Page 1


trueeyes มองไปข้างหน้า

วิสัยทัศน์กลุ่มทรู ปี 2552 ชูยทุ ธศาสตร์คอนเวอร์เจ้นซ์ สูค่ วามเป็นผูน้ าำ สร้างคน - องค์กร - สร้างสรรค์คณ ุ ค่างาน เรื่อง : สายงาน Corporate Communication & Marketing PR - True Group ภาพ : สายงาน Trade Marketing Management

จากการจัดงานการประชุมประจำาปี “Together to Success 2009” เมื่อวันที ่ 4 กุมภาพันธ์ทผ่ี า่ นมา กลุม่ ทรู ได้ประกาศนโยบายและวิสยั ทัศน์ประจำาปี 2552 มุง่ เน้น ชูยทุ ธศาสตร์คอนเวอร์เจ้นซ์ สูค่ วามเป็นผูน้ าำ โดยคุณศุภชัย เจียรวนนท์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานคณะ ผู้บริหารกลุ่มทรู ได้กล่าวถึงการให้ความสำาคัญกับการ สร้างคน สร้างสรรค์คุณค่างาน ซึ่งจะเป็นโอกาสในการ สร้างความก้าวหน้าทางธุรกิจให้กับองค์กรได้ แม้ประเทศ จะกำาลังอยูใ่ นสภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวก็ตาม ดังคำากล่าวของ สุภาษิตจีนทีว่ า่ “วิกฤตทีเ่ กิดขึน้ ในนัน้ มีโอกาสตลอด อยูท่ ่ี เราจะมองเห็นหรือไม่ และมองเห็นก่อนคนอื่นหรือไม่” สร้างองค์กรทีแ่ ข็งแกร่ง คุณศุภชัย เปิดเผยว่า ในปี 2552 นี้ กลุ่มทรูยังคง มุง่ ดำาเนินนโยบายคอนเวอร์เจ้นซ์อย่างต่อเนื่อง และพัฒนา คุณภาพสินค้าและบริการให้ทัดเทียมกับคู่แข่ง เพื่อก้าว ไปสู่ความเป็นผู้นำาด้าน 3G และคอนเวอร์เจ้นซ์ พร้อมๆ

02

ไปกับการควบคุมค่าใช้จ่ายในการลงทุน และเน้นการขาย ด้วยการขายตรงมากขึ้น ทั้งนี้ คุณศุภชัย ยังได้กล่าวถึงแนวคิดในการพัฒนา องค์กร ซึ่งประกอบด้วย 7 ข้อหลัก ได้แก่ 1. Integration คือ การคอนเวอร์เจ้นซ์สินค้าและบริการ เข้าด้วยกัน เพื่อให้ผบ้ ู ริโภคได้รบั ประโยชน์สงู สุด 2. Network ต้องมีคุณภาพดี และพร้อมเข้าสู่เทคโนโลยีใหม่เช่น 3G 3. Service & Sales Distribution เน้นการขาย ในลักษณะ ของการขายตรง 4. People Value, Process และ Productivity เน้ น เรื ่ อ งการสร้ า งบุ ค ลากร รวมทั ้ ง ประสิทธิภาพในการทำางาน ซึง่ ผูน้ าำ มีความสำาคัญมากเพราะ เป็ น แรงบั น ดาลใจในการทำ า งานของผู้ ใ ต้ บัง คั บ บั ญ ชา 5. Innovation นวัตกรรมถือเป็นจุดแข็งของทรู เพราะทรู เป็นผู้นำาเสนอสิ่งใหม่ๆ เข้าสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง พร้อมๆ ไปกับการปรับปรุงวิธีการทำางานเพื่อสร้างคุณค่าที่แท้ จริงให้สังคม และลูกค้า 6. Return To Stakeholder คือ การคืนกำาไรให้ทง้ั ผูถ้ อื หุน้ พนักงาน ลูกค้า และสังคม

7. Ethical, Enjoy และ Engage คือ การเป็นองค์กร ที่ม ีคุณธรรม และคิดถึงประโยชน์ส ่วนรวมเป็นสำ าคัญ ซึง่ ใช้ได้ทง้ั ในเรื่องการทำางาน ทัง้ กับผู้ใต้บงั คับบัญชา ตนเอง และหัวหน้าของเรา แนวคิด 4 C พัฒนาคน-องค์กร สู่ผู้นำาตลาดธุรกิจ คุณศุภชัยได้กล่าวถึงการพัฒนาองค์กร โดยยึดหลัก วัฒนธรรมองค์กร 4 ประการ หรือ 4C ซึ่งได้แก่ Caring, Credible, Creative และ Courage C - Caring คือ ความห่วงใย เอาใจใส่ ซึง่ มีความสำาคัญ ที ่ ส ุ ด ไม่ ว่ า จะทำ าอะไร จะต้ อ งนึ ก ถึ งคนอื ่ น ก่ อ นเสมอ เพราะถ้าไม่มมี มุ มองนี ้ ไม่วา่ จะทำางานมากแค่ไหน เก่งแค่ ไหน ฉลาดแค่ ไ หน ก็ ม ี ค วามยากและเหนื ่ อ ยมากขึ ้ น C - Credible คือ เป็นผูท้ เ่ี ชื่อถือได้ โดยหยิบยกคำาพูด ของขงเบ้ ง ที ่ บอกว่ า แม่ ท ั พ ที ่ ด ี ถ้ า ต้ อ งเลื อ กระหว่ า ง ความรูส้ งู กับความซื่อสัตย์ ให้เลือกความซื่อสัตย์กอ่ น เพราะ เป็นพื้นฐานของคำาว่า “คุณธรรม” นอกจากนี้การที่จะมี

ความน่าเชื่อถือได้ ผู้นั้นต้องมีความสามารถ (Capability) และความรู้ (Knowledge) ด้วย C - Creative คือ การมีความคิดสร้างสรรค์ สิ่งที่คิด ขึน้ มาไม่จาำ เป็นต้องเป็นสินค้าหรือบริการใหม่เสมอไป เพียง คิดเพื่อหาทางออกที่สร้างสรรค์ ก็จะช่วยพัฒนาองค์กร ให้กา้ วไปสูอ่ งค์กรแห่งการเรียนรู ้ (Learning Organization) ได้ C - Courage คือ กล้าเปลี่ยนแปลง กล้าทำาในสิ่งที่ แตกต่างจากเดิม เพราะในความเป็นจริงชีวติ มีการเปลีย่ น แปลงอยู่ตลอดเวลา เวลาเจอความเปลี่ยนแปลงต้องไม่ ท้ อ ถอย สิ ่ งที ่ ท ำ าแม้ ว ่ า ไม่ เ ป็ น ไปตามเป้ า หมายที ่ ต ั ้ งไว้ ก็ไม่ใช่เรื่องแปลก เพียงแต่เราต้องพร้อมกลับขึน้ มาสู้ ใหม่ ในโอกาสเดียวกันนี้ คุณศุภชัย ยังได้พูดถึงการเป็น ผู้นำาที่ดี ซึ่งควรจะมีคุณสมบัติดังนี้ 1. พืน้ ฐานสำาคัญของการเป็นผูน้ าำ คือ คุณธรรม ทำาใน สิ่งที่เป็นคุณ ซึ่งก็คือการ “ให้” เมื่อให้แล้วถึงมีโอกาสได้ รับกลับมา 2. ผูน้ าำ เป็นผูท้ ม่ี วี สิ ยั ทัศน์ คือ เห็น และต้องมี Passion ในสิง่ ทีท่ าำ ซึง่ เป็นตัวขับเคลื่อนความเชื่อ เป็นการ

ทำาด้วยความตั้งใจ ผู้นำาต้องมี Passion ที่จะเห็นว่างานที่ ทำาจะส่งผลออกมาได้ดี มี Passion ที่จะต้องใช้เวลาที่มี อยู่ในการทำาสิ่งที่เกิดประโยชน์มากที่สุด 3. ผู้นำาต้อง คิดบวกเสมอ เพราะว่าทุกวันนี ้ มีเรื่อง มีปญ ั หา มีอปุ สรรค เกิดขึน้ มากมาย แต่ถา้ คิดบวก คิดอะไรใหม่ๆ ได้ตลอดเวลา จะทำาให้ชีวิตมีค่า เหมือนอย่างคำาที่ว่า “น้ำาแค่ครึ่งแก้ว” กับ “น้ำาตั้งครึ่งแก้ว” ถ้าเราคิดทุกอย่างเป็นบวก ทุกอย่าง ก็ จ ะเป็ น ไปได้ 4. สร้ า งสรรค์ คื อ Creative ต้ อ งคิ ด สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ตลอดเวลา และต้องทำาเรื่องใหม่ ให้ดีกว่าเรื่องเก่า 5. ผู้นำาต้องเห็นคนอื่นเก่งกว่าตัวเอง เสาะหาคนทีเ่ ก่งกว่า มอบหมายให้ทาำ ซึง่ ก็คอื การสร้างคน การที่เราเห็นคนอื่นเก่งกว่า เราจะรู้ว่าจะใช้เขาได้อย่างไร และในขณะเดียวกัน ต้องรู้จักที่จะเรียนรู้จากเขา 6. ผู้นำา ต้องเป็นคนทีเ่ ปิดกว้าง เรียนรู ้ เปิดรับความคิดเห็น ประมวล ความคิดเห็นและข้อมูลตลอดเวลา หากทุกคนหยุดเรียนรู ้ ไม่เปิดกว้าง ไม่ฟงั ความคิดเห็นซึง่ กันและกัน ก็ไม่มโี อกาส เรี ย นรู ้ และปรั บ ตั ว ไม่ ไ ด้ 7. ผู ้ น ำ า ต้ อ งเป็ น ธรรมชาติ

มีเหตุผล ใช้เหตุและผลประมวลข้อดีข้อเสีย ถ้าผู้นำาไม่ ใช้เหตุผลพิจารณาก็ ไม่สามารถตัดสินใจได้ดี “ทั้งหมดที่ผมพูดมานี้รวมกันเป็นข้อที่ 8 คือ คุณ เห็น บวก สร้าง คน รู้ ธรรม เมื่อรวมกันแล้วจะออก มาว่า คุณสร้างคน คุณเห็นคนดี ให้ โอกาสคน คุณ สร้างคนทีร่ ธู้ รรม ก็คอื รูเ้ หตุผล รูห้ ลักคุณธรรม คุณจะ สร้างคนที่ฉลาดที่สุด เก่งที่สุดขึ้นมาได้” สุดท้ายนี้ คุณศุภชัยยังได้ทิ้งท้ายถึงแนวคิดการเป็น ผูน้ าำ ทีด่ ไี ว้วา่ “ผูน้ าำ ต้องเป็นตัวอย่างทีด่ ขี องลูกน้องเพราะ ทุกคนไม่เพียงมีบทบาทสำาคัญต่อองค์กร ยังมีบทบาทสำาคัญ ต่อเศรษฐกิจ สังคม ลูกค้า ที่มีจำานวนหลายสิบล้านคน หากเราคิดลบก็อาจมองว่า นี่คือ ภาระ แต่หากคิดบวกก็ จะเห็ น ว่ า นี ่ ค ื อ โอกาส หากผู ้ น ำ าไม่ ค ิ ด บวก ก็ เ ป็ น ผู ้ น ำา ลำาบาก เราก็ต้องคิดบวกและคิดลบด้วย โดยต้องคิดบวก เป็นตัวนำา เพื่อดูว่าเราจะเดินต่อไปอย่างไร ส่วนคิดลบก็ เพื่อป้องกันความเสี่ยง”

03


ฟอ

ใคร..เป็นใคร

trueupdate

เล่าสู่กันฟัง

คุณศุภชัย เยี่ยมนครปฐม ครูแล สังข์สุข

คุณเมเปิ้ล - เพ็ญศิริ โพธิ์ทอง

คุณภัทรฉันท์ ไกรฤกษ์

ครูแล สังข์สุข อดีตครูใหญ่แห่งโรงเรียนเทศบาลบ้าน เขาเต่า เป็นราษฎรผูม้ โี อกาสได้ถวายงานรับใช้พระบาท สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ฯ อย่างใกล้ชดิ มาตัง้ แต่ป ี พ.ศ.2501 และครั้งล่าสุดเมื่อปลายปี พ.ศ.2551 เมื่อพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ฯ เสด็จมาทอดพระเนตรการแข่งขัน เรือยาวประเพณี ที่อ่างเก็บน้ำาเขาเต่า อ.หัวหิน จ.ประ จวบคีรีขันธ์ เป็นการส่วนพระองค์ ซึ่งในครั้งนั้น ครูแล ก็ ได้มีโอกาสมาเฝ้ารับเสด็จ และได้ซาบซึ้งกับพระมหา กรุ ณ าธิ คุ ณ อั น ล้ น พ้ น ของพระองค์ ท่ า นอี ก ครั้ ง แม้ ในวัยเด็ก ครูแลจะพบกับความโชคร้ายทีต่ อ้ งหลบ ภัยจากสงครามโลกครั้งที่ 2 จนทำาให้ต้องระหกระเหิน จากบ้านเกิด ที ่ จ.เพชรบุร ี มาตัง้ รกรากใหม่อยูท่ ่ี ต.บ้าน เขาเต่า อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ แต่ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ ทำาให้ครูแลได้สัมผัสถึงเสน่ห์ของเมืองหัวหินที่ ไม่ว่ากี่ ยุคกี่สมัยก็ยังคงมีเรื่องราวให้เล่าขานได้ไม่รู้จบ และที่ หัวหินนีเ่ อง ทีท่ าำ ให้ ใครๆ เปลีย่ นจากการเรียก “ด.ช. แล” มาเป็น “ครูแล” หลังจากที่ ได้รับโอกาสให้มาเป็นครู ประจำาที่โรงเรียนบ้านเขาเต่าด้วยวัยเพียง 16 ปี โดย สอนนักเรียนในระดับชั้น ป.1 - ป.4 ราว 70 คน แม้ ครูแลจะไม่ได้มีความรู้สูง แต่ก็สอนนักเรียนให้ประสบ ความสำ า เร็ จ ด้ ว ยประสบการณ์ ชีวิต มาโดยตลอดจน เกษียณอายุ ซึ่งสร้างความปลาบปลื้มใจให้กับครูแล เป็นอย่างมาก ครูแลในวัย 81 ปีในวันนี้ จึงมีแต่รอยยิ้ม และแววตาที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขอย่างหาที่สุดมิได้ (กาลครั้งหนึ่ง ณ หัวหิน หน้า12)

สาวอารมณ์ดี ผู้ชอบท่องเที่ยวพักผ่อนตามธรรมชาติ เป็นชีวิตจิตใจ ไม่ว่าจะเป็นทะเล ภูเขา น้ำาตก และจะมี ความสุขเป็นพิเศษ ถ้าได้ ไปเที่ยวทะเลพร้อมหนังสือ เล่มโปรดสักเล่ม โดยเฉพาะหนังสือในแนวกึง่ ๆ เศรษฐกิจ หรือการตลาด ที่จะอัพเดท (Update) ความเป็นไปของ ตลาด ณ ปัจจุบัน ทำาให้มีไอเดียทำางานได้แบบไม่ตก เทรน (Trend) ไม่สงสัยเลยว่าทำาไมคุณเมเปิ้ลถึงเลือก เรียนในคณะเศรษฐศาสตร์จนจบถึงระดับปริญญาโท ปัจจุบัน คุณเมเปิ้ลหนีความวุ่นวายของเมืองหลวง มาทำางานในตำาแหน่ง Acting Trade Manager แห่ง ภาคตะวั น ตก ได้ อ ยู ่ ใ กล้ ท ะเลสมใจแล้ ว สมั ย ก่ อ น คุณเมเปิ้ล ชอบไปเที่ยวหัวหินเพราะรู้สึกว่าเป็นเมืองที่ มีมนต์เสน่ห์มาก นึกไม่ถึงว่าจะมีโอกาสได้มาทำางาน อยู่ในพื้นที่นี้ ยิ่งไปกว่านั้น ยังเป็นโชคดีที่ครั้งหนึ่งใน ชีวิตที่ได้มีโอกาสรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ อีกด้วย (พ่อหลวงของปวงชน ตอน ความสุขอันยิ่ง ใหญ่ที่หัวหิน หน้า 14)

หรือ คุณเก้า...หลานสาวแท้ๆ ของคุณพูนเพิ่ม ไกรฤกษ์ และท่านผู้หญิงกุณฑี ไกรฤกษ์ แห่ง “บ้านคอกหมู” บ้านพักตากอากาศในหัวหินที่มีประวัติยาวนานมากว่า 100 ปี และครั้งหนึ่ง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ก็ เคย เสด็จเป็นการส่วนพระองค์มาทีบ่ า้ นคอกหมูแห่งนีด้ ว้ ย คุณพูนเพิ่ม และท่านผู้หญิงกุณฑี เป็นผู้ที่ ได้ถวาย งานรับใช้ ใกล้ชิด และตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้า อยู่หัวฯ และพระบรมราชินีนาถ มานานกว่า 50 ปีแล้ว และครัง้ หนึง่ คุณเก้าก็เคยมีโอกาสได้ตดิ ตามคุณปูค่ ณ ุ ย่า ไปเข้าเฝ้าทั้งสองพระองค์ แม้ตอนนั้น คุณเก้าจะมีอายุ เพียง 10 ขวบ แต่ก็คงความรู้สึกปลาบปลื้มใจตั้งแต่วัน นั้นมาจนถึงทุกวันนี้ คุณเก้าจบการศึกษาในระดับมัธยมจากโรงเรียน จิตรลดา ก่อนจะบินไปคว้าปริญญาตรีีทางการด้านการ ตลาดจาก Bentley University ประเทศสหรัฐอเมริกา และขณะนี ้ คุณเก้าก็กำ าลังวางแผนที่จะศึกษาต่อใน ระดับปริญญาโททางด้านบริหารธุรกิจอีกด้วย คุณเก้า เป็นคนรักการท่องเทีย่ วทะเลเป็นชีวติ จิตใจ แต่ทป่ี ระทับใจ ที่สุดก็เห็นจะเป็นทะเลหัวหิน เพราะให้ความรู้สึกอบอุ่น และสบายใจทุกครั้งที่มาเยือน (บ้านคอกหมู หน้า 15)

โดย : เพ็ญศิริ โพธิ์ทอง (R7)

Mobile Festival จ.ขอนแก่น งาน Mobile Festival มหกรรมมือถือลดราคา ที่ตึกคอม จ.ขอนแก่น หนาแน่นไปด้วยผู้คน และงานใหญ่ขนาดนี้ชาวทรูมูฟภาคอีสานบนไม่ พลาดอยู่แล้ว รวมพลกันไปร่วมงานนี้เต็มที่ ตั้งแต่ทรูมูฟ ช้อป ขอนแก่น เพื่อนคู่ค้าร้านเอสเคเทเลคอม ไปจนถึงร้านตัวแทนคู่ค้า (S2) ในตึกคอมด้วย ขนสินค้าไปขายกันเพียบทั้งทรูมูฟ ทรูวิชั่นส์ ที่สำาคัญขายดีจนทีมงานบางคนถึงกับเกือบเป็นลม เพราะอธิบายโปรโมชั่นให้ ลูกค้าและขายแบบไม่ได้หยุดเลยทั้งวัน ขายดีขนาดนี้...อยากรู้จังว่ายอดขายจะขนาดไหน

truecharity บอกบุญ

คุณศุภชัย เจียรวนนท์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานคณะผู้บริหาร บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำากัด (มหาชน) นำาทีมคณะผู้บริหารเยี่ยมชมการทำากิจกรรมส่งเสริมการขายที่ จ.นครปฐม เริ่มตั้งแต่ชม หมู่บ้านจานแดงที่หมู่บ้านศิวรัตน์ 6 ถนนพุทธมณฑลสาย 5 ผลงานจากกิจกรรม Knock & Connect ของ คุณเอกรัฐ พารักษา แห่งร้าน เอ.พี.ทรูวิชั่นส์ จากนั้นเดินทางไปห้างบิ๊กซี สาขานครปฐม พบปะพูดคุยกับพนักงานทรูมูฟ ช้อป และเยี่ยมร้าน ตัวแทนคู่ค้า (S2) ก่อนเดินทางไปเยี่ยมชมกิจกรรมคาราวานหรรษาที่ตลาดนัดวัดไร่ขิง อ.สามพราน

www.helplink.net

โดย : กมลวรรณ สุ่มเหม (R3)

www.helplink.net เป็นเว็บไซต์ “สื่อกลางความช่วยเหลือ” ที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อให้ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ ได้พบกับคนที่พร้อมจะช่วยเหลือ www.helplink.net เป็นเหมือนบ้านที่เปิดให้คนที่ต้องการความช่วยเหลือแวะเข้ามาเล่าเรื่องราว เพื่อระดมหาน้ำาใจ จากผู้ที่ต้องการช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็ว ภายในเว็บไซต์มีการจัดหมวดหมู่ของความช่วยเหลือไว้อย่างเป็นระบบ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน เช่น เจ็บป่วยหนัก คนหาย ประสบภัย เป็นต้น เรื่องช่วยเหลือ ทั่วๆ ไป เช่น การบริจาคเลือด การบริจาคอวัยวะ เป็นต้น รวมไปถึงเรื่องราวดีๆ ที่นำามาแบ่งปันและมอบกำาลังใจ ให้กับผู้อ่านได้ อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางในการรวบรวมเรื่องราวการขอความช่วยเหลือผ่านทางฟอร์เวิร์ดเมลล์ (Forward Mail) พร้อมทั้งรายงานความคืบหน้าการช่วยเหลือให้กับสมาชิกของเว็บไซต์ ได้ทราบอย่างต่อเนื่องอีกด้วย เพื่อนคูค่ า้ สามารถติดตามรายละเอียดเพิม่ เติมและแบ่งปันความช่วยเหลือได้ ทีเ่ ว็บไซต์ http://www.helplink.net พร้อมทัง้ สามารถสมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซต์ (Helplink friends) เพื่อส่งต่อเรื่องราวความช่วยเหลือต่างๆ ไปยังเพื่อนของท่านได้อย่าง สะดวกสบายโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ยิ่งเว็บไซต์มีสมาชิกมากขึ้นเท่าไร ก็จะยิ่งเป็นการสร้างชุมชนแห่งการช่วย เหลือแห่งนี้ให้ ใหญ่ขึ้นเท่านั้น ซึ่งจะสามารถทำาให้ความปรารถนาของผู้ที่ต้องการได้รับความช่วยเหลือเป็นจริงได้ ในที่สุด ข้อมูลจาก : http://www.helplink.net

04

วารสารข่าว i am True สำาหรับเพื่อนคู่ค้าทรู จัดทำาโดยแผนก Channel Marketing and Communication สายงาน Distribution and Sales บริษัท ทรู มูฟ จำากัด

05


trueupdate

trueteam’s talk เก็บมาฝาก จากทีมงาน

ลอดท้องช้าง สิ่งหนึ่งที่ ไม่ควรพลาดหากได้มาแวะเที่ยวแถวชายหาดหัวหิน นัน่ ก็คือการลอดท้องช้าง เพราะตั้งแต่สมัยพ่อแก่แม่เฒ่า เขามักจะ บอกว่าถ้าได้ลอดท้องช้างแล้วจะโชคดี แต่ที่สำาคัญมีการร่ำาลือกัน อย่างหนาหูว่า ช้างที่หัวหินนั้น เชือกใหญ่กว่าที่ ใดในประเทศ ฝรั่งเห็นยังต้องร้องว่า Oh! My God กันเลยทีเดียว ชักจะสงสัย แล้วสิคะว่าช้างอะไรเชือกใหญ่จัง ช้างที่ว่านี้ตั้งอยู่ ในสวนของ โรงแรมโซฟิเทล เซ็นทารา แกรนด์ รีสอร์ทแอนด์วลิ ล่า หัวหินค่ะ เป็นช้างพลาย ต้นข่อยและต้นเฟื่องฟ้าดัด เอกลักษณ์เก่าแก่ของ โรงแรมแห่งนี้ ผู้คนที่ต่างพากันไปเดินลอดท้องช้าง ไม่ใช่เพียง เพราะความสนุกสนานเท่านั้น แต่เพื่อความเป็นสิริมงคลด้วย ว่า แล้วก็ต้อง ลองไปพิสูจน์กันด้วยตัวเอง ว่าจะโชคดีสมคำาร่ำาลือ จริงหรือไม่ แล้วไปลอดกันนะค้า

สมาพร ขำาเจริญ / กองบรรณาธิการ

หลากมุมชวนมอง ของ หัวหิน

เล่าสู่กันฟัง

มอบรถมูฟอัพแวน ฟอร์เวิร์ค

ไม่ใช่แค่หาดทราย ทะเล อาหาร ที่พัก บรรยากาศ หรือฟองคลื่นเท่านั้น ที่ทำาให้หัวหินเป็นเมืองตาก อากาศ ทีส่ ร้างความประทับใจให้กบั ผูม้ าเยือนทุกยุคทุกสมัยมาแล้วถึง 100 ปีแล้ว แต่เพราะองค์ประกอบ เล็กๆ น้อยๆ ที่ ไม่อาจพบเจอจากการไปเที่ยวทะเลที่ ไหน หลอมรวมเป็นเสน่ห์ ชักชวนให้เราสงสัย และหลงใหลใน หัวหินไปพร้อมๆ กัน...

ขอแสดงความยินดีกับ คุณกัญจน์ณัฎฐ์ วงษ์ศานนท์ บริษทั ฟอร์เวิรค์ แซทเทิลไลท์ จำากัด ทีท่ าำ ยอดขายได้ทะลุ เป้า จนได้รับมอบรถมูฟอัพแวนไปครอบครอง และได้มีพิธี มอบไปเมื่อวันที ่ 29 เม.ย. ทีผ่ า่ นมา โดยมีคณ ุ เจริญ ลิม่ กังวาฬ มงคล General Manager True Regional Management BMA3 เป็นผู้ส่งมอบ ร่วมด้วยทีมงานทรูมูฟ BMA3 ที่ ไป ร่วมแสดงความยินดีกันพร้อมหน้า คุณกัญจน์ณัฎฐ์ ยังได้กล่าวขอบคุณทรูมูฟและทีมงาน พร้อมทั้งกล่าวถึงทิศทางในการดำาเนินธุรกิจร่วมกับทรูในปี 2552 ให้เราฟังด้วย ยังไงก็ขอให้ขายดียิ่งๆ ขึ้นไปอีกนะ

ม้าหัวหิน ไปเที่ยวทะเลมาก็หลายที่ แต่พอพูดถึงหาดหัวหินปุ๊บ สิ่งแรกที่นึกขึ้นได้ก็คือ ม้าแคระ หรือบางคนเรียกว่า ม้าแกลบ ที่ดูจะกลายเป็นจุดขายของหาดนี้ ไปแล้ว ใครมาก็ต้องมาใช้บริการขี่เจ้าม้าแคระนี่กินลมชมวิว ริมหาดกัน ทีน่ เ่ี ขาไม่ธรรมดา เขาทำางานกัน เป็นระบบ มีวนิ ด้วย ไม่ใช่วนิ มอร์เตอร์ ไซค์นะ แต่เป็น “วินม้าแคระ” ใส่เสื้อวินกัน เป็นเรื่องเป็นราวเลย ถึงคิวเบอร์ ไหน เบอร์นั้นก็ ไปรับถึงทางเดิน ลงหาดเลยทีเดียว หรือถ้าไม่อยากขี ่ ก็ขอถ่ายรูปกับม้าแคระก็ได้ จะได้ ดูวา่ มาถึงหัวหินแล้ว ม้าเขาฝึกมาดี หันหน้าสูก้ ล้อง ยิม้ สวยทุกตัวเลย

โดย : ขนัตยา ภริตานนท์ (BMA3)

บุรณีย์ ธีรวงศ์กิจ / กองบรรณาธิการ

น้องๆ ทีมงานมาถามว่า พูดถึงหัวหิน จะคิดถึงอะไร... คำาตอบแว้บแรกในทันที คือ คิดถึง “เศรษฐีกรุงเทพฯ” ค่ะ ...หัวหินตอนนี้เศรษฐีเยอะจริงๆ โดยเฉพาะเศรษฐีใหม่ ใครๆ ก็ตอ้ งมีบา้ นมีคอนโดฯ ทีห่ วั หิน..ทำายังไงถึงจะมีกบั เขาบ้างล่ะนี่ บรรณาธิการ

ร้านตัดสูท

อิ่มบุญ ทีมงานทรูมฟ จ.สระบุรี ได้มีโอกาสไปร่วมงานอุปสมบท คุณนครินทร์ ไกรพจน์ เพื่อนคู่ค้า ร้านสุวรรณพงษ์ ออโตเมชั่น 2000 ที่วัดแก่งคอย อ.แก่งคอย เมื่อวันที่ 21 เม.ย. ที่ ผ่านมา โดยพิธีเริ่มตั้งแต่เช้ามืด จนถึงช่วงสายที่มีการแห่นาคเพื่อทำาพิธีอุปสมบท ทีมงานต้องขอขอบคุณ และรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ คุณนครินทร์ ได้เชิญพวกเราให้ ไปร่วมงาน และได้มีส่วนร่วมในโอกาสสำาคัญครั้งนี้ด้วย ในวันนั้นพวกเราได้รับบุญกันถ้วนหน้า อิ่มบุญกันทุกคนเลยค่ะ ต้องขออนุโมทนากับคุณนครินทร์ ด้วยนะคะ และขอให้คุณนครินทร์มีแต่ความสุข ความเจริญค่ะ โดย : กัลยา โพธิ์แย้ม (R6)

มีใครสงสัยไหม???..หลายๆ ครัง้ ที่ไปหัวหิน ก็จะอดสงสัยไม่ได้ ทัง้ ๆ ทีเ่ มืองนีน้ า่ จะเป็นเมืองพักผ่อน ทีม่ แี ต่ทะเล หาดทราย สายลม แสงแดด และที่สำาคัญคืออาหารทะเลอร่อยๆ และบรรยากาศดีๆ แต่ไหงเดินไปเดินมา กลับเจอร้านรับตัดสูทเต็ม เมืองไปหมด ถามเพื่อนๆ คนข้างๆ ก็ ไม่มีใครให้คำาตอบได้สักคน จะเข้าไปถามเจ้าของร้านก็กลัวจะโดนตะเพิดออกมาซะก่อน แต่ความอยากรู้นะสิมันไม่เข้าใครออกใคร เลยต้องไปล่าหาคำาตอบจากคนหัวหินที่น่าเชื่อถือได้ความมาว่า จริงๆ แล้วเขาไม่ได้ มาให้บริการคนไทยหรอก แต่น่าจะเป็นชาวต่างชาติมากกว่าที่เขามองหา เพราะที่บ้านเมืองเขา ส่วนใหญ่จะเป็น เสือ้ ผ้า สำาเร็จรูป ไม่พอดีตวั แต่ถา้ อยากได้ชดุ ทีเ่ ข้ากับรูปร่างตัวเองพอดี ก็คงต้องไปสัง่ ตัดซึง่ ราคาจะสูงมากๆ แล้วทำาไมในเมื่อมาเจอ แหล่งผลิตที่มีทั้งผ้าที่หลากหลาย ฝีมือและราคาที่เหมาะสมเหมือนกับได้ฟรีอย่างงี้ คงจะหาไม่ได้แน่ๆ ที่บ้านเมืองเขา แล้ว จะพลาดได้ ไง มันเลยกลายมาเป็นช่องทางที่ดีที่จะมาเปิดให้บริการรับตัดสูทที่นี่ ที่หัวหิน ที่ๆ เป็นแหล่งท่องเที่ยว ที่ๆ มี นักท่องเที่ยวอยู่จำานวนมาก และจะเป็นที่ๆ จะสร้างรายได้อย่างดีอีกด้วย ก็เลยทำาให้มีร้านตัดสูทเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ อย่างที่เห็นนี่ แหละ งั้นใครสนใจจะร่วมหุ้นเปิดร้านกันยกมือขึ้น.....

เสาวนีย์ เชฏฐ์เรืองชัย / กองบรรณาธิการ

06

07


trueupdate

trueupdate

เล่าสู่กันฟัง

เล่าสู่กันฟัง

สาขาใหม่ ร้านอุดมโชคฯ

เมื่อปลายปีที่แล้ว คุณธนาพร รวยชัยอุดมโชค เจ้าของร้านอุดมโชค เน็ตเวิร์ค แซทเทิลไลท์ ได้มาร่วมแสดงความยินดีกับเราที่เปิดช้อปใหม่ แต่คราวนี้เป็นงานของเพื่อนคู่ค้าของเราบ้างแล้ว กับ งานเปิดสาขาใหม่ของร้านอุดมโชคฯ ที่อ.เมือง จ.กำาแพงเพชร คุณธนาพรบอกว่าที่ต้องขยายสาขาเพิ่มจากที่ อ.สลกบาตร มาที่ อ.เมือง ก็เพราะว่าอยากขยาย พื้นที่การให้บริการลูกค้าให้ทั่วถึงยิ่งขึ้น เรียกว่าสนใจสินค้าทรูมูฟ ทรูวิชั่นส์ ร้านอุดมโชคฯ ยินดีให้ บริการเต็มที่เลยครับ ขอให้ประสบความสำาเร็จ ขายได้เยอะๆ ไม่แพ้สาขาแรกเลยนะครับ โดย : ธนพล โพธิ์จันทร์ (R2)

เปิดร้านทรูพาร์ทเนอร์ บ้านเทเลคอม เมื ่ อ วั น ที ่ 29 เม.ย. ได้ เ ปิ ด ตั ว ไปเป็ น ที ่ เ รี ย บร้ อ ยแล้ ว สำ าหรั บ ร้ า นทรู พ าร์ ท เนอร์ ของบริ ษ ั ท บ้านเทเลคอม (2005) จำากัด จ.นครสวรรค์ โดยคุณประเสริฐ จันทร์ประดับฟ้า General Manager True Regional Management UPC2 – Lower North ได้นำาทีมทีมงานทรูมูฟภาคเหนือตอนล่าง เข้าร่วมแสดงความยินดีกับสองผู้บริหารบ้านเทเลคอมฯ คุณสัญจัย และคุณปราโมทย์ องค์วิศิษฐ์ และในวันที่ 2 – 3 พ.ค. ทางร้านยังได้จัดกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ์ร้านกับลูกค้าที่มาใช้บริการด้วย ทั้งเกม ของสมนาคุณ ไปจนถึงของรางวัลเครื่องใช้ไฟฟ้า และโทรศัพท์มือถือ โดย : ศิวพร ลิ้มเจริญ / ต่อศักดิ์ ลักษณ์ศิริ (R2)

08

09


trueupdate

trueupdate

เล่าสู่กันฟัง

เล่าสู่กันฟัง

ทรู มอบประกาศเกียรติคุณ ให้กับเพื่อนคู่ค้า ที่ร่วมสนับสนุน โครงการทรู ปลูกปัญญา

ก๊อก ก๊อก จานแดงทรูวิชั่นส์ มาแล้ว ร้านกิติศักดิ์การไฟฟ้า ร่วมด้วยทีมงานทรูมูฟภาคตะวันออก จัดกิจกรรม Knock & Connect ยกขบวนคาราวานบุก ไปขายจานแดงกันที่ อ.นายายอาม จ.จันทบุรี ไปขายกันถึงหน้าบ้านลูกค้าเลย สมัครปุ๊บ ทีมงานเข้าติดตั้งให้ทันที ให้ บริการกันถึงที่ (ตอนติดตั้งแอบมีแรงกดดัน เอ๊ย...แรงเชียร์จากลูกค้าด้วย) นอกจากไปกันเป็นคาราวานแล้ว ยังมีกิจกรรมสนุกๆ ไปช่วยสร้างสีสันสร้างความประทับใจให้ลูกค้าด้วย โดยเฉพาะ การแจกรางวัลเป็นจานแดงทรูวิชั่นส์ พร้อมติดตั้ง ที่ ได้รับความสนใจจากลูกค้าได้มากมายทีเดียว

เมื่อปี 2551 ทรู และโครงการปลูกปัญญา ได้รับการสนับสนุนจากเพื่อนคู่ค้า ร่วมกันเปิดโลกทัศน์แห่งการเรียนรู้สู่โรงเรียนไปจนครบ 2,000 แห่งทั่วประเทศ ตัวแทนคณะผู้บริหาร คุณอภิชาต ลานเหลือ ผู้อำานวยการฝ่ายบริการลูกค้า ดร.กันทิมา กุญชร ณ อยุธยา ผู้อำานวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร ทรูวิชั่นส์ และรับผิดชอบสายงานกิจกรรมเพื่อสังคม ทรู คอร์ปอเรชั่น และตัวแทนฝ่ายขาย ทรูวิชั่นส์ มอบประกาศเกียรติคุณให้กับตัวแทนบริษัทผู้ผลิตชุดอุปกรณ์รับสัญญาณและเพื่อนคู่ค้า เพื่อเป็นการขอบคุณที่ให้การสนับสนุนในการช่วยติดตั้งชุดอุปกรณ์ และมอบสื่อดิจิตอลเพื่อการเรียนรู้ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายในการติดตั้งและค่าเดินทาง

โดย : พงษ์พันธ์ แซ่เฮ้ง (R5)

บริษัทผู้ผลิตและสนับสนุนชุดอุปกรณ์รับสัญญาณ บริษทั ลีโอ เทคโนโลยี แอนด์ มาร์เก็ตติง้ จำากัด สนับสนุนชุดจานรับสัญญาณดาวเทียม บริษทั ฮูแมกซ์ (ไทยแลนด์) จำากัด สนับสนุนกล่องรับสัญญาณ บริษทั แอดวานซ์ เทคโนโลยี แมทชิง่ จำากัด สนับสนุนตัวรับสัญญาณจานดาวเทียม

เอาใจแฟนบอล เพื่อนคู่ค้าในเขตภาคใต้ สนับสนุนการติดตั้งโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายและค่าเดินทาง บริษัท เอ็นทีวี แซทเทลไลท์ จำากัด จ.สตูล ห้างหุ้นส่วนจำากัด กระบี่สรนันท์ จ.กระบี่ บริษัท ภูเก็ต แอดวานซ์ เซอร์วิส จำากัด จ.ภูเก็ต บริษัท เซาท์เทิร์น เทเลวิชั่น เน็ทเวอร์ค จำากัด จ.ภูเก็ต บริษัท สิริสินเทรดดิ้ง จำากัด จ.สุราษฎร์ธานี เพื่อนคู่ค้าในเขตภาคกลาง สนับสนุนการติดตั้งโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายและค่าเดินทาง บริษทั เอ ดี เทเลคอม จำากัด จ.สุพรรณบุรี บริษทั ลัคกีอ้ นิ เตอร์คอมมูนเิ คชัน่ จำากัด จ.สุพรรณบุรี บริษทั อนันต์ทรัพย์ธนผล จำากัด จ.สุพรรณบุรี ห้างหุน้ ส่วนจำากัด เสริมทรัพย์ เทเลคอม จ.สุพรรณบุรี

ทีมงานทรูมูฟ จ.ชลบุรี ร่วมกับศูนย์การค้าแปซิฟิคพาร์ค ศรีราชา และสถานีวิทยุชุมชน บูม เรดิโอ จัดกิจกรรมส่งเสริม การขายเอาใจแฟนบอลในแมตช์ศกึ แดงเดือด ชมถ่ายทอดการแข่งขันของทีมแมนยูฯ พบ ลิเวอร์พลู ผ่านจอยักษ์ขนาด 400 นิว้ โดยได้รับเกียรติจากคุณฉัตรชัย ทิมกระจ่าง นายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา และนายกสมาคมกีฬา อ.ศรีราชา เป็นประธาน เปิ ด งาน ใ นงานมี ก ิ จ กรรมสนุ ก สนานมากมาย ซ ึ ่ ง รวมถึ ง บู ธ ประชาสั ม พั น ธ์ แ ละจำ า หน่ า ยสิ น ค้ า ทรู ม ู ฟ จ ากเพื ่ อ นคู ่ ค ้ า ร้านชาแนลเอ็ม และร้านเทเลแว็ป ของเราด้วย โดย : เสกศักดิ์ ภูคะมี (R5)

สุดท้ายคุณประวิทย์ ชัยสิริสัมพันธ์ Project Manager บริษัท ลีโอ เทคโนโลยี แอนด์ ม าร์ เ ก็ ต ติ ้ ง จ ำ า กั ด ย ั ง ได้ บ อกเล่ า ความรู ้ ส ึ ก ถึ ง การร่ ว มสนั บ สนุ น โครงนี ้ ว ่ า “รู้สึกดี ใจมาก ที่ ได้มีส่วนร่วมกับทรู ที่จะสนับสนุนความรู้ และการศึกษาให้กับเด็กๆ ใน ประเทศไทยที ่ ยั ง ขาดโอกาส ซึ ่ ง เราทราบว่ า ทรู จะดำ าเนิ น โครงการนี ้ อ ย่ า งต่ อ เนื ่ อ ง ทางเราก็จะให้การสนับสนุนโครงการนี้อย่างต่อเนื่องเช่นกันครับ” โดย : ประพาฬพงษ์ มากนวล (TrueVisions Corporate Communication & Affairs)

10

11


trueinterview คุยกันสบาย...สบาย

กาลครั้งหนึ่ง ณ ครูหัแวล สัหิงข์นสุข สัมภาษณ์ และถ่ายภาพ : กองบรรณาธิการ

ทุกครั้งที่ ในหลวง เสด็จมาเยี่ยมราษฎร และติดตามโครงการ ในพระราชดำาริที่นี่ ครูก็มีโอกาส ได้เข้าเฝ้าพระองค์ท่าน และท่านทรงจำาครูได้ตลอด

ท่านผู้อ่านคงเคยประทับใจกับเรื่องเล่าเมื่อสมัยคุณตาคุณยายยังเด็กกันมาบ้างแล้ว วันนี้ i am True จะพาทุกท่านไปรู้จักกับ “ครูแล สังข์สุข” วัย 81 ปี ที่จะพาเราย้อนเวลาไป สัมผัสกับหัวหินในอดีต เมืองตากอากาศสุดคลาสสิก ที่มีอายุครบ 100 ปี ในปี พ.ศ. 2552 นี้ พร้อมด้วยเรื่องราวความประทับใจอย่างหาที่สุดมิได้ของครูแล ที่ ได้มีโอกาสถวาย งานพ่อหลวงของปวงชนอย่างใกล้ชิด สมัยนัน้ บรรดาเจ้าขุนมูลนายนิยมมาปลูกบ้านพักตากอากาศ ที่นี่ เขาบอกว่าชอบหัวหินเพราะอากาศดี ทะเลสวย “รี ส อร์ ท ติ ด หาดอย่ า งที ่เ ห็ น กั น ตอนนี ้ยั ง ไม่ มี ห รอก มีแต่หาดโล่งๆ แล้วก็ราวตากอวนของชาวบ้านตากเรียงราย ไว้เต็มไปหมด เพราะสมัยก่อนอาชีพหลักของชาวบ้านในหัวหิน ก็คือการทำาประมง พอไปออกเรือกลับมา แต่ละคนก็จะยึดที่ ริมหาดเป็นที่พักตากอวน และสร้างเพิงเล็กๆ ไว้นอน รอเช้า ก็ออกเรือไปหาปลาใหม่ “ชาวบ้านหัวหินอยู่กันง่ายๆ บ้านส่วนใหญ่ก็มุงหญ้าคา หญ้าแฝก บ้านที่มุงสังกะสี ปูกระเบื้องเห็นแค่ 3-4 หลัง น้าำ ไฟก็ยงั ไม่มีให้ ใช้ เวลามืดก็จดุ ตะเกียงเจ้าพายุพอให้มแี สง สว่างบ้าง ยกเว้น ที่บ้านเจ้านายถึงจะมีไฟฟ้าใช้เพราะเขามี เครื่องปั่นไฟ หัวหิน พุทธศักราช 2487 “ส่วนน้ำาจืด ตอนนั้นไม่ค่อยมีหรอก หัวหินติดทะเล มีแต่ “ครูอยู่ที่หัวหินมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2487 บ้านเมืองหัวหิน น้าำ เค็ม นาำ้ กร่อย ตอ้ งรอน้าำ ซึมจากบ่อขุด สมัยนัน้ มีบอ่ ขุดน้าำ จืด ในสมัยก่อน ถนนหนทางยังไม่มี ให้เห็น ส่วนใหญ่ก็เป็น อยูแ่ ค่ 2 ที ่ ทีห่ นึง่ ก็ตรงแถวๆ ร้านโขมพัตรปัจจุบนั เป็นบ่อที่ ทางเกวียน เป็นทุง่ ดินโคลน จะไปไหนมาไหนก็อาศัยการเดินเท้า เจ้าของเขาขุดไว้ ชาวบ้านแถวนั้นก็ต้องไปซื้อน้ำาจืดจากเขา เดินเรียบหาดบ้าง เรียบทางรถไฟบ้าง แต่ถ้าจะไปไกลหน่อย อีกทีห่ นึง่ อยูต่ รงเชิงเขาเลยบ้านเขาเต่าไปหน่อย ชาวบ้านเรียกว่า ก็ต้องนั่งรถไฟ ส่วนรถยนต์ ชาวบ้านอย่างเราไม่มีหรอก บ่อพุก ครูยงั จำาได้วา่ เคยเดินไปตักน้าำ ทีบ่ อ่ พุกมาใช้เหมือนกัน จะมีก็แต่ของพวกคหบดี และเจ้านายชั้นผู้ ใหญ่ ยิ่งช่วงเดือน ไกลจากบ้านครูเป็นกิโลเลย กว่าจะกลับมาถึงบ้านน้าำ ก็กระฉอก มีนาคม – เมษายน ที่เขามาพักตากอากาศกัน ก็จะเห็น ออกไปเยอะทีเดียว (หัวเราะ) หรือไม่บางบ้านทีม่ สี ตางค์หน่อย รถยนต์ โ ก้ ห รู วิ ่ง กั น บนท้ อ งถนนหลายต่ อ หลายคั น เลย ก็จะซื้อตุ่มมารองน้ำาฝนเก็บไว้ ใช้เองได้” ทีมงานได้ยินชื่อครูแล สังข์สุข ครั้งแรก ผ่านตัวอักษร ในข่าวบนหน้า หนังสือพิมพ์ เมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวฯ เสด็จไปชมการแข่งขันเรือยาวประเพณี ณ อ่างเก็บน้ำาเขาเต่า อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2551 ที่ผ่านมา ซึ่งครูแลได้มีโอกาสเข้าเฝ้า พระองค์ท่านอีกครั้ง ด้วยความปลื้มปิติเป็นอย่างยิ่ง เราจึงไม่ลงั เลทีจ่ ะติดต่อ และขอให้ครูแลถ่ายทอดเรื่องราว อันน่าประทับใจเหล่านี้มาถึงท่านผู้อ่านด้วย เมื่อเริม่ ต้นถามย้อนไปถึงเรื่องราวของหัวหินในสมัยก่อน ครูแลขอเดินไปหยิบบันทึกที่ได้บรรยายความทรงจำาในหัวหิน ไว้ด้วยลายมือบรรจง ก่อนจะเริ่มต้นเล่าทุกเรื่องราวได้อย่าง ไม่มีสะดุด

12

ยิ้มรับกับความเปลี่ยนแปลง “ครูจำาได้ว่า เริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงของหัวหินตั้งแต่ เมื่อ 50 ปีที่แล้ว มีคนต่างถิ่นย้ายมาตั้งรกรากอยู่ที่นี่มากขึ้น เอาผักผลไม้จากเพชรบุรมี าขายเป็นอาชีพเลย เพราะทีห่ วั หิน ดินเค็ม ทำาไร่ทาำ สวนไม่คอ่ ยได้ หลังจากนัน้ ก็มพี อ่ ค้า ประชาชน เข้ามาที่หัวหินเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ หัวหินจึงเป็นที่รู้จักมากขึ้น บ้าน เมืองก็มีความเจริญมากขึ้นตามไปด้วย ทั้งการคมนาคมก็ด ี ประชาชนคนในท้องถิ่นก็มีความรูค้ วามสามารถ สร้างรายได้ ให้กบั ตัวเองมากขึน้ กว่าเดิม ยิ่งมาช่วงหลังๆ ที่ในหลวงเข้ามา ประทับพักแรมทีน่ บ่ี อ่ ยครัง้ หัวหินก็ยง่ิ เจริญขึน้ เพราะพระองค์ ท่านเข้ามาช่วยเหลือพัฒนาท้องถิ่นในหลายๆ อย่างด้วยกัน หัวหินจึงเป็นทัง้ สถานทีท่ น่ี า่ อยูแ่ ละน่าเข้ามาท่องเทีย่ วพักผ่อน “จนตอนนี ้ ครูวา่ บ้านพักตากอากาศและทีอ่ ยูอ่ าศัยมีมาก เหลือเกิน โดยเฉพาะพืน้ ทีแ่ ถบชายทะเล แม้แต่ทบ่ี า้ นเขาเต่าเอง เมื่อก่อนนักท่องเที่ยวไม่มีเลย มีแต่คนท้องถิ่นที่มาเยี่ยมญาติ หรือมาทำามาหากินแบบเป็นครัง้ เป็นคราว แต่ตอนนี ้ เห็นบ้าน ตากอากาศสวยๆ หลายแห่งเลย ถนนหนทาง ก็ลาดยาง ดีหมดแล้ว” จากพระมหากรุณาธิคุณ...สู่ความสุขของราษฎร “บ้านเขาเต่าเคยเป็นตำาบลเล็กๆ ของหัวหิน ทีน่ อ้ ยคนนัก จะรูจ้ กั จนเมื่อในหลวงเสด็จมาที่บ้านเขาเต่า ใน พ.ศ. 2501

พระองค์ ท่ า นขั บ รถมาเองจากพระราชวั ง ไกลกั ง วล ผ่านเขาตะเกียบ แล้วก็เลยมาถึงที่ชายหาดเขาเต่า ท่านเห็น ชุ ม ชนนี ้ ไ ม่ ม ี ค วามเจริ ญ เลย มี แ ต่ ส ำ า นั ก สงฆ์ โรงเรี ย น กั บ ทุ ่ ง กว้ า งๆ ที ่ เ ป็ น ดิ น โคลนไม่ ไ ด้ ใ ช้ ป ระโยชน์ อ ะไร ชาวบ้านเรียกว่า ทุ่งผักกาด พระองค์ท่านก็คิดว่าน่าจะทำา ประโยชน์อะไรในพื้นที่นี้ ได้บ้าง “ในหลวงทรงมีโครงการในพระราชดำาริหลายโครงการ ทีจ่ ะพัฒนาบ้านเขาเต่า เริม่ จากสำานักสงฆ์ ซึง่ มีความประสงค์ จะให้เอาไปขึ้นทะเบียนเป็นวัด จะได้สามารถสร้างโบสถ์ สร้างวิหารได้ และเมื่อปี พ.ศ. 2502 ทรงมอบทุนส่วนพระองค์ 40,000 บาท สมทบกับเงินบริจาคของชาวบ้านและข้าราชบริพาร เพื่อใช้สร้างโบสถ์ ซึ่งก็เป็นโบสถ์ที่ใช้มาจนถึงปัจจุบันนี้ “ในส่วนของโรงเรียน ท่านก็ทรงมีพระราชดำาริให้สร้าง

อาคารเรียนหลังใหม่ที่ ได้มาตรฐานแทนหลังเก่าที่ทรุดโทรม แล้วก็ให้พัฒนาพื้นที่ดินรอบๆ โรงเรียนไปด้วย โดย ในหลวง ท่ า นทรงให้ ช าวอิ ส ราเอลที่ ชำ า นาญเรื่ อ งพื้ น ที่ ดิ น มาสำารวจ ดูว่าดินกร่อยแบบนี้ต้องถมด้วยดินแบบไหน เพื่อให้สามารถปลูกพืชผักได้ จะได้ช่วยเพิ่มอาชีพ เพิ่ม รายได้ ใ ห้ ก ั บ ชาวบ้ า น ส่ ว นพื ้ น ที ่ โ ล่ ง ตรงทุ ่ ง ผั ก กาด พระองค์ท่านก็ให้สร้างเป็นอ่างเก็บน้าำ ขึ้นมาด้วยทุนส่วน พระองค์เอง นับว่าเป็นอ่างเก็บน้าำ แห่งแรกในเขตภาคตะวันตก นี้เลย น้าำ บาดาลท่านก็เจาะท่อให้ พวกเราจึงมีนาำ้ จืดใช้กนั อย่าง สบาย ชีวิตก็สุขสบายขึ้นเยอะ” ราษฎรเล็กๆ ที่ ได้รับใช้ ใต้เบื้องพระยุคลบาท “โครงการในพระราชดำาริต่างๆ ของพระองค์ท่าน จะถูก

ถ่ายทอดไปยังหน่วยงานต่างๆ ให้มาดำาเนินการต่อ ส่วนครูที่ เป็นประชาชนคนท้องถิน่ ธรรมดา ในฐานะเจ้าของพืน้ ที ่ จึงได้เป็น ฝ่ายประสานงาน ได้คุยกับพระองค์ท่านเรื่องโครงการต่างๆ ที่บ้านเขาเต่านี่ ตอนที่ในหลวงท่านเสด็จมาแรกๆ ก็ ไม่ค่อย กล้าคุยกับท่าน แต่พระองค์ท่านทรงเป็นกันเองด้วย จนเรา หายประหม่า ทุกครั้งที่ในหลวงเสด็จมาเยี่ยมราษฎร และ ติดตามโครงการในพระราชดำาริที่นี่ ครูก็มีโอกาสได้เข้าเฝ้า พระองค์ท่าน และท่านทรงจำาครูได้ตลอด “มีครั้งหนึ่ง เมื่อต้นปี พ.ศ. 2544 ท่านได้เสด็จมาติดตาม โครงการในพระราชดำาริทบ่ี า้ นเขาเต่าอีกครัง้ ท่านก็ถามครูวา่ “เรามาที่นี่ครั้งล่าสุดปีอะไร” แต่ครูได้ยินว่าท่านถามว่า ครูเกิดปีอะไร ครูกต็ อบไปว่า ปี “มะเส็งครับ” ท่านเลยได้แต่ยม้ิ ไม่พดู อะไรต่อ จนทหารคนสนิทของท่านต้องมาสะกิดบอกครู ถึงรูว้ า่ ตอบผิด (หัวเราะ) และในวันที่ในหลวงพระราชทานพร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพในปี พ.ศ.2544 ท่านก็ ได้ พูดถึงโครงการต่างๆ ที่ท่านทำาที่บ้านเขาเต่า อ.หัวหิน และ ท่านยังได้พดู ถึงครูดว้ ย โดยท่านพูดติดตลกว่า “ทีบ่ า้ นเขาเต่า มีครูปลดเกษียณดูแลอยูค่ นหนึง่ ไม่ได้เจอนาน เลยคุยกันลำาบาก เราก็ ห ู ต ึ ง เขาก็ ห ู ต ึ ง ก็ ไ ม่ เ ป็ น ไร เขาก็ ย ิ ้ ม แย้ ม แจ่ ม ใส เราก็ยิ้มแย้มแจ่มใส” ได้ฟังแล้วก็ปลาบปลื้มใจมากครับ” สานต่อโครงการ...ความมุ่งมั่นเพื่อตอบแทน พระมหากรุณาธิคุณ “งานทุกอย่างที่ท่านทำาให้ เป็นสมบัติของท้องถิ่นทั้งนั้น ครูขอตอบแทนท่านด้วยการสานต่อโครงการที่ท่านได้ทำาไป แล้วให้ดีขึ้น ทั้งโรงเรียน วัด ถนน อ่างเก็บน้ำา เราจึงช่วยกัน บำารุงรักษาและซ่อมแซมให้คงสภาพดีไว้ โดยอาศัยแรงงาน จากชาวบ้านทีร่ ว่ มแรงร่วมใจกันทำา จึงไม่ตอ้ งเสียค่าจ้าง และ ประโยชน์ท่ีได้ก็ได้กับส่วนรวมซึ่งเป็นราษฎรในท้องถิ่นทั้งสิ้น “จากวันนัน้ ถึงวันนี ้ ความเป็นอยูข่ องราษฎรในอำาเภอหัวหิน โดยเฉพาะทีบ่ า้ นเขาเต่าดีขน้ึ อย่างเห็นได้ชดั ทำาให้คนทีอ่ นื่ รูจ้ กั บ้านเขาเต่าและมาเที่ยวที่นมี่ ากขึ้น พอคนต่างถิน่ เข้ามาเยอะ ก็ชว่ ยเสริมรายได้ ให้กบั ท้องถิน่ ได้มาก ในหลวงท่านมีบญ ุ คุณ กับพวกเราจริงๆ ครูสอนลูกศิษย์ และลูกหลานเสมอว่า ให้รกั และดูแลท้องถิ่นของเราให้เหมือนกับที่ในหลวงท่านทุ่มเทให้ เท่านี้ก็เรียกได้ว่าเป็นการตอบแทนพระมหากรุณาธิคุณของ ท่านแล้ว” ก่อนจบบทสนทนา ครูแลยังได้ทง้ิ ท้ายเชิญชวนท่านผูอ้ า่ น ให้มาสัมผัสเสน่ห์ของหัวหิน และรำาลึกถึงประวัติศาสตร์ ในวาระครบรอบ 100 ปีของหัวหินในปีนี้อีกด้วย “หัวหินเป็นเมืองตากอากาศทีส่ วยงาม มีเอกลักษณ์ และ เป็นตำานานที่หาดูได้ยาก ครูอยากให้ทุกๆ คนที่มาเที่ยวที่นี่ รักหัวหินเหมือนกับทีค่ รูรกั ภูมใิ จที่ได้เห็นความเจริญของหัวหิน ที่เกิดขึ้นจากความตั้งใจของในหลวง และช่วยกันดูแลหัวหิน ให้ดจี ะได้เป็นมรดกตกทอดไปถึงลูกหลานของเราต่อไป”

13


truediary

trueheritage

เปิดบันทึก...เล่าประสบการณ์

เรื่องเล่าจาก..คุณปู่คุณย่า

พ่อหลวงของปวงชน

ตอน ความสุขอันยิ่งใหญ่ที่หัวหิน ฉันได้มาทำางานอยู่ที่หัวหิน 2 ปี เป็นช่วงเวลาสั้นๆ ที่มอบโอกาสอันมีค่ามหาศาลให้เกิด ขึ้นในชีวิตของฉัน... วันหนึ่ง หลังจากเลิกงานประมาณ 2 ทุ่มครึ่ง ก็ได้ขับรถผ่านหน้าพระราชวังไกลกังวล เพื่อกลับที่พักตามปกติ แต่วันนี้ไม่เหมือนกับทุกวัน ฉันเห็นประชาชนยืนถือธงอยู่ข้างทางเป็น จำานวนมากจนน่าแปลกใจ คิดในใจว่าต้องเป็นขบวนรับเสด็จแน่ๆ สมองคิด และการกระทำาก็ไว ไม่แพ้กัน ฉันจอดรถลงข้างทางทันที โดยหวังว่า วันนี้จะมีโอกาสได้เห็นพระพักตร์จริงๆ ของคน ในแบงค์สักที จากการสอบถามประชาชนที่รออยู่บริเวณนั้นจึงได้ความว่า พวกเขารอส่งเสด็จฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ฯ และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินนี าถกลับกรุงเทพฯ ฉันรีบถามต่อ อย่างไม่รีรอว่า เสด็จกี่โมง…ตามเวลาประมาณ 2 ทุ่มครึ่ง คือเสียงตอบกลับ ฉันดูเวลาขณะนั้น 2 ทุ่ม 45 นาที คิดในใจว่า ยังไงวันนี้ก็จะอยู่รอส่งเสด็จฯ กับเขาด้วยเช่นกัน และคิดว่าคนหัวหิน ช่างโชคดีเสียจริงที่มีโอกาสเช่นนี้อยู่บ่อยครั้ง

บ้านคอกหมู

อากาศเริ่มเย็นลง โชคดี ที่หยิบเสื้อแจ็คเก็ตติดมา ดูนาฬิกาเป็นเวลา 4 ทุ่มแล้ว แต่ไม่เป็นไรเพราะความตั้งใจมีอยู่เต็มร้อย ฉันนั่งรออยู่ ริมถนน พร้อมกับเล่นเกมส์บนโทรศัพท์มือถือ และแอบสังเกตดูคนรอบข้าง ไม่มีใครบ่นอะไรแม้แต่คำาเดียว หน้าตาของพวกเขามีความสุข ในการได้รอคอย พูดคุยถามไถ่กันอย่างเป็นกันเอง ทั้งๆ ที่ไม่รู้จักกันมาก่อน คุณตำารวจจราจรก็ดูเป็นมิตรกับประชาชนยิ่งนัก ตอนนั้นมีทั้งเด็ก ผู้ใหญ่ ไปจนถึงคนแก่ที่เป็นกลุ่มลูกเสือชาวบ้านรอรับเสร็จฯ อยู่อย่างใจจดใจจ่อ แม้อากาศหนาวขึ้น แต่ในใจกลับรู้สึกอบอุ่น อย่างบอกไม่ถูก

ครอบครัวเราผูกพันกับหัวหินมาตั้งแต่สมัยคุณทวด (พระยาประเสริฐศุภกิจ-เพิ่ม ไกรฤกษ์) ถึงวันนี้ก็น่าจะเกินร้อยปีมาแล้ว ตั้งแต่เล็กจนโต ไม่เคยมีปีไหนที่ ไม่ได้ไปที่ “บ้านคอกหมู” ที่หัวหินของคุณปู่ (คุณพูนเพิ่ม ไกรฤกษ์) หลายคนชอบสงสัย ทำาไมถึงเป็น “บ้านคอกหมู” ??? ครั้งนี้นับเป็นโอกาสดีที่คุณย่า (ท่านผู้หญิงกุณฑี ไกรฤกษ์) ได้กรุณาเฉลยเรื่องราวของ “บ้านคอกหมู” ให้ได้ทราบกัน

เวลาผ่านไปถึงประมาณ 4 ทุม่ 15 นาที ฉันแอบมองไปในพระราชวังเป็นระยะๆ เพื่อหวัง จะได้เห็นไฟของรถยนต์พระทีน่ ั่งแล่นออกมา...นี่ฉันตืน่ เต้นอยูค ่ นเดียวหรือนี่!!!! และแล้ว รถตำารวจจราจรก็เริ่มตั้งขบวนพร้อมเปิดไฟกระพริบอย่างเร็ว แต่ฉันกลับ รู้สึกว่าหัวใจฉันเต้นเร็วกว่า...เมื่อเสียงวงดุริยางค์บรรเลงเพลงที่เราคุ้นหูเวลาเห็น พระองค์ท่านเสด็จตามงานพระราชพิธีต่างๆ ในทีวีแว่วมา ยิ่งทำาให้ฉันตื่นเต้นมากขึ้น จากนัน้ รถตำารวจจราจรก็ได้เริม่ เคลื่อนขบวนอย่างช้าๆ ประชาชนทีน่ ง่ั รออยูร่ มิ ทางเดิน ต่ า งพร้ อ มใจกั น มายื น รออยู่ ริ ม ถนนอย่ า งพร้ อ มเพี ย งโดยไม่ ต้ อ งบอกเส้ น เขต ทุกคนยืนเป็นแถวอยู่หลังเส้นขาวของถนนอย่างเป็นระเบียบ และโบกธงอย่างสวยงาม รถยนต์พระที่นั่งแล่นออกมาอย่างช้าๆ จากการคาดเดา คงใช้ความเร็วไม่เกิน 20 กม.ต่ กเปิดสว่างทำาให้มองเห็นภายใน กม.ต่อชั่วโมง ไฟในรถถู โมง รถได้อย่างชัดเจน สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงโบกพระหัตถ์ทักทายประชาชนของพระองค์ นี่ฉนั ยืนห่างจากพระองค์ไม่ถงึ 2 เมตรกระมัง ทกุ อย่างชัดเจน ฉนั ชะเง้อมองหาคนในแบงค์ของดิฉนั และทันทีที่ได้เห็นพระพักตร์ของพระองค์ยิ้มทัก เสียงรอบข้างก็ดังกึกก้องว่าทรงพระเจริญ แต่คำาว่า “ทรงพระเจริญ” จากปากฉันกลับไม่สามารถเปล่งออกมาได้ ทุกอย่างตื้นตันไปหมด และทันทีที่รถยนต์พระที่นั่งวิ่งไปไกลลับตา ฉันจึงเพิ่งรู้ตัวว่าฝนได้ตกมาเต็มหน้าฉันแล้ว... ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

เมเปิ้ล 14

เรื่อง : คุณภัทรฉันท์ ไกรฤกษ์

“แต่เดิมพระยาประเสริฐศุภกิจ (เพิ่ม ไกรฤกษ์) บิดาของ คุณพูนเพิ่ม ไกรฤกษ์ ไปซื้อที่ดินไว้ปลูกบ้านพักตากอากาศ สำาหรับครอบครัวโดยใช้ชื่อว่า “บ้านประเสริฐ” ถัดจากบ้าน ประเสริฐไปทางใต้เป็นระยะสองกิโลเมตร ท่านก็ได้ซอ้ื ทีด่ นิ ว่าง เปล่าไว้อีกแปลงหนึ่งด้วย ในภายหลังท่านได้ยกบ้านประเสริฐ ให้กบั ลูกชายคนโตคือ คุณพิพรรธน์ ไกรฤกษ์ ส่วนทีด่ นิ ว่างเปล่า อีกแปลงหนึ่งนั้นแบ่งให้ลูกอีก 2 ท่านคือ คุณใจรัก สนิทวงศ์ และคุณพูนเพิม่ ไกรฤกษ์ บ้านคอกหมู สมัยปัจจุบนั นี ้ เป็นพืน้ ที่ ในส่วนของคุณพูนเพิ่ม ซึ่งมีชื่อเล่นว่า หมู บ้านนี้จึงได้รับการ เรียกกันในหมู่ญาติพี่น้องว่าบ้านคอกหมู

ดำาเนินตามชายหาด ตั้งแต่บ่ายเพื่อทำาสวนละเมาะ และจะ ประทับอยู่จนพระอาทิตย์ตกดินจึงจะเสด็จกลับ การทำาสวนป่าละเมาะต้องสิ้นสุดลงเมื่อเข้าฤดูฝน เสด็จ พระองค์อาทรฯ จึงโปรดให้มพี ธิ ปี ดิ ป่าละเมาะ ในเดือนตุลาคม โดยมีวงดนตรีและละครรำา ไปแสดง ณ บริเวณป่าละเมาะ ที่จัดเรียบร้อยแล้ว ผลการทำาป่าละเมาะนี้เป็นประโยชน์กับเจ้าของที่ดิน คือ พระยาประเสริฐฯ ท่านจึงแสดงความขอบคุณทุกท่านทีม่ าช่วย ถางป่าให้ที่ดินของท่านหายรกร้าง โดยการซื้อผ้าแจกเจ้าของ ละเมาะทุกแปลง

“เดิมบ้านคอกหมูเป็นที่ดินเปล่า เป็นป่า เสด็จพระองค์ อาทรฯ (พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทรทิพยนิภา) พระธิดาในพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 ซึ่งคุณพูนเพิ่มมีศักดิ์เป็น ลูกพีล่ กู น้องกับพระองค์อาทรฯ ทรงเลีย้ งคุณพูนเพิม่ มาตัง้ แต่ เด็ก เสด็จไปประทับที่บ้านประเสริฐเป็นเวลาหกเดือนเต็ม พระยาประเสริฐฯ หากิจกรรมให้ทรงเพลิดเพลินในเวลาบ่าย จึงทูลเชิญให้ทรงพระดำาเนินไปตามชายหาดเพื่อออกกำาลังกาย ไปถึงที่ดินเปล่า (บ้านคอกหมูปัจจุบัน) ที่ท่านซื้อทิ้งไว้ ต่อมา ทรงคิดกิจกรรมถางป่าขึน้ เพื่อทำาป่าโปร่งให้เป็นป่าละเมาะเล็กๆ เพื่อให้บริเวณริมชายหาดดูโปร่งตา ทรงโปรดให้แบ่งที่ดินนั้น เป็นแปลงเล็กๆ หลายแปลงและจัดให้แต่ละคนดูแลต้นไม้ ใน ส่วนของตนให้สะอาดและงดงาม ตัง้ แต่นน้ั มาจะเสด็จออกพระ

“ต่อมาพระยาประเสริฐฯ สร้างบ้านสีขาวหลังใหญ่ไว้บน พื้นที่ ตั้งใจสร้างเป็น 2 ชั้น แต่ทำาชั้นบนไว้ก่อนเป็น ห้องนอน 2 ห้อง ข้างล่างทิ้งไว้เป็นใต้ถุนโล่งๆ ใต้ถุนนั้นสูงมาก ใครไป ใครมาจะเรียกว่าเป็นบ้านเลี้ยงช้าง” พอคุณพูนเพิ่มได้รับพื้นที่แห่งนี้ตกทอดมาก็ร้อื บ้านสีขาว หลังใหญ่ แล้วสร้างบ้านสีขาวที่หลังเล็กลงขึ้นแทนที่ บ้านนี้มี ลักษณะเป็นสีเหลีย่ มพืน้ ผ้า ใต้ถนุ โล่ง จากโครงสร้างบ้านหลัง เดิมนั้นก็มีการต่อเติมเสริมแต่งขึ้นมาเรื่อยๆ ตามความจำาเป็น ของยุคสมัย และครอบครัวที่ใหญ่ขึ้นๆ ปัจจุบันบ้านคอกหมู สามารถรองรับครอบครัวของลูกๆ ทั้ง 5 ของคุณพูนเพิ่มได้ โดยครอบครัวทั้งหมดจะรวมตัวกันมาบ้านพักตากอากาศที่

บ้านคอกหมูนเ้ี ป็นประจำาในช่วงเทศกาล หรือวันหยุดยาว เช่น ปีใหม่ และสงกรานต์ “ไปหั ว หิ น มาตั ้ง แต่ เ ด็ ก จึ ง มี ค วามผู ก พั น ค่ อ นข้ า งมาก ไปทีหนึง่ ก็อยูน่ านๆ สมัยก่อนจะรูจ้ กั กันไปหมดทัง้ หาด..เมื่อก่อน มีบ้านท่านผู้หญิงเลอศักดิ์ สมบัติศิริ (ขณะนี้บ้านนั้นยังคงอยู่), วังของพระองค์หญิงสุทธศิริ ชื่อบ้านนิรนาม, บ้านสายนัดดา ของคุณสารภี (สนิทวงศ์) นันทาภิวฒ ั น์ ลูกของ ม.ล. เต่อ สนิทวงศ์” “เมื่อก่อนจะไปหัวหินกันโดยรถไฟ ออกจากกรุงเทพฯ เช้า ถึงหัวหินประมาณเทีย่ ง สถานีรถไฟหัวหินเป็นสถานทีส่ งั สรรค์ ตอนเทีย่ งไปดูหนุม่ สาวได้ทส่ี ถานีรถไฟ สาวสังคมจะเต็มไปหมด กิจกรรมก็จะมีการเล่นกอล์ฟ เสาร์-อาทิตย์เต้นรำาที่โรงแรม รถไฟ โก้หรูคอื ทานดินเนอร์ท่โี รงแรมรถไฟ สมัยก่อนมีขนมจีน หาบขายริมทะเล เล่นน้ำาแล้วก็ขึ้นมากินขนมจีน “ปัจจุบันยังไปหัวหินอยู่เป็นประจำา ไปอยู่ครั้งละนานๆ ตื่นเช้าใส่บาตรพระที่ชายหาด บางวันก็จะลงไปว่ายน้ำาที่ทะเล ในช่วงเช้า ตอนเย็นๆ ก็จะมานัง่ บนเฉลียงหน้าบ้านตากอากาศ และชมวิว และรับประทานอาหารเย็นร่วมกันทัง้ ครอบครัวใหญ่” คุณย่าบอกว่า แม้วันนี้หัวหินได้เติบโตและพัฒนาขึ้นตาม กาลเวลา ปัจจุบันเจริญรุ่งเรืองขึ้นเป็นอย่างมากเมื่อเทียบกับ อดีต แต่ท่านก็ยังคงรักหัวหินไม่เสื่อมคลาย ขอบคุณ : คุณพฤษณี ปราโมช ณ อยุธยา

15


trueperson คนกันเอง

งาน และครอบครัว

2 สิ ่ ง ที ่ ต ้ อ งสมดุ ล กั น คุณณรงค์วิทย์ ขันติวารี หจก. อำานาจเจริญโอเอ แอนด์ เทเลคอม สัมภาษณ์ และถ่ายภาพ : วิไลวรรณ เครือไม้ เรียบเรียง : กองบรรณาธิการ

ครอบครัวเรา ไปหัวหินกันเกือบจะทุกปี ทะเลสวย ร่มรื่น และเป็นส่วนตัว ได้อยู่กับครอบครัว เหมือนได้ชาร์ตแบต ให้ตัวเองด้วย

หจก. อำานาจเจริญโอเอ แอนด์ เทเลคอม ภายใต้การ ดูแลของ คุณณรงค์วิทย์ ขันติวารี หรือ เป็นที่รู้จักกันดี ใน นาม “เฮียเฉิน” ผู้บุกเบิกธุรกิจโทรศัพท์มือถือเป็นเจ้าแรกๆ ในจังหวัดอำานาจเจริญ และเฮียเฉินก็ยังเป็นเพื่อนคู่ค้าของ ทรูมาตั้งแต่สมัยที่ทรูมูฟยังเป็นออเร้นจ์อยู่ แถมวันที่ ได้ เริ่มธุรกิจกัน ยังเป็นวันที่มีชีวิตใหม่เกิดขึ้นในครอบครัวของ เฮี ย เฉิ น อี ก ด้ ว ย ซ ึ ่ ง เฮี ย เฉิ น ก็ ไ ด้ ต ั ้ ง ชื ่ อ ลู ก สาวคนนี ้ ว ่ า “น้องออเร้นจ์” อีกด้วย เฮียเฉินบอกว่า การได้รว่ มทำาธุรกิจ กับทรูเป็นโอกาสที่ดีในชีวิต “ในวันที่ผมได้มีโอกาสเข้าร่วมฟังการแสดงนโยบาย และวิสัยทัศน์เพื่อเชิญชวนเข้าร่วมธุรกิจกับทรู ซึ่งตอนนั้น ยังเป็นออเร้นจ์อยู ่ ผมก็คดิ ว่านีค่ อื โอกาสอันดีทผ่ี มจะนำาสิง่ ดีๆ และเป็นสิ่งที่ต่างจังหวัดยังไม่เคยมีมาร่วมกับธุรกิจเดิมที่ ผมทำาอยู่แล้ว และที่น่าทึ่งไปกว่านั้น วันนั้นเป็นวันที่ผมได้ รับโชคดีอีกถึง 2 ต่อ ก็คือ ผมได้รับรางวัลลัคกี้ดรอว์ (Lucky Draw) รางวัลใหญ่ และในวันนัน้ เอง ภรรยาของผมก็ ได้คลอดลูกคนที่ 3 อีกด้วย ผมจึงตั้งชื่อว่า “น้องออเร้นจ์” จนกระทัง่ ทุกวันนีล้ กู ผมเองยังเคยถามว่า ตอนนีบ้ ริษทั เปลีย่ น ชื่อเป็น”ทรูมฟู ” แล้ว หนูตอ้ งเปลีย่ นชื่อเป็น “ทรูมฟู ” ด้วยไหมคะ (หัวเราะ)” ไม่ ใ ช่ เ พราะความโชคดี เ พี ย งอย่ า งเดี ย วที่ ทำ า ให้ “อำานาจเจริญโอเอ” เป็นที่ยอมรับ และประสบความสำาเร็จ มาจนถึงทุกวันนี้ ได้ “สำาหรับตัวผม หัวใจสำาคัญทีย่ ดึ ถือปฏิบตั ใิ นการดำาเนินชีวติ และใช้ เ ป็ น แนวทางในการทำ า งานมาโดยตลอดก็ คื อ ขยัน อดทน ซื่อสัตย์และจริงใจ ขยัน เพื่อให้การทำางาน ของเราประสบความสำาเร็จ อดทนต่อความยากลำาบากที่ จะเป็นบททดสอบร่างกายและจิตใจให้ตอ่ สูก้ บั ปัญหาและ อุปสรรคต่างๆ ได้ ซื่อสัตย์และจริงใจก็เป็นอีก 2 สิ่งที่ สำาคัญมากสำาหรับการทำาธุรกิจ ผมเชื่อว่าถ้าเราให้ความ จริงใจกับลูกค้า เราก็จะได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า กลับคืนมา” จนถึงทุกวันนี้ “อำานาจเจริญโอเอ” ได้ขยายสาขาให้ บริการในจังหวัดอำานาจเจริญมากถึง 5 สาขาแล้ว และด้วย การปลูกฝังหัวใจให้รักในการทำางานให้กับลูกน้องทุกคน จึ ง ทำ า ให้ ก ารบริ ห ารงานเป็ น ไปอย่ า งราบรื ่น และฝ่ า ฟั น อุปสรรคต่างๆ ไปได้ โดยตลอด

16

“ย่อมเป็นธรรมดาครับ ในการทำางานไม่ว่าจะเป็นอาชีพ ไหนก็ตามย่อมพบกับปัญหาและอุปสรรค ปัญหาที่ผมและ ทีมงานพบจะแตกต่างกันไปตามเวลา สถานที่ และโอกาส ซึ่งการได้แบ่งปันถึงปัญหาที่เกิดขึ้น จะทำาให้เราเข้าใจกัน ในทุกฝ่าย และสามารถหาทางแก้ปัญหาร่วมกันได้ เราต้อง ทำางานเป็นทีมครับ และทุกครั้งที่เกิดปัญหา ผมก็จะคอย ให้กำาลังใจทีมงานตลอดว่า อย่าเพิ่งท้อ ทุกปัญหามีทางแก้ เสมอ ถ้าเราเป็นทีมเวิร์คที่แข็งแรง ปัญหาต่างๆ ก็จะค่อยๆ ถูกแก้ไขไปทีละเปลาะเองครับ” นอกจากความร่ ว มมื อ ร่ ว มใจกั น ของที ม งานแล้ ว เฮียเฉินยังมี “ซ้อหญิง” หรือ คุณพวงพยอม ขันติวารี

ลูกๆ จะเล่าให้ฟังว่าวันนี้ ไปทำาอะไรที่ โรงเรียนมาบ้าง แล้วพอเย็นวันศุกร์เราสองคนพ่อแม่ ก็จะไปรับเด็กๆ กลับมาที่อำานาจเจริญ ทำาอย่างนี้เป็นประจำาทุกอาทิตย์ครับ แต่ถ้าเป็นช่วงที่ลูกๆ ปิดเทอม เราก็จะได้อยู่กันพร้อมหน้า พร้อมตา และเป็นช่วงที่พวกเราจะวางแผนไปเที่ยวต่าง จังหวัดกันครับ “หัวหินเป็นที่หนึ่งที่ครอบครัวเราไปเที่ยวกันอยู่บ่อยๆ เด็กๆ ชอบทะเลมากครับ เราไปกันเกือบจะทุกปีเลย ทุกครั้ง ก่อนออกเดินทาง เด็กๆ จะตื่นเต้นมาก 3 พี่น้อง จะลงมือ จัดกระเป๋า และเลือกชุดว่ายน้าำ กันเองเลย สว่ นใหญ่ท่ีไปหัวหิน ผมจะเหมารถตู้ครับ เพราะด้วยระยะทางที่ ไกลพอสมควร ภรรยาคนสวยที่คอยดูแล และให้คำาปรึกษาทั้งในเรื่องงาน ปกติเราจะออกจากอำานาจเจริญช่วงบ่ายๆ จะถึงหัวหินก็เช้าพอดี และเรื่องครอบครัว พร้อมกับลูกๆ ที่น่ารักอีก 3 คน ได้แก่ “ผมชอบหัวหินนะ ทะเลสวย มีเสน่ห์ ร่มรื่น สงบ และ น้องเวฟ น้องไซเบอร์ และน้องออเร้นจ์ คอยให้กำาลังใจ เป็นส่วนตัว เวลามาพักทีน่ ผ่ี มจะเลือกโรงแรมทีอ่ ยูต่ ดิ ริมทะเล มาโดยตลอด ซึ่งก็ช่วยให้ความเหน็ดเหนื่อยจากการทำางาน เพราะครอบครัวเราชอบเดินเล่นริมชายหาด เด็กๆ ก็ชอบ หายเป็นปลิดทิ้งได้ เล่นทราย สร้างปราสาททรายกัน เล่นน้ำา เล่นบานาน่าโบ๊ท และแม้ จ ะมี ห น้ า ที่ ที่ ต้ อ งรั บ ผิ ด ชอบมากขนาดไหน บ้าง สนุกดีครับ ได้อยู่กับครอบครัวเหมือนชาร์ตแบตให้ เฮียเฉินก็ ไม่ละเลยที่จะแบ่งเวลาให้กับครอบครัว ตัวเองด้วย “ผมให้ความสำาคัญกับเรื่องงานและครอบครัวเท่าๆ กัน “นอกจากจะได้พักผ่อนริมทะเลแล้ว ผมก็ชอบพาเด็กๆ นะครับ ผมคิดว่าต้องสร้างความสมดุลให้กับทั้ง 2 สิ่งนี้ ไป ไปเดินตลาดโต้รงุ่ ไปไหว้พระทีเ่ ขาตะเกียบ ไปพระราชวังไกล ด้วยกัน อย่างช่วงวันจันทร์ถึงศุกร์ ผมกับภรรยาก็จะทำางาน กังวลซึ่งทุกครั้งที่เราไปเยี่ยมชมพระราชวังไกลกังวล อยู่ที่ร้านตามปกติครับ ส่วนลูกๆ ผมส่งให้ไปเรียนที่อุบลฯ หรือขับรถผ่าน ซ้อหญิงจะสอนให้เด็กๆ ยกมือไหว้ทกุ ครัง้ ทุกเย็นหลังรับประทานอาหาร เราก็จะโทรศัพท์คุยกันทุกวัน และจะบอกเด็ ก ๆ ว่ า “ในหลวงอยู ่ ใ กล้ ๆ เราเสมอ

ซึ่ ง พวกเราก็ รู้ สึ ก อบอุ่ น ทุ ก ครั้ ง ที่ ม าเที่ ย วหั ว หิ น เหมือนได้ อยู่ภาย ใต้การดูแลของท่านครับ” ก่อนจบบทสนทนาลง เฮียเฉินยังได้ทิ้งท้ายเชิญชวน ท่านผู้อ่านให้มาสัมผัสเสน่ห์แห่งเมืองตากอากาศที่มีอายุ ครบ 100 ปี ในปีนี้ว่า “ผมอยากจะบอกว่าหัวหินทำาให้ผมประทับใจทุกครั้ง ที่ ได้มาเที่ยว เป็นเมืองที่มีมนต์เสน่ห์จริงๆ นะครับ และผม ก็เชื่อว่าใครได้มาเที่ยวหัวหินจะต้องติดใจ และประทับใจ ไม่มีวันลืมแน่นอน”

17


truefocus คนในข่าว

คนเหล็ก 2009

truegallery ทรู..แกลเลอรี่

หัวหิน...

เมืองตากอากาศแห่งความทรงจำา เรื่อง : บุรณีย์ ธีรวงศ์กิจ ภาพ : กองบรรณาธิการ

หัวหิน เมืองตากอากาศแห่งแรกในประเทศไทย และยังคงเป็นทีน่ ยิ มจนถึงทุกวันนี้ ถ้านับอายุจริงๆ ก็ครบ 100 ปีแล้ว นอกจากบรรยากาศทีม่ เี สน่หเ์ ฉพาะตัวแล้ว เรื่องราวของสถานทีต่ า่ งๆ ในหัวหินก็คงมีเสน่ห์ไม่แพ้กนั เมื่อผสมผสานกัน แล้ว เมืองแห่งนี้จึงกลายเป็นเมืองอันเป็นที่น่าหลงใหลของใครหลายๆ คน ในทุกยุคทุกสมัย ก่อนจะเป็นหัวหิน เมื่อ พ.ศ.2377 หัวหินยังเป็นเพียงป่าดง ไม่มผี คู้ นอาศัย กระทัง่ มีชาวบ้านอพยพรกรากหนีความแห้งแล้งจากเพชรบุรี มาตัง้ ถิน่ ฐานทีบ่ ริเวณ บ้านสมอเรียง กลายเป็นหมูบ่ า้ นเล็กๆ ติดชายทะเลทีม่ โี ขดหินน้อยใหญ่เรียงราย จนชาวบ้านเรียก บริ เ วณนี ้ ว่ า “แหลมหิ น ” จนเมื ่ อ พระเจ้ า บรมวงศ์ เ ธอ กรมพระนเรศวรฤทธ์ เจ้านายพระองค์แรก ได้ทรงสร้าง ตำาหนัก ไว้ ใช้รบั เสด็จเจ้านาย ณ หาดแห่งนี้ และทรงขนาน นามหาดบริเวณนีว้ า่ “หัวหิน” ในเวลาต่อมา

ถึงแม้เพื่อนคู่ค้าพื้นที่ 3 จังหวัดภาคใต้ล่าง จะโดน รุมเร้าทัง้ ภาวะเศรษฐกิจ และสถานการณ์ความไม่สงบ แต่ “บังรัน” คุณบาราฮัน ฮาแวปูแต๊ะ แห่งร้าน 76 เทเลคอม สู้เต็มที่ ถึงขนาดออกไปจัดบูธแล้วเกิดเหตุระเบิดใน ตลาดนัดก็เคยเจอมาแล้ว บูธถูกสะเก็ดระเบิดเสียหาย เล็กน้อย และโชคดีมากๆ ที่ทีมงานปลอดภัย ถึงขนาดนัน้ บังรัน ก็ยงั เดินหน้าวางแผนการขาย บุกตลาดต่อไป แล้วยังสัง่ ทำาเต็นท์ใหม่ ไฉไลกว่าเก่าด้วย โอ้ โห..ให้ ใจบังรันไปเลย พี่แน่มาก...อย่างนี้เขาเรียกว่า สุดยอดดด... โดย : ยง ถิรรุ่งเรือง

18

จุดกำาเนิดเมืองตากอากาศ สุดคลาสสิก ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 6 ระหว่างการ สำารวจเส้นทางรถไฟ จากเพชรบุรไี ปยังสายใต้ มิสเตอร์เฮนรี่ กิตตินส์ (Henry Gittins) เจ้ากรมรถไฟหลวงสายใต้ บังเอิญไปพบ หาดทรายขาวทอดยาว เต็มไปด้วยหมูห่ นิ ยื่นไปในทะเลอย่างสวยงาม จึงกราบทูลพระเจ้า บรมวงศ์เธอ กรมพระกำาแพงเพ็ชรอัครโยธิน ผูบ้ ญ ั ชาการกรม รถไฟหลวงให้ทรงทราบ พระองค์ทรงพอพระทัย ในความงาม ของหาดนี้เป็นอย่างมาก จึงเริ่มชักชวนพระบรมวงศานุวงศ์ และข้ า ราชการชั้น ผู้ ใหญ่ ใ ห้ ม าซื้อ ที่ดิน ติ ด ชายทะเลหั ว หิ น และสร้างบ้านพักตากอากาศ จนเป็นจุดกำาเนิดให้ หัวหิน เป็นเมือง ตากอากาศที่ ได้รับความนิยม

สถานีรถไฟหัวหิน สถานีรถไฟหัวหิน สร้างเสร็จในปี พ.ศ.2454 และทำาหน้าที่ เป็นเหมือนประตูทเ่ี ปิดตัวหัวหินในฐานะเมืองตากอากาศเป็น ครัง้ แรกผูค้ นก็เริม่ หลัง่ ไหลกันมาเทีย่ วหัวหินเพิม่ ขึน้ นับแต่นน้ ั มา เอกลักษณ์อนั โดดเด่นสง่างามของสถานีรถไฟแห่งนี้ คือ “พลับพลาพระมงกุฏเกล้าฯ” ทีพ่ นั เอกแสง จุลจาริตต์ ผูว้ า่ การรถไฟในขณะนัน้ ได้พจิ ารณาให้นาำ ชุดอุปกรณ์ทถ่ี กู รือ้ ถอน จากพลับพลาจตุรมุขทีพ่ ระราชวังสนามจันทร์ มาปลูกสร้าง ขึน้ ใหม่ทส่ี ถานีรถไฟหัวหินในพ.ศ.2511 เพื่อใช้เป็นทีป่ ระทับ ขึ ้น และลงรถไฟของพระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู ่หั ว ฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

โรงแรมรถไฟ ทางรถไฟสายใต้แล้วเสร็จ สามารถเชื่อมต่อกับ แหลมมลายูได้ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า เจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชประสงค์ ให้เมืองไทยมี สถานทีพ่ กั ตากอากาศในระดับสากล จึงมีพระราช ดำาริ ให้กอ่ สร้าง โฮเต็ลหัวหิน ขึน้ และกำาหนดให้เป็น โรงแรมสำาหรับพักตากอากาศหรูหราตามแบบยุโรป เดิมตัวโรงแรมเป็นอาคารรูปตัวแอลสองชัน้ ครึ่งตึกครึ่งไม้ ชั้นล่างเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก มีหอ้ งโถงใหญ่ ระเบียงทางเดินและบันไดตกแต่ง ด้วยไม้สกั และหินอ่อนอิตาลี ชัน้ บนเป็นไม้ทง้ั หมด ประตูหน้าต่างทำาด้วยไม้สัก มีห้องพัก 14 ห้อง เห็นวิวทะเลชัดเจน ภายในตกแต่งอย่างหรูหรา พร้อมสิ่งอำานวยความสะดวกทันสมัยที่ส่งั ตรงจากยุโรป ภายหลังมีการต่อเติมอาคารเพิม่ เติม จึงมีการเปลีย่ นชื่อ เป็น โรงแรมรถไฟหัวหิน และเจริญเติบโตมาพร้อมๆ กับ เมืองตากอากาศแห่งนี้ จนถึงปัจจุบนั คือ โรงแรมโซฟิเทล เซ็นทารา แกรนด์ รีสอร์ทแอนด์วลิ ล่า หัวหิน ทีย่ งั คงได้รบั ความนิยมเช่นในอดีต

seetrue PrePay

ทรูมูฟแบบเติมเงิน #123# เช็คยอดทันใจ วันนี้ เพื่อนคู่ค้าสามารถแนะนำาลูกค้าให้เช็ค ยอดค่าใช้บริการต่างๆ ได้ดว้ ยตนเอง ด้วยตัวเลข จำาง่าย #123# สนามกอล์ฟหลวง สร้างขึน้ พร้อมๆ กับโรงแรมรถไฟอยูต่ รงข้ามสถานีรถไฟ หัวหิน เป็นสนามกอล์ฟหลวงที่ได้รบั พระราชทานจากพระบาท สมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ 6 ทีท่ รง มีพระ ปรมาภิไธยให้ปรับปรุงพืน้ ทีด่ ว้ ยแรงคนเพื่อก่อสร้างสนามกอล์ฟ นี้ และสร้างเสร็จในปี พ.ศ. 2465 โดยพระองค์เสด็จเป็น องค์ประธานในพิธีเปิด และได้ทรงกอล์ฟเป็นปฐมฤกษ์ ต่อมามีการก่อสร้างเพิม่ เติมจาก 9 หลุม เป็น 18 หลุม ตามมาตรฐานสากลในสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้า เจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ 7 สำาหรับยุคนัน้ จัดว่าเป็นสนามกอล์ฟ ทีท่ นั สมัย ทีส่ ดุ ในเอเชียอาคเนย์ ทุกครัง้ ทีพ่ ระองค์และสมเด็จ พระนางเจ้ารำาไพพรรณี บรมราชินี เสด็จแปรพระราชฐาน ยังพระราชวังไกลกังวล จะต้องเสด็จมาทรงกอล์ฟเป็นประจำา ซึง่ ในปัจจุบนั สนามกอล์ฟแห่งนี้ ได้เปิดให้บริการแก่ประชาชน ทั่วไป และใช้เป็นสนามแข่งระดับชาติ

ตลาดฉัตร์ ไชย ขณะมีการสร้างพระราชวังไกลกังวล พระเจ้าบรมวงศ์ เธอ กรมพระกำาแพงเพ็ชรอัครโยธิน ต้นราชสกุลบูรฉัตร ได้สร้าง ตลาดฉัตร์ไชย ขึน้ โดยออกแบบให้มหี ลังคาโค้งครึง่ วงกลมต่อเนื่องกัน 7 โค้ง เพื่อสื่อว่าเป็นการสร้างขึน้ ในสมัย รัชกาลที่ 7 ตัวอาคารเป็นคอนกรีต สูงโล่ง อากาศถ่ายเท สะดวก จึงถือเป็นตลาดที่ถูกสุขลักษณะที่สุดในสมัยนั้น และยังคงอยู่คู่หัวหินมาจนถึงปัจจุบัน

พระราชวังไกลกังวล อี ก ห นึ่ ง ส ถ า ปั ต ย ก ร ร ม สำ า คั ญ ข อ ง หั ว หิ น พระราชวังไกลกังวล ก่อสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 7 ด้วย พระราชทรัพย์สว่ นพระองค์ สำาหรับเสด็จแปรพระราชฐานใน ฤดูรอ้ น และพระราชทานแด่สมเด็จพระนางเจ้ารำาไพพรรณี พระบรมราชินี ภายในมีพระตำาหนักใหญ่ 4 หลัง ได้แก่ พระตำาหนัก เปีย่ มสุข ปลุกเกษม เอิบเปรม และเอมปรีด์ ทีม่ ชี อื่ คล้องจอง กัน โดยออกแบบให้เป็นสไตล์เมดิเตอร์เรเนียน ทีผ่ สมผสาน และประยุกต์ความเป็นอยู่แบบไทยเข้าไปด้วย ทั้งหมดนี้ พระตำาหนักเปี่ยมสุข เป็นพระตำาหนักที่สำาคัญที่สุด เพราะ เป็นทีป่ ระทับของพระเจ้าอยูห่ วั และพระราชินที กุ พระองค์ หากมองจากทะเลด้านหน้า จะเห็นพระตำาหนักองค์นี้ ตั้งโดดเด่นอยู่กลางพระราชฐาน

#123# เช็คยอดเงินและวันใช้งาน สำาหรับลูกค้าทีต่ อ้ งการเช็คยอดเงิน และจำานวนวันใช้งานคงเหลือ แค่กด #123# แล้วกดโทรออก (ไม่เสียค่าบริการ)

#123#1# เช็ค All Together Bonus สำาหรับลูกค้าที่ใช้บริการซิมที่ม ี All Together Bonus แค่กด #123#1# แล้วกดโทรออก(ไม่เสียค่าบริการ)

#123#4# เช็คยอด โบนัสโทรฟรี (Calling Bonus) สำาหรับลูกค้าที่ต้องการเช็คยอดคงเหลือจาก โบนัสโทรฟรี แค่กด #123#4# แล้วกดโทรออก (ไม่เสียค่าบริการ)

#123#3# เช็คยอด GPRS สำ า หรั บ ลู ก ค้ า ที ่ ไ ด้ รั บ สิ ท ธิ พิ เ ศษในการใช้ บริการ GPRS ลูกค้าสามารถเช็คระยะเวลาคง เหลือในการใช้ GPRS ได้ฟรี แค่กด #123#3# แล้วกดโทรออก (ไม่เสียค่าบริการ)

#123#5# เช็คยอด SMS สำาหรับลูกค้าที่ ได้รับสิทธิพิเศษในการส่ง SMS ลูกค้าสามารถเช็คจำานวนครั้งที่คงเหลือในการ ส่ง SMS ได้ฟรี แค่กด #123#5# แล้วกดโทรออก (ไม่เสียค่าบริการ)

#123#2# เช็คยอด MMS สำาหรับลูกค้าที่ ได้รับสิทธิพิเศษในการส่ง MMS ลูกค้าสามารถเช็คจำานวนครั้งที่คงเหลือในการ ส่ง MMS ได้ฟรี ข้อมูลจาก : หนังสือ เที่ยวไทยไปกับ “นายรอบรู้” – ประจวบคีรีขีนธ์ www.huahin.go.th, www.huahinpocketguide.com

19

แค่กด #123#2# แล้วกดโทรออก (ไม่เสียค่าบริการ)


truevoice

trueget together

ตัวจริง เสียงจริง

หัวหิน..ทีฉ่ นั รัก

สัมภาษณ์ และถ่ายภาพ : เจ้าหน้าทีบ่ ริหารงานลูกค้า ทีม Wholesale Channel Planning เรียบเรียง : กองบรรณาธิการ

คุณอุษณีย์ วรกุล ร้านชฎาทอง จ.สุราษฎร์ธานี “หัวหินเป็นเมืองที่น่าอยู่มาก ไปแล้วติดใจ ต้องไปอีก ไปกับครอบครัวก็อบอุ่น ไปกับ เพื่อนๆ ก็สนุก และทุกครั้งที่ ไป ที่ที่จะขาด ไม่ได้กค็ อื ตลาดโต้รงุ่ ค่ะ คึกคัก ของกินเยอะ ด้วย เป็นบรรยากาศที่ไม่มที ่ีไหน เหมือนเลย”

คุณวนิชญา แซ่หลี ร้านแมมมอส จ.สุราษฏร์ธานี “พอดีมีบ้านญาติอยู่ที่เพชรบุรีอยู่แล้ว ก็เลยได้ไป หัวหินบ่อยๆ ทะเลสวย เล่นน้ำาสนุก แต่ที่ติดใจสุดๆ ก็คือ อาหารเจในตลาดฉัตรไชยค่ะ อร่อยเด็ดมากๆ ขอบอก”

20

รวมกันเป็นหนึ่ง

หัวหิน เมืองตากอากาศที่ ได้รับความนิยมมาโดยตลอดทุกยุคทุกสมัย ใครที่เคยไปเที่ยวหัวหินมาแล้ว ต่างก็ติดอกติดใจ จนต้องขอไปสัมผัสบรรยากาศของเมืองตากอากาศแห่งนี้ปีแล้วปีเล่า หรือแม้แต่คนที่ ยังไม่เคยไป เพียงแค่ ได้ยินบรรยากาศอันน่าประทับใจ ได้ฟังกิจกรรมสนุกๆ ที่มีไม่ขาดสายตลอดทั้งปี ก็ยังหลงเสน่ห์และใฝ่ฝันว่า จะต้องไปเยือนหัวหินให้ได้ ในสักวันหนึ่ง ไม่แปลกใจเลยที่หัวหินยังคงเสน่ห์ มิเสื่อมคลายมาตลอด 100 ปีแล้ว

คุณพัชณีย์ จิโสะ ร้าน 901 ตึกคอมพัทยา จ.ชลบุรี “ใครๆ ก็มาเล่าให้ฟังว่าไปเที่ยวหัวหินมาสนุกมาก เราก็ยังไม่มีโอกาสได้ ไปเสียที แต่ถ้ามีโอกาสนะ ก็อยากจะไปหัวหินตอนมีคอนเสิรต์ Jazz ได้ เพลง ได้ฟงั เพลง เพราะๆ กับคนรู้ ใจ กับบรรยากาศ ชิชิวๆๆ ริมทะเลหัวหิน ท่ท่าทางจะโรแมนติกไม่ใช่เล่น เลยนะคะ แต่ แต่...ยังหาใครไปด้วยไม่ได้เลยนะสิ”

คุณสุมาลี มังสา ร้านไทเกอร์มาร์ท จ.ลำาปาง “โชคดีทบ่ี า้ นอยูเ่ มืองเพชรฯ เลยมีโอกาสได้ไปหัวหิน บ่อยๆ เดือนละ 3 ครั้งเลยล่ะแต่ไปบ่อยยังไงก็ ไม่เบื่อนะคะ ชอบหัวหินที่สุดก็ตรงที่มีของอร่อย ให้เลือกกิน และก็ไม่ได้มแี ต่ทะเลนะ ทัง้ น้าำ ตก ภูเขา ก็ อ ยู ่ ที ่ หั วหิ น ทั ้ ง นั ้ น ชอบมากเลยเวลาไปเขา ตะเกียบ เพราะเหมือนได้เล่นน้ำาทะเลที่อยู่ท่าม กลางเทือกเขาเลยค่ะ”

เทคนิคการสร้าง จิตสำานึกในงานบริการ (Service Mind) ตอน สร้างจุดขาย ด้วยจุดต่าง

seetrue ทำาไมต้อง

ทรูโนว – เลจ แพ็กแกจ

เรื่อง : ทีม People Management & Development

“งานบริการ” ก็คือ “งานเรียกร้องความสนใจ” เพื่อดึงดูดใจให้ลูกค้าเข้ามาใช้สินค้าและบริการของคุณอยู่ตลอดเวลา มิใช่เพียงเฉพาะช่วงแรกเท่านั้น แต่เป็นการดึงดูดให้กลับมาใช้บริการของเราต่อๆ ไป หลายๆ คนอาจมุง่ เน้นทีจ่ ะสร้างความประทับใจให้กบั ลูกค้าเพียงช่วงเริม่ ต้น จนลืมคิดไปว่า เมื่อเวลาผ่านไปลูกค้าอาจเปลีย่ นใจ ไม่มาใช้บริการของเราต่อก็เป็นได้ หรือบางคนก็อาจมีความเชื่อทีว่ า่ ลูกค้าจะต้องกลับมาใช้บริการของคุณอย่างแน่นอน ซึง่ อาจ เป็นเหตุให้คุณมิได้สนใจที่จะพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของงานบริการเลย จริงอยู่ที่ว่าการพัฒนาคุณภาพในงานบริการนั้น เป็นสิ่งที่สำาคัญในการกระตุ้น หรือจูงใจ ให้ลูกค้าเกิดความจงรักภักดีในบริการที่คุณมอบให้แต่จะทำาอย่างไรให้ลูกค้าเกิดความ จงรักภักดี นั่นคือการที่ต้อง ถามตัวเองก่อนว่า “อะไรคือจุดขาย” ของคุณ จุดขาย ก็คือ จุดเด่นที่เป็นข้อแตกต่าง ของงานบริการที่คุณมีเมื่อเปรียบเทียบกับรูปแบบการให้บริการของผู้อื่น โดยพบว่ามีเหตุผลสนับสนุนมากมายที่จำาเป็นต่อการสร้างจุดต่างของตนเองให้เกิดขึ้น

ผูกจิตผูกใจลูกค้าเก่า บ่อยครัง้ ทีพ่ บว่าลูกค้าเก่าหันไปใช้บริการหรือสินค้าจากผูอ้ นื่ ถึงแม้วา่ สินค้าหรือบริการทีค่ ณุ นำาเสนอ

จะมีราคาถูกกว่าก็ตาม…แล้วนั่นเป็นเพราะอะไร? “ราคา” อาจเป็นส่วนหนึ่งในการผูกใจลูกค้าไว้ได้ แต่สำาหรับคนบางกลุ่ม ราคาไม่ใช่คาำ ตอบสุดท้าย แต่อยูท่ ค่ี ณ ุ ภาพของสินค้าและการ ให้บริการด้วย ดึงลูกค้าใหม่ ด้วยความต่าง การทีจ่ ะชักจูง ให้ลูกค้าใหม่ที่ยังไม่เคยใช้บริการจากคุณมาก่อนเลย ให้เปลี่ยนใจมาใช้บริการของคุณได้นั้น สิ่งสำาคัญก็คือการสร้างจุดต่าง ที่คุณเองสามารถจะบอกลูกค้าได้ว่าสินค้าหรือบริการของคุณมีอะไรบ้างที่เป็นสิ่งแปลกใหม่ หรือเป็นข้อได้เปรียบเหนือคู่แข่ง บอกความประทับใจ แบบปากต่อปาก เมื่อลูกค้าพอใจในสินค้าหรือบริการทีค่ ณุ มี กลุม่ คนเหล่านีเ้ องจะถือว่าเป็น กระบอกเสียงสำาคัญที่มีส่วนช่วยขายสินค้าหรือบริการของคุณได้ และสื่อสารได้อย่างรวดเร็ว ด้วยการพูดกันแบบปากต่อปาก ้ มูลแบบไม่ตอ้ งเหนื่อย เมื่อลูกค้า เล่าต่อในลักษณะเป็นลูกโซ่ คือ “บอกต่อ” ในสิ่งที่ประทับใจและไม่ประทับใจ ได้ขอ มีความจงรักภักดีในสินค้าและบริการแล้ว คุณควรใช้ขอ้ ได้เปรียบตรงนีด้ ว้ ยการสร้างความคุน้ เคยและสนิทสนมกับลูกค้า ความไว้ เนื้อเชื่อใจนี้เองจะทำาให้ลูกค้าพร้อมและกล้าที่จะให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ แก่คุณ ซึ่งจะช่วยให้คุณนำาข้อมูลที่ ได้รับนี้ ไปปรับใช้กับ กลยุทธ์การให้บริการของคุณเองได้อย่างเหมาะสม การสร้างจุดขายเพื่อให้เกิดความต่าง จึงเป็นกลยุทธ์หนึ่งที่จำาเป็น อย่างยิ่ง ซึ่งจุดขายของแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกัน ขึ้นอยู่กับความถนัด ทักษะ และพรสวรรค์ที่ถูกสร้างขึ้นมา ซึ่งจุดขายที่จะทำา ให้เกิดความแตกต่างและสร้างเสน่ห์ ให้แก่ตัวคุณ ้ และความเบิกบาน เพียงคุณยิ้ม ก็สามารถสร้างจุดขายให้เกิดขึน้ แล้ว สังเกตเห็นได้วา่ คนทีย่ ม้ิ เก่ง เองนั้น ได้แก่ รอยยิม ร่าเริงแจ่มใส มักจะเป็นคนทีม่ องโลกในทางบวก มีเพื่อนฝูงเยอะ มีคนอยากจะเข้าใกล้และพูดคุยด้วย แม้แต่ตวั คุณเอง ก็คงไม่อยาก คุยกับคนทีท่ าำ หน้าบึง้ ตึงตลอดเวลา พูดความจริง จุดขายของคนบางคน อยู่ที่ การพูดความจริง ด้วยการนำาเสนอสินค้าและ การบริการทัง้ ทางด้านบวกและลบ ไม่ได้คาำ นึงว่าต้องขายสินค้าและบริการของตนเพียงอย่างเดียวแต่จะเน้นการให้ขอ้ มูลต่างๆ เพื่อให้ลูกค้าประกอบการตัดสินใจ และพบว่าบ่อยครั้งที่ลูกค้าจะกลับมาใช้สินค้าและบริการนั้นอีก เนื่องจากความถูกใจใน ่ี าจากใจ เสน่ห์ของคนบางคนจะอยู่ที่ความเอื้ออาทร ความพร้อมที่จะให้มากกว่าที่จะรับเพียง ข้อมูลที่ ได้รับ การให้ทม อย่างเดียว แล้วอะไรทีค่ ณ ุ สามารถให้ได้บา้ ง ซึง่ ก็มมี ากมายทีค่ ณ ุ สามารถจะแบ่งปันหรือให้ผอู้ นื่ ได้ ไม่วา่ จะเป็นการให้ความรู ้ ั ฟังทีด่ ี ลูกค้า ข้อมูล ความช่วยเหลือ ความร่วมมือ คำาปรึกษาแนะนำา ขึ้นอยู่กับว่าคุณพร้อมที่จะให้อะไร ทำาตัวเป็นผูร้ บ บางคนอาจชอบคุณเพราะคุณเป็นผู้รับฟังที่ดี พวกเขามีความต้องการที่จะมีเพื่อนที่สามารถพูดคุยหรือระบายความในใจได้ และที่สำาคัญ คนที่ลูกค้าไว้วางใจที่จะเล่าปัญหาหรือเรื่องราวต่างๆให้ฟังนั้น ย่อมจะเป็นบุคคลที่พวกเขาคิดแล้วว่าสามารถ เก็บข้อมูลหรือเรื่องราวต่างๆ ที่อาจจะเป็นความลับได้ การดูแลเอาใจใส่ บางคนมีนิสัยที่ชอบดูแลเอาใจใส่ หมั่นถามถึง สารทุกข์สุขดิบ ใส่ใจในความรู้สึกและความต้องการของผู้อื่น ไม่ได้สนใจเพียงแค่ ลูกค้าที่มาใช้สินค้าและบริการเท่านั้น คนเหล่านี้มีความห่วงใยกับลูกค้ารายอื่นๆ ทั้งที่เคยใช้ หรือยังไม่เคยใช้สินค้าและบริการ ของตนด้วยเช่นกัน คุณภาพ ของงานบริการ จุดขายของคุณอาจจะอยูท่ ค่ี ณุ ภาพของสินค้าและบริการทีค่ ณุ มี ลูกค้าหลายคนอยากใช้สนิ ค้าและบริการ ที่มีคุณภาพ และคำาว่าคุณภาพนั้น จะหมายรวมถึงความรวดเร็วในการส่งมอบสินค้า ความถูกต้องในข้อมูลหรือเอกสาร ่ อ้ ของสินค้าและบริการ ลูกค้าบางคนชอบยี่ห้อ ต่างๆ ที่ส่งมอบ ความสวยงามของสินค้าและบริการแต่ละชนิด ยีห ชอบตราประทับ หรือเป็นพวกติดแบรนด์ พอแบรนด์ดังหน่อย มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จัก จะแพงแค่ไหนหากถูกใจแล้วก็จะยอมทุ่ม แพงไม่ว่า แต่ขอพอใจไว้ก่อน ดังนั้นจุดขายสำาหรับคนกลุ่มนี้ ก็คือความพยายามสร้างชื่อเสียง ให้ตัวเองเป็นที่รู้จัก หรือสร้าง แบรนด์ ให้กับตนเอง ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถเอาชนะใจคนกลุ่มนี้ ไม่ยากเลย ลองสำารวจตนเองนะคะว่า คุณมีจุดขายอะไรที่จะทำาให้ลูกค้าสนใจในสินค้าและบริการของคุณ “จงพยายามสร้างความ ต่างในจุดขายของตนเอง” ที่จะช่วยสร้างความได้เปรียบในการขายให้กับคุณเอง

...เพราะลูกค้าทรูไลฟ์ ฟรี วิว สามารถรับสิทธิ ในการรับชมช่องรายการทั้งสาระและบันเทิง จากทรูวิชั่นส์ ได้มากขึ้น ...เพราะ ทรูโนว – เลจ แพ็กเกจ คัดสรรมาแต่ ช่ อ งรายการสุ ด ฮิ ต True Movie Hits และ True Film Asia เพื่อเอาใจคอหนังโดยเฉพาะ TrueSpark ช่องรายการการ์ตูนถูกใจ คุณหนูๆ True Sport 2 ช่ อ งรายการกี ฬา สุ ด มั นส์ ทุกประเภท ถูกใจแฟนกีฬา อย่างแน่นอน ...และเพราะจ่ายเพิม่ เพียง 199.-/เดือน เท่านัน้ ลูกค้าก็ ได้ดูเต็มอิ่มมากขึ้นถึง 54 ช่อง เพื ่ อ นคู ่ ค ้ า สามารถมอบความคุ ้ ม ค่ า จาก ทรูโนว – เลจ แพ็กเกจ เหล่านี้ ได้ ลูกค้าใหม่...ก็สามารถเลือกให้สมัครทรูไลฟ์ ฟรี วิว พร้อม ทรูโนว – เลจ แพ็กเกจ ได้ตง้ั แต่ วันแรก ที่สมัคร ลูกค้าปัจจุบัน ทรูไลฟ์ ฟรี วิว ก็สามารถให้สั่งซื้อเพิ่ม ทรูโนว – เลจ แพ็กเกจ ในราคาเพียง 199.-/เดือน ได้เช่นกัน

021


truefocus คนในข่าว

truetravel

seetrue

ไปไหนไปกัน

ทายสิ...ว่าใคร

ทรู พริวิลเลจ

ช้อป ชม ชิม

ทรู พริวิเลจ สิทธิพิเศษ เฉพาะลูกค้าทรูมฟู และเพื่อนคูค่ า้

13 แหล่งชิวที่หัวหิน เรื่อง : สมาพร ขำาเจริญ ภาพ : กองบรรณาธิการ

ลองทายดูสวิ า่ คนสวยในรูปนีเ้ ป็นใครกัน ตอนทีเ่ ห็นน่ะ นึกเท่าไรก็นึกไม่ออก มาทราบทีหลังว่าภายใต้หน้ากาก นางแมวแสนสวยนี ้ คือ คุณกัญจรัตน์ นิลพันธ์ หรือพีป่ ยุ๊ แห่ง หจก.หัวหินเทเลคอม เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส นี่เอง เป็ น ตอนที่พ่ีปุ๊ย ร่ ว มประกวดแต่ ง แฟนซี ใ นงานประชุ ม ประจำาปี “Together to Success 2009” ทีจ่ ดั ขึน้ เมื่อต้นปี ลงทุนแต่งสวยขนาดนีจ้ ะพลาดรางวัลได้อย่างไร งานนีพ้ ป่ี ยุ๊ ได้รางวัลชนะเลิศและได้รบั โทรศัพท์ iPhone 3G เป็นของ รางวัลด้วย คุม้ จริงๆ เลยค่ะพีป่ ยุ๊ โดย : กองบรรณาธิการ

“หัวหิน” เป็นอำาเภอหนึ่งใน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ซึ่ง ถื อ เป็ น สถานที ่พั ก ผ่ อ นตากอากาศที ่เ ก่ า แก่ ที ่สุ ด ใน ประเทศไทย จากเดิ ม ที ่ เ ป็ น เพี ย งหมู ่ บ ้ า นชาวประมง ”บ้านสมอเรียง” ก็ ได้มีการพัฒนาจนกลายเป็นสถานที่ ท่ อ งเที ่ยวที ่ติดอั นดั บความนิยมของประเทศในตอนนี ้ หั ว หิ น อาจเป็ น ตั ว เลื อ กหนึ่ ง ที่ เ หมาะกั บ ช่ ว งวั น หยุ ด (ทีม่ อี ยูน่ อ้ ยนิด) เนื่องจากอยูไ่ ม่ไกลจากกรุงเทพฯ มากนัก โดยสามารถเดิ น ทางได้ ห ลายรู ป แบบเลื อ กได้ ต าม อัธยาศัย ไม่วา่ จะเป็น รถยนต์สว่ นตัว รถโดยสาร เครื่องบิน หรือรถไฟ ก็ ได้บรรยากาศไปอีกแบบค่ะ ถ้าจะพูดถึง “หัวหิน” หลายคนคงนึกถึงแหล่งท่อง เที่ยวชายทะเลบรรยากาศเงียบสงบ น้ำาทะเลใส ทราย สะอาด บรรยากาศดี และประโยคสุดฮิตทีว่ า่ “หัวหินเป็น ถิ่นมีหอย” อันที่จริงแล้วหัวหินยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่ น่าสนใจบริเวณรอบเมืองอีกมากมาย รวมไปถึงแหล่ง อาหารคาวหวาน และอาหารทะเลสดๆ ที่มีให้เลือกลิ้ม ชิมรสตลอดเส้นทางการเดินทาง ว่าแล้วก็อย่ารอช้า รีบออก เดินทางไปดูกนั ดีกว่า ว่าแหล่งท่องเทีย่ วสุดฮิตของหัวหิน นั้นมีอะไรบ้าง ที่แรกที่อยากจะแนะนำาทุกคนให้ไปแวะเวียนกันก่อน ก็คือ “วัดห้วยมงคล” เป็นวัดที่ประดิษฐานรูปเหมือน หลวงพ่อทวดองค์ใหญ่ที่สุดในโลก สำาหรับใครที่ ได้ ไป คงได้อิ่มเอมใจกันถ้วนหน้า พร้อมสะสมบุญ และความ เป็นสิริมงคล ไปตลอดการเดินทาง

22

มาถึงแดนดินถิน่ ทะเลทัง้ ที ถ้าไม่ได้ลม้ิ รสอาหารทะเล คงถือว่าไม่ได้มา ขอแนะนำาร้านนีเ้ ลยค่ะ “เจ๊เขียว ซีฟู้ด” อาหารทะเลของเขาสด รสเด็ดอย่าบอกใคร ร้านนี้ตั้งอยู่ บริเวณทางไปเขาตะเกียบ มีเมนูขน้ึ ชื่อหลากหลายให้ลม้ิ ลอง ถ้ า อยากจะไปกระโดดลงทะเลให้ เ ย็ น ชุ่ ม ฉ่ำ า ปอด นอกเหนือจากหาดหัวหินแล้ว ลองไปที่ “หาดสวนสน ประดิ พั ทธ์ ” กั นดู ค่ ะ ที ่ น ี ่ จ ะมี แ นวสนประดิ พ ั ท ธ์ เ ป็ น เอกลักษณ์ของชายหาด และยังมีหาดทรายแนวหาดกว้าง ทรายสะอาด ระดับน้าำ ทะเลไม่ลกึ เหมาะกับการลงเล่นน้าำ มีบา้ นพักและสิง่ อำานวยความสะดวกต่างๆ ครบครัน พอแดดร่มลมตก ก็แวะมาชมวิวบน “เขาตะเกียบ” เป็ น เขาที ่ ย ื ่ น ออกไปในทะเลมี โ ขดหิ น สวยงาม เ ป็ น ที ่

ประดิษฐานพระพุทธรูปปางห้ามญาติขนาดใหญ่ หันหน้า ออกสูท่ ะเล บนยอดเขามีทางเดินขึน้ ไปสามารถชมทิวทัศน์ ของท้องทะเลและตัวเมืองหัวหินได้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ ยังมีวดั เขาตะเกียบซึง่ มีเจ้าแม่กวนอิมองค์ใหญ่ ให้สกั การะ แสงแดดอ่อนๆ ทีก่ ระทบไปทีพ่ ลับพลานัน้ เพิม่ มนต์เสน่ห์ บูชา ที่สำาคัญที่นี่มีลิงค่อนข้างเยอะค่ะ หากขึ้นไปอย่า ให้ตราตรึงแก่ผมู้ าเยือน เซียนถ่ายรูปไม่ควรพลาดเลยค่ะ เผลอหิว้ อาหารขึน้ ไปนะคะ อาจโดนเจ้าลิงแย่งได้ค่ะ ช่วงเที่ยงคงต้องหาอะไรอร่อยๆ กระแทกท้องอีก สำาหรับยามค่ำาคืน ที่ที่คึกคัก สักหน่อย แถวถนนเลียบทางรถไฟ จะมีรา้ นอาหารเลิศรส และมีสีสันที่สุดในหัวหินเห็น ได้แก่ ร้านครัวกรรณิการ์ ทีม่ ขี ายแต่เมนูไก่ แต่รสชาติไม่ จะเป็น “ตลาดโต้รงุ่ ”” นีล่ ะ่ ค่ะ ไก่กา หรือ ร้านธันย์ โรตี-มะตะบะ (ทับสะแก) ที่มีทั้ง ถ้ า ไม่ ม าคงถื อ ว่ า มาไม่ ถึ ง โรตีมะตะบะ และข้าวหมกไก่ รสชาติดี มี ให้เลือกรับ หั ว หิ น เป็ น แหล่ ง รวมร้ า น ประทานกั น ขายอาหารนานาชนิด ทั้ง อาหารไทย อาหารทะเล ตบท้ายด้วยของฝากจาก ร้านแม่เก็บ ร้านขนมไทย อาหารไทย และอาหารหวาน ที่มี ให้ เก่าแก่คหู่ วั หินมากว่า 60 ปี ฝีมอื ชาววังการันตี ตัง้ อย่ตู รง และอาหารหวาน เลือกชิ ม ตลอดเส้ น ถนน ถนน ซ.หัวหิน 94 หรือถ้าอยากจะทานข้าวเหนียวมะม่วง ลอง เรี ย กได้ ว่ า ต้ อ งล้างท้อง มาที่ ร้านมีชัย ข้าวเหนียวมูนแม่นงนุช ตั้งอยู่ช่วง นเลย ถึงจะชิมได้ ซ.หัวหิน 55/2 ใช้ข้าวเหนียวเขี้ยวงูอย่างดีนำามามูนกับ มาก่อนเลย ครบทุกร้านน ร้านดังรส กะทิ ทำาให้ข้าวนุ่มมัน ราดน้ำากะทิข้นรสละมุนลิ้น เด็ ด ในย่ า นนี ้ ก็ ไ ด้ แ ก่ เจ๊นไิ อศครีม หรือ ร้าน อย่าลืมแวะเดินเล่น ให้น้ำาทะเลกระเซ็นใส่หน้าที่ ผัดไท รศ. นอกจากนั น้ รศ. “ชายหาดหัวหิน” ชายหาดที่ ได้รับความนิยมมาช้านาน ยั ง มี สิ น ค้ า พื้ น เมื อ ง ง เหมาะแก่การมาพักผ่อนหย่อนใจ เนื่องจากมีบรรยากาศ และของที่ ร ะลึ ก ให้ เงียบสงบ ไม่มีเครื่องเล่นทางน้ำามาทำาให้เสียบรรยากาศ เลื อ กจั บ จ่ า ยซื้ อ หา เสน่ห์ของชายหาดที่น่นี ้นั ก็คือการขี่ม้าแกลบหน้าตาน่ารัก อีกมากมาย เดินเล่นไปตามชายหาด หากยังมีแรง และเวลาเหลื อ อีกสักวัน ยามเช้า เราสามารถไป ช้ อ ปปิ ้ง อาหาร ทะเลสดๆ และ ทะเลสดๆ อ า ห า ร แ ห้ ง ได้ ท ี ่ “ตลาด ฉั ต ร์ ไ ช ย ” ซึ่งเป็นตลาด เก่าแก่ที่มีชื่อ มี เสี ย งของหั ว หิ น รอบๆ ตลาดก็ รอบๆ ร้าน และรถขายเล็กๆ ขายอาหารมากมายให้เราได้ ไป ฝากท้อง (ที่หิวโหย) กัน อีกทีท่ ่ีไม่ควรพลาดเลยนัน่ คือ “สถานีรถไฟหัวหิน” สถานี รถไฟที่เก่าแก่และสวยที่สุดในประเทศไทยค่ะ เป็นพลับ พลาสีแดง ครีม ตั้งตระหง่าน โดดเด่น สวยสะดุดตา สำาหรับทีน่ น่ี น้ั เหมาะแก่การถ่ายรูปในยามเช้าเป็นอย่างมาก

และเนื่องจากในปีน ้ี เมืองหัวหินจะมีอายุครบ 100 ปี ทางเทศบาลเมืองหัวหินจึงกำาหนดให้มีการจัดกิจกรรม ต่างๆ ขึ้นเป็นจำานวนมากตลอดปี 2552 อย่าพลาดกัน นะคะ เพราะว่าในแต่ละเดือนนั้นจะมีกิจกรรมอะไรเด็ดๆ เกิดขึ้นมากมาย แล้วมาสนุกสุขสุดๆ กันที่หัวหินค่ะ

Buy 1 Get 1 ลูกค้าทรูมฟู ซือ้ ตัว๋ หนังราคาพิเศษ ซือ้ 1 แถม 1 รับสิทธิ์ง่ายๆ ดูได้ทุกวัน ทุกเรื่อง ทุกรอบ จำานวน 45,000 ที่นั่ง เพียงระบุโรงภาพยนตร์ที่ต้องการชม ส่ง SMS มาที่ 9989 (ครั้งละ 3 บาท) เมเจอร์ และ อีจีวี พารากอน ซีเนเพล็กซ์ เอสพละนาด ซีเนเพล็กซ์

พิมพ์ M พิมพ์ P พิมพ์ E

รอรับ SMS และรหัสตอบกลับจากทรูมูฟ เพื่อใช้แสดง ในการรับสิทธิพิเศษ ณ จุดจำาหน่ายบัตร (หมายเหตุ: “1 หมายเลข” รับได้ 1 สิทธิต่อเดือน) หมดเขต 31 ธันวาคม 2552

บริการส่งถึงบ้าน (เฉพาะกรุงเทพฯและปริมณฑล) สด สะอาด มั่นใจ ปลอดภัยทุกวัน

02-939-909

ซีพเี ฟรชมาร์ท ซือ้ 1 แถมอีก 1

ซีพีเฟรชมาร์ท ให้อิ่มอร่อย สุดประหยัดแบบต่อเนื่อง 1 ก.ค. – 31 ก.ค. 52 ซื้อไก่จ๊อซีพี 300 กรัม ราคา 85 บาท 1แพ็ก รับฟรีอีก 1 แพ็ก

ส่ง SMS พิมพ์ CP มาที่ 9989 รอรับ SMS ตอบกลับพร้อมรหัส เพื่อรับสิทธิที่ ซีพีเฟรชมาร์ท ทุกสาขาทั่วประเทศ www.cpfreshmartshop.com

อิม่ อร่อย ทีเ่ ชสเตอร์ กริลล์

เมื่อใช้จ่ายทุกรายการที่ ทรู ช้อป และทรูมูฟ ช้อป ครบ 100 บาทขึ้นไป รับคูปองเพื่อซื้อสปาเก็ตตี้ ไก่ในราคาพิเศษ 49 บาท (ปกติ 59 บาท) หมดเขต 31 กรกฎาคม 2552


truetips

เคล็ดลับขยับยอดขาย

การเป็นทรูพาร์ทเนอร์ ทำาให้หัวหินเทเลคอม เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยสร้างงาน สร้างรายได้ให้คนในท้องถิ่น ไม่ต้องออกไปหางานทำาที่อื่น

ความสำาเร็จเริ่มต้นด้วยใจ หจก. หัวหินเทเลคอม เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส สัมภาษณ์ และถ่ายภาพ : วรีพร วงษ์หิรัญวานิช เรียบเรียง : กองบรรณาธิการ

หากจะกล่าวถึงเพื่อนคู่ค้ารายใหญ่ของอำาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หลายๆ คนคงนึกถึง หจก.หัวหิน เทเลคอม เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส ซึ่งบริหารงานโดย คุณกัญจรัตน์ นิลพันธ์ หรือที่หลายๆ คนเรียกว่า “พี่ปุ๊ย” ผู้บริหารสาวสวยคนเก่ง ที่ปัจจุบันเป็นเจ้าของทรูพาร์ทเนอร์ ถึง 2 แห่ง และยังมีร้านตัวแทนจำาหน่ายซิมทรูมูฟ (S2) อีก ถึง 2 ร้านใน อ.หัวหิน แต่กว่าจะมายืนถึงจุดๆ นี้ได้ ไม่ได้เรื่องง่ายเลย วันนี ้ คุณปุย๊ ยินดีทจ่ี ะเล่าเรื่องราวบนเส้นทางธุรกิจสายนี ้ พร้อมทัง้ แบ่งปัน เคล็ด (ไม่) ลับในการขยับยอดขายไปถึงท่านผู้อ่านอีกด้วยค่ะ 16 ปีแห่งความหลัง “ย้อนกลับไปเมื่อ 16 ปีที่แล้ว เป็นปีที่พี่เริ่มต้นทำาธุรกิจ ส่วนตัว ตอนนั้นมีเพียงตึกแถว 1 ห้องกับพนักงาน 1 คนค่ะ พี่เป็นคนที่สนใจเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือมาตั้งแต่แรกแล้ว ก็เลยเปิดเป็นร้านขายโทรศัพท์มือถือ พร้อมทั้งเป็นตัวแทน ขายซิมของเครือข่ายต่างๆ ในช่วงต้นค่ะ แต่เมื่อได้รจู้ กั กับทรูมฟู ซึ่งสมัยนั้นยังเป็น ออเร้นจ์ (Orange) อยู่ ก็เริ่มสนใจที่จะเข้า ร่วมเป็นพันธมิตรทางการค้าเลย เพราะเห็นว่าเป็นองค์กรใหญ่ มีความน่าเชื่อถือสูง และยังมีแนวโน้มในอนาคตที่ดีอีกด้วย โดยทีพ่ ต่ี ง้ั เป้าหมายในการทำาธุรกิจร่วมกับทรู ก็คอื การเติบโต และก้าวไปพร้อมๆ กันค่ะ จนตอนนี้นอกจากร้านเพื่อนคู่ค้า แล้ว พี่ก็มีร้านทรูพาร์ทเนอร์อีก 2 แห่งด้วย” ทรูพาร์ทเนอร์ สร้างคน สร้างงาน “พี่มองเห็นข้อดีหลายข้อของการมาเป็นทรูพาร์ทเนอร์ ทั้งจากรูปแบบของร้านที่ทำาให้มีมาตรฐานเท่ากับทรู ช้อป ซึ่ง ช่วยสร้างความมัน่ ใจให้กบั ลูกค้าได้มาก ลูกค้าในหัวหินหันมา ใช้บริการกับเรามากขึ้นจริงๆ คะ่ และเราเองก็ให้บริการลูกค้า ได้แบบเต็มที่มากขึ้นด้วย ทั้งในฐานะที่เป็นตัวแทนจำาหน่าย ซิมทรูมูฟ ตัวแทนขายจานทรูวิชั่นส์ และยังสามารถให้บริการ หลังการขายอีกด้วย ซึง่ ทำาให้การบริหารจัดการร้านไม่ยากนัก สำาคัญที่การฝึกให้พนักงานภายในร้านมีความรู้ ในสินค้าและ บริการเป็นอย่างดี มีใจรักในงานบริการและทำางานด้วยใจรัก ซึ่งความยากก็จะกลายเป็นความง่ายค่ะ “นอกจากจะเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของพี่แล้ว พี่มองว่า ด้วยมาตรฐานการให้บริการของทรูพาร์ทเนอร์ ยังทำาให้ หัวหินเทเลคอม กลายเป็นส่วนหนึง่ ทีช่ ว่ ยพัฒนาสังคมหัวหิน ในการสร้างงาน สร้างรายได้ ให้กบั คนในท้องถิน่ ได้อกี ทางหนึง่ คนในท้องถิ่นก็ ไม่จำาเป็นต้องออกไปหางานทำาที่อื่นด้วยค่ะ” ทีมงานต้องแข็งแรง ทั้งกายและใจ “ทีมงานเป็นส่วนสำาคัญมากในการทำางาน สิ่งแรกที่เรา ต้องเตรียมให้พร้อมก็คือ การเตรียมพนักงานให้เพียงพอต่อ การให้บริการลูกค้า เริ่มตั้งแต่ทีมขายที่ต้องฝึกให้มีความ

24

กระตือรือร้น มีความรู้ ในตัวสินค้าเป็นอย่างดี และให้ข้อมูล กับลูกค้าได้อย่างถูกต้อง ส่วนทีมติดตั้งก็ต้องคัดสรรผู้ที่มี ประสบการณ์ และความสามารถโดยตรงเพื่อให้งานติดตั้ง สมบูรณ์ที่สุด ไม่เกิดปัญหาตามมาในภายหลังได้ และสุดท้าย สำาหรับทีมหลังบ้าน ทีมนี้ต้องใจเย็น รอบคอบและสามารถ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี ซึ่งความพร้อมในทั้ง 3 ส่วนนี้จะสมบูรณ์ ได้ ต้องบวกกับความตั้งใจ และเต็มใจใน การทำางานของพนักงานด้วยนะคะ พีจ่ งึ เลือกทีจ่ ะดูแลพนักงาน ให้เหมือนกับเราเป็นครอบครัวเดียวกัน ให้ความเป็นกันเอง ใส่ใจและหมั่นถามไถ่สารทุกข์สุกดิบกันเสมอ ซึ่งพี่เชื่อว่า

เป็นวิธีที่สร้างความผูกพัน และความรักในการทำางานให้เกิด กับพนักงานทุกคนค่ะ” ปรับตัวได้ ยอดขายก็ขยับ “หั วหิ นเป็ นเมื อ งที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงอยู่ ต ลอดเวลา เมื่อก่อนหัวหินยังเป็นเพียงเมืองตากอากาศเล็กๆ แต่ในปัจจุบนั หั ว หิ น ได้ ก ลายเป็ น เมื อ งท่ อ งเที่ ย วที่ สำ า คั ญ ของประเทศ มีนกั ท่องเทีย่ วมาใช้บริการมากมาย ทัง้ ชาวไทยและชาวต่างชาติ เศรษฐกิ จ ในเมื อ งหั วหิ นจึ งขยายตั ว และคึ ก คั ก ตลอดทั ้งปี แต่ก็มีการแข่งขันกันสูงขึ้นตามไปด้วย

“ยิ่งในตลาดมือถือด้วยแล้ว สังเกตได้ว่ามีร้านตัวแทน มือถือเปิดอยู่ทุกหนทุกแห่ง ทำาให้ลูกค้ามีตัวเลือกมากขึ้น ถ้าเป็นสมัยก่อน พี่ก็แค่เปิดร้านและรอให้ลูกค้าเข้ามาหา แต่ตอนนี ้ ทำาอย่างนัน้ ไม่ได้แล้วค่ะ ถ้าเรายังรอให้ลกู ค้าเข้ามาหา เพียงฝ่ายเดียว คงทำายอดขายได้ไม่ถึงเป้าแน่ๆ และลูกค้าก็ คงลืมเราในที่สุด พี่จึงต้องปรับวิธีการใหม่ โดยเป็นฝ่าย ออกไปหาลูกค้าเองด้วย ทั้งไปเยี่ยมเยียนลูกค้าเก่า และ หาลูกค้าใหม่ไปพร้อมๆ กนั ไปแนะนำาโปรโมชั่นดีๆ ท่เี หมาะสม กับลูกค้าแต่ละคนแบบถึงที่เลย อย่างที่พี่เปิดทรูพาร์ทเนอร์ สาขาใหม่ที่หัวหินมาเก็ตวิลเลจ ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่ทำาให้

ร้านสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้ ใกล้ชิดมากขึ้น และลูกค้าก็ สามารถเข้ามาใช้บริการกับเราได้งา่ ยขึน้ อีกด้วย เป็นผลตอบ แทนที่คุ้มค่าจริงๆ ค่ะ” ซื้อใจ ด้วยใจ “พี่เชื่อว่าเพราะการมีความซื่อสัตย์ และจริงใจในการ ให้บริการเป็นที่ตั้ง ที่ทำาให้หัวหินเทเลคอมสามารถมัดใจ คนหัวหินมาได้นานถึง 16 ปี การให้บริการทีด่ ที ง้ั ก่อนการขาย และหลังการขาย นอกจากจะเป็นการรักษาฐานลูกค้าเดิม ทีม่ อี ยูแ่ ล้ว ยังเป็นจุดทีท่ าำ ให้ลกู ค้าประทับใจและเกิดการบอกต่อ

ซึ่งช่วยเพิ่มลูกค้าใหม่ให้กับร้านได้อีกทางหนึ่งด้วย “อี ก จุ ด หนึ ่ ง ที ่ ห ั ว หิ น เทเลคอมทำ ามาโดยตลอด ก็ ค ื อ การที่พี่ ให้ความสำาคัญกับการร่วมงานกิจกรรมในท้องถิ่น อยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นงานเล็กหรือใหญ่ ทั้งไปร่วมงาน ไปเป็น ผู้สนับสนุน หรือช่วยประชาสัมพันธ์งานด้วยป้ายโฆษณา พี่เชื่อว่าสิ่งนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำาให้คนหัวหินรักและไว้ ใจเรา มาจนถึงทุกวันนี้ค่ะ” เพราะความจริงจังและจริงใจแบบนี้เอง ไม่สงสัยเลยว่า ทำาไมหัวหินเทเลคอมจึงสามารถครองใจคนหัวหินมาได้อย่าง ยาวนานจนถึงทุกวันนี้

25


trueback up

จับตา Mobile Top-Up คุณบาส : “เราเป็นเจ้าแรกที่มีการขยายช่อง ทางการเติมเงินด้วยมือถือ ในปี 2547 ซึง่ ตอน นั้นเป็นเรื่องใหม่มาก เราจึงต้องพื้นที่เพื่อไป ให้ขอ้ มูลกับตัวแทนโดยตรง ไปบอกประโยชน์ ในแง่ของความง่าย และความสะดวกสบาย ในการเติมเงินด้วยวิธีนี้ ซึ่งตอนนี้ทั้งตัวแทน และลู ก ค้ า ต่ า งก็ มี ค วามคุ ้น เคยกั บ ระบบนี ้ มากขึน้ จนฐานตัวแทนเติมเงินด้วยมือถือ (L2) ในปัจจุบนั เพิม่ ขึน้ เป็นจำานวนมาก” คุณเลี้ยง : “จากที่เราได้ไปสำารวจตลาด จะ เห็นได้ว่า นอกจากเพื่อนคู่ค้า ที่เป็นตัวแทน จำาหน่ายของเราโดยตรง (Business Partner) ก็จะมีตัวแทนเติมเงินด้วยมือถืออีก 2 กลุ่ม หลักๆ คือ คนทั่วไปที่ทำาเติมเงินด้วยมือถือ เป็นอาชีพหลัก ซึง่ จะอยูใ่ นบริเวณทีม่ คี นสัญจร ไปมามากๆ เช่น หน้าห้าง ตลาดนัด ร้านค้า ฯลฯ อีกกลุม่ หนึง่ จะเป็นกลุม่ ตัวแทนจำาหน่าย ตามตูม้ อื ถือ ซึง่ การเติมเงินก็จะเป็นส่วนเสริม ธุรกิจให้เขาได้” คุณบอย : “ซึ่งเมื่อมีตัวแทนเติมเงินเยอะขึ้น ช่ อ งทางในการเติ ม เงิ น หลากหลายขึ ้น

คนเบื้องหลัง

ปรากฏการณ์ ใหม่ แห่ ง การเติ ม เงิ น ทรู ท้อป อัพ โปรดัก แมเนจเม้นท์

(True Top-Up Product Management) สัมภาษณ์ และถ่ายภาพ : กองบรรณาธิการ

ผูป้ ระกอบธุรกิจในวงการโทรศัพท์มอื ถือ คงไม่มีใครปฏิเสธได้วา่ ตลาดโทรศัพท์มอื ถือเป็นตลาดทีม่ กี ารขยายตัวเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนื่อง นอกจากการทำายอดจำาหน่ายซิมโทรศัพท์มอื ถือแล้ว การเติมเงินก็เป็นธุรกิจอีกรูปแบบหนึ่งที่มีการเติบโต และสร้างรายได้ ให้กับการดำาเนินธุรกิจในสายนี้ ได้ ทรู ในฐานะผู้นำาชีวิตคอนเวอร์เจ้นซ์ ได้เล็งเห็นถึงความสำาคัญของตลาดการเติมเงิน ในอันที่จะเป็นช่องทางขยายธุรกิจให้กับเพื่อนคู่ค้า จากเดิมที่การเติมเงิน (Top Up) เป็นเพียงหน่วยย่อยภายใต้หน่วยงาน Product Management วันนี้ การเติมเงินได้ถูกจัดตั้งขึ้นเป็นหน่วย งาน True Top-Up Product Management ภายใต้การดูแลของ คุณทวี ชีวชื่น โดยการดำาเนินงานของผูบ้ ริหารคนเก่ง และเป็นสาวสวยตลอดการ คุณต้อ – ธนิกา วิสทุ ธิพนั ธ์ Acting Deputy Director พร้อมด้วยทีมงานคุณภาพ ที่จะมาดูแล สร้างสรรค์ และพัฒนาในเรื่องของการ เติมเงิน ซึ่งจะมาเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมธุรกิจของเพื่อนคู่ค้าต่อไป Easy Top-Up ตอบสนองทุกความต้องการ ของผู้บริโภค คุณต้อ : “True Top-Up Product Management มีหน้าที่ดูแลช่องทางการเติมเงิน ของลูกค้าทรูมูฟแบบเติมเงิน รวมไปถึง การ เติ ม เงิ น เพื่ อ ซื้ อ ช่ อ งหนั ง ของทรู วิ ช่ั น ส์ และการเติมเงินเกมส์ออนไลน์ อย่างไรก็ตาม ในเบือ้ งต้น เราเน้นไปยังการเติมเงินของลูกค้า ทรูมูฟแบบเติมเงิน ซึ่งมีจำานวนถึง 15 ล้าน เบอร์ทั่วประเทศเป็นหลัก “เป้าหมายของเรา คือ การมุ่งเน้นคิดค้น และพัฒนาวิธกี ารเติมเงินทีส่ ามารถมอบความ ง่าย และสะดวกสบายสูงสุดให้กบั ลูกค้าภายใต้ แนวคิด Easy Top- Up เหมือนกับที ่ คณ ุ ศุภชัย เจียรวนนท์ กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และประธาน คณะผูบ้ ริหารกลุม่ ทรู ได้กล่าวไว้วา่ “ผู้ใช้บริการ ระบบเติมเงินส่วนใหญ่จะซือ้ บัตรเติมเงินทีละ 1 ใบ และเมื่อใช้คา่ โทรจนหมด ก็จะต้องไปหา

26

ซื้อบัตรเติมเงินใหม่ ซึ่งอาจจะไม่มีขายหรือ คุณเลี้ยง – ณรงค์ศักดิ์ ดำารงค์ ไทย ร้านค้าปิดไปแล้ว แต่ดว้ ยบริการ Easy Top Up ดู แ ลในส่ ว นของการเติ ม เงิ น ด้ ว ยวิ ธี ท าง ผู้ ใช้บริการทรูจะสามารถเลือกเติมเงินด้วย อิเล็กทรอนิก รูปแบบต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว และง่ายดาย คุณบอย – ชุติชัย แย้มกมล ดูแล ทุกที่ทุกเวลาที่ต้องการ” ในส่ ว นของการเติ ม เงิ น ด้ ว ยบั ต รแข็ ง คุณบาส – สิทธิพงศ์ ทีฆภาคย์ รับ สร้างสรรค์บริการ พร้อมทีมงานคุณภาพ ผิดชอบในส่ ว นของการติ ด ต่ อ กั บ ช่ อ งทาง คุณต้อ : “รูปแบบการเติมเงินของเรา ตอนนี้ ต่างๆ เพื่อกระจายการเติมเงินด้วยมือถือไป มี 3 วิธหี ลักๆ คือ 1) เติมเงินผ่านบัตรเติมเงิน ยังเพื่อนคู่ค้า และตัวแทนจำาหน่ายให้ทั่วถึง (Physical Card) 2) เติมเงินผ่านช่องทาง คุณบอย : “บัตรแข็งหรือ Physical Card อิเล็กทรอนิก (Electronic Top-Up) และ เป็นรูปแบบการเติมเงินทีเ่ พื่อนคูค่ า้ และลูกค้า 3) เติมเงินด้วยมือถือ (Mobile Top-Up) โดย คุน้ เคยมากทีส่ ดุ มีทง้ั ทีเ่ ป็นบัตรเติมเงินทรูมฟู เราจะมีหวั เรือใหญ่ 4 คน ทีค่ อยดูแลรับผิดชอบ และบัตรเงินสดทรูมนั นี ่ ซึง่ สามารถใช้จา่ ยค่า การเติมเงินในแต่ละวิธ ี ตลอดทัง้ ขบวนการเลย” ทรูไลฟ์ ฟรี วิว หรือซือ้ ชัว่ โมงเกมส์ออนไลน์ก็ได้” ซึ่งได้แก่ คุณเลี้ยง : “Electronic Top-Up จะมีอยู่ 2 แบบครับ แบบที่ 1 คือ อิเล็กทรอนิก-พิน คุณไก่ – เกรียงไกร เริม่ มนตรี ดูแลใน หรือ อี-พิน (E-Pin) หรือทีเ่ รียกกันว่า บัตรอ่อน ส่วนของการเติมเงินด้วยมือถือ ซึง่ เมื่อลูกค้าแจ้งกับทางผูข้ ายว่าจะขอซือ้ บัตร

เติมเงินเป็นบัตรอ่อน ผู้ขายก็จะทำาการพิมพ์ รหัสเติมเงินออกมาในรูปของ สลิป (Slip) ลู ก ค้ า สามารถนำ า รหั ส ดั ง กล่ า วไปทำ า การ เติมเงินได้เลย และแบบที่ 2 คือ ไดเร็คท์ ท้อป อัพ (Direct Top-Up) คล้ายกับ อี-พิน ต่างกันที่ ไม่ต้อง พิมพ์สลิปออกมา เมื่อ ลูกค้ามาทีห่ น้าเคาน์เตอร์ บอกเบอร์ โทรศัพท์ แจ้งจำานวนเงินทีต่ อ้ งการเติม ผูข้ ายก็จะดำาเนิน การเติ ม เงิ น ไปยั ง มื อ ถื อ ของลู ก ค้ า ได้ เ ลย และเมื่อระบบส่งค่าโทรไป ลูกค้าก็จะได้รับ SMS แจ้งว่าระบบได้ทาำ การเติมเงินให้แล้ว” คุณไก่ : “ช่องทางการเติมเงินด้วยมือถือ หรือ Mobile Top-up เป็นช่องทางการเติมเงิน รูปแบบใหม่ทเ่ี ราเป็นผูร้ เิ ริม่ ขึน้ มา ทำาได้งา่ ยๆ เหมือนการส่ง SMS ลูกค้า สามารถทำา การเติมเงินได้จากตัวแทนเติมเงิน ทีป่ จั จุบนั มีถงึ 160,000 ราย และเติมได้ตง้ั แต่ ครัง้ ละ 10 บาท ถึงสูงสุด 1,000 บาท”

มุ่งพัฒนา เพื่อประโยชน์สูงสุดสำาหรับ เพื่อนคู่ค้า คุณต้อ : “ประโยชน์เต็มทีท่ เ่ี พื่อนคูค่ า้ จะได้รบั ก็คอื รายได้จากค่าตอบแทนจากการเติมเงิน เราจึงพยายามมุ่งเน้นขยายช่องทางในการ กระจายบัตรเติมเงินให้มากขึน้ และในอนาคต เราได้วางแผนที่จะแต่งตั้ง โมบาย ท้อป อัพ พาร์ทเนอร์ (Mobile Top-Up Partner) ซึ่งจะ เป็นคนที่ดูแลตัวแทนเติมเงินด้วยมือถือ (L2) ในแต่ละพืน้ ที ่ ซึง่ จะได้ประโยชน์ทง้ั สำาหรับ L2 ที่จะไม่ต้องเดินทางไปซื้อบัตรเติมเงินด้วย ตัวเอง และเพื่อนคู่ค้าเอง ก็จะสามารถขาย บัตรเติมเงินให้กับตัวแทนในพื้นที่การดูแล ของตนเองได้ง่ายขึ้นด้วย” คุณไก่ : “อีกอย่างหนึ่ง เรามีการทำาโปรโมชั่น กระตุ้นให้ลูกค้าเติมเงินมากขึ้นด้วยนะครับ เช่น โปรโมชั่นเติมเงินได้วัน โบนัสเติมเงิน วันอาทิตย์ (Sunday Bonus) โบนัสเติมเงิน ช่วงสงกรานต์ เป็นต้น” คุณบาส : “ในส่วนของการบริการหลังการขาย เราก็มีการนำาเอาระบบอิเล็กทรอนิกมาใช้ พั ฒ นาบริ ก ารหลั ง การขาย ให้ ส ามารถ

เมื่อมีการขยายช่องทาง การเติมเงินให้หลากหลายขึ้น เพื่อนคู่ค้าก็จะได้ประโยชน์จาก การขายบัตรเติมเงินมากขึ้นตามไปด้วย เพื่อนคู่ค้า ก็จะสามารถขายบัตรแข็งได้มาก แก้ ปั ญ หาให้ กั บ ตั ว แทนได้ ร วดเร็ ว และ ขึ้นตามไปด้วย เป็นผลประโยชน์ที่จะแปรผัน ถูกต้องมากขึ้น เช่น บริการ 97322 ที่ช่วย กันเป็นลูกโซ่ครับ” แก้ปัญหาเบื้องต้นในการเติมเงิน ที่ตัวแทน สามารถทำาได้เอง และใช้บริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง” จากซ้ายไปขวา คุณไก่, คุณบอย, คุณต้อ, คุณเลีย้ ง, คุณบาส

ได้เห็นถึงความมุ่งมั่นเต็มร้อยของทีม True Top-Up Product Management ไปแล้ว และก่อนจะจบบทสนทนาลง ทีมงาน แอบบอกเราอีกว่า ภายในปีนี้ เพื่อนคู่ค้าจะ ได้พบกับความเปลีย่ นแปลงในธุรกิจการเติมเงิน ที่จะส่งเสริมธุรกิจของเพื่อนคู่ค้าให้ดียิ่งขึ้น อย่างแน่นอน คุณต้อ : “เราจะทำาให้เพื่อนคู้ค้ารู้จักการเติม เงินมากขึ้น และอยากให้รู้สึกว่า ต่อไปนี้การ เติมเงินจะกลายมาเป็นส่วนหนึง่ ในธุรกิจของ คุณ ซึ่งเป็นโอกาสที่เพื่อนคู่ค้าจะได้พัฒนา ธุรกิจกับทรูอย่างต่อเนื่องต่อไปค่ะ”

truethumbs up ยกนิ้วให้

คุณมาริน ศิริพานิช

พนักงานขาย ร้านกวางอิเลคทรอนิกส์ จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์

“ความต้องการของลูกค้าคือสิ่งสำาคัญที่สุด” นี่คือที่สุดแห่งความตั้งมั่นใน ตลอดชีวติ งานขายของ คุณริน - มาริน ศิรพิ านิช เพราะเข้าใจว่าลูกค้าต้องการอะไร คุณรินจึงสามารถให้การดูแลลูกค้าได้อย่างดีเยี่ยมเสมอมา ไม่ใช่แค่ให้บริการใน การซือ้ ขายสินค้าเท่านัน้ แต่เธอดูแลไปถึงจิตใจ และไม่วา่ จะเป็นลูกค้าประจำาหรือ ลูกค้าใหม่ คุณรินจะสวมหัวใจเข้าไปบริการ ประหนึง่ เป็นว่าตัวเองเป็นลูกค้าเอง

สวมหัวใจลูกค้า สู่ ใจเรา “รินจะพยายามเลือกเสนอสินค้าให้ตรงตามความต้องการของลูกค้ามากที่สุด เราต้องเข้าใจว่าลูกค้าคนนี้มีบุคลิกลักษณะเฉพาะยังไง ต้องเข้าไปคุยกับเขา ด้วยวิธีไหน ซึ่งจะต้องสังเกตกันตั้งแต่ครั้งแรกที่ลูกค้าเดินเข้าร้านมาเลยค่ะ จุดที่สองที่ต้องสังเกตก็คือ คำาถามแรก หรือสินค้าชิ้นแรกที่ลูกค้าเอ่ยปากถาม จะทำาให้เรารู้ว่าลูกค้าเข้ามา แล้วต้องการอะไรกลับไปบ้าง เราจะได้เสนอสินค้า ได้ตรงจุด และไม่ยดั เยียดอะไรที่ไม่ตรงกับความต้องการ จนลูกค้าเกิดความรำาคาญ และอาจจะไม่กลับมาที่ร้านเราอีก” ตอบลูกค้า เหมือนเราเป็นลูกค้า “ริ นจะอธิบายคุ ณ สมบัติ ของสินค้าแต่ละชิ้นที่ลูก ค้าสนใจอย่ างครบถ้ วนค่ะ เพราะลูกค้าก็เหมือนกับเรา เมื่อเราเดินเข้าไปจะซื้อสินค้าอะไรสักอย่าง ยกตัวอย่าง จะไปซือ้ ซิมโทรศัพท์ เราก็ตอ้ งอยากจะรูว้ า่ ซิมแบบไหน โปรโมชัน่ อะไร เหมาะกับเราทีส่ ดุ เราเองยังอยากรูว้ า่ ซิมทีซ่ อ้ื ไปจะดีทส่ี ดุ เหมาะกับเราทีส่ ดุ หรือยัง ลูกค้าก็เช่นกันค่ะ เราต้องเอาใจใส่เขา เหมือนเอาใจใส่ตัวเราเอง” ใส่ ใจลูกค้าอย่างทั่วถึง “สำาหรับริน ไม่ว่าจะเป็นลูกค้าประจำา หรือลูกค้าใหม่ รินจะให้การดูแลและ ให้ความสำาคัญเท่ากันหมดค่ะ เพราะลูกค้าทุกคนย่อมต้องการการดูแลที่ดีที่สุด รินนึกถึงความรูส้ กึ ของเราเองเวลาเดินเข้าร้านค้า แล้วคนขายคุยเล่นแต่กบั ลูกค้าประจำา ปล่อยให้เรายืนเลือกสินค้าอย่างเก้ๆ กังๆ คนเดียว คงไม่ดแี น่ หรือว่าเดินเข้าร้าน ไปแล้ว คนขายเห็นว่าเราเป็นลูกค้าเก่าที่เคยซื้อของของเขาแล้ว ก็เลยละเลย ไม่มาถามว่าเราอยากได้อะไร เพราะมัวแต่ให้ความสนใจอยู่แต่กับลูกค้าใหม่ เราก็คงรู้สึกแย่เหมือนกัน”

“ เราขอยกนิ้วให้คุณริน ยอดนักขาย ผู้สวมหัวใจของลูกค้าอย่างแท้จริง ” สัมภาษณ์ และถ่ายภาพ : เจ้าหน้าที่บริหารงานลูกค้า ทีม Wholesale Channel Planning เรียบเรียง : กองบรรณาธิการ

27


...หัวหิน เป็นความทรงจำาดีๆ มาตั้งแต่เด็ก ปกติในวัยนั้นมักจะลืมไปแล้วแต่ยังจำาได้อยู่ ถ้ามีความคิดว่าอยากไปพักผ่อนตากอากาศ จะนึกถึงหัวหินเป็นที่แรก ผ่านไปกี่ปีก็ยังมีบรรยากาศที่มีชีวิตชีวา และเป็นเอกลักษณ์ไม่เสื่อมคลาย หม่อมหลวงตรีทศยุทธ เทวกุล ข้อมูลจาก : บทสัมภาษณ์ทางเว็บไซต์ http://www.newswit.com/news

iamtrue : 100 years HuaHin  

At Huahin

Advertisement