Page 1

Jouw idee FONDS

steunt maatschappelijke projecten

Spreekuur

aatschappelijk welzijn

Tips & Trucs

port en vrije tijd

Doelgroep

S Kunst en cultuur Educatie Natuur en milieu Gezondheid M

Zes sectoren Aanvraag | Criteria

schiedam vlaardingen e.o.


Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. Heeft u een mooi project waarmee u iets doet voor anderen? Een project waarbij verschillende groepen elkaar ontmoeten? Waar jong en oud aan kunnen deelnemen? Of een project waarbij mensen kennismaken met cultuur of sport?

Colofon Deze brochure is een uitgave van Stichting Fonds Schiedam Vlaardingen e.o.

Samenstelling

Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. Kimberley Jacobs, 2015

Drukwerk

Drukkerij Mercator Schiedam

Kortom: een project waarmee u een positieve bijdrage levert aan de samenleving? Wellicht kan Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. iets voor u betekenen! Jaarlijks maakt het Fonds veel maatschappelijke projecten mogelijk die worden uitgevoerd door en voor de inwoners van Schiedam, Vlaardingen en Maassluis. Deze folder is een kennismaking met Fonds Schiedam Vlaardingen e.o.. Voor verdere informatie nodigen wij u van harte uit op onze website. Daar kunt u lezen over de reeds ondersteunde projecten en hoe u een aanvraag kunt indienen.

Productie

FreeLans BV

Fotografie

FreeLans BV en gebruik beeldmateriaal met toestemming van de betrokken instanties

www.fondssv.nl


Wie zijn wij?

Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. is een vermogensfonds dat is voortgekomen uit de voormalige Bondsspaarbanken van Schiedam en Vlaardingen. Deze banken waren op hun beurt oorspronkelijk opgericht door de maatschappij tot Nut van ’t Algemeen. Toen de Bondsspaarbanken opgingen in een commerciële bank (VSB, later Fortis) verwierf de stichting een aanzienlijk vermogen. De opbrengst van dit vermogen wordt ingezet voor projecten die de kwaliteit van de samenleving verhogen.

Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. is een regionaal fonds en actief in Schiedam, Vlaardingen en Maassluis. Stichtingen en verenigingen kunnen een aanvraag indienen. Onze speciale programma’s maken het ook voor jongeren en groepjes burgers mogelijk om geld aan te vragen voor maatschappelijke initiatieven.

Doelgroep

Voor wie?


Iedere buurt en iedere groep mensen is anders. Het Fonds verstrekt dan ook donaties aan allerlei organisaties die zich op hun beurt weer inzetten voor uiteenlopende doelgroepen. Jong, oud of kwetsbaar? Zolang een initiatief aansluit bij de doelstelling van het Fonds en past binnen ĂŠĂŠn van de zes sectoren, kunnen wij deze mooie initiatieven ondersteunen.

Op onze website staan mooie voorbeelden van projecten waaraan het Fonds heeft bijgedragen.

l

l

Maatschappelijk welzijn

Natuur en milieu

De meeste vormen van welzijnswerk zoals

Activiteiten die gericht zijn op het stimuleren

armoedebestrijding, activiteiten in de buurt,

van natuurbesef. Te denken valt aan stads-

scholing van vrijwilligers en jeugdzorg.

landbouw, activiteiten in natuurgebieden en natuur- en milieueducatie.

Gezondheid

Initiatieven die buiten de reguliere activiteiten

l

l

l

Sport en vrije tijd

van zorginstellingen vallen zoals de aanschaf

Projecten die actieve deelname aan amateur-

van een duofiets, vakantieweken voor mensen

sport en recreatieve activiteiten bevorderen.

met een beperking, of de aanleg van een

In bepaalde gevallen investeert het Fonds ook

beweegtuin voor senioren.

in accommodaties.

Educatie

l

Kunst en cultuur

Initiatieven die de culturele vorming van scholieren

Bevordering van cultuurdeelname. Zo onder-

bevorderen. Het gaat hierbij vooral om projecten

steunen wij musea en andere culturele instellingen

die buiten de reguliere activiteiten van scholen

die voorstellingen, concerten of optredens

plaatsvinden, of projecten omtrent een actueel

verzorgen. Ook restauratieprojecten en initiatieven

onderwerp. Ook wordt regelmatig bijgedragen

tot behoud van cultureel erfgoed komen in

aan (groene) schoolpleinen.

aanmerking.

zes sectoren

Wat doen wij?


Op de voetbalclub, in het buurthuis of op school; tegenwoordig zijn vrijwilligers niet meer weg te denken uit onze samenleving. Dankzij de inzet van al deze vrijwilligers kunnen er jaarlijks veel mooie projecten worden gerealiseerd. Projecten waarbij participatie en ontplooiing centraal staan. Het brengt mensen met verschillende achtergronden samen en zorgt ervoor dat iedereen mee kan doen aan de maatschappij. Het Fonds ondersteunt deze initiatieven graag. Welk initiatief wilt u realiseren? U kunt een aanvraag indienen met verzoek voor een donatie, een garantie of een lening. Alle informatie over de procedure en de algemene voorwaarden vindt u op onze website:

www.fondssv.nl

Een volledige aanvraag bevat: l Een aanvraagformulier. l Gegevens van de aanvragende instelling (statuten en uittreksel van inschrijving bij de Kamer van Koophandel, niet ouder dan één jaar). l Laatst verschenen jaarrekening en jaarverslag. l Een uitgebreide projectbeschrijving. l Een overzicht van instellingen waar eveneens een aanvraag voor een bijdrage is ingediend. l Een gedetailleerde begroting en dekkingsplan. l Relevante informatie over uw organisatie en activiteiten. l Indien van toepassing een kopie van offerte of huurcontract.

aanvraaG | criteria

Aanvraag

Criteria

Wij verlenen geen financiële steun aan projecten:

Ook geven wij geen steun aan instellingen die:

l Met een commercieel, politiek of religieus

l Een aanvraag indienen ter dekking van exploitatie-

karakter.

kosten.

l Die buiten de regio vallen.

l Een niet-projectgebonden aanvraag indienen.

l Die reeds van start zijn gegaan.

l Over voldoende eigen vermogen beschikken.


Jongeren hebben vaak genoeg goede plannen maar geen geld om deze plannen ook daadwerkelijk uit te voeren. Jongeren die iets willen betekenen voor leeftijdsgenoten of ouderen. Die hun steentje willen bijdragen in hun stad, de straat waarin zij wonen of misschien wel iets willen ondernemen op school of de sportvereniging waarop zij zitten. Die jongeren worden door het Fonds uitgedaagd om hun ideeën uit te werken en een aanvraag in te dienen! ‘Jouw idee’ is een programma gericht op jongeren tussen 13 en 25 jaar. Zij kunnen in groepjes van minimaal drie personen een aanvraag indienen, zonder dat zij daarvoor lid hoeven te zijn van een stichting of vereniging. Voorwaarde is wel dat de activiteit plaatsvindt in Schiedam,

Aanvraag indienen Vlaardingen en/of Maassluis en een brede doelgroep bereikt. Dus verder reikt dan bijvoorbeeld de eigen vriendenkring. Het Fonds ondersteunt goede projecten met een financiële bijdrage van maximaal € 2.000,= per project. Een rap-project voor basisschoolleerlingen, sportactiviteiten voor kinderen die niet vaak de kans krijgen om te sporten of koken voor (eenzame) ouderen. Het zijn een aantal voorbeelden van mooie projecten die het Fonds al heeft mogen ondersteunen. Meer voorbeelden zijn te vinden op onze website.

Wat wil je gaan doen? Hoe wil je dat doen en voor wie? En wat heb je hiervoor nodig? Download het speciale aanvraagformulier op onze website. Hierin geef je antwoord op bovenstaande vragen. Mail het formulier naar jouwidee@fondssv.nl. Twijfel je over een idee of wil je meer informatie? Neem gerust contact met ons op! Projecten kunnen het gehele jaar worden ingediend en dienen uiterlijk vier weken voor aanvang van het project bij ons binnen te zijn.

jouw idee

Jongerenprogramma ondersteunt jouw idee


Handig om te weten

u vooraf in de fondsen die u wilt benaderen. Ieder fonds heeft een eigen budget, doelgroep, werkwijze en criteria. l Benader meerdere partijen voor een donatie. Op onze website vindt u een overzicht van fondsen in de regio. l Geef duidelijk aan wat u met het project wilt bereiken en hoe u dit wilt doen. Zorg voor een duidelijke begroting en dekkingsplan. l Start nooit met een project voordat er toezeggingen zijn van fondsen. l Geef aan bij welke andere fondsen ook een aanvraag is ingediend en wat de eigen bijdrage van uw organisatie is. l Houd fondsen regelmatig op de hoogte over uw project. Geef wijzigingen in uw project of begroting tijdig door. l Zorg na afloop van het project voor een nette eind afrekening. Wacht hier niet te lang mee. l Neem contact op over de publiciteit. Fondsen stellen het zeer op prijs als wordt aangegeven dat een project mede mogelijk wordt gemaakt door hen.

Tips & Trucs

l Verdiep


Vragen beantwoorden

Niet altijd is een plan direct geschikt voor een aanvraag. Het Fonds denkt dan ook mee met de aanvrager. Bijvoorbeeld als er co-financiering nodig is; bij welke fondsen kan men dan nog meer terecht? Maar ook als er iemand op het spreekuur komt met een plan voor een project dat al eens door iemand anders is gedaan, dan proberen we die mensen met elkaar in contact te brengen. Ook brengt het Fonds partijen bij elkaar om samen een project te kunnen realiseren. Het Fonds organiseert regelmatig gratis cursussen. Kijk voor het actuele aanbod op onze website. Het spreekuur is dinsdag van 15:00 tot 17:00 uur. Bent u niet in de gelegenheid om op dinsdagmiddag langs te komen? Dan kunt u ook telefonisch een afspraak maken:

010 - 475 40 33.

spreekuur

Fondsenwerving is voor veel mensen onbekend terrein. Ze weten bijvoorbeeld niet of hun idee in aanmerking komt voor fondsenwerving, of hoe ze een aanvraag moeten indienen. Het spreekuur is er om die vragen te beantwoorden en om mensen te begeleiden bij hun aanvraag: van het formuleren van de aanvraag en het opstellen van de begroting, tot hulp bij de eindafrekening.


Volg het Fonds

Schiedamseweg 53 | 3134 BB VLAARDINGEN T: 010 475 40 33 | E: algemeen@fondssv.nl W: www.fondssv.nl | K.v.K. Rotterdam nr. 41141410 Het kantoor van Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. is geopend op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 08.30 uur tot 17.00 uur.

Fonds Schiedam Vlaardingen e.o.

Brochure Fonds Schiedam Vlaardingen  

Brochure Fonds Schiedam Vlaardingen Compleet

Brochure Fonds Schiedam Vlaardingen  

Brochure Fonds Schiedam Vlaardingen Compleet

Advertisement