Page 1

JAARVERSLAG 2006


IN In H h O o u Ud D

3

Verantwoording

5

Voorwoord

6

Directieverslag

8

Algemene informatie Fonds Schiedam Vlaardingen e.o.

10

Financieel overzicht Fonds Schiedam Vlaardingen e.o.

12

Statistische gegevens

13

Organisatie Fonds Schiedam Vlaardingen e.o.

14

On Wheels Plaza maakt het leven aangenamer

16

Kinderhospice Pallieterburght

18

Sciencelab voor het Accent College G roen van Prinsterer

20

Reguliere sportcomplexen toegankelijk gemaakt voor

I n ho u d

mensen met een beperking 22

Met het oudste DNA-materiaal op zoek naar de oer-Vlaardinger

24

Overzichtstentoonstelling Lucebert houdt CoBrA-collectie levend

26

Projectoverzicht 2006

31

Colofon

Stichting Fonds Schiedam Vlaardingen e.o Schiedamseweg 53 | 3134 BB Vlaardingen T 010 475 40 33 | F 010 475 40 35 E algemeen@fondssv.nl I www.fondssv.nl

1


2

Verantwoording


Het beeldmerk pronkt traditiegetrouw op de omslag van dit verslag. De verwijzing naar ‘Villa IJzermans’ zoals het pand in de volksmond wordt genoemd, een karakteristiek pand en onze huisvesting. Hoewel de buitenkant toont als vanouds, is de organisatie door personele wijzigingen in directie en bestuur vernieuwd. Dit zal ongetwijfeld leiden tot heroriëntatie en vernieuwing om onze visie te realiseren: Het verbeteren van de samenleving in de regio met het oog op een duurzame toekomst. Dit door het verlenen van financiële steun aan bij voorkeur vernieuwende projecten met een voorbeeldfunctie van algemeen maatschappelijk belang en door in te spelen op actuele ontwikkelingen, participatie, bewustwording en ontplooiing. Het Fonds zal de dialoog met de samenleving niet uit de weg gaan om zo het saamhorigheidsgevoel en de zelfredzaamheid te versterken. Het besef dat het Fonds als vermogensfonds maatschappelijke verantwoording verschuldigd is over haar bestedingen, groeit de laatste jaren sterk. Met een donatiebudget van 4,5 miljoen euro per jaar heeft het immers een aanzienlijke publieke positie in de regio Nieuwe W aterweg-Noord. Een positie die versterkt wordt door haar visie, waarbij het Fonds van een vraaggerichte geldverstrekker steeds meer een (pro)actieve speler wenst te worden in de publieke ruimte.

V e r a n t w o or di n g

Met de beschrijving van zes initiatieven geven wij u inzage in de variatie aan projecten die door het Fonds zijn gesteund in het afgelopen jaar. De aandachtsgebieden maatschappelijk welzijn, natuur en milieu, educatie, sport en vrije tijd en kunst en cultuur komen aan de orde. Achterin het jaarverslag is bovendien een lijst opgenomen met gehonoreerde aanvragen per traject.

3


4

Voorwoord


Voor u ligt het jaarverslag van Stichting Fonds Schiedam Vlaardingen e.o., waarin alle initiatieven staan opgenomen waaraan financiĂŤle steun werd verleend in 2006. Het aantal aanvragen is in lijn met het jaar 2004 uitgekomen op 322 stuks, beduidend hoger dan in het jaar 2005. Het totaalbedrag aan toegezegde donaties lag op â‚Ź 3.790.365,-- en is daarmee juist een half miljoen lager in vergelijking met het jaar 2005. Er zijn verhoudingsgewijs veel meer kleinere donaties verstrekt. Het jaar 2006 kan worden getypeerd als een emotioneel jaar, waarbij het overlijden van onze directeur, B.A.M. Verbiest, op 29 januari 2006 en office-manager, E. van Wassenaar - de Rooij, op 18 april 2006 een stempel heeft gedrukt op het reilen en zeilen van ons Fonds. Wij zullen hun kennis en professionaliteit zeer missen. In een extra vergadering op 7 februari 2006 is besloten de heer L.A. Hafkamp, bestuurslid sinds 1994, te benoemen tot waarnemend directeur. Het bestuur had de taak om op gedegen wijze te zorgen voor het aantrekken van een nieuwe directeur. De procedure hiervoor was al in 2005 vastgesteld. De vacante directieplek werd op 17 november vervuld door drs. IJ. van der Velden, die na een overdrachtsperiode in januari 2007 actief aan de slag is gegaan. T ijdens het afscheid van onze voorzitter hebben de relaties kunnen kennismaken met de nieuwe directeur.

V o orw o or d

Op vrijdag 17 november is formeel afscheid genomen van voorzitter drs. C . Bokx ing. Hij was vanaf de activering op 10 april 1991 aan het Fonds verbonden. Na enige maanden als bestuurslid te hebben gefungeerd, werd op 18 december 1991 besloten de heer Bokx tot voorzitter te benoemen. Hij heeft alle ontwikkelingen meegemaakt, waarbij de Stichting als beheerder is gaan fungeren van het erfgoed dat de voormalige Spaarbank Anno 1820 uit Schiedam en de Spaarbank Anno 1823 uit Vlaardingen hebben nagelaten. De heer Bokx is opgevolgd door ondergetekende, eveneens vanaf de activering bij ons Fonds betrokken. Het was een turbulent jaar, waarbij de inzet van de twee medewerkers en de waarnemend directeur en hun uitstekende samenwerking er voor hebben gezorgd dat er in 2006 veel werk is verzet. Ondanks de verslagenheid heeft hun doorzettingsvermogen en adequate werkwijze in hoge mate bijgedragen aan de goede externe verhoudingen en het blijven functioneren van onze organisatie. drs. C.G.W. Kreber Voorzitter bestuur

P .S.

Op 10 april 2006 bestond het Fonds 15 jaar als actief fonds. G ezien de omstandigheden is hier geen aandacht aan geschonken.

5


Directieverslag 6

In kaart brengen nevenfuncties bestuursleden Om de transparantie te vergroten en op advies van het FIN is besloten de functies en nevenfuncties van de bestuursleden vast te leggen. Kaders geschapen voor beheer van het vermogen als fundament voor de toekomst Er bestond binnen het bestuur behoefte aan nieuwe uitgangspunten betreffende het beleggingsbeleid. Aan Ernst & Y oung Actuarissen werd daarom gevraagd een onderzoek te doen en met voorstellen te komen. De voorstellen hebben geleid tot een strategische assetverdeling en een besturingsmodel. Hierna heeft de beleggingscommissie gesprekken gevoerd met een aantal nieuwe en bestaande vermogensbeheerders. In overleg met het bestuur werd vervolgens besloten tot een herverdeling van de totale beleggingsportefeuille. Afscheid huidige voorzitter, kennismaking nieuwe voorzitter en nieuwe directeur Op 17 november hebben tal van relaties formeel afscheid genomen in ons kantoorpand van onze voorzitter, de heer Bokx, en kennis gemaakt met zijn opvolger, de heer Kreber, en de nieuwe directeur, de heer Van der Velden. Een genoeglijke receptie waar relaties afkomstig uit tal van geledingen binnen het brede scala aan activiteiten die ons Fonds financieel steunt present waren. Uitreiking Bob Verbiest Cultuurprijs Op 17 februari 2006 heeft op gepaste wijze de uitreiking van de eerste Bob Verbiest Cultuurprijs plaatsgevonden tijdens het Cultuurgala 2006. De Waterweg Cultuurprijs is in 2006 als blijvend eerbetoon vanwege zijn persoonlijke betrokkenheid tot Bob Verbiest Cultuurprijs vernoemd.


Bezoek aan Maassluis Een delegatie bestuursleden heeft op 26 oktober een bezoek gebracht aan burgemeester & wethouders van Maassluis, waarbij een aantal lopende en aankomende projecten zijn besproken. Zo werd onder andere een bezoek aan het project de zeesleper Elbe gebracht. Een aantal bijzondere projecten dit jaar zijn: • Steun voor de realisatie van de nieuwe molen ´De Kameel´ op een prominente plek bij de entree van Schiedam. • Een bijdrage aan het sciencelab voor het Accent College, afdeling Groen van Prinsterer Vlaardingen. Hiermee steunt ons Fonds de extra aandacht voor bèta vakken. • Graven in Vlaardingen. Het is een wetenschappelijk onderzoek naar het verleden van Vlaardingers. • Steun voor de grote overzichtstentoonstelling ‘Lucebert, Schilder, Dichter, Fotograaf’ in het vernieuwde Stedelijk Museum Schiedam.

di r e c t i e v e rs l a g Bestuurswisselingen Door het uittreden van de heer Bokx per 1 januari 2007 is in de vergadering van 14 november besloten de heer Kreber officieel te benoemen tot voorzitter en de heer Geerdes tot vice-voorzitter en voorzitter van de beleggingscommissie.

drs. IJ. van der Velden Directeur

7


at i e ene inf orm Algem

Historie Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. is voortgekomen uit de Spaarbank Anno 1820 te Schiedam en de Spaarbank Anno 1823 te Vlaardingen, later opgaand in Stichting Bondsspaarbank Schiedam Vlaardingen. Beide spaarbanken werden opgericht met steun van ‘De Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen’, die al in 1784 werd opgericht. ’t Nut voerde al de doelstelling tot ‘het verbeteren van de samenleving’. Deze maatschappelijke rol werd voortgezet door de spaarbanken. Deze betrokkenheid bij de samenleving kreeg op 10 april 1991 een nieuwe impuls toen de maatschappelijke activiteiten van Stichting Bondsspaarbank Schiedam Vlaardingen werden voortgezet onder de naam Stichting Schiedam Vlaardingen Fonds, nu Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. Aanleiding vormde de aansluiting van de toenmalige Bondsspaarbank Schiedam Vlaardingen bij de VSB Groep N.V. Bij deze fusie verwierf het Fonds een aanzienlijk aandelenpakket in het concern dat nu Fortis Bank wordt genoemd. Inmiddels is dit aandelenpakket herbelegd in diverse fondsen en het beheer overgedragen aan meerdere vermogensbeheerders. De baten van het vermogen worden sindsdien aangewend voor initiatieven uit het werkgebied, waarvoor een donatiebeleid is geformuleerd.

Donatieb eleid Het donatiebeleid omvat specifieke doelen met de nadruk op financiële steun aan projecten van algemeen maatschappelijk belang met een sociale of ideële strekking. Trefwoorden zijn participatie, ontplooiing en integratie. In principe steunt het Fonds geen reguliere activiteiten van een organisatie, dat wil zeggen de activiteiten die tot de normale werkzaamheden behoren. Daarentegen is het Fonds met name geïnteresseerd in projecten die van experimentele en/of innovatieve aard zijn en die in potentie een bepaalde voorbeeldfunctie kunnen vervullen. Zo richt het Fonds zich op de trajecten: Maatschappelijk welzijn, de meeste vormen van welzijnswerk, jeugdzorg en sociaal-cultureel werk. Gezondheidszorg, initiatieven die op directe en zichtbare wijze het welzijn van patiënten en hulpbehoevenden bevorderen. Natuur & milieu, in het bijzonder educatieve en voorlichtende projecten om het natuurbesef te stimuleren. Educatie, initiatieven die de culturele vorming van scholieren bevorderen. Sport & vrije tijd, projecten die actieve deelname aan amateursport en recreatieve activiteiten bevorderen. Kunst & cultuur, de bevordering van cultuurdeelname. De voorkeur gaat uit naar voorbeeldstellende en bijzondere publieksactiviteiten die de belangstelling voor kunst en cultuur stimuleren. Ook restauratieprojecten en initiatieven tot behoud van cultureel erfgoed komen in aanmerking. Individu, mits degene met de realisatie van het initiatief een voorbeeldfunctie vervult voor groepen uit de samenleving.

Richtlijnen en criteria Het Fonds verleent steun aan concrete en afgebakende projecten, die een raakvlak hebben met de samenleving in Schiedam, Vlaardingen of Maassluis. Ook wordt steun gegeven aan projecten met een looptijd van enkele (in de regel maximaal vier) jaren. De steun heeft nimmer een permanent karakter.

8


Er wordt in principe geen steun gegeven aan: • • • • • • • •

instellingen en projecten met een uitgesproken commercieel, politiek of religieus karakter. projecten die buiten de regio plaatsvinden. projecten die reeds een aanvang hebben genomen. instellingen die een aanvraag indienen ter dekking van exploitatiekosten of overheadkosten. instellingen die een niet projectgebonden aanvraag insturen. instellingen die over voldoende eigen vermogen beschikken om een project zelf te kunnen financieren. institutionele particuliere vermogensfondsen. overheden, overheidsinstellingen of structureel geheel of vrijwel geheel door een overheid gesubsieerde instellingen. Van deze regel wordt in beperkte mate afgeweken als het project past binnen het donatiebeleid.

In alle gevallen is het oordeel van de directie en het bestuur van Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. bindend bij het al dan niet honoreren van een aanvraag. Hiertegen is geen beroep mogelijk.

B ehandeling aanvragen Voor de behandeling van verzoeken om financiële steun zijn twee projectleiders werkzaam. Zij beoordelen de projecten primair op inhoud en kwaliteit. Projectleiders en directie bepalen collectief of een aanvraag voor financiële ondersteuning wordt gehonoreerd. Deze vergadering vindt tweemaal per maand plaats. Aanvragen van zeer grote omvang worden, voorzien van een advies, ter beoordeling voorgelegd aan het bestuur. In de regel worden de aanvragen binnen vier weken tijd van een beoordeling voorzien. Aanvragen voor een donatie moeten ruim van te voren schriftelijk worden ingediend. Het Fonds kent gestandaardiseerde aanvraagformulieren. Deze kan men ophalen, online invullen op de website (www.fondssv.nl) of op verzoek per post laten toesturen.

Algemene i n f or m at i e

Een volledige aanvraag omvat: een aanvraagformulier; gegevens van de aanvragende instelling (statuten en recent uittreksel inschrijving Kamer van Koophandel, niet ouder dan één jaar); laatst verschenen jaarrekening en jaarverslag. een uitgebreide projectbeschrijving; een overzicht van instellingen waar eveneens een aanvraag voor een bijdrage is ingediend; een gedetailleerde begroting en dekkingsplan; de naam van één of meer contactpersonen met telefoonnummer (ook overdag). Bij verstrekte donaties van € 20.000,-- en hoger, vraagt het Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. een verklaring van een accountant (RA of AA), waarin bevestigd wordt dat het toegewezen bedrag ook daadwerkelijk conform de afspraken is besteed aan het bedoelde project.

Vrijstelling van schenk ingsrecht Stichting Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. is een instelling, als bedoeld in artikel 24 lid 4 van de Successiewet 1956. Dit houdt in dat door haar gedane schenkingen op grond van deze wet in principe vrijgesteld zijn van schenkingsrecht en dat de ontvanger ervan evenmin aangifte hoeft te doen.

9


Financieel overzicht 10

Kengetallen (in duizenden euro's)

2006

2005

Vermogen

1|

198.719

185.537

Liquiditeiten

2|

11.543

4.604

Vermogensopbrengsten

3|

16.660

21.959

Projectbestedingen . toegekende projecten in verslagjaar . vrijval projectverplichtingen

3.790 - 1.145

Totaalbedrag van de verstrekte Donaties

4)

-

4.317 105

2.645

4.212

322

313

9

15

313

298

212

204

97

87

4

7

313

298

Aantal aanvragen Ontvangen Vervallen Totaal

Aantal donaties Verstrekt / toegewezen Afgewezen Aangehouden / in behandeling Totaal

5|


Toelichting bij de kengetallen 1| Vermogen Stichting Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. Het vermogen van Stichting Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. is voornamelijk belegd in beursgenoteerde aandelen en obligaties. Bij de berekening van de grootte van het vermogen van Stichting Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. zijn de beurskoersen per 31 december 2006 als uitgangspunt genomen. 2| Liquiditeiten De liquiditeiten van Stichting Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. worden uitsluitend aangehouden in deposito’s en in rekening-courant. 3| Vermogensopbrengst Het in aandelen en obligaties belegde vermogen genereert jaarlijks dividend en couponrente. Het dividend is, evenals voorgaande jaren, uitgekeerd in contanten. Dit contante dividend is aangewend om de activiteiten en donaties van Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. te financieren. De contante opbrengst omvat de saldi van het contante dividend aangevuld met overige opbrengsten, zoals de rente opbrengsten uit de aangehouden liquiditeiten.

Financieel O v e r z ic h t

Totaal van de verstrekte dan wel toegewezen donaties in de periode 1991 t/m 2006 Tot en met 2006 heeft Stichting Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. een bedrag van â‚Ź 38.603.000,-- aan donaties uitbetaald.

4|

5| Aantal donaties Het aantal verstrekte dan wel toegewezen donaties omvat het totaal van de in een bepaald boekjaar gehonoreerde aanvragen voor dat boekjaar en voor de komende boekjaren.

11


S tat i s t i s c h e g e g e v e n s 12

Toegewezen aanvragen naar looptijd

2006

2005

Eenmalig Eenmalig als garantiestelling Meerjarig

202 9 1

192 12 0

Totaal

212

204

2006

2005

53 3 11 15 51 79 0

48 6 6 11 42 91 0

212

204

2006

2005

21 94 75 6 12 4

31 95 67 1 7 3

212

204

Toegewezen projecten naar aandachtsgebied Maatschappelijk welzijn Gezondheid Natuur & milieu Educatie Sport & vrije tijd Kunst & cultuur Individu Totaal

Toegewezen project naar gemeente Maassluis Schiedam Vlaardingen Rotterdam Regionaal Overig Totaal


Directeur drs. IJ. van der Velden

Directie en medewerkers (per 1 januari 2007)

Directeur drs. IJ. van der Velden Senior Projectleider | communicatie Ineke Koning Projectleider Caroline Nieuwstraten O ffice-M anag er Patricia van ’t Hof (tijdelijke kracht) A ccountant M.H.A. Bauman RA PriceWaterhouseCoopers N.V.

or g a n i s at i e

Bestuur De heer drs C.G.W. Kreber, voorzitter De heer mr. A.F.L. Geerdes, vice-voorzitter De heer dr. H. Boxma De heer drs. A. Fontijne De heer L.A. Hafkamp Mevrouw M.F. Groen De heer F.M. van Krugten Mevrouw drs. M.G. Schuddebeurs-van Dulken

Voorzitter drs. C.G.W . Kreber

13


a at s c h a p pe l i j k w e l z i j n M 14

On Wheels Plaza maakt het leven aangenamer In tien jaar tijd heeft de Stichting On Wheels veel bereikt voor kinderen en jongeren die lijden aan de ernstige spierziekte Duchenne of een ernstige handicap. Dankzij Stichting On Wheels kunnen zij samen sporten, op vakantie met hun familie, of elkaar ontmoeten in een aangepaste omgeving. Binnenkort zorgt ook het nieuwe On Wheels Plaza voor meer plezier en ontspanning in het korte leven van deze patiĂŤnten.


In oktober 2007 wordt het nieuwe On Wheels Plaza in Maasdijk geopend. Het is een groot pand op industrieterrein de Vierde Hoeve. “We krijgen er veel ruimte: een grote ontvangstruimte en een knutselruimte voor de kinderen die er zonder problemen met hun rolstoelen kunnen rondrijden”, vertelt een trotse Marijke Sentges die samen met haar man Roel de stichting oprichtte. “In de nieuwe Plaza komt straks een kantoorruimte, een professioneel ingericht washok, om de bekleding van de campers te kunnen wassen, én een grote opslagruimte waar onze vier campers, aangepaste caravan, speciale rolstoelbussen, een ‘pausmobiel’ en de aanhanger voor het rolstoelhockey onderdak krijgen.”

Eigen hotel op wielen “Het is alweer tien jaar geleden dat mijn man en ik op onze zolderkamer met de stichting zijn gestart”, vertelt Marijke. “We kwamen met onze eigen auto terug van een vakantie uit het ZuidSpaanse Malaga. Onze twee kinderen, die beide aan de spierziekte lijden, waren kapot van de reis. Hotels onderweg hadden geen aanpassingen en we moesten ontzettend veel extra spullen meenemen zoals accu´s voor de rolstoelen en beademingsapparatuur. We bedachten dat de kinderen met een rolstoelvriendelijke camper - een hotel op wielen - zouden krijgen wat ze nodig hadden. Dankzij sponsoring en gulle giften beschikte onze stichting twee jaar later, in 1999, over een camper die het gehele jaar door te huur is voor onze donateurs.” Tijdens de feestelijke opening van de nieuwe huisvesting presenteert de stichting ook de vierde aangepaste camper.

Actie na actie “We ‘rollen’ van de ene actie in de andere. Ik ben blij met de faciliteiten en niet te vergeten wat de vrijwilligers voor de patiënten kunnen betekenen. Zo organiseren we iedere vrijdagavond in de sporthal rolstoelhockey. Vanuit het hele land komen kinderen met hun ouders naar Maasdijk om hockey te spelen. Voor de kinderen is het een fantastische uitdaging en goede training voor hun lichaam. Voor de ouders een gezellige bijeenkomst waar zij bovendien veel ervaringen kunnen delen en problemen bespreken”, aldus Marijke Sentges.

Stichting On Wheels A T

De Vierde Hoeve 51 2676 CP Maasdijk 0174 67 00 14

N ieuwe uitdagingen Het nieuwe On Wheels Plaza is een mooie bekroning op alle activiteiten van de afgelopen jaren vindt Marijke. Met de komst van deze accommodatie houden haar inspanningen echter niet op. Zij kijkt alweer uit naar de volgende stap: een tweede chalet. “We hebben er al één tot onze beschikking in de Zeeuwse Roompot. Het liefst zouden we er nog één van hetzelfde formaat willen hebben. De vakantiewoning moet geschikt zijn voor zes personen, waarvan maximaal twee rolstoelgebruikers. Misschien is het een optie om dit chalet in Zuid-Limburg te bouwen. We gaan er in ieder geval voor sparen”, vertelt Marijke die er samen met haar man en alle andere vrijwilligers alles aan doet om de ongeveer 600 kinderen en jongeren die aan de ongeneeslijke spierziekte van Duchenne lijden, nog meer gelegenheid te geven om er even tussenuit te gaan. Om echt van een vakantie te genieten zonder zorgen over noodzakelijke faciliteiten.

MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

15


Kinderhospice Pallieterburght

Gezondheid

Stichting Pallieter zamelt geld in voor de palliatieve zorg van ernstig (ongeneeslijk) dan wel chronisch zieke kinderen tot achttien jaar. In Capelle aan den IJssel realiseert de stichting kinderhospice Pallieterburght. Een plek waar kinderen, waarvan bekend is dat zij niet zullen genezen, persoonlijke opvang genieten in een beschermende omgeving.

16


Dankzij de vooruitgang in de medische wetenschap kunnen veel kinderen met ernstige aandoeningen langer leven. Intensieve zorg en begeleiding blijven echter vereist. Uiteraard wordt getracht deze kinderen zoveel mogelijk thuis te verzorgen. Maar dit kan niet altijd. Daarom kent Nederland verscheidene kinderhospices. Helaas is er een toenemend tekort aan deze opvangplaatsen. De komst van kinderhospice Pallieterburght voorziet dan ook in een grote behoefte in de regio Groot Rotterdam en Zeeland. Naast uitstekende faciliteiten zal dit hospice zich vooral onderscheiden door de voorgenomen samenwerking met verschillende loketten voor zorgvoorziening. Pallieterburght zal zowel dagzorg als nachtopvang bieden en daarmee 24 uur per dag beschikbaar zijn. Ook zal het voor ouders mogelijk zijn om er te overnachten.

Een plek die lijkt op thuis “Een kinderhospice moet niet worden verward met een hospice voor ouderen, waar met name stervensbegeleiding wordt gegeven. Het is uitdrukkelijk anders. Het gaat bij ons om zorg voor ernstig zieke kinderen die als gevolg van hun ziekte vaak nog maar een beperkte levensverwachting hebben”, benadrukt Adriaan van Eeghen, de voorzitter van de stichting. “Er wordt juist getracht de kinderen zoveel mogelijk thuis te laten zijn, wanneer zij niet meer in een ziekenhuis hoeven te verblijven. Het ziekteproces kan echter lang zijn en veel van het gezin vragen, zowel van ouders als van andere kinderen. Daarom is het fijn dat mensen die hierin gespecialiseerd zijn tijdelijk de zorg voor het zieke kind kunnen overnemen op een plek die lijkt op thuis.

Door het delen van de last is de zorg voor het gezin vol te houden. Ook kan een kinderhospice dienen als overbrugging tussen ziekenhuis en thuis. De verzorgers maken er de ouders vertrouwd met de verzorging van hun kind en het toedienen van medicatie.”

Stichting Pallieter Paradijsselpark 135 2904 PA Capelle a/d IJssel T 010 443 14 95 A

B eschermende b urght “Zoals de planning er nu uitziet, zal de Pallieterburght in 2008 gereed zijn. Het financiële fundament ligt er en de bouwaanvraag is de deur uit. Met het Sophia Kinderziekenhuis en andere instellingen zijn goede afspraken gemaakt en vrijwilligers die veel van de verzorging op zich zullen gaan nemen, bieden zich nu al spontaan aan”, vertelt Adriaan van Eeghen. “Onze stichting wil met dit kinderhospice accommodatie bieden aan zieke kinderen en hun ouders. Zij moeten zich er op hun gemak kunnen voelen en goede zorg kunnen krijgen. Die beschermende functie hebben we vertaald in de naam van het hospice (Pallieterburght) én in het ontwerp.”

GEZONDHEID

17


Sciencelab voor het Accent College Groen van Prinsterer

e d u c at i e

Het Groen, zoals de school in de volksmond wordt genoemd, telt ruim 1 .200 leerlingen. Zij volgen er vmbo-, havo- of vwo-onderwijs. Platform Bèta Techniek vroeg de school deel te nemen aan het ‘Universum Programma’. Dit programma is bedoeld om meer leerlingen voor de bètarichting in het onderwijs te interesseren. Eé n van de middelen die de bètavakken op het Groen dynamische inhoud gaan geven, is het sciencelab dat momenteel wordt gebouwd.

18


“Leren doe je niet alleen vanuit de boeken”, steekt Bram Keizerwaard, locatiedirecteur van het Accent College Groen van Prinsterer, van wal. “Wij vinden het als school belangrijk dat leerlingen praktijkervaring opdoen, zodat duidelijk wordt waarvoor hetgeen zij leren dient. Dat maakt het onderwijs aantrekkelijker en interessanter.”

Bètaclub Buiten het Universum Programma organiseert de Vlaardingse scholengemeenschap ook andere extra onderwijsactiviteiten op het gebied van bèta en techniek. “Als Jet Net-school (Jongeren en Technologie Netwerk) werken wij samen met Unilever. Leerlingen lopen een dag mee in het bedrijf en maken er bijvoorbeeld mayonaise. Ook kunnen leerlingen bij ons ‘proefstuderen’ aan de universiteit of hogeschool en worden er diverse gastcolleges en voorlichtingslessen gegeven vanuit het technische bedrijfsleven. En op vrijdagmiddag kun je naar de Bètaclub. Leerlingen mogen daar proeven uitvoeren en bijvoorbeeld een waterraket of een elektromotor maken,” vertelt Bram Keizerwaard.

dynamischer worden ingericht. “Maar het lab heeft meer pluspunten”, vertelt Bram Keizerwaard: “Leerlingen uit de hogere en lagere klassen voeren er namelijk tegelijkertijd practica uit voor verschillende vakken. Door naar elkaar te kijken, doe je extra kennis op. Bovendien werken alle docenten samen in het sciencelab. Zo is het straks dus ook mogelijk leerlingen vakoverstijgende opdrachten te laten doen.”

Accent College Groen van Prinsterer A T

Rotterdamseweg 55 3135 PT Vlaardingen 010 435 70 00

Tekort aan bètatechnici “Het aantal leerlingen in Europa dat kiest voor een bètastudie is de afgelopen jaren steeds verder afgenomen. In 2010 dreigt er zelfs een tekort van 70.000 bètatechnici te ontstaan. Op het Groen kiezen al meer leerlingen dan het landelijk gemiddelde voor een bètaopleiding. Maar wij hopen dat dankzij het Universum Programma en het sciencelab nog meer leerlingen hievoor kiezen”, besluit Bram Keizerwaard.

S ciencelab De bouw van het sciencelab is in volle gang. “Wanneer alles volgens planning verloopt, is het lab voor de zomervakantie 2007 klaar. In september willen wij het sciencelab op ludieke wijze openen. Zo willen we de technische recherche van de politie uitnodigen.” Dankzij het sciencelab, waar leerlingen straks onder toezicht zelfstandig of klassikaal onderzoek kunnen doen, kunnen de bètavakken

EDUCATIE

19


Reguliere sportcomple xen

sport en vrije tjjd

toegankelijk gemaakt voor

20

mensen met een beperking Het is al jarenlang ĂŠĂŠn van de speerpunten van het sportstimuleringsbeleid van de gemeente Vlaardingen: het bevorderen van sporten en bewegen bij mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking. Sinds 2002 organiseert de gemeente diverse landelijke sportdagen voor de doelgroep. Hoewel deze evenementen druk werden bezocht, stroomde het merendeel van de deelnemers niet door naar een reguliere instelling. Om de drempel voor gehandicapte sporters naar de sportcomplexen letterlijk en figuurlijk te verlagen, worden verschillende reguliere sportcomplexen toegankelijker gemaakt.


“Het is voor gezonde mensen heel belangrijk om te sporten, maar voor mensen met een beperking is bewegen absolute noodzaak. Regelmatig bewegen voorkomt namelijk dat de beperking verergert. Bovendien doe je tijdens het sporten sociale contacten op”, legt Max van der Does uit, medewerker van de afdeling Welzijn van de gemeente Vlaardingen. “Maar juist voor mensen met een beperking ligt de drempel om te gaan sporten hoog. Zij weten vaak niet wat voor sporten er allemaal mogelijk zijn met hun handicap en bij welke verenigingen zij zich kunnen aanmelden. Daarnaast spelen er soms praktische beperkingen mee, zoals het niet beschikken over vervoer.”

Sportdagen “Om mensen met een beperking kennis te laten maken met verschillende sporten, organiseren we sinds 2002 om de twee jaar grote sportevenementen”, vertelt Max van der Does. “Daarvoor bestaat veel animo! Dat is natuurlijk fantastisch, maar het is belangrijker dat de doelgroep structureel beweegt. De doorstroom naar reguliere sportverenigingen bleek echter laag te zijn. Daarom is het idee ontstaan om de inrichting van accommodaties van verschillende sportverenigingen aan te passen. Dit stelt verenigingen namelijk in de gelegenheid om blijvend activiteiten voor gehandicapte sporters te organiseren.”

Onderzoek

ontzettend lastig om de doelgroep te bereiken”, legt Max van der Does uit. “Instellingen die over de gegevens van mensen met een handicap beschikken, mogen deze informatie om privacy redenen namelijk niet aan derden verstrekken. Dankzij de algemene gehandicaptenvereniging Valetudo is het toch gelukt om een deel van de doelgroep te bereiken. Het overige deel hebben wij onder andere proberen te benaderen via de krant, Omroep Vlaardingen en patiëntenverenigingen. De belangstelling bleek groot te zijn.”

Gemeente Vlaardingen A T

Westnieuwland 6 3130 EG Vlaardingen 010 248 40 00

Z elfvertrouwen In totaal worden er acht sportaccommodaties aangepast. De klankbordgroep van mensen met een beperking adviseerde over de benodigde aanpassingen. Atletiekvereniging Fortuna, Duikschool den Hertog diving, Hockeyvereniging Pollux, ruitersportclub Die Flardingha Ruiters, Sport & Fitness Tino Hoogendijk, Sportcentrum Polderpoort/Pro Motion, Tennisvereniging Holy en Wielervereniging De coureur nemen deel aan het project. Max van der Does: “De duiklessen en ‘g-hockey’ zijn als eerste van start gegaan en in april volgden ook de tennislessen en atletiektrainingen. We willen alle aanpassingen dit jaar, 2007, afronden. Veel mensen met een beperking die zijn gaan sporten geven aan dat het hun zelfvertrouwen heeft vergroot. Wij hopen dat dit project ertoe leidt dat steeds meer mensen met een handicap gaan bewegen.”

Om een duidelijk beeld te krijgen van de soorten sporten en bewegingsvormen waaraan behoefte was bij mensen met een beperking, verrichtte de gemeente eerst uitgebreid onderzoek. “Het was

SPORT EN VRIJE TIJD

21


Met het oudste DNA-materiaal

kunst EN cultuur

op zoek naar de oer-Vlaardinger

22

Archeologen ontdekten in de winter van 2002 bij ‘Het Gat in de Markt’ in Vlaardingen een begraafplaats. Uit onderzoek bleek dat het om 45 zeer oude graven uit de periode 1000-1050 gaat. In deze eerste helft van de elfde eeuw ontwikkelde Vlaardingen zich tot de belangrijkste plaats van het graafschap dat later Holland zou heten. Een boek, tentoonstelling en gereconstrueerde veldslag zullen het publiek kennis laten maken met de unieke archeologische vondsten en de historische feiten die daaruit kunnen worden afgeleid.


“Het is heel bijzonder om graven uit de elfde eeuw te vinden. Dat is nog maar weinig voorgekomen in Nederland!”, vertelt gemeentelijk archeoloog Tim de Ridder enthousiast. In tegenstelling tot de meeste graven van die leeftijd, bleken de Vlaardingse graven ook nog eens goed geconserveerd te zijn. “De kisten waren nog in tact en het stro waarmee de lichamen duizend jaar geleden waren afgedekt, zag eruit alsof het er gisteren was neergelegd. We dateerden het hout van de opgegraven kisten aan de hand van de aanwezige jaarringen en stelden vast dat het hout uit de tiende eeuw stamt. Er zaten zelfs houtresten van minstens drie verschillende Vikingschepen tussen.”

Boomkistman “We hebben 41 graven kunnen lichten en de resten van negen mannen, vijf vrouwen en zesentwintig kinderen gevonden. Eén van de mannen was begraven in een boomstamkist, een uitgeholde boomstam. Van deze ‘boomkistman’ is in opdracht van het Visserijmuseum/ Het Vlaardings Museum een gezichtsreconstructie gemaakt op dezelfde wijze als het bekende meisje van Nulde. Opmerkelijk aan deze boomkistman is zijn markante kin. De gezichtsreconstructie zal voor zijn tijdgenoten herkenbaar zijn geweest. Het verleden krijgt zo letterlijk weer een gezicht”, aldus Tim de Ridder.

D NA In de kiezen die bij twee mannelijke schedels waren getrokken, bleek nog DNA-materiaal aanwezig te zijn. “Dit DNA is het oudste menselijke DNA dat ooit in Nederland is gevonden en heeft grote

wetenschappelijke waarde”, legt Tim de Ridder uit. Momenteel kunnen uit DNA onder andere geslacht, onderling verwantschap en erfelijke ziektes worden herleid. Tim de Ridder verwacht dat er in de toekomst ook fysieke eigenschappen aan de hand van DNA-onderzoek kunnen worden bepaald. “In 2006 zijn wij in samenwerking met de stadsarchivaris Harm Jan Luth de zoektocht naar de oer-Vlaardinger gestart. Dit is een baanbrekend DNA- onderzoek, waarin wij proberen uit te vinden of er verwantschap bestaat tussen de mannelijke individuen die we hebben gevonden op de begraafplaats en de huidige mannen die hun wortels hebben in het zestiende-eeuwse Vlaardingen. In totaal meldden zich uit heel Nederland bijna tweehonderd kandidaten aan voor deelname aan dit onderzoek, waarvan er 88 zijn geselecteerd. In 2006 stonden zij wangslijm af voor DNA-onderzoek. Rond juni 2007 verwachten wij de uitslag.”

Gemeente Vlaardingen A T

Plein Emaus 5 3135 JN Vlaardingen 010 248 49 97

Besef creëren “Uiteindelijk is het de bedoeling dat het publiek kennis neemt van deze Vlaardingse geschiedenis. Daarom brengen wij eind 2007 een boek uit over Vlaardingen in de elfde eeuw, de resultaten van de opgravingen en de uitslag van het DNAonderzoek. Medio 2008 organiseren wij een tentoonstelling in Het Vlaardings Museum. Daar kunnen onder andere enkele kisten en de reconstructie van het gezicht van de boomkistman worden bekeken. Tijdens een historische markt gaan we de beroemde veldslag nabootsen die in 1018 bij Vlaardingen plaatsvond. Deze veldslag was destijds de grootste in Holland en verliep desastreus voor het leger van de Duitse keizer”, vertelt Tim de Ridder.

KUNST EN CULTUUR

23


Overzichtstentoonstelling Lucebert

kunst EN cultuur

houdt CoBrA-collectie levend

24

Lucebert (1924-1994) veranderde de Nederlandse taal als één van de belangrijkste dichters van de twintigste eeuw. Anderen kennen hem van zijn onvoorspelbare transformaties en confrontaties op doek. En ook de foto’s van deze CoBrA-kunstenaar bleven niet onopgemerkt. Zijn veelzijdigheid is door het Stedelijk Museum Schiedam in beeld gebracht met de eerste echte overzichtstentoonstelling: Lucebert, schilder, dichter, fotograaf.


Al in 1959 had Lucebert in het Stedelijk Museum Schiedam een solotentoonstelling. Hij schilderde toen nog maar enkele jaren. Voor die tijd was hij vooral bekend als dichter. Zo ontwikkelde hij in 1948 onder invloed van bevriende kunstenaars als Karel Appel en Gerrit Kouwenaar een nieuwe vorm van dichten. Hij werd onmiddellijk opgenomen in de Experimentele Groep in Holland die in 1948 opging in de CoBrA-beweging. “Hij veranderde onze taal. Vanaf 1960 is iedereen met zijn zinsfrases opgevoed”, vertelt museumdirecteur Diana Wind. “De één kent hem beter als dichter, de ander als beeldend kunstenaar. Zijn fotografie is wat meer op de achtergrond gebleven, maar de mensen die er in deze tentoonstelling kennis mee maakten, zijn onder de indruk.”

Levend oeuvre De tentoonstelling geeft met ruim 250 werken een uitgebreid overzicht van Luceberts oeuvre. Naast tekeningen en schilderijen worden foto’s en keramiek getoond en is een keuze uit zijn gedichten te lezen én te beluisteren. Ook is hij zelf te horen in een gesprek dat hij hield met schrijver Bert Schierbeek en is hij te zien in verschillende films die het museum vertoont. Deze tentoonstelling houdt de kunstenaar levend. Hij is duidelijk aanwezig. En met hem de CoBrA-kunst waar het Stedelijk Museum Schiedam zo bekend om is. “CoBrA is onze kerncollectie. Ons tentoonstellingsbeleid is daar dan ook van afgeleid. Met de tentoonstelling ‘Lucebert, Schilder, Dichter, Fotograaf’ houden we niet alleen Lucebert maar eveneens onze collectie levend”, licht Diana Wind toe.

Internationaal De tentoonstelling laat naast alle aspecten van het kunstenaarschap ook veel nooit eerder getoond werk van Lucebert zien. Deze ‘onbekende’ werken zijn afkomstig uit de verzameling van het Instituut Collectie Nederland dat in 2006 een schenking van 2.200 werken van de Stichting Lucebert in ontvangst nam. Daarnaast kwam er werk uit het atelier van Lucebert in Bergen, Stedelijk Museum Amsterdam en particuliere verzamelingen. De tentoonstelling wekt veel belangstelling, zowel bij het publiek als bij andere, buitenlandse musea. “Met deze tentoonstelling hebben we niet alleen kunnen investeren in de kwaliteit van het museum, maar ook in die van de stad. Zo bevestigen Schiedamse winkeliers dat zij het dankzij de toeloop van onze bezoekers drukker hebben. Bovendien hebben wij met deze overzichtstentoonstelling de samenwerkingsverbanden met musea in het buitenland kunnen versterken. De tentoonstelling gaat namelijk vanuit Schiedam op reis naar diverse Europese landen. Daarmee zetten we het Stedelijk Museum Schiedam internationaal op de kaart”, besluit Diana Wind.

KUNST EN CULTUUR

Stedelijk Museum Schiedam A T

Hoogstraat 112-114 3111 HL Schiedam 010 246 36 66

25


Onderstaand treft u een nagenoeg volledige opsomming van de instellingen of projecten aan, waaraan het Fonds in het jaar 2006 financiële steun heeft verstrekt of toegezegd.

Maatschappelijk welzijn Andreas Petrus en Paulus Parochie Inrichting plein OBS Jan Ligthart Invalidenlift Stichting CentrumManagement Schiedam Vlaggenplan 2006 CBS Het Spectrum Jubileumviering Stichting Narcis Project ‘Jongeren in Beweging’ Stichting Thom Project Ouderkamer Stichting Nationale Gedenkdagen Vlaardingen Viering Nationale Gedenkdagen 2006 Argos Zorggroep Aanschaf bus Zorgcombiantie Nieuwe Maas Uitbreiding Internetcafé Zonnehuis Zorgcombinatie Nieuwe Maas Aangepaste keuken psychogeriatrische afdelingen Zonnehuis Stichting Humanitas Afdeling Nieuwe Waterweg Noord Project Thuisadministratie Bewonersvereniging Kethel-Oost Zomerfeest 2006 Protestants Christelijke Ouderen Bond, afdeling Vlaardingen Jubileum Boven: Stichting Humanitas Afdeling Nieuwe Waterweg Noord Project Thuisadministratie onder: Accent College Schooltoneel

26

Oranjevereniging Wilhelmina Kethel Koninginnedag 2006 De Andere Markt Diverse Markten 2006 Wijkcentrum De Telder Kinderkamp De Corneliaanse Moeders Kinderactiviteiten Stichting Turkse Vrouwen Demet Krantenleesproject Vereniging van Eigenaren Verzetsheldenbuurt Schiedam Buurtfeest CJV Schiedam Kinderkamp 2006 KBO Zuid-Holland Apparatuur Stichting Welzijn Schiedam Zomervakantie- en kampactiviteiten 2006 Bewonersvereniging Schiedam-Oost Internetcafé voor 55+ Wijk- en Bewonersvereniging Spaland Zomerfeest 2006 Gemeente Lyceum Vlaardingen Reünie Vele Vlaardingers Eén Huis Dag van de Dialoog in Vlaardingen 2006 Stichting Ouderenwerk Nieuwe Waterweg Noord Jubileum Zorgcentrum Francois Haverschmidt Aanpassing recreatiezaal Stichting Promotie Maassluis Deelname varend bloemencorso 2006


Stichting Waterweg Wonen Kunstproject snackkraam Stichting NoodOpvangCentrum Vlaardingen Sociale en culturele activiteiten voor kinderen Stichting Welzijn Schiedam Bachpleinfeest Stichting Brains & Hearts Project ‘Trouwen & Houwen’ Stichting Bibliotheek Waterweg Inrichting ontvangstruimte Stichting Incentive Jubileumboek Stichting Interconfessioneel en Katholiek Onderwijs, locatie De Vlinder Speelobjecten VVV Nieuwe Waterweg / Westland Inrichting vestiging Schiedam CJV Vlaardingen Intocht Sinterklaas Stichting Bevordering Welzijn Ouderen Vakantievilla ‘La Sorpresa’ Stichting Volksuniversiteit Vlaardingen Opknappen pand Stichting On Wheels Nieuwe plaza Stichting Vele Vlaardingers Eén Huis Aanpassing en inrichting pand Floris de Vijfdelaan Stichting Vrije Tijd en Vorming Vrijetijdsbesteding 2007-2008 Gemeente Schiedam, dienst sport en recreatie Intocht Sinterklaas 2006 Stichting Multicultureel Schiedam Dag voor jongeren Stichting Jeugdstad Vlaardingen Jeugdstad 2006

Steunpunt Integratie Vlaardingen Inrichting pand Floris de Vijfdelaan Stichting Schiedams Winterhart Winterhart Schiedam 2006 Zorgcombinatie Nieuwe Maas Kunstproject ‘goed gemutst’ SBO De Parasol Schoolkamp 2007 Stichting Geuzenverzet Uitreiking Geuzenpenning 2007 Christelijke Basisschool Kethel Opknappen speeltoestellen Stichting Azhar Inrichting

Gezondheid Diaconie van de Protestantse Gemeente Vlaardingen Vakantieweek lichamelijk gehandicapten Stichting Pallieter Rotterdam Inrichting kinderhospice Pallieterburgt Gemeente Schiedam, dienst sport en recreatie Senioren Fittest 50+

Natuur en milieu CNME Het Oranjetipje Prentenboek Doezel Stichting Flexus Tuin gezinshuis De Singel Stichting Vogelklas Karel Schot Renovatie quarantainegebouw

Midden-Delfland Vereniging Midden-Delfland Dag 2006, Open Monumentendag Vlaardingse Pluimvee en Konijnenliefhebbers Vereniging Wintertentoonstelling en jongdierendag 2006 Belangen- en Bewonersvereniging De Plantage De dag van het park Stichting Rotterdams Milieucentrum Groene-4-daagse KNNV Natuurcentrum De Boshoek Vergroting heemtuin Vereniging Natuurmonumenten Eendenkooi Het Aalkeetbuiten Vereniging Midden-Delfland Eerste uitgave 3e set van 6 wandelkaarten Agrarische Natuurvereniging Vockestaert Water in Midden-Delfland

Educatie Accent College Schooltoneel Stedelijk Museum Schiedam Met de kids naar de CoBrA Stichting Vertellus Vertel theaterproject ‘De meester van de Zwarte Molen’ Stichting Katholiek Onderwijs Riviersteden, locatie Kardinaal Alfrinkschool Inrichting fasenonderwijs Stedelijk Museum Schiedam Eerst denken dan doen

27


Stichting Educatieve Orkest Projecten Muziekproject ‘Beethoven woont boven’ Stichting Kinderkunsthal Rotterdam Schoolprogramma Villa Zebra OBS De Taaltuin Nieuwe orthotheek Accent College, Afdeling Maassluis Inrichting nieuwbouw Accent College, Afdeling Groen van Prinsterer Sciencelab Stedelijk Museum Schiedam Schilderen met Picasso en zweven met Miro Rijnmondband Music Kids Plan Stichting Het Vlaardings Museum Educatief project bij tentoonstelling ‘Van ’t Beste Spel’ Stedelijk Museum Schiedam Brugklasproject ‘Ik en de werkelijkheid’ Stichting Primair Onderwijs Schiedam Project ‘Hart(d) voor muziek’

Sport en vrije tijd Judo Stichting Schiedam 10e Open Schiedamse Kampioenschappen Rijnmond Vaargroep Project Vaarbak Soft- en Honkbalvereniging Schiedam Jeugdreis 2006 Scoutinggroep Prinses Irenegroep V Vervanging dak Atletiekvereniging Fortuna Havenloop Boven: Stedelijk Museum Schiedam Schilderen met Picasso en zweven met Miro onder: Maassluise Basketball Vereniging Score- en klokbord

28

Bridgeclub Schiedam ‘59 Historische bridgetocht Schiedam 2006 Special Olympics Nederland Special Olympics Evenement op 10 en 11 juni in Hoogezand, waaraan 9 zwemmers van GJVW Schiedam deelnamen Chosen Gospel Choir Apparatuur Stichting Mahorokan Topjudo Instituut International Dutch Youth Cup Volleybalvereniging Rijnmond Jeugdvolleybalkamp Stichting Tenniscentrum Schiedam-Noord Renovatie tennisbanen –smashcourt Bridgeclub Troef Inn Bridgematerialen Korfbalvereniging Vlaardingen / Ridderhof Kunststofkorven Voetbalvereniging SVDPW Schiedams Voetbal Kampioenschap Bridgeclub DC Holy Bridgematerialen Stichting Polderpoort Off Road Triathlon 2006 Stichting Zeekadetkorps Jacob van Heemskerck Realisatie ligplaats Stichting Basis Alliantie CGV Investeringen sportzaal Tamboer-, Trompetter- en Majorettenkorps Juliana Outfit drumband en marjorettes + instrumenten Maassluise Basketball Vereniging Green Eagles Score- en klokbord


Show Corps Jong Avalance Outfit Stichting Vlaardings Voetbal Kampioenschap Voetbalkampioenschap 2006 RK Sportvereniging Excelsior ‘20 Jeugdkamp 2006 Multicultureel Vrouwenkoor De Colores Zangweekend Tennisvereniging Van Vliet Jeugddag 2006 Stichting Blusboot Jan van der Heyde Inrichting ligplaats Schiedamse Lawn Tennis Vereniging Jeugdclinic Tennisvereniging Los Amigos Renovatie clubhuis RK Sportvereniging Excelsior ‘20 Renovatie tribune Stichting Polderpoort Kwaliteitsverbetering Polderpoort Gemeente Schiedam, dienst sport en recreatie Sportdag groep 7 Schiedamse basisscholen Hockeyvereniging Spirit 3e kunstgrasveld Simply 6 Apparatuur Stichting Vioolgroep Vernieuwen dak Zaalvoetbalvereniging Groenoord Jeugdtoernooi 2006 Unilever Schaakvereniging Materialen en apparatuur Voetbalvereniging PPSC Materialen

Schiedamse Reddings Brigade Regiowedstrijden Gemeente Schiedam, dienst sport en recreatie Sportgala 2006 Gemeente Schiedam, dienst sport en recreatie Vrijwilligersprijs 06280 Stichting Vlaardingse Judo-Vrienden 27e Groot Vlaardingen Judotoernooi Stichting Dutch Darts Foundation Open Holland Darttoernooi 2007 Atletiekvereniging Fortuna Organiseren gezondheidstest Voetbalvereniging Excelsior Maassluis Kunstgrasveld Gemeente Vlaardingen, dienst welzijn Aangepast in beweging Badmintonvereniging Refoba Vriendjes- en vriendinnetjesteamtoernooi Indoor Cup Softball 6e Wereld Indoor Cup Softbal in Schiedam ANBO Vernieuwing en revisie biljarts Schiedamse Carnavalsvereniging De Rietzeilers Apparatuur CKC Oranje Nassau Aanpassingen clubhuis Biljartvereniging Westwijk Outfit

Kunst en cultuur Stichting Openbare Bibliotheek Maassluis, Midden-Delfland Project ‘Boem, paukeslag’

Stichting Vlaardings Songfestival Vlaardings Songfestival 2006 Stichting Evenementen Promotie Schiedam Toeristische promotie Schiedam Stichting Vlaardingse Muziekprojecten Project ‘Motown’ Stichting Vlaardingse Muziekprojecten Project ‘Gospel 1’ Stichting Evenementen Promotie Schiedam Evenementenpromotie Schiedam Stichting Westvest 90 Concertserie 2006-2007 Stichting Kicky Urbanstyle XL indoor Stichting Tetteroo i.o. Mijn dagboek,oorlogskroniek van Kees Tetteroo Stichting Matthäus Passion Schiedam Uitvoering 2007 Stichting De Schiedamse Molens Jubileumprogramma op Nationale Molendag Stichting Roth Productie ‘Jef’ Stichting Roth Productie ‘De laatste socialist’ Stichting Brandersfeesten Schiedam Brandersfeesten 2006 Stichting Huis te Poort Concerten Gemeente Vlaardingen, Theater van Vlaardingen Aanpassingen grote zaal Stichting Maritieme Collecties Rijnmond Herstel zeesleper Elbe Stichting Halen en Brengen Maritiem Historisch Festival

29


Christelijke Muziekvereniging Harpe Davids Jubileumconcert Stichting Westvest 90 Geluidsinstallatie Stichting Musis Uitgave ‘De grote restauraties’ Stichting Musis Uitgave ‘Molens in Schiedam en Vlaardingen’ Filmhuis Schiedam StripFilmFestival Werkgroep Raad van Kerken Vlaardingen Volkskerstzang 2006 Stichting VAGE Maasboulevardfeest Het Vlaardings Museum Catalogus bij tentoonstelling ‘De aangename Ansjovis’ Museum Oostwijk Fotoboek ‘Helden’ Kamerkoor Animato Vlaardingen Jubileumconcert Stichting Intorno Ensemble Muziektheatervoorstelling ‘Liduina in Schiedam-Zuid’ Muziekcentrum OpMaat Project vleugel Liduina Basiliek Liduinaboek Vlaardings Mannenkoor Orpheus Wolfgang Amadeus Mozart project Gloria Toonkunstkoor Vlaardingen Concert Stichting Promotie Maassluis Classical Night Concert 2006 Muziekcentrum OpMaat Urban House Academy Boven: Stichting Historisch Schip De Delft Herbouw De Delft onder: Stichting Mareado Kunst in en met zeecontainers

30 28

Stichting Fonds Historische Publicaties Schiedam Publicatie Bols-collectie P0601 Muziekcentrum OpMaat KinderKunstbus Vlaardingen Stichting Historisch Schip De Delft Herbouw De Delft Oud-Katholieke Parochie van de H.H. Johannes de Doper Maria Magdalena en Laurentius Restauratie ’t Huis te Poort Stichting Sequoia Evenement DOEK!2006 Toonkunstkoor Schiedam Concert Messiah Stichting Op Zuid Kunstproject Buitenbeeld Stichting De Schiedamse Molens Molen De Kameel VVV Nieuwe Waterweg, Westland Initiatief Buiten-gewoon-Buiten Stichting Mareado Kunst in en met zeecontainers Stichting Openbare Bibliotheek Maassluis, Midden-Delfland Kinderboekenfeest Stichting Mareado Meer van Verlangen Muziekcentrum OpMaat The Ragged Child Openbare Bibliotheek Maasluis, Midden-Delfland Cultureel aanbod 2006 – 2007, thema bijeenkomsten Comité Open Monumentendag Schiedam Programmaboek 2006


Stichting Kicky Parkwegplein Blockparty Stichting Wonen met Kunst Wonen met kunst 2006 Stichting Internationale Orgelweek Vlaardingen Internationale Orgelweek 2007 Stichting Mareado Literaire activiteiten ‘Winterwarmte’ Stichting Westvest 90 Orgel reparatie Stichting Grote Kerk Vlaardingen Cantatediensten 2006-2007 Stichting Mareado Project ‘Kunst hoe doe je dat’ Stichting Indivina Home is where The Art is – De Mijtperformances Gemeente Vlaardingen, stadsarchief en archeologie Project ‘Graven in Vlaardingen’ Interkerkelijk Gospelkoor Spirit Jubileumconcert Stichting Kunstalliantie 2e editie Suikerzoetfilmfestival Theater van Vlaardingen Het eerste Vlaardings UitFestival Stichting Maassluis Maritiem 27e Furiade met thema Beloodst Stichting Collecties Jan Anderson Expositie ‘150 Collecties’ Stichting Het Vlaardings Museum Boek ‘De Vlaardingse Rederijkerswedstrijd van 1616’ Stichting Flores e Arte Bloemenkunst op de haven 5e editie

Hervormde Gemeente Schiedam Kethel en Spaland Muziekuitvoeringen ‘Avondmuziek’ en ‘Gospelsound’ Muziekcentrum OpMaat 48e Maassluise Muziekweek Openbare Bibliotheek Maassluis / Midden-Delfland Project retailmarketing jeugdafdeling Algemeen Muziek Overleg Schiedam 16e SDM Concours Stichting Schat Producties Voorstelling ‘Kethel van de kaart’ Stedelijk Museum Schiedam Tentoonstelling ‘Lucebert, Schilder, Dichter, Fotograaf Stichting tot behoud van het bergingsvaartuig Bruinvisch Restauratie Stichting Kunstalliantie Mooie Dingen Kerstshow 2006 Stichting Klatergoud Theatervoorstelling ‘Pinokkio z’n houten hart wil maar niet bonzen’ Stichting Mani Project ‘Lof der Zotheid’ Samen op Weg Gemeente De Ark Musical Noömie Musica Vocalis Scyedam Hohe Messe Stichting Landelijke Gedichtendag Gedichtendag 2007

31


colofon

Samenstelling Stichting Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. Ineke Koning Eindredactie Stichting Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. Ineke Koning Productie FreeLans B.V. Concept Nathalie Lans Teksten projecten Nathalie Lans • Judith Vincent • Edo Winkelman Vormgeving Eva Winkelman Drukwerk Drukkerij Wilskracht Fotografie Archief Fonds Schiedam Vlaardingen e.o., FreeLans B.V. en gebruik beeldmateriaal met toestemming van de betrokken instanties.

32


35


Jaarverslag 2006  

Jaaverslag 2006 van Fonds Schiedam Vlaardingen e.o.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you