Page 1

o

Jaarverslag Fonds Schiedam Vlaardingen e.o.

2011


jaarverslag 2011

Inhoudsopgave

pagina -2-

Voorwoord pagina 3

Het Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. pagina 4

historie missie visie donatiebeleid richtlijnen en criteria

Bestuursverslag pagina 8

evaluatie beleid bestuur en personeel hoofd- en nevenfuncties bestuur/directeur

Resultaten 2011 pagina 18

realisatie stand van zaken traject binnensteden vermogensbeheer

Financieel overzicht pagina 28

Communicatie pagina 36

Directie en medewerkers pagina 39

Projectenoverzicht 2011 pagina 40

Colofon pagina 47


Voorwoord

jaarverslag 2011

maatschappelijk welzijn gezondheid natuur en milieu educatie sport en vrije tijd kunst en cultuur

Stichting Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. is een vermogensfonds dat op onafhankelijke wijze beslissingen neemt en keuzes maakt voor het verlenen van financiële steun aan projecten van algemeen maatschappelijk belang zonder winstoogmerk. In dit jaarverslag proberen wij zo goed mogelijk inzichtelijk te maken, hoe het vermogen van het Fonds beheerd is in 2011 en hoeveel financiële ondersteuning het Fonds heeft kunnen bieden aan projecten die bijdragen aan een betere samenleving in de regio Nieuwe Waterweg-Noord. In 2011 werden in totaal 378 aanvragen gedaan. Het totaalbedrag aan verstrekte donaties lag in 2011 op € 10.161.023,--, waarvan € 3.430.010,-- binnen het reguliere beleid en € 6.731.013,-- binnen het traject ‘binnensteden’. Het afgelopen jaar was een bijzonder jaar voor het Fonds, dat in 2011 zijn 20-jarig bestaan vierde met een succesvolle bijeenkomst over het thema duurzaamheid. Daarnaast hebben wij meegedaan aan Open Monumentendag. Tijdens deze dag hebben zo’n duizend bezoekers ons pand aan de Schiedamseweg in Vlaardingen bezocht. Ook organisatorisch is er veel gebeurd. Zo namen we binnen het bestuur afscheid van de heer Hafkamp die lang aan het Fonds verbonden is geweest en konden wij de heer De Koning verwelkomen als nieuw bestuurslid. Vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd heeft de heer Van der Velden zijn functie als directeur per 31 december 2011 neergelegd. Op 1 januari 2012 is de heer Massaar hem opgevolgd. Op 31 december 2011 heeft ook mevrouw de Koning-Vennema, senior projectleider, afscheid genomen van het Fonds. Evenals vorig jaar is besloten om het jaarverslag alleen in een digitale variant te laten verschijnen op onze website. De lay-out is hierop aangepast en in het verslag zijn korte beschrijvingen van projecten en belangrijke gebeurtenissen verwerkt. Tot slot is in dit jaarverslag een lijst met alle gehonoreerde aanvragen in 2011 opgenomen. Het Fonds heeft als doelstelling het verhogen van de kwaliteit van de samenleving, door het verlenen van financiële steun aan of het zelf realiseren van projecten of doelen van algemeen maatschappelijk belang met een ideële of sociale strekking. Het Fonds heeft zijn maatschappelijke doelstelling in 2011 vooral kunnen realiseren, doordat veel organisaties goede projecten hebben ingediend. Alle organisaties die het afgelopen jaar een aanvraag hebben ingediend, willen wij hiervoor dan ook hartelijk bedanken. Door hun fysieke inzet, kennis en passie geven zij betekenis aan het realiseren van onze doelstelling. Ik wens u veel leesplezier.

Mr. A.F.L. Geerdes Voorzitter

pagina -3-


Het Fonds Schiedam Vlaardingen e.o.

jaarverslag 2011

historie Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. is voortgekomen uit de Spaarbank Anno 1820 te Schiedam en de Spaarbank Anno 1823 te Vlaardingen, later opgaand in Stichting Bondsspaarbank Schiedam Vlaardingen. Beide spaarbanken werden opgericht met steun van ‘De Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen’, die al sinds 1784 bestond. ’t Nut voerde al de doelstelling tot ‘het verbeteren van de samenleving’. Deze maatschappelijke rol werd voortgezet door de spaarbanken. Deze betrokkenheid bij de samenleving kreeg op 10 april 1991 een nieuwe impuls toen de maatschappelijke activiteiten van Stichting Bondsspaarbank Schiedam Vlaardingen werden voortgezet onder de naam Stichting Schiedam Vlaardingen Fonds, nu Fonds Schiedam Vlaardingen e.o.. Aanleiding vormde de overname van de toenmalige Bondsspaarbank Schiedam Vlaardingen, waardoor het Fonds een aanzienlijk aandelenpakket verwierf. Inmiddels is dit aandelenpakket herbelegd in diverse fondsen. De baten van het vermogen worden sindsdien aangewend voor initiatieven uit het werkgebied, waarvoor een donatiebeleid is geformuleerd.

missie:

de doelstelling zoals vastgelegd in de statuten

Het verhogen van de kwaliteit van de samenleving, onder meer door het al dan niet met financiële steun en/of operationele steun van anderen (natuurlijke of rechtspersonen) verlenen van (financiële) steun aan of het zelf realiseren van projecten of doelen van algemeen maatschappelijk belang, met een ideële en/of sociale strekking. Onder algemeen maatschappelijk belang, zoals hiervoor bedoeld, wordt ten minste begrepen het belang op sociaal maatschappelijk gebied, alsmede op het gebied van educatie, gezondheid en welzijn, kunst en cultuur, natuur en milieu, sport en vrijetijdsbesteding. Het Fonds spant zich in om de opbrengst van het haar ter beschikking staande vermogen zo doelmatig mogelijk op evenwichtige wijze te besteden.

visie: wat willen we bereiken Het verbeteren van de samenleving in de regio Nieuwe Waterweg-Noord met het oog op een duurzame toekomst. Dit door het verlenen van financiële steun aan bij voorkeur vernieuwende projecten met een voorbeeldfunctie van algemeen maatschappelijk belang en door in te spelen op actuele situaties. Hierbij staan bevordering van het saamhorigheidsgevoel en het versterken van de zelfredzaamheid centraal. Incidenteel blijft het Fonds ook projecten buiten haar werkgebied steunen, die bijdragen aan de leefbaarheid in de regio en passen binnen de doelstelling.

pagina -4-


donatiebeleid Het donatiebeleid omvat specifieke doelen met de nadruk op financiële steun aan projecten van algemeen maatschappelijk belang met een sociale of ideële strekking. Trefwoorden zijn participatie, ontplooiing en integratie. In principe steunt het Fonds geen reguliere activiteiten van een organisatie, dat wil zeggen de activiteiten die tot de normale werkzaamheden behoren. Het Fonds is vooral geïnteresseerd in projecten die van experimentele en/ of innovatieve aard zijn en die in potentie een bepaalde voorbeeldfunctie kunnen vervullen. Zo richt het Fonds zich op de trajecten: Maatschappelijk welzijn: de meeste vormen van welzijnswerk, jeugdzorg en sociaal-cultureel werk. Gezondheidszorg: initiatieven die op directe en zichtbare wijze het welzijn van patiënten en hulpbehoevenden bevorderen. Natuur en milieu: in het bijzonder educatieve en voorlichtende projecten om het natuurbesef te stimuleren. Educatie: initiatieven die de educatieve vorming van scholieren bevorderen. Sport en vrije tijd: projecten die actieve deelname aan amateursport en recreatieve activiteiten bevorderen. Kunst en cultuur: de bevordering van cultuurdeelname. De voorkeur gaat uit naar voorbeeldstellende en bijzondere publieksactiviteiten die de belangstelling voor kunst en cultuur stimuleren. Ook restauratieprojecten en initiatieven tot behoud van cultureel erfgoed komen in aanmerking. Voor het traject ‘binnensteden’ is eenmalig een substantiële donatie beschikbaar gesteld aan de gemeenten Schiedam, Vlaardingen en Maassluis. Deze donatie is bestemd voor de revitalisering van de binnensteden van deze gemeenten.

natuur en milieu Bij Vogelasiel De Houtsnip in Hoek van Holland komt van alles binnen; van watervogels tot roofvogels en van weideen siervogels tot een bosuil zonder jachtinstinct. Om alle vogels goed te kunnen blijven opvangen en uiteindelijk weer uit te zetten, was een renovatie hoog nodig…

vogelasiel de houtsnip


Het Fonds Schiedam Vlaardingen e.o.

jaarverslag 2011

richtlijnen en criteria Het Fonds verleent steun aan concrete en afgebakende projecten, die een raakvlak hebben met de samenleving in Schiedam, Vlaardingen of Maassluis. Ook wordt steun gegeven aan projecten met een looptijd van enkele (in de regel maximaal vier) jaren. De steun heeft nimmer een permanent karakter. Incidenteel steunt het Fonds ook projecten buiten haar werkgebied die bijdragen aan de leefbaarheid in de regio en passen binnen de doelstelling. Bij aanvragen van overheden, overheidsinstellingen of vrijwel geheel door de overheid gesubsidieerde instellingen, wordt in het bijzonder getoetst of en in welke mate het project behoort tot een normale overheidstaak. Er wordt in principe geen steun gegeven aan: • instellingen en projecten met een uitgesproken commercieel, politiek of religieus karakter. • projecten die buiten de regio plaatsvinden. • projecten die reeds een aanvang hebben genomen of binnen zes weken plaatsvinden. • instellingen die een aanvraag indienen ter dekking van exploitatiekosten of overheadkosten. • instellingen die een niet projectgebonden aanvraag insturen. • instellingen die over voldoende eigen vermogen beschikken om een project zelf te kunnen financieren. In alle gevallen is het oordeel van de directie en van het bestuur van Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. bindend bij het al dan niet honoreren van een aanvraag. Hiertegen is geen beroep mogelijk.

educatie Tijdens het project WAAI! gingen leerlingen van drie Schiedamse middelbare scholen in juni 2011 eigenhandig aan de slag met wind, techniek en duurzaamheid. En wel door zelf windmolens te bouwen. Zo maakten zij kennis met windenergie, techniek én de molengeschiedenis van de stad Schiedam.

stichting mooi werk

Behandeling aanvragen Voor de behandeling van verzoeken om financiële steun zijn de medewerkers van het bureau verantwoordelijk. Zij bekijken de projecten primair op inhoud en kwaliteit en geven hierover advies aan de directeur. Hij bepaalt of een aanvraag voor financiële steun wordt gehonoreerd.


Deze vergadering vindt tweemaal per maand plaats. Aanvragen vanaf € 25.000,-- worden, voorzien van een advies, ter beoordeling voorgelegd aan het bestuur (eens per kwartaal). Het streven is de aanvragen t/m € 25.000,-- binnen vier weken tijd van een beoordeling te voorzien. Aanvragen voor een donatie moeten ruim van te voren schriftelijk worden ingediend. Het Fonds kent gestandaardiseerde aanvraagformulieren. Deze kan men downloaden, online invullen op de website (www.fondssv.nl) of op verzoek per post laten toesturen. Een volledige aanvraag omvat: • een aanvraagformulier; • gegevens van de aanvragende instelling (statuten en recent uittreksel inschrijving Kamer van Koophandel, niet ouder dan één jaar); • laatst verschenen jaarrekening en jaarverslag; • een uitgebreide projectbeschrijving; • een overzicht van instellingen waar eveneens een aanvraag voor een bijdrage is ingediend; • een gedetailleerde begroting en dekkingsplan; • de naam van één of meer contactpersonen met telefoonnummer (overdag); • een beknopte historie; • relevante informatie over uw organisatie en activiteiten; • indien van toepassing kopie van offerte of huurcontract. Bij verstrekte donaties van € 20.000,-- en hoger vraagt het Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. een verklaring van een accountant (RA of AA), waarin bevestigd wordt dat het toegewezen bedrag ook daadwerkelijk conform de afspraken is besteed aan het bedoelde project. Overeenkomst Organisaties die een donatie toegekend krijgen, ontvangen hiervan een bevestigingsbrief met bijlagen. Door middel van het retourneren van de akkoordverklaring wordt een overeenkomst aangegaan. In de bevestigingsbrief met bijlagen staat precies aangegeven wat beide partijen van elkaar mogen verwachten. Ook de algemene voorwaarden die Stichting Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. hanteert, maken deel uit van de genoemde bijlagen. Vrijstelling van schenkingsrecht door toekenning ANBI voor onbepaalde tijd Stichting Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. is aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) op onder andere het gebied van schenking. Hierdoor blijven schenkingen in het algemeen belang vrijgesteld voor het recht van schenking.

pagina -7-


Bestuursverslag

jaarverslag 2011

evaluatie beleid In februari 2011 heeft het bestuur zich beraden over het resultaat van het jaar 2010 en het beleid voor 2011. De lijn te werken met een taakstellend budget van 4 miljoen euro werd doorgetrokken. Tijdens deze bijeenkomst bleek dat het bestuur tevreden is over de financiële gang van zaken. De organisatie is in 2010 binnen het budget gebleven. Ook het vermogensbeheer liep goed. Verder is afgesproken om de essentie van het beleid te handhaven. Als aandachtspunt voor 2011 werd benoemd de grote hoeveelheid herhalingsaanvragen; aanvragers mogen niet afhankelijk worden van het Fonds. De bezuinigingen van de overheid hebben vaak grote gevolgen voor de aanvragers. De beleidslijn is dat het Fonds de gaten die hierdoor ontstaan niet gaat vullen. Het bestuur evalueert periodiek de aanvragen onder de € 25.000,-- waarover de directie beslist. In 2011 heeft een commissie bestaande uit drie bestuursleden en de directie de volksfeesten geëvalueerd. Aan de organisatoren van de verschillende feesten is een brief gestuurd met een aantal vragen. De antwoorden die hierop binnen kwamen zijn geanalyseerd. Geconcludeerd is dat de feesten binnen de doelstelling van het Fonds passen en dat zij belangrijk zijn voor de regio. Daarom is afgesproken dat de feesten in 2012 opnieuw een substantiële donatie zullen ontvangen. Voor het beoordelen van de aanvragen voor de volksfeesten wordt een apart beleid gemaakt. De verwachting is dat de overheid zich ook hier steeds meer terug zal trekken. Het financiële gat dat hierdoor ontstaat, zal niet worden opgevuld door het Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. Het Fonds wil dat de organisatoren van de feesten zich dit realiseren en de dialoog aangaan met hen over mogelijkheden om de feesten efficiënter te organiseren. Hierbij wil het Fonds ook aandacht vragen voor het thema duurzaamheid. Speerpunten 2011 Beleidsmatig gezien waren er voor 2011, naast de reguliere aandachtsgebieden drie speerpunten benoemd: zelfredzaamheid van ouderen, (kansarme) jeugd en duurzaamheid. Ondanks de aandacht die hieraan is besteed, is gebleken dat er weinig of geen aanvragen binnenkwamen over de zelfredzaamheid van ouderen. Dit speerpunt heeft het bestuur daarom laten vallen. De andere speerpunten: (kansarme) jongeren en duurzaamheid bleven voor 2011 gehandhaafd. Oriëntatie op jeugd In maart 2011 heeft het bestuur besloten om een bijdrage van € 350.000,-- te leveren aan het Lentiz | LIFE College. Dit ten behoeve van een nieuw concept waarbij de school een breed aanbod biedt dat ook doorloopt na schooltijd. De school biedt levensecht onderwijs dat aansluit bij de beleving van jongeren uit de regio. Dat betekent dat leerlingen van Lentiz | LIFE College op school niet alleen de boeken in duiken, maar ook werken, discussiëren, sporten, acteren of dansen. Daarvoor werkt de school onder meer samen met Stichting Welzijn Schiedam en Bibliotheek Waterweg. Het doel hiervan is onder andere, om vroegtijdig schooluitval te voorkomen. Ook heeft de school aandacht voor specifieke kwetsbare groepen zoals tienermoeders. Afgesproken is dat indien het LIFE College een nieuwe aanvraag indient deze vergezeld moet gaan van een evaluatie.

pagina -8-


Educatie Lentiz | LIFE College in Schiedam biedt leerlingen onderwijs voor het leven. Het 8-tot-8 concept laat alle leerlingen kennismaken met activiteiten en thema’s, waarmee ze in hun dagelijkse omgeving niet zo gemakkelijk in aanraking komen.

lentiz | life college

pagina -9-


De Jubileumbijeenkomst werd bezocht door ruim driehonderd vertegenwoordigers van sociaal maatschappelijke instellingen uit de regio, variĂŤrend van sportverenigingen tot organisaties die evenementen organiseren. Victor Deconinck en Wubbo Ockels inspireerden de gasten tot het vinden van haalbare oplossingen voor meer duurzaamheid.

Jubileumbijeenkomst

impuls aan duurzaamheid - 8 november 2011

pagina -10-


Bestuursverslag

jaarverslag 2011

Duurzaamheid Op 8 november 2011 is een jubileumbijeenkomst georganiseerd met als thema duurzaamheid. Wubbo Ockels gaf een inspirerende inleiding over duurzaamheid. Daarnaast heeft het Fonds verschillende aanvragers een duurzaamheidsscan aangeboden die werd uitgevoerd door de stichting Stimular. Hierover was een film opgenomen met medewerking van Victor Deconinck. Deze film was aanleiding voor een geanimeerde discussie over hoe de stichtingen en verenigingen die aankloppen bij het Fonds, duurzamer zouden kunnen werken. De avond werd druk bezocht. Naar aanleiding hiervan hebben verschillende aanvragers van gedachten gewisseld met het Fonds over de vraag hoe hun organisatie duurzamer zou kunnen werken. Speerpunt 2008: educatie; digitale leeromgeving Naar aanleiding van een bijeenkomst in het Deltahotel in 2008 zijn veel aanvragen ontvangen van basisscholen met betrekking tot de digitale leeromgeving. De basisscholen zijn inmiddels grotendeels voorzien van digitale schoolborden. Gebleken is, dat het digitale schoolbord op middelbare scholen beperkt voorhanden is. In 2011 heeft het Fonds bijgedragen aan de aanschaf van digitale schoolborden op twee scholen uit het voortgezet onderwijs, weliswaar met een aangepaste formule per digibord, omdat inmiddels is gebleken dat de aanschafprijs is gedaald. Tevens is in 2011 besloten dat vervangingsaanvragen voor digitale schoolborden niet in aanmerking komen voor een donatie. Vooruitblik 2012 Tijdens de vergadering van december heeft het bestuur de begroting 2012 vastgesteld. Uitgaande van de verwachting van een herstel op de beurs is het rendement op beleggingen begroot op 3,5% van een gemiddeld vermogen van € 150.000.000,--. De baten komen hiermee uit op € 5.250.000,--. De projectbegroting voor 2012 bedraagt € 3.850.000,--, uitgaande van een vrijval van € 150.000,-- is hiermee voor het jaar 2012 wederom een budget van € 4.000.000,-- beschikbaar. De kosten zijn begroot op € 724.350,--.

pagina -11-


Bestuursverslag

jaarverslag 2011

bestuur en personeel In het jaar 2011 vonden vier reguliere bestuursvergaderingen plaats, te weten op 8 maart, 16 juni, 20 september en 15 december. Op 4 februari is een speciale bijeenkomst gehouden met het bestuur en de directeur om de gang van zaken in het jaar 2010 te evalueren en vooruit te kijken naar het jaar 2011. Inmiddels is het gebruikelijk dat het bestuur ieder kwartaal de aanvragen t/m â‚Ź 25.000,-- evalueert. Deze evaluaties waren er ook in 2011. Daarnaast heeft in 2011 een uitgebreide evaluatie van de zogenaamde volksfeesten plaatsgevonden waaraan drie leden van het bestuur hebben deelgenomen. Het bestuur heeft in 2011 werkbezoeken afgelegd aan de colleges van B&W in Maassluis en Schiedam. Benoeming bestuursleden In de vergadering van 16 juni is besloten om de heer De Koning te benoemen in het bestuur. De heer De Koning komt uit Schiedam, is directeur beheer van de Frankelandgroep, vicevoorzitter van de Raad van Commissarissen van de Woningstichting MDG, vicevoorzitter van het bestuur van de Stichting Schiedamse Theaters en bestuurslid van de Facilitaire Stichting Gezondheidszorg NWN. In de bijeenkomst van december is afscheid genomen van de heer Hafkamp. De heer Hafkamp is zeer lang betrokken geweest bij het Fonds en heeft in voorkomende gevallen ook de directeur waargenomen. Besloten is om de vacature die hierdoor ontstaat niet op te vullen en het aantal bestuursleden op zeven te houden. Wijziging beleggingscommissie In de vergadering van september 2011 is de heer De Koning benoemd in de beleggingscommissie. Door het vertrek van de heer Hafkamp is ook een vacature ontstaan in de beleggingscommissie. Deze wordt vooralsnog niet ingevuld. Verantwoordelijkheden bestuur en taken beleggingscommissie Het bestuur is verantwoordelijk voor het vaststellen en bewaken van het beleid, de directie voor de concrete invulling en de uitvoering daarvan. Deze werkafspraken zijn intern vastgelegd in een directiereglement en in een bestuursreglement. Bij het bestuur ligt tevens de verantwoordelijkheid voor het beleggingsbeleid van het vermogen, waarin het wordt bijgestaan door de beleggingscommissie. De beleggingscommissie bestaat uit twee bestuursleden en de directeur en wordt ondersteund door de VermogensMeesters als adviseur. De bevoegdheden van directeur, beleggingscommissie en bestuur liggen vast in het bestuursreglement en een door het bestuur vastgesteld besturingsmodel beleggingen.

pagina -12-


De beleggingscommissie overlegt met de vermogensbeheerders en stelt notities en rapportages op over beleggingsaangelegenheden ter bespreking in de bestuursvergaderingen. De beleggingscommissie is het afgelopen jaar zes keer bijeen geweest. Wijziging personeel Op 31 december 2011 heeft mevrouw De Koning-Vennema afscheid genomen van het Fonds. Vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd heeft de heer Van der Velden op 1 januari 2012 zijn functie neergelegd. Op 1 december jl. is zijn opvolger de heer Massaar in dienst getreden van het Fonds. Per 1 januari 2012 heeft hij de taken van de heer Van der Velden overgenomen. De heer Massaar is geworven door middel van een openbare sollicitatieprocedure.

kunst en cultuur Tijdens het community art-project ‘Lost Boys’ zijn begin 2012 een dynamische toneelvoorstelling en expositie voor en door jongeren gecreĂŤerd. Vanuit diverse disciplines is gewerkt aan gezamenlijke eindpresentaties, allen gebaseerd op het bekende boek van JM Barrie: Peter Pan, de jongen die nooit volwassen wil worden.

welzijn E25 vogelasiel de houtsnip


Bestuursverslag

jaarverslag 2011

Bestuur per 01-01-2012

De heer mr. A.F.L. Geerdes, voorzitter

Zittingsduur: t/m 31 december 2012 (vanaf 1997)

Mevrouw M.F. Groen, vicevoorzitter

Zittingsduur: t/m 31 december 2014 (vanaf 2002)

De heer dr. H. Boxma

Zittingsduur: t/m 31 december 2014 (vanaf 2001)

De heer mr. L.T. van Bree

Zittingsduur: t/m 31 december 2012 (vanaf 2009)

Mevrouw drs. M.G. Schuddebeurs- van Dulken

Zittingsduur: t/m 31 december 2013 (vanaf 2005)

De heer drs. L. Roobol

Zittingsduur: t/m 31 december 2013 (vanaf 2009)

De heer mr. B.G.J. de Koning

Zittingsduur: t/m 31 december 2015

Beleggingscommissie per 01-01-2012

De heer drs. L. Roobol

Zittingsduur: t/m 31 december 2012

De heer mr. B.G.J. de Koning

Zittingsduur: t/m 31 december 2014

De heer drs. J. Massaar, secretaris

pagina -14-


Bestuur Zittingsduur Bestuursleden worden benoemd voor een periode van vier jaar, met tweemaal de mogelijkheid tot herbenoeming. De maximale zittingsperiode is conform het bestuursreglement van 9 december 2008 maximaal twaalf jaar. Voor de reeds zittende bestuursleden geldt een overgangsregeling. Honorering bestuursleden De bestuursleden ontvangen afhankelijk van de (werk) belasting een vergoeding tussen de € 7.000,-- en € 9.500,-- per jaar en een onkostenvergoeding van € 600,-- per jaar.

Beleggingscommissie Zittingsduur Leden van de beleggingscommissie worden door het bestuur van de stichting benoemd voor een termijn van drie jaar en zijn herkiesbaar conform het bestuursreglement van 9 december 2008. Er is geen sprake van een maximale zittingsperiode.

sport en vrije tijd Scoutinggroep Maurits-Viool startte in 2011 met een grote renovatie, waarbij wordt geprobeerd om de duurzaamheid en de energiezuinigheid van het gebouw zoveel mogelijk te verhogen. Zo wil de scoutinggroep een steentje bijdragen aan een beter milieu.

scoutinggroep maurits-viool

pagina -15-


Bestuursverslag

jaarverslag 2011

hoofd- en nevenfuncties bestuur/directeur De heer mr. A.F.L. Geerdes Hoofdfunctie Nevenfuncties

Mevrouw M.F. Groen Hoofdfunctie Nevenfuncties

De heer dr. H. Boxma Voormalige hoofdfuncties

Nevenfuncties

De heer mr. L.T. van Bree Hoofdfunctie Nevenfuncties

pagina -16-

Senior Rechter, rechtbank Rotterdam Voorzitter Geschillencommissie Vereniging van Letselschadeadvocaten LSA Voorzitter Stichting Gezondheidszorg Nolet Voorzitter Raad van Toezicht NVM Voorzitter Raad van Discipline Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Gemeenschapsfonds Schiedam Vicevoorzitter Kamer van Toezicht Notariaat Rotterdam

Directeur Mariniersmuseum Lid Bestuursraad Musea Koninklijke Marine Lid Stichting Historische Verzameling Korps Mariniers Adviseur Traditie Commissie Krijgsmacht Bestuurslid Stichting Waterweg Cultuurprijs Lid Traditie Commissie Koninklijke Marine Bestuurslid Stichting Rotterdam en de Mariniers

Chirurg/traumatoloog Maasstad Ziekenhuis Medisch hoofd Brandwondencentrum Maasstad Ziekenhuis Medisch manager Spoedeisende Hulp Maasstad Ziekenhuis Lid Raad van Toezicht Ongeval Stichting Bestuurslid Schiedamsche Sociëteit de Vrijheid 1945

Directeur Bree’s New World Voorzitter Industriële Kring Vlaardingen Lid Raad van Toezicht Stichting Het Vlaardings Museum Lid adviescommissie Deltaport Donatiefonds Vlaardingen Stuurgroeplid Dutch Furniture Export Organisation (DUFEX) Bestuurslid Stichting A4 met vaart Bestuurslid Stichting Citymarketing Vlaardingen


De heer L.A. Hafkamp (tot 31 december 2011) Voormalige hoofdfunctie Wethouder Nevenfuncties Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Rotterdam Sportsupport Bestuurslid Stichting Gezondheidszorg Nolet Voorzitter golfclub Capelle a.d. IJssel Voorzitter Stichting voor katholiek onderwijs Sint Liduina (SG Spieringshoek) Lid Klantenraad Irado De heer drs. L. Roobol Voormalige hoofdfunctie Nevenfunctie

Lid Raad van Bestuur Kon. KPN N.V. Consulent Stichting Ondernemers Klankbord

Mevrouw drs. M.G. Schuddebeurs - van Dulken Hoofdfunctie Directielid Groen van Prinstererlyceum, onderdeel van de Lentiz Onderwijsgroep Nevenfuncties Bestuurslid van de regionale VO-raad De heer mr. B.G.J. de Koning (vanaf september 2011) Hoofdfunctie Directeur beheer Frankelandgroep Nevenfuncties Vicevoorzitter van de Raad van Commissarissen van de Woningstichting MDG Vicevoorzitter van het bestuur van de Stichting Schiedamse Theaters Bestuurslid van de Facilitaire Stichting Gezondheidszorg NWN De heer drs. J. Massaar Hoofdfunctie Nevenfuncties

Directeur Stichting Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. Geen

pagina -17-


Resultaten 2011

jaarverslag 2011

realisatie Het aantal aanvragen in 2011 kwam uit op 378. Het totaalbedrag aan verstrekte donaties lag in 2011 op € 10.161.023,--, waarvan € 6.731.013,-- binnen het traject ‘binnensteden’. De verdeling van het budget voor 2011 staat hieronder weergegeven. Ook wordt de realisatie vermeld. Traject

Budget

Realisatie

Maatschappelijk welzijn Educatie Kunst en cultuur Sport en vrije tijd Gezondheid Natuur en milieu Onvoorzien

€ 1.000.000,-€ 775.000,-€ 875.000,-€ 800.000,-€ 200.000,-€ 150.000,-€ 200.000,--

€ 745.769,-€ 916.713,-€ 1.017.241,-€ 550.053,-€ 154.665,-€ 45.568,--

Totaal

€ 4.000.000,--

€ 3.430.009,--

Opvallend is de overschrijding in de trajecten Educatie en Kunst en cultuur. Voor het traject Educatie is de overschrijding te verklaren door de forse bijdrage aan het Lentiz | LIFE College. Voor het traject Kunst en cultuur is de overschrijding opmerkelijk daar besloten is de volksfeesten te administreren onder het traject Maatschappelijk welzijn. Evenals voorgaande jaren blijft het aantal aanvragen uit het traject Natuur en milieu achter. In 2010 was het aantal aanvragen 405 en het toegekende bedrag uit het reguliere budget € 3.993.967,--. Er is dus sprake van een terugloop van het aantal aanvragen en het aantal toekenningen. Ouderdom openstaande toekenningen De openstaande verplichtingen worden nauwgezet bijgehouden en inactieve projecten worden na overleg als vrijval geboekt. Eind 2011 is besloten om de aanvragers van de verplichtingen tot en met 2009, waarvan geen gebruik is gemaakt en die niet gereageerd hebben op een eerdere brief van het Fonds, een aangetekende brief te sturen. Verder zal een groep van circa twintig aanvragers een normale rappelbrief krijgen over projecten van 2009 of eerder die nog niet zijn afgerekend. Deze acties moeten er toe leiden dat de reservering op de balans voor lopende projecten zo laag mogelijk blijft.

pagina -18-


maatschappelijk welzijn De iPad Senior, een nieuw te ontwikkelen digitale applicatie, maakt het mogelijk, om ouderen op een moderne manier te voorzien in een basispakket op maat gesneden informatie. Zorg en welzijn met het oog op de toekomst.

senior welzijn

pagina -19-


binnensteden De ‘Balder’ werd op 13 mei 1912 in Vlaardingen te water gelaten. Het was een van de honderden zeilende loggers uit de haringvisserij. Een grootschalige restauratie moet de ‘Balder’ als uniek varend erfgoed behouden voor de toekomst.

gemeente vlaardingen

pagina -20-


Resultaten 2011

jaarverslag 2011

stand van zaken traject binnensteden Revitalisering binnensteden Het Fonds heeft enkele jaren geleden besloten om 25 miljoen euro beschikbaar te stellen voor de revitalisering van de binnensteden van Schiedam, Vlaardingen en Maassluis. Dit heeft een aantal mooie initiatieven opgeleverd, maar het beleid van de gemeenten leek op sommige punten onvoldoende uitgekristalliseerd. Er zijn daarom brieven gestuurd aan de colleges van B&W van de drie gemeenten over de invulling van het gereserveerde budget. De colleges zijn aangespoord om op korte termijn met voorstellen te komen omdat de gestelde termijn (vijf jaar) inmiddels voor de helft is verstreken. Vervolgens is in het jaar 2011 een substantieel aantal aanvragen ontvangen. Voor Schiedam zijn aanvragen ontvangen van: • Stichting Beschermd Stadsgezicht Schiedam voor haalbaarheidsonderzoeken. • Stichting CentrumManagement Schiedam voor het professionaliseren van uitvoerende taken binnenstad. • Gemeente Schiedam voor de restauratie van het Monopole. • Stichting Restauratie Hoogstraat Schiedam voor restauratie Hoogstraat-Midden. • Gemeente Schiedam voor het realiseren van een kinderspeelplek in de Leliendaal en het herinrichten van het plantsoen Spinhuispad/Noordvest. Voor Vlaardingen zijn aanvragen ontvangen van: • Stichting Stadsherstel Vlaardingen voor revitalisering van de Hoogstraat Vlaardingen. • Gemeente Vlaardingen voor het herinrichten van de Westhavenplaats. Over deze aanvraag moet nog besluitvorming plaatsvinden in 2012. • Gemeente Vlaardingen voor het restaureren van de steigers in de oude haven. Voor Maassluis is een aanvraag ontvangen van: • Gemeente Maassluis voor de projecten ‘Eenvoud en allure’ en ‘Licht op Maassluis’. Speerpuntproject gemeenten In 2006 is per gemeente een bedrag van € 750.000, - toegezegd dat door de burgemeesters kon worden ingezet ten behoeve van een speerpunt. De gemeente Vlaardingen heeft het toegezegde bedrag toegewezen aan de restauratie van zeillogger ‘Balder’. De gemeente Schiedam heeft het toegezegde bedrag toegewezen aan de restauratie van de Ooievaarsbrug. De gemeente Maassluis heeft aangegeven het bedrag te besteden aan investeringen in en ontwikkelingen van de Sleepboothaven. Dit jaar is een aanvraag toegewezen voor onderhoud- en restauratiewerkzaamheden van SS Furie van Stichting Hollands Glorie Maassluis.

pagina -21-


Resultaten 2011

jaarverslag 2011

vermogensbeheer Activiteiten beleggingscommissie In 2010 is gekozen voor een nieuwe vermogensstrategie waarin een voor inflatie gecorrigeerd kernvermogen op langere termijn het vertrekpunt is. Daarbij zijn, met ondersteuning van de VermogensMeesters, nieuwe beleggingsrichtlijnen opgesteld, waarin doelstellingen, strategische asset-allocatie, omvang van het kernvermogen en randvoorwaarden opnieuw zijn beschreven. Deze beleggingsrichtlijnen zijn in de bestuursvergadering van 20 september 2011 vastgesteld. Het kernvermogen bedraagt 125 miljoen euro. Dit vermogen moet op lange termijn in stand blijven en uit het rendement van dit vermogen moeten jaarlijks de projecten kunnen worden bekostigd. Daarnaast is sprake van een buffervermogen waaruit de lopende projecttoezeggingen moeten kunnen worden voldaan. Op basis van studies is voor het kern- en buffervermogen een aparte verdeling gemaakt tussen de categorieën waarin wordt belegd en een andere afweging gemaakt tussen het risico, het gewenste rendement en de beleggingshorizon. Het jaar 2011 stond voor de beleggingscommissie in het teken van de overgang naar deze nieuwe strategie. Alle bestaande beheerders zijn daarbij getoetst op hun inpasbaarheid in de nieuwe strategie. Daarbij zijn geleverde prestaties beoordeeld ten opzichte van relevante marktindexen. Ook zijn kostenniveaus kritisch tegen het licht gehouden. Dat heeft in het afgelopen jaar geleid tot het beëindigen van een aantal beheermandaten en het aangaan van nieuwe samenwerkingsverbanden. De VermogensMeesters heeft hierin de Beleggingscommissie ter zijde gestaan. De uitkomst hiervan is dat de beleggingsstrategie voor het vermogen van de stichting beter bestuurbaar is geworden dankzij een meer transparante, flexibele en kostenbewuste invulling van beleggingen. Er wordt geen gebruik meer gemaakt van actieve vermogensbeheerders die een mandaat krijgen. Dit bespaart ook kosten. Duurzaam beleggen Duurzaam beleggen begint met het kiezen van de beleggingsinstrumenten die worden ingezet. De afgelopen jaren is gebleken dat het gebruik van (bepaalde) derivaten de stabiliteit van de financiële markten ernstig kan verstoren. Ook blijkt keer op keer dat derivaten grote risico’s met zich mee kunnen brengen. In het beleggingsstatuut is daarom opgenomen dat de directe inzet van derivaten niet is toegestaan, met uitzondering van valutatermijncontracten in het kader van het afdekken van valutarisico. Er wordt derhalve ook niet meer gewerkt met hedgefondsen en het belang hierin wordt afgebouwd. De visie van het Fonds is dat de keuze om zo min mogelijk met derivaten te werken bijdraagt aan de duurzaamheid van haar eigen beleggingen en de kapitaalmarkt. Bij de keuze van beleggingsinstrumenten wordt verder gelet op toepassing van de zogeheten ESG richtlijnen die geformuleerd zijn door de VN. Dit zijn richtlijnen met betrekking tot verantwoord investeren in een duurzame wereld. Bij gebruik van

pagina -22-


fondsen worden slechts fondsen geselecteerd die deze richtlijnen hebben opgenomen in hun beleid, tenzij dit uit beleggingstechnisch oogpunt onmogelijk of onwenselijk is. Vordering buitenlandse dividendbelasting Gezien de grote onzekerheid ten aanzien van terug te vorderen buitenlandse bronbelasting is in 2010 besloten de terugontvangen bronbelasting te verantwoorden in het jaar van ontvangst. Het onderdeel te vorderen buitenlandse dividendbelasting en de voorziening van gelijke hoogte die daarvoor getroffen wordt is, evenals vorig jaar, dan ook niet meer in de jaarrekening 2011 opgenomen. Voor het onderdeel Europa, van de buitenlandse dividendbelastingen, blijft samengewerkt worden met de brancheorganisatie FIN. In het jaar 2011 heeft dit geen concrete resultaten opgeleverd. Marktomstandigheden Het jaar 2011 was een beleggingsjaar waarin vele markten sterk fluctueerden en uiteindelijk over een breed front daalden. Kenmerkend was de politieke besluiteloosheid omtrent de schuldenproblematiek in verschillende Europese landen. De schuldencrisis die in 2010 Griekenland, Ierland en Portugal beheerste, sloeg over naar Spanje en met name Italië. Ook Frankrijk en België kregen minder vertrouwen van beleggers. Beleggers kozen voor zekerheid en vluchtten in landen met een hogere kredietwaardigheid zoals Nederland en Duitsland. In 2011 werd een nieuw Europees steunfonds (EFSF) opgericht met een omvang van 440 miljard euro. Het IMF besloot dit fonds met nog eens 250 miljard euro te steunen. De kredietwaardigheid van de Verenigde Staten werd verlaagd van AAA naar AA+. De euro steeg aanvankelijk ten opzichte van de Amerikaanse dollar, maar werd vanaf begin mei geconfronteerd met een daling van circa 10% ten opzichte van de Amerikaanse dollar als gevolg van onzekerheid over de Eurozone en renteverlagingen door de ECB.

kunst en cultuur Op 9 juli vond in het Oranjepark in Vlaardingen de tweede editie van Rock ’n Ramps plaats. Het gratis skate- en punkrockfestival van De Kroepoekfabriek, waar optredens van regionale en (inter)nationale (punkrock) bands en demonstraties van professionele skaters elkaar afwisselden, viel samen met de officiële opening van het vernieuwde de kroepoekfabriek skatepark.


Resultaten 2011

jaarverslag 2011

De aandelenmarkten waren het afgelopen jaar wederom zeer beweeglijk. De aandelenkoersen liepen aanvankelijk op, maar met name in het derde kwartaal daalden de koersen fors. Vervolgens veerden de koersen in het vierde kwartaal weer op. Europese beurzen, maar ook de opkomende markten en Japan lieten per saldo een negatief resultaat zien. Amerikaanse aandelen sloten het jaar met een kleine winst af. De grondstofprijzen stonden in 2011 behoorlijk onder druk met verliezen van gemiddeld 10 tot 15%. Alleen goud en olie werden duurder. Metalen als koper en nikkel werden echter fors goedkoper. De prijzen van ‘soft commodities’, zoals tarwe, sojabonen en cacao, daalden eveneens over een breed front. Resultaten In 2011 waren de resultaten per saldo licht negatief. In de tweede helft van 2011 is -binnen de richtlijnen van het beleggingsstatuut- het beleid gewijzigd ten aanzien van valuta-afdekking. Deze wijziging heeft een positieve bijdrage aan het resultaat opgeleverd. De portefeuille eindigde het jaar met een rendement van -2,1%. Indien de portefeuille volledig conform de strategie was belegd en de beheerders conform marktindices hadden gepresteerd, zou het resultaat -4,6% negatief zijn geweest. Door het afwijken van de strategie (timing effect) is per saldo 1,0% rendement verdiend en door het afwijken van marktindices is er 1,5% verdiend (selectie effect). Onderstaande tabel geeft weer hoe de resultaten en rendementen per kwartaal en voor geheel 2011 zijn geweest.

Rendementen

Q1

Q2

Q3

Q4

2011

Strategie effect Timing effect Selectie effect

1,1% - 0,5% - 0,7%

0,2% 0,0% 0,4%

- 7,9% 0,9% 1,4%

2,2% 0,6% 0,4%

- 4,6% 1,0% 1,5%

Totaal

- 0,1%

0,6%

- 5,6%

3,2%

- 2,1%

pagina -24-


Educatie Het digitale schoolbord is een groot beeldscherm waarmee docenten kinderen kunnen leren schrijven en lezen. Ook kunnen er videobeelden en internet mee worden opgevraagd. Lesgeven krijgt daarmee een extra dimensie.

stichting jazzpodium stichting meervoud waterweg


Resultaten 2011

jaarverslag 2011

sport en vrije tijd Softbal is een prachtige sport. Naast spanning en sensatie, vraagt softbal ook snel denkwerk om spelsituaties goed in te kunnen schatten. Ieder jaar wordt in Schiedam het internationale Indoor Cup-toernooi gehouden, waarbij zes teams uit de Verenigde Staten en tien teams uit diverse Europese landen het tegen elkaar opnemen. stichting indoor cup softball


De performance van de beleggingen over de laatste vier jaar ziet er als volgt uit: (in duizenden euro’s)

2011

2010

2009

2008

11.332 66.755 66.321 847 0 1.371

0 41.835 81.248 18.591 17.408 1.892

0 35.610 79.973 19.627 15.462 4.049

0 25.639 63.568 36.169 9.775 4.287

146.626

160.974

154.721

139.438

Directe beleggingsopbrengsten

4.164

4.391

5.023

4.043

Rendement*

2,7%

2,8%

3,4%

2,9%

Koersresultaten

(6.924)

9.241

17.659

(49.558)

Rendement indirecte beleggingsopbrengsten*

(4,5%)

5,8%

12,0%

(29,8%)

Totaal Rendement

(2.760)

13.632

22.682

(45.515)

Totaal Rendement*

(1,8%)

8,6%

15,4%

(27,4%)

Private equity Aandelen Vastrentende waarden Hedge funds Vastgoed Beleggingsrekening Totaal beleggingen

* Gebaseerd op het gemiddeld uitstaand saldo van de beleggingen ((stand ultimo huidig boekjaar + stand ultimo vorig boekjaar) /2). In de tabel op pagina 24 is het totaalrendement voor 2011 met 2,1% verantwoord. Voor de periodieke monitoring van het vermogen wordt een andere rekenmethodiek gehanteerd. Het verschil wordt met name veroorzaakt doordat in de cijfers hierboven nog geen rekening is gehouden met de kosten van vermogensbeheer (2011: â‚Ź 507.000).

pagina -27-


Financieel overzicht

jaarverslag 2011

Het accountantsverslag 2011 is opgesteld in overeenstemming met Richtlijn 640 Organisaties-zonder-winststreven en geeft volgens PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van het vermogen per 31 december 2011 en van het resultaat over 2011.

maatschappelijk welzijn Met Route 25, een opvallende Amerikaanse schoolbus, heeft de gemeente Maassluis een mobiel ontmoetingscentrum. Stichting Welzijn E25 zet de schoolbus in om jongeren in hun eigen omgeving op te zoeken, kennis te maken en er achter te komen wat hun wensen en behoeftes zijn.

welzijn E25


balans per 31 december 2011 Activa Vaste activa

FinanciĂŤle vaste activa 1)

Vlottende activa

Kantoorpand Andere vaste bedrijfsmiddelen

Private equity Aandelen Vastrentende waarden Hedge funds Vastgoed Liquiditeiten 2)

Vorderingen en overlopende activa Liquide middelen Totaal activa

Passiva Eigen vermogen

Kortlopende schulden en overlopende passiva

Kapitaal Inflatiereserve 3) ContinuĂŻteitsreserve Bestemmingsreserve 4) Overige reserves 5)

Schulden aan leveranciers Projectverplichtingen Belastingen en premies sociale verzekeringen Overige schulden en overlopende passiva

Totaal passiva

2011

2010

1.479.000 23.379

1.491.000 28.989

1.502.379

1.519.989

11.331.551 66.755.121 66.320.936 846.912 0 1.371.223

0 41.835.451 81.247.317 18.591.065 17.407.643 1.892.476

146.625.743

160.973.952

310.737 3.335.947

384.988 802.849

151.774.806

163.681.778

2011

2010

125.000.000 2.875.000 6.410.000 9.168.436 (8.923.769)

125.000.000 6.520.000 15.899.450 1.083.205

134.529.667

148.502.655

76.418 16.939.642 40.854 188.225

43.789 14.960.531 32.251 142.552

17.245.139

15.179.123

151.774.806

163.681.778

pagina -29-


Financieel overzicht

jaarverslag 2011

staat van baten en lasten Exploitatie 2011

Begroting 2011

Exploitatie 2010

Baten 6) Netto baten uit vermogen Overige opbrengsten Koersresultaten, gerealiseerd en ongerealiseerd

3.718.870 24.482 (6.924.429)

3.411.000 24.000 4.950.000

3.814.537 24.096 9.241.120

Som der baten

(3.181.077)

8.385.000

13.079.753

Lasten Personeelskosten Afschrijving op materiële vaste activa Waardeverandering materiële vaste activa 7) Huisvestingskosten Communicatiekosten Autokosten Kantoorkosten Algemene kosten Bestuurskosten

432.662 8.718 12.000 82.094 152.220 8.554 53.608 96.974 66.600

340.300 17.650 77.000 165.000 10.000 41.000 110.000 71.000

296.711 21.291 1.009.000 75.002 121.646 9.367 54.828 96.339 64.712

Som der lasten

913.430

831.950

1.748.896

Projectbestedingen 8) • toegekende projecten in verslagjaar • vrijval projectverplichtingen Totaalbedrag aan verstrekte donaties Saldo staat van baten en lasten

pagina -30-

(10.161.023) 282.542

(4.000.000) 150.000

(5.734.517) 477.139

(9.878.481)

(3.850.000)

(5.257.378)

(13.972.988)

3.703.050

6.073.479


Toelichting 1) Het vermogen van Stichting Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. is voornamelijk belegd in beursgenoteerde aandelen en obligaties. Bij deberekening van de grootte van het vermogen van Stichting Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. zijn de beurskoersen per 31 december 2011 als uitgangspunt genomen. 2) De liquiditeiten van Stichting Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. worden aangehouden in rekening-courant. 3) In 2010 is gekozen voor een vermogensstrategie waarin een voorinflatie gecorrigeerd kernvermogen op langer termijn het uitgangspunt is. Derhalve is met ingang van 2011 een inflatiereserve gevormd op basis van de gemiddelde inflatie over het boekjaar. 4) De bestemmingsreserve is gevormd voor specifiek benoemde projecten die een aanzienlijk beslag op het vermogen leggen (traject binnensteden). De reserve dient binnen 3 jaar voor deze projecten te zijn aangewend. 5) De overige reserves hebben betrekking op de na dotatie aan de andere reserves resterende saldi volgens de staat van baten en lasten. De reserve dient tevens voor de verwerking van de risico’s die verbonden zijn aan de beleggingsportefeuille. 6) Het in aandelen en obligaties belegde vermogen genereert jaarlijks dividend en couponrente. Het dividend is, evenals voorgaande jaren, uitgekeerd in contanten. Dit contante dividend is aangewend om de activiteiten en donaties van Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. te financieren. De contante opbrengst omvat de saldi van het contante dividend en couponrente aangevuld met overige opbrengsten, zoals de renteopbrengsten uit de aangehouden liquiditeiten. 7) Dit betreft een waardevermindering van het pand Schiedamseweg 53. 8) Sinds 1991 tot en met 2011 heeft Stichting Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. een bedrag van ₏ 81.418.065,-- aan donaties toegezegd.

Gezondheid Een AED is een apparaat dat het hartritme met elektrische schokken weer op gang kan krijgen. Gebruik van een AED vergroot de overlevingskans bij hartfalen aanzienlijk. Vandaar dat op steeds meer plaatsen, een AED aanwezig is, zoals bij watersportvereniging De Schie.

stichting watersportvereniging jazzpodium waterweg de schie


maatschappelijk welzijn Het project ‘Vrouwen in perspectief’ laat Nederlands Marokkaanse vrouwen in Schiedam kennismaken met de actieve opstelling van vrouwen in Marokko. Vervolgens worden zij bewuster gemaakt van de rechten en kansen die ze in de Nederlandse samenleving hebben.

stichting azhar

pagina -32-


Financieel overzicht

jaarverslag 2011

In 2011 was het rendement op het vermogen negatief. Echter, door de gevolgde strategie was het resultaat minder negatief dan op basis van benchmarkgegevens verwacht had mogen worden. De kosten zijn iets hoger dan begroot. Dit wordt veroorzaakt door onvoorziene incidentele personeelskosten. Indien deze overschrijding niet wordt meegerekend, zijn de kosten binnen de begroting gebleven. Het totaalbedrag aan verstrekte donaties is in 2011 aanzienlijk omhoog gegaan. Dit komt vooral doordat veel aanvragen van gemeenten zijn gehonoreerd in het kader van het traject binnensteden. Hiervoor was eerder in verband met gedane toezeggingen een bestemmingsreserve gecreëerd. Het bedrag dat is toegekend aan reguliere projecten, is binnen de begroting gebleven. Gezien het bovenstaande zijn bestuur en directie tevreden over het financiële resultaat van 2011. Projectverplichtingen Ultimo 2011 is de projectverplichting inzake toegezegde en nog niet uitbetaalde toegekende projecten ruim € 16,9 miljoen euro (in 2010 ruim 14,9 miljoen euro). Bedrag goedgekeurd per traject (in duizenden euro’s)

Binnensteden Maatschappelijk welzijn Educatie Gezondheid Natuur en milieu Sport en vrije tijd Kunst en cultuur Totaal

2011

2010

6.731 746 917 155 45 550 1.017

1.741 951 732 275 79 816 1.141

10.161

5.735

pagina -33-


Financieel overzicht

jaarverslag 2011

STATISTISCHE GEGEVENS Aantal aanvragen

2011

2010

Ontvangen Vervallen

378 6

405 12

Totaal

372

393

2011

2010

Verstrekt / toegewezen Afgewezen Aangehouden / in behandeling

300 54 18

303 87 3

Totaal

372

393

Aantal donaties *

* Aantal donaties Het aantal verstrekte dan wel toegewezen donaties omvat het totaal van de in een bepaald boekjaar gehonoreerde aanvragen voor dat boekjaar en voor de komende boekjaren.

Toegewezen aanvragen naar looptijd

2011

2010

Eenmalig Eenmalig als garantiestelling Meerjarig

295 5 -

298 5 -

Totaal

300

303

pagina -34-


Toegewezen projecten naar aandachtsgebied

2011

2010

Maatschappelijk welzijn Gezondheid Natuur en milieu Educatie Sport en vrije tijd Kunst en cultuur Individu Binnenstad

81 5 7 34 55 109 9

93 9 7 38 46 103 7

Totaal

300

303

2011

2010

Maassluis Schiedam Vlaardingen Rotterdam Regionaal Overig

50 127 109 0 11 3

30 120 129 0 24 0

Totaal

300

303

Toegewezen project naar gemeente

kunst en cultuur Jazzpodium Waterweg ambieert het om jazz weer een plek te geven in het Waterweggebied. Het doel is om zoveel mogelijk mensen te laten genieten van jazz in al zijn verscheidenheid.

jazzpodium waterweg


Communicatie

jaarverslag 2011

De relaties zijn in 2011 op de reguliere wijze geïnformeerd: via de website en door het uitbrengen van twee gedrukte journaals. Daarnaast zijn alle relaties apart geïnformeerd over de jubileumbijeenkomst die in het teken stond van duurzaamheid en over het vertrek van de heer Van der Velden en de aanstelling van de nieuwe directeur, de heer Massaar. In 2011 is in het kader van duurzaamheid besloten om het jaarverslag 2010 niet meer te drukken. In plaats hiervan kregen de relaties een kaartje met de boodschap dat het jaarverslag te downloaden is via de website. Het jaarverslag is ingestuurd voor De Transparant Prijs. De doelstelling van de organisatoren van deze prijs is, om de kwaliteit van de jaarverslaggeving van de charitatieve sector te verbeteren. Op deze manier wordt ook een bijdrage geleverd aan de positieve beeldvorming binnen en buiten de charitatieve sector. Het jaarverslag van het Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. is nog voor verbetering vatbaar, maar scoorde boven het gemiddelde in de sector vermogensfondsen. Op 10 september heeft het Fonds het gebouw opengesteld voor Open Monumentendag. Dit sloot goed aan bij het thema ‘Nieuw gebruik, oud gebouw’. Een groot succes, met zo’n 1000 bezoekers. De dag ervoor was het pand opengesteld voor leerlingen van twee groepen van een basisschool. In het torenkamertje was een deel van de collectie van het Vlaardings Museum te bezichtigen. Tijdens de openingsceremonie werd het boek ‘Geef ons zegen en gewin, klein panorama van een Vlaardingse haringredersfamilie in haar tijd”, van Tessa IJzermans, aangeboden aan de wethouder van Vlaardingen en aan alle bezoekers van het pand. Tevens was het Fonds aanwezig bij de workshops Fondsenwerving & Sponsoring, georganiseerd voor stichtingen en verenigingen in Vlaardingen en Maassluis. Deze workshops leiden altijd tot een aantal extra aanvragen. Daarnaast is het een interessant platform voor het uitwisselen van ervaringen en informatie en het leggen van nieuwe contacten. Ook dit verslagjaar heeft de directie acte de présence gegeven bij verscheidene activiteiten waaraan het Fonds een donatie heeft verleend, teneinde de relatie te onderhouden met de samenleving in het Nieuwe Waterweg Noord gebied en op een directe wijze waar te nemen wat met de donatiegelden geschiedt. De dialoog met belanghebbenden heeft in 2011 vooral plaats gevonden door de thema-avond over duurzaamheid, door deel te nemen aan fondsenwervingsavonden en door het bezoeken van projecten. Tevens is in 2011 mede op basis van vragen die schriftelijk aan de desbetreffende organisatoren zijn gesteld het beleid met betrekking tot de volksfeesten geëvalueerd. Tijdens het Rotterdamse Fondsenoverleg is besloten tot de ontwikkeling van een gezamenlijke website voor de fondsen. Deze website wordt gefinancierd door het Laurensfonds, Volkskracht en het Fonds Schiedam Vlaardingen e.o..

pagina -36-


Op 9 september brachten leerlingen van groep 7 en 8 van de Vlaardingse basisschool Het Anker een bezoek aan Villa IJzermans, in het kader van Open Monumenten Klassendag. Een dag later vond in het kantoor van het Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. de ofďŹ ciĂŤle start plaats van de 25ste Open Monumentendag.

Open Monumentendag nieuw gebruik, oud gebouw - zaterdag 9 september 2011

pagina -37-


Op vrijdag 20 januari werd de aftredende directeur drs. IJsbrand van der Velden in het zonnetje gezet in de Giudici Kapel van het Stedelijk Museum Schiedam. Mr. A.F.L. Geerdes, voorzitter van ons bestuur en mr. T.P.J. Bruinsma, burgemeester van Vlaardingen, bedankten hem in hun speeches voor zijn inzet de afgelopen vijf jaar en wensten IJsbrand en zijn vrouw een mooi pensioen toe. Op dezelfde receptie maakten veel bezoekers ook kennis met onze nieuwe directeur, drs John Massaar.

Afscheidsreceptie

van drs. ijsbrand van der velden - vrijdag 20 januari 2012

pagina -38-


Directie en medewerkers

jaarverslag 2011

Directeur

De heer drs. J Massaar

Projectleider

Mevrouw C. van der Zwan

Medewerker communicatie & projecten

Mevrouw K. Jacobs

Office-Manager

Mevrouw P. van ‘t Hof

FinanciĂŤle administratie

Ernst & Young

Accountant

M.H.A. Bauman RA PricewaterhouseCoopers N.V.

pagina -39-


maatschappelijk welzijn gezondheid natuur en milieu educatie sport en vrije tijd kunst en cultuur

Projectenlijst

jaarverslag 2011

Onderstaand treft u een opsomming van de instellingen of projecten aan, waaraan het Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. in het jaar 2011 financiële steun heeft verstrekt of toegezegd. BINNENSTEDEN: 9

MAATSCHAPPELIJK WELZIJN: 81 Stichting Halen en Brengen

Stichting Beschermd Stadsgezicht Schiedam Haalbaarheidsonderzoeken Stichting Centrummanagement Schiedam Professionaliseren uitvoerende taken binnenstad Stichting Hollands Glorie Maassluis Onderhoud- en restauratiewerkzaamheden aan stoomzeesleper Furie Stichting Stadsherstel Vlaardingen Revitalisering binnenstad Gemeente Schiedam Restauratie Monopole Gemeente Maassluis Project ‘Eenvoud en allure en licht op Maassluis’ Stichting Restauratie Hoogstraat Schiedam Restauratie Hoogstraat Midden Gemeente Schiedam Realiseren van een kinderspeelplek/ herinrichting plantsoen Gemeente Vlaardingen Steigers Oude Haven

Werkgroep Vrouwendag Internationale Vrouwendag 2011 Stichting Azhar Project ‘Vrouwen in Perspectief’ Oranjevereniging Wilhelmina Kethel Koninginnedag 2011 Stichting Vele Vlaardingers Eén Huis De organisatie van een zorgmarkt Stichting Olympisch Vuur Street Challenge Stichting Welzijn Schiedam Koninginnedag 2011 Watersportvereniging De Bommeer Boek en DVD Stichting Brandersfeesten Brandersfeesten 2011 Stichting Vluchtelingenwerk Maasdelta, afdeling Schiedam Verbouwing en verhuizing Stichting Rolantino’s Project ‘Wij gaan ervoor’ Vereniging Historische Markt Vlaardingen Lentemarkt 2011 Stichting Culturele Evenementen Maassluis Doorzomer Festival 2011 Stichting Zomerterras Zomerterras 2011 Stichting de Wij-Fabriek Flirtweken 2011 Belangencommissie Eksterlaanflats Activiteiten Stichting Project 010 Streetbeat Festival 2011 Stichting VAGE Maasboulevardfeest 2011 Christelijke Korfbal Club Maassluis Koninginnedag 2011 Stichting Activiteiten Hoofdstedenbuurt Paasbrunch 2011

Stichting Cultuur Borrelt Cultuur Borrelt 2011

Stichting Brandersfeesten Brandersfeesten 2011

pagina -40-

VL-Haringmaand 2011 Comité De Andere Markt Markten 2011 Wijkvereniging Kethel-Oost Wijkfeest 2011 Stichting Cultuur Borrelt Cultuur Borrelt 2011 Stichting Dag zonder Drempels Dag zonder Drempels 2011 Stichting Huisomroepen Vlaardingen, Plus Radio Muzikaal Onthaal Ouderenfestival Stichting Welzijn Schiedam Zomerspetterz 2011 Stichting Instituut het Centrum Kinderfeest Stichting IPSE De Bruggen Apparatuur Stichting Kinderopvang Academia Mentorproject Stichting Het Bureau Welzijnsprojecten Popband/koor mix jongeren en ouderen Stichting Activiteiten Hoofdstedenbuurt Zomeractiviteiten 2011 Stichting Sociaal Kultureel Werk Vlaardingen, wijkcentrum Holy Apparatuur Stichting Welzijn Schiedam Summerparty 2011 Stichting Welzijn Schiedam Zomervakantie Schiedam Oost Kidsbouwdorp Schiedam Kidsbouwdorp Stichting Centrummanagement Schiedam Sinterklaaspaleis Stichting Welzijn Schiedam Vlaggenfeest/ Dia di Bandera Stichting4you Outfits Stichting Flagen Project ‘Vormen van Herinneren’


Stichting Onder Eén Dak Verblijfsvoorziening voor ex dak- en thuislozen Stichting Rolantino’s Project ‘Music without limits’ CJV Schiedam Zomerkamp 2011 Wijk- en bewonersvereniging Spaland Zomerfeest 2011 Stichting Present Maassluis Aanschaf materialen VVV Nieuwe Waterweg / Westland Veerverbinding Wereldhavendagen Stichting Evenement Assistent Project ‘Vlaardingers vissen vooruit’ Stichting Het Festeyn Jaarmarkt Scyedam Stichting Meredia Project ‘Geloofwaardige gebouwen’ Stichting Meredia Project ‘Week van de dialoog’ Stichting Meredia Project ‘Geloof in de mens’ Stichting Meredia Project ‘Dag van respect’ Zorgcombinatie Nieuwe Maas Aangepaste rolstoelbus ‘De Laurenburg’ Stichting Vereniging Sveafors Wijkfeest ‘Zweden’ CJV Vlaardingen Jubileumboek Stichting Multicultureel Schiedam Dialoogactiviteiten Stichting Jongeren Coaching en Talentontwikkeling Project ‘Sport en Spelcoach’ Stichting Seniorenwelzijn Maassluis Aanschaf apparatuur Stichting Stadshart Maassluis Activiteiten tijdens de kerstmarkt Stichting activiteiten Hoofdstedenbuurt Multicultureel Muziekfestival

Stichting Onder Eén Dak Realisatie van een multifunctionele accommodatie Stichting Eurosoma Project ‘Nooit te laat voor verandering’ Stichting Jeugdstad Vlaardingen Stichting Activiteiten Jeugdstad 2011 Hoofdstedenbuurt Stichting Welzijn E25 Project ‘Holy by Light’ Route 25 Maassluis en Midden Delfland Stichting Voedselbank Maassluis Sinterklaasfeest 2011 Stichting Maassluis Maritiem Furieade 2011 Stichting Activiteiten Hoofdstedenbuurt Project ‘Holy by Light’ Stichting Vele Vlaardingers Eén Huis Dag van dialoog 2011 Stichting Stichting Voedselbank Maassluis Voedselbank Maassluis Project ‘Omgaan met geld’ Project ‘Omgaan met geld’ CJV Vlaardingen Intocht Sinterklaas 2011 Gemeente Schiedam Intocht Sinterklaas 2011 Wereldwinkel Maassluis Opknappen winkel en magazijn Bewonersvereniging Schiedam West Stichting Varend Corso Westland Koninginnedag 2012 Project ‘Meesterlijk Mooi’ Werkgroep Vrouwendag Stichting Tijdelijk Wonen Elckerlyc Internationale Vrouwendag 2012 Bijdrage feestdagen 2011 VVV Nieuwe Waterweg / Westland GEZONDHEID: 5 Realisatie VVV agentschap Maassluis Stichting Karperhoeve Nationaal MS Fonds De Boeren Karperhoeve Markt ‘Can Do’ trainingen Stichting Geuzenverzet Gemeente Vlaardingen Geuzenpenning 2012 Aanschaf AED’s in openbaar toegankelijke gebouwen Nationale Vereniging De Zonnebleom, Watersportvereniging De Schie regio Schiedam Aanschaf AED Vakantieweek 2012 EHBO Maassluis Stichting Promotie Schiedam Aanschaf AED’s in seniorenflats Jaarplan 2012 Frankelandgroep Stichting Nationale Gedenkdagen Vlaardingen Viering Nationale Gedenkdagen Vlaardingen 2012 Brasserie in zorgcentrum Spaland

pagina -41-


Projectenlijst

jaarverslag 2011

NATUUR EN MILIEU: 7 Stichting Milieu Dichterbij Project ‘Sarah’s Wereld’ Stichting Vogelasiel De Houtsnip Renovatie buitenvolières ASVZ Dierenstal bij werkboerderij “Nooitgedacht’ Vlaardingse Pluimvee en Konijnenliefhebbers Vereniging Jongdierendag en Wintertentoonstelling Stichting Metamorphose Nacht van de Nacht Vlaardingen 2011 Midden-Delfland Vereniging Wandelkaarten Midden-Delfland Vereniging Diverse evenementen 2012

EDUCATIE: 34 Stichting Meervoud, locatie SBO De Parasol Digitale schoolborden

Midden-Delfland Vereniging Diverse evenementen 2012

Stichting Aanzet De Vlaardingse Zomerschool

pagina -42-

Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Schiedam, locatie Stedelijk Gymnasium Schiedam Inrichting en uitbreiding mediatheek Lentiz, locatie Groen van Prinstererlyceum Mutoda 2011 Stichting Meervoud, locatie CBS Het Visnet Digitale schoolborden Lentiz, locatie LIFE College Project ‘Van 8 tot 8 in de praktijk’ Stichting Meervoud, locatie CBS De Groene Hoek Digitale schoolborden Stichting Meervoud, locatie CBS ’t Ambacht Digitale schoolborden Stichting Aanzet De Vlaardingse Zomerschool Stichting Mooi Werk Project ‘Waai! Windmolens bouwen met jongeren’ Stichting Meervoud, locatie CBS De Schakel Project ‘Kleur geven aan het schoolplein’ Stichting Meervoud, CBS Ichthus Opknappen schoolplein ProNovaCollege Herinrichten kooklokalen en aanpassing technieklokaal Stichting Primair Onderwijs Schiedam, locatie OBS De Klinker Digitale schoolborden Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Vlaardingen Buurtrestaurant en kap- en schoonheidssalon Stichting Instituut het Centrum Weekendschool Stichting Wijzer, locatie, OBS De Wereldwijzer Digitale schoolborden Stichting Platform Ander Vlaardingen Vrede Express Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Onderwijs Film Festival Muziekcentrum OpMaat Instrumenten voor vervolg blazersklassen Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs

Schiedam Project ‘Kleine Prinsjesdag 2011’ Stichting Welzijn Schiedam Kindertheaterproject ‘Pinokkio’ Stichting Primo Schiedam, locatie wijkschool De Gorzen Project ‘Theater in de school’ Rotterdams Philharmonisch Orkest RPhO-Show 2012-2013 Stichting Interconfessioneel en Katholiek Onderwijs Speeltoestellen voor schoolpleinen OSG Schiedam Aanpassing kantinekeuken Stichting Primo Schiedam Project ‘Klein Nieuws’ Stichting Myosotis Maassluis Uitbreiding project ÍT & Eduactie Stichting Wijzer, locatie OBS Klimop Opknappen schoolplein Stichting Wijzer, locatie OBS Het Breinpaleis Diverse projecten Wetenschap en Techniek Stichting Fondsenwerving Sint Jozefschool Schiedam Muziek- en dansprojecten Stichting Meervoud, locatie CBS Het Anker Digitale schoolborden Stedelijk Gymnasium Project ‘Agora’ Stichting Diaz Project ´SamenSchrijven’ Stichting Primo Schiedam Project ‘Generaties in de Gorzen’

SPORT EN VRIJE TIJD: 55 Landelijke Rijvereniging en Ponyclub ‘Die Flardingha Ruiters’ Renovatie en vervanging stallen Shantykoor ‘De Vlaerdingse Maatjes’ Apparatuur


Softbal- en Honkbalvereniging Schiedam Mobiele backstop en onderhoudsmateriaal Volleybalvereniging Move4U Trainingsmaterialen Voetbalvereniging Zwaluwen Nieuwe stoelen op de tribune Nederlandse Kleurkanarie Club Dutch Open 2011 Bridgeclub De Woudhoek Vervanging materialen Vlaardingsche Football Club, Jeugdkamp G-voetballers Stichting Vlaardingen Triatlon 7e Offroad Triathlon Vlaardingen Scoutinggroep Burgemeester van Haaren Reparatie wachtschip Alewijn de Groot Handbalvereniging Ventura Jeugdkamp 2011 Vereniging Wijkbelangen VOP Reparatie pottenbakkersoven Christelijke Muziekvereniging Harpe Davids Majoretten-twirl concours RK Sportvereniging Excelsior ‘20 Jeugdkamp 2011 Atletiekvereniging Fortuna 65ste Havenloop Circusschool Hannes en Co. Didactisch materiaal Bridgeclub Drevenbuurt Materialen Sportvereniging CWO ‘Vier tegen vier toernooi’ op vrijdag- en woensdagmiddag Brass Ensemble De Bazuin Instrumenten Scoutinggroep Maurits Viool Investeringen voor het energiezuinig maken van het Mauritshuis Stichting Vlaardings Voetbal Kampioenschap Toernooi 2011

CKC Spirit Speeltuin Stichting Vrienden van VLD Kunstgrasveld Stichting Concours Schiedam 21ste Marching & Music, Majorette- en showconcours Bridgeclub Schiedam ‘59 Apparatuur Voetbalvereniging Zwaluwen Omroepinstallatie Stichting Ontwikkeling en Beheer Sponsorgelden S.C. Victoria ‘04 Inrichting en opslaggebouw Biljartvereniging De Bijenkorf Outfits Voetbalvereniging Excelsior Maassluis Renovatie/nieuwbouw opstallen en speeltuin Het Jenevergilde Schiedam Outfits Stichting Vlaardingse Judo Vrienden Judotoernooi 2011 Schiedams en Vlaardings Kampioenschap Libre Diverse toernooien Gemeente Schiedam Sportgala Schiedamse Reddingsbrigade Najaarswedstrijden Stichting Vrienden van Flexusjeugdplein Materialen Voetbalvereniging Kethel Kethelloop Schiedamse sportvereniging HBSS Aanleg multifunctioneel sportveld Waterwegkoor Maassluis Apparatuur Schietvereniging Prins Hendrik Vervanging clubgebouw Schermvereniging Trefpunt Vlaardingen Apparatuur

Nederlandse Kleurkanarie Club Dutch Open 2011

Biljartvereniging De Bijenkorf Outfits

Stichting Indoor Cup Softball Indoor Cup Softball Gymnastiek Vereniging Maassluis Activiteiten rond jubileum Christelijke Korfbal Club Maassluis Herinrichting kantine Muziekvereniging Kunst na Arbeid Jeugdorkesten De Vlaardingse Smarties Outfits Stichting Outdoor Sport Promotion Maassluis Materialen Onderwatersportvereniging Delphis Materialen Stichting Zeekadetkorps Vlaardingen Boegschroef

pagina -43-


Projectenlijst

jaarverslag 2011

Tennisvereniging Schiedam Noord Jeugdkamp 2012 Vlaardingse Reddingsbrigade Materialen

KUNST EN CULTUUR: 109 Stichting Nationaal Jenevermuseum Project ‘Molens + Jenever = Schiedam’ Kunstgebouw, Stichting Kunst en Cultuur Zuid-Holland Project ‘Op zekere hoogte’ Stichting Mareado Projecten 2011 Stichting Schiedamse Jazz Bluesroute Scyedam 2011 Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Schiedam, OSG Schiedam Open podium Stichting Maassluise Kunstenaars Kunst- en atelierroute Maassluis 2011

Joseph Wresinski Cultuur Stichting Theatervoorstelling ‘Lazerus’

Stichting Brandersfeesten Beeld ‘Proosje’

pagina -44-

Stichting Apollo Toneel Uitvoering ‘Daar bij die molen’ Stichting Cultuur en Recreatie Zuid-Holland Project ‘Wieken over Zuid-Holland’ Jeugdtheater De Teerstoof Uitvoering ‘Minoes’ Raad van Kerken Volkskerstzang 2011 Jeugdtheater Opslag voor Cacao Uitvoering ‘Superheld’ Theater Schuurkerk Apparatuur Stichting Jazzpodium Waterweg Jazzconcerten 2011-2012 Christelijk Kamerkoor Maassluis Passieconcert Stichting Big Ben Vlaardingse Beiaardweken 2011 Stichting Cultureel Forum Schiedam Opera aan de Schie Stichting Talentproof Schiedam Project ‘Schiedam speelt 2011’ Waterwegkoor Maassluis Meezingspektakel ‘Maassluis Vol Koren’ Stichting Kunstalliantie SuikerZoetFilmFestival 2011 Vlaardings TaalGenotschap Herstel muurreclames aan de Afrol Christelijke Muziekvereniging Harpe Davids Jubileumconcert op 9 april 2011 Toneelgroep De Fakkel 5e Vlaardingse Eenakter Festival Stichting Mooi Werk Buiten Beeld Beeldenroute Schiedam-Noord Stichting De Schiedamse Molens Schiedamse Molendag Stichting Indivina Voorstelling ‘HHH’ Stichting Metamorphose Project ‘SMAZT.nl’ en jeugdprogramma tijdens Zomerterras 2011

Stichting Culturele Evenementen Maassluis Filmfestival Maassluis 2011 Stichting Waterweg Bibliotheek KinderBoek&Bal 2011 Stichtig De Verspeekpomp Realisatie Verspeekpomp Stichting ’t Walvis Exposeren ´Panorama van Schiedam’ Koninklijk Schiedams Mannenkoor Orpheus Jubileumconcert Stichting Dance Motion Picture Project ‘Invisible city’ Stichting Seniorenwelzijn Expositie van vrijwilligers in Vlaardingen Stichting Ongehoord Poëziepodium Werkgroep Vlaardingen Open Monumenten Klassendag 2011 Stichting Rauher Engel Voorstelling ‘Winter’ De Kroepoekfabriek Project ‘Rock’n Ramps 2011’ Stedelijk Museum Schiedam Tentoonstelling ‘Nul=0’ Midden-Delfland Vereniging Speciale uitgave Midden-Delfkrant ‘Hergebruik in Midden-Delfland’ Stadsgehoorzaal Vlaardingen Culturele evenementen theaterseizoen 2011-2012 Stichting Ketel Voorstelling ‘Notes on Hopper’ Toonkunstkoor Schiedam Jubileumconcert Stichting De Teerstoof Voorstelling ‘De wereld van Sofie’ Comité Open Monumentendag Schiedam Open Monumentendag 2011 Stichting Talentproof Voorstelling ‘Billy’s Dream’ Stichting Musis Speciale uitgave ‘Herwaardering, Herbestemming’


Stichting Nationaal Jenevermuseum ‘Nacht van de geschiedenis’ op 22 oktober 2011 Joseph Wresinski Cultuur Stichting Theatervoorstelling ‘Lazerus’ Stichting Welzijn Schiedam 6e Mondiale Muziek Manifestatie Stichting Westvest90 Concertserie 2011-2012 Gospelkoor Spirit Musical ‘Mozes’ Stichting Vocaal Ensemble ‘Voces Lauri’ Concertuitvoering ‘Nederlandse en Vlaamse componisten’ Gospelkoor Expression Concertuitvoering ‘Oslo Gospel Choir’ COV Sursum Corda Rotterdam Uitvoering Weihnachtsoratorium op 23 december 2011 Stichting Culturele Evenementen Maassluis Classical night Stichting Culturele Evenementen Maasluis Symposium ‘Versterking door Verbinding’ Stichting ’t Huis te Poort Cultureel seizoen 2011-2012 Historische Vereniging Vlaardingen Historisch jaarboek 2011 Stichting Openbare Bibliotheek Maassluis Midden-Delfland Programma 2011-2012 Stichting Jeugdtheaterhuis Zuid-Holland Voorstelling ‘Ivan en de honden’ Stichting Cantates Grote Kerk Vlaardingen Cantatediensten 2011-2012 Kamerkoor Animo Vlaardingen Jubileumconcert Stichting Nationaal Jenevermuseum Tentoonstelling ‘Produced in Holland’ De Bibliotheek Vlaardingen KinderBoekenFeest Stichting Kunstalliantie Project ‘Lust voor het oog’

Stichting Exploitatie molen Aeolus Aanlichten van de molen Stichting Welzijn E25 Project ‘Lost Boys’ Stichting Brandersfeesten Beeld ‘Proosje’ Muziekcentrum OpMaat Musical ‘Peter Pan’ Hervormde Gemeente Kethel en Spaland Uitvoeringen avondmuziek en gospel/ dichtersserie 2011-2012 Stichting Promotie Schiedam Ontwikkeling applicatie voor de ‘Zwart Nazareth Tour’ Kamerkoor Ad Libitum Kerstconcert 2011 Stichting Nationaal Jenevermuseum Maal- en stookmarathon Stichting Wolfstijd Wolfstijdfestival The New Life Singers 3x3 concert Christelijke Muziekvereniging Harpe Davids Najaarsconcert Muziekvereniging Stichting Radboud Jaarconcert Stichting Waterweg Cultuurprijs Uitreiking Bob Verbiest Cultuurprijs 2011 Gemeente Vlaardingen Uitreiking Waterweg Cultuurprijs 2011 Stichting Mooi Werk Winterlicht 2011 Stichting Kronoz Kronoz verrijkt cultuur 2011-2012 Concerten Stichting Basiliek Weinachtsoratorium Johann Sebastian Bach 2011 Muziekcentrum OpMaat 53ste Maassluise Muziekweek Jeugdtheater De Teerstof Peuterfestival ‘Monkie’

Stichting Wolfstijd Wolfstijdfestival

Theatercollectief Zonder Mouwen Voorstelling ‘Op de tafel lag een briefje’

ZUS Apparatuur Muziekcentrum OpMaat Project ‘Culture Candy 2012’ Theatercollectief Zonder Mouwen Voorstelling ‘Op de tafel lag een briefje’ De Vrije Academie Gedichtenwedstrijd 2011 Stichting Hoorspel NU Hoorspel op CD en boek ‘De Geuzen’ Nationaal Monument Kamp Vught Boek ‘Het stationskoffiehuis in Vught’ Stichting Karperhoeve Fullcolourlasershow Stichting tot behoud van bergingsvaartuig Bruinvisch Vervanging sanitairruimte

pagina -45-


Projectenlijst

jaarverslag 2011

Jeugdtheater De Teerstof Voorstelling ‘Belle en het Beest’ Jeugdtheater Opslag voor Cacao Voorstelling ‘Groenman’ Amnesty Vlaardingen Diverse activiteiten Stichting Jazzpodium Waterweg Concerten 2012 Muziekcentrum OpMaat Popprijs Waterweg Noord 2012 Shantykoor Die Maeze Sanghers Apparatuur Stichting Mareado Projecten 2012 Stichting Public Gallery Sprookjes uit Nieuwland Stichting Big Ben Apparatuur Lyceum Schravenlant Open podium Christelijk Kamerkoor Maassluis Concert ‘Hoop, Geloof en Liefde’

Filmclub Maassluis Maassluis Amateur Film Festival

Stichting Museum Oud-Overschie Uitgave boek ‘Spoeling’

pagina -46-

Stichting Maassluise Kunstenaars Kunst- en Atelierroute 2012 Stichting Nationaal Sleepvaart Museum Vervanging materiaal Stichting Matthaus Passion Uitvoering ‘Mattäus Passion’ Stichting Kunstwerkt Programma 2012 Filmclub Maassluis Maassluis Amateur Film Festival Stichting Muziek Grote Kerk Schiedam Orgelconcerten 2012 Stedelijk Museum Schiedam Tentoonstelling en boek ‘All about drawing. 100 Nederlandse Kunstenaars’ Stichting Museum Oud-Overschie Uitgave boek ‘Spoeling’ Stichting Muzikaal Onthaal Project ‘Muzikaal Onthaal’ The Messengers Concert Gloria Toonkunst Vlaardingen Concert


maatschappelijk welzijn gezondheid natuur en milieu educatie sport en vrije tijd kunst en cultuur

Samenstelling en eindredactie Productie FreeLans B.V.

Nathalie Lans

teksten projecten vormgeving

Nathalie Lans, RenĂŠe Hartog Eva Winkelman

Fotografie

Colofon

concept

Archief FOnds Schiedam Vlaardingen e.o., freelans b.v., shutterstock en gebruik materiaal met toestemming van de betrokken instanties.

Contact stichting fonds Schiedam vlaardingen e.o. Schiedamseweg 53 3134 BB Vlaardingen

telefoon

(010) 475 40 33

fax

(010) 475 40 35 e-mail internet

algemeen@fondssv.nl www.fondssv.nl

jaarverslag 2011

Stichting Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. Kimberley Jacobs John Massaar

pagina -47-


o

pagina -48-

Jaarverslag 2011  

Het Jaarverslag 2011 van Fonds Schiedam Vlaardingen e.o.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you