera de Mar, Ajuntament de Castellbisbal, Ajuntament de la Fatarella, Ajuntament de Lliçà de Vall, Associació d'Amics de Puerto Cabezas 2410

2411

Institucions finançadores

2535

Fundació Pau i Solidaritat CCOO - Vallès 63.680,34 10.900,00 Oriental Maresme, Fundació Pau i Solidaritat, Ajuntament de la Garriga, Ajuntament de Montornès del Vallès Ajuntament d'Esplugues de Llobregat, Ajuntament de la Garriga, Ajuntament de Granollers, Ajuntament de Montornès del Vallès

Ampliació de l'espai físic i dels serveis a la ciutadania de l'alcaldia de Villanueva, 1a fase

Desenvolupament productiu sostenible: granja de vaques de llet a Estelí

Institucions finançadores

Comitè d'Osona de Solidaritat amb Nicaragua i Centramèrica, Comunidades Eclesiales de Base de la Región I Estelí, Ajuntament de Centelles

Teixint un futur sense violència (alberg Associació d'Amics de Puerto Cabezas, Nidia White, nova fase) Ajuntament de Vilafranca del Penedès Institucions finançadores Ajuntament del Masnou, Ajuntament de Vilafranca del Penedès Accés a la identitat ciutadana per a la població rural de Matagalpa

Institucions finançadores

3.470,00

14.881,58

5.853,81

15.550,00

8.877,69

Ajuntament de Centelles

2576

2611

8.910,00

Grup de Suport al Colectivo de Mujeres de Matagalpa, Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet Ajuntament d'Alella, Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet

2656

Ampliació i manteniment de la llar d'avis Solidaritat sense Mons, Ajuntament de 17.727,27 d'El Sauce Begues Institucions finançadores Ajuntament de Begues, Ajuntament de Cabrera de Mar, Ajuntament de Gavà

19.500,00

Òptics x Món, Ajuntament de Santa Millora de la xarxa visual a Nicaragua: Coloma de Gramenet formalització dels primers estudis universitaris d'optometria mèdica a la UNAN i continuació de l'atenció visual a la Campanya Nacional d'Alfabetització 2014 Institucions finançadores Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet

6.391,50

7.030,65

Escolarització, desenvolupament cultural Grup de suport al Colectivo de Mujeres de Matagalpa, Ajuntament de Santa en joves, infants i professorat de les escoles rurals i urbanoperifèriques per a Coloma de Gramenet la participació social transformadora Institucions finançadores Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet

6.853,20

7.538,52

2680

2681

Associació Amics de Puerto Cabezas, 23.028,96 25.331,87 Enfortint l'educació de les nenes Ajuntament de Vilafranca del Penedès supervivents de violència intrafamiliar i sexual de Bilwi Institucions finançadores Ajuntament de Cabrera de Mar, Ajuntament de Castellbisbal, Ajuntament de Celrà, Ajuntament de Vilafranca del Penedès www.fonscatala.org

2698

27


Projecte Títol 2739

Apoderament econòmic de les dones de la comunitat Las Cámaras mitjançant l'adopció de noves pràctiques de reproducció de ramaderia major

Institucions finançadores 2761

Aportació Fons Consignat ‘14

Fundació Osona Solidària, Ajuntament de Manlleu, Consell Comarcal d'Osona

9.938,98

10.932,88

Ajuntament de Centelles, Ajuntament de Manlleu, Consell Comarcal d'Osona

Projecte de restauració dels processos de municipalisme i agermanaments de la ciutat de Molins de Rei

Institucions finançadores

Presenta

Ajuntament de Molins de Rei, Fons Català de Cooperació al Desenvolupament

7.272,73

6.500,00

Ajuntament de Molins de Rei

PROJECTES CONSIGNATS L’ANY 2014 AMÈRICA DEL NORD MÈXIC Projecte Títol

Presenta

2555

Dones de MUSA caminant cap al bon Fundació Grup Tercer Món - Mataró, viure de les seves famílies i comunitats Ajuntament de Mataró Institucions finançadores Ajuntament de Mataró

64.250,52

43.175,35

La Garriga Societat Civil, Ajuntament de Autogestió de la població de la regió la Garriga Montaña enfocada al seu desenvolupament intercultural i respecte al medi ambient Institucions finançadores Ajuntament de la Garriga

20.000,00

22.000,00

www.fonscatala.org

2707

28

Aportació Fons Consignat ‘14


Projecte 2448. Desenvolupament local de la comunitat rural Los Guineos (República Dominicana). Amics de la República Dominicana per al desenvolupament dels pobles

Projecte 2634. Adequació d'habitatges per a nuclis familiars afectats per ensorraments a Ciudad Habana (Cuba). Dirección de Relaciones y Colabación Internacional de la Asamblea del Poder Popular de La Habana

PROJECTES CONSIGNATS L’ANY 2014 CARIB CUBA Projecte Títol 2634

Presenta Casal d'Amistat amb Cuba José SánchezSanta Coloma de Gramenet, Dirección de Relaciones y Colaboración Internacional de la Asamblea del Poder Popular de La Habana, Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet

Adequació d'habitatges per a nuclis familiars afectats per ensorraments a Ciudad Habana

Institucions finançadores

Aportació Fons

Consignat ‘14

39.168,60

10.681,62

118.399,76

52.557,15

4.500,00

4.950,00

2448

Desenvolupament local de la comunitat rural Los Guineos

Institucions finançadores

Amics de la República Dominicana per al desenvolupament dels pobles, Ajuntament de Mataró Ajuntament d'Alella, Ajuntament de Mataró

Sembradores sin Fronteras, Ajuntament Pan con Chocolate, panotxa de cacau d'Igualada com a insum medicinal, alimentari i industrial Institucions finançadores Ajuntament d'Igualada 2710

www.fonscatala.org

REPÚBLICA DOMINICANA

29


Projecte 2556. Cafè, cacau i cítrics sota els arbres dels camperols de la vall del riu Yacaumbi (CAFCACIT) (Equador). Creu Roja Catalunya

Projecte 2715. Programa d'enfortiment i permanència educativa dels nens/es i adolescents treballadors de Piura (Perú). Amics de Manitos

PROJECTES CONSIGNATS L’ANY 2014 AMÈRICA DEL SUD BOLÍVIA Projecte Títol

Presenta

Aportació Fons

Consignat ‘14

26.393,64 Creu Roja Catalunya-Àrea de Cooperació Enfortiment del desenvolupament 19.465,33 Internacional, Ajuntament de Molins de productiu de les comunitats guaranís Rei, Ajuntament de Santa Coloma de d'Ivitipora, Yasitata, El Tunal i Gramenet, Ajuntament de Vilafranca del Potrerillos per mitjà de l'accés a l'aigua, Penedès l'organització comunitària i el maneig agropecuari sostenible Institucions finançadores Ajuntament de Molins de Rei, Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, Ajuntament de Vilafranca del Penedès 2640

2682

Llar El Faro a Santa Cruz de la Sierra

Institucions finançadores 2685

El Far-Servei Social Evangèlic, Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet

5.792,65

Fundació privada Ulls del Món, Ajuntament 12.480,55 de Castellbisbal, Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet Ajuntament de Castellbisbal, Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet

Ulls de Bolívia. Millora de la salut ocular de la població boliviana

Institucions finançadores

6.371,92

13.728,60

Amics de Fundase-Bolívia, Ajuntament Construcció de carpes per a d'Igualada l'agricultura urbana i gàbies per a engreix de petit bestiar Institucions finançadores Ajuntament d'Igualada

4.500,00

4.950,00

CEAM-Centre d'Estudis Amazònics, Per un govern municipal de Sucre Ajuntament de Sant Cugat del Vallès autònom i responsable dels drets de nenes, nens i adolescents treballadors migrants a l'estat plurinacional de Bolívia Institucions finançadores Ajuntament de Sant Cugat del Vallès

19.098,42

21.008,26

2713

2726

www.fonscatala.org

COLÒMBIA

30

2708

Protetització de víctimes de mines, actes bèl·lics i campanya de sensibilització a Antioquia 2014

Institucions finançadores

Fundació privada PAX, Ajuntament de la Garriga

Ajuntament de la Garriga

4.050,00

4.455,00


Projecte Títol 2758

Autosostenibilitat, ecologia i seguretat de la llar de nens de l'ONG Provalores a Cajicá

Institucions finançadores

Presenta

Aportació Fons Consignat ‘14

ONG Provalores, Ajuntament de Castellbisbal

3.500,00

3.850,00

9.654,00

10.619,40

57.759,10

4.561,38

Ajuntament de Castellbisbal

Observatori de la Salut Visual, Ajuntament Enfortiment dels comitès locals de de Cerdanyola del Vallès discapacitat als territoris de la Red Unescovisión en l'adopció del marc estratègic nacional per a l'abordatge de la baixa visió a Colòmbia Institucions finançadores Ajuntament de Cerdanyola del Vallès 2766

EQUADOR 2556

Cafè, cacau i cítrics sota els arbres dels camperols de la vall del riu Yacaumbi (CAFCACIT)

Institucions finançadores

Creu Roja de Catalunya-Àrea de Cooperació Internacional, Ajuntament de Cerdanyola del Vallès, Ajuntament de Mataró, Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia

Ajuntament de Cerdanyola del Vallès, Ajuntament de Mataró, Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia, Ajuntament de Vic 17.621,77

19.383,95

9.500,00

10.450,00

12.727,79

14.000,52

9.960,59

10.956,65

Construcció d'un local polivalent: formació Associació d'Amics del Bisbe Joan i sosteniment de les residències Godayol, Ajuntament de Mataró Institucions finançadores Ajuntament de Mataró, Ajuntament de la Roca del Vallès

115.688,80

30.787,68

Asociación Amigos de Villa, Ajuntament Del centre de documentació de Villa El de Santa Coloma de Gramenet Salvador a la comunitat i a l'escola: identitat i cultura Institucions finançadores Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet

4.662,10

5.128,31

Amics de Manitos, Ajuntament d'Igualada Programa d'enfortiment i permanència educativa dels nens/es i adolescents treballadors de Piura Institucions finançadores Ajuntament d'Igualada

4.500,00

4.950,00

11.604,00

12.764,40

2722

Enfortiment de la producció i la comercialització de mora andina a les comunitats indígenes del cantó Cotacachi

Institucions finançadores 2750

2754

Creu Roja de Catalunya-Àrea de Cooperació Internacional, Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia

Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia

Desenvolupament de sistemes associatius, productius i comercials alternatius, prioritzant la sobirania alimentària i el respecte al medi ambient, amb principis d'equitat de gènere a Esmeraldas

Institucions finançadores

Associació Catalana d'Enginyeria Sense Fronteres, Ajuntament de la Roca del Vallès

Ajuntament de la Roca del Vallès

Foment del desenvolupament socioeconòmic a través de l'enfortiment de les capacitats productives i impuls de les emprenedories associatives a sis parròquies de la província de Loja

Institucions finançadores 2755

Ajuntament de Cerdanyola del Vallès

Enfortiment institucional per a la gestió dels recursos hídrics d'Orellana

Institucions finançadores

Xarxa de Consum Solidari, Ajuntament de Cerdanyola del Vallès

Grup Tercer Món-Mans Unides, Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia

Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia

2446

2679

2715

2764

Millora del control sostenible dels recursos naturals i la protecció del territori ancestral del poble quítxua de la conca del riu Pastaza - 2014

Institucions finançadores

Alternativa-Intercanvi amb pobles indígenes, Ajuntament de Cerdanyola del Vallès

Ajuntament de Cerdanyola del Vallès

www.fonscatala.org

PERÚ

31


Projecte 2554. “Moi Aussi!” una proposta de formació, més enllà de l'analfabetisme, per assegurar l'accés a activitats productives per a cinc grups de dones de la zona rural d'OuéméPlateau (Benin). VOLS- Voluntariat Solidari

Projecte 2740. Construcció d'un pou d'aigua per proveir l'escola d'infermeria d'Ebome-Kibri (Camerun). INSOLÀFRICA - Associació Infermeria Solidària per l'Àfrica

ÀREA D'ÀFRICA, MEDITERRÀNIA i ÀSIA PROJECTES CONSIGNATS L’ANY 2014 ÀFRICA BENIN Projecte Títol

Presenta

Aportació Fons

“Moi Aussi!” una proposta de formació, més VOLS-Voluntariat Solidari, Ajuntament 35.596,83 de Mataró enllà de l'analfabetisme, per assegurar l'accés a activitats productives per a cinc grups de dones de la zona rural d'OuèmePlateau Institucions finançadores Ajuntament d'Alella, Ajuntament de Castellbisbal, Ajuntament de Mataró 2554

2749

Centre d'acollida per a malalts mentals de Tokan Institucions finançadores Ajuntament de Moià

Moianès Solidari, Ajuntament de Moià 7.499,67

Consignat ‘14 17.576,78

8.249,64

BURKINA FASO 37.817,90 Desenvolupament a l'Àfrica Songtaaba, 89.593,79 Atenció sanitària a nou pobles de l'àmbit rural, per mitjà de les infraestructures i els Ajuntament de Molins de Rei equipaments necessaris, a Tanseiga Institucions finançadores Ajuntament d'Aiguafreda, Ajuntament d'Alella, Ajuntament de Begues, Ajuntament de Castellbisbal, Ajuntament de Molins de Rei, Ajuntament de Roses, Ajuntament de Sant Just Desvern, Ajuntament de Sant Llorenç Savall 2511

www.fonscatala.org

2762

32

ACAU-Associació Coordinadora d'Ajuda 8.999,00 Unida, Ajuntament de Cerdanyola del Vallès Ajuntament de Cerdanyola del Vallès

Ampliació del centre d'ensenyament secundari de Guiba

Institucions finançadores

9.898,90


CAMERUN Projecte Títol

Presenta

Aportació Fons Consignat ‘14

2584

Associació Solidària ADE-Ayudar a Despegar, Ajuntament de Sant Cugat del Vallès del Vallès

4.997,63

5.497,39

2716

Mans Unides, Ajuntament d'Igualada

7.500,00

8.250,00

INSOLÀFRICA-Associació Infermeria Solidària per l'Àfrica, Consell Comarcal d'Osona Ajuntament de Pallejà, Consell Comarcal d'Osona

7.185,87

7.904,47

3.000,00

3.300,00

12.168,00

13.384,80

Dotació de l'associació ADE-Camerun d'un camp de palmeres i les eines per explotar-lo Institucions finançadores Ajuntament de Sant Cugat Capacitació agrícola per a la millora de la seguretat alimentària al departament del Mbam i Inoubou Institucions finançadores Ajuntament d'Igualada 2740

Construcció d'un pou d'aigua per proveir l'escola d'infermeria d'Ébome-Kibri

Institucions finançadores 2745

Electrificació de l'escola Saint Pierre Associació Sociocultural Selva d'Along-2a Fase Camerun, Ajuntament de Viladecans Institucions finançadores Ajuntament de Viladecans ETIÒPIA 2763

Nutrició suplementària per a menors de cinc anys a la zona del Tigray - 2014

Institucions finançadores

Associació per al Desenvolupament de la Infància d'Àfrica - ADIA, Ajuntament de Cerdanyola del Vallès Ajuntament de Cerdanyola del Vallès

GÀMBIA 2408

Institucions finançadores

2452

51.572,91 Associació Solidança, Ajuntament de 170.512,80 Molins de Rei, Ajuntament de Torrelles de Llobregat Ajuntament d'Alella, Ajuntament de Begues, Ajuntament de Cabrera de Mar, Ajuntament de la Cellera de Ter, Ajuntament de les Franqueses del Vallès, Ajuntament del Masnou , Ajuntament de Molins de Rei, Ajuntament de Sant Just Desvern, Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos, Ajuntament de Torrelles de Llobregat

Fandema. Centre de formació i ocupació per a dones de Tujereng

Institucions finançadores

2711

9.205,43 WASDA - Wuli and Sandu Development 53.783,58 Agency, Governance and Development Management Services, Fons Català de Cooperació al Desenvolupament Ajuntament de Barcelona, Ajuntament de Blanes, Ajuntament de Celrà, Ajuntament de Girona, Ajuntament de la Jonquera, Ajuntament de Malgrat de Mar, Ajuntament de Mataró, Ajuntament de Mollet del Vallès, Ajuntament d'Olot, Ajuntament de Sallent, Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, Ajuntament de Vilafant, Diputació de Girona, recursos propis del Fons Català de Cooperació

Enfortiment dels agents locals de la regió Upper River, Basse

Projecte Diundiun (nens)

Institucions finançadores

AStGO-Associació Save the Gambian Orphans, Ajuntament d'Igualada

2.500,00

2.750,00

Església Evangèlica Baptista de Cerdanyola, Ajuntament de Cerdanyola del Vallès del Vallès

8.697,00

9.566,70

Mans Unides, Ajuntament de Manlleu

5.205,42

5.725,96

Ajuntament d'Igualada

2765

La biblioteca de Bakau: suport a un projecte educatiu d'integració social i convivència a Gàmbia (fase 1) Institucions finançadores Ajuntament de Cerdanyola

2748

Accés a l'educació primària per a 240 nenes i nenes a Agorhokpo Institucions finançadores Ajuntament de Manlleu

www.fonscatala.org

GHANA

33


GUINEA-BISSAU Projecte Títol

Presenta

Aportació Fons Consignat ‘14

Associació Mèdica per a la Infància de Catalunya (AMIC), Ajuntament de la Roca del Vallès

12.500,00

13.750,00

14.083,53

15.491,88

28.767,94

17.440,62

Construcció d'una residència - menjador per Associació Demé, Ajuntament de a alumnes al poblat de Nafadji Castellbisbal Institucions finançadores Ajuntament de Castellbisbal

2.600,00

2.860,00

AIPC Pandora, Ajuntament de Construcció i posada en marxa de la segona Castellbisbal fase de l'Escola a la comunitat rural de Kalassa Institucions finançadores Ajuntament de Castellbisbal

6.000,00

6.600,00

Medicus Mundi Catalunya, Ajuntament Enfortiment dels serveis públics de salut de Sant Cugat del Vallès a Moçambic amb especial incidència en la millora de la planificació i la gestió sanitària Institucions finançadores Ajuntament de Sant Cugat del Vallès

14.096,45

15.506,10

Associació Catalana d'Enginyeria Sense Fronteres, Ajuntament de Sant Cugat del Vallès

15.075,04

16.582,54

8.107,46

8.918,20

2751

Tercera fase de la construcció d'un centre de desenvolupament infantil per a l'atenció d'infants amb discapacitat intel·lectual i/o múltiple a Biombo Institucions finançadores Ajuntament de la Roca del

Vallès

MADAGASCAR 2723

Cooperativa agrícola i artesana de dones a Vontovorona - 2014

Institucions finançadores

Fundació Yamuna pel desenvolupament de poblacions marginals, Ajuntament de Sant Cugat del Vallès Ajuntament de Sant Cugat del Vallès

MALAWI 2596

Petits Músics del Món, Sant Cugat a l'Àfrica (2013-2015)

Institucions finançadores

Petits Músics del Món, Ajuntament de Sant Cugat del Vallès

Ajuntament de Sant Cugat del Vallès

MALI 2757

2760

MOÇAMBIC 2724

2725

Suport al barri de Maxaquene a mitjançant la creació d'un sistema de difusió comunitari i enfortiment de la plataforma d'OCB Institucions finançadores Ajuntament de Sant Cugat

del Vallès

Amizade. Junts amb Moçambic, Extensió del dret a una formació superior i Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia igualitària als joves procedents de zones rurals properes a Beira Institucions finançadores Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia 2756

15.490,00 Creu Roja de Catalunya-Àrea de Suport al municipi de Maputo mitjançant Cooperació Internacional, Ajuntament accions comunitàries que promouen la de Castellbisbal, Ajuntament de salut pública i una millor gestió Cerdanyola del Vallès mediambiental als mercats de Mbuzine, Mavalane i Romão Institucions finançadores Ajuntament de Castellbisbal, Ajuntament de Cerdanyola del Vallès 2759

17.039,00

SENEGAL

www.fonscatala.org

2632

34

Formació d'agents sanitaris comunitaris (ASC) de la comunitat rural de Dialakoto (Tambacounda) 2011-2016

Institucions finançadores

Asociación de Cooperación Fallou ONGD, Ajuntament de Viladecans

20.909,09

Ajuntament d'Alella, Ajuntament de Castell-Plaja d'Aro, Ajuntament de Viladecans

16.400,00


Projecte Títol 2658

Suport a la formació professional al centre de promoció agrària de M'lomp Institucions finançadores Ajuntament de Mataró 2659

Ampliació de l'escola de Diatock

Institucions finançadores

Presenta

Aportació Fons Consignat ‘14

Associació d'amics de l'escola pia al Senegal, Ajuntament de Mataró

32.163,76

35.380,14

Associació de suport social i psicològic Espais Humans, Ajuntament de Vic

43.508,00

47.858,80

Fundació Educació Solidària, Ajuntament d'Igualada

6.000,00

6.600,00

Mans Unides, Ajuntament de la Garriga

6.000,00

6.600,00

Ajuntament de Vic

2714

Construcció d'un col·legi de secundària i batxillerat al barri de Thiaroye de Pinike 1a Fase Institucions finançadores Ajuntament d'Igualada TOGO Millora de l'accés a l'aigua potable i sanejament en poblacions rurals de la regió de Kara

Institucions finançadores

Ajuntament de la Garriga

www.fonscatala.org

2704

35


Projecte 2695. Enfortiment dels processos de construcció de pau al Sàhara Occidental (LAONF) (Poble Sahrauí). NOVA, Centre per a la Innovació Social

Projecte 2683. Segona oportunitat: iniciativa comunitària contra l'abandonament escolar (Marroc). Casal dels Infants per a l'acció social als barris

PROJECTES CONSIGNATS L’ANY 2014 ÀREA MEDITERRÀNIA MARROC Projecte Títol

Presenta

Aportació Fons

Consignat ‘14

152.818,23 Fons Català de Cooperació al Suport a la participació de la dona en la 17.256,54 governança local a través de creació i posada Desenvolupament, Conseil Régional en funcionament de les comissions de paritat Tanger-Tetouan, Programme Art Gold Maroc - PNUD Tanger-Tétouan i d'igualtat d'oportunitats als municipis rurals de la regió de Tànger-Tetuan Institucions finançadores Ajuntament de Barcelona, Ajuntament de Cabrera de Mar, Ajuntament de Gavà, Ajuntament de Granollers, Ajuntament de Mataró, Ajuntament de Molins de Rei, Ajuntament de Mollet del Vallès, Ajuntament del Prat de Llobregat , Ajuntament de Rubí, Ajuntament Santa Coloma de Gramenet, Ajuntament de Viladecans, Ajuntament de Vilafranca del Penedès, recursos propis del Fons Català de Cooperació 2477

2508

Institucions finançadores 2683

Segona oportunitat: iniciativa comunitària contra l'abandonament escolar

Institucions finançadores

www.fonscatala.org

Casal d'Infants per l'acció social als barris, Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet

Entrepobles, Ajuntament de Santa Formació, apoderament i prevenció de la violència de gènere per a dones en situació Coloma de Gramenet de precarietat laboral a Tànger 2014 Institucions finançadores Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet 2689

36

39.648,17 Commune Rurale d'Arabes Sabbah 12.234,00 Ziz, Association Ziz Accueil des Oeuvres Culturelles et SocioTouristiques, Ajuntament de Barberà del Vallès Ajuntament de Barberà del Vallès, Ajuntament de Celrà, Ajuntament de les Franqueses del Vallès

Construcció d'una llar d'infants i aula de dones al ksar Labrouj Mâadid d'Erfoud

8.890,55

9.779,60

9.602,46

10.562,71


Projecte Títol

Presenta

2696

Accions de promoció, formació i reforç Associació Equalmón, Ajuntament de social al centre d'acollida i de suport per Vilafranca del Penedès a dones a Al Hoceima per potenciar-ne l'eficàcia i la incidència al territori Institucions finançadores Ajuntament de Vilafranca del Penedès 2697

Aportació Fons Consignat ‘14 2.648,04

Associació Equalmón, Ajuntament de 20.319,39 Sant Sadurní d'Anoia, Ajuntament de Vilafranca del Penedès Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia, Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Xarxa d'escoles sense violència a la província d'Al Hoceima - 5a Fase

Institucions finançadores

2.912,85

22.351,33

5.043,17

5.547,48

Associació cultural Asilah, Ajuntament de la Garriga

12.873,50

14.160,85

ACPP-Assemblea de Cooperació per la Pau, Ajuntament de Sant Cugat del Vallès

7.657,98

8.423,78

2741

3.164,52

3.480,97

2744

6.000,00

6.600,00

10.092,68

11.101,95

Asociación de Amistad con el Pueblo Saharaui de Sevilla, Ajuntament de Gavà

15.090,91

10.000,00

NOVA Centre per a la Innovació Social

31.128,07

34.240,90

2701

Hokuki (els meus drets, educació i sensibilització per la ciutadania)

Institucions finançadores 2705

Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Reformes a les aules de l'escola de Tendafel

Institucions finançadores

La Llum del Nord, Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Ajuntament de la Garriga

2719

Millora de les condicions higienicosanitàries i socioeducatives de 162 persones (33 nens, 20 nenes, 3 docents, 54 pares i 53 mares) pertanyents a la comunitat educativa d'Ahl Alouad, a la comuna de Berkane Institucions finançadores Ajuntament de Sant Cugat

del Vallès

Unió Comarcal d'Osona de la UGT de Projecte de codesenvolupament CatalunyaCatalunya, Consell Comarcal d'Osona Rif per a l'impuls del turisme rural i l'activitat econòmica al parc nacional d'Al Hoceima i els seus entorns Institucions finançadores Consell Comarcal d'Osona Programa de formació i d'inserció al Fundació Josep Comaposadamercat de treball per als joves de la Wilaya Sindicalistes Solidaris, Ajuntament de de Tetuan 2012-2016 (fase III, 2014Viladecans 2015) Institucions finançadores Ajuntament de Viladecans

PALESTINA 2718

Millora de la qualificació professional i de l'accés a la feina de nois/es palestins de Dar Salah (districte de Betlem, Cisjordània) en situació de vulnerabilitat socioeconòmica en TIC Institucions finançadores Ajuntament de Sant Cugat

Associació Europea de Cooperació amb Palestina-ASECOP, Ajuntament de Sant Cugat del Vallès

del Vallès

POBLE SAHRAUÍ Escola sahrauí d'art

Institucions finançadores 2695

Ajuntament de Gavà

Enfortiment dels processos de construcció de pau al Sàhara Occidental (LAONF)

Institucions finançadores

Ajuntament de Caldes de Montbui, Ajuntament de Gavà, Ajuntament de Granollers, Ajuntament de Molins de Rei, Ajuntament de Roquetes, Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, Ajuntament de Vallromanes, Ajuntament de Vilafranca del Penedès, Ajuntament de Vilassar de Mar

www.fonscatala.org

2624

37


Projecte Títol

Presenta

Aportació Fons Consignat ‘14

ACAPS Anoia, Ajuntament d'Igualada

8.500,00

9.350,00

Creu Roja de Catalunya-àrea de Suport nutricional als adolescents dels cooperació internacional, Ajuntament internats sahrauís als campaments de de Molins de Rei refugiats de Tindouf amb la finalitat de millorar la seva salut fisicointel·lectual Institucions finançadores Ajuntament de Molins de Rei

8.415,00

9.256,50

2709

Accions de solidaritat amb el Poble Sahrauí a Igualada 2014

Institucions finançadores

www.fonscatala.org

2736

38

Ajuntament d'Igualada


Projecte 2737. Accés a l'educació inclusiva i a la rehabilitació de 180 nens i nenes amb discapacitat visual, física i de grups vulnerables d'entre 11 i 15 anys a Anantapur (Índia). Fundació Vicente Ferrer

Projecte 2767. Projecte SEED: formació i ocupació per a dones dels slums de Bombai (Índia). Sonrisas de Bombay

PROJECTES CONSIGNATS L’ANY 2014 ÀSIA ÍNDIA Projecte Títol

Presenta

Aportació Fons

Consignat ‘14

64.223,24 Programa d'activitats per al desenvolupament HARIBALA - Associació per a la 25.340,20 sostenible i d'autogestió del centre d'acollida col·laboració i desenvolupament del Tercer Món, Ajuntament de Mataró de Koilakuntla Institucions finançadores Ajuntament d'Alella, Ajuntament de Mataró, Ajuntament de Santa Maria de Palautordera 2447

Millora en la gestió dels recursos hídrics a Fundación Vicente Ferrer, Ajuntament 26.345,92 5.000,00 de Sant Cugat del Vallès, Ajuntament través de la reconstrucció de dos antics de Santa Coloma de Gramenet embassaments i la creació de comitès d'usuaris d'aigua a les comunitats de Madhudi i Pulagampalli Institucions finançadores Ajuntament de Polinyà, Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet Fundació Vicente Ferrer, Ajuntament 72.612,95 de Mataró, Ajuntament de Sant Cugat del Vallès Ajuntament de Mataró, Ajuntament de Sant Cugat del Vallès

79.874,25

Fundació Vicente Ferrer, Ajuntament 10.129,50 Impulsant el dret a l'educació a través de l'ampliació i millora d'un institut públic de d'Igualada, Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet secundària per a joves dels sectors més desfavorits de la societat a la comunitat de Tanakal, districte d'Anantapur Institucions finançadores Ajuntament d'Igualada, Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet

11.142,45

2657

Millora de la salut reproductiva de les dones del districte d'Anantapur

Institucions finançadores 2688

2717

Habilitació de noves aules d'una escola rural a l'Índia

Institucions finançadores

Forkids-Associació d'Ajuda a la Infància, Ajuntament de Sant Cugat del Vallès Ajuntament de Sant Cugat del Vallès

2.765,82

3.042,40

www.fonscatala.org

2495

39


Projecte Títol

Presenta

Aportació Fons

5.226,67 II Campus de futbol solidari a l'índia Sant Sant Cugat Esport Futbol Club, Cugat Esport FC - Rural Development Trust Ajuntament de Sant Cugat del Vallès (RDT-Fundación Vicente Ferrer) Institucions finançadores Ajuntament de Sant Cugat del Vallès 2721

5.749,34

2737

Accés a l'educació inclusiva i a la Fundació Vicente Ferrer, Ajuntament 13.518,00 rehabilitació de 180 nens i nenes amb de Cerdanyola del Vallès, Ajuntament discapacitat visual, física i de grups de Molins de Rei vulnerables d'entre 11 i 15 anys a Anantapur Institucions finançadores Ajuntament de Cerdanyola del Vallès, Ajuntament de Molins de Rei

14.869,80

Fundació Daniel Shah & Núria Toneu, 9.000,00 Projecte educatiu i de desenvolupament Ajuntament de Manlleu econòmic local: reconstrucció de l'edifici malmès pel cicló Phailin on es troba l'escola primària Sirena i el taller de màquines de cosir a l'aldea de Kheranga Institucions finançadores Ajuntament de Granollers, Ajuntament de Manlleu

9.900,00

2742

Projecte SEED: formació i ocupació per a Sonrisas de Bombay, Ajuntament de dones dels slums de Bombai Cerdanyola del Vallès Institucions finançadores Ajuntament de Cerdanyola del Vallès

www.fonscatala.org

2767

40

Consignat ‘14

5.339,00

5.872,90


Projecte 2669. Paquet d'atenció integrada i nutrició maternoinfantil per a dones embarassades i lactants (PLWS) i infants del municipi de San Rafael, província d'Iloilo, illa de Panay (Filipines). Fundación Acción Contra el Hambre

Projecte 2732. Suport a Saint John of God Catholic Hospital de MabessenehLunsar per fer front al brot de febre hemorràgica per virus d'ebola (FHVE) (Sierra Leone). Obra Social Sant Joan de Déu

ÀREA D'EMERGÈNCIA I AJUT HUMANITARI CAMPANYES D'EMERGÈNCIA 2014 Durant aquest any 2014 el Fons Català ha obert dues campanyes d'emergència amb l'objectiu principal de coordinar les voluntats d'actuar en situacions d'emergència a proposta dels ajuntaments socis i col·laboradors. L'any 2014 va començar amb l'inici de l'epidèmia pel virus de l'Ebola a l'Àfrica Occidental, que es va anar agreujant a mesura que avançava l'any. A finals del mes de març de 2014 es van detectar a Guinea Conakry els primers casos de persones infectades per la malaltia del virus de l'Ebola. Sis mesos després, aquesta epidèmia sense precedents segons dades de l'OMS afectava de manera severa quatre països de l'Àfrica Occidental (Sierra Leone, Libèria, Guinea Conakry i Nigèria). Per això el Fons Català va obrir una campanya per donar suport a organitzacions que estaven fent front a l'epidèmia, i que s'ha concretat amb el finançament de dos projectes a Sierra Leone En segon lloc, el Fons Català conjuntament amb la CCASPS-Coordinadora Catalana d'Ajuntaments Solidaris amb el Poble Sahrauí, es van fer ressò de la crida feta pels responsables de la RASD a causa de les fortes pluges que el dia 21 de setembre van afectar greument la wilaia d'El Aaiun, provocant afectacions materials considerables, concretament a escoles, guarderies infantils, dispensaris i seus de les administracions públiques. A més, les haimes i els habitatges van quedar malmesos de manera substancial i moltes famílies van perdre casa seva i les reserves d'aliments de què disposaven. Tot i que no s'ha formulat com una campanya d'emergència, també s'ha treballat en el projecte de suport psicosocial per a les víctimes de l'operació “Protective Edge” a la franja de Gaza, a proposta de l'Ajuntament de Barcelona i gestionat per UNRWA, per pal·liar els efectes de la crisi humanitària provocada per l'operació militar “Protective Edge” de l'exèrcit israelià contra la franja de Gaza.

www.fonscatala.org

D'altra banda, durant aquest any 2014 s'ha donat continuïtat a campanyes iniciades en anys anteriors, concretament amb l'inici dels projectes de rehabilitació a Filipines arran del pas del tifó Hayian, la continuïtat del suport a la població víctima de la guerra de Síria que es troba refugiada al Líban, i nous projectes de rehabilitació social per la crisi perllongada a Haití a conseqüència del terratrèmol de l'any 2010.

41


Resposta als efectes del terratrèmol a Haití: fase de reconstrucció: l'11 de gener de 2010 un terratrèmol de 7,2 graus a l'escala de Richter sacsejava Haití deixant un balanç de més de 250.000 morts, uns 3 milions de damnificats i unes pèrdues que representen més del 120% del PIB d'Haití l'any 2009. A aquesta situació cal afegir-hi dos problemes més. D'una part, el brot de còlera que va desencadenar-se el mes d'octubre de 2010 i que, segons les xifres oficials, a mitjans de desembre havia causat més de 2.500 morts i 115.000 persones contaminades. D'altra banda, les eleccions del 28 de novembre de 2010, envoltades de nombroses irregularitats, han estat altament qüestionades per la ciutadania i part dels candidats, fet que ha desembocat en una crisi política i de manca de legitimitat La reconstrucció d'Haití és un repte complex que requereix respostes complexes i transformadores. En aquest marc, des del Fons Català s'ha apostat pel principi d'enfortiment i d'apropiació de la societat haitiana i dels governs locals com a principals actors del procés de reconstrucció del territori. Cal que hi hagi transformació i canvis estructurals que acompanyin el pas de la urgència a la reconstrucció i al desenvolupament, de manera sostinguda en el temps. En aquesta campanya hi han participat 152 ajuntaments catalans, 8 consells comarcals, les Diputacions de Tarragona i de Lleida, l'Àrea Metropolitana de Barcelona i també s'hi van sumar els esforços de 37 campanyes ciutadanes i altres entitats. Durant l'any 2014 s'ha iniciat el projecte 2703-ENFORTIMENT D´ACTORS PER AL DESENVOLUPAMENT LOCAL AL SUDEST D´HAITÍ, conjuntament amb el Fons Valencià per la Solidaritat. Projecte

www.fonscatala.org

2165

42

Títol

Presenta

Aportació Fons Consignat ‘14

Resposta als efectes del terratrèmol a Haití: Fons Català de Cooperació al 773.055,83 0,00 fase de reconstrucció Desenvolupament Institucions finançadores Ajuntament d'Albesa, Ajuntament d'Alcover, Ajuntament d'Alp, Ajuntament de l'Ametlla del Vallès, Ajuntament d'Anglès, Ajuntament d'Arbúcies, Ajuntament d'Arenys de Mar, Ajuntament d'Artesa de Lleida, Ajuntament de Badalona, Ajuntament de Bagà, Ajuntament de Banyoles, Ajuntament de Barberà del Vallès, Ajuntament de Begues, Ajuntament de Blanes, Ajuntament de Bolvir, Ajuntament de les Cabanyes, Ajuntament de Cabrera de Mar, Ajuntament de Calafell, Ajuntament de Caldes d'Estrac, Ajuntament de Caldes de Malavella, Ajuntament de Caldes de Montbui, Ajuntament de Cambrils, Ajuntament de Canet de Mar, Ajuntament de Canovelles, Ajuntament de Cànoves i Samalús, Ajuntament de Canyelles, Ajuntament de Cardedeu, Ajuntament de Castell - Platja d'Aro, Ajuntament de Castellar del Vallès, Ajuntament de Castellbisbal, Ajuntament de Castellcir, Ajuntament de Castelldefels, Ajuntament del Catllar, Ajuntament de la Cellera de Ter, Ajuntament de Celrà, Ajuntament de Centelles, Ajuntament de Cerdanyola del Vallès, Ajuntament de Cervera, Ajuntament de Cunit, Ajuntament de Dosrius, Ajuntament de l'Escala, Ajuntament d'Esplugues de Llobregat, Ajuntament d'Esterri de Cardós, Ajuntament de la Fatarella, Ajuntament de Figueres, Ajuntament de Fontanals de Cerdanya, Ajuntament de Fornells de la Selva, Ajuntament de les Franqueses del Vallès, Ajuntament de la Garriga, Ajuntament de Gavà, Ajuntament de Gelida, Ajuntament de Girona, Ajuntament de la Granada, Ajuntament de l'Hospitalet, Ajuntament dels Hostalets de Pierola, Ajuntament d'Hostalric, Ajuntament d'Igualada, Ajuntament de la Jonquera, Ajuntament de Llagostera, Ajuntament de Lliçà d'Amunt, Ajuntament de Lliçà de Vall, Ajuntament de Lloret de Mar, Ajuntament de Malgrat de Mar, Ajuntament de Manlleu, Ajuntament de Martorelles, Ajuntament del Masnou, Ajuntament de Mataró, Ajuntament del Molar, Ajuntament de Molins de Rei, Ajuntament de Mollet del Vallès, Ajuntament de Mont-ras, Ajuntament de Montcada i Reixac, Ajuntament de Montferrer i Castellbò, Ajuntament de Montgat, Ajuntament de Montmeló, Ajuntament de Montornès del Vallès, Ajuntament d'Òdena, Ajuntament d'Olesa de Montserrat, Ajuntament d'Oliana, Ajuntament d'Oliola, Ajuntament d'Olot, Ajuntament d'Orís, Ajuntament de Palafrugell, Ajuntament de Palol de Revardit, Ajuntament de Pallejà, Ajuntament de Pals, Ajuntament del Papiol, Ajuntament de Parets del Vallès, Ajuntament de Pineda de Mar, Ajuntament de la Pobla de Lillet, Ajuntament de Polinyà, Ajuntament de Porqueres, Ajuntament del Prat de Llobregat, Ajuntament de Premià de Mar, Ajuntament de les Preses, Ajuntament de Quart, Ajuntament de Queralbs, Ajuntament de Riudellots de la Selva, Ajuntament de la Roca del Vallès, Ajuntament de Roda de Ter, Ajuntament de Roquetes, Ajuntament de Rubí, Ajuntament de Sabadell, Ajuntament de Salt, Ajuntament de Sant Adrià de Besòs, Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, Ajuntament de Sant Esteve de Palautordera, Ajuntament de Sant Feliu de Codines, Ajuntament de Sant Ferriol, Ajuntament de Sant Gregori, Ajuntament de Sant Julià de Ramis, Ajuntament de Sant Just Desvern, Ajuntament de Sant Pere de Ribes, Ajuntament de Sant Pere de Riudebitlles, Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia, Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, Ajuntament de Santa Cristina d'Aro, Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana, Ajuntament de Santa Margarida de Montbui, Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos, Ajuntament de Santa Pau, Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda, Ajuntament de Santpedor, Ajuntament de la Sénia, Ajuntament de Sentmenat, Ajuntament de la Seu d'Urgell, Ajuntament de Sitges, Ajuntament de Talamanca, Ajuntament de Tarragona, Ajuntament de Tiana, Ajuntament de Tona, Ajuntament de Torelló, Ajuntament de la Torre de l'Espanyol, Ajuntament de Torrelameu, Ajuntament de Torrelles de Llobregat, Ajuntament de Vacarisses, Ajuntament de la Vall d'en Bas, Ajuntament de Vallfogona de Balaguer, Ajuntament de Valls, Ajuntament del Vendrell, Ajuntament de Vidreres, Ajuntament de Viladecans, Ajuntament de Vila-seca, Ajuntament de Vilablareix, Ajuntament de Vilafranca del Penedès, Ajuntament de Vilanova de la Barca, Ajuntament de Vilanova d'Escornalbou, Ajuntament de Vilanova del Vallès, Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, Ajuntament de Vilassar de Mar, Consell Comarcal de l'Alt Empordà, Consell Comarcal de l'Alt Penedès, Consell Comarcal del Garraf, Consell Comarcal del Maresme, Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre, Consell Comarcal de la Selva, Consell Comarcal del Vallès Occidental, Consell Comarcal del Vallès Oriental, Diputació de Lleida, Diputació de Tarragona, Àrea Metropolitana de Barcelona, Campanya Ciutadana (Ajuntament


de Cambrils), Campanya Ciutadana (Ajuntament de la Cellera de Ter), Campanya Ciutadana (Ajuntament de Cubelles), Campanya Ciutadana (Ajuntament de l'Escala), Campanya Ciutadana (Ajuntament de la Garriga), Campanya Ciutadana (Ajuntament de Gelida), Campanya Ciutadana (Ajuntament de la Jonquera), Campanya Ciutadana (Ajuntament de Lliçà d'Amunt), Campanya Ciutadana (Ajuntament d'Olot), Campanya Ciutadana (Ajuntament del Papiol), Campanya Ciutadana (Ajuntament de Porqueres), Campanya Ciutadana (Ajuntament de Rubí), Campanya Ciutadana (Ajuntament de Sant Andreu de la Barca), Campanya Ciutadana (Ajuntament de Santpedor), Campanya Ciutadana (Ajuntament de la Seu d'Urgell), Campanya Ciutadana (Ajuntament de Viladecans), Campanya Ciutadana (Consell Comarcal de l'Alt Penedès), Acció Solidària i Logística, Agrupació PSC de Sant Quirze del Vallès, AMPA IES Narcís Xifra i Masmitjà, Asociación de Vecinos de Río Norte de Santa Coloma de Gramenet, Associació Casal d'Avis de Lliçà d'Amunt, Associació Grup d'Amistat amb Amèrica Llatina Huayna, Besalú Solidari, Centre Cívic Palaudàries - Ajuntament Lliçà d'Amunt, Centro Cultural Rociero de Olèrdola, Club Pati Vilanova, Comissió 0,7 % de Treballadors/es - Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, Coordinadora d'ONG i Entitats Solidàries Corbera de Llobregat, Dansa per Haití - Sant Vicenç dels Horts, Fondo Galego de Cooperación e Solidarierade, Iniciativa per Catalunya Verds de Sant Boi de Llobregat, Manresa Solidària amb Haití, Plataforma per Haití de Tona, Sant Vicenç Solidari - Sant Vicenç dels Horts, Vermut Solidari Festa Major - Ajuntament de Canovelles, Vilanova i la Geltrú amb Haití, Zeroset-i-més (Treballadors/es Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet), Donatius particulars PROJECTES ASSOCIATS Projecte

Títol

Presenta

Aportació Fons

2167

Suport a l'enfortiment del teixit social a Haití

GRAPPH- Grup d'Ajuda Permanent al Poble d'Haití

52.222,84

2168

Allotjament temporal “shelter” per a les famílies afectades pel terratrèmol a Haití 2010

Creu Roja de Catalunya-Àrea de Cooperació Internacional

50.000,00

2222

Enfortiment del desenvolupament local sostenible i inclusiu al sud-est d'Haití-resposta terratrèmol

Associació Cultural la Casa d'Haití, Le Mabouya

150.000,00

2223

Enfortiment del desenvolupament local sostenible i inclusiu al nord-est d'Haití-resposta terratrèmol

Associació Cultural la Casa d'Haití, SKDK- Centre pour la Culture et le Développement de Carice

231.589.93

2256

Suport a l'enfortiment del teixit social a Haití en el sector educatiu a Petite Rivière, Nippes

GRAPPH- Grup d'Ajuda Permanent al Poble d'Haití

48.438,90

2336

Suport a la recuperació de la comunitat de Carice davant les agressions patides el 21 d'abril 2011

SKDK- Centre pour la Culture et le Développement de Carice

30.000,00

2545

Prevenció de riscos i desastres: reforçament de capacitats en protecció civil al municipi d'Ennery, Gonaïves

CRESFED

40.000,00

2703

Enfortiment d´actors per al desenvolupament local al sud-est d'Haití

Association Saint Luc d'Haití - ASSLHA

37.470,00

milions de persones a l'àrea del Sahel, com a resultat de la combinació de diverses causes: la sequera persistent, els preus elevats dels aliments i de les llavors, la disminució de les remeses, la degradació mediambiental i els desplaçaments de població, sumades a la pobresa endèmica que pateix la regió i la vulnerabilitat. Segons les dades de l'Oficina per a la Coordinació d'Afers Humanitaris de Nacions Unides (OCHA) de la setmana del 22 al 29 d'abril de 2012, més de 16 milions de persones estan en risc d'inseguretat alimentària, i més d'un milió d'infants de menys de cinc anys corren el risc de patir malnutrició severa. D'altra banda, la situació humanitària es complica a mesura que la inseguretat augmenta a Mali, i s'accentua el desplaçament de població i s'impedeix el subministrament d'aliments.

www.fonscatala.org

Resposta als efectes de la crisi humanitària al Sahel: L'any 2012 una nova crisi alimentària i nutricional afecta

43


Des del Fons Català i des dels ajuntaments catalans, la zona del Sahel ha estat una zona prioritària d'intervenció, amb una vuitantena de projectes de desenvolupament actius en aquest moment, que contribueixen a incidir en les causes d'aquesta crisi. La prioritat ara és salvar vides, però també s'han de dirigir els esforços a millorar les causes endèmiques d'aquestes crisis. Així, el Fons Català va fer la crida als ajuntaments i institucions supramunicipals a sumar-se a aquest procés de suport a la població afectada a través del Fons Català, a través de la campanya de resposta als efectes de la crisi humanitària al Sahel, que ha rebut el suport de 27 ajuntaments i dues entitats. Amb els recursos aportats, s'ha finançat un projecte per a la distribució d'aliments bàsics al nord de Mali. Projecte

Títol

Presenta

Aportació Fons Consignat ‘14

2454

Resposta als efectes de la crisi humanitària Fons Català de Cooperació al 75.470,43 1.250,00 al Sahel Desenvolupament Institucions finançadores Ajuntament de Barberà del Vallès, Ajuntament de Caldes de Montbui, Ajuntament de Castellbisbal, Ajuntament de Celrà, Ajuntament de Figueres, Ajuntament de la Garriga, Ajuntament de Gavà, Ajuntament d'Igualada, Ajuntament de Lliçà de Vall, Ajuntament de Lloret de Mar, Ajuntament de Manlleu, Ajuntament de Mataró, Ajuntament de Molins de Rei, Ajuntament de Mollet del Vallès, Ajuntament d'Oliola, Ajuntament de Pallejà, Ajuntament de Polinyà, Ajuntament de Riudarenes, Ajuntament de Rubí, Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, Ajuntament de Sant Feliu de Codines, Ajuntament de Sant Just Desvern, Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia, Ajuntament de Tarragona, Ajuntament de Terrassa, Ajuntament de Vilafranca del Penedès, Ajuntament del Prat de Llobregat, Fundació Kasumay per a tothom, Projecte Smara - Associació de Cooperació amb el Poble Sahrauí PROJECTES ASSOCIATS Projecte

Títol

Presenta

2534

Acció humanitària al nord de Mali (Tombuctu i Gao) - Mali

ACP - Associació Catalana per la Pau

Aportació Fons 71.894,98

Suport a la població afectada per la guerra civil a Síria: A més de dos anys de l'inici del conflicte a Síria (gener 2011), la repressió continua i l'escenari és de guerra civil generalitzada. La Campanya està centrada en el suport a les víctimes del conflicte armat sirià. La conseqüència més dramàtica són les pèrdues de vides humanes. Les batalles a les ciutats i els bombardejos indiscriminats a barris residencials, han causat milers de morts, ferits i una devastació total. Segons dades de la ONU més de 100.000 persones han perdut la vida. Els combats han augmentat i cada cop més persones fugen del conflicte. Segons dades de la ONU hi ha quasi 8 milions de persones que necessiten ajut, dels quals 4,2 milions són desplaçats interns. Milers de persones fugen de Síria cada dia, cercant protecció als països veïns. La situació ha esdevingut crítica. Les agències d'ajut i els països d'acollida estan pràcticament al límit de la seva capacitat per atendre el flux massiu i constant de població refugiada. En aquest sentit, el Fons Català va fer una crida als ajuntaments i institucions supramunicipals a sumar-se a aquest procés de suport a la població civil siriana. A la campanya hi ha participat 38 ajuntaments, un consell comarcal i una diputació, i l'any 2014 s'han iniciat dos projectes de suport sanitari a les dones refugiades al Líban. Projecte

Títol

Presenta

Aportació Fons Consignat ‘14

2579

Suport a la població afectada per la guerra Fons Català de Cooperació al 128.615,09 47.705,09 civil a Síria Desenvolupament Institucions finançadores Ajuntament de Banyoles, Ajuntament de Barberà del Vallès, Ajuntament de Blanes, Ajuntament de Cabrera de Mar, Ajuntament de Caldes de Montbui, Ajuntament de Cardedeu, Ajuntament de Castell Platja d'Aro, Ajuntament de Castellbisbal, Ajuntament de la Cellera de Ter, Ajuntament de Figueres, Ajuntament de la Garriga, Ajuntament de Gavà, Ajuntament de Girona, Ajuntament de Granollers, Ajuntament d'Igualada, Ajuntament de la Jonquera, Ajuntament de Llagostera, Ajuntament de Lliçà de Vall, Ajuntament de Lloret de Mar, Ajuntament de Manresa, Ajuntament de Mataró, Ajuntament de Molins de Rei, Ajuntament de Palafrugell, Ajuntament de Pallejà, Ajuntament de Parets del Vallès, Ajuntament de Polinyà, Ajuntament del Prat de Llobregat, Ajuntament de Roquetes, Ajuntament de Rubí, Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, Ajuntament de Sant Feliu de Codines, Ajuntament de Sant Just Desvern, Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló, Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, Ajuntament de Vallromanes, Ajuntament de Vilafant, Ajuntament de Vilafranca del Penedès, Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, Consell Comarcal del Vallès Oriental, Diputació de Girona

www.fonscatala.org

PROJECTES ASSOCIATS

44

Projecte

Títol

Presenta

2661

Suport a l'assistència obstètrica i ginecològica a dones vulnerables síries, palestines i de les poblacions d'acollida afectades pel conflicte de Síria (Líban)

Creu Roja de Catalunya - Àrea de Cooperació Internacional

Aportació Fons 60.000,00


Projecte

Títol

Presenta

Aportació Fons

2733

Suport a l'assistència obstètrica i ginecològica de dones vulnerables síries, palestines i de les poblacions d'acollida afectades pel conflicte a Síria - 2a Fase (Líban)

Creu Roja de Catalunya - Àrea de Cooperació Internacional

26.155,93

Resposta als efectes del tifó Hayian a les Filipines:

El divendres 8 de novembre de 2013, sis illes de l'arxipèlag de Filipines varen patir el pas del Tifó Hayian que, amb una virulència de 5 sobre 5 a l'escala Saffir-Simpson, va ocasionar considerables danys a les ciutats i zones rurals de la regió. Es considera el pitjor desastre natural que ha patit el país i, tot i que encara no hi ha dades definitives de la magnitud, es calcula que han perdut la vida més de 10.000 persones i hi ha innombrables desapareguts. Segons les Nacions Unides, es calcula que hi ha 620.000 persones desplaçades i més de 9,5 milions de persones afectades. La comunitat internacional ha iniciat la mobilització per tal que els organismes humanitaris de Nacions Unides i altres organitzacions es coordinin amb el govern de Filipines per donar resposta a l'emergència amb la màxima rapidesa. Tot i que el territori de Filipines es veu castigat per una mitjana de 20 tifons cada any, la catàstrofe en aquesta ocasió requereix mesures excepcionals per això el Fons Català va obrir la campanya d'emergència per donar resposta als efectes del tifó, la qual ha comptat amb la participació de 58 ajuntaments i una diputació, i s'ha donat suport a dos projectes. Projecte

Títol

Presenta

Aportació Fons Consignat ‘14

2626

Resposta als efectes del tifó Hayian a les Fons Català de Cooperació al 147.097,02 19.050,00 Filipines Desenvolupament Institucions finançadores Ajuntament d'Abrera, Ajuntament d'Argentona, Ajuntament d'Artés, Ajuntament de Banyoles, Ajuntament de Barberà del Vallès, Ajuntament de Begues, Ajuntament de Calaf, Ajuntament de Campllong, Ajuntament de Castell - Platja d'Aro, Ajuntament de Castellar del Vallès, Ajuntament de la Cellera de Ter, Ajuntament de Centelles, Ajuntament de Corbera de Llobregat, Ajuntament de Deltebre, Ajuntament d'Esplugues de Llobregat, Ajuntament de Fontanals de Cerdanya, Ajuntament de les Franqueses del Vallès, Ajuntament dels Hostalets de Pierola, Ajuntament de la Garriga, Ajuntament de Gavà, Ajuntament de Gelida, Ajuntament de Girona, Ajuntament de Lliçà d'Amunt, Ajuntament de Lliçà de Vall, Ajuntament de Lloret de Mar, Ajuntament de Martorelles, Ajuntament del Masnou, Ajuntament de Matadepera, Ajuntament de Mataró, Ajuntament de Molins de Rei, Ajuntament de Montgat, Ajuntament d'Oliola, Ajuntament de Palafrugell, Ajuntament de Pallejà, Ajuntament de Polinyà, Ajuntament de les Preses, Ajuntament de Puigpelat, Ajuntament de Riudarenes, Ajuntament de Rubí, Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta, Ajuntament de Sant Esteve de Palautordera, Ajuntament de Sant Feliu de Codines, Ajuntament de Sant Fost de Campsentelles, Ajuntament de Sant Just Desvern, Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia, Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, Ajuntament de la Sénia, Ajuntament de Terrassa, Ajuntament de La Torre de Cabdella, Ajuntament de Vacarisses, Ajuntament de la Vall d'en Bas, Ajuntament de Vallromanes, Ajuntament de Vidreres, Ajuntament de Viladecans, Ajuntament de Vilafranca del Penedès, Ajuntament de Vilanova de la Barca, Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, Ajuntament de Vilassar de Mar, Diputació de Barcelona PROJECTES ASSOCIATS Projecte

Títol

Presenta

Aportació Fons

2669

Paquet d'atenció integrada i nutrició maternoinfantil per a dones embarassades i lactants (PLWS) i infants del municipi de San Rafael, província d'Iloilo, illa de Panay

Fundación Acción Contra el Hambre

41.500,00

2670

Projecte de rehabilitació de sistemes d'aigua i sanejament a la zona afectada pel tifó Haiyan

Fundació World Vision International

41.500,00

Campanya de suport a població afectada per la malaltia del virus de l'Ebola a l'Àfrica Occidental:

L'OMS, els ministeris de Salut i les organitzacions que treballen a la regió van considerar primordial posar en marxa una gran campanya de conscienciació i informació a la població sobre mètodes preventius i de detecció dels casos per evitar la propagació de la malaltia i evitar el que podria ser una catàstrofe humanitària.

www.fonscatala.org

A finals del mes de març de 2014 es van detectar a Guinea Conakry els primers casos de persones infectades per la malaltia del virus de l'Ebola. Sis mesos després, aquesta epidèmia sense precedents segons dades de l'OMS afectava de manera severa quatre països de l'Àfrica Occidental (Sierra Leone, Libèria, Guinea Conakry i Nigèria) i provocant més de 4.000 morts a la zona. El brot que afecta aquesta regió té una taxa de mortalitat elevada i tan important és la detecció, el tractament i l'aïllament de les persones afectades, com la coordinació dels serveis sanitaris per a la detecció de nous casos i prevenció.

45


Per això el Fons Català va fer una crida als ajuntaments i institucions supramunicipals a sumar-se a aquest campanya de suport a la població afectada per la malaltia del virus de l'Ebola a l'Àfrica Occidental. A la campanya hi han participat 53 ajuntaments, 3 consells comarcals, una diputació i l'Àrea Metropolitana de Barcelona, i l'any 2014 s'ha finançat un primer projecte a Sierra Leone. Projecte

Títol

Presenta

Aportació Fons Consignat ‘14

208.834,27 Campanya de suport a la població afectada 189.849,32 per la malaltia del virus de l'Ebola a l'Àfrica Occidental Institucions finançadores Ajuntament d'Abrera, Ajuntament d'Alcover, Ajuntament de Barberà del Vallès, Ajuntament de Begues, Ajuntament de Blanes, Ajuntament de Cabrera de Mar, Ajuntament de Calaf, Ajuntament de Caldes de Montbui, Ajuntament de Calella, Ajuntament de Castell - Platja d'Aro, Ajuntament de Castellbisbal, Ajuntament de la Cellera de Ter, Ajuntament de Corbera de Llobregat, Ajuntament de la Garriga, Ajuntament de Gavà, Ajuntament de Girona, Ajuntament de Lliçà de Vall, Ajuntament de Lloret de Mar, Ajuntament de Manlleu, Ajuntament de Martorelles, Ajuntament de Mataró, Ajuntament de Molins de Rei, Ajuntament de Montcada i Reixac, Ajuntament de Montgat, Ajuntament de Pallejà, Ajuntament de Parets del Vallès, Ajuntament de la Pobla de Mafumet, Ajuntament de Polinyà, Ajuntament de Porqueres, Ajuntament de la Riba, Ajuntament de Roquetes. Ajuntament de Sant Adrià de Besòs, Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta, Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, Ajuntament de Sant Feliu de Codines, Ajuntament de Sant Fost de Campsentelles, Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada, Ajuntament de Sant Just Desvern, Ajuntament de Sant Llorenç Savall, Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia, Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló, Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, Ajuntament de la Sénia, Ajuntament de Terrassa, Ajuntament de Tona, Ajuntament de Vacarisses, Ajuntament de la Vall d'en Bas, Ajuntament de Viladecans, Ajuntament de Vilafant, Ajuntament de Vilafranca del Penedès, Ajuntament del Prat de Llobregat, Ajuntament dels Hostalets de Pierola, Consell Comarcal del Maresme, Consell Comarcal del Vallès Occidental, Consell Comarcal del Vallès Oriental, Àrea Metropolitana de Barcelona, Diputació de Tarragona 2667

PROJECTES ASSOCIATS Projecte 2732

Títol

Presenta

Suport a Saint John of God Catholic Hospital de Mabesseneh-Lunsar per fer front al brot de febre hemorràgica per virus d'Ebola (FVHE)

Obra Social Sant Joan de Déu

Aportació Fons 36.000,00

Suport psicosocial per a les víctimes de l'operació “Protective Edge” a la franja de Gaza: La franja de Gaza és part del territori palestí ocupat, on hi ha 1,6 milions de persones, de les quals 1,2 milions són refugiats de Palestina. És una de les regions amb més densitat de població del món. UNRWA hi treballa des de fa més de sis dècades: atén població refugiada en aspectes bàsics per al desenvolupament: salut, educació i serveis socials alhora que els darrers anys ha donat resposta a les freqüents crisis humanitàries que la població ha hagut d'afrontar a conseqüència del conflicte (dues intifades i més de cinc operacions militars els darrers 10 anys). En aquest context, a finals de juny de 2014 la tensió a Cisjordània (especialment a Gaza) arribava al punt màxim i es temia l'inici d'una escalada de violència. El 8 de juliol Israel llançava l'operació militar “Protective Edge”, que causa nombroses víctimes mortals, ferits, seriosos danys als habitatges i una sensació creixent d'inseguretat entre la població. Davant de tot això UNRWA ha revisat i expandit la resposta d'emergència per intentar assolir el gran objectiu de cobrir les necessitats a curt i mitjà termini que resulten de la destrucció d'infraestructures i de la intensificació del desplaçament de la població. S'estima que són necessaris uns 187 milions de dòlars per procurar assistència d'emergència a prop de 250.000 persones a través dels DES (on es proveiran aliments, articles no alimentaris i suport psicològic) i d'altres instal·lacions d'UNRWA per a aquelles persones que no s'hagin desplaçat als refugis de la institució. Projecte

Títol

Presenta

Aportació Fons Consignat ‘14

105.266,05 Suport psicosocial per a les víctimes de 95.696,39 l'operació “Protective Edge”´ a la franja de Gaza Institucions finançadores Ajuntament de Barberà del Vallès, Ajuntament de Barcelona, Ajuntament de Girona, Ajuntament de Rubí, Ajuntament de Sant Just Desvern, Ajuntament de Santa Margarida de Montbui 2702

www.fonscatala.org

PROJECTES ASSOCIATS

46

Projecte

Títol

Presenta

2702

Suport psicosocial per a les víctimes de l'operació “Protective Edge”´ a la franja de Gaza

Asociación Comité Español de la UNRWA

Aportació Fons 95.696,39


Resposta a la crisi humanitària arran de les inundacions als campaments de refugiats sahrauís de Tindouf: La tarda del 21 de setembre de 2014 la wilaia d'El Aiun es va veure afectada per fortes pluges, que van provocar afectacions materials considerables, concretament a les escoles, guarderies infantils, dispensaris i seus de les administracions públiques. A més, les haimes i els habitatges van quedar malmesos de manera substancial i moltes famílies van perdre casa seva i les reserves d'aliments de què disposaven. Segons els equips de la Mitja Lluna Roja Sahrauí (MLRS) presents al terreny, van resultar ferides diverses persones. La MLRS en col·laboració amb les agències de Nacions Unides presents als campaments de refugiats han procedit a una avaluació de les pèrdues i dels danys ocasionats per aquestes inundacions, també com de les necessitats més urgents. Des del Fons Català, la CCASPS i molts ajuntaments catalans es treballa des de fa anys per la resolució pacífica del conflicte del Sàhara Occidental. En aquesta ocasió no som aliens al patiment que la prolongació d'aquesta situació suposa, especialment entre els refugiats i els desplaçats sahrauís, que en són les principals víctimes. Així, el Fons Català, juntament amb la CCASPS, han fet una crida als ajuntaments i institucions supramunicipals a adherir-se a aquest procés de suport a la població afectada a través d'aquesta Campanya d'Emergència, que s'ha concretat en un projecte de reconstrucció. A la campanya hi ha participat 25 ajuntaments i un consell comarcal. Projecte

Títol

Presenta

Aportació Fons Consignat ‘14

83.276,04 Resposta a la crisi humanitària arran de les 75.705,49 inundacions als campaments de refugiats sahrauís de Tindouf Institucions finançadores Ajuntament de Barberà del Vallès, Ajuntament de Calella, Ajuntament de Castellbisbal, Ajuntament de la Cellera de Ter, Ajuntament de Gavà, Ajuntament de Girona, Ajuntament de la Garriga, Ajuntament de Lloret de Mar, Ajuntament de Manlleu, Ajuntament de Martorelles, Ajuntament de Mataró, Ajuntament de Molins de Rei, Ajuntament de Polinyà, Ajuntament de les Preses, Ajuntament de Sant Adrià de Besòs, Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, Ajuntament de Sant Just Desvern, Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos, Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda, Ajuntament de Vilafranca del Penedès, Ajuntament del Masnou, Ajuntament del Prat de Llobregat, Consell Comarcal del Maresme 2743

PROJECTES ASSOCIATS Títol

Presenta

2812

Reconstrucció d'infraestructures als campaments de refugiats sahrauís de Tindouf arran de les inundacions del setembre de 2014

Fundació privada Lleida Solidària

Aportació Fons 75.705,49

www.fonscatala.org

Projecte

47


Projecte 2678. Drets dels infants a Guinea Equatorial (Catalunya). Fundació Internacional Olof Palme

Projecte 2727. Malbaratament d'aliments: un problema de Sud i del Nord (Catalunya). Xarxa de Consum Solidari

ACTUACIONS A CATALUNYA PROJECTES CONSIGNATS L’ANY 2014 SENSIBILITZACIÓ I EDUCACIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT (EpD) CATALUNYA Projecte Títol

Presenta

15.271,63

8.046,13

2660

24.090,91

26.500,00

2662

33.915,69

37.307,26

2571

Pel·lícula documental Blowin´in the Mountains

Institucions finançadores

Suport Tibet- Associació Cultural i de Solidaritat, Ajuntament de Vilafranca del Penedès Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Pla d'educació pel desenvolupament de Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, Fons Sant Cugat del Vallès - 2014-2015 Català de Cooperació al Desenvolupament Institucions finançadores Ajuntament de Sant Cugat del Vallès Pla d'educació i formació per a la Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, Fons solidaritat de Sant Boi de Llobregat 2014 Català de Cooperació al Desenvolupament Institucions finançadores Ajuntament de Sant Boi de Llobregat 2666

www.fonscatala.org

33.000,00 29.272,70 Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, CCAR-Comissió Catalana d'Ajuda al Refugiat, Institut de Drets Humans de Catalunya-IDHC Ajuntament de Barberà del Vallès, Ajuntament de Barcelona, Ajuntament d'Esplugues de Llobregat, Ajuntament de Gavà, Ajuntament de Granollers, Ajuntament de Molins de Rei, Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts, Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, Ajuntament de Terrassa, Ajuntament de Viladecans

Ciutats constructores de pau

Institucions finançadores

48

Aportació Fons Consignat ‘14


Projecte Títol

Presenta

Aportació Fons Consignat ‘14

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, Àrea Metropolitana de Barcelona

32.000,00

35.200,00

31.590,00

34.749,00

Fundació Solidaritat UB, Ajuntament de Viladecans, Àrea Metropolitana de Barcelona Àrea Metropolitana de Barcelona

31.848,00

35.032,80

Jornades “Àrees protegides, biodiversitat i Centre d'Estudis Africans, Ajuntament de Sant Just Desvern, Àrea Metropolitana comunitats: aprenent de les experiències de Barcelona de conservació a l'Àfrica” Institucions finançadores Àrea Metropolitana de Barcelona

28.010,00

30.811,00

9.000,00

9.900,00

11.000,00

12.100,00

6.367,78

7.004,56

7.600,96

8.361,06

4.461,19

4.907,31

4.213,50

4.634,85

8.470,30

9.317,33

11s Jornades de sensibilització: construïm Associació Imago Barcelona, Ajuntament una biocivilització de Sant Cugat del Vallès Institucions finançadores Ajuntament de Sant Cugat del Vallès

11.442,97

12.587,27

Xarxa de l'Observatori del Deute en la Elaboració de materials pedagògics Globalització-ODG, Ajuntament de Sant multiformat per a la sensibilització sobre els vectors d'empobriment al sud i al nord Cugat del Vallès globals, i per a visualització i coordinació de models alternatius de la societat civilfase 3 Institucions finançadores Ajuntament de Sant Cugat del Vallès

16.553,80

18.209,18

20 anys d'agermanament, 20 anys de cooperació santboiana

Institucions finançadores

Àrea Metropolitana de Barcelona

Desos opció solidària, Ajuntament de Transversalització del dret a l'alimentació Sant Boi de Llobregat, Àrea Metropolitana als centres educatius de Sant Boi de de Barcelona Llobregat Institucions finançadores Àrea Metropolitana de Barcelona 2673

2674

Conrea: què és i què fa la cooperació al desenvolupament de Viladecans al Senegal

Institucions finançadores 2675

2676

Les veus de l'aigua

Institucions finançadores 2677

El dret a l'aigua com a precursora dels drets humans

Institucions finançadores 2678

Aigua per al Sahel, Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, Àrea Metropolitana de Barcelona Àrea Metropolitana de Barcelona CC ONG Ajuda al Desenvolupament, Ajuntament de Gavà, Àrea Metropolitana de Barcelona Àrea Metropolitana de Barcelona

Drets dels infants a Guinea Equatorial

Institucions finançadores

Fundació Internacional Olof Palme, Ajuntament de Badalona, Àrea Metropolitana de Barcelona Àrea Metropolitana de Barcelona

2684

Programa de dinamització de la Casa de la Associació d'entitats de la Casa de la Solidaritat i la Pau i el desenvolupament Solidaritat i la Pau, Ajuntament de Santa del programa de sensibilització en solidaritat, Coloma de Gramenet convivència i cultura per la pau a Santa Coloma de Gramenet, curs 2014 Institucions finançadores Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet 2687

Actua per la pau i els drets humans 2014

Institucions finançadores

Grup Eirene, Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet

2727

Malbaratament d'aliments: un problema Xarxa de Consum Solidari, Ajuntament del sud i del nord de Sant Cugat del Vallès Institucions finançadores Ajuntament de Sant Cugat del Vallès 2728

Aprenent a cooperar 2014

Institucions finançadores

Petits Músics del Món, Ajuntament de Sant Cugat del Vallès Ajuntament de Sant Cugat del Vallès

2729

2730

www.fonscatala.org

2672

49


Projecte Títol 2731

Presenta

El dret humà a l'aigua i al sanejament

Institucions finançadores

Associació Catalana d'Enginyeria Sense Fronteres, Ajuntament de Sant Cugat del Vallès Ajuntament de Sant Cugat del Vallès

Aportació Fons Consignat ‘14 6.245,44

6.869,98

PROJECTES CONSIGNATS L’ANY 2014 ACOLLIDA TEMPORAL CATALUNYA Projecte Títol

Presenta

2668

Vacances en pau 2014 - colònies per a Associació projecte Smara, Ajuntament infants sahrauís a Sant Boi de Llobregat de Sant Boi de Llobregat Institucions finançadores Ajuntament de Sant Boi de Llobregat 2734

Fem vida - estiu 2014

Institucions finançadores

Vacances en pau 2014 - colònies per a Associació Molins de Rei amb el Sàhara, infants sahrauís a Molins de Rei Ajuntament de Molins de Rei Institucions finançadores Ajuntament de Molins de Rei

www.fonscatala.org

2735

Associació És per tu, Ajuntament de Molins de Rei Ajuntament de Molins de Rei

50

Aportació Fons Consignat ‘14 1.652,40

1.817,64

537,00

590,70

2.000,00

2.200,00


Projecte 2537. . Desenvolupament del programa Grup de Treball de l'Aigua (Catalunya). Fons Català de Cooperació al Desenvolupament

Projecte 2691. II Trobada Marroc. Polítiques d'igualtat (Catalunya). Fons Català de Cooperació al Desenvolupament

INICIATIVES PRÒPIES DEL FONS CATALÀ PROJECTES CONSIGNATS L’ANY 2014 CATALUNYA Projecte Títol 2537

39.374,98 3.500,00 Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, Associació Catalana d'Enginyeria Sense Fronteres Ajuntament de Barcelona, Ajuntament de Begues, Ajuntament de Molins de Rei, Ajuntament de Pallejà, Consell Comarcal del Maresme, Consell Comarcal de la Selva 42.455,45 FODDE - Forum pour un Développement 17.200,00 Durable Endogène, Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, Ajuntament de Mataró Ajuntament de Girona, Ajuntament de Lleida, Ajuntament de Manresa, Ajuntament de Mataró, Ajuntament de Molins de Rei, Ajuntament de Polinyà, Ajuntament de Vic, Ajuntament de Viladecans

Grup de treball Senegal: enfortiment de capacitats en gestió d'Organitzacions Comunitàries de Base (OCB) al Senegal

Institucions finançadores

Grup de treball Senegal: enfortiment de la Fons Català de Cooperació al Desenvolupament gestió municipal dels nuclis urbans de Ziguinchor i d'Oussouye Institucions finançadores Ajuntament de Mataró, Ajuntament de Rubí 2625

Aportació Fons Consignat ‘14

Desenvolupament del programa grup de treball de l'aigua

Institucions finançadores

2560

Presenta

13.160,07

3.013,98

26.990,56 Fons Català de Cooperació al 10.759,67 Grup de treball Marroc: tallers de cinema Desenvolupament, Casal dels Infants per social sobre memòria migratòria de a l'acció social als barris municipis de Catalunya i de la regió de Tànger-Tetuan (MIGRAZOOM) Institucions finançadores Ajuntament de Rubí, Ajuntament de Sant Adrià de Besòs, Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

www.fonscatala.org

2627

51


Projecte Títol

Presenta

2690

Avaluació estratègica als campaments de Fons Català de Cooperació al refugiats sahrauís Desenvolupament Institucions finançadores Ajuntament de Barcelona 2691

II Trobada Marroc, polítiques d'igualtat

Institucions finançadores

Fons Català de Cooperació al Desenvolupament

8.500,00

12.400,00

12.400,00

Ajuntament de Barcelona 9.730,00

Fons Català de Cooperació al Formació en l'àmbit de “Municipalisme i Pau” conjuntament amb actors estratègics Desenvolupament, Institut de Drets Humans de Catalunya-IDHC de l'àmbit de construcció de pau Institucions finançadores Ajuntament de Barcelona

4.000,00

4.000,00

Grup de treball Palestina: intercanvis tècnics Fons Català de Cooperació al Desenvolupament sobre descentralització i govern local i assistències tècniques Institucions finançadores Ajuntament de Barcelona

12.987,95

12.987,95

Fons Català de Cooperació al Avaluació projecte 2625: enfortiment de Desenvolupament la gestió municipal dels nuclis urbans de Ziguinchor i Oussouye Institucions finançadores Ajuntament de Barcelona

7.000,00

7.000,00

5.000,00

5.000,00

II Trobada de codesenvolupament a l'Àfrica, Senegal i Gàmbia

Institucions finançadores 2693

2694

2747

201401 Àrea de sensibilització - 2014

Institucions finançadores

www.fonscatala.org

8.500,00

8.300,00 Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, CEDRE-Centre de Recursps per la Pau i la Solidaritat Ajuntament de Barcelona, Ajuntament de Girona, Ajuntament de Mataró

2692

52

Aportació Fons Consignat ‘14

Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, Justícia i Pau

Recursos propis del Fons Català de Cooperació


Socis del Fons Català AJUNTAMENTS Abrera Aiguafreda Aiguamúrcia Alcanar Alella Alfarràs Alió Alpens L'Ametlla del Vallès Anglès L'Arboç Arbúcies Arenys de Mar Arenys de Munt Argentona Badalona Badia del Vallès Banyeres del Penedès Banyoles Barberà del Vallès Barcelona Begues Begur Bell-lloc d'Urgell Bellpuig Berga Besalú Bescanó La Bisbal d'Empordà Blanes Boadella i les Escaules Les Borges Blanques Borredà El Bruc El Brull Cabanes Les Cabanyes Cabra del Camp Cabrera d'Anoia Cabrera de Mar Cadaqués Caldes d'Estrac Caldes de Malavella Caldes de Montbui Calella Cambrils Campdevànol Camprodon Canet de Mar Canovelles Canyelles Cardedeu Cassà de la Selva Castellar del Riu Castellar del Vallès Castellbisbal Castellcir Castelldefels Castellfollit de la Roca Castell-Platja d'Aro Castelló d'Empúries Castellterçol Castellví de la Marca

La Cellera de Ter Celrà Centelles Cercs Cerdanyola del Vallès Cervera Corbera de Llobregat Cornellà de Llobregat Cornellà del Terri Creixell Cubelles Cunit Dosrius L'Escala Esparreguera Esplugues de Llobregat L'Esquirol Esterri de Cardós La Fatarella Figueres Flaçà Flix Fogars de la Selva Fontcoberta Fornells de la Selva Fortià Les Franqueses del Vallès La Garriga Gavà Gelida Girona Gironella La Granada Granollers Guardiola de Berguedà L'Hospitalet Els Hostalets de Pierola Hostalric Igualada La Jonquera Les La Llagosta Llagostera Llavorsí Lleida Lliçà d'Amunt Lliçà de Vall Lloret de Mar Les Llosses Lluçà Maçanet de la Selva Malgrat de Mar Manlleu Manresa Martorell Les Masies de Voltregà El Masnou La Masó Masquefa Massanes Matadepera Mataró Mediona Moià El Molar

Molins de Rei Mollet del Vallès Montblanc Montbrió del Camp Montcada i Reixac Montellà i Martinet Montornès del Vallès Mont-ras Montmeló Navarcles Òdena Olesa de Montserrat Oliana Olot Orís Palafolls Palafrugell Palamós Palau-solità i Plegamans Pallejà Pals El Papiol Parets de Vallès Perafita Peralada Pineda de Mar El Pla de Santa Maria Les Planes d'Hostoles La Pobla de Segur Polinyà Portbou El Prat de Llobregat Prats de Lluçanès Premià de Dalt Premià de Mar Les Preses Quart Regencós Reus Ribes de Freser Riells i Viabrea Ripoll Ripollet Riudarenes Riudecanyes La Roca del Vallès Roda de Ter Roquetes Roses Rubí Rubió Sabadell Sallent Salt Sant Adrià de Besòs Sant Agustí de Lluçanès Sant Andreu de la Barca Sant Andreu de Llavaneres Sant Andreu Salou Sant Boi de Llobregat Sant Cebrià de Vallalta Sant Celoni Sant Cugat del Vallès Sant Esteve de Palautordera Sant Esteve Sesrovires

Sant Feliu de Codines Sant Feliu de Guíxols Sant Feliu de Llobregat Sant Feliu de Pallerols Sant Fost de Campsentelles Sant Gregori Sant Hipòlit de Voltregà Sant Iscle de Vallalta Sant Joan de Vilatorrada Sant Joan les Fonts Sant Julià de Cerdanyola Sant Julià de Ramis Sant Just Desvern Sant Llorenç d'Hortons Sant Llorenç Savall Sant Martí de Tous Sant Mateu de Bages Sant Pere de Ribes Sant Pere de Torelló Sant Pol de Mar Sant Quirze de Besora Sant Sadurní d'Anoia Sant Salvador de Guardiola Sant Vicenç de Castellet Sant Vicenç de Montalt Sant Vicenç de Torelló Sant Vicenç dels Horts Santa Coloma de Farners Santa Coloma de Gramenet Santa Coloma de Queralt Santa Cristina d'Aro Santa Eugènia de Berga Santa Eulàlia de Ronçana Santa Margarida de Montbui Santa Margarida i els Monjos Santa Maria d'Oló Santa Maria de Palautordera Santa Pau Santa Perpètua de Mogoda Sarrià de Ter La Secuita La Sénia Sentmenat La Seu d'Urgell Sitges Subirats Súria Tagamanent Talamanca Tarragona Tàrrega Teià Terrassa Tiana Tona Tordera Torelló Torredembarra Torrelavit Torrelles de Llobregat Torres de Segre Torroella de Montgrí Tortosa Tossa de Mar Ulldecona

www.fonscatala.org

a 31 de desembre de 2014

53


Vacarisses Vallfogona de Ripollès Vallromanes Valls Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant El Vendrell Vic Vidreres Vilabertran Vilablareix Viladecans Vilafant Vilafranca del Penedès Vilajuïga Vilamalla Vilanova del Camí Vilanova i la Geltrú Vilassar de Mar Vilobí d'Onyar Xerta

ALTRES INSTITUCIONS Entitat Municipal Descentralitzada de Vilamitjana (Tremp) Consell Comarcal de l'Alt Camp Consell Comarcal de l'Alt Empordà Consell Comarcal de l'Alt Penedès Consell Comarcal de l'Anoia Consell Comarcal del Baix Empordà Consell Comarcal del Berguedà Consell Comarcal del Garraf Consell Comarcal del Gironès Consell Comarcal del Maresme Consell Comarcal d'Osona Consell Comarcal de la Selva Consell Comarcal del Tarragonès Consell Comarcal del Vallès Occidental Consell Comarcal del Vallès Oriental Diputació de Barcelona Diputació de Girona Diputació de Lleida Àrea Metropolitana de Barcelona

ENTITATS Associació d'Amics de la Cultura de Lloret de Mar Càritas Diocesana de Girona CIEMEN Comitè d'Osona de Solidaritat amb Nicaragua i Centreamèrica Comitès Oscar Romero de Catalunya Cooperativa Abacus Federació d'Associacions de Pares d'Alumnes de Catalunya Federació Sindical de l'administració pública de CCOO Fundació Servei Gironí de Pedagogia Social Justícia i Pau de Barcelona Justícia i Pau de Girona Justícia i Pau de Tarragona

CONVENIS DE COL·LABORACIÓ Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament - AECID Associació Catalana de Municipis i Comarques Federació de Municipis de Catalunya PDHL - Programa de Desenvolupament Humà Local de Nacions Unides

INSTITUCIÓ PROTECTORA

www.fonscatala.org

Generalitat de Catalunya

54


FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT

Amb el suport de:

Memòria Fons Català de Cooperació 2014  

Memòria de l'any 2014 del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you