Page 1

JOURNAAL Een uitgave van Stichting Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. Uitgave december 2008


DONATIEBELEID Het donatiebeleid omvat specifieke doelen met de nadruk op financiële steun aan projecten van algemeen maatschappelijk belang met een sociale of ideële strekking. Trefwoorden zijn participatie, ontplooiing en integratie. In principe steunt het Fonds geen reguliere activiteiten van een organisatie, dat wil zeggen de activiteiten die tot de normale werkzaamheden behoren. Daarentegen is het Fonds met name geïnteresseerd in projecten die van experimentele en/of innovatieve aard zijn en die in potentie een bepaalde voorbeeldfunctie kunnen vervullen. Zo richt het Fonds zich op de trajecten: - Maatschappelijk welzijn, de meeste vormen van welzijnswerk, jeugdzorg en sociaal-cultureel werk; - Gezondheidszorg, initiatieven die op directe en zichtbare wijze het welzijn van patiënten en hulpbehoevenden bevorderen; - Natuur en milieu, in het bijzonder educatieve en voorlichtende projecten om het natuurbesef te stimuleren; - Educatie, initiatieven die de culturele vorming van scholieren bevorderen; - Sport en vrije tijd, projecten die actieve deelname aan amateursport en recreatieve activiteiten bevorderen; - Kunst en cultuur, de bevordering van cultuurdeelname. De voorkeur gaat uit naar voorbeeldstellende en bijzondere publieksactiviteiten die de belangstelling voor kunst en cultuur stimuleren. Restauratieprojecten

Journaal is een Nieuwsbulletin van Stichting Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. SAMENSTELLING EN EINDREDACTIE Stichting Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. Ineke Koning DRUKWERK Drukkerij Wilskracht

en initiatieven tot behoud van cultureel erfgoed komen ook in aanmerking; - Individu, bij uitzondering en mits degene met de realisatie van het initiatief een voorbeeldfunctie vervult voor groepen uit de samenleving. RICHTLIJNEN EN CRITERIA Het Fonds verleent steun aan concrete en afgebakende projecten, die een raakvlak hebben met de samenleving in Schiedam, Vlaardingen of Maassluis. Ook wordt steun gegeven aan projecten met een looptijd van enkele (in de regel maximaal 4) jaren. De steun heeft nimmer een permanent karakter.

In alle gevallen is het oordeel van de directie en het bestuur van Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. bindend bij het al dan niet honoreren van een aanvraag. Hiertegen is geen beroep mogelijk. BEHANDELING AANVRAGEN Aanvragen voor een donatie moeten ruim van te voren schriftelijk worden ingediend. Het Fonds kent gestandaardiseerde aanvraagformulieren. Deze kan men ophalen, online invullen op de website (www.fondssv.nl) of op verzoek per post laten toesturen. Een volledige aanvraag omvat: - een aanvraagformulier; - gegevens van de aanvragende instelling (statuten en recent uittreksel inschrijving Kamer van Koophandel, niet ouder dan één jaar); - laatst verschenen jaarverslag incl. jaarrekening; - een uitgebreide projectbeschrijving; - een overzicht van instellingen waar eveneens een aanvraag voor een bijdrage is ingediend; - een gedetailleerde begroting en dekkingsplan; - de naam van één of meer contactpersone met telefoonnummer (overdag); - een beknopte historie; - relevante informatie over uw organisatie en activiteiten; - indien van toepassing kopie van offerte.

Er wordt in principe geen steun gegeven aan: - instellingen en projecten met een uitgesproken commerciële, politieke of religieuze doelstelling; - projecten die buiten de regio plaatsvinden; - projecten die reeds van start zijn gegaan; - instellingen die een aanvraag ter dekking van exploitatiekosten of overheadkosten indienen; - instellingen die een niet-projectgebonden aanvraag indienen; - instellingen die over voldoende eigen vermogen beschikken om een project zelf te kunnen financieren; - institutionele particuliere vermogensfondsen; - overheden, overheidsinstellingen of structureel of vrijwel geheel door een overheid gesubsidieerde instellingen. Van deze regel wordtafgeweken indien het project past binnen de beleidsdoelstellingen en het donatiebeleid.

Bij verstrekte donaties van € 20.000,- en hoger vraagt het Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. een verklaring van een accountant (RA of AA), waarin bevestigd wordt dat het toegewezen bedrag ook daadwerkelijk conform de afspraken is besteed aan het bedoelde project.

PRODUCTIE FreeLans BV, Eva Winkelman (opmaak) Nathalie Lans, Judith Vincent en Edo Winkelman (tekst)

CONTACT Stichting Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. Schiedamseweg 53 3134 BB Vlaardingen

FOTOGRAFIE FreeLans BV en gebruik beeldmateriaal met toestemming van de betrokken instanties

Telefoon Fax E-mail Internet

(010) 4754033 (010) 4754035 algemeen@fondssv.nl www.fondssv.nl


MAATSCHAPPELIJKE BETROKKENHEID DUIDELIJK IN BEELD

Het jaar 2008 was een druk jaar. Het aantal aanvragen en het totaalbedrag aan donaties heeft het recordjaar 2007 ruimschoots overstegen. Daarvoor zijn inspanningen verricht. Zo organiseerden we een interactieve bijeenkomst Educatie in februari, bereikten we zo’n 150 organisaties door deel te nemen aan drie cursussen ‘Fondsenwerving & sponsoring binnen het werkgebied’ en zegden we het fabuleuze bedrag van € 25 miljoen toe ter revitalisering van de binnensteden. Hiermee hebben wij onze maatschappelijke betrokkenheid duidelijk in beeld gebracht en anderen geïnspireerd om nieuwe initiatieven in gang te zetten. Op dinsdag 9 december heeft de heer drs. C.G.W. Kreber tijdens de bestuursvergadering de voorzittershamer officieel overgedragen aan de heer mr. A.F.L. Geerdes. Hij is vanaf de activering op 10 april 1991 aan het Fonds verbonden geweest. Tijdens deze bestuursvergadering is ook afscheid genomen van de heer drs. A. Fontijne, bestuurslid sinds 1998. De heer Fontijne wordt opgevolgd door de heer mr. L.T. van Bree uit Vlaardingen. Daarnaast zoeken we nog naar een bestuurslid met ervaring op het vlak van beleggen / vermogensbeheer. Vanaf deze plek willen wij de heren Kreber en Fontijne hartelijk bedanken voor hun jarenlange betrokkenheid bij ons Fonds. Aan het eind van het jaar 2006 hebben de drie burgemeesters uit ons werkgebied een aanbod gehad voor de besteding van € 750.000,-- elk aan een door hun geselecteerd project dat op brede steun kan rekenen van inwoners en gemeenteraad. De gemeente Vlaardingen is voornemens dit bedrag aan de inrichting van Het Vlaardings Museum te besteden. De gemeente Maassluis heeft aangegeven dit bedrag te gaan investeren in aanpassingen en ontwikkeling van de sleepboothaven, waarvoor al een deeldonatie is verstrekt. In Schiedam wordt de Ooievaarsbrug aangepakt. Nu vormt de brug nog een belemmering voor een rondje binnenstad Schiedam te water. Meer hierover leest u op de volgende pagina. Ook doen wij in dit Journaal verslag van drie heel verschillende projecten binnen het traject Educatie. Daarnaast kunt u nog over vijf andere aansprekende initiatieven lezen. Bestuur, directie en medewerkers van Stichting Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. wensen u fijne feestdagen toe en een gezond 2009!

4

MAATSCHAPPELIJK WEL ZIJN

6

EDUCATIE EDUCATIE

10 SPORT EN VRIJE TIJD 11 KUNST EN CULTUUR

9

GEZONDHEID


VERVANGING VAN DE SCHIEDAMSE OOIEVAARSBRUG De Schiedamse havens worden met de dag intensiever gebruikt. Diverse historische bedrijfsvaartuigen hebben er hun ligplaats. En ook de fluisterboot die opvarenden langs de mooiste historische plekjes van Schiedam leidt, is inmiddels niet meer weg te denken. Daarnaast neemt het bezoek van recreatieve vaart aan de Florynhaven steeds meer toe. Om Schiedam nog meer als toeristische trekpleister op de kaart te zetten, wil de gemeente graag de recreatieve functie van de havens verder uitbreiden. De Ooievaarsbrug vormt hierbij echter een grote belemmering. Maar dankzij een geheel nieuwe brug zullen de havens een stuk toegankelijker worden.

“De Ooievaarsbrug is in de jaren vijftig gebouwd en diende als één van de hoofdontsluitingen van de binnenstad. De constructie van de brug was hierop afgestemd”, begint wethouder Menno Siljee zijn verhaal. “Inmiddels zijn verschillende grotere bedrijven naar de stadsrand verhuisd en is de verkeerscirculatie gewijzigd. Eén van de gevolgen hiervan is dat bij het vaststellen van de rooilijn voor nieuwe bebouwing aan het Spinhuispad, het profiel van de weg nagenoeg is gehalveerd. Hierdoor is één van de nieuwbouwpanden als het ware half op de brug gebouwd”, legt Menno Siljee uit.

lastig voor het vaarverkeer. “Daarnaast bevindt de brug zich, na meer dan vijftig jaar trouwe dienst, in zeer slechte staat. Een renovatie van de huidige brug zou zeer kostbaar zijn. Bovendien zou het probleem, dat de brug voor iedere boot handmatig moet worden geopend, hiermee niet worden opgelost. Ook past een dergelijke zware brug niet meer in de kleinschalige omgeving van de binnenstad. Er is daarom besloten de brug compleet te vervangen voor een gebruiksvriendelijker exemplaar dat beter in het stadsbeeld past.”

pleziervaart kan de brug op afstand worden bediend. Ook de Schie en Noordvest worden dankzij de nieuwe brug beter bereikbaar. Hopelijk zal de komst van de nieuwe Ooievaarsbrug nog meer Schiedammers en toeristen inspireren om de stad vanaf het water te ontdekken.”

VOORBEREIDINGEN OBSTAKEL “Het grootste probleem met de Ooievaarsbrug is, dat de overdimensionering ervan een enorm obstakel vormt voor de onderdoorvaart”, vervolgt Menno Siljee. “De onderkant van de brug bevindt zich slechts twintig centimeter boven het water, waardoor er nog geen roeiboot onderdoor kan varen. Omdat de brug alleen handmatig kan worden geopend, is dit zeer

4

“Aan het plaatsen van een nieuwe brug gaat een groot aantal voorbereidingen vooraf”, legt Menno Siljee uit. “De brug moet eerst worden ontworpen, daarna worden gebouwd en vervolgens worden geplaatst. Wij hopen in 2011 een geheel nieuwe Ooievaarsbrug in gebruik te kunnen nemen”, aldus Menno Siljee. “De brug komt zo hoog te liggen dat de fluisterboot en het kleinere vaarverkeer er onderdoor kan varen. Voor de grotere

MAATSCHAPPELIJK WELZIJN


INSTRUMENTEN EN DOCENT VOOR BRASSBAND Stichting United is een jonge multiculturele stichting in Maassluis. Deze stichting ontplooit activiteiten om eenheid te creëren tussen de verschillende groepen in Maassluis en bevordert daarmee integratie en maatschappelijke participatie. In de Burgemeesterswijk in Maassluis-West zorgden jongeren al geruime tijd voor overlast op straat. Om een leuke en nuttige tijdsbesteding voor deze jongeren te creëren, richtte stichting United een swingende brassband op.

“Wij hebben voor een brassband gekozen, omdat dit genre muziek populariteit geniet onder alle leeftijdsgroepen”, legt Orlando Sanches, voorzitter van de stichting United uit. “Zowel jongens als meisjes kunnen lid worden van de band, maar deelname is niet vrijblijvend. De bandleden gaan namelijk een contract aan, waarmee zij zich verplichten om de regels na te leven. Ten eerste houdt stichting United contact met hun school om de schoolprestaties te controleren. Ten tweede mogen zij geen overlast meer veroorzaken in de wijk en wordt er van hen verwacht dat zij hun leeftijdsgenoten op negatief gedrag aanspreken. Ook zijn zij verplicht om deel te nemen aan sociale acties die vanuit de brassband worden opgezet.”

beperkte hoeveelheid instrumenten tot onze beschikking hadden, moesten wij op een bepaald moment zelfs een ledenstop hanteren. En dat terwijl een groot aantal ouders van de brassbandleden ook nog jongere broertjes en zusjes lid wilden maken. Dankzij de gloednieuwe instrumenten en de mogelijkheid om voor meer uren een rythm instructor te kunnen inzetten, is er nu ook een volwassenengroep en een groep voor kleine kinderen.”

OPTREDENS Afgelopen juni zijn de repetities van de brassband van start gegaan. “Vrijwel direct werden

wij benaderd voor een optreden eind augustus tijdens het bouwdorp in Maassluis. Omdat het zo kort dag was, hadden we in eerste instantie wel onze twijfels. Maar dankzij de inzet van de rythm instructor en de bandleden, werden er binnen een paar weken tijd al verschillende ritmes gespeeld. Het optreden was een groot succes en er zijn al verschillende nieuwe aanvragen binnengekomen. Het is fantastisch om te zien hoeveel plezier de deelnemers beleven aan het muziek maken en dansen. Ook is duidelijk merkbaar dat de sfeer in de wijk in positieve zin is veranderd; er is nu veel meer sprake van een samenhorigheidsgevoel”, besluit Orlando Sanches.

GROOT SUCCES Nadat jongeren in de wijk persoonlijk waren benaderd om lid te worden van de band, stroomden de aanmeldingen binnen. Orlando Sanches: “De brassband was meteen een groot succes. Omdat wij in eerste instantie een

MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

5


EEN LUDIEK BUITENSPEELTERREIN VOOR HET BREINPALEIS Het Breinpaleis is een openbare basisschool in de wijk Holy Zuidoost in Vlaardingen. Deze school levert meer dan alleen onderwijs. Zo kunnen ouders en kinderen er ook gebruik maken van sportfaciliteiten, voor- en naschoolse opvang en een kunstzinnig aanbod. Het schoolgebouw wordt momenteel verbouwd en zal in de toekomst ook ruimte gaan bieden aan een peuterspeelzaal, een locatie voor dagopvang en buitenschoolse opvang. En het buitenterrein rond het schoolgebouw? Dat belooft een complete metamorfose te ondergaan!

“Het nieuwe buitenspeelterrein met als ingang een koninklijke poort wordt een plek om te spelen en ravotten”, vertelt Annemiek Guis namens Het Breinpaleis. “Alle groepen kinderen die gebruik maken van het schoolgebouw krijgen een eigen gebied, met eigen spelen speelmogelijkheden, afgestemd op hun ontwikkelingsniveau. De onderbouw krijgt een verkeersplein en een groenzone met spelmogelijkheden in de natuur, de middenbouw een voetbalkooi en de bovenbouw een klein amfitheater en ‘chillzones’. Voor de peuters en kleuters komen er een zandbak, wipkippen, schommels en snoezelweide. Op deze manier blijft het buitenspelen uitdagend en blijven de deelterreinen overzichtelijk. Tevens kan een deel van het onderwijs worden verlegd naar de buitenruimte.”

6

ONTMOETINGSPLEK “Evenals de school moet ook de buitenruimte een ontmoetingsplek worden voor de hele wijk”, vervolgt Annemiek Guis. “Buiten schooltijden zal het speelterrein, in samenwerking met het wijktoezicht, worden opengesteld voor kinderen uit de wijk en hun ouders. Wij hopen hiermee een brug te slaan tussen school en thuis. Door als school namelijk meer naar buiten te treden, worden de regels op bijvoorbeeld het gebied van sociale vaardigheden ook doorgevoerd in de wijk. Hiermee hopen wij nog meer cohesie in de buurt te creëren en de leefbaarheid te vergroten.”

VERDIEPING EN VERRIJKING “Het Breinpaleis wil kinderen zoveel mogelijk de kans bieden om hun talenten te ontwikkelen”, legt Annemiek Guis uit. “In het nieuwe gebouw en de ludieke buitenruimte zullen alle facetten aanwezig zijn om een zo breed mogelijk aanbod aan activiteiten te kunnen organiseren. Het wordt afwisselend, speels, mooi om te zien en prettig om in te vertoeven. Een aanwinst voor alle leerlingen en kinderen uit de wijk. Een plaats met veel groen in de ontdektuin en schoolpleinen met een aparte signatuur. Hier kunnen kinderen hun horizon verbreden. Daarmee worden niet alleen meer gelijkwaardige kansen voor in het vervolgonderwijs gecreëerd, maar wordt ook gezorgd voor verdieping en verrijking van het leven van de kinderen.”

EDUCATIE


RELIGIEUS ERFGOEDPROJECT VOOR SCHIEDAMSE BASISSCHOLEN Een groot deel van de huidige generatie basisschoolleerlingen heeft nog nooit een kerk van binnen gezien en is niet op de hoogte van wat de verschillende geloofsovertuigingen inhouden, wat de rituelen zijn en wat geloof voor mensen kan betekenen. Om deze leerlingen te laten kennismaken met verschillende geloofsovertuigingen, ontwikkelde de afdeling Educatie & Welzijn van de gemeente Schiedam in samenwerking met de dominee van de Dorpskerk in Kethel, de pastoor van de Liduina Basiliek en de tweede voorzitter van de Merkez Moskee het bijzondere erfgoedproject ‘Geloofwaardige Gebouwen’.

“Het jaar 2008 is door de Stichting Kerkelijk Kunstbezit Nederland en de provinciale Steunpunten Monumentenzorg en Archeologie uitgeroepen tot Jaar van het Religieus Erfgoed”, legt dominee Hans van de Peppel van de Dorpskerk in Kethel uit. “Het doel van dit thema is om met verschillende publieksgerichte activiteiten de belangstelling voor en kennis van het religieus erfgoed in Nederland te vergroten.

In het kader van deze doelstelling initieerde de afdeling Educatie & Welzijn van de gemeente een erfgoedproject omtrent religieuze gebouwen voor basisschoolleerlingen. Evenals mijn collega’s van de Liduina Basiliek en de Merkez Moskee, was ik meteen enthousiast om hieraan mee te werken.”

KENNISMAKEN “Het is de bedoeling dat de leerlingen gedurende het project kennismaken met zowel het katholicisme als de islam, het jodendom en het protestants christendom”, vervolgt Hans van de Peppel. “Een leskist met bijbehorende lesbrief en rondleidingen in de kerken leren veel over de religies. Overigens kan, wegens het ontbreken van een synagoge in Schiedam, ook een bezoek worden gebracht aan het Joods Historisch Museum in Amsterdam.” Het erfgoedproject is heel interactief; leerlingen doen spelenderwijs kennis op over de verschillende geloofsstromingen. In de leskist zitten bijvoorbeeld verschillende religieuze voorwerpen die je kunt

EDUCATIE

vasthouden en bekijken, zoals een doopjurk en een psalmboekje. En tijdens de rondleidingen in de kerken doen de leerlingen opdrachten en spelletjes.

TOLERANTIE “Het is de bedoeling dat het project begin 2009 van start gaat en inmiddels hebben meerdere Schiedamse basisscholen zich al ingeschreven”, vertelt Hans van de Peppel. “Tegenwoordig wordt geloof helaas maar al te vaak geassocieerd met extremisme. Wij hopen dat de leerlingen na deelname aan het project ‘Geloofwaardige Gebouwen’ een beter en positiever beeld hebben van de uiteenlopende geloofsstromingen. Tijdens het project wordt de aandacht niet alleen gevestigd op de verschillen tussen de religies, maar juist ook op de overeenkomsten. Uiteindelijk hopen wij dat hierdoor de tolerantie tussen gelovigen en niet-gelovigen wordt vergroot”, aldus Hans van de Peppel.

7


‘BRUIDSTRANEN’ IN HET VISSERIJ & VLAARDINGS MUSEUM ‘Bruidstranen’ is een initiatief van stichting Het Vlaardings Museum. Het project kwam in samenwerking met het Stadsarchief en ROTH-theater tot stand en maakt onderdeel uit van een drieluik over geboorte, huwelijk en de dood. Gedurende ‘Bruidstranen’ komen grappige, ontroerende en spannende gebruiken en gewoonten aan de orde, van het vensterklimmen in de 17e eeuw tot de bachelorparty anno 2008.

“Met deze drieluik over geboorte, huwelijk en dood hopen wij leerlingen deelgenoot te maken van de Vlaardingse geschiedenis en kennis te laten nemen van culturele instellingen zoals het museum, het stadsarchief en het theater”, legt Arnoud van Aalst, directeur, uit. “Wij hebben juist voor deze levensthema’s gekozen, omdat ze onderdeel uitmaken van de belevingswereld van kinderen. Wij hopen hun nieuwsgierigheid en fantasie te prikkelen; dat zij gaan ontdekken wat er precies achter deze onderwerpen schuil gaat.”

een bezoek aan de expositie in het Visserij & Vlaardings Museum. De interactieve tentoonstelling zal op ludieke wijze worden vormgegeven. De expositieruimte wordt namelijk ingericht als een bruidswinkel, waar onder andere bruidskleding hangt die gepast mag worden. Ook wonen de leerlingen een soapachtige theatervoorstelling over het huwelijk bij in het ROTH-theater. We zullen overigens niet alleen aandacht besteden aan de typisch Vlaardingse gebruiken rond het huwelijk, maar ook aan multiculturele huwelijksrituelen”, aldus Arnoud van Aalst.

VERRASSENDE ACTIVITEITEN ‘Bruidstranen’ zal begin 2009 van start gaan. Arnoud van Aalst vertelt enthousiast over de voorbereidingen: “Tijdens het project over geboorte was het fantastisch om te zien hoe enthousiast de leerlingen waren. Het is de bedoeling dat het onderwerp huwelijk minstens zo aanspreekt. Rondom de vaste onderdelen zullen overigens verrassende extra activiteiten worden georganiseerd. Zo komt er een bruidsmodeshow op een echte catwalk”, licht Arnoud van Aalst alvast een tipje van de sluier op.

VERSCHILLENDE ONDERDELEN “Een digitale lesbrief met daarin originele archiefstukken en spannende anekdotes, vormt voor scholieren de leidraad van het project ‘Bruidstranen’. Daarnaast brengen zij

8

EDUCATIE


GELEGENHEIDSWERKGROEP VOOR (EX-) BORSTKANKERPATIËNTEN Voor kankerpatiënten is het niet vanzelfsprekend om te genieten van het leven. Ook na genezing is het als gevolg van lichamelijke en emotionele littekens van het ziekteproces, vaak moeilijk om de draad weer op te pakken. Om (ex-) borstkankerpatiënten opnieuw te leren genieten, organiseerden oedeemtherapeute Jolanda Dekker en ex-borstkankerpatiënte Nel Borsboom in samenwerking met diverse andere partijen op zaterdag 27 september een bijzondere bijeenkomst in de aula en foyer van Unilever Vlaardingen.

“Het initiatief om informatiebijeenkomsten voor (ex-) kankerpatiënten te organiseren, kwam in eerste instantie van Nel Borsboom”, vertelt Jolanda Dekker. Zij had namelijk zelf ontzettend veel baat gehad bij de contacten met lotgenoten en de informatie die zij had ingewonnen tijdens informatiebijeenkomsten. Deze bijeenkomsten worden echter merendeels ten oosten van Rotterdam georganiseerd en Nel wilde graag een dergelijke lokale informatiebijeenkomst.”

GEZONDHEID

POSITIEVE REACTIES

INTERACTIEF

“Verschillende partijen, waaronder het Vlietland Ziekenhuis, boden direct hulp aan de gelegenheidswerkgroep voor (ex) borstkankerpatiënten”, vervolgt Jolanda Dekker. “Afgelopen voorjaar, op 13 maart, organiseerden wij de eerste informatieavond. De opkomst was toen overweldigend. De reacties waren zo positief, dat wij besloten om in aanloop naar de officiële landelijke borstkankermaand in oktober met een gelegenheidswerkgroep een nieuwe bijeenkomst te organiseren. Het thema op 27 september jl. was ‘genieten op je eigen manier’ voor (ex-) borstkankerpatiënten. Geïnteresseerden konden zich vooraf gratis inschrijven voor het afwisselende dagprogramma, dat van 10.00 tot 15.00 uur duurde.”

“Om deelnemers daadwerkelijk te laten ervaren dat zij ook na hun ziekte kunnen genieten, hebben wij gekozen voor een heel interactief programma”, legt Jolanda Dekker uit. “Psychologe Moniek Zoeteweij opende het programma met een lezing over hoe je het leven weer kunt oppakken na de diagnose en behandeling. Vervolgens namen de belangstellenden actief deel aan verschillende workshops, zoals met acrylverf schilderen en intuïtief kleuren. In achttien stands demonstreerden bedrijven onder andere de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van protheses, armkousen, haarwerk en visagie. De deelnemers waren na afloop dermate enthousiast, dat we hebben besloten voortaan jaarlijks een dergelijke bijeenkomst te organiseren”, aldus Jolanda Dekker.

9


MULTIFUNCTIONELE ATLETIEKBAAN IN MAASSLUIS Het was de Atletiek Vereniging Waterweg die in 2004 sterk de behoefte had aan een eigen besloten atletiekbaan voor jongeren, omdat het trainen langs de openbare weg steeds gevaarlijker werd. De 220 leden tellende vereniging wilde de gewenste faciliteit echter graag delen. Het resultaat is dat er begin 2009 een multifunctionele atletiekbaan wordt aangelegd waarvan meerdere verenigingen gebruik kunnen maken. Bovendien zal de 400 meter baan een wijk- en buurtfunctie gaan vervullen. Fotografie: Carry Wilmink

Aan de rand van de Maassluise Westwijk wordt in het recreatiegebied langs de Albert Schweitzerdreef een verharde multifunctionele atletiekbaan aangelegd. Arnold Peek die de afgelopen zes jaar voorzitter was van de Atletiek Vereniging Waterweg en het huidige bestuur zijn blij met de ruimte waar het gehele jaar door veilig kan worden getraind. Evenzo is hij te spreken over de mogelijkheden die de baan en het bijbehorende complex ook aan anderen bieden. “Het middenterrein wordt ingericht voor veel vormen van vrije sportbeoefening. Van beachvolleybal tot verspringen. Jong en oud zullen sportplezier gaan beleven op deze baan.”

JONGERENWERK “Ook zal de baan en het middenterrein worden gebruikt voor de organisatie van naschoolse sportactiviteiten en overige activiteiten waaronder die van het jongerenwerk. Uiteraard is er rekening gehouden met de invalidensport. Zo is er in de binnenring gelegenheid om rolhockey te spelen”,

10

vervolgt Arnold Peek. Ideaal noemt hij de verlichting van de baan. “Daardoor kan er in de avonduren – zeker ’s winters – gewoon worden getraind.”

MUZIEKVERENIGINGEN De atletiekbaan is uniek in zijn soort. Arnold Peek: “Het is de eerste accommodatie in Maassluis die niet specifiek voor één sportvereniging is opgericht, maar ook een wijk- en buurtfunctie zal vervullen. Zelfs de majorettes en muziekverenigingen die in het nabijgelegen clubhuis bij elkaar komen om te repeteren, kunnen er aan aantal uur per week terecht om er hun optredens voor te bereiden. Het wordt echt een buitensportaccommodatie waar heel veel mensen in Maassluis gebruik van kunnen en mogen maken.”

SPORT EN VRIJE TIJD


RESTAURATIE ARBEIDERSHUISJE ZORGT VOOR UNIEK NALATENSCHAP Een eeuw gelegen waren er honderden arbeidershuisjes in de Schiedamse binnenstad te vinden. Het markante pandje aan het Broersveld 141 is echter nu één van de laatste huisjes in zijn soort. Zijn authentieke tuitgeveltje en stenen binnenplaatsje vormen dan ook een uniek nalatenschap voor de stad. Het pand verkeert echter in zeer slechte staat en is naar huidige maatstaven onbewoonbaar. Dankzij een restauratie in opdracht van de Stichting Beschermd Stadsgezicht Schiedam, zal met deze arbeiderswoning een stukje Schiedamse geschiedenis bewaard blijven.

“Het arbeidershuisje draagt een bijzondere geschiedenis met zich mee”, vertelt Ineke de Groot van de Stichting Beschermd Stadsgezicht Schiedam. “Toen wij door particulieren werden benaderd, of wij wilden meewerken aan de restauratie van dit karakteristieke pandje, waren wij meteen enthousiast. De woning is ongeveer tweehonderd jaar oud. Voor zover

bekend was de eerste eigenaar Frederik Willem Tak, een stadssleper en vletter uit Schiedam. In 1884 werd het huisje op een veiling gekocht door Harmen Hoenderdos. Uiteindelijk hebben drie generaties van deze familie het arbeidershuisje bewoond. Inmiddels staat het pand sinds ongeveer een jaar leeg en is het genomineerd om te worden aangewezen als gemeentelijk monument.”

ORIGINELE STAAT “Het is uniek dat het arbeidershuisje nog voor een groot deel in originele staat verkeert”, vervolgt Ineke de Groot. “Aan de indeling van het huis is, behalve een in de tweede helft van de twintigste eeuw gebouwde doucheruimte, bijna niets veranderd in de laatste honderd jaar. In de woonkamer is bijvoorbeeld nog zichtbaar, waar vroeger de bedstee stond. En authentieke delen van deze bedstee zijn verwerkt in een kastdeur op zolder. Midden in de woonkamer bevindt zich nog een trapje naar boven. Maar de treden zijn zo smal, dat deze niet meer zijn te handhaven.”

KUNST EN CULTUUR

WOONFUNCTIE “Als stichting zijn wij van mening dat de restauratie van dit beeldbepalende object een enorme aanwinst voor de binnenstad betekent. Het arbeidershuisje is tenslotte één van de laatste Schiedamse woningen waar de historie van de toenmalige arbeiders kan worden geproefd”, legt Ineke de Groot uit. Het arbeidershuisje zal eigendom van de stichting blijven en krijgt een woonfunctie. “Inmiddels is er een haalbaarheidsonderzoek verricht en liggen de bouwtekeningen klaar. Tijdens de restauratie zal zoveel mogelijk worden getracht om nog gave onderdelen uit het pand opnieuw te gebruiken, zodat het arbeidershuisje prachtig blijft passen in de afwisselende, historisch waardevolle gevelrij aan het Broersveld”, besluit Ineke de Groot.

11


GEMEENTEMUSEUM MAASSLUIS TOONT HET LEVEN VAN ABRAHAM KUYPER IN BEELD Dr. Abraham Kuyper zag op 29 oktober 1837 het levenslicht in Maassluis. In zijn leven dat tot 1920 mocht duren, gaf hij Dagblad De Standaard uit, stichtte hij de Vrije Universiteit in Amsterdam, hield de beroemde Stone-lezingen op de Amerikaanse Princeton Universities en hij was last but not least minister-president. Op 5 november jl. is in Maassluis zijn standbeeld onthuld door minister-president Jan-Peter Balkenende. Vanaf die tijd is ook de tentoonstelling ‘Abraham Kuyper, calvinist, emancipator en staatsman’ te bezichtigen in het Gemeentemuseum Maassluis.

Hij emancipeerde niet alleen zijn achterban, maar de activiteiten van Abraham Kuyper droegen ook bij tot de emancipatie van andere stromingen. In samenspraak en tegenspraak vond een maatschappelijke ontwikkeling plaats waarvan de sporen nog steeds zichtbaar zijn. Marije van Rijnswou, conservator van het Gemeentemuseum Maassluis, wil met de tentoonstelling ‘Abraham Kuyper, calvinist, emancipator en staatsman’ zijn persoon naar deze tijd halen. “We willen zijn leven goed in beeld brengen, hem herkenbaar maken voor de huidige generatie”, legt zij uit.

het Persmuseum en het CDA-partijhuis alle medewerking en bruikleen kreeg.

BREED PUBLIEK De tentoonstelling over de historische figuur duurt tot en met 10 mei 2009. “In de komende maanden zijn er ook educatieve projecten gekoppeld aan de tentoonstelling. Kinderen vanaf groep 5 krijgen met de beelden die zij

hier zien enig historisch besef mee, om vervolgens de opgedane kennis te uiten in het maken van ruimtelijke werkstukken. Voor de middelbare scholen is er een meer theoretisch programma opgezet. Ook willen we een breed publiek trekken door gedurende de gehele tentoonstellingsperiode lezingen, discussies en arrangementen rondom de persoon Abraham Kuyper te organiseren” besluit Marije van Rijnswou.

RODE DRAAD “De rode draad in zijn leven was dat hij calvinist was. Vanuit zijn orthodoxe geloofsopvatting heeft hij belangrijke veranderingen in de samenleving tot stand gebracht. Dat laten we zien met brieven, foto’s, boeken, maar ook met meubelstukken uit de verschillende huizen waarin hij gewoond heeft. Het is eigenlijk een biografie in beelden”, vervolgt Marije van Rijnswou die van diverse instanties zoals de Vrije Universiteit Amsterdam,

12

KUNST EN CULTUUR


ONDERSTAAND TREFT U EEN NAGENOEG VOLLEDIGE OPSOMMING VAN PROJECTEN AAN WAARAAN DE AFGELOPEN MAANDEN EEN FINANCIËLE BIJDRAGE IS VERSTREKT OF TOEGEZEGD.

4

MAATSCHAPPELIJK WEL ZIJN

6

9

EDUCATIE EDUCATIE

GEZONDHEID

10 SPORT EN VRIJE TIJD 11 KUNST EN CULTUUR

MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Gemeente Schiedam Vervanging Ooievaarsbrug Cliëntenraad De Stadhouder Activiteiten VVV Nieuwe Waterweg, Westland Veerverbinding Wereldhavendagen ANBO Afdeling Schiedam Inrichting Ouderensociëteit Sint Jozef Inrichting Bewonersvereniging Babberspolder West Halloweenfeest Stichting Welzijn Schiedam Summer Madness Stichting United Brassband Burgemeesterswijk Maassluis Het Bureau Welzijnsprojecten Multicultureel muziekfestival Wijkcentrum De Telder Herfstvakantie speelweek Wijkcentrum De Telder Kinderkamp

VVV Nieuwe Waterweg, Westland Horecagids ‘Verrassend bruisend Vlaardingen’ Argos Zorggroep, vrijwilligersorganisatie oproepcentrale Boek met markante verhalen en ervaringen van vrijwilligers Stichting Rolantino’s Festival ‘Music without limits’ Stichting Vele Vlaardingers Eén Huis 4e Dag van de Dialoog

GEZONDHEID Gelegenheidswerkgroep Bijeenkomst ‘Leven na kanker’ Stichting Welzijn Schiedam Project ‘Gezond in Zuid’

NATUUR EN MILIEU Stichting Metamorphose Project ‘De nacht van de nacht Vlaardingen’

EDUCATIE Nationaal Coöperatie Museum Schiedam Lespakket met spel over de geschiedenis van de coöperatieve beweging De Wegwijzer, school voor praktijkonderwijs Activiteiten Stichting Wijzer, locatie Het Breinpaleis ‘Vorstelijk’ buitenspeelterrein Stichting Wijzer, locatie OBS Prinses Christina ‘Zoneparc’ buitenspeelterrein Stichting Meervoud, locatie CBS De Schakel Sportweek en muziekweek Stichting Meervoud, locatie CBS De Groene Hoek Digitale schoolborden Stichting Meervoud, locatie CBS Het Mozaiëk Digitale schoolborden Gezamenlijk initiatief dorpskerk Kethel, Liduina basiliek en de Merkez moskee Project ‘Geloofwaardige gebouwen’

13


Vereniging Gemengd Koor Holy Outfit

Stichting Wijzer Profiel gezonde school Stichting Het Vlaardings Museum Project ‘Bruidstranen’ Vereniging PCPO, locatie Gravin Aleidaschool Inrichting en apparatuur multifunctionele ruimte Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Vlaardingen, locatie VMBO-afdeling Holy (Korhoenlaan) Inrichting sciencelab en talenlab Stichting Katholiek Onderwijs Riviersteden, locatie RK basisschool De Dijck Digitale schoolborden Stichting Interconfessioneel Katholiek Onderwijs, locatie basisschool Sint Bernardus Digitale schoolborden Stichting Primair Onderwijs Schiedam, locatie OBS De Kring Project ‘Poezië’

14

Stichting Primair Onderwijs Schiedam, locatie OBS Het Startblok Renovatie aula

SPORT EN VRIJE TIJD Scouting Willem de Zwijgergroep Renovatie clubhuis RCMD De Coureur Multisportevenement 2008 Stichting Senior Web Rijnmond Apparatuur Multicultureel Vrouwenkoor De Colores Zangweekeinde Stichting Fico Geluid Apparatuur Zwembad Zuid Evenement ‘Het talent van Schiedam’ Stichting Vlaardingse Judo Vrienden Internationaal Judotoernooi 2009 Vereniging van Volkstuinders dr. Moerman Zitmaaier

Vereniging Gemengd Koor Holy Outfit Atletiek Vereniging Waterweg Multifunctionele 400 meter atletiekbaan

KUNST EN CULTUUR Stichting Internationale Orgelweek Vlaardingen Orgelweek 2009 Stichting Project 010 Steetbeat Festival 2008 Theater Schuurkerk Inrichting en apparatuur Stichting Cultureel Forum Schiedam Fotoproject Tijdsbeeld en Korenproject in de ban van europa Historische Vereniging Vlaardingen Fotoboek prentbriefkaarten Vlaardingen Stichting Intorno Ensemble Project ‘Wonderland’ Stichting Jenevermuseum Schiedam Boek ‘Jenever en wind’


Foto Links: Stichting Nationaal Sleepvaart Museum Boek ‘De Smit-Lloyd story’ Foto rechts: Stichting Jazzpodium Waterweg Jazzconcerten seizoen 2008-2009

Stichting Openbare Bibliotheek Maassluis, Midden-Delfland Cultureel programma 2008-2009 Stichting Kicky Zomerbeat in the City 2008 Comité Open Monumentendag Open Monumentendag Schiedam 2008 Gemeentemuseum Maassluis Tentoonstelling Abraham Kuyper Kerkvoogdij Hervormde Gemeente Kethel en Spaland Muziekuitvoeringen avondmuziek en gospelsound seizoen 2008-2009 Christelijke Muziekvereniging Harpe Davids Najaarsconcert Muziekcentrum OpMaat 50ste Maassluise Muziekweek Hervormde Gemeente Schiedam Realisatie beeld Sjef Hendrickx Stichting Beschermd Stadsgezicht Schiedam Restauratie Broersveld 141 (arbeidershuisje)

Stedelijk Museum Schiedam Tentoonstelling ‘Constant’ Stichting Nationaal Sleepvaart Museum Boek ‘De Smit-Lloyd story’ Hervormde Gemeente Schiedam Aanpassen inrichting Stichting Jazzpodium Waterweg Jazzconcerten seizoen 2008-2009 Orgel Commissie Immanuëlkerk Dubbelconcert Seifertorgel en carillon de Bell Moods Theater aan de Schie Lunch- en zondagmiddagconcerten seizoen 2008-2009 op Standaart Theaterorgel

15


Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. Schiedamseweg 53 3134 BB Vlaardingen

Journaal dec. 2008  

Journaal dec. 2008 Fonds Schiedam Vlaardingen e.o.

Journaal dec. 2008  

Journaal dec. 2008 Fonds Schiedam Vlaardingen e.o.

Advertisement