Page 1

J A A R V E R S L A G  2 0 0 8


4 Missie

5 Visie

6 Beleid komende jaren

7 Verantwoording

8 Voorwoord

10 Directieverslag 14 Algemene informatie Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. 18 Financieel overzicht Fonds Schiedam Vlaardingen e.o.

INHOUD

21 Statistische gegevens 22 Organisatie Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. 23 Bestuur Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. 24 Bestuursverslag 26 Overzicht hoofdfuncties en nevenfuncties bestuur/directeur Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. 28 Stichting Leergeld Nieuwe Waterweg Noord voorkomt sociaal isolement 30 Het MAC staat midden in de Schiedamse maatschappij 32 De Nacht van de Nacht 34 Evaluatie leert: digiborden verhogen leskwaliteit 36 S.C. Vlaardingen Holy vernieuwt vaste honk 38 Kunst- en atelierroute maakt kunst bereikbaar 40 Stiltecentrum in de toren van de voormalige Joannes de Dooper kerk 42 Museum Vlaardingen ‘5.000 jaar cultuur en visserij’ 44 Projectenoverzicht 2008 54 Colofon Stichting Fonds Schiedam Vlaardingen e.o Schiedamseweg 53 | 3134 BB Vlaardingen T 010 475 40 33 | F 010 475 40 35 E algemeen@fondssv.nl I www.fondssv.nl

Inhoud


Missie

Missie: de doelstelling zoals vastgelegd in de statuten Het verhogen van de kwaliteit van de samenleving onder meer door het al dan niet met financiĂŤle steun en/of operationele steun van anderen (natuurlijke of rechtspersonen) verlenen van (financiĂŤle) steun aan of het zelf realiseren van projecten of doelen van algemeen maatschappelijk belang met een ideĂŤle en/of sociale strekking. Onder algemeen maatschappelijk belang zoals hiervoor bedoeld, wordt ten minste begrepen het belang op sociaal maatschappelijk gebied, alsmede op het gebied van educatie, gezondheid en welzijn, kunst en cultuur, natuur en milieu, sport en vrijetijdsbesteding. De stichting spant zich in om de opbrengst van het haar ter beschikking staande vermogen zo doelmatig mogelijk op evenwichtige wijze te besteden.

4


Visie: wat willen we bereiken

Visie

Het verbeteren van de samenleving in de regio Nieuwe WaterwegNoord met het oog op een duurzame toekomst. Dit door het verlenen van financiĂŤle steun aan bij voorkeur vernieuwende projecten met een voorbeeldfunctie van algemeen maatschappelijk belang. Te realiseren door in te spelen op actuele situaties, participatie, bewustwording en ontplooiing. Hierbij staan bevordering van het saamhorigheidsgevoel en het versterken van de zelfredzaamheid centraal. Incidenteel blijft het Fonds ook projecten buiten haar werkgebied steunen die bijdragen aan de leefbaarheid in de regio en passen binnen de doelstelling.

5


verantwoording

Beleid komende jaren en 6

beleid komende jaren Voor het jaar 2009 is een taakstellend budget van maximaal € 4 miljoen euro beschikbaar. Voor de jaren daarna wordt aan de hand van de te verwachten inkomsten het budget bepaald. Ook het Fonds moet de tering naar de nering zetten, nu de inkomsten aanmerkelijk lager uitvallen. Voor het te voeren beleid betekent dit dat er kritischer naar de aanvragen wordt gekeken, waarbij ‘verantwoord geld uitgeven’ binnen de richtlijnen centraal staat. Bij de beoordeling van de aanvragen wordt het accent gelegd op de trajecten maatschappelijk welzijn, kunst en cultuur, sport en vrije tijd en educatie. Dus in mindere mate op de trajecten gezondheid en natuur en milieu. Tevens wordt kritisch gekeken of en in hoeverre sprake is van een normale overheidstaak. Verder zal worden bezien op welke wijze het maatschappelijk rendement van onze bijdragen kan worden geëvalueerd, zodat de organisatie daar lering uit kan trekken c.q. kan bezien of aanpassing van het beleid, richtlijnen en de interne werkwijze raadzaam is.


beleid komende jaren

verantwoording

VERANTWOORDING

Stichting Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. is een organisatie die op onafhankelijke wijze beslissingen neemt en keuzes maakt ten aanzien van het gewenste donatiebeleid. Hoewel zij niet verplicht is verantwoording over haar handelen af te leggen, ziet zij het als haar maatschappelijke plicht, gezien haar verworven positie in de regio Nieuwe Waterweg-Noord, inzage te verlenen in door haar ondersteunde activiteiten. Het beeldmerk staat traditiegetrouw prominent op de omslag. ‘Villa IJzermans’, de huisvesting van een markant vermogensfonds. In het afgelopen jaar is ondermeer door het organiseren van (thema)bijeenkomsten nog duidelijker gemaakt welke doelstellingen en mogelijkheden ons Fonds heeft om hiermee onze maatschappelijke betrokkenheid helder in beeld te brengen en anderen te inspireren nieuwe initiatieven in gang te zetten. Dit levert dialoog op, waardoor beter ingespeeld kan worden op actuele ontwikkelingen. Ter benadrukking van de open communicatie krijgt u dit jaar een meer gedetailleerde inzage in de relevante gegevens van onze organisatie. Hiertoe behoren een verkorte balans en resultatenrekening over het jaar 2008 en inzage in het beleid van de organisatie voor de komende jaren. Daarnaast treft u een achttal rapportages aan over aansprekende projecten uit de verschillende trajecten. Achterin het jaarverslag is bovendien een lijst opgenomen met alle gehonoreerde aanvragen per traject.

7


voorwoord

Het aantal aanvragen is dit jaar uitgekomen op 476. Het totaalbedrag aan verstrekte donaties lag zelfs op € 14.531.796, waarvan € 6.125.000 binnen het project ‘revitalisering binnensteden’. De hoogste cijfers sinds het bestaan van het Fonds!

8

Op 19 februari 2008 is op een bijeenkomst in het Deltahotel het traject educatie voor het voetlicht gebracht, waarbij ongeveer 90 vertegenwoordigers van basisscholen uit de regio Nieuwe WaterwegNoord present waren. Onder leiding van Victor Deconinck werd besproken waaraan het basisonderwijs in onze regio financiële behoefte heeft, los van de reguliere onderwijsfinanciering. Voorafgaand aan de discussie werd een film getoond waaraan de RK basisschool Sint Jozef en de OBS Jan Ligthart hun medewerking hadden verleend. Daarnaast was Ron Davidse als onderwijsdeskundige present om vragen over wat wel en niet tot de reguliere onderwijsfinanciering behoort te beantwoorden. Een geslaagde bijeenkomst, gezien de toename van het aantal aanvragen binnen dit traject! Opvallend is dat de scholen, tijdens de bijeenkomst aangeduid als ‘educatieve ondernemer’, met name financiële bijdragen voor digitale schoolborden aanvroegen. Maar ook bereikten ons aanvragen op het vlak van ouderkamers, klimaatbeheersing, praktijklokalen en het oppimpen van schoolpleinen die ook een wijkfunctie hebben. Totaal voor ruim 1,5 miljoen euro! Op bladzijde 34 treft u hiervan een evaluatie aan die nader ingaat op de beleving, ondervonden obstakels en terugblik op de realisatie. Na een brainstorm, meerdere discussies en een extra vergadering op 31 maart 2008 heeft het bestuur in juni besloten € 25 miljoen uit haar vermogen te oormerken voor aanpak van de binnensteden in de regio Nieuwe Waterweg-Noord, waarmee het bestuur beoogt initiatieven te stimuleren. Zo kunnen de gemeenten Schiedam en Vlaardingen aanspraak maken op elk € 10 miljoen en Maassluis op € 5 miljoen. In juni 2008 is dit vervolgens besproken met de drie burgemeesters en in juli 2008 gecommuniceerd. Bij deze revitalisering van de binnensteden kan worden gedacht aan de volgende terreinen: Vastgoedontwikkeling met een publieke functie. Beeldbepalende en monumentale panden. Stoffering van de openbare ruimte. Culturele en toeristische infrastructuur.


VOORWOORD Voor de aanpak van de binnensteden is een leidende rol voor de betreffende gemeenten weggelegd. Zij kunnen voorwaarden scheppen en houden zich bezig met het inrichten van de openbare ruimte. Het Fonds wenst dat de gemeenten samenwerken met andere participanten in de binnensteden en ook zij een relevante eigen bijdrage leveren. Met de bijdrage van het Fonds kan een duw worden gegeven aan een daadwerkelijke verandering en daarmee een vliegwieleffect teweeg worden gebracht voor de sociaal economische vooruitgang. Voor de toekenning van de donaties blijft het bestuur verantwoordelijk maar is er een belangrijke regisserende en adviserende rol voor de burgemeester. Inmiddels zijn de eerste financiële toezeggingen gedaan. Aan bijvoorbeeld Stichting Het Vlaardings Museum voor de uitbreiding van het museum en aan Stichting Vele Vlaardingers Eén Huis voor de inrichting van het stiltecentrum in de onderruimte van de toren van de voormalige Joannes de Dooper Kerk aan de Hoogstraat in Vlaardingen. Een verslag over de stand van zaken van deze twee projecten treft u aan op bladzijde 40 tot en met 43. Het jaar 2008 kenmerkte zich evenwel niet alleen met betrekking tot recordcijfers betreffende donaties. Aan de inkomstenzijde zijn wij ook getroffen door de met name in de tweede helft van het verslagjaar ingezette marktontwikkelingen op de beurs. Dus extremen aan de uitgaven- en de inkomstenkant. Dat heeft ertoe geleid dat voor 2009 strakker aan het donatiebudget wordt vastgehouden en er in het voorjaar 2009 door het bestuur een bezinning op het toekomstige beleid heeft plaatsgevonden. Dit betekent dat er vanaf april stringenter wordt gekeken naar de kwaliteit van de aanvragen, waarbij vernieuwing en participatie centraal staan. Een goed voorbeeld is de zelfwerkzaamheid van de Honk- en Softbalvereniging Vlaardingen Holy, een project dat beschreven wordt op pagina 36. Tevens zullen de donaties nadrukkelijker geëvalueerd worden. Als voorbeelden Stichting Leergeld, waarover u kunt lezen op pagina 28 en het cliëntgestuurd multifunctioneel dagactiviteitencentrum op pagina 30. De begroting voor 2009 is taakstellend en de richtlijnen worden explicieter gehanteerd. Zo is, in afwijking van eerdere plannen, besloten af te zien van extra activiteiten ter stimulering van het traject natuur en milieu. Desalniettemin hoopt het Fonds organisaties te blijven inspireren tot vernieuwende initiatieven. mr. A.F.L. Geerdes Voorzitter

9


Activiteiten

directieverslag

Werkbezoek aan de gemeente Schiedam Op 31 januari was een delegatie bestuursleden te gast bij burgemeester en wethouders van Schiedam. Hierbij zijn nieuwe projecten, plannen en lopende zaken besproken en is er een wandeling door de binnenstad gemaakt.

10

Kennismakingsgesprek met Stichting VSB Fonds Westland Op 13 mei heeft er een kennismakingsgesprek plaatsgevonden met vertegenwoordigers van Stichting VSB Fonds Westland. Werkbezoek aan de gemeente Vlaardingen Op 1 juli werd door een delegatie bestuursleden op uitnodiging van de burgemeester en wethouders van Vlaardingen een wandeling door de binnenstad gemaakt, waarbij het college de plannen presenteerde. Er werd o.a. een bezoek aan Het Vlaardings Museum gebracht. Hernieuwde kennismaking met de besturen van het Weeshuis der Hervormden en het De Groot Fonds Op initiatief van het Fonds hebben op 21 oktober in totaal 16 bestuursleden als afgevaardigden van de drie besturen een lezing over ‘maatschappelijk verantwoord beleggen’ van de heer Stijn, PGGM, bijgewoond en informeel overleg gevoerd. Fondsenbijeenkomst Fonds 1818 Een delegatie bestuursleden was present bij een bijeenkomst met collega fondsen die in het teken stond van maatschappelijk verantwoord beleggen. Verlenen grootste donatie ooit via het reguliere proces Het Vlietland Ziekenhuis kreeg een toezegging voor een financiële bijdrage van € 1.103.282,voor het project elektronische patiëntenarm. De arm met ingebouwde touchscreen zorgt ervoor dat de patiënt op een flatscreen monitor televisie kan kijken, kan telefoneren, op internet kan surfen en informatiepagina’s van het ziekenhuis kan bekijken. Door onze donatie kan de doorberekening aan de patiënten laag worden gehouden.


Directieverslag

Invulling speerpuntproject 2006 door de gemeenten Schiedam, Vlaardingen en Maassluis van € 750.000 De gemeente Schiedam heeft in september bekend gemaakt dat de financiële bijdrage die het Fonds in 2006 in het vooruitzicht heeft gesteld aan de gemeente voor een project dat kan rekenen op brede steun wordt besteed aan vervanging van de Ooievaarsbrug. De gemeente Vlaardingen is voornemens dit bedrag aan Het Vlaardings Museum te besteden. De gemeente Maassluis gaat het bedrag investeren in aanpassingen en ontwikkeling van de sleepboothaven, waarvoor al een deeldonatie is verstrekt. Deelname aan de cursus Fondsenwerving & Sponsoring van Het Steunpunt Vrijwilligerswerk Schiedam en de gemeente Vlaardingen Afgelopen jaar heeft er zowel in het voorjaar als in het najaar een cursus Fondsenwerving & Sponsoring plaatsgevonden voor stichtingen en verenigingen uit Schiedam en Vlaardingen. In totaal hebben ongeveer 100 organisaties aan de cursus deelgenomen. Deelname aan de cursus Fondsenwerving & Sponsoring van de gemeente Maassluis Op woensdag 17 september 2008 heeft voor het eerst de cursus Fondsenwerving & Sponsoring in Maassluis plaatsgevonden. Er waren ruim 45 organisaties present in het Stadhuis. De tweede avond vond plaats op 5 november 2008. Contacten Ook dit verslagjaar heeft de directie acte de présence gegeven bij verscheidene activiteiten waaraan het Fonds een donatie heeft verleend teneinde de relatie te onderhouden met de samenleving in het Nieuwe Waterweg-Noord gebied. Deelname aan de Transparant Prijs Dit jaar is voor het eerst meegedaan aan de Transparant Prijs 2008, waarmee de initiatiefnemers meer transparantie in de jaarverslaggeving beogen. Er deden 14 vermogensfondsen mee. Het maatschappelijk belang van de vermogensfondsen vraagt om het transparant laten zien van hun betekenis voor de maatschappij. Volgens het ontvangen individuele juryrapport zijn er verbeteringen mogelijk op het vlak van financiën, evaluatie en toekomstvisie.

11


directieverslag

Vermogensbeheer

12

Marktomstandigheden Het jaar 2008 werd gedomineerd door de kredietcrisis. Het wegvallen van vertrouwen tussen banken onderling en het op grote schaal intrekken van kredietlijnen door banken had grote gevolgen voor beleggingsmarkten. In een geleidelijk proces steeg de 3 maands depositorente tot ver boven de 4,5%. Tegelijkertijd liepen de koersen van financiële instellingen sterk terug, gevolgd door de koersen van andere beursgenoteerde ondernemingen. Dit leidde tot een koersdaling van marktindices variërend tussen -38% (wereldindex) en -55% (index aandelen Azië). Ook de prijzen van grondstoffen en de waarderingen van vastgoed hadden te leiden van de kredietcrisis. Zo daalde de index van Europees vastgoed met 63%. In de zomer van 2008 werden markten verrast door enorme verliezen bij banken en noodgedwongen steunmaatregelen door overheden, soms leidend tot nationalisatie van banken. Koersen van bedrijfsobligaties daalden hierdoor enorm. Zelfs hedgefunds kregen te maken met onverwacht forse koersdalingen als gevolg van ingetrokken financieringen en zich terugtrekkende investeerders. Gedwongen verkopen waren het gevolg. Uitsluitend staatsobligaties en deposito’s boden in 2008 een positief rendement. Activiteiten In het verslagjaar 2008 is intensief overleg gevoerd met de vermogensbeheerders binnen de portefeuille (Kempen Capital Management, Merrill Lynch Bank Suisse, ING Investment Management en International Asset Management, dochter van ABN AMRO). Standaard vond dit overleg plaats door de VermogensMeesters, soms samen met de directeur van de Stichting, op locatie van de beheerders. Daarnaast heeft iedere beheerder zich ook gepresenteerd in een vergadering van de beleggingscommissie. Daarin werden de ontwikkelingen bij de beheerders besproken en zijn beheerders ook ter verantwoording geroepen over hun resultaten. Bijzondere aandacht ging uit naar de beheerder IAM vanwege de verzelfstandiging van IAM na de overname van ABN Amro door Fortis. Er is een zorgvuldig onderzoek gedaan naar de kwaliteiten van IAM en de continuïteit van deze organisatie, alsmede naar de consequenties van een contractherziening vanwege het feit dat IAM een Britse organisatie is. Dit is vergeleken met het door Fortis aangedragen alternatief. Uiteindelijk heeft dit geleid tot continuering van de portefeuille bij IAM. Daarnaast heeft de allocatie over beheerders de nodige aandacht gehad. Ook is aandacht besteed aan het onderwerp 'duurzaam vermogensbeheer'. Er is een start gemaakt met de verkenning van dit onderwerp en de beleidslijnen van de beheerders hierin. De beleggingscommissie is in 2008 vijfmaal bij elkaar geweest. Resultaten De beleggingsresultaten waren met name in de tweede helft van 2008 zeer teleurstellend. Bijgaande tabel laat de procentuele daling per kwartaal zien van de omvang van de beleggingsportefeuille.


Allocatie Selectie Subtotaal Markten Totaal

Q1 0,6% -3,3% -2,7% -3,4% -6,1%

Q2 0,8% 0,2% 1,0% -1,6% -0,6%

Q3 0,9% -1,9% -1,0% -7,2% -8,2%

Q4 2,5% -1,5% 1,0% -12,8% -11,8%

Totaal Veroorzaker 4,9% Zelf -6,4% managers -1,5% -23,1% Extern -24,6%

Directieverslag

Terwijl de markten -gewogen voor de portefeuille- een daling van 23,1% hebben veroorzaakt, heeft de portefeuille een daling gekend van 24,6%. Dankzij de forse onderweging in vastgoed en enigszins in aandelen, heeft de portefeuille een allocatievoordeel gehad. Dit voordeel is echter geheel teniet gedaan door de tegenvallende resultaten bij de managers (selectie-effect). De performance van de beleggingen over de laatste vier jaar ziet er als volgt uit ( x 1.000) : 2008 2007 2006 2005 Aandelen 25.639 47.062 33.948 52.209 Vastrentende waarden 40.694 47.087 59.169 73.612 Overige fondsen 0 0 99.062 58.067 High Yield 22.874 23.055 0 0 Hedge funds 36.169 51.206 0 0 Vastgoed 9.775 21.045 0 0 Beleggingsrekening 4.287 3.840 7.953 2.132 Totaal beleggingen

139.438

193.295

200.132

186.020

Directe beleggingsopbrengsten 4.043 3.380 2.582 4.853 Rendement 2,43% 1,72% 1,34% 2,73% Gerealiseerde resultaten -4.018 4.036 -1.673 1.678 Ongerealiseerde resultaten -45.540 -9.325 16.085 15.961 Indirecte beleggingsopbrengsten -49.558 -5.289 14.412 17.639 Rendement indirecte beleggingsopbrengsten -29,79% -2,69% 7,46% 9,94% Totaal Rendement -45.515 Totaal Rendement in percentage -27,36%

-1.909 -0,97%

16.994 8,80%

22.492 12,67%

De rendementen zijn gebaseerd op het gemiddeld belegd vermogen per jaar. Het was een enorm druk jaar. Er kwamen veel aanvragen binnen en er waren extra activiteiten. Dit heeft geleid tot extra uitgaven, boven het vastgestelde donatiebudget van â‚Ź 4,6 miljoen. Daarnaast is het vermogen door daling van de beurskoersen en tegenvallende beleggingsresultaten fiks in waarde gedaald, wat noopt tot een meer terughoudend beleid in 2009 en een bezinning op de toekomstige mogelijkheden van het Fonds. drs. IJsbrand van der Velden Directeur

13


A lg e m e n e i n f or m at i e

Historie

14

Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. is voortgekomen uit de Spaarbank Anno 1820 te Schiedam en de Spaarbank Anno 1823 te Vlaardingen, later opgaand in Stichting Bondsspaarbank Schiedam Vlaardingen. Beide spaarbanken werden opgericht met steun van ‘De Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen’, die al in 1784 werd opgericht. ’t Nut voerde al de doelstelling tot ‘het verbeteren van de samenleving’. Deze maatschappelijke rol werd voortgezet door de spaarbanken. Deze betrokkenheid bij de samenleving kreeg op 10 april 1991 een nieuwe impuls toen de maatschappelijke activiteiten van Stichting Bondsspaarbank Schiedam Vlaardingen werden voortgezet onder de naam Stichting Schiedam Vlaardingen Fonds, nu Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. Aanleiding vormde de aansluiting van de toenmalige Bondsspaarbank Schiedam Vlaardingen bij de VSB Groep N.V. Bij deze fusie verwierf het Fonds een aanzienlijk aandelenpakket in het concern dat nu Fortis Bank wordt genoemd. Inmiddels is dit aandelenpakket herbelegd in diverse fondsen en het beheer overgedragen aan een viertal vermogensbeheerders. De baten van het vermogen worden sindsdien aangewend voor initiatieven uit het werkgebied, waarvoor een donatiebeleid is geformuleerd.


Algemene informatie

Donatiebeleid Het donatiebeleid omvat specifieke doelen met de nadruk op financiële steun aan projecten van algemeen maatschappelijk belang met een sociale of ideële strekking. Trefwoorden zijn participatie, ontplooiing en integratie. In principe steunt het Fonds geen reguliere activiteiten van een organisatie, dat wil zeggen de activiteiten die tot de normale werkzaamheden behoren. Het Fonds is vooral geïnteresseerd in projecten die van experimentele en/of innovatieve aard zijn en die in potentie een bepaalde voorbeeldfunctie kunnen vervullen. Zo richt het Fonds zich op de trajecten: Maatschappelijk welzijn: de meeste vormen van welzijnswerk, jeugdzorg en sociaal-cultureel werk. Gezondheidszorg: initiatieven die op directe en zichtbare wijze het welzijn van patiënten en hulpbehoevenden bevorderen. Natuur en milieu: in het bijzonder educatieve en voorlichtende projecten om het natuurbesef te stimuleren. Educatie: initiatieven die de educatieve vorming van scholieren bevorderen. Sport en vrije tijd: projecten die actieve deelname aan amateursport en recreatieve activiteiten bevorderen. Kunst en cultuur: de bevordering van cultuurdeelname. De voorkeur gaat uit naar voorbeeldstellende en bijzondere publieksactiviteiten die de belangstelling voor kunst en cultuur stimuleren. Ook restauratieprojecten en initiatieven tot behoud van cultureel erfgoed komen in aanmerking. Individu: mits degene met de realisatie van het initiatief een voorbeeldfunctie vervult voor groepen uit de samenleving.

15


A lg e m e n e i n f or m at i e

Richtlijnen en criteria

16

Het Fonds verleent steun aan concrete en afgebakende projecten, die een raakvlak hebben met de samenleving in Schiedam, Vlaardingen of Maassluis. Ook wordt steun gegeven aan projecten met een looptijd van enkele (in de regel maximaal vier) jaren. De steun heeft nimmer een permanent karakter. Incidenteel steunt het Fonds ook projecten buiten haar werkgebied die bijdragen aan de leefbaarheid in de regio en passen binnen de doelstelling. Bij aanvragen van overheden, overheidsinstellingen of vrijwel geheel door de overheid gesubsidieerde instellingen, wordt in het bijzonder getoetst of en in welke mate het project behoort tot een normale overheidstaak.

Er wordt in principe geen steun gegeven aan: • • • • • •

instellingen en projecten met een uitgesproken commercieel, politiek of religieus karakter. projecten die buiten de regio plaatsvinden. projecten die reeds een aanvang hebben genomen of binnen een termijn van 6 weken plaatsvinden. instellingen die een aanvraag indienen ter dekking van exploitatiekosten of overheadkosten. instellingen die een niet projectgebonden aanvraag insturen. instellingen die over voldoende eigen vermogen beschikken om een project zelf te kunnen financieren.

In alle gevallen is het oordeel van de directie en het bestuur van Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. bindend bij het al dan niet honoreren van een aanvraag. Hiertegen is geen beroep mogelijk.


Algemene informatie

Behandeling aanvragen Voor de behandeling van verzoeken om financiële steun zijn twee projectleiders werkzaam. Zij bekijken de projecten primair op inhoud en kwaliteit en geven hierover advies aan de directeur. Hij bepaalt of een aanvraag voor financiële steun wordt gehonoreerd. Deze vergadering vindt tweemaal per maand plaats. Aanvragen van € 25.000,-- en hoger worden, voorzien van een advies, ter beoordeling voorgelegd aan het bestuur (eens per kwartaal). Het streven is de aanvragen tot € 25.000,-- binnen vier weken tijd van een beoordeling te voorzien. Aanvragen voor een donatie moeten ruim van te voren schriftelijk worden ingediend. Het Fonds kent gestandaardiseerde aanvraagformulieren. Deze kan men downloaden, online invullen op de website (www.fondssv.nl) of op verzoek per post laten toesturen. Een • • • • • • •

volledige aanvraag omvat: een aanvraagformulier; gegevens van de aanvragende instelling (statuten en recent uittreksel inschrijving Kamer van Koophandel, niet ouder dan één jaar); laatst verschenen jaarrekening en jaarverslag; een uitgebreide projectbeschrijving; een overzicht van instellingen waar eveneens een aanvraag voor een bijdrage is ingediend; een gedetailleerde begroting en dekkingsplan; de naam van één of meer contactpersonen met telefoonnummer (overdag).

Overeenkomst Organisaties die een donatie toegekend krijgen ontvangen hiervan een bevestigingsbrief met bijlagen. Door middel van het retourneren van de akkoordverklaring wordt een overeenkomst aangegaan. In de bevestigingsbrief met bijlagen staat precies aangegeven wat beide partijen van elkaar mogen verwachten. Ook de algemene voorwaarden die Stichting Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. hanteert, maken deel uit van de genoemde bijlagen.

Vrijstelling van schenkingsrecht door toekenning ANBI voor onbepaalde tijd Stichting Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. is aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) op onder andere het gebied van schenking. Hierdoor blijven schenkingen in het algemeen belang vrijgesteld voor het recht van schenking.

17


Balans per 31 december 2008

financieel overzicht

2007

Vaste activa Kantoorpand 2.500.000 2.500.000 Andere vaste bedrijfsmiddelen 51.000 77.676 2.551.000 2.577.676 FinanciĂŤle vaste activa 1) Aandelen 25.639.454 47.062.082 Vastrentende waarden 40.694.043 47.086.601 High Yield 22.873.706 23.055.067 Hedge funds 36.168.600 51.206.334 Vastgoed 9.775.023 21.045.417 Overige fondsen - Liquiditeiten 2) 4.287.328 3.839.466 139.438.154 193.294.967 Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa 944.265 137.281 Liquide middelen 1.757.627 1.415.900 Totaal activa 144.691.046 197.425.824 Eigen vermogen Kapitaal 150.000.000 ContinuĂŻteitsreserve 7.100.000 Risico reserve beleggingen 13.999.959 Bestemmingsreserve 3) 21.125.000 Overige reserves -64.493.081 127.731.878 Kortlopende schulden en overlopende passiva Schulden aan leveranciers 56.949 Projectverplichtingen 16.697.587 Belastingen en premies sociale verzekeringen 38.243 Overige schulden en overlopende passiva 166.389 16.959.168 Totaal passiva

18

2008

144.691.046

150.000.000 6.600.000 24.398.724 8.104.614 189.103.338 30.200 8.023.111 49.138 220.037 8.322.486 197.425.824


Staat van Baten en Lasten over 2008 2008 2007 Baten 4) Netto baten uit vermogen 3.231.497 2.429.209 Overige opbrengsten 24.420 30.422 Koersresultaten, gerealiseerd en ongerealiseerd -49.557.705 -5.288.044 Som der baten -46.301.788 -2.828.413 Lasten Personeelskosten 307.494 Afschrijving op materiĂŤle vaste activa 26.676 Huisvestingskosten 102.383 Communicatiekosten 142.977 Autokosten 7.037 Kantoorkosten 42.680 Algemene kosten 104.415 Bestuurskosten 83.735 Som der lasten 817.397 Projectbestedingen 5) . toegekende projecten in verslagjaar -14.531.796 . vrijval projectverplichtingen 279.521 Totaalbedrag aan verstrekte donaties -14.252.275 Saldo staat van baten en lasten -61.371.460

Financieel overzicht

298.917 31.048 76.428 109.424 7.163 48.026 130.729 63.712 765.447 -6.572.738 550.576 -6.022.162 -9.616.022

Toelichting 1) Het vermogen van Stichting Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. is voornamelijk belegd in beursgenoteerde aandelen en obligaties.

Bij de berekening van de grootte van het vermogen van Stichting Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. zijn de beurskoersen per

31 december 2008 als uitgangspunt genomen.

2) De liquiditeiten van Stichting Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. worden aangehouden in deposito’s en in rekening-courant. 3) De bestemmingsreserve is gevormd voor specifiek benoemde projecten die een aanzienlijk beslag op het vermogen leggen.

De reserve dient binnen 5 jaar voor deze projecten te zijn aangewend.

4) Het in aandelen en obligaties belegde vermogen genereert jaarlijks dividend en couponrente. Het dividend is, evenals voorgaande jaren, uitgekeerd in contanten. Dit contante dividend is aangewend om de activiteiten en donaties van Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. te financieren. De contante opbrengst omvat de saldi van het contante dividend en couponrente aan gevuld met overige

opbrengsten, zoals de renteopbrengsten uit de aangehouden liquiditeiten.

5) Sinds 1991 tot en met 2008 heeft Stichting Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. een bedrag van maximaal â‚Ź 58.877.275 aan donaties toegezegd/uitbetaald.

19


s tat i s t i s c h e g e g e v e n s

financieel overzicht en 20

Bedrag goedgekeurd per traject

2008

2007

Binnensteden Maatschappelijk welzijn Educatie Gezondheid Natuur en milieu Sport en vrije tijd Kunst en cultuur

6.125 1.026 1.604 1.236 69 1.043 3.429

1.401 563 334 542 1.342 2.391

14.532

6.573

(in duizenden euro’s)

Totaal

Projectverplichtingen

Ultimo 2008 is de projectverplichting inzake toegezegde en nog niet uitbetaalde toegekende projecten toegenomen tot ruim 16,5 miljoen euro (in 2007: 8 miljoen euro).

Statistische gegevens

Aantal aanvragen

Ontvangen Vervallen

2008 476 5

2007 392 16

Totaal

471

376

Verstrekt / toegewezen Afgewezen Aangehouden / in behandeling

2008 377 73 21

2007 299 59 18

Totaal

471

376

Aantal donaties 6)

6) Aantal donaties

Het aantal verstrekte dan wel toegewezen donaties omvat het totaal van de in een bepaald boekjaar gehonoreerde aanvragen voor dat boekjaar en voor de komende boekjaren.


Financieel overzicht

Toegewezen aanvragen naar looptijd

Eenmalig Eenmalig als garantiestelling Meerjarig

2008 374 3 -

2007 289 10 -

Totaal

377

299

2008 88 11 6 56 78 133 - 5

2007 71 15 9 20 66 117 1 -

377

299

Maassluis Schiedam Vlaardingen Rotterdam Regionaal Overig

2008 69 143 144 2 12 7

2007 33 124 117 3 18 4

Totaal

377

299

Toegewezen projecten naar aandachtsgebied

Maatschappelijk welzijn Gezondheid Natuur en milieu Educatie Sport en vrije tijd Kunst en cultuur Individu Revitalisering binnensteden/gemeenten Totaal

Toegewezen project naar gemeente

Statistische gegevens

21


Directie en medewerkers Directeur drs. IJsbrand van der Velden

22

Projectleider Caroline Nieuwstraten Office-Manager Patricia van ’t Hof

bestuur

or g a n i s at i e e n

Senior Projectleider | Communicatie Ineke Koning

FinanciĂŤle administratie Ernst & Young Accountant M.H.A. Bauman RA PriceWaterhouseCoopers N.V.


Bestuur

organisatie en bestuur

De heer mr. A.F.L. Geerdes, voorzitter Zittingsduur: t/m 31 december 2012. Mevrouw M.F. Groen, vicevoorzitter Zittingsduur: t/m 31 december 2010. De heer dr. H. Boxma Zittingsduur: t/m 31 december 2010. De heer L.A. Hafkamp Zittingsduur: t/m 31 december 2011. De heer F.M. van Krugten Zittingsduur: t/m 31 december 2010. Mevrouw drs. M.G. Schuddebeurs-van Dulken Zittingsduur: t/m 31 december 2009. De heer mr. L.T. van Bree Zittingsduur: t/m 31 december 2012.

23


Bestuursverslag

In het jaar 2008 vonden vier reguliere bestuursvergaderingen plaats, te weten op 26 maart, 5 juni, 23 september en 9 december. Er vonden twee extra vergaderingen plaats. Op 31 maart voor een brainstorm over de ‘revitalisering van de binnensteden’ en op 11 november ter bespreking van een aantal concrete aanvragen binnen dit project.

24

Het bestuur bestuurt op hoofdlijnen, waarin het wordt bijgestaan door de directeur die verantwoordelijk is voor de dagelijkse leiding en uitvoering van het beleid. Bij het bestuur ligt tevens de verantwoordelijkheid voor het beleggingsbeleid van het vermogen, waarin het wordt bijgestaan door de beleggingscommissie. De beleggingscommissie bestaat uit drie bestuursleden en de directeur en wordt ondersteund door de VermogensMeesters als adviseur. De bevoegdheden van directeur, beleggingscommissie en bestuur liggen vast in een bestuursreglement en een door het bestuur vastgesteld besturingsmodel beleggingen. De beleggingscommissie overlegt met de vermogensbeheerders en stelt notities en rapportages op over beleggingsaangelegenheden ter bespreking in de bestuursvergaderingen, zoals bijvoorbeeld de jaarlijkse beoordeling van de vermogensbeheerders op de geleverde prestaties.

Bestuurswisselingen Vanwege het uittreden van de heren Fontijne en Kreber per 31 december 2008 is tijdig gestart met het werven van nieuwe bestuursleden. Dit heeft geleid tot het aantreden van de heer Van Bree per 1 december 2008. In het voorjaar van 2009 is voorzien in een tweede nieuwe bestuurslid.

Benoeming nieuwe voorzitter en vicevoorzitter De heer Kreber heeft tijdens de bestuursvergadering op 9 december de voorzittershamer officieel overgedragen aan de heer Geerdes. Mevrouw Groen is tijdens diezelfde vergadering benoemd tot vicevoorzitter. In december hebben al onze relaties een kennisgeving ontvangen van de bestuursoverdracht.


Beleidsplan in het kader van de ANBI-voorwaarden

Bestuursverslag

Om te kunnen worden aangemerkt als algemeen nut beogende instelling (ANBI) door de belastingdienst dient de instelling te beschikken over een actueel beleidsplan dat inzicht verschaft in de te verrichten werkzaamheden, het beheer van de inkomsten en de wijze waarop er aan welke doelen inkomsten worden besteed. In het verslagjaar heeft het bestuur het beleidsplan vastgesteld.

Vaststellen bestuursreglement In de vergadering op 9 december is een bestuursreglement vastgesteld, waarin onder andere uitgangspunten staan opgenomen met betrekking tot de samenstelling, bevoegdheden, verantwoordelijkheden en taken van het bestuur. Daarnaast omvat het regels over vergaderingen, werkwijze, besturingsmodel beleggingen, transparantie en verantwoording.

Beleid In het voorwoord van de voorzitter is aangegeven met welke beleidsonderwerpen het bestuur zich heeft beziggehouden en onder het kopje beleid, voorin het jaarverslag, staan de plannen voor de komende jaren vermeld.

25


Overzicht hoofdfuncties en nevenfuncties bestuur/directeur 26

De heer mr. A.F.L. Geerdes Hoofdfunctie Coördinerend vice-president rechtbank Rotterdam Nevenfuncties Lid Geschillencommissie Vereniging van Letselschadeadvocaten LSA Bestuurslid Nolet Stichting Voorzitter Raad van Toezicht NVM Voorzitter Raad van Discipline Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Gemeenschapsfonds Schiedam Vicevoorzitter Kamer van Toezicht Notariaat Rotterdam Mevrouw M.F. Groen Hoofdfunctie Directeur Mariniersmuseum Nevenfuncties Lid Bestuursraad Musea Koninklijke Marine Lid Stichting Historische Verzameling Korps Mariniers Bestuurslid International Council of Museums (t/m mei 2008) Adviseur Traditie Commissie Krijgsmacht Bestuurslid Mars et Historia Bestuurslid Stichting Waterweg Cultuurprijs Lid Traditie Commissie Koninklijke Marine Bestuurslid Stichting Rotterdam en de Mariniers De heer dr. H. Boxma Hoofdfunctie Chirurg/traumatoloog Maasstad Ziekenhuis Medisch hoofd Brandwondencentrum Maasstad Ziekenhuis Medisch manager Spoedeisende Hulp Maasstad Ziekenhuis Nevenfuncties Voorzitter van de Adviesraad van de Vereniging Samenwerkende Brandwondencentra Nederland Lid Raad van Toezicht Ongeval Stichting Bestuurslid Zuid-West Nederland Overleg Traumatologie (ZWOT) De heer mr. L.T. van Bree Hoofdfunctie Directeur Bree’s New World Nevenfuncties Voorzitter Vrienden van het Visserijmuseum Vlaardingen Voorzitter Industriële Kring Vlaardingen Lid Raad van Toezicht Stichting Het Vlaardings Museum Lid Commissie Vlaardingen voor DeltaPort Donatiefonds Stuurgroeplid Dutch Furniture Export Organisation (DUFEX)


De heer L.A. Hafkamp Voormalig Hoofdfunctie Wethouder Nevenfuncties Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Rotterdam Sportsupport Bestuurslid Stichting Nolet Voorzitter golfclub Capelle a.d. IJssel Voorzitter Stichting voor katholiek onderwijs Sint Liduina (SG Spieringshoek)

Overzicht hoofdfuncties en nevenfuncties bestuur/directeur

De heer F.M. van Krugten Hoofdfunctie Directeur Nico Holding B.V. en dochterondernemingen Nevenfuncties Voorzitter ZVV Groenoord Bestuurslid Stichting Beukenhof Lid Commissie Schiedam voor DeltaPort Donatiefonds Bestuurslid Jazzpodium Waterweg Mevrouw drs. M.G. Schuddebeurs – van Dulken Hoofdfunctie Directielid Groen van Prinsterlyceum, onderdeel van de Lentiz Onderwijsgroep Nevenfuncties Bestuurslid van de regionale VO-Raad De heer drs. IJ. van der Velden Hoofdfunctie Directeur Stichting Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. Nevenfuncties Geen

27


welzijn

M aatschappelijk 28

Stichting Leergeld Nieuwe Waterweg noord voorkomt sociaal isolement Stichting Leergeld Nieuwe Waterweg noord zorgt ervoor dat kinderen in de leeftijd van vier tot achttien jaar gewoon mee kunnen doen met schoolse en buitenschoolse activiteiten als blijkt dat er financiĂŤle belemmeringen in het gezin zijn. De stichting biedt een vangnet voor ouders die onvoldoende middelen hebben om datgene te kunnen bekostigen wat noodzakelijk is voor de ontwikkeling van hun kind of kinderen. De doelstelling is het voorkomen van een sociaal isolement en/of sociale uitsluiting van schoolgaande kinderen uit minimagezinnen.


Stichting Leergeld Nieuwe Waterweg Noord A Postbus 6158

“Van voetballen of judo leer je veel. Winnen en verliezen, samenspelen en gestimuleerd worden om je best te doen”, legt Ron Hoekstra, bestuurslid uit. “Niet meegaan met het schoolreisje, betekent ook niet mee kunnen praten over wat je samen met de klas hebt meegemaakt. Kinderen die niet leren zich sociaal op te stellen, creëren noodgedwongen een eigen wereldje. Slechte ontplooiing levert in de toekomst nog meer problemen op. Onze missie is dan ook: Alle kinderen mogen meedoen. Nu meedoen is straks meetellen.”

3130 DD Vlaardingen T 06 - 12 68 75 72 E leergeldnwn@hotmail.com W www.leergeld.nl

Drempel wegnemen “In minimagezinnen worden de uitgaven aan het kind beperkt tot eten en kleding. Vaak moeten deze gezinnen rondkomen van nog geen € 1.200,- per maand en daar moeten alle vaste lasten dan nog van af.” Ron geeft met voorbeelden aan wat dat betekent: “Geen fiets, geen computer, niet op sport of scouting. Weliswaar zijn er in de gemeenten Schiedam, Vlaardingen en Maassluis fondsen aanwezig, maar die zogenoemde voorliggende voorzieningen zijn niet altijd bekend en administratief lastig. Ook mag je als ouder pas declareren wanneer de rekening van bijvoorbeeld de sportclub is betaald. Het blijkt in de praktijk onmogelijk om een dergelijk bedrag voor te schieten. De drempel is te hoog. Onze stichting neemt die drempel weg.”

De cl ar e ren Vaak zorgt de stichting voor voorfinanciering. “Zo geven we de ouder een leergeldcheque mee, waardoor de sportvereniging weet dat wij de contributie per omgaande uitvoeren wanneer het kind als lid staat geregistreerd. Vervolgens declareren wij bij de desbetreffende gemeente. Ook zaken die niet te declareren zijn, kunnen door ons worden toegekend als blijkt dat het om een noodzakelijke uitgave in het belang van het kind gaat. Geen fiets hebben als vervoermiddel naar de middelbare school, is daar een mooi voorbeeld van.”

Toe na m e “De relatief kleine financiële ondersteuning is vaak het juiste duwtje in de rug. Het erkent de problemen van alleenstaande ouders en geeft het gevoel dat er daadwerkelijk wordt geholpen. In 2008 deden we 570 toekenningen. De bekendheid van de regionale stichting groeit, ook buiten Vlaardingen. Dat resulteerde in meer aanvragen in de tweede helft van 2008; maar liefst 336 kinderen uit Vlaardingen, Schiedam en Maassluis. In 2009 zal dit aantal aanzienlijk toenemen door de negatieve effecten die de kredietcrisis op deze extra kwetsbare doelgroep heeft”, besluit Ron Hoekstra.

MAATSCHAPPELIJK WELZijn

29


Gezondheid

Het MAC staat midden in de

30

Schiedamse maatschappij Vorig jaar werd op het Schiedamse Spinhuispad een cliĂŤntgestuurde Multifunctioneel Activiteiten Centrum (MAC) geopend, een succesvol initiatief van GGZ-Delfland en zorgaanbieder Pameijer. Een centrum bedoeld voor mensen die op zoek zijn naar een daginvulling of een andere dagbesteding om zo mee te kunnen draaien in de maatschappij. Tegelijkertijd is het MAC een ontmoetingsplaats voor de buurt en daardoor ook voor cliĂŤnten om de afstand naar de maatschappij te verkleinen.


MAC Branderstad “In het MAC worden allerlei cursussen gegeven, diverse activiteiten georganiseerd en werkprojecten gestart die alleen voor de cliënten toegankelijk zijn. Mensen met psychiatrische en/of psychosociale problemen die een grote achterstand tot de arbeidsmarkt hebben. Echter iedereen is van maandag tot en met zaterdag welkom voor de dagelijkse inloop. Buurtbewoners kunnen er iets komen drinken, tussen 11.30 uur en 13.30 uur een lekker broodje eten, of terecht voor een praatje. Deze activiteiten activeren de doelgroep in sociaal opzicht en laten het MAC in de buurt integreren. Onze cliënten krijgen daardoor weer structuur in hun leven, verdwijnen niet in hun isolement. Hier pakken zij de draad weer op en krijgen zij dan de kans om dat in hun eigen tempo te doen”, legt Henk Gorel, manager dagbesteding bij GGZ Delfland, de doelstellingen van het MAC uit.

A Spinhuispad 19

3111 XP Schiedam W www.dagbestedingdwo.nl

Professionele keuken “De buurt is enthousiast. Er is weer sfeer in de straat en veel werknemers van het callcenter So Call aan de overzijde van de straat halen in het MAC hun lunch”, vertelt Henk over de positieve ontwikkelingen sinds het MAC in september 2008 haar deuren opende. “Ook voor onze doelgroep is de ontwikkeling uiterst positief. Normaliter mengen ze zich niet makkelijk, maar nu zijn ze op hun eigen terrein en komt de ‘maatschappij’ naar binnen. De professionele keuken is daarbij echt ons visitekaartje. Deze keuken hebben wij in 2008 dankzij een bijdrage van het Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. aan kunnen schaffen. Onze cliënten, geholpen door enkele vakkrachten, hebben er een prima werkplek gevonden en kunnen echt aan de bak. Zij bereiden volgens de hoogste normen die gelden rondom keukens en voedselverstrekking de lunch. Binnenkort gaat het restaurant zelfs in de avonduren open en wordt er op donderdag- en zaterdagavond een warme maaltijd geserveerd.”

Werkproject “Een andere belangrijke ontwikkeling is de komst van de lijstenmakerij. Vorig jaar feestelijk geopend door de Schiedamse kunstenaar Jacques Tange”, somt Henk een nieuw succes op. “Dankzij een contract met een grote vaste opdrachtgever levert ook dit werkproject onze cliënten echt werk op, waardoor het een goede opstap is en een stapje dichter bij een re-integratietraject onder begeleiding van een van onze individuele trajectbegeleiders, als ze daar aan toe zijn.”

Succes uitbreiden Vandaag de dag bezoeken ongeveer 50 mensen per dag het MAC. Door de herkenbaarheid van de ingang van het centrum te verhogen, onszelf meer te promoten en de avondopening van het restaurant willen we het succes verder uitbreiden. Mogelijk kunnen we met deze service nog meer buurtbewoners binnenhalen,” is niet alleen de wens, aldus Henk Gorel, maar ook het streven van alle betrokkenen.

gezondheid

31


Natuur en milieu 32

De Nacht van de Nacht

Kunstenaars uit het hele land dragen bij aan De Nacht van de Nacht, een prachtig evenement dat onder andere aandacht vraagt voor de schoonheid van de duisternis. In Vlaardingen werd deze nacht op 25 oktober 2008 voor de tweede keer georganiseerd met een geheimzinnige tocht door een gedeeltelijk verduisterde stad. Een Vlaardings initiatief van beeldend kunstenaar Cees Eykelenboom die met de stichting Metamorphose de hele tocht organiseerde.


Stichting Metamorphose A Landstraat 53

Tijdens 'De Nacht van de Nacht' werden niet alleen in Vlaardingen, maar op tal van andere plaatsen in Nederland nachtactiviteiten georganiseerd. Een idee van de Stichting Natuur en Milieu en de Provinciale Milieufederaties om Nederland weer donkerder en mooier te maken en tegelijkertijd iets aan het klimaatprobleem te doen.

3131 CE Vlaardingen T 010 - 4604048 W www.denachtvandenacht.nl

Geheimzinnige wandeltocht De geheimzinnige donkere tocht in Vlaardingen startte bij het Deltahotel aan de Maasboulevard en eindigde op de Markt. De openingsact aan de Maasboulevard werd uitgevoerd door Compagnie Doedel, een grootse Belgische percussiegroep en meesters van het theatrale vuur. “In ongeveer twee uur tijd liepen drie groepen van zo'n driehonderd wandelaars de route. Ook onderweg door de donkere stad werden zij steeds op geheimzinnige en opwindende wijze verrast met bijdragen van beeldend kunstenaars, dichters en theatermakers. Juist om die optredens goed uit de verf te laten komen, hadden we de wandelaars in groepen verdeeld”, vertelt Cees Eykelboom beeldend. “De groepen werden voorafgegaan door diverse trommelaars. Een prachtig effect en handig, want zo wisten de artiesten wanneer ze met hun optreden konden beginnen en de wandelaars hadden een mooie leidraad welke route zij moesten volgen en konden zo optimaal genieten van de tocht en de optredens.”

Bewust worden en genieten “Met de nacht wilden we aandacht vestigen op het feit dat het in Vlaardingen nooit echt donker is. We zijn hier omgeven door kaslicht vanuit het Westland, industrielicht van Pernis en de Botlek en het eigen stadslicht. Niet alleen verdringt het de schoonheid van de duisternis, maar verbruikt het licht ook veel energie. Met de Nacht van de Nacht wilden wij de aandacht vestigen op energiebesparing en het klimaatbeleid. Daarnaast wilden we op deze dag dat de wintertijd aanbreekt, de deelnemers aan de tocht attenderen op het ‘sluiten’ van de natuur en de opmaak van de winter. Een laatste aspect waarop we de aandacht wilden vestigen, is van culturele aard. Het wordt eerder donker en dat heeft ook zijn invloed op de gemoedstoestand van mensen. De aandacht wordt van buiten naar binnen verplaatst. Met een festival als dit proberen we via cultuur de mensen met elkaar te verbinden en te laten genieten van schone kunsten”, aldus Cees die al bruist van de ideeën voor een volgende tocht.

Natuur en milieu

33


evaluatie leert:

educatie

Digiborden verhogen leskwaliteit “De digiborden zijn een groot succes; ze vormen de standaard van de toekomst”, stelt directeur Hans Posthoorn van de basisscholen St. Bernardus en Willibrordus in Schiedam onomwonden vast. “Met de digiborden krijgt lesgeven een extra dimensie, het middel daagt leerkrachten en leerlingen uit.” Het bord is een groot beeldscherm (diagonaal gemeten 1,80 meter) waarop kinderen kunnen schrijven en lezen, maar waarop ook videobeelden en internet kunnen worden opgevraagd en bekeken. Ook kan er, net als op een gewone computer, gewerkt worden met alle computer software die je wilt gebruiken.

34


Stichting voor Interconfessioneel en Katholiek Onderwijs A Postbus 198

Op de St. Bernardusschool hangen twee soorten digiborden. “Een ‘Smartboard’ waarbij je de hand als ‘muis’ gebruikt en zo met een vinger op het bord kan schrijven en klikken, een versie die uitermate geschikt is voor de allerjongsten. En de ‘HD’versie met elektronische pen die wordt gebruikt voor de hogere klassen”, legt Hans Posthoorn uit. “Bij ons vervangen de borden daadwerkelijk de krijtborden. Met dit instrument kun je op tal van manieren visueel een breuk als ‘1⁄4’ presenteren. Bijvoorbeeld als een kwart, 25% of een vierde van een cirkel. Het maakt een moeilijk begrip snel inzichtelijk en is daarmee een enorme vooruitgang voor het lesgeven.”

3100 AD Schiedam

T 010 – 426 48 30 E info@siko.nl W www.siko.nl

Ondersteunende beelden Hans Posthoorn geeft een ander voorbeeld: “Wanneer een leerling in Frankrijk op vakantie is geweest, kunnen we dat visualiseren. Via Google Earth kunnen we zelfs de camping inzoomen. Allerlei aspecten van Frankrijk zijn op te vragen en kunnen direct aan de andere leerlingen in de klas worden getoond. De ondersteunende beelden maken onderwerpen voor iedereen begrijpelijk. Spreekbeurten worden multimediaal. Op het scherm verschijnt een videofilm over het onderwerp, of de belangrijkste gegevens zijn ter voorbereiding in een powerpoint-programma opgemaakt.”

Lesgeven in de toekomst “Naast de voordelen voor leerlingen, kunnen leerkrachten zich met de digiborden beter voorbereiden op de lessen en dus de leskwaliteit verbeteren. Naar verwachting zullen binnen een aantal jaar de digiborden standaard in alle scholen hangen”, is de mening van Hans Posthoorn. “De techniek en het lesmateriaal maken het echter nu al mogelijk om met deze fantastische borden les te kunnen geven. Voordat de overheid daar de benodigde middelen voor ter beschikking zal stellen, lopen we als school gewoon achter. Eigenlijk durf je een dergelijke investering niet te vragen. Echter met de uitleg en de mogelijkheid die het Fonds bood tijdens de bijeenkomst voor het basisonderwijs in 2008, hebben alle aangesloten scholen in de regio bij SIKO, Stichting voor Interconfessioneel Katholiek Onderwijs, dan ook de aanvraag ingediend. Voor extra lesmiddelen, de digiborden en een aantal andere projecten, zoals bijvoorbeeld de nationale straatspeeldag.”

educatie

35


36

vrije tjid

sport en

S.C. Vlaardingen Holy vernieuwt vaste honk Honk- en softbal zijn prachtige sporten. Individueel als je aan slag staat en de bal moet proberen te raken. En als team wanneer je in het veld staat en moet proberen de slagman uit te schakelen. Naast spanning en sensatie, vraagt dat ook snel denkwerk om de spelsituaties goed in te kunnen schatten. S.C. Vlaardingen Holy is een club die op honk- en softbalhanden wordt gedragen.


S.C. Vlaardingen Holy

A Postbus 6095

“Zelf speel ik al vijftig jaar”, vertelt voorzitter John van de Heuvel over zijn passie. “Vroeger was dat honkbal bij Neptunes, maar de laatste jaren speel ik softbal in Vlaardingen bij een gouden club: S.C. Vlaardingen Holy. Softbal speel je op een kleiner veld, er wordt met een grotere bal gespeeld dan bij honkbal en de bal wordt onderhands aangegooid. Maar, vergis je niet! Softbal doet niet onder als sport qua plezier en beleving.”

3130 BD Vlaardingen

T 010 - 474 91 96 E info@scvlaardingenholy.nl W www.scvlaardingenholy.nl

Echte club Sporten in een team is belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. Ze leren met anderen omgaan, te winnen en te verliezen en beslissingen te accepteren. “En op onze club ben je als lid, jong of ouder en spelend of niet-spelend, belangrijk. Je helpt mee om de club draaiend en gezond te houden”, voegt penningmeester Sijmen Prins toe. “We proberen met alle 120 leden van ons sportveld in Holy een prachtig complex te maken. Dankzij de inzet van veel vrijwilligers gaat dat lukken. De leden doen het met plezier: een bardienst draaien, scheidsrechteren, coachen of meehelpen aan het onderhoud van de accommodatie. Dat maakt van onze vereniging een echte club en daardoor kunnen we met weinig middelen veel bereiken. Dankzij die zelfwerkzaamheid hebben we bij de gemeente Vlaardingen en het Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. positieve reacties gehad op onze verzoeken voor financiële bijdragen om de accommodatie op en om het veld te verbeteren met o.a. nieuwe dug-outs, licht en veilig hekwerk.”

Kennismaken Honk- en softbalteams spelen hun competitiewedstrijden van april tot oktober onderbroken door de zomervakantie. In de winter is het te koud en wordt er vaak in de zaal getraind op slaan, vangen en gooien. Al vanaf zes jaar kunnen zowel jongens als meisjes lid worden. “Het is best moeilijk nieuwe leden te vinden. Dat heeft zijn redenen. Het is een technische sport en daarom ook niet direct voor iedereen begrijpelijk. Bovendien krijgt de sport zeer weinig aandacht in programma’s als Studio Sport. Door een open dag te organiseren met als gast de bekendste honkballer en voormalig coach van het Nederlands team, Robert Eenhoorn, proberen we mensen kennis te laten maken met de sport. Ook op scholen enthousiasmeren we jongeren. Iedereen is welkom om een keer te komen kijken of mee te trainen”, nodigt John van de Heuvel geïnteresseerden uit op het mooie complex in Vlaardingen Holy.

sport en vrije tijd

37


Kunst en cultuur 38

Kunst- en atelierroute maakt kunst bereikbaar In april 2008 werd voor de tiende keer de kunst- en atelierroute in Maassluis georganiseerd. Maassluisse kunstenaars stelden samen met gastkunstenaars hun atelier open en lieten werk zien op verschillende locaties in het centrum van Maassluis. Bezoekers maakten kennis met allerlei kunstdisciplines. Er waren schilders, beeldend kunstenaars, opvoeringen van straattheater en impressionisten. Het was een gevarieerd aanbod met gast-optredens uit Nederland, BelgiĂŤ, Duitsland en ItaliĂŤ.


Stichting Maassluise Kunstenaars Per adres: A Merellaan 1219

Sinds drie jaar helpt de Maassluisse kunstenaar Olivier Beijn de route naar een hoger niveau te tillen. Hij vertelt enthousiast over het geslaagde weekend in april 2008: “We hadden bewust gekozen voor een behapbare route in het stadshart van Maassluis. Dat zorgde ervoor dat alle kunstenaars in de belangstelling kwamen te staan. We wilden het publiek meer spektakel bieden, gastkunstenaars uit binnenen buitenland toonden op een podium hun vaardigheden en artistieke talenten en lieten bezoekers zelf meedoen en beleven. Uiteraard stond het bekijken van de kunstwerken voorop; op negentien locaties exposeerden zo'n veertig kunstenaars.”

3145 GL Maassluis W www.kunstroutemaassluis.nl

Voor iedereen toegankelijk De kunst- en atelierroute was voor iedereen toegankelijk. “Dat maakte deze route juist zo aantrekkelijk. We wilden niet dat je alleen maar keek naar de kunstwerken, maar ook dat je contact kreeg met de kunstenaars”, geeft Olivier aan. “Het publiek maakte een praatje met de artiesten, bekeek hoe ze op zaterdag naaktmodellen tekenden en zondag de spelende jazzband vastlegden op doek.” Speciaal voor kinderen was er deze keer een mobiel grafisch museum gebouwd. Kinderen konden er hun eigen bierviltje bedrukken met het ambachtelijk zetten van letters. Als slotakkoord van de geslaagde dagen was er aan het eind van de tweede dag een kunstverloting.

EErste Kunststad AAN de waterweg “Kunst moet bereikbaar zijn. Kom de kunstwerken of uitvoeringen bekijken en beleven is mijn devies. De diversiteit trekt bezoekers uit heel Nederland. Ik zeg altijd gekscherend: we kunnen er niets aan doen dat we de eerste stad langs de Waterweg zijn, maar we kunnen er wel voor zorgen dat we de eerste kunststad langs het water worden. En de jaarlijks terugkerende kunst- en atelierroute draagt daar een belangrijk steentje aan bij”, stelt Olivier tot besluit tevreden vast.

kunst en cultuur

39


binnensteden

Re vitalisering 40

Stiltecentrum in de toren van de voormalige Joannes de Dooper kerk In Vlaardingen leeft al geruime tijd het idee om een stiltecentrum te realiseren. Een centrum voor alle levensbeschouwingen. De stichting Vele Vlaardingers EĂŠn Huis nam het initiatief en vond in de Raad van Kerken van Vlaardingen, de Lucaskerk en de gemeente Vlaardingen direct medestanders. Eigenlijk vielen een aantal initiatieven op deze wijze mooi in elkaar. Financiering werd mogelijk gemaakt dankzij het project 'revitalisering binnensteden'.


“De toren op de Hoogstraat wordt een toren voor alle Vlaardingers”, volgens Helen de Koning. Zij is namens de Lucaskerk betrokken bij de plannen voor het stiltecentrum. “Na de restauratie, het plaatsen van de kunstwerken en de prachtige ideeën over aanlichting zal de toren een markante plek in het centrum van de stad worden.” De toren van de voormalige Joannes de Dooper kerk dateert uit 1869 en is slechts samen met het voorportaal behouden gebleven. Twee jaar geleden is aan deze originele restanten een nieuw bouwwerk geplaatst met onder andere appartementen en een moderne kerkruimte.

Stichting Vele Vlaardingers Eén Huis A Floris de Vijfdelaan 148

3132 HN Vlaardingen

T 010 - 435 01 11 W www.vveh.nl

St il is s til In de oude toren bevindt zich op de begane grond een vierkante ruimte van vijf bij vijf meter. De plek waar vroeger de klokkenluider zijn werk deed. Nu is dat niet meer nodig, vanwege een modern klokkenspel dat op de hogere verdiepingen is aangebracht. “Binnen in de toren en het voorportaal voelt iedereen bij binnenkomst al de kracht van de stilte”, stelt Han Raeijmaekers, secretaris van de Stichting Vele Vlaardingers Eén Huis. De stichting die het stiltecentrum in de toekomst zal gaan beheren. “Juist door de relatief kleine vierkante ruimte is deze plek de ideale plaats om even stil te zijn. Het is er fysiek zelfs onmogelijk om met veel mensen plaats te nemen. Het stiltecentrum biedt zo de mogelijkheid voor iedereen tot contemplatie. Even stil te zijn, één te worden met je gedachte, met jezelf. Een stukje rust te vinden in een roerig centrum en een drukke maatschappij. Tot jezelf te komen. Stil is stil, menselijk stil, los van de straat...”

Ee n be t e kenisvolle plek “Omdat de toren oorspronkelijk deel uitmaakte van een katholieke kerk tref je er veel roomse afbeeldingen aan. Prachtige beelden van grote culturele waarde die bewaard moeten blijven en gerestaureerd zullen worden. Ze benadrukken de sereniteit van het centrum, maar daardoor straalt de plek niet de gewenste soberheid en onafhankelijkheid ten opzichte van alle levensbeschouwingen uit. Een dilemma dat is getracht op te lossen door de ruimte van het stiltecentrum met semitransparante afscheidingen in te richten. Op deze wijze kon én de sfeer worden behouden én een betekenisvolle, neutrale plek gecreëerd worden”, vertelt Helen enthousiast over de gekozen oplossing.

Vo or alle Vl a a rdingers Buiten de toren zullen kunstobjecten worden geplaatst, bijvoorbeeld een object uitgevoerd in cortenstaal. Het object vormt een poort die leidt naar het stiltecentrum. Een boog die uitnodigt om naar binnen te gaan. Naar een plek waar de deur letterlijk en figuurlijk altijd open staat. Ook het pleintje, de bestrating, het plaatsen van een fontein, een bankje voor de toren en de aanlichting van de toren zullen een positieve bijdrage aan het straatbeeld leveren. “Het zou extra mooi zijn om Vlaardingers en Vlaardingse bedrijven bij de realisatie te betrekken”, stelt Han tot besluit. “Om er op die manier een echt Vlaardings gebeuren van te maken, voor alle Vlaardingers, ongeacht hun geloof en levensbeschouwing.”

Revitalisering binnensteden

41


binnensteden

Re vitalisering 42

Museum Vlaardingen ‘5.000 jaar cultuur en visserij’ Het Vlaardings Museum gaat uitbreiden. Na een aantal schetsontwerpen is een definitieve variant gekozen. Een belangrijke stap in een langdurig proces, want om het gehele plan te kunnen uitvoeren, moet eerst het bedrijf verhuizen dat gevestigd is naast het bestaande pand van het museum. Om schot in de zaak te houden is dan ook gekozen het plan in twee fasen te knippen. Fase 1 voor de restauratie van het bestaande pand en fase 2 voor de nieuwbouw.


Het Vlaardings Museum A Westhavenkade 53/54

“Het huidige pand zal weer worden ingedeeld en gerestaureerd als oorspronkelijk redershuis, zowel het exterieur als het interieur”, stelt directeur Arnoud van Aalst aan de hand van een aantal artist impressions. “De stijlkamers komen terug op de oorspronkelijke plekken, zoals teruggevonden op de tekeningen uit halverwege de zeventiende eeuw. In stijl, maar voorzien van moderne faciliteiten. Vanaf dan kan weer in een prachtige ambiance getrouwd worden of zijn de stijlkamers een ideale plek om te huren voor het houden van presentaties of vergaderingen. Nu lijkt het pand, doordat het zo open is zonder muren, wel een postkantoor. Eigenlijk is dat niet zo verwonderlijk, want die functie heeft het pand ook vervuld voordat het museum er zijn plek vond. Echter tot op de dag van vandaag is het ontbreken van muren vaak een probleem met het inrichten van tentoonstellingen en werken we met flexibele schotten als wanden.”

3131 AG Vlaardingen

T 010 - 434 87 22 E info@visserij-museum.nl W www.visserij-museum.nl Tentoonstelling 'Kibbeling en kaviaar',

de visconsumptie door de eeuwen heen. Vanaf 26 mei 2009

De Jo on “Een belangrijke verbetering die we al snel willen doorvoeren is de aanpak van ‘de Joon’. Het gebouwtje voor het museum aan de waterkant staat er nu onwaardig en armoedig bij. In de afgelopen periode hebben studenten Bouwkunde historisch onderzoek mogen doen in het museum en als tegenprestatie presentaties gemaakt. Deze presentaties, ook van de nieuwe ontwerpen, zijn op transparante folie gedrukt, waarmee de vele raampartijen van 'de Joon' zullen worden beplakt. In samenwerking met de binnenstadsmanager van de gemeente Vlaardingen zal 'de Joon' ieder halfjaar gebruikt gaan worden voor een nieuwe presentatie en zal zo voor Vlaardingen en het museum een enorme eyecatcher zijn”, geeft Arnoud van Aalst aan, die graag vaart met alle ontwikkelingen wil maken.”

Top s tu kken In de toekomst zal de hele collectie naar de nieuwbouw verhuizen als fase 2 is afgerond. Een nieuw museum dat bekend zal worden onder de veelzeggende naam Museum Vlaardingen '5.000 jaar cultuur en visserij'. Door uitbreiding van de ruimte kunnen we meer laten zien van de Vlaardingse Stadsgeschiedenis en de Vlaardingse Archeologie. Nu liggen veel voorwerpen professioneel en goed geconserveerd opgeslagen, maar het zou natuurlijk prachtig zijn om enkele topstukken uit die collecties permanent tentoon te kunnen stellen. En natuurlijk zal de visserij ook een belangrijke plaats in het museum krijgen. Er wordt zelfs een groot aquarium met vis uit de Noordzee geplaatst. Golvend qua vorm, dwars door de gehele nieuwe aanbouw. Een attractie binnen het museum en passend bij de nieuwe stijl van het museum.

Revitalisering binnensteden

43


Projectenoverzicht 2008 44 26

Onderstaand treft u een opsomming van de instellingen of projecten aan, waaraan het Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. in het jaar 2008 financiële steun heeft verstrekt of toegezegd. CJV Schiedam Zomerkampen Maatschappelijk welzijn: 88 Stichting Welzijn Schiedam Boksstichting Medina Kinderzomervakantie 2008 Pilot probleemjongeren in Schiedam MaasDelta Maassluis Stichting Eenheid is Kracht Inrichting kunstenaarsateliers Jongerenbijeenkomst in Schiedam en Stichting Leergeld Nieuwe Waterweg-Noord Vlaardingen Project ‘Nu meedoen is straks meetellen’ Stichting Welzijn Schiedam Speel-o-theek Ikkie Koninginnedag in het Julianapark Project ‘Herkenbaarheid’ Intercultureel Vrouwen Netwerk Maassluis Stichting Stedenband Hatvan Maassluis Internationale vrouwendag 2008 Vrijwilligersproject Elbe Stichting Het Bureau Welzijnsprojecten Diaconie der Hervormde Gemeente Vlaardingen Thaiboksen voor hangjongeren Vakantieweken Platform Ander Vlaardingen Christelijk maatschappelijke vrouwenbeweging Internationale Vrouwendag 2008 Passage Activiteit MaasDelta Maassluis Stichting Vrienden van het Zonnehuis Muzikale contactavond met thema ‘Ontmoeten’ Inrichting studio videogroep, apparatuur Oranjevereniging Wilhelmina Kethel Stichting Vrienden van het Zonnehuis Koninginnedag 2008 Renovatie vijver binnentuin Stichting Welzijn Schiedam Argos Zorggroep Baki Night Inrichting zorghotel Ciudad Patricia Stichting Nationale Gedenkdagen Voedselbank, afdeling Vlaardingen Vlaardingen Bakwagen met laadklep Nationale gedenkdagen Vlaardingen Stichting Missionair Diaconaal Centrum Centrale Jeugd Raad Protestantse kerk Schiedam Vlaardingen Kunst afhangsysteem voor inloophuis Project ‘Wereld Expres’ De Wissel Stichting De Bruggen CJV Vlaardingen Rolstoelbus Jeugdfestijn 50e editie Stichting Kinderspel Palestijnse Vrouwen Unie Vakantieweken 2008 Palestijnse culturele avond Vereniging van Eigenaren ’t Windas Stichting On Wheels Activiteiten Estafette rolling on wheels Stichting De Egelbloem Vereniging Koopcentrum Binnenstad Maassluis Verbeteringen leefbaarheid woning en tuin Feestelijke verlichting Stichting De Egelbloem Stichting Jacobusrestaurant Vervoermiddelen Jacobusrestaurant Stichting Meervoud Stichting Dierentehuis Nieuwe Waterweg Leerlingenvervoer Apparatuur Stichting Centrummanagement Schiedam Wijk- en Bewonersvereniging Spaland Vlaggenproject binnenstad Zomerfeest op 6 september 2008 Stichting Multicultureel Schiedam Stichting Voedselbank Maassluis Inrichting, apparatuur Inventaris, apparatuur


Wijkvereniging Kethel-Oost Wijkfeest 2008 Stichting Centrummanagement Schiedam Bekabeling en geluidsinstallatie Stichting Schiedams Winterhart Winterhart 2008 De Andere Markt Vredesmarkt op 27 september 2008 Stichting Het Bureau Welzijnsprojecten, Vrijwilligers Hoofdstedenbuurt Wijkfeest op 14 juni 2008 Stichting Stadshart Vlaardingen Organisatie Lentefestival en Nazomeren Cliëntenraad De Stadhouder Activiteiten VVV Nieuwe Waterweg, Westland Veerverbinding Wereldhavendagen ANBO Afdeling Schiedam Inrichting Ouderensociëteit Sint Jozef Inrichting Bewonersvereniging Babberspolder West Halloweenfeest Stichting Welzijn Schiedam Summer Madness Stichting United Brassband Burgemeesterwijk Maassluis Stichting Het Bureau Welzijnsprojecten Multicultureel muziekfestival Wijkcentrum De Telder Herfstvakantie speelweek VVV Nieuwe Waterweg, Westland Horecagids ‘Verrassend bruisend Vlaardingen’ Argos Zorggroep, vrijwilligersorganisatie oproepcentrale Boek met markante verhalen en ervaringen van vrijwilligers in de afgelopen 20 jaar Wijkcentrum De Telder Kinderkamp Stichting Vele Vlaardingers Eén Huis 4e Dag van de Dialoog Stichting IJsplein Kunstijsbaan

Stichting Gereformeerde Jeugdraad Maassluis Apparatuur voor kinderkoor Wonderwijs Vluchtelingenwerk Maasdelta Materialen en apparatuur voor taallessen Stichting Ipse De Bruggen Vervoer ontspanningsavond Stichting Maassluis Punt Inrichting stadsinformatiecentrum Dierenhoek ’t Sparretje Rolstoelcarrousel en rolstoelwip voor de gehandicapte jeugd Wereldwinkel Maassluis Kassasysteem Gemeente Maassluis Burenhulpcentrale Stichting United Apparatuur Intercultureel Vrouwen Netwerk Maassluis Viering Internationale Vrouwendag De Luit ASVZ Zuid West Opknappen tuin woonvoorziening De Luit in Maassluis Patiënten Belangen Vereniging Maassluis Activiteit op 29 april 2009 Het Nederlandse Rode Kruis Facelift J. Henry Dunant Stichting Varend Corso Westland Corso Lekker Eigenwijs Stichting Cosmicus Wetenschapsbeurs op 30 en 31 januari 2009 Stichting Walenjack Inrichting Stichting Welzijn Schiedam Project ‘Gezond in Zuid’ Gemeente Schiedam Intocht Sinterklaas Nationale Vereniging de Zonnebloem, regio Schiedam Apparatuur Stichting Fietsenstalling Schiedam West Materiaalwagen Diaconie der Hervormde Gemeente Vlaardingen Vakantieweek 2008 Humanitas, afdeling Nieuwe Waterweg-Noord Project Thuisadministratie Vlaardingen

Boven: Stichting Het Bureau Welzijnsprojecten Thaiboksen voor hangjongeren Onder: Stichting On Wheels Estafette rolling on wheels

45 27


Projectenoverzicht 2008 46 26

Stichting Collecties Jan Anderson Restauratie speldozen CJV Vlaardingen Intocht Sinterklaas Stichting Tijdelijk Wonen Elckerlyc Eindejaarsactiviteiten Stichting Jeugdstad Vlaardingen Jeugdstad 2008 Bewonersorganisatie De Toekomst Apparatuur Stichting Historische Markt Vlaardingen Kerstmarkt Stichting Tijdelijk Wonen Elckerlyc Apparatuur

Gezondheid: 11

Nationale Vereniging Zonnebloem, regio Schiedam Vakantieweek 2008 EHBO Vereniging Schiedam Apparatuur GGZ-Delfland Cliënt gestuurd multifunctioneel dagactiviteitencentrum aan het Spinhuispad in Schiedam Stichting De Bruggen Sportdag voor mensen met een beperking Nationaal MS Fonds Dagtocht met dakota Vlietland Ziekenhuis Elektronische patiëntenarm Stichting Welzijn Schiedam Plaatsing automatische externe defibrillators in wijkgebouwen Gelegenheidswerkgroep Bijeenkomst ‘Leven na kanker’ Gemeente Maassluis Automatische externe defibrillators voor sportverenigingen Zorgcombinatie Nieuwe Maas Snoezelbad Zorgcombinatie Nieuwe Maas Apparatuur

Natuur en milieu: 6

Stichting Metamorphose Project ‘De nacht van de nacht Vlaardingen’ Midden-Delfland Vereniging Activiteiten 2008 Boerderijenstichting Zuid-Holland Verlichte boerderijenroute KNNV Natuurcentrum De Boshoek Apparatuur Stichting Milieu Dichterbij Scholenproject Vereniging Vlaardingse Pluimvee en Konijnenliefhebbers Jongdierendag en wintertentoonstelling 2008

Educatie: 56

Stichting Meervoud, CBS ’t Ambacht Apparatuur Vlaardingse Dagschool Erasmus Project ‘De vreedzame school’ Stichting voor Interconfessioneel en Katholiek Onderwijs, locatie BS Sint Willibrordus Digitale schoolborden Lentiz Onderwijsgroep, locatie VMBO Geuzenplein Herinrichting afdeling specifieke zorg Stichting Wijzer, locatie OBS Jan Ligthart Lesprogramma Engels Muziekvereniging, Kunst na Arbeid Project ‘Music Kids’ Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Schiedam Praktijklokaal voor het vak techniek Stichting Primair Openbaar Onderwijs, locatie OBS De Kring Diverse investeringen Stichting Katholiek Onderwijs Riviersteden, locatie Kardinaal Alfrinkschool Maassluis Inrichting en materialen zoals techniektorens De Wegwijzer Leerwerkbedrijf Stichting Educatieve Orkest Projecten Muziekproject ‘Beethoven woont boven’


Stichting voor Interconfessioneel en Katholiek Onderwijs, locatie BS ‘t Meesterwerk Uitbreiding ouderkamer Stichting voor Interconfessioneel en Katholiek Onderwijs, locatie BS Sint Willibrordus Project ‘Circus’ Lentiz Onderwijsgroep, locatie Groen van Prinsterer Project ‘Breekbaar nieuws’ Stichting voor Interconfessioneel en Katholiek Onderwijs, locatie BS De Vlinder Digitale schoolborden, inrichting mediatheek Stichting voor Interconfessioneel en Katholiek Onderwijs, locatie BS Sint Bernardus Nationale straatspeeldag Ericaschool Vlaardingen, Speciaal en Voortgezet Speciaal Onderwijs Project ‘Arbeidstoeleiding voor VSO afdeling buiten de school in de wijk’ Stichting voor Interconfessioneel en Katholiek Onderwijs, locatie BS ’t Palet Vlaardingen Dyslexiehulpmiddelen voor drie locaties Stichting voor Interconfessioneel en Katholiek Onderwijs, locatie BS ’t Palet Vlaardingen Techniektorens voor drie locaties Stichting voor Interconfessioneel en Katholiek Onderwijs, locatie BS ’t Palet Holy Digitale schoolborden Stichting voor Interconfessioneel en Katholiek Onderwijs, locatie BS ‘t Palet Centrum Digitale schoolborden Stichting voor Interconfessioneel en Katholiek Onderwijs, locatie BS ’t Palet Oost Digitale schoolborden Sociëteit De Vrijheid Essaywedstrijd voor Havo en VWO scholen in Schiedam

Scholengemeenschap Spieringshoek Renovatie kunstkelder en inrichting Stichting Wijzer, locatie OBS De Singel Project ‘De digitale school’ Stichting Primair Openbaar Onderwijs Project ‘Hart(d) voor dans’ Stichting Geschiedschrijving Philips-Kommando Museumlessen tijdens tentoonstelling ‘Licht in het Donker’ Nationaal Coöperatie Museum Schiedam Lespakket met spel over de geschiedenis van de coöperatieve beweging De Wegwijzer, school voor praktijkonderwijs Activiteiten Stichting Wijzer, locatie OBS Het Breinpaleis ‘Vorstelijk’ buitenspeelterrein Stichting Wijzer, locatie OBS Prinses Christina ‘Zoneparc’ buitenspeelterrein Stichting Meervoud, locatie CBS De Schakel Sportweek en muziekweek Stichting Meervoud, locatie CBS De Groene Hoek Digitale schoolborden Stichting Meervoud, locatie CBS Het Mozaiëk Digitale schoolborden Stichting Wijzer Profiel gezonde school Gezamenlijk initiatief dorpskerk Kethel, Liduina basiliek en de Merkez moskee Project ‘Geloofwaardige gebouwen’ Stichting Het Vlaardings Museum Project ‘Bruidstranen’ Vereniging PCPO, locatie Gravin Aleidaschool Inrichting en apparatuur multifunctionele ruimte Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Vlaardingen, locatie VMBO-afdeling Holy (Korhoenlaan) Inrichting sciencelab en talenlab Stichting Katholiek Onderwijs Riviersteden, locatie BS De Dijck Digitale schoolborden Stichting Primair Openbaar Onderwijs, locatie OBS Het Startblok Renovatie aula

Boven: Boerderijenstichting Zuid-Holland Verlichte boerderijenroute Onder: Vlietland Ziekenhuis Elektronische patiëntenarm

47 27


Projectenoverzicht 2008 48 26

Stichting voor Interconfessioneel en Katholiek Onderwijs, locatie BS Sint Bernardus Digitale schoolborden Stichting Primair Openbaar Onderwijs, locatie OBS De Kring Project ‘Poezië’ Onderwijsgroep Lentiz, locatie MBO Outdoor en MBO Animal Klimwand Stichting Primair Openbaar Onderwijs, locatie OBS De Klinker Digitale schoolborden Stichting Centrummanagement Schiedam Sinterklaashuis als leerproject Albeda College Stichting Primair Openbaar Onderwijs, locatie OBS Het Startblok Aanpassen schoolplein De Wegwijzer Apparatuur Stichting Primair Openbaar Onderwijs, locatie OBS De Violier Podium kleutergymzaal Stichting voor Interconfessioneel en Katholiek Onderwijs, locatie BS De Regenboog-Groenoord Herinrichting speelplein Stichting Academische Educatie Computercursus en huiswerkbegeleiding Stichting Meervoud, locatie SBO Van Houteschool Mediatechnieken en culturele vorming Stichting voor Interconfessioneel en Katholiek Onderwijs, locatie BS De Hoeksteen Digitale schoolborden Stichting Wijzer, locatie SBO Kameleon Klimbogen Stichting Wijzer, locatie OBS De Singel Digitale schoolborden Stichting Kunst en Cultuur Zuid-Holland Educatief filmproject ‘Meet the Maestro VMBO’

Sport en vrije tijd: 78

Bridgeclub Flardingha ‘85 Vervanging bridgemateriaal Schiedamse Basketbalvereniging Juventus Elektronisch scorebord Gemeente Maassluis Cruyffcourt Stichting Special Olympics Nederland Nationaal evenement in Amsterdam, deelname 14 zwemmers uit Schiedam Hockeyclub Spirit Jeugdkamp Voetbalvereniging Kethel Activiteitenweek juni 2008 Vlaardingse Vliegvis Vereniging, Kunst en Vliegwerk Vliegvis introductie cursus Schiedamse Sportvereniging HBSS Vervangen cv-ketel Christelijke Korfbal Vereniging ODI Activiteiten Voetbalvereniging Kethel Jeugdkamp 2008 Huurdersbelangenvereniging Groenoord Fietsevenement Lickebaert Paardensportvereniging Aanleg buitenbodem Bridgeclub Doublet 91 Bridgemateriaal Gemeente Schiedam Materialen voor schoolhandbaltoernooi en schoolvoetbaltoernooi Atletiekvereniging Fortuna Havenloop Stichting Scouting Vlaardingen Renovatie Hopman Smelikhuis Soft- en Honkbalvereniging Schiedam Gravelbinnenveld Stichting Survival Vlaardingen Survivalrun Marisa Sgaravatti Trophy 2008 Golfdemonstratie en clinic Tafel Tennis Vereniging Brandersstad Jubileumboek


Vlaardingsche Football Club Internationaal jeugdtoernooi BridgeClub Schiedam ‘59 Historische bridgetocht Vlaardingsche Football Club Jeugdkamp G-voetballers Stichting Vlaardings Voetbal Kampioenschap Vlaardings Voetbal Kampioenschap Stichting Mahorokan Topjudo Instituut Internationall Dutch Youth Cup 2008 Stichting Vlaardingen Triathlon Offroad Triathlon Vlaardingen Vereniging Foto Workshop Maassluis Inrichting Schiedamse Voetbalvereniging SVDPW Jeugdtoernooi Volleybalvereniging Rijnmond Jeugdvolleybalkamp Voetbalvereniging Kethel Jubileumboek Volkstuindersvereniging Zuidbuurt Jeu de boulesbaan Schiedamse Voetbalvereniging SVDPW Scorebord Bridgevereniging Alle Windstreken Apparatuur Stichting Toptennis Foundation Rijnmond Future Holy International 2008 Hargasport Schiedam Apparatuur Schiedamse Voetbalvereniging PPSC Hydrofoor installatie, kleedlokalen Zanggroep Ratatouille Apparatuur Watersportvereniging De Nieuwe Haven Milieusteiger met milieustation Twirl-, Majoretten & Muziekvereniging Adencia Outfit majorettes Scouting Prins Mauritsgroep Vlaardingen Renovatie en vervangingsinvesteringen Maassluise Tennis Club Bequick Aanpassingen accommodatie RK Sportvereniging Excelsior ‘20 Jeugdkamp

Creatief en Educatief Centrum Klei en Kleur Promotiecampagne Stichting Facetten Headset microfoons Muziekvereniging Sint Radbout Muziekstandaards met verlichting Scouting Willem de Zwijgergroep Renovatie clubhuis RCMD De Coureur Multisportevenement 2008 Stichting Senior Web Rijnmond Apparatuur Multicultureel Vrouwenkoor De Colores Zangweekeinde Stichting Fico Geluid Apparatuur Zwembad Zuid Evenement ‘Het talent van Schiedam’ Stichting Vlaardingse Judo Vrienden Internationaal Judotoernooi 2009 Vereniging Gemengd Koor Holy Outfit Atletiek Vereniging Waterweg Multifunctionele 400 meter atletiekbaan Vereniging van Volkstuinders dr. Moerman Zitmaaier Stichting Outdoor Sport Promotion Maassluis Sportmaterialen Maassluise Hockeyvereniging Evergreen Vervanging hekwerk Maassluise Basketbalvereniging Green Eagles Investeringen in het clubhuis Christelijke Muziekvereniging Maassluise Harmonie Instrumenten Gymnastiek Vereniging Maassluis Gymmaterialen Vereniging Allez Tirer Vervanging buitenwand bouledrome Watersportvereniging De Vrije Liggers Milieustation Schiedamse Reddings Brigade Wedstrijd zwemmend redden Gemeente Schiedam Senioren fittest 50+

Boven: Twirl-, Majoretten & Muziekvereniging Adencia Outfit majorettes Onder: Lickebaert Paardensportvereniging Aanleg buitenbodem

49 27


Projectenoverzicht 2008 50 26

Stichting Scouting Franciscus-Lodewijk groep Verbouwing keuken Tennisvereniging Los Amigos Baanonderhoud en vervanging onderhoudsmateriaal Petanquesportvereniging L’Esprit Vervanging veldverlichting Schiedamse Voetbalvereniging SVDPW Defibrillator Gemeente Schiedam Sportgala 2008 Badmintonvereniging Refoba Jeugdclubkampioenschappen Honk- en Softbalvereniging Vlaardingen Holy Aanpassing accommodatie en sportmaterialen Brass Ensemble De Bazuin Instrumenten Vlaardingse Gymnastiekvereniging Leonidas-Dovido Activiteiten Stichting Zeekadetkorps Vlaardingen Zeilen, tuigage en rondhouten Lucas Cooking Keuken Schaakvereniging Chess Snelschaaktoernooi Zeeverkennersgroep De Geuzen Vervanging CV-ketel ms Cornelia Muziekcentrum OpMaat Introductie Blazersklas

Kunst en cultuur: 133

Gemeente Vlaardingen Nieuwe klok Grote Kerk Vlaardingen Stichting Kunstuitleen Maassluis Promotie kunstuitleen Stichting Muzikater Voorstelling ‘Vriendland Hoera’ Stichting Estage Theaterproductie ‘Van oude dingen en mensen’ Stichting Maassluise Kunstenaars Kunst- en atelierroute Maassluis

Theater Schuurkerk Serie klassieke muziek 2008-2009 Stichting Huis te Poort Serie oude muziek concerten Toonkunstkoor Schiedam Inloopconcert Grote Kerk Schiedam Christelijke Muziekvereniging Harpe Davids Majorettenconcours Stichting Kunstwerkt Tentoonstellingen 2008 Theater de Zwarte Doos Uitvoering ‘De laarzen van de keizer’ Christelijke Muziekvereniging Harpe Davids Jaarconcert Stichting Opbouw Schiedam Historische toeristische informatiepanelen Muziekcentrum OpMaat Jazz in Vlaardingen Christelijk Gereformeerde Kerk Vlaardingen Jubileumboek Stichting Rolantino’s Muziek en Handicap 2008 Stichting Azhar Marhaba Maroc 2008 Stichting Brandersfeesten Brandersfeesten 2008 Stichting Kunstof Festival Kabaal Raad van Kerken Volkskerstzang 2008 Stichting Stedenband Hatvan Maassluis Expositie Anne Frank Stichting Maassluis Maritiem Organisatie van de 29ste Furieade Stichting VAGE Maasboulevardfeest 2008 Stichting AMuToZa Project ‘Schiedam Speelt...!’ Stichting De Schiedamse Molens Nationale molendag 2008 Moving Voices Uitvoering ‘Move on’ Stichting Landelijke Gedichtendag Schrijfboekje met gedichten


Stichting De Laatste Ronde Festival De laatste Ronde 2MoveDance Company Project ’2moveDV meets vloeistof’ Midden-Delfland Vereniging Fotoboek ‘Markant Midden-Delfland een wereld apart’ Stichting Het Vlaardings Museum Stadskraan Stichting Zomerterras Zomerterras 2008 Stichting Multifunctioneel centrum Koningshof Investeringen Theaterzaal Uiver Stichting Apollo Toneel Voorstelling ‘Lissie’s List’ Stichting Openbare Bibliotheek Maassluis, Midden-Delfland Project ‘De leukste papa en de liefste mama van Maassluis’ Theater aan de Schie Project ‘Zichtbaarheid’ Synchroon Filmmakers Documentaire ‘Hongerput Nieuwland’ Stichting Collecties Jan Anderson Jubileumnummer ‘van ’t Oft naar ’t Oofd’ Stichting Musis Uitgave ‘Andre en Frits Henderickx Stichting Musis Uitgave ‘Zweet en jenever’ Stichting Openbare Bibliotheek Maassluis, Midden-Delfland Herinrichting CJV Vlaardingen Jubileumconcert Multiple Voice Gemengd Rijnmondkoor Vlaardingen Uitvoering ‘King Arthur’ Gemeente Vlaardingen, stadsbibliotheek Kinderboekenfeest 2008 Christelijk Kamerkoor Maassluis Uitvoering ‘Johannes Passion en J.S. Bach’ Koninklijk Schiedams Mannenkoor Orpheus Matinee Museumconcert Stichting Jenevermuseum Schiedam Tentoonstelling ‘Zweet en Jenever’

Stichting Mareado Container Kunst Kade Stichting Mani Project ‘In de wolken met het hek’ VVV Nieuwe Waterweg, Westland Boek ‘Een stad van duizend woorden’ Vlaardings Mannenkoor Orpheus Najaarsconcert Stichting Waterweg Bibliotheek Kinderboekenbal 2008 Stichting Mareado Project ‘Ontmoeten tijdens Zomerterras 2008’ RTV Rijnmond Documentaire ‘Vergeten verhalen Vlaardingen’ Stichting Vele Vlaardingers Eén Huis Project ‘Podium’ Stichting Backyart Project ‘Buiten beeld’ Stichting Vlaardings Songfestival Vlaardings Songfestival 2008 Stichting AMuToZa 18e Drumband-, Majorette- en Showconcours Schiedams Vrouwenkoor Femmes Vocales Drietal inloop concerten Stichting Flagen Open Monumentendag Stichting Halen en Brengen Vlaardings Loggerfestival Stichting Nationaal Sleepvaart Museum Herinrichting wisseltentoonstellingszaal Stadsgehoorzaal Vlaardingen Het Vlaardings UitFestival Stichting Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. Boek ‘Geef ons zegen en gewin, familie IJzermans’ Stichting Promotie Maassluis Deelname varend corso 2008 Stichting Indivina Onder de mijt Performances 2008 Stichting Culturele Evenementen Maassluis DoorZomer Festival

Boven: Stichting Scouting FranciscusLodewijk groep Onder: Stichting Muzikater Voorstelling 'Vriendland Hoera'

51 27


Projectenoverzicht 2008 52 26

Stichting van het Park Project ‘Water en Vuur in het park’ in de Plantage Stichting Welzijn Schiedam 3e Mondiale Muziek Manifestatie Stichting Westvest 90 Concertserie en nieuwjaarsconcert Stichting Promotie Maassluis Corsofeest 2008, Meezing festival Stichting Musis Productie literaire CD Toneelgroep De Fakkel 2e Vlaardingse Eenakter Festival Gewestelijk Senioren Orkest Jubileumconcert op 20 juni 2009 Stichting Kunstalliantie Project ‘Golflengte 3114’ Stichting Promotie Maassluis Classical Night Concert Stichting Rolantino’s Festival ‘Music without limits’ Stichting Cantates Grote Kerk Vlaardingen Viertal cantatediensten Stichting Internationale Orgelweek Vlaardingen Orgelweek 2009 Stichting Project 010 Streetbeat Festival 2008 Theater Schuurkerk Inrichting en apparatuur Stichting Cultureel Forum Schiedam Fotoproject Tijdsbeeld en Korenproject in de ban van europa Stichting Openbare Bibliotheek Maassluis, Midden-Delfland Cultureel programma 2008-2009 Historische Vereniging Vlaardingen Fotoboek prentbriefkaarten Vlaardingen Stichting Intorno Ensemble Project ‘Wonderland’ Stichting Jenevermuseum Schiedam Boek ‘Jenever en wind’ Stichting Kicky Zomerbeat in the City 2008 Comité Open Monumentendag Open Monumentendag Schiedam 2008

Gemeentemuseum Maassluis Tentoonstelling Abraham Kuyper Kerkvoogdij Hervormde Gemeente Kethel en Spaland Muziekuitvoeringen avondmuziek en gospelsound seizoen 2008-2009 Christelijke Muziekvereniging Harpe Davids Najaarsconcert Muziekcentrum OpMaat 50ste Maassluise Muziekweek Hervormde Gemeente Schiedam Realisatie beeld Sjef Hendrickx Stedelijk Museum Schiedam Tentoonstelling ‘Constant’ Stichting Nationaal Sleepvaart Museum Boek ‘De Smit-Lloyd story’ Stichting Beschermd Stadsgezicht Schiedam Restauratie Broersveld 141 (arbeidershuisje) Hervormde Gemeente Schiedam Aanpassen inrichting Stichting Jazzpodium Waterweg Jazzconcerten seizoen 2008-2009 Orgel Commissie Immanuëlkerk Dubbelconcert Seifertorgel en carillon de Bell Moods Theater aan de Schie Lunch- en zondagmiddagconcerten seizoen 2008-2009 op Standaart Theaterorgel Stichting De Rode Mijter Company Kostuum Sinterklaas Stichting tot behoud van het Bergingsvaartuig Bruinvisch Restauratie Vereniging Vrienden van het Lied Jubileumconcert Theater Schuurkerk Activiteit op 29 september 2009 Stichting Maassluise Kunstenaars Website Gospelkoor Happy Days Geluidsapparatuur Rijnmondband CD-opname ter voorbereiding op het Wereld Muziek Concours


Muziekcentrum OpMaat Popprijs Waterweg Noord 2009 Stichting Kunstalliantie Suikerzoetfilmfestival 2008 Stichting Welzijn Schiedam Project ‘Een droom’ Stichting Musis Speciale uitgave over de binnenstad van Schiedam Stichting Jenevermuseum Schiedam Tentoonstelling Louter Reclame Stichting Waterweg Bibliotheek Boek en Bal Waterweg 2009 Stichting Westvest 90 Vervanging verwarmings- en ventilatiesysteem en bouwkundige aanpassing Westvest kerk Stichting De Groten van Schiedam Cultuurhistorische manifestatie Stichting Jenevermuseum Schiedam Restauratie tegeltableau Stichting Dag zonder Drempels Dag zonder Drempels 2008 Gemeente Vlaardingen Kunsttoepassing ‘Water & Vuur’ bij de watertoren en de slangentoren in het Hof van Vlaardingen Stichting Cultuur en Recreatie Zuid-Holland Documentaire over het Zuid-Hollands Varend Erfgoed Muziekcentrum OpMaat Kinderkunstbus 2008 Comité van aanbeveling Havenstraat Herinneringsplaquette VVV Nieuwe Waterweg Westland Promotieplan ‘Verrassend Vlaardingen’ Christelijke Harmonievereniging Sumsum Corda Voorjaarsconcert Vlaardings Musical Gezelschap Musical Primeur Stichting Mareado Projecten 2009 Stichting Wijzer Jubileumvoorstelling

De Vrije Academie Gedichtendag 2009 Muziekcentrum OpMaat Uitvoeringen van ‘De Notenkraker’ Stichting Collecties Jan Anderson Publicatie over Abraham Samuel Fernandes in de serie Van ’t Oft naar ’t Oofd’ Stichting Brains & Hearts Project ‘Made in China’ Zorgcentrum De Wetering Expositie in de Wetering in de Westwijk Stichting Verpakt Licht Fotoboek kunstproject ‘Wolk van Getuigen’ Stichting Flagen Gedichtenbundel 2e Stadsdichter

Boven: Gemeente Schiedam Vervanging Ooievaarsbrug Onder: Gemeentemuseum Maassluis Tentoonstelling Abraham Kuyper

Revitalisering binnensteden / gemeenten: 5

Stichting Vele Vlaardingers Eén Huis Stiltecentrum Gemeente Maassluis Promotieplan Sleepboothaven Maassluis Stichting Restauratie en instandhouding Havenkerk e.o. Restauratie Havenkerk Gemeente Schiedam Vervanging Ooievaarsbrug Stichting Het Vlaardings Museum Uitbreiding museum

53 27


Samenstelling en eindredactie Stichting Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. Ineke Koning

Colofon

Productie FreeLans B.V.

Concept Nathalie Lans

Teksten projecten Nathalie Lans • Edo Winkelman

Vormgeving Eva Winkelman

rukwerk D Drukkerij Wilskracht F otografie Archief Fonds Schiedam Vlaardingen e.o., FreeLans B.V., Peter Farla (p. 38/39) en gebruik beeldmateriaal met toestemming van de betrokken instanties.

54


55


Jaarverslag 2008  

Jaaverslag 2008 van Fonds Schiedam Vlaardingen e.o.

Jaarverslag 2008  

Jaaverslag 2008 van Fonds Schiedam Vlaardingen e.o.

Advertisement