Page 1

FOND ZA DJELATNOST OBRAZOVANJA, NAUKE, KULTURE, EKONOMSKE, FINANSIJSKE I SOCIJALNE SIGURNOSTI BOŠNJAKA "BOŠNJACI" SARAJEVO

DESET GODINA RADA U MISIJI ZNANJA I PODSTICANJA NA DOBRO


Fond “Bošnjaci” Sarajevo


godi go dina dina n rad adaa u mi misi siji ijiji zna n njja i po podds dstitica icaannjja na dob obro bro de deset seet go goodi dina di nnaa radda u mi misi sijijiji znanjja i po p ds dstica canj njja na dob obrroo de dese sett goodina ddiina radda u m miisi siji ijjii a i podst ooddstic sticcan st anja jaa na do d br broo de deset set go godi dina na rad adaa u misi miisiijiji znanj nnaanj nja i ppoods ods dstitica cannjja na na dob obroo deese set go godina dina di na rad adaa u mi misi mis sijiji znanj sij nnaannjja i po pods dstiticaanj dsti n a nnaa o deeseet goodi dinaa rad adaa u mi m siji siji zna n njja i po pods dstitica ds tica canj njaa na nj n dobr oobbro de desse set godi ggoodi dina na rad adda u m miisi s jiji zna nanj nja nj ja i pods poods dstit canj anjja na na dobbroo de d seet go godi d na di na raadda u znnaanj nja ja i po pods dsstitica canj ca njaa na na dobbro ddeese set gooddiinaa radaa u mi set misi siji zna siji nannj nja i po nja pods dsttica ds c njja naa dob o ro ro deeseet go godi godi dina radda u mi misi s jij zna naanj n a i po p dstica tiiccaanj na broo de dese sett ggooddiinaa rad ada da u mi misi isijiji znnaanjja i ppoodsstitica canj njaa na dob obro ro de d se s t gooddiinnaa rad adaa u mi m si s ji zna nanj n a i pods nj poodsstiicaanj njaa nnaa doobbrroo deesseet go godi d na rad di ada ijij znaanja njja i po p ds dstititicanj caanj n a nnaa doobbroo deese set goodi dina na raadda u mi misi siijiji zna nanj n a i podstitica nj caanj n a naa dob obrroo de d set seet go g di dina rad ada u miisi sijiji znanj naanj n a i poodssttiicaanj njjaa broo de deseet goodi dina na radda u misi na misi mi siji znnaanj siji njaa i po pods odsti dsstitica ticaanjja na na dobbroo deeseet go godi dina radda u misi miisiiji znaannjja i po m podds dstica dsti ccaanjja na na dobbroo de d set seet go godi dina nnaa rada adda ijiji zna nanj nja i pods poods d ttiica canj nnjjjaa nnaa doobbroo de dese sett go se godi d na radda u mi di misi s jij zna si nanj njaa i poods nj dsti stit ca cannj nja nnaa dobro obroo des ob deese set et go godi dinnaa rad di adaa u mi misi isi sijiji zna n njja i po pods dstit ca c nj na bro r de d se s t goodi d na rad adaa u mi misi sijijii zna nanj njaa i ppoods nj dstitiica canj anj n a naa dob obro roo de dese sett go g di dina inaa radda u mi miisi ssiijjii znnaanj njaa i poods d titiccanj canj ca njaa naa dob obro ro dese deesseet godi godinnaa rad go ada da ijij znaanja ja i po podsti dsstitica c nj ca nja na dob nja obro roo de dese sett go godi dina na rad ada u mi ada misi misi s jiji zna nanj njaa i po pods dstitic tiiccaannjjjaa nnaa dob obroo deese obro set god goodina dinnaa rad di adaa u misi isi sijiji zna nanj njja i ppooddsstica nja titica canj njaa nj broo de dese sett godi goodiina n rad ada u mi misiji misi ijii zna nanj n a i po nj podsstit ca canj anj nja na dob o roo dese dee et go godi d naa radda u mi di m si sijijij znanj nnaanja njja i poods dstitiica canj canj n a na n doobbroo ddeeset et go goddiina na radda iji zna n nj njaa i ppoods dstiicaannjja naa dobbrroo ddeesseet go goddi dina rad adaa u mi miisi s ji zna si nanj nnjja i poodsstica ttiica canj n a na na dobbro deese set godi gooddiina rad ada u m ada miisijij znanj naanj n a i ppooddsstic ticcaanja nja nj godina broo de desett go godi d naa rad di ada da u miisi s ji znanj nja nj ja i ppoods dstiica canj canj njaa na deset dob obro deesseet go odi dinnaa rad adaa u mi misi isi s jiji znan nanj na nja ja i poodsstit ca canja canj nnjja nnaa dob o ro de desseet go godi d na rada ada ijiji znanjaa i ppoods d tiica c nja nja naa dobbro r de dese seet ggoodina diina n rrada adda u mi misi s jiu si zna nanj njaa i po nj podssttiicanj caaznanja njaa naa dobro nj obbrroo de d seet ggooodi diinaa dina misiji

i podsticanja na dobro

IZDAVAČ Fond “Bošnjaci” Sarajevo UREDNICI Šahin Kerla i Zehra Alispahić LEKTOR Sumeja Kapo DIZAJN I DTP Fadil Pleho ŠTAMPA BEMUST, Sarajevo ZA ŠTAMPARIJU Mustafa Bećirević TIRAŽ 1.000 primjeraka


deseet go dese de godi ddiina n rada ada u mi ad misiijij zna nanj nja ja i po pods odstiticanj nja ja na na dob obro bro de deset set ggooddiinaa rada adda u mi misi siji znaanja njja i pods poods d titica ica canj nja naa dob nj obro bro deseet go goddi dina n rada ad u znnannja j i poddst stiiccaannjaa na do dobr bro de bro dese dese set goodi dina na raadda u m miisi sijjii zna siji nanj nja i pods ppoodstiicaanj nja na na dob obro brroo de deseet go godi dinnaa rad ada u mi misi sijijiji znaanj njaa i po podds dsttiica can dobr do bro de br bro d seet go godi ddiinaa rad adaa u mis miisi sijij znaanj nja i po pods dssttiica canjja naa dob obroo de obro d se sett goodi d na rad adda u mi misi siji si ijiji zna nanj njaa i poods nj dstitit caanj njjaa naa dob obro roo de dese eseet go godi d naa ra di miissiijij znanj m naanjja i po pods dsstica titicaanj n a naa dobro obbro de dese s t ggoodi se dina rad ada u miisi sijiji zna nanj njaa i po podsstitica canjja na dobbroo deesseet goodi d naa rad ada u mis miisi sijiji zna n nj nja ja i po pods dstic tii naa doobbro de dese sett go g dina diina na rad adaa u mi m si sijjii znaanj njaa i po p dsti dstiticca ds canj n a na dobro obbroo de deseet ggoodi dese dina inaa rad addaa u mi m si sijiji znannjja i po podsstit caanj njjaa na dobro obbroo dese deset set go godi godi dina naa u mi m si sijiji zna nanj njja i po podds dstitica canj njaa naa dob nj obroo dese es t ggoodiina radda u misi miisi sijjiji znanj nanjja i po na p dsstit ca canj nja naa dob nja nj obro roo deesseet go godi diina rad dina adaa u misi misijiji znanj naanjaa i po p dstiic n dobbroo deese na s t go godi diina na rad ada u m miissiijjii zna naanj njaa i pods podstititica po canj ca n a na nj na dob o roo ddeese set ggoodi dinaa rad dina adaa u mi mis issiiji ijij znnaanj njaa i ppooddsstit ccaannjja na dob obro roo de d set set go se godi dina di naa u mi misi sijiji zna n nj n a i po pods dstica ds titica c nj njaa naa dob obroo de dese set et go godi odi d na na rad ada aum miissiijiiizna anj n a i poods dAlispahić tiica tica canj njaa nnaa dob nj obrroo deese set go godi dina naa rada adda u m miisiji siji zna si nanj njja i po pods dstititic Šahin Kerla Zehra naa dobbro ro de desseet go godi d naa rad ada u m miisi s ji zna nanj njaa i ppoods dstitica ican canj ca nja na na dob obro dese deese set go godi dina n rada ada u mi misi siji iji zna n nj n a i po p ds dstiticca canj njaa na na dob obro roo ddeese sett go godi godi dinaa u mi misi s jij znaanj si nja i ppoodssttiica cannjja na na dobbroo de dese set go godi dinaa rad dina ada da u m miissiijiji znanj naanjja i pods pods po dstitic ticcaannjja na na dob o ro r deese set go godi dinaa raadda u m miissiijiji znnaanj nja i po pods odsstit c naa doobbro ro de dese set goodi set dina na rad ada u mi misi misi sijjii zna nanjja i pod podsti po stiicaanjja naa dobbroo de dese seett ggoodiinnaa rad adaa u m miissiijiji zna nanja njja i pods poodsstitica caanj canj nja naa doobbro deese sett gooddiina innaa u mi misi isiiji zna nanj njja i po poddssttiicaanj nja ja na na dobbro ro des dese set ggoodi dinaa rad ada da u m miisi sijiji znnaannjja i ppoodsstitica icaanj nja naa dob obro broo deese sett go godi odi d na na rad ada da u mi misi sijijiji znnaanja nja i pods nj pods po dstitiic nnaa doobbbro r ddeese set go goddin dina rad adaa u mi misi sijiji zna si nanj njja i po pods dsstitica icanj canja njja naa dob o ro ro de d seet ggoodi odi dina na rad na adaa u m miisiijiji znnaanjja i ppoods dstitica caanj n a na dob obro ro des ro dese de set go godi dinaa dina um miisiji zna nanj nnjja i pods poods d ttiicanj canj ca njaa nnaa dob obro ro ddeese set ggoodi d na n rad adaa u mi misi sijijjii zna si nanj nja i pods nja poods dsttiic iccaanj njaa naa dob obro ro de dese seet ggooddiinnaa

deset godina rada u misiji znanja i podsticanja na dobro

Sarajevo, 2011. 3


‫ﺑِ ْﺴِﻢ اﻟﻠﱠِﻪ اﻟ ﱠﺮ ْﺣ َﻤ ِﻦ اﻟ ﱠﺮِﺣﻴِﻢ‬ ٰ ‫ﻚ اﻟﱠ ِﺬي َﺧﻠَ َﻖ‬ َ ‫ﺎﺳ ِﻢ َرﺑﱢ‬ ْ ِ‫اﻗـَْﺮأْ ﺑ‬ ِ ‫ﻧﺴﺎ َن ِﻣ ْﻦ َﻋﻠَ ٍﻖ‬ َ ‫َﺧﻠَ َﻖ ْاﻹ‬ ‫ﻚ ْاﻷَ ْﻛَﺮُم‬ َ ‫اﻗـَْﺮأْ َوَرﺑﱡ‬ ‫اﻟﱠ ِﺬي َﻋﻠﱠ َﻢ ﺑِﺎﻟْ َﻘﻠَ ِﻢ‬ ِ ‫ﱠ‬ ‫ﻧﺴﺎ َن َﻣﺎ َﱂْ ﻳـَْﻌﻠَ ْﻢ‬ َ ‫َﻋﻠ َﻢ ْاﻹ‬ U ime Allaha, Milostovog, Samilosnog! Čitaj, u ime Gospodara tvoga, koji stvara, stvara čovjeka od ugruška! Čitaj, plemenit je Gospodar tvoj, koji poučava peru, koji čovjeka poučava onome što ne zna. (Kur’an, El-Alek, 1-5)

5


Uvodna riječ najj kko bude uradio koliko trun dobra - vidjet će ga, a onaj ko bude na urad ur adio io koliko trun zla – vidjet će ga. (Kur′an, Al-Zilzal, 7 - 8) uradio Ova poruka mogla bi se izdvojiti kao moto po kojem su Ova kur′anska k živjeli ži živj vjel elii ssvi znameniti Bošnjaci kroz našu dugu historiju. Gotovo da naselja nema ne ma n nas asel eljj u našoj domovini gdje nije sačuvan spomen na dobre ljude Prisjetimo se samo nekih od njih: Isa-beg Ishaković, iz rrazličitih azli az liči čiti tih h vremena. vrem vr em Gazi Husrev-beg, Ferhat-paša, Behram-beg, Karađoz-beg i mnogi drugi. Njihova imena i danas se spominju sa poštovanjem, a njihova dobra djela se uvećavaju svakim danom i poslije njihova preseljenja na bolji svijet jer su svoj imetak u ovom prolaznom životu uložili u trajno dobro - vakufe, koji nam i danas koriste. Za svaki napredak, na bilo kojem polju, kroz stoljeća Bošnjaci mogu zahvaliti ovim i drugim umnim ljudima, koji su mislili ispred svoga vremena i ulagali u budućnost. Budući da je Bosna oduvijek bila pozornica civilizacija i granica velikih carstava u njoj su se smjenjivali različiti utjecaji i različita državnopravna uređenja. Nova vremena sa sobom su donosila i različite potrebe Bošnjaka, kao i načine na koje su se ove potrebe mogle ostvariti. Vakifi su se tako prilagođavali novonastalim prilikama i uvijek pronalazili najbolja rješenja za usmjeravanje svoga imetka ka plemenitom cilju pomaganja drugim ljudima. Najčešći vid vakufa bile su izgradnje džamija i mesdžida, uz koje bi obavezno dolazili i prateći objekti u vidu musafirhana, javnih kuhinja, česmi, kupatila i sl. Pored toga, vakifi su otvarali i obrazovne institucije poput mekteba i medresa, od kojih neke i danas rade i ispunjavaju svoju misiju širenja korisnog znanja. Za potrebe finansiranja ovih velikih kompleksa ostavljali su dućane, zemljišne i šumske posjede te svoju ušteđevinu. Nažalost, aktivnost brojnih vakufa je prestajala nakon nacionalizacije od strane vlasti, gašenjem ili uništavanjem izvora finansiranja, što je u velikom broju slučajeva rađeno sistematski s ciljem osiromašenja Bošnjaka i Islamske zajednice kao njihove najstarije institucije. Danas, nakon pada komunističkog režima i pretrpljene agresije i genocida u Republici Bosni i Hercegovini, Islamska zajednica nastoji vratiti svoje vakufe kroz insistiranje na donošenju zakona o restituciji nailazeći pri tome na snažan otpor kako bespravnih korisnika vakufa, tako i državnih organa i drugih institucija u Bosni i Hercegovini. Novi historijski trenutak u kojem se našao naš narod zahtijeva i novi način osnivanja i korištenja vakufa. Savremeni vakufi u Bosni i Hercegovini su po svojoj prirodi fondovi i fondacije sa jasno definiranim ciljevima i načinima djelovanja, sa upravljačkom strukturom koju čini više upravnih organa i sa ciljnim grupama kojima se pomaže. Najpoznatiji vakufi ovog tipa su: Fond za 6


djelatnost obrazovanja, nauke, kulture, ekonomske, finansijske i socijalne sigurnosti Bošnjaka “Bošnjaci” Sarajevo, “Bošnjački institut“ Fondacija Adilbega Zulfikarpašića, Fondacija Omera Pobrića “Institut sevdaha“ i dr., koji na svoj način doprinose očuvanju kulturnog i nacionalnog identiteta Bošnjaka. Osnivač i utemeljitelj Fonda “Bošnjaci” je prvi predsjednik Predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine, vizionar i humanista, rahmetli Alija Izetbegović, a sredstva kojima Fond raspolaže su dar naroda Kraljevine Saudijske Arabije. Od zvaničnog osnivanja 1997. godine Fond je imao jasnu misiju - stipendiranje talentovanih učenika i studenata kao i pružanje podrške projektima koji potpomažu i stimulišu razvoj obrazovanja, nauke, kulture, ekonomske i socijalne sigurnosti Bošnjaka. Nakon uvakufljenja 2001. godine, pored stipendiranja talentovanih učenika i studenata, pružanja podrške i pomoći u obnovi porušenih vjerskih i drugih objekata, tokom agresije na Republiku Bosni i Hercegovinu, Fond je svoje aktivnosti proširio i na organiziranje naučnih skupova i seminara za stipendiste, organiziranje literarnih natječaja, pomoć učenicima povratnicima, organiziranje, posjeta kulturno-historijskim znamenitostima i dr. u čije svrhe je uloženo oko 1.350.000,00 KM s tim da je osnovica uvakufljenog kapitala sačuvana u cijelosti. Smatramo da ulaganje u obrazovanje, nauku i kulturu nije trošak nego najbolja investicija koja će osigurati perspektivu, razvoj i napredak naše zemlje. Poštujući volju Vakifa, navedenu u vakufnami, nastojaćemo očuvati i unaprijediti uvakufljenu imovinu a njen prihod staviti u funkciju realizacije osnovnih ciljeva i zadataka Fonda. Poučeni iskustvom prethodnih generacija sadržanim u izreci - Sve što se pamti nestaje, a zapisano ostaje - odlučili smo najvažnije rezultate našeg dosadašnjeg rada sakupiti i objaviti u ovoj publikaciji. Publikacija koja je pred vama svjedočanstvo je koje govori o realizaciji ciljeva i zadataka Fonda “Bošnjaci”, o njegovoj transparentnosti u radu i ustrajnosti u promovisanju nauke, kulture, znanja i podsticanja na dobro, kao zaloga boljeg i sigurnijeg života u budućnosti. Publikacija je istovremeno i poziv svim pravnim i fizičkim licima da slijede dobrotvore koji su dio svoga imetka uložili u trajno dobro i tako sebi osigurali nagradu Uzvišenog Stvoritelja i na ovom i na budućem svijetu.

ahi hin n Kerla, Kerl Ke rla, a, direktor dir d iree Šahin

7


Osnivač Fonda ‘‘Bošnjaci’’

Ne tražite osvetu, nego pravdu.

Kraći izv izvod iz biografije rahmetli Alije Izetbegovića lija Izetbegović je rođen 08. 08. 1925. godine u Bosanskom Šamcu. Odrastao je i školovao se u Sarajevu, gdje gdje je i diplomirao na Pravnom fakultetu. Kao pravni savjetnik savj sa vjee radio je u više sarajevskih preduzeća. Zbog opredjeljenja i djelovanja dva puta je zatvaran i Zbog svojih ssvo voji jih h političkih po osuđivan. osuđ os uđiv ivan an Prvi Prvi put pu 1946. godine osuđen je na tri godine zatvora, a drugi put 1983. godine u poznatom, politički montiranom Sarajevskom procesu, kao prvooptuženi u grupi od trinaest muslimanskih intelektualaca, osuđen je na četrnaest godina zatvora. Osnivač je Stranke demokratske akcije na čijoj je Osnivačkoj skupštini održanoj 25. 05. 1990. godine, postao njen prvi predsjednik. Nakon pobjede na prvim višestranačkim parlamentarnim izborima 1990. godine, Izetbegović je izabran za prvog predsjednika Predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine. 8


Najzaslužniji je za organizaciju referenduma za samostalnost Republike Bosne i Hercegovine i njeno međunarodno priznanje. Organizator je otpora i odbrane zemlje, osnivač je i vrhovni komandant Armije Republike Bosne i Hercegovine. Na prvim poslijeratnim višestranačkim izborima 1996. godine izabran je za člana, a potom i za predsjedavajućeg Predsjedništva Bosne i Hercegovine. Nakon deset godina obavljanja funkcije člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine, iz zdravstvenih razloga, 2000. godine podnio je ostavku na mjesto člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine. Autor je većeg broja publicističkih radova, studija i knjiga između kojih navodimo samo neke: Islam između istoka i zapada, Problemi islamskog preporoda, Islamska deklaracija i dr. Ove knjige prevedene su na nekoliko jezika i objavljene u više zemalja. Godine 1999. objavio je knjigu Moj bijeg u slobodu, a 2000. godine knjigu Sjećanja. U 2004. godine objavljena su njegova sabrana djela u 10 tomova. Rahmetli Alija Izetbegović je preselio na ahiret 19. 10. 2003. godine. Na dženazi je bilo prisutno preko 200.000 ljudi. Ukopan je na šehidskom mezarju Kovači u Sarajevu. Podsjećamo na izjavu Richarda Holbruka, tvorca Dejtonskog sporazuma: Da nije bilo Alije Izetbegovića, danas ne bi bilo ni Bosne i Hercegovine. Dobitnik je niza priznanja i nagrada kao što su: • Nagrada Kralj Fejsal za služenje islamu, 1993. godine • Odlikovanje Republike Hrvatske Velered kraljice Jelene, 1995. godine • Ličnost godine u anketi španskog lista El Mundo, 1995. godine • Plaketa Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, 1996. godine • Diploma počasnog doktora nauka Univerziteta u Tuzli, 1996. godine • Nagrada Mislilac godine Fondacije Ali Osman Hafiz iz Medine, 1996. godine • Državni orden Republike Turske, 1997. godine • Međunarodno priznanje za demokratiju Centra za demokratiju USA, 1997. godine • Titula počasnog doktora pravnih nauka Marmara univerziteta u Istanbulu, 1997. godine • Šestoaprilska nagrada grada Sarajeva, 1997. godine • Počasni doktorat Univerziteta u Rijadu, 1997. godine • Orden nezavisnosti, odlikovanje države Katar, 1998. godine • Priznanje Foruma Crans Montana za razvoj demokratije, 1998. godine • Ličnost stoljeća u BiH, izbor lista Dnevni avaz, 2000. godine • Islamska ličnost godine, nagrada Ujedinjenih Arapskih Emirata, 2001. godine 9


10


11


Slovo o elifu edna crta je u temelju svih pisama na svijetu, napose onih ed dr drevnih. Semiti tu crtu, obično okomitu, ali se ona nahodi i u dru dr u drugačijim položajima, nazivaju elifom. Prvo slovo arapske, hebrejske, aramejske... abecede jeste elif. hebr he brej ejss Nije što je elif najčešće okomita crta i što je prvo slovo. Nijj slučajno Ni l č Zapravo, sva su slova elif, ili, s druge strane, elif sam u sebi sadrži sva slova! Elif ili alef jeste, kažu islamski mistici, opominjuća crta pred čovjekom, prvi znak koji počiva u temelju svih drugih vizuelnih znakova. Biblija i Kur’an kažu da je u Džennetu/Raju pred prvim čovjekom kao granica bilo jedno drvo, jedno stablo, to jest jedan elif kao biljka! Toj se biljki, tom se stablu, čovjek nije smio približavati, niti s njega plodove uzimati. Ali, kad je čovjek, ipak, prekršio granicu, i kad se našao na zemlji, tu i ovdje podno mjesečeve sfere, njemu je podaren elif i druga iz njega izvedena slova. Da ga opominju na ono stablo rajsko, na ono drvo iz rajskih bašči! To je rajsko/džennetsko drvo prva značenjska činjenica čovjekovog postojanja u vremenu! Nakon Događaja koji se zbio kod stabla iz rajske bašče, čovjek računa dane, i godine, i stoljeća na Zemlji i u prostorima njemu bližih nebeskih prostranstava. (Ima dio svijeta kojim hodimo, to je onaj nama najbliži dio, ima i onaj kojeg samo gledamo, tamo nam sada nije suđeno koračati, a ima i onaj ka kojemu samo slutnjama stremimo). U desnicu čovjekovu podareno je pero, ono pero koje je i samo nalik elifu i kojim se Kur’an zaklinje, i tim perom čovjek ispisuje elif u različitim položajima. Ti ga položaji podsjećaju, sve do Sudnjega dana, na prijestup, na obaranje dostojanstva onoga stabla! Možda je, stoga, sve što ovdje na Zemlji čovjek stoljećima piše samo jedno dugo pravdanje pred Bogom Veličanstvenim! Pa ipak, prvo slovo u imenu našega praoca Adema/Adama jeste elif. Islamski mistici kažu da to nije slučajno: Svemogući i Veličanstveni Allah, Svojom je mudrom odredbom, dao elif Ademovom imenu iz Svojega Imena, naime i ono, ime Allah, počinje elifom! Zbog toga što je Adem, što je čovjek veliki (p)osvjedočenik Božiji, on, eto stoga, u svojemu imenu imade elif. Ali, i u riječi insan (temeljnoj arapskoj i islamskoj riječi koja znači čovjek) prvo je slovo elif! Mnogi veliki arapski jezikoslovci vele da insan u svojemu korijenu (INS) znači biće zaborava, zaboravko! Elif je tu da čovjeka podsjeća na Početak i na Povratak. Taj elif obavezuje i opominje. Taj je elif i veza sa vertikalama Svemilosti koje se na čovjeka izlijevaju iz dubina nebeskog plavetnila! El-Gazali (umro 1111. po Isau, a. s.) u jednom spisu veli da se pravo čudo zbiva onda kad čovjek iz crta, iz slova, iz znakovlja mnogobrojnoga, raspoznaje i očitava značenja i smislove. To je ono svakodnevno rastupanje 12


mora koje se zbilo pred Musaom/Mojsijem i njegovim štapom! Kad se iz crta pomalja značenje, kad se rastupa slovo i smisao - to je kao rastupanje Crvenoga mora pred štapom koji drži topla ljudska ruka Božijega glasnika Musaa, a. s., koji vodi svoj narod spasu, i utoku, i Pravoj Stazi! Misticizam islama nakon El-Gazalija u elifu će prepoznati simbol Jednoga Jedinoga, koji je sve stvorio a stvoren nije, koji nije rođen, niti je rodio! To prepoznavanje i naziranje Jednoga vidi se i u brojčanom sistemu: Svi su brojevi iz broja jedan, broj jedan podario im je svoje postojanje, a opet ostao to što jeste (bio), ostao Izvor koji ne presahnjuje a svemu život daje! Stoga je elif i vizuelno nalik cifri 1 - jedinici! Umni u svemu vide razine i dubine i Svijet se nikada ne može plitko zagaziti. To da je elif ostao u svakom drugom slovu, to da je broj jedan ostao u svakom drugom broju, nalik je bezbrojnim razinama svijeta do kojih Adem/Adam dopire i ne dopire. Pred njim su krugovi (zapravo elipse, kažu mistici, jer čovjek ne zna gdje je fizičko središte Univerzuma): elipsu opipa obujmljuje elipsa sluha i vida, a elipsu sluha i vida elipsa uma, a ovu opet elipsa Objave, itd. Iznad svakog znalca Znalac jedan ima, kaže Mudri Kur’an. Ne možeš dodirnuti nijednu nit paukove mreže a da se sva ne zatrese, ne možeš maknuti prstom a da ne krene i ruka, kaže Dželaluddin Rumi. Ne možeš izgovoriti niti napisati elif, a da ne izgovoriš i ne napišeš sva druga slova u njihovom počelu! Tako je, jer je čovjek počašćen Cjelinom, odlikovan Cjelinom i bit će pitan za Cjelinu. Sudnji dan je, kažu, kasnija faza Kijametskog dana, kad će ljudi iz svojih grobova i mezarova, il’ sa dna mora ako ih je brodolom usmrtio, il’ iz zraka ako su ih spalili u krematorijumu ili na lomači... ustati i biti svaki u položaju uspravljenoga elifa. Elif podsjeća na Dan sudnji! Teško onom koji ne haje za Cjelinom, koji hotimice plitko po Svijetu gazi! Na dvorima islamskih vladara i halifa iz vremena Hiljadu i jedne noći sjedile su, između ostalih, dvije skupine ljudi: Drugovi pera i Drugovi mača! I pero i mač imaju obličje elifa, i jedno i drugo drži topla ljudska ruka. Pero prolijeva mastilo, tintu! Mač prolijeva krv! A bolje je kad pravdu pomaže pero, negoli mač. Pa ipak, tinta učenjaka kojom su ispisani mnogi elifi po mnogim stranicama papirusa i knjiga vrijedna je kao i krv mučenika i šehida prolivena na mnogim stranama svijeta. Kad držiš pero nisi svjestan da često držiš mač! Bolje je da iz Knjiga ispisanih tintom i elifima prosijava Sunce vjere, i uma, i razbora, i ljubavi, i pameti. Kao što je bolje da u sijevu mača vidimo odsjev Sunca! Krvav mač ne podaruje nikakva sijeva! Akademik Enes Karić Bosna sjete i zaborava - Eseji o zemlji neiscrpnih inspiracija 13


14


deseet go dese de godi dina di n rad ada da u mi misiijij zna nanj nja ja i po pods d tiicanj ds nja ja na na dob obro broo de deset ggoodiina na radda u mi misiijiji znaanj nja i pods poods dstitic ica canj canj nja naa dob obro bro ddeeseet goodi dina rad dina ada d u znanja zn annja j i pooddst stic tiicccan aannjaa na do dobro bbrro de dese dese set go set godi dina na raadda u m miisi siji znnaanja siji nja i pods nj ppoods dstiica canj canj nja na na dob obro brroo de deset seet ggooddiina na rad ada u mis misi mi sijiji znaanj njaa i po podds dstica titica canj nj dobr do bro de br d seet go godi d naa rad di adaa u mi misi s jij znnaanj si nja i po nja pods dstit ca ds canjja naa dob o roo ddeese sett goodi d na rad adda u misi miisi s jiji zna nanj njaa i poods nj dstitcaanj n a naa dob obro roo de dese seet ggoodi d naa ra m ssiijij znanj mi naanjaa i po pods dsstitica canj n a naa dob o rroo de d se s t ggooddiina rad ada u mi misi sijijii zna nanj njaa i po podsti dsstitica canjja na dobbroo de canj dese set ggoodi d naa rad ada u miisi sijiji zna sij n njja i po podsstiic naa dob obro de deset go des g di dinna na rad adaa u mi m siji siijii zna nanj njja i po nja p ds dsttiiccaanj n a na dobro obbroo de dese set ggoodi dina inaa rad ada da u miisi sijijii znaanj n a i po p dsstit ca canj nnjjjaa na dobro obbro dese deset set go godi godi dina naa u mi m si sijiji zna nanj njja i po pods d titica ds canj njja naa dob obroo dese des t ggoodi dina na radda u misi miisi sijjiji zna nanj njaa i po nj podsstitica caanjja naa dob canj obro roo deesseet go godina diina n rad adaa u misi misijiji zna nanj n a i po nj p ds dstiic na dobbroo deese s t go godi ddiinnaa rad ada u m miisi siji ijii zna naanj nja i pods podsti po stiticca canj nja na na doobbro des ddeeset ggoodi dinaa rada dina adda u m miisi sijji znnaanj njaa i ppoods dsttiica canja nja na dob nj obro roo de dese sett go se godi dina di naa u miisi sijijiji zna n nj n a i po pods dsti ds stitica c nj njaa na doobbro broo de dese set go godi odi d na radda u m miisi sijii zna naanj n a i poods dstititica caannjja na na dob obro ro deese set ggoodina dinaa radda u m di miissiiji zna nanj njaa i po nj p ds dstititicc naa dobbro ro dese dese s t go g di dinaa rad dina ada u m miissiiji zna nanjja i ppoods nanj dsttiica iccaanj nja nnaa dob obro ro dese deeset goodi dina n rada na ada u mi misi s jij znnaaanj nja i po nj p ds dstiticca canj njaa na na dob obro r ddeese ro sett godi godina go u mi misi sijij znaanj n a i po pods dstitican canj ca nja na na dobbroo de dese set go set godi dinaa rad dina ada da u mi misi sijiji znan naanj nja i pods nja pods po dstitica canja ca ja na na dob obro ro deese ro set ggoodi d naa raadda u m miissiijjii zna nanj nja i pods podsstit c po naa dobro obroo ddeese ob set goodina set dinnaa rad di ada u mi misi misi sijiji zna nanjja i po podstiicaanj njaa na na dobbroo de dese set ggoodina diinnaa rad adaa u mi misi sijjii zna nannjja i poodssttiic icanj canja ca njja na n doobbroo de dese sett god se gooddiina innaa u mi misi isi sijijij zna nanj njja i po pods dstiticaanj dst nja nnaa dobr nja obbro ro de dese set ggoodi d naa raadda da u m miisi sijijij zna n nnjja i ppoodsstiticaanj nja na na dob obroo de deset set go se godi odi d na rad ada da u mi misi sijijiji znnaannjja ja i pods podssttiic po nnaa dobro obbr de d se set go godi godi d na na radda u mi misi siji zna si nanj njaa i po nj pods odsstitica icaanja njja naa dob obro bro de d seet godina dina di na rad a a u mi m ssiijiji znnaanjja i pods podsti po dstica ds caanj n a na dob obro roo deset d se de dese set go godi dina dina um miisiji i zna nanj nnjja i poodsstit canj canj ca njaa nnaa dob o ro ddeeseet ggoodi d na n rad adaa u mi missi sijjii zna siji nanj nja i pods poods dstic dsti titiccaanj njaa naa dob obro ro de dese seet go g din dinnaa di

KAKO JE NASTAJAO FOND “BOŠNJACI”

15


edna od najvećih blagodati kojom je Uzvišeni Gospodar počastio po ljudski rod jeste saosjećanje i pomaganje među ljudima zarad zara za ra Njegove ljubavi. O veličini nekog naroda i pojedinca najb na jbol oljj svjedoče djela koja ostavljaju iza sebe. Ta djela moraju biti najbolje ć popraćena iskrenom namjerom da se zadobije Božija ljubav pa će biti spas za onoga ko ih radi, a drugima će poslužiti kao primjer za slijeđenje. Kada je u vihoru agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu narod Kraljevine Saudijske Arabije prikupio 5.000.000,00 KM i predao ih prvom predsjedniku Predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine rahmetli Aliji Izetbegoviću, kao dar Bošnjacima, vjerovatno nisu ni slutili da će plodove tog hajrata uživati na stotine bošnjačkih mladića i djevojaka. Možda ni danas ti dobrotvori ne znaju da njihov novac služi izgradnji boljeg i prosperitetnijeg društva u Bosni i Hercegovini kroz finansiranje obrazovanja mladih i talentovanih učenika i studenata. Vjerovali su rahmetli presjedniku i sa iskrenim nijetom da pomognu svojoj braći i sestrama u Evropi predali su mu tu pomoć, a iskren nijet leži u temelju svakog dobra. Rahmetli Alija Izetbegović bio je svjestan odgovornosti koju je na sebe preuzeo pa je tražio najbolje rješenje za ulaganje ovoga novca koji će koristiti cijelom narodu. Znajući da je za jedan narod najbolje da obrazuje svoje mlade naraštaje, odlučio se na osnivanje Fonda koji će imati zadatak da pomaže djelatnosti obrazovanja, nauke, kulture, ekonomske, finansijske i socijalne sigurnosti Bošnjaka. Takav fond pod nazivom “Bošnjaci“ je utemeljen 1997. godine u okviru Stranke demokratske akcije Bosne i Hercegovine. Za nepune četiri godine realizovano je niz projekata iz oblasti obrazovanja, nauke i kulture. U želji da unaprijedi rad Fonda i oslobodi ga od bilo kakvih političkih i drugih konotacija rahmetli Alija Izetbegović je 16. aprila 2001. godine (22. muharrema 1422. po H.) uvakufio postojeću imovinu uz napomenu da se prihodi od ovog vakufa koriste u svrhu obrazovanja, nauke i kulture, a posebno materijalnog pomaganja Gazi Husrev-begove medrese i Prve bošnjačke gimnazije u Sarajevu. Ovim činom Vakif je u svrhu činjenja dobrog djela uvakufljenu imovinu trajno prenio u vlasništvo Fonda “Bošnjaci“. Shodno Izetbegovićevoj želji kod Kantonalnog suda u Sarajevu je izvršena preregistracija Fonda kojom je osnivačka prava nad Fondom preuzela Vakufska direkcija Sarajevo. Preuzimanjem osnivačkih prava, Vakufska direkcija je izvršila izmjene i dopune Statuta, Odluke o osnivanju i drugih normativno-pravnih akata Fonda kojim se reguliše njegov rad i funkcionisanje u novim uvjetima. Ove aktivnosti označile su novi početak samostalnog rada Fonda i novu stranicu u njegovom daljem razvoju što je i predmet ove publikacije. Za uspješno služenje vakufa njegovoj namjeni neophodno je slijediti volju Vakifa izraženu u vakufnami. Fond “Bošnjaci“ to radi već deset godina i svake godine postiže bolje rezultate od prethodne. Fond “Bošnjaci” svoje 17


uspjehe mjeri brojem dodijeljenih stipendija i drugih vidova pomoći. Moto Fonda je da dajemo više kako bismo postigli veći uspjeh. Zato je stipendiranje talentovanih učenika i studenata jedna od strateških aktivnosti Fonda koja je, uglavnom, obilježila naš dugogodišnji rad. Brojka od 637 stipendista, odnosno 6.770 dodijeljenih stipendija dovoljno govori o opredijeljenosti Fonda za finansiranje i podsticanje obrazovanja Bošnjaka. Posebna je radost vidjeti stipendiste Fonda kao diplomirane inžinjere, ljekare, pravnike, imame itd., koji rade i doprinose našem sigurnijem i ljepšem životu. Fond “Bošnjaci“ nastoji da, između ostalog, pomogne i mlade čuvare naše Svete knjige, hafize Kur’ana, kroz stipendiranje i dodjelu prigodnih nagrada i priznanja prilikom polaganja hifza. Saradnja sa stipendistima ne završava se potpisivanjem Ugovora o dodjeli stipendija. Ona traje tokom cijelog njihovog školovanja kroz organiziranje posjeta kulturno-historijskim znamenitostima u Bosni i Hercegovini, organiziranje prigodnih seminara, predavanja i dr. Ova saradnja se nastavlja i nakon završetka njihovog školovanja. Povratak protjeranih Bošnjaka na prijeratna ognjišta je težak i dugotrajan proces. On zahtijeva angažman šire društvene zajednice, koja do sada nije učinila dovoljno. Fond se od početka uključivao u stimulisanje povratka Bošnjaka na njihova prijeratna ognjišta realizovanjem određenih projekata i aktivnosti na terenu. Fond je pomagao u izgradnji i rekonstrukciji velikog broja porušenih vjerskih objekata, a posebna pažnja je posvećena učenicima povratnicima opremanjem njihovih škola potrebnim nastavnim sredstvima i opremom, obezbjeđenjem udžbenika iz nacionalne grupe predmeta, organizacijom instruktivne nastave i dr. Iako je agresija na Republiku Bosnu i Hercegovinu okončana potpisivanjem Dejtonskog mirovnog sporazuma ideja o njenoj podjeli i nestanku još uvijek traje a njeni promotori rade na njenoj realizaciji koristeći samo druge metode i sredstva. Bosna je opstala, Bosne je bilo i biće je. Prvi predsjenik nije među nama. Mnogo toga se do danas promijenilo, ali jedna priča ostaje. To je priča o ljudskoj dobroti i plemenitosti, koja traje od početka svijeta do danas. Samo se likovi mijenjaju od vremena do vremena, a cilj ostaje uvijek isti: Biti koristan drugima radi Božijeg zadovoljstva. U toj vječnoj priči jedan od sudionika je i Fond “Bošnjaci“ koji je nastao kao spoj darežljivosti i mudrosti poniklih u jedinoj vjeri, a na radost svih nas.

18


Normativni akti a) Vakufnama b) Odluka o osnivanju c) Statut d) Pravila i kriteriji za dodjelu stipendija

Organi Fonda “Bošnjaci” a) Upravni odbor 1. Muharem Hasanbegović, predsjednik 2. Esad Hrvačić, član 3. Prof. dr. Ahmed Smajić, član 4. Mr. Ahmet Alibašić, član 5. Selim Jarkoč, član U periodu od 05. 06. 2001. do 05. 08. 2005. godine član Upravnog odbora bio je i prof. dr. Faris Gavrankapetanović. b) Nadzorni odbor 1. Muhamed Salkić, predsjednik 2. Elmedina Ohranović, član 3. Emin Čohadžić, član U periodu od 05. 06. 2001. do 05. 08. 2005. godine član Nadzornog odbora bio je i Damir Sadović, dok je rahmetli Ahmed Oprašić bio član u vremenu od 05. 08. 2005. godine do jula 2007. godine. c) Direktor 1. Šahin Kerla Funkciju direktora Fonda “Bošnjaci” obavljali su: Adem Hurem, u periodu od 03. 12. 2002. do 31. 05. 2007. godine, Fatima Leho od 11. 01. 2001. do 02. 12. 2002. godine i Bedrija Gavranović koja je funkciju v.d. direktora obavljala od 25. 11. 1997. do 10. 01. 2001. godine. Sekretar - blagajnik 1. Fadil Pleho Dužnost sekretara - blagajnika obavljali su: Ahmet Mešić u periodu od 2001. do 02. 08. 2004. godine i Amel Mešić u periodu od 03. 08. 2004. do 18. 04. 2010. godine. Komisije a) Komisija za dodjelu stipendija 1. Šahin Kerla, predsjednik 2. Ahmet Alibašić, član 3. Huso Salihović, član 4. Fadil Pleho, član b) Komisija za literarni natječaj 1. Aida Krzić, predsjednik 2. Selim Jarkoč, član 3. Nezim Halilović, član 4. Senaid Zajimović, član 5. Mirzet Hamzić, član 19


t go godi dina rad dina a a u miisi siji ijiji zna nanjja i po p ds dstitica icaannjja naa dob obro bro de deset seet go godi diinaa radda u miisi sijjii zna nanj nja i po podds dstica tica canj nja nj ja naa dob obro r de dese sett go goddi dinaa rad dina ada da u miisi sijiji a i pod odst odst stic stic icannja ja na do dobr broo de br desett go dese g di dina na rad adaa u mi misi sijiji zna nanj nja ja i poods dstica titica canj nja na na doobbro broo de dese seet goodina ddiinnaa rada aadda u misi miisi m sijiji znnaanjja i pods dstttiica canj nja na nja na o deese sett goodi dinaa radda u mi missi siji znaanj siji njaa i po pods dstititica ds canj ca njaa na nj n dob obro ro de d se set ggoodi set d na rad adda u mi misi s jiji zna nanj nja nj ja i poods dstit ca c nja njja nnaa dobbroo de deset gooddiina n rad adaa u zna nanj n a i po pods dsstitica caanjaa na na dobbro de dese s t godi goodi dina na radaa u mi misi sijiji znaanj si njaa i po pods dsstica dst canj njaa na nj na dob obrroo de dese seet ggoodi dinna rad ada u mi m siji zna nanj n a i po poddstitica caanj na o roo de ob dese sett godi goodinaa radda u mi m si s jii znaanj n a i po p ds dstitica canj njaa na dobbro deset de t goodi dinnaa raadda u misi misi mi sijij znaanj nja i po pods dsttiicaanj njaa na na dobro obroo de ob dese esseet go godi dina di n radda na sijij znaanj si njaa i ppoods dsttitica ica c nj njaa nnaa dobrroo deese set et go godi dinaa raadda u mi missiijjii znaanj n a i ppoods dstititccaannjja naa dob obro ro deese set go g di d naa raadda u mi misi sijiji znanj siji si naanj n a i ppooddsstitcaanj njaa obro roo de d se sett go godiina na rad adaa u miisi sijijij znnaanj njaa i po pod odsti dstit ca ds canja canj njja na na dobbro de d se set go set godi godi dina din na rad ada u mi ada m si sijiji znanj naanj n a i po poddsti stiiccaanj njaa na na dobbroo de d set seet go godi dinnaa rada adda sijijii zna si nanj n a i po pods dsstitica canj njja na na dob o ro r deese s t ggooddiina rad a a u miisi s ji zna nanj nanj njaa i poodst dsstitica ican caannjja na dob obr bro ro de d se sett go goddiinaa raadda u mi misi sijijij zna n njja i po pods d titica tica c nj na obbro r ddeeese sett go se godi dina n rad na ada u mi ada misiji siji zna si nanj nja i poods nj dstititica ica canj anj njaa naa dobro obbroo deese sett go godi dina inaa radda u mi misi isi s jiji znnaanj njaa i ppooddsstiticanj canja ca njja na n dob obrroo de dese eseet go godi d naa rada adda siji si ijij znaanj njaa i po podsstit ca cannj nja na nja na dobbro r ddeese sett go godi dina na rad ada u mi misi s jiji znaanjja i po si poddsstiiccaanj nja nnaa dob nja obro roo deeseet godi goodi dina ina na radda u misi misi siijijiji zna nanj nja nj ja i ppoods dstitica caanj njaa obbroo de obro d se sett goodi dina n rad na a a u misi misiijiji znaanj nja i po p dsstit caannjja na doobbroo dese dee et go godi dina di naa radda u mi misiijii zna naanj njja i po pods dstitiicanj ds canj ca n a na dob obroo ddeeset obro et ggoodi dina na radda s ji zna si nanjja i po p ds d tiica canj nnjja na dob obro roo ddeese set et godi goodiina rad adaa u misi misi mi sijijjii zna nanj nja i poodsstica nj tiica canj n a na nj na dob obro r deese set go godi d naa raadda u m miisijij znan naanj nja i po poddsstiticcaannjja obro ob roo de desett go godi dina di naa rad a a u miisi s jii znaanj nja ja i po pods dstitica canj ca anja nja na doobbro deese set go g di dina ina n radda u misi isiijii znaanja nja i ppoodsstit ca c nj n a nnaa dob o ro r deeset goodi d na n rad a a sijij zznanja siji nanja nanj a ja i ppo podsti podst ods d tica titica c nja nja na doobbro r deeseet ggoodi d nnaa rad ada u misi misijii zna nannjja i po podsstitica caanj canj njaa naa dob obrroo de d seet ggoodi dinaa


deseet go dese de godi dina di n rad ada da u mi misiijij zna nanj nja ja i po pods d tiicanj ds nja ja na na dob obro broo de deset ggoodiina na radda u mi misiijiji znaanj nja i pods poods dstitic ica canj canj nja naa dob obro bro ddeeseet goodi dina rad dina ada d u znanja zn annja j i pooddst stic tiicccan aannjaa na do dobro bbrro de dese dese set go set godi dina na raadda u m miisi siji znnaanja siji nja i pods nj ppoods dstiica canj canj nja na na dob obro brroo de deset seet ggooddiina na rad ada u mis misi mi sijiji znaanj njaa i po podds dstica titica canj nj dobr do bro de br d seet go godi d naa rad di adaa u mi misi s jij znnaanj si nja i po nja pods dstit ca ds canjja naa dob o roo ddeese sett goodi d na rad adda u misi miisi s jiji zna nanj njaa i poods nj dstitcaanj n a naa dob obro roo de dese seet ggoodi d naa ra m ssiijij znanj mi naanjaa i po pods dsstitica canj n a naa dob o rroo de d se s t ggooddiina rad ada u mi misi sijijii zna nanj njaa i po podsti dsstitica canjja na dobbroo de canj dese set ggoodi d naa rad ada u miisi sijiji zna sij n njja i po podsstiic naa dob obro de deset go des g di dinna na rad adaa u mi m siji siijii zna nanj njja i po nja p ds dsttiiccaanj n a na dobro obbroo de dese set ggoodi dina inaa rad ada da u miisi sijijii znaanj n a i po p dsstit ca canj nnjjjaa na dobro obbro dese deset set go godi godi dina naa u mi m si sijiji zna nanj njja i po pods d titica ds canj njja naa dob obroo dese des t ggoodi dina na radda u misi miisi sijjiji zna nanj njaa i po nj podsstitica caanjja naa dob canj obro roo deesseet go godina diina n rad adaa u misi misijiji zna nanj n a i po nj p ds dstiic na dobbroo deese s t go godi ddiinnaa rad ada u m miisi siji ijii zna naanj nja i pods podsti po stiticca canj nja na na doobbro des ddeeset ggoodi dinaa rada dina adda u m miisi sijji znnaanj njaa i ppoods dsttiica canja nja na dob nj obro roo de dese sett go se godi dina di naa u miisi sijijiji zna n nj n a i po pods dsti ds stitica c nj njaa na doobbro broo de dese set go godi odi d na radda u m miisi sijii zna naanj n a i poods dstititica caannjja na na dob obro ro deese set ggoodina dinaa radda u m di miissiiji zna nanj njaa i po nj p ds dstititicc naa dobbro ro dese dese s t go g di dinaa rad dina ada u m miissiiji zna nanjja i ppoods nanj dsttiica iccaanj nja nnaa dob obro ro dese deeset goodi dina n rada na ada u mi misi s jij znnaaanj nja i po nj p ds dstiticca canj njaa na na dob obro r ddeese ro sett godi godina go u mi misi sijij znaanj n a i po pods dstitican canj ca nja na na dobbroo de dese set go set godi dinaa rad dina ada da u mi misi sijiji znan naanj nja i pods nja pods po dstitica canja ca ja na na dob obro ro deese ro set ggoodi d naa raadda u m miissiijjii zna nanj nja i pods podsstit c po naa dobro obroo ddeese ob set goodina set dinnaa rad di ada u mi misi misi sijiji zna nanjja i po podstiicaanj njaa na na dobbroo de dese set ggoodina diinnaa rad adaa u mi misi sijjii zna nannjja i poodssttiic icanj canja ca njja na n doobbroo de dese sett god se gooddiina innaa u mi misi isi sijijij zna nanj njja i po pods dstiticaanj dst nja nnaa dobr nja obbro ro de dese set ggoodi d naa raadda da u m miisi sijijij zna n nnjja i ppoodsstiticaanj nja na na dob obroo de deset set go se godi odi d na rad ada da u mi misi sijijiji znnaannjja ja i pods podssttiic po nnaa dobro obbr de d se set go godi godi d na na radda u mi misi siji zna si nanj njaa i po nj pods odsstitica icaanja njja naa dob obro bro de d seet godina dina di na rad a a u mi m ssiijiji znnaanjja i pods podsti po dstica ds caanj n a na dob obro roo des d se de set go godi dina dina um miisiji i zna nanj nnjja i poodsstit canj canj ca njaa nnaa dob o ro ddeeseet ggoodi d na n rad adaa u mi missi sijjii zna siji nanj nja i pods poods dstic dsti titiccaanj njaa naa dob obro ro de dese seet go g din dinnaa di

DOSTIGNUĆA


vaki put koji ne vodi dobru je stranputica. Fond “Bošnjaci” v je p putem dobra krenuo davne 1997. godine kada je i osnovan u okvi ok okviru viru ru Stranke demokratske akcije Republike Bosne i Hercegovine. U na nam m namjeri da se, usljed ratnih stradanja, izgubljeni kadrovski pote po tenc ncij ijaa barem djelimično obnovi, a mladim i talentovanim potencijal pomo po mogn gnee u obrazovanju o pomogne i time poveća interes za ostanak i rad u našoj zemlji, stipendiran je veliki broj nadarenih učenika i studenata sa cijelog prostora Bosne i Hercegovine. Od 2001. godine Fond “Bošnjaci” djeluje kao samostalan vakuf u okviru Vakufske direkcije Sarajevo predstavljajući savremeni način uvakufljenja, čiji su osnovni ciljevi i zadaci precizirani vakufnamom i drugim normativno-pravnim aktima. Od samog početka svoga rada Fond “Bošnajci” je kao prioritet postavio stipendiranje, kao najbolji vid pomoći učenicima i studentima u njihovom obrazovanju. Stoga je u periodu od 2001. do 2006. godine stipendirano 165 učenika i studenata za šta su izdvojena značajna finansijska sredstva. Ova vrsta pomoći, pored toga što je olakšavala život stipendista, bila je i podsticaj za postizanje što boljih rezultata tokom njihovog školovanja. Stipendiranje jeste najbolji, ali ne i jedini način pomoći mladima u obrazovanju. U više navrata Fond “Bošnjaci“ je prepoznavao određene naučno-istraživačke projekte kao strateške i pružao im finansijsku Potpisivanje Ugovora o stipendiranju u amfiteatru podršku. Gazi Husrev-begove medrese u Sarajevu 2005. godine Vakufnama nas, između ostalog, obavezuje na posebnu finansijsku podršku i pomoć Gazi Husrev-begovoj medresi i Prvoj bošnjačkoj gimnaziji u Sarajevu. Na tragu ove Vakifove želje u 2002. godini odobren je jedan dio sredstava za adaptaciju i rekonstrukciju navedenih škola. U 2003. godini prvi put su odobrena finansijska sredstva za nagrade i priznanja novim hafizima Kur’ana, što je kasnije postalo tradicionalna aktivnost Fonda. U prvim godinama samostalnog djelovanja Fond je dao doprinos za obnovu vjerskih i drugih važnih objekata, porušenih tokom agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu na prostoru RS-a.

Gazi Husrev-begova medresa u Sarajevu

23


Na ovaj način Fond je stimulisao povratak Bošnjaka na njihova vjekovna ognjišta, jer džamija je simbol i duša svake čaršije, a kad se duša vrati čaršiji to je signal da tamo ima mjesta za Bošnjake i nade za novi početak. Za projekte obnove džamija posebno je važna 2002. godina u kojoj je Fond učestvovao u doniranju Ferhat-pašina džamija u Banjoj Luci sredstava za obnovu banjalučke Ferhadije, Stolačke džamije, džamija u Srebrenici, Goraždu, Mostaru i dr. U 2003. godini finansijski je podržana izgradnja Memorijalnog centra i mezarja u Potočarima te obnova Atik-džamije u Bijeljini i Musluk džamije u Foči, dok je u 2004. godini osiguran dio sredstava za pomoć u izgradnji džamije u Bosanskom Novom. Izuzetno težak socijalni status Bošnjaka posljedica je minule agresije, genocida, urbicida, kulturocida i svega drugog što je ovaj narod prošao u periodu 1992-1995. Uništena i opljačkana privatna i društvena imovina, raspad ili nestanak cijelih porodica, nemogućnost povratka i osigurnja Memorijalni centar u Potočarima osnovnih sredstava za život samo su neki od problema sa kojima se redovno susreće veliki broj naših sunarodnjaka. I pored svih problema sa kojima su se suočili Bošnjaci u toku i nakon agresije pojavio se i problem procesuiranja jednog broja najistaknutijih pripadnika Armije Republike Bosne i Hercegovine čime je zadat novi udarac Bošnjacima - žrtvama agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu. U cilju ublažavanja teške materijalne i finansijske situacije Fond “Bošnjaci” je izdvojio dio finansijskih sredstava za potrebe njihovih porodica. Rad Fonda “Bošnjaci“ je krajnje transparentan pa se stoga može sa ponosom izaći u javnost sa realizovanim aktivnostima i ostvarenim projektima. Velikim Bogom se kunemo da robovi biti nećemo

24


Tokom 2005. godine ostvarena je izuzetno dobra saradnja sa Islamskim informativnim novinama “Preporod“, koje su mnogo učinile na afirmaciji uloge i ciljeva našega Fonda. Kako bi se spriječilo ponavljanje historije, neophodno je neprestano raditi na kulturnom i nacionalnom Potpisivanje Ugovora o stipendiranju u prostorijama Vakufske direkcije Sarajevo, 2007. godine osvještavanju mladih s obzirom da će oni biti buduća intelektualna snaga koja će voditi Bosnu i Hercegovinu i Bošnjake. Bošnjački inetelektualci moraju biti svjesni okolnosti u kojima živi njihov narod kako bi znali donositi ispravne odluke u budućnosti. Ovo su bili osnovni motivi koji su nas potakli da za grupu naših studenata 2006. godine organizujemo posjetu Memorijalnom centru u Potočarima, mjestu koje čuva sjećanja na najveći zločin u Evropi nakon Drugog svjetskog rata, a to je genocid nad Bošnjacima u “zaštićenoj zoni” UN-a u Srebrenici. Preživjeli Srebreničani su podsjetili naše stipendiste da je sindrom zaborava dugo vremena bio prepoznatljiva crta kolektivnog karaktera i mentaliteta Bošnjaka, a za takvu neodgovornost platili smo previsoku cijenu.

Prigodno predavanje stipendistima Fonda na musali mezarja u Potočarima, 2006. godine

Stipendiranje talentovanih učenika i studenata bila je primarna zadaća Fonda “Bošnjaci“ i u 2007. godini u kojoj su stipendirana 73 učenika i studenta, od čega je za 49 stipendista sredstva osigurao “Bejtuzzekat“ iz Kuvajta. Praksa nagrađivanja novih hafiza Kur’ana je nastavljena i u ovoj godini. Želeći dodatno afirmirati talentovane studente i učenike Fond “Bošnjaci“ je 2007. godine prvi put raspisao konkurs za literarni rad. Pravo učešća na konkursu imali su učenici srednjih škola i studenti, kako iz Bosne i Hercegovine tako i iz

Predstavnici “Bejtuzzekata” iz Kuvajta prilikom posjete Fondu “Bošnjaci” 2007. godine

25


dijaspore, na temu Zašto ostati u Bosni i Hercegovini. Konkurs je uspješno okončan i svečano su uručena priznanja i nagrade. Za prvo mjesto nagrada je iznosila 900,00 KM, za drugo mjesto 600,00 KM i za treće 300,00 KM. Tokom 2008. godine Fond je realizirao niz aktivnosti i projekata Potpisivanje Ugovora o stipendiranju u prostorijama Vakufske direkcije Sarajevo, 2008. godine te proširio opseg svoje pomoći na populaciju djece povratnika. Nastavljen je trend povećanja broja stipendista tako da je 2008. godine njihov broj dosegao 110, od čega je za 51-og stipendistu novčana sredstva osigurao “Bejtuzzekat“ iz Kuvajta. Po drugi put je raspisan i uspješno realiziran konkurs za literarni rad, ovaj put na temu Kuda ideš narode moj. Nagrađena su tri najbolja rada priznanjima i novčanim nagradama u iznosima utvrđenim 2007. godine. Promociji Fonda i njegovog rada ove godine posvećena je posebna pažnja. Putem Radija Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini “BIR”, Islamskih Dodjela nagrade i priznanja Jasmini Ćorović inforamtivnih novina “Preporod” pobjednici literarnog natječaja 2008. godine i drugih sredstava javnog informisanja, javnost je upoznata o realizaciji, ciljevima, zadacima, značaju i dostignućima Fonda. Potpisan je sporazum o saradnji sa Vjersko-prosvjetnom službom Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, koji predstavlja temelj buduće međusobne saradnje. Na tragu ovog sporazuma dodijeljene su nagrade za položeni hifz. Pored svih aktivnosti provedenih u 2008. godini posebnu pažnju zaslužuju posjete i uručivanje pomoći učenicima povratnicima. Sasvim je jasno da su Bošnjaci građani drugog reda na teritoriji koju obuhvata RS-a. Posebno su ugrožena djeca povratnika, koja usljed teške socijalno-ekonomske 26

Hafiska dova Bektaš Ahmedu, Elči Ibrahim-pašina medresa, Travnik, 2010. godine


situacije u porodicama ali i usljed nebrige nadležnih organa, bivaju uskraćena za kvalitetno obrazovanje. Porazna je činjenica da u školama sa većinskom bošnjačkom djecom nedostaju osnovna nastavna sredstva za rad i realizaciju redovnih nastavnih aktivnosti. Fond “Bošnjaci“ je u saradnji sa Dodjela udžbenika iz nacionalne grupe predmeta organizacionim jedinicama Islamske učenicima povratnicima u OŠ u Potočarima, 2008. godine zajednice u Bosni i Hercegovini, nastavnim osobljem i roditeljima učenika prikupio podatke o broju škola i strukturi učenika kako bi na najbolji mogući način pomogao u obrazovanju jednoj od najugroženijih kategorija stanovništva u Bosni i Hercegovini. Pored posjeta osnovnim školama u Cerskoj, Tjentištu i Međeđi radi sagledavanja potreba i mogućnosti pomoći učenicima povratnicima, realiziran je i jedan konkretan projekat. Uspjeli smo osigurati udžbenike iz nacionalne grupe predmeta, koji su u prisustvu nastavnika i roditelja, na svečan način, uručeni učenicima OŠ u Potočarima, općina Srebrenica.

Učenici povratnici u OŠ u Međeđi, Višegrad, 2008. godine

U 2009. godini zabilježen je dalji rast broja stipendija, kao i pojačane aktivnosti u osiguravanju osnovnih pomagala za izvođenje nastave u jednom broju škola u navedenim i drugim općinama. U ovoj godini stipendiran je 131 učenik i student, od čega je za njih 50 finansijska sredstva osigurao “Bejtuzzekat“ iz Kuvajta. Literarni natječaj je organiziran po treći put i to na temu Između nade i straha. Od mnoštva pristiglih radova odabrana su četiri najbolja, a njihovi autori su nagrađeni prigodnim priznanjima i novčanim nagradama. Veliki broj kulturno-historijskih spomenika u Bosni i Hercegovini svjedoči o njenoj hiljadugodišnjoj opstojnosti i burnoj prošlosti.

Svečanost u povodu dodjele nagrada i priznanja pobjednicima literarnog natječaja 2009. godine

27


Imajući u vidu da se jedan narod cijeni po tome koliko drži do svoje kulture, vjere i tradicije Fond “Bošnjaci” je organizovao posjetu stipendista Memorijalnom centru u Potočarima, šehidskom mezarju i Starom mostu u Mostaru, drevnim gradovima Stocu i Počitelju i poznatoj tekiji na Vrelu Bune. Prilikom posjeta ovim mjestima naši domaćini su upriličili prigodna predavanja.

Stipendisti Fonda prilikom posjete Počitelju 2009. godine

Fond je i ove godine ostvario saradnju sa Radijom Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini “BIR“ kroz sponzoriranje emisija Čovjek i vrijeme i Nadahnute misli, a o našim aktivnostima izvještavale su i Islamske informativne novine “Preporod“, RTVSA i RTV Vogošća. Učvršćeni su i unaprijeđeni odnosi sa Fondom “Bejtuzzekat“ iz Kuvajta, čiji su predstavnici upoznati sa ulogom i radom Fonda “Bošnjaci“, a posebno su informisani o kriterijima i načinu dodjele stipendija za koje sredstva osigurava ovaj Fond. Uručenje zahvalnice direktoru Fonda ‘‘Bošnjaci’’ za

Nakon sagledavanja osnovnih dosadašnju podršku u radu Radija IZ u BiH ‘‘BIR’’ potreba djece povratnika Fond “Bošnjaci” je u 2009. godini dodijelio jednokratne novčane pomoći, nastavna sredstva, sportsku i računarsku opremu jednom broju učenika i škola na području općina Višegrad, Foča, Čajniče, Žepa, Rogatica, Berkovići, Bileća, Nevesinje, Vlasenica, Milići, Bratunac i Srebrenica. Uspješno je organizovana instruktivna nastava za učenike završnih razreda u područnoj osnovnoj školi u Potočarima iz predmeta informatika, matematika i engleski jezik, čime im je olakšan upis u srednje škole i usvajanje novih znanja iz ovih oblasti. Fond je sponzorirao i “Marš mira” Nezuci - Potočari tako što je 28

Sa jednog od časova instruktivne nastave u OŠ u Potočarima, 2009. godine


osigurano 300 majica za učesnike sa prigodnom fotografijom i natpisom. Najbolje rezultate do sada Fond “Bošnjaci“ postigao je u 2010. godini. Odlukom Upravnog odbora u šk./ak. 2010/11. godini stipendira se 158 učenika i studenata od čega iz sredstava Fonda ‘’Bošnjaci’’ 108 (21 učenik i 87 studenata) i 50 studenata iz sredstava koje osigurava “Bejtuzzekat“ iz Kuvajta.

Sa ispraćaja srebreničkih šehida u Sarajevu 2010. godine

Natječaj za literarni rad je već postao tradicionalna aktivnost Fonda. Teme natječaja za 2010. godinu bile su: Sve je moje u Bosni i Učini ono što možeš, sa onim što imaš, ondje gdje jesi; a nagrađena su četiri najbolja rada. U 2010. godini dodijeljena su nastavna sredstava i oprema učenicima povratnicima i školama u Konjević Polju, Glogovoj, Voljevici i Potočarima. U periodu od februara do juna, u područnim osnovnim školama u Potočarima (općina Srebrenica) i Konjević Polju (općina Bratunac) uspješno je organizovana instruktivna nastava od 144 časa Dodjela nagrada i priznanja pobjednicima iz predmeta matematika, fizika, literarnog natječaja 2010. godine engleski i bosanski jezik kojoj je prisustvovalo preko 90 učenika završnih razreda. Početkom školske 2010/11. godine osigurana su i podijeljena 1.753 udžbenika iz nacionalne grupe predmeta za 424 učenika od prvog do devetog razreda na području općina Zvornik i Bratunac, kao i najneophodnija nastavna sredstva i oprema za učenike i škole u Snagovu, KulaGradu, Diviču, Liplju, Kamenici, Križevićima i Konjević Polju. Fond “Bošnjaci” je u 2010. godini učestvovao u sufinansiranju jednog broja seminara i konferencija na kojima se govorilo o aktuelnim temama iz oblasti religije, obrazovanja i nauke.

Dodjela udžbenika iz nacionalne grupe predmeta učenicima povratnicima na područje općine Zvornik 2010. godine

29


Posebno izdvajamo učešće u organizaciji seminara na području osam muftiluka na temu Afirmacija i značaj vakufa kao trajnog dobra. Organizator ovog projekta bila je Vakufska direkcija Sarajevo, a Fond “Bošnjaci“ je bio finansijski pokrovitelj. Budući da je Fond najbolji primjer funkcionalnog, Učesnici seminara “Afirmacija i značaj vakufa kao korisnog i održivog vakufa, direktor trajnog dobra”, Sarajevo, 2010. godine Fonda je u sklopu ovog seminara održao predavanje na temu Fond “Bošnjaci” kao savremeni način uvakufljenja. Fond je učestvovao u finansijskoj podršci konferencije pod nazivom Budućnost vjere u eri globalizacije u organizaciji Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu. Nastavak usavršavanja i dodatnog obrazovanja naših stipendista bio je također jedan od zadataka Fonda “Bošnjaci” i ove godine. Uspješno je realiziran kroz organizaciju dva seminara u Sarajevu i Tuzli na teme: Pisanje poslovne biografije, poslovna korespondencija i razgovor za posao i Teorije i tehnike motivacije u Učesnici Međunarodne konferencije “Budućnost vjere savremenim organizacijama. Seminari u eri globalizacije”, Sarajevo, 2010. godine su organizirani u saradnji sa Centrom za lično i profesionalno usavršavanje iz Sarajeva za 56 stipendista Fonda “Bošnjaci”. I u 2010. godini Fond je dao svoj doprinos u obilježavanju godišnjice genocida nad srebreničkim Bošnjacima kroz sponzoriranje Marša mira Nezuci - Potočari. Fond “Bošnjaci” je uzeo učešće u sufinansiranju manifestacije Promocija novih učača Kur’ana, u organizaciji Medžlisa islamske zajednice Žepče. Izdvojen je i jedan dio finansijskih sredstava za pomoć socijalno ugroženim i bolesnim licima, i dodjeljene jednokratne finansijske pomoći porodicama evakuiranim 30

Sa jedne od promocija novih učača Kur’ana održane 2008. godine u Žepču


usljed elementarne nepogode uzrokovane katastrofalnim klizištem na području zaseoka Suljakovići, općina Maglaj. Ovo je bio kratak presjek realiziranih aktivnosti Fonda “Bošnjaci” u prvoj deceniji njegovog samostalnog rada i djelovanja. U tom periodu Fond je stipendirao Članovi Upravnog odbora, direktori Fonda “Bošnjaci” i Vakufske direkcije Sarajevo 637 učenika i studenata iz cijele Bosne i Hercegovine te pomagao učenike povratnike osiguravanjem nastavnih sredstava i opreme učenicima i školama, finansirao različite projekte, seminare i konferencije od izuzetnog značaja, nagrađivao talentovane studente i učenike, nove hafize Kur’ana i sl. Iako to nije primarna zadaća Fonda, u više navrata izdvojili smo finansijska sredstva za liječenje teško bolesnih, starijih i iznemoglih lica. Fond “Bošnjaci” je tokom ovih godina radio na realizaciji poslova i radnih zadataka utvrđenih vakufnamom, Zakonom i drugim propisima i time potvrdio mogućnost uspješnog rada i funkcionisanja savremenog vakufa za čije uspjehe su zaslužni osnivač, nadležni organi i rukovodstvo Fonda.

Članovi Nadzornog odbora Fonda “Bošnjaci”

31


t go godi diina dina n rad a a u miisi siji ijjii zna n njja i po podds dstitica icaannjja naa dobbro ddeeset seet go goodi diinnaa radda u miisi siji iji znanj nja ja i po podds dstitica canj njja na dob obro de dese sett go godi dinaa radda u miisiijjii dina a i pod odst stic ticcannjaa na do dobr broo de br dese dese sett go godi dina na radda u misi miisiijiji znanj nnaannjja ja i po poods dstitica ds canj nja na nja na doobbroo deese set goodi d nnaa rad ada da u mi mis isi sijiji zna nanj nja ja i po pods dsttica ica canj n a nnaa nj o deeseet goodi dinaa rad adaa u mi m si sijiji zna nanj njja i po pods dstiticaanj ds njaa na n dobro oobbroo de d se set godi ggoodi d na rad adda u mi m si s jjii zna nanj njaa i pods nj poods dstit ca c njja na na dobbroo de d seet go godi dina raadda u zna nanj n a i po pods dsstitica caanjaa na na dobbro de dese s t gooddiinaa radaa u mi misi siji znaanj siji njaa i po pods dsstica dst c nj njaa na na doobbrroo de dese seet go g di dinna radda u mi misijij zna nanj n a i ppoodstitica ticanj caanj na obro ob roo de dese sett ggooddiinaa radda u mi misi s jii znnaanjja i po p dsti dstica ds c nj ca njaa na dobbro de deseet ggoodi dina innaa rad a a u misi misi mi sijiji zna nanj nja i po nj pods dsstitica caanj njaa nnaa doobbroo deesseet go godi d na radda di sijiji zna si nanj nja i po nja p ds dsttitica canj njaa nnaa dob nj obro r de dese s t go godi dinaa rad adaa u mi missiijjii znaanj nja i pods d titicaannjja naa dob obro r de dese seet go g ddiinaa raadda u mi misi sijiji znanj sij si naanj n a i poodsstitcaanj njjaa obro roo de d se sett go godiina na radda u misi misi mi sijiji znnaanj njaa i po pods oddssttiicaanj njaa na na dobbroo deese set go set godi din ina rad ada u mi m si sijiji znanj naanja i poods dstiicaanjja na dsti na dobbro de d set seet go godi dina nnaa rada adda siiji zna nanj njaa i po pods dstititica ds canj nja nnaa dob nj obrroo de dese s t go godi ddiina raadda u miissiijij zna nanj nanj njaa i pods poodsti dssttiicanj caanja na na dob obrro ro ddeese sett ggooddiinaa radda u mi misi misi sijijij zna n njja i po pods d titica tica c nj na obbro de dese s t goodi se d na rad ada u m ada miisi sijii zna siji nanj nja nj ja i ppoods dstititica ica canj anj njaa naa dob obro roo deese sett go godina dinaa rad di ada da u m miisi isi s jiji znaanja nnjja i poods d titica canja njja na n dob obrroo dese deeseet go godi d naa rada adda siji si ijij znaanja ja i po podsti dsstit ca cannj nja nnaa dobbro r ddeese sett go godi dinaa raadda u mi misi s jiji znaanjja i po si poddsstiican canj ca nja nnaa dob obro roo deeseet godi goodi dina na rad adaa u misi missiiijjiji znanj nja ja i ppoods dstica titica canj na nj obbroo de obro dese sett godi goodiina rad ada u mi misiji misi ijii zna nanj njaa i po nj p dsstit canj caanj n a naa dob o roo dese dee et go godi dina di naa rad ada u m miiisi sijijii zna si naanj njja i po pods dstitiica ds canj canj njaa na doobbroo ddeeset et ggooddiina na radda s ji znnaanjja i po si p ddsstitica caannjja naa dobbroo ddeesseet go canj godi diina rad adaa u misi miisi m sijiji zna nanj nnjja i poods dstica dsti tiica canj n a na nj na dob obro deese set et godi good naa radda u m miisijij znan naannjja i po pods dstiticcaannjja obro ob roo de desett go godi dina di naa rad a a u miisi s jii znanj nja nj ja i po pods dstica titica canj canj njaa na n doobbro deesseet ggoodina n rad adaa u m miissiiji znaanja nja i ppoodsstiticcaannjja na na dob o ro de deset goodi d na rad a a sijijij znanj si na ja i ppoods d tic titica canja nja naa dobbro r deeseet ggoodi d nnaa rad ada u misi isijii zna nannjja i po podsstitica canj anj njaa naa dobro obbrroo ddeeseet ggooodi dinaa

32


deseet go dese de godi ddiina n rada ada u mi ad misiijij zna nanj nja ja i po pods odstiticanj nja ja na na dob obro bro de deset set ggooddiinaa rada adda u mi misi siji znaanja njja i pods poods d titica ica canj nja naa dob nj obro bro deseet go goddi dina n rada ad u znnannja j i poddst stiiccaannjaa na do dobr bro de bro dese dese set goodi dina na raadda u m miisi sijjii zna siji nanj nja i pods ppoodstiicaanj nja na na dob obro brroo de deseet go godi dinnaa rad ada u mi misi sijijiji znaanj njaa i po podds dsttiica can dobr do bro de br bro d seet go godi ddiinaa rad adaa u mis miisi sijij znaanj nja i po pods dssttiica canjja naa dob obroo de obro d se sett goodi d na rad adda u mi misi siji si ijiji zna nanj njaa i poods nj dstitit caanj njjaa naa dob obro roo de dese eseet go godi d naa ra di miissiijij znanj m naanjja i po pods dsstica titicaanj n a naa dobro obbro de dese s t ggoodi se dina rad ada u miisi sijiji zna nanj njaa i po podsstitica canjja na dobbroo deesseet goodi d naa rad ada u mis miisi sijiji zna n nj nja ja i po pods dstic tii naa doobbro de dese sett go g dina diina na rad adaa u mi m si sijjii znaanj njaa i po p dsti dstiticca ds canj n a na dobro obbroo de deseet ggoodi dese dina inaa rad addaa u mi m si sijiji znannjja i po podsstit caanj njjaa na dobro obbroo dese deset set go godi godi dina naa u mi m si sijiji zna nanj njja i po podds dstitica canj njaa naa dob nj obroo dese es t ggoodiina radda u misi miisi sijjiji znanj nanjja i po na p dsstit ca canj nja naa dob nja nj obro roo deesseet go godi diina rad dina adaa u misi misijiji znanj naanjaa i po p dstiic n dobbroo deese na s t go godi diina na rad ada u m miissiijjii zna naanj njaa i pods podstititica po canj ca n a na nj na dob o roo ddeese set ggoodi dinaa rad dina adaa u mi mis issiiji ijij znnaanj njaa i ppooddsstit ccaannjja na dob obro roo de d set set go se godi dina di naa u mi misi sijiji zna n nj n a i po pods dstica ds titica c nj njaa naa dob obroo de dese set et go godi odi d na na rad adaa u m miissiijii znaanj n a i poods d tica tiica canj njaa nnaa dob nj obrroo deese set go godi dina naa rada adda u m miisiji siji zna si nanj njja i po pods dstititic naa dobbro ro de desseet go godi d naa rad ada u m miisi s ji zna nanj njaa i ppoods dstitica ican canj ca nja na na dob obro dese deese set go godi dina n rada ada u mi misi siji iji zna n nj n a i po p ds dstiticca canj njaa na na dob obro roo ddeese sett go godi godi dinaa u mi misi s jij znaanj si nja i ppoodssttiica cannjja na na dobbroo de dese set go godi dinaa rad dina ada da u m miissiijiji znanj naanjja i pods pods po dstitic ticcaannjja na na dob o ro r deese set go godi dinaa raadda u m miissiijiji znnaanj nja i po pods odsstit c naa doobbro ro de dese set goodi set dina na rad ada u mi misi misi sijjii zna nanjja i pod podsti po stiicaanjja naa dobbroo de dese seett ggoodiinnaa rad adaa u m miissiijiji zna nanja njja i pods poodsstitica caanj canj nja naa doobbro deese sett gooddiina innaa u mi misi isiiji zna nanj njja i po poddssttiicaanj nja ja na na dobbro ro des dese set ggoodi dinaa rad ada da u m miisi sijiji znnaannjja i ppoodsstitica icaanj nja naa dob obro broo deese sett go godi odi d na na rad ada da u mi misi sijijiji znnaanja nja i pods nj pods po dstitiic nnaa doobbbro r ddeese set go goddin dina rad adaa u mi misi sijiji zna si nanj njja i po pods dsstitica icanj canja njja naa dob o ro ro de d seet ggoodi odi dina na rad na adaa u m miisiijiji znnaanjja i ppoods dstitica caanj n a na dob obro ro deset ro dese de dese set go godi dinaa dina um miisiji zna nanj nnjja i pods poods d ttiicanj canj ca njaa nnaa dob obro ro ddeese set ggoodi d na n rad adaa u mi misi sijijjii zna si nanj nja i pods nja poods dsttiic iccaanj njaa naa dob obro ro de dese seet ggooddiinnaa

STIPENDIJE

33


roces učenja traje cijeli čovjekov život. Ipak, postoje periodi u toku to života koji su ključni u procesu usvajanja znanja i od kojih, u većini veći ve ći slučajeva, zavisi naše buduće zanimanje. Jedan od takvih peri pe riod odaa u kojem smo najviše posvećeni nauci jeste period studiranja. To perioda dug d ugot otra raja jan n proces pro pr o je dugotrajan koji iziskuje dosta intelektualnog napora, ali pored toga znač zn ačaj ajna na finansijska fina fi nans ns i značajna sredstva, koja su u današnjim socijalno-ekonomskim okolnostima nedostižna velikom broju mladih u Bosni i Hercegovini. Oni koji imaju privilegiju da studiraju susreću se i sa problemima osiguravanja smještaja te prilagođavanja na novu sredinu, a na sve ostale troškove treba dodati i one za osiguranje neophodne literature u toku studija. Stoga, svaka pomoć u bilo kojem pogledu za studenta je dragocjena jer mu omogućava da svu svoju pažnju usmjeri ka osnovnom zadatku, a to je učenje. Razumijevajući u potpunosti situaciju u kojoj se nalaze Bošnjaci generalno, a posebno populacija mladih, Fond “Bošnjaci“ je kao svoj primarni zadatak postavio stipendiranje uspješnih i talentovanih studenata i učenika. Novi kadrovi iz svih oblasti su nova energija, ubačena u sistem, koja će ubrzati razvoj našeg društva jer samo mladi posjeduju neophodnu hrabrost za nove izazove i prijeko potrebnu inovativnost koja leži u temelju svakog napretka. Ukoliko znamo da smo u periodu četverogodišnje agresije i genocida (1991-1995) ostali trajno bez velikog broja mladih i obrazovanih Potpisivanje Ugovora o stipendiranju u amfiteatru kadrova koji su bili oslonac razvoja Gazi Husrev-begove medrese, Sarajevo, 2005. godine Bosne i Hercegovine ali i opstanka Bošnjaka u njoj, finansiranje obrazovanja novih generacija trebalo bi biti prvo na listi državnih prioriteta. No kao i uvijek, u toku svoje duge povijesti Bošnjaci ne mogu računati na ozbiljniju podršku državnih struktura i osuđeni su da se sami snalaze i osiguravaju sredstva za obrazovanje. U ovakvim trenucima do izražaja dolazi značaj fondova, fondacija i vakufa koji podržavaju obrazovanje učenika i studenata. Ponekad su upravo ove organizacije jedina adresa na koju se studenti i učenici mogu obratiti za pomoć i podršku u procesu studiranja. Ponosni smo što Fond “Bošnjaci” predstavlja jednu od takvih adresa na kojoj je veliki broj mladih pronašao Potpisivanje Ugovora o stipendiranju u prostorijama rješenje za svoje finansijske probleme Općine Stari Grad, Sarajevo, 2008. godine 35


i tako uspješno okončao svoje školovanje. Preko 630 dodijeljenih stipendija mladim ljudima nije samo puka brojka. To je 630 nasmijanih i sretnih lica, to je 630 zadovoljnih roditelja, to je 630 riješenih problema i to je 630 uspješnih i aktivnih mladih Bošnjaka. Iz godine u godinu Fond je Potpisivanje Ugovora o stipendiranju u prostorijama Općine Stari Grad, Sarajevo, 2008. godine povećavao broj stipendija i drugih vidova pomoći u obrazovanju. Svojom transparentnošću i konkretnim radom zasnovanim na želji Vakifa i propisima Fonda stekao se poseban ugled što je rezultiralo izuzetno velikim odazivom studenata na konkurse. Samo u šk./ak. 2010/11. godini na objavljene konkurse za dodjelu stipendija prijavilo se preko 590 studenata i učenika tako da je Komisija za dodjelu stipendija imala težak zadatak. Da bi se izbjegle bilo kakve nejasnoće i moguće sumnje u način i kriterije sistema bodovanja, pored konkursa objavljen je javno i sistem bodovanja kao i broj osvojenih bodova aplikanata, tako da je svaki aplikant mogao sam utvrditi broj bodova i time provjeriti objektivnost rada Komisije. U šk./ak. 2010/11. Potpisivanje Ugovora o stipendiranju u amfiteatru godini Fond “Bošnjaci” dodijelio je Općine Stari Grad, Sarajevo, 2009. godine 160 stipendija od čega 110 iz sredstava Fonda i 50 iz sredstava koje osigurava “Bejtuzzekat” iz Kuvajta. Stipendije koje osigurava Fond ‘’Bošnjaci’’ dodjeljuju se učenicima i studentima sa područja cijele teritorije Bosne i Hercegovine, neovisno o sjedištima škola i univerziteta. Stipendije se redovno isplaćuju u iznosu od po 120,00 KM za učenike i 150,00 KM za studente u trajanju od 10 mjeseci. Stipendije za koje sredstva osigurava “Bejtuzzekat” iz Kuvajta se dodjeljuju po eksteritorijalnom principu po univerzitetima i isplaćuju se u trajanju od 12 mjeseci u iznosu od 30 KWD, odnosno 150,00 do 160,00 KM mjesečno u ovisnosti o vrijednosti kursa kuvajtskog dinara. Potpisivanje Ugovora o stipendiranju u amfiteatru Općine Stari Grad, Sarajevo, 2009. godine

36


Stipendisti Fonda su najuspješniji studenti fakulteta u Bosni i Hercegovini, što je ocjena nastavnika i uprave univerziteta i fakulteta na kojima studiraju. Pored postignutih izvanrednih rezultata u obrazovanju, oni su i najbolji primjeri lijepog i pristojnog ponašanja. Troje “zlatnih” studenata Univerziteta u Sarajevu Potpisivanje Ugovora o stipendiranju u amfiteatru u akademskoj 2009/10. godini su Gazi Husrev-begove medrese, Sarajevo, 2010. godine stipendisti Fonda “Bošnjaci“, a to su: Irfan Glogić, Alem Memić i Amra Džaferović. Pored njih stipendisti Fonda su učenici generacije, studenti sa prosječnom ocjenom 10 u toku dosadašnjeg školovanja, zatim hafizi Kur’ana, kao i oni koji su osvojili izuzetne rezultate na kantonalnim, državnim, međunarodnim i svjetskim takmičenjima iz matematike, fizike, informatike, tehničkih nauka i dr. Društva čije se ekonomije zasnivaju samo na eksploataciji prirodnih resursa su osuđena na propast, budući da su zalihe tih resursa ograničene i na posljetku eksploatacija prestaje. Stoga osnovni zadatak svakog društva jeste osiguravanje opstanka i prosperiteta, Potpisivanje Ugovora o stipendiranju u amfiteatru što se može ostvariti samo kroz Gazi Husrev-begove medrese, Sarajevo, 2010. godine dugoročno, kontinuirano i kvalitetno ulaganje u obrazovanje. Savršen primjer za takvo upravljanje resursima pameti je Japan, koji po bogatstvu prirodnih resursa spada u red najsiromašnijih zemalja, ali je zahvaljujući ulaganju u kvalitetno obrazovanje razvio jednu od najuspješnijih i najstabilnijih ekonomija u svijetu. Recept uspjeha u Japanu je jednostavan - kvalitetno obrazovanje. Društvo koje posjeduje veliki broj mislećih ljudi lahko će nadomjestiti sve nedostatke na bilo kojem polju. Naša je želja da Bosna i Hercegovina bude jedna pravedna i prosperitetna država pa ćemo zbog toga i ustrajavati na pomaganju obrazovanja mladih kao jedinom ispravnom putu u Potpisivanje Ugovora o stipendiranju u amfiteatru ostvarenju te želje. Gazi Husrev-begove medrese, Sarajevo, 2010. godine 37


Stipendisti Fonda “Bošnjaci” “Zlatni” studenti Univerziteta u Sarajevu u ak. 2009/10. godini

Alem Memić, Prirodno-matematički fakultet u Sarajevu, Odsjek matematika

Amra Džaferović, Mašinski fakultet u Sarajevu, Smjer energetika

Irfan Glogić, Prirodno-matematički fakultet u Sarajevu, Odsjek matematika

Oni su bolji od najboljih Univerzitet u Sarajevu organizirao je 06. 11. 2010. godine, u Olimpijskoj dvorani “Juan Antonio Samaranch”, svečanu promociju diplomanata i magistranata fakulteta i akademija Univerziteta. Svečana promocija organizirana je šesti put u historiji Univerziteta u Sarajevu, a među 6.022 diplomanta i magistranata bili su i najbolji studenti u akademskoj 2009/10. godini, dobitnici Zlatne značke Sarajevskog univerziteta, stipendisti Fonda “Bošnjaci”. Studentica Mašinskog fakulteta Amra Džaferović te studenti Prirodnomatematičkog fakulteta Irfan Glogić i Alen Memić završili su prvi ciklus studija s prosječnom ocjenom 10 i tako stekli titulu najuspješnijih diplomanata u 2009/10. godini.

3388


Stipendisti Fonda “Bošnjaci” sa prosječnom ocjenom 10

Salem Malikić, Prirodno-matematički fakultet u Sarajevu, Odsjek matematika

Alem Memić, Prirodno-matematički fakultet u Sarajevu, Odsjek matematika

Adnan Zahirović, Prirodno-matematički fakultet u Sarajevu, Odsjek hemija

Irfan Glogić, Prirodno-matematički fakultet u Sarajevu, Odsjek matematika

Hana Fatkić, Elektrotehnički fakultet u Sarajevu, Odsjek računarstvo i informatika

Sanel Galijašević, Elektrotehnički fakultet u Sarajevu, Odsjek elektroenergetika

Mediha Zukić, Elektrotehnički fakultet u Sarajevu, Odsjek automatika i elektronika

Amra Džaferović, Mašinski fakultet u Sarajevu, Smjer energetika

Meliha Mušanović, Fakultet za javnu upravu u Sarajevu

Admir Greljo, Prirodno-matematički fakultet u Sarajevu, Odsjek fizika

Emina Zahirović, Pravni fakultet u Sarajevu

Oni su garancija svijetle budućnosti naše zemlje. Da li smo svjesni našeg najvećeg blaga - blaga kojeg možemo i moramo zadržati i sačuvati u njihovoj i našoj domovini Bosni i Hercegovini.

39


Stipendisti Fonda “Bošnjaci” hafizi Kur’an-i kerima

Sabahudin hfz. Hašić, Fakultet islamskih nauka u Sarajevu

Husein hfz. Ajkunić, Fakultet islamskih nauka u Sarajevu

Merima hfz. Sinanović, Behram-begova medresa u Tuzli

Zahida hfz. Vračo-Čehić, Fakultet islamskih nauka u Sarajevu

Muharem hfz. Šeperović, Fakultet islamskih nauka u Sarajevu

Emir hfz. Sinanović, Behram-begova medresa u Tuzli

Ammar hfz. Bašić, Fakultet islamskih nauka u Sarajevu

Lejla hfz. Fulurija-Tutić, Fakultet islamskih nauka u Sarajevu

Almedina hfz. Bojić, Fakultet islamskih nauka u Sarajevu

Prenose Et-Tirmizi, Ibn Madže i Ahmed od Alije, r.a., da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ko bude učio Kur’an pa ga nauči napamet, uz pridržavanje njegovih odredbi (halal i haram), Allah će ga uvesti u Džennet i omogučit će mu da bude šefa’adžija (zagovornik) za deset bližih članova svoje porodice od kojih je svaki bio zaslužio ulazak u Džehennem!”

40


Pregled stipendista Fonda “Bošnjaci” po godinama Stipendisti Fonda “Bošnjaci” u šk./ak. 2001/02. godini Red.br. Ime i prezime 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Muhamed Ništović Merima Šukrić Lejla Hadžović Alija Pandur Adnan Čehajić Edin Glamočak Fahrudin Sijamhodžić Dina Nadarević Said Mujakić Suada Mujakić Edin Bajrić

Fakultet/Škola IV razred Prve bošnjačke gimnazije u Sarajevu III razred Prve bošnjačke gimnazije u Sarajevu III razred Prve bošnjačke gimnazije u Sarajevu III razred Gazi Husrev-begove medrese u Sarajevu IV razred Gazi Husrev-begove medrese u Sarajevu IV razred Gazi Husrev-begove medrese u Sarajevu III godina Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu III godina Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu IV godina Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu IV godina Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu I godina Filozofskog fakulteta u Tuzli

Stipendisti Fonda “Bošnjaci” u šk./ak. 2002/03. godini Red.br. Ime i prezime 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.

Aida Ahmetović Edin Peštalić Sanel Rogo Amina Jalovcić Aida Ahmetspahić Edina Agić Abdul-Aziz Drkić Adnan Halilović Amir Čauš Ishak Bećar Merima Šukrić Amela Jukić Merjem Ahmetović Anida Hasanović Sedina Hamza Selma Džubur Alma Džananović Mersiha Čaušević Ernedina Turcalo Selma Mezildžić Sead Ćupina Edin Bajrić

Fakultet/Škola I godina Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu II godina Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu III godina Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu II godina Medicinskog fakulteta u Sarajevu II godina Medicinskog fakulteta u Sarajevu III godina Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu III razred Gazi Husrev-begove medrese u Sarajevu II razred Gazi Husrev-begove medrese u Sarajevu IV razred Gazi Husrev-begove medrese u Sarajevu II razred Gazi Husrev-begove medrese u Sarajevu IV razred Prve bošnjačke gimnazije u Sarajevu IV razred Prve bošnjačke gimnazije u Sarajevu IV razred Prve bošnjačke gimnazije u Sarajevu IV razred Prve bošnjačke gimnazije u Sarajevu III razred Mašinske škole u Sarajevu IV razred Gimnazije “Dobrinja” u Sarajevu II razred Učiteljske škole u Sarajevu IV razred Učiteljske škole u Sarajevu IV razred Učiteljske škole u Sarajevu IV razred Prve gimnazije u Sarajevu IV razred Medicinske škole u Sarajevu II godina Filozofskog fakulteta u Tuzli 41


Stipendisti Fonda “Bošnjaci” u šk./ak. 2003/04. godini Red.br. Ime i prezime 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34.

42

Selma Džubur Merjem Ahmetović Vehid Ibišević Sanja Alispahić Merima Šukrić Edina Agić Amra Lendo Haris Mekić Selma Mezildžić Sanida Uvalić Nedžad Topalović Nihad Hodžić Ishak Bećar Amila Karačić Anida Hasanović Alica Dželilović Amra Hafizović Bedrija Šišić Amela Đozo Alma Džananović Mersiha Čaušević Alma Mahmutović Selma Muhović Vildana Karić Šejla Kaljanać Amila Hadžiabdić Ernedina Turcalo Indira Vegara Sedina Hamza Nedina Tolja Mahira Šljivić Lejla Dedajić Senada Alić Jasmina Huseinbegović

Fakultet/Škola I godina Ekonomskog fakulteta u Sarajevu I godina Filozofskog fakulteta u Sarajevu II godina Filozofskog fakulteta u Sarajevu I godina Filozofskog fakulteta u Sarajevu I godina Ekonomskog fakulteta u Sarajevu IV godina Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu IV godina Ekonomskog fakulteta u Sarajevu I godina Prirodno-matematičkog fakulteta u Sarajevu I godina Pravnog fakulteta u Sarajevu I godina Pedagoške akademije u Sarajevu II razred Gazi Husrev-begove medrese u Sarajevu II razred Gazi Husrev-begove medrese u Sarajevu III razred Gazi Husrev-begove medrese u Sarajevu IV razred Prve bošnjačke gimnazije u Sarajevu III razred Prve bošnjačke gimnazije u Sarajevu II razred Prve bošnjačke gimnazije u Sarajevu III razred Prve bošnjačke gimnazije u Sarajevu III razred Prve bošnjačke gimnazije u Sarajevu III razred Učiteljske škole u Sarajevu III razred Učiteljske škole u Sarajevu V razred Učiteljske škole u Sarajevu IV razred Umjetničke škole u Sarajevu I razred Ekonomske škole u Sarajevu I razred Pete gimnazije u Sarajevu III razred Druge gimnazije u Sarajevu I razred Prve gimnazije u Sarajevu V razred Učiteljske škole u Sarajevu III razred Mješovite srednje škole u Sarajevu IV razred Mašinske škole u Sarajevu III razred Medicinske škole u Sarajevu IV razred Gazi Husrev-begove medrese u Sarajevu III razred Prve bošnjačke gimnazije u Sarajevu II godina Filozofskog fakulteta u Sarajevu I godina Prirodno-matematičkog fakulteta u Sarajevu


Stipendisti Fonda “Bošnjaci” u šk./ak. 2004/05. godini Red.br. Ime i prezime 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36.

Sifet Suljić Edin Peštalić Muhamed Lepir Suad Behlulović Elma Hodžić Ediba Ćosić Sanela Jukić Sedina Hamza Selma Mezildžić Edin Širbegović Nedžada Hasanbašić Alisa Smajlović Edin Bajrić Jasmina Huseinbegović Amina Smajlović Naza Selimović Nedžad Topalović Nihad Hodžić Ishak Bećar Mahir Mulić Lamija Subašić Anida Hasanović Samira Špago Amra Hafizović Amela Đozo Alma Džananović Armina Kafedžić Manela Čaušević Imran Lončarić Armin Fazlić Najda Durmo Amila Hadžiabdić Arnela Džananović Nadina Tolja Indira Vegara Haris Cerić

Fakultet/Škola Fakultet islamskih nauka u Sarajevu Fakultet islamskih nauka u Sarajevu Fakultet islamskih nauka u Sarajevu Fakultet islamskih nauka u Sarajevu I godina Ekonomskog fakulteta u Sarajevu I godina Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu I godina Farmaceutskog fakulteta u Sarajevu I godina Mašinskog fakulteta u Sarajevu II godina Pravnog fakulteta u Sarajevu I godina Fakulteta za saobraćaj i komunikacije u Sarajevu I godina Fakulteta političkih nauka u Sarajevu III godina Fakulteta kriminalističkih nauka u Sarajevu III godina Filozofskog fakulteta u Tuzli II godina Prirodno–matematičkog fakulteta u Sarajevu II godina Veterinarskog fakulteta u Sarajevu II godina Filozofskog fakulteta u Sarajevu III razred Gazi Husrev-begove medrese u Sarajevu III razred Gazi Husrev-begove medrese u Sarajevu IV razred Gazi Husrev-begove medrese u Sarajevu II razred Gazi Husrev-begove medrese u Sarajevu III razred Prve bošnjačke gimnazije u Sarajevu IV razred Prve bošnjačke gimnazije u Sarajevu I razred Prve bošnjačke gimnazije u Sarajevu IV razred Prve bošnjačke gimnazije u Sarajevu IV razred Učiteljske škole u Sarajevu IV razred Učiteljske škole u Sarajevu IV razred Učiteljske škole u Sarajevu IV razred Srednje tekstilne škole u Sarajevu I razred Srednje elektrotehničke škole u Sarajevu III razred Druge gimnazije u Sarajevu IV razred Gimnazije “Dobrinja” u Sarajevu II razred Prve gimnazije u Sarajevu II razred Srednje medicinske škole u Sarajevu IV razred Srednje medicinske škole u Sarajevu IV razred Srednje poljoprivredno-veterinarske škole u Sarajevu II razred Srednje poljoprivredno-veterinarske škole u Sarajevu 43


Stipendisti Fonda “Bošnjaci” u šk./ak. 2005/06. godini Red.br. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 44

Ime i prezime Nermin Botonjić Muhamed Okić Admira Suljkanović Lejla hfz. Fulurija-Tutić Elma Hodžić Sanin Čolaković Ediba Ćosić Edin Bajrić Vehid Ibišević Najda Durmo Omer Filipović Amina Smajlović Selma Hodo Vildana Čerim Amela Đozo Alma Džananović Said Jašarević Nedžad Topalović Nihad Hodžić Ismail Bećar Esad Muratović Almedin Skopljaković Lamija Subašić Samira Špago Haris Hrustanbegović Hana Šačić Adis Baručija Armina Fazlić Mirnesa Selimović Edna Ćemo Amila Hadžiabdić Amar Efendić Muamera Bećirović Arnela Džananović Ajiša Eškić Mirnela Golubović Haris Cerić Lejla Ibišević Elma Čaušević Nadira Kovačević

Fakultet/Škola III godina Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu III godina Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu III godina Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu III godina Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu II godina Ekonomskog fakulteta u Sarajevu II godina Ekonomskog fakulteta u Sarajevu II godina Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu IV godina Filozofskog fakulteta u Tuzli IV godina Filozofskog fakulteta u Sarajevu I godina Filozofskog fakulteta u Sarajevu IV godina Filozofskog fakulteta u Sarajevu III godina Veterinarskog fakulteta u Sarajevu II godina Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja u Sarajevu I godina Prirodno-matematičkog fakulteta u Sarajevu I godina Prirodno-matematičkog fakulteta u Sarajevu I godina Fakulteta za saobraćaj i komunikacije u Sarajevu II godina Medicinskog fakulteta u Tuzli IV razred Gazi Husrev-begove medrese u Sarajevu IV razred Gazi Husrev-begove medrese u Sarajevu II razred Gazi Husrev-begove medrese u Sarajevu I razred Gazi Husrev-begove medrese u Sarajevu III razred Gazi Husrev-begove medrese u Sarajevu IV razred Prve bošnjačke gimnazije u Sarajevu II razred Prve bošnjačke gimnazije u Sarajevu I razred Prve bošnjačke gimnazije u Sarajevu I razred Učiteljske škole i Gimnazije “Obala” u Sarajevu II razred Učiteljske škole i Gimnazije “Obala” u Sarajevu I razred Učiteljske škole i Gimnazije “Obala” u Sarajevu IV razred Učiteljske škole i Gimnazije “Obala” u Sarajevu I razred Učiteljske škole i Gimnazije “Obala” u Sarajevu III razred Prve gimnazije u Sarajevu I razred gimnazije u Zenici I razred gimnazije u Sarajevu III razred Srednje medicinske škole u Sarajevu IV razred Srednje medicinske škole u Sarajevu I razred Srednje medicinske škole u Sarajevu III razred Srednje poljoprivredno-veterinarske škole u Sarajevu I razred Srednje drvno-šumarske škole u Sarajevu IV razred Srednje trgovačke škole u Sarajevu I razred Gazi Husrev-begove medrese u Sarajevu


Stipendisti Fonda “Bošnjaci” u šk./ak. 2006/07. godini Red.br. Ime i prezime 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.

Smail Hašarić Alem Koluh Admira Suljkanović Lejla hfz. Fulurija-Tutić Vildana Ćerim Alma Džananović Najda Durmo Elma Hodžć Ajiša Eškić Selma Hodo Dženana Osmanović Nadira Kovačević Midhet Mujkanović Almedin Skopljaković Ajla Lutvić Samira Špago Edin Ušto Amila Hadžiabdić Hana Šačić Armina Fazlić Muhamed Bajramović Muhamed Čanić

Fakultet/Škola IV godina Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu IV godina Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu III godina Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu IV godina Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu II godina Prirodno-matematičkog fakulteta u Sarajevu II godina Fakulteta za saobraćaj i komunikacije u Sarajevu II godina Filozofskog fakulteta u Sarajevu III godina Ekonomskog fakulteta u Sarajevu I godina Medicinskog fakulteta u Sarajevu III godina Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja u Sarajevu IV godina Farmaceutskog fakulteta u Sarajevu II razred Gazi Husrev-begove medrese u Sarajevu II razred Gazi Husrev-begove medrese u Sarajevu IV razred Gazi Husrev-begove medrese u Sarajevu II razred Prve bošnjačke gimnazije u Sarajevu III razred Prve bošnjačke gimnazije u Sarajevu III razred Prve bošnjačke gimnazije u Sarajevu IV razred Prve gimnazije u Sarajevu II razred Učiteljske škole i Gimnazije “Obala” u Sarajevu II razred Učiteljske škole i Gimnazije “Obala” u Sarajevu II razred Behram-begove medrese u Tuzli VI razred Međunarodne osnovne škole u Tuzli

45


Stipendisti Fonda “Bošnjaci” u šk./ak. 2007/08. godini

Nahid Kovač, II godina Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu

Enes Habibović, IV godina Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu

Dževad Salihagić, IV godina Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu

Memfad Drkić, IV godina Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu

Muharem hfz. Šeperović, I godina Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu

Lejla Mehmedović, II godina Farmaceutskog fakulteta u Sarajevu

Vildana Čerim, III godina Prirodno-matematičkog fakulteta u Sarajevu

Alma Džananović, III godina Fakulteta za saobraćaj i komunikacije u Sarajevu

Mirnesa Selimović, II godina Filozofskog fakulteta u Sarajevu

Elma Hodžić, IV godina Ekonomskog fakulteta u Sarajevu

Ajiša Eškić, II godina Medicinskog fakulteta u Sarajevu

Selma Hodo, IV godina Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja u Sarajevu

Nadira Kovačević, III razred Gazi Husrev-begove medrese u Sarajevu

Midhet Mujkanović, III razred Gazi Husrev-begove medrese u Sarajevu

Samira Špago, IV razred Prve bošnjačke gimnazije u Sarajevu

Hana Šačić, III razred Učiteljske škole i Gimnazije “Obala” u Sarajevu

Nihad Hodžić, II godina Fakulteta Almedin Skopljaković, I godina sporta i tjelesnog odgoja Ekonomskog fakulteta u Sarajevu u Sarajevu

Fatima Karalić, III razred Gazi Husrev-begove medrese u Sarajevu

46

Ajla Lutvić, III razred Prve bošnjačke gimnazije u Sarajevu


Armina Fazlić, III razred Mirnela Golubović, III razred Muhamed Bajramović, III razred Učiteljske škole i Gimnazije “Obala” Srednje medicinske škole Behram-begove medrese u Sarajevu u Sarajevu u Tuzli

Muhamed Čanić, VI razred Međunarodne osnovne škole u Tuzli

Amina Bašalić, II godina Pedagoškog fakulteta u Sarajevu

Samira Devedžija, I godina Ekonomskog fakulteta u Sarajevu

Nadira Ćerimi, I godina Pravnog fakulteta u Sarajevu

Nudžejma Alibegović, I godina Pravnog fakulteta u Sarajevu

Arnela Bajrić, I godina Stomatološkog fakulteta u Sarajevu

Nezir Čaušević, III godina Šumarskog fakulteta u Sarajevu

Adnan Pezo, IV godina Medicinskog fakulteta u Sarajevu

Mirnesa Baručija, III godina Stomatološkog fakulteta u Sarajevu

Sumeja Fetić, III godina Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu

Adnan Krajčin, I godina Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu

Omer Dedović, I godina Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu

Adnan Sofić, I godina Ekonomskog fakulteta u Sarajevu

Sanida Duranović, IV godina Visoke zdravstvene škole u Sarajevu

Emir Agić, IV godina Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu

Mubera Ademović, I godina Filozofskog fakulteta u Sarajevu

Ifeta Džambegović, I godina Pravnog fakulteta u Sarajevu

47


Ajla Muratović, IV godina Ekonomskog fakulteta u Sarajevu

Mustafa Joldić, I godina Visoke zdravstvene škole u Sarajevu

Arijana Ibričić, I godina Filozofskog fakulteta u Sarajevu

Amila Hadžiabdić, I godina Pravnog fakulteta u Sarajevu

Halisa Lutvić, I godina Ekonomskog fakulteta u Sarajevu

Anisa Šetkić, IV godina Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta u Tuzli

Džejna Mustačević, II godina Medicinskog fakulteta u Tuzli

Rusmir Šerifović, I godina Medicinskog fakulteta u Tuzli

Amra Smailagić, I godina Elektroničkog fakulteta u Tuzli

Samed Bajrić, II godina Prirodno-matematičkog fakulteta u Tuzli

Adem Dedić, II godina Filozofskog fakulteta u Tuzli

Zlatan Husić, I godina Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta u Tuzli

Adela Halilović, I godina Medicinskog fakulteta u Tuzli

Selma Čehić, II godina Nastavničkog fakulteta u Mostaru

Mersiha Ahmetović, III godina Pravnog fakulteta u Mostaru

Amina Dedović, I godina Nastavničkog fakulteta u Mostaru

Almir Mujkanović, III godina Pravnog fakulteta u Mostaru

Aida Pehilj, II godina Pravnog fakulteta u Mostaru

Amela Ljubunčić, III godina Pravnog fakulteta u Mostaru

Ajla Jahić, I godina Pravnog fakulteta u Mostaru

48


Mirela Kebo, I godina Pravnog fakulteta u Mostaru

Nermina Frenjo, I godina Menadžmenta u Mostaru

Sanela Konjarić, II godina Nastavničkog fakulteta u Mostaru

Amra Pizović, III godina Nastavničkog fakulteta u Mostaru

Mirza Bratić, III godina Ekonomskog fakulteta u Mostaru

Selma Majanović, IV godina Ekonomskog fakulteta u Bihaću

Asima Aldžić, III godina Poljoprivrednog fakulteta u Bihaću

Edvina Bešić, I godina Pedagoškog fakulteta u Bihaću

Dalmir Jašarević, IV godina Tehničkog fakulteta u Bihaću

Amina Jašarević, II godina Ekonomskog fakulteta u Zenici

Sabina Hadrović, I godina Engleskog jezika u Zenici

Belma Beganović, I godina Zdravstvenog fakulteta u Zenici

Edin Skender, I godina Mašinskog fakulteta u Zenici

49


Stipendisti Fonda “Bošnjaci” u šk./ak. 2008/09. godini

Midhet Mujkanović, IV razred Gazi Husrev-begove medrese u Sarajevu

Vedija Karalić, II razred Gazi Husrev-begove medrese u Sarajevu

Armin Demir, I razred Gazi Husrev-begove medrese u Sarajevu

Nadira Kovačević, IV razred Gazi Husrev-begove medrese u Sarajevu

Vehida Suljić, IV razred Gazi Husrev-begove medrese u Sarajevu

Lejla Miso, I razred Prve bošnjačke gimnazije u Sarajevu

Meliha Selimović, II razred Prve bošnjačke gimnazije u Sarajevu

Haris Hrustanbegović, IV razred Prve bošnjačke gimnazije u Sarajevu

Anesa Hadžić, IV razred Prve bošnjačke gimnazije u Sarajevu

Amina Bralić, II razred Druge gimnazije u Sarajevu

Minela Maksumić, II razred Druge gimnazije u Mostaru

Semir Hajdarpašić, II razred Gimnazije “Dobrinja” u Sarajevu

Semina Jašarević, III razred gimnazije u Sarajevu

Merjem Brković, I razred Prve bošnjačke gimnazije u Sarajevu

Adnan Hromadžić, IV razred Elektrotehničke škole u Sarajevu

Almir Brkić, III razred Mašinske škole u Sarajevu

Lejla Balihodžić, III razred Medicinske škole u Sarajevu

Selmedina Hamzić, IV razred Medicinske škole u Sarajevu

Mirnela Golubović, IV razred Medicinske škole u Sarajevu

Vedad Jazvin, I razred Poljoprivredno-veterinarske i prehrambene škole u Sarajevu

50


Muhamed Bajramović, IV razred Behram-begove medrese u Tuzli

Muhamed Čanić, VII razred Međunarodne osnovne škole u Tuzli

Haris Veladžić, I godina Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu

Elvedin Bešlija, I godina Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu

Ammar hfz. Bašić, I godina Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu

Almedina hfz. Bojić, I godina Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu

Maida Brakan, I godina Pravnog fakulteta u Sarajevu

Džemka Hamza, I godina Pravnog fakulteta u Sarajevu

Lejla Karić, III godina Pravnog fakulteta u Sarajevu

Najda Smajić, IV godina Pravnog fakulteta u Sarajevu

Mejrema Abaz, IV godina Pravnog fakulteta u Sarajevu

Amer Smajkić, I godina Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu

Fatima Krupalija, I godina Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu

Dženana Muhović, I godina Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu

Nedis Dautbašić, I godina Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu

Adnan Delić, I godina Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu

Samira Špago, I godina Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu

Merid Lješnjanin, III godina Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu

Mirela Hadžić, III godina Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu

Edina Hakalović, V godina Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu

51


Lejla Ohranović, II godina Filozofskog fakulteta u Sarajevu

Ešrefa Hodžić, III godina Filozofskog fakulteta u Sarajevu

Azra Ribić-Mrkonja, VI godina Medicinskog fakulteta u Sarajevu

Jasmina Selimagić, V godina Medicinskog fakulteta u Sarajevu

Lina Rayan, V godina Medicinskog fakulteta u Sarajevu

Salem Malikić, I godina Prirodno-matematičkog fakulteta u Sarajevu

Aida Džafić, I godina Prirodno-matematičkog fakulteta u Sarajevu

Asmir Orić, I godina Prirodno-matematičkog fakulteta u Sarajevu

Alem Memić, II godina Prirodno-matematičkog fakulteta u Sarajevu

Lejla Batovac, III godina Ekonomskog fakulteta u Sarajevu

Zejfa Živalj, I godina Ekonomskog fakulteta u Sarajevu

Elma Šehić, I godina Ekonomskog fakulteta u Sarajevu

Merima Turajlić, I godina Građevinskog fakulteta u Mostaru

Nerma Muhić, I godina Fakulteta političkih nauka u Sarajevu

Belma Čolaković, III godina Fakulteta političkih nauka u Sarajevu

Subhija Hadžić, II godina Šumarskog fakulteta u Sarajevu

Adis Nuhić, I godina Fakulteta informacijskih tehnologija u Sarajevu

52

Nudžejma Alibegović, II godina Mufid Isaković, II godina Selma Valjevac, II godina Pravnog fakulteta Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja Fakulteta međunarodnih u Sarajevu u Sarajevu finansija i bankarstva u Sarajevu


Amila Hadžiabdić, II godina Pravnog fakulteta u Sarajevu

Ifeta Džambegović, II godina Pravnog fakulteta u Sarajevu

Nadira Ćerimi, II godina Pravnog fakulteta u Sarajevu

Adnan Krajčin, II godina Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu

Emir Agić, V godina Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu

Mubera Ademović, II godina Filozofskog fakulteta u Sarajevu

Arijana Ibričić, II godina Filozofskog fakulteta u Sarajevu

Mustafa Joldić, II godina Fakulteta zdravstvenih studija u Sarajevu

Arnela Bajrić, II godina Stomatološkog fakulteta u Sarajevu

Nezir Čaušević, IV godina Šumarskog fakulteta u Sarajevu

Adnan Pezo, V godina Medicinskog fakulteta u Sarajevu

Zineta Mujak, I godina Prirodno-matematičkog fakulteta u Sarajevu

Halisa Lutvić, II godina Ekonomskog fakulteta u Sarajevu

Rusmir Šerifović, II godina Medicinskog fakulteta u Tuzli

Adela Halilović, II godina Medicinskog fakulteta u Tuzli

Džejna Mustačević, III godina Medicinskog fakulteta u Tuzli

Amra Smailagić, II godina Elektrotehničkog fakulteta u Tuzli

Samed Bajrić, III godina Prirodno-matematičkog fakulteta u Tuzli

Adem Dedić, III godina Filozofskog fakulteta u Tuzli

Edvina Bešić, II godina Filozofskog fakulteta u Tuzli

53


Amina Kovačević, III godina Pravnog fakulteta u Tuzli

Zlatan Husić, II godina Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta u Tuzli

Amina Dedović, II godina Nastavničkog fakulteta u Mostaru

Selma Čehić, III godina Nastavničkog fakulteta u Mostaru

Sanela Konjarić, III godina Nastavničkog fakulteta u Mostaru

Ajla Jahić, II godina Pravnog fakulteta u Mostaru

Aida Pehilj, III godina Pravnog fakulteta u Mostaru

Mersiha Ahmetović, IV godina Pravnog fakulteta u Mostaru

Amela Ljubunčić, IV godina Pravnog fakulteta u Mostaru

Omer Dedović, II godina Građevinskog fakulteta u Mostaru

Hidajet Tuzlak, I godina Fakulteta humanističkih nauka u Mostaru

Nejra Dizdarević, I godina Ekonomskog fakulteta u Bihaću

Sanita Tiro, I godina Ekonomskog fakulteta u Bihaću

Samra Šahinović, II godina Ekonomskog fakulteta u Bihaću

Asima Aldžić, IV godina Biotehničkog fakulteta u Bihaću

Maida Velić, III godina Biotehničkog fakulteta u Bihaću

Elma Grbić, II godina Tehničkog fakulteta u Bihaću

Selma Mahmić, II godina Tehničkog fakulteta u Bihaću

Edita Hafurić, II godina Pedagoškog fakulteta u Bihaću

Kasema Ćeman, II godina Ekonomskog fakulteta u Zenici

54


Emina Kasap, III godina Ekonomskog fakulteta u Zenici

Lejla Brković, IV godina Ekonomskog fakulteta u Zenici

Ibrahim Indžić, I godina Pedagoškog fakulteta u Zenici

Sumeja Karalić, I godina Pedagoškog fakulteta u Zenici

Husein Dizdar, III godina Islamskog pedagoškog fakulteta u Zenici

Belma Beganović, II godina Zdravstvenog fakulteta u Zenici

Edin Skender, II godina Mašinskog fakulteta u Zenici

Vahdeta Garanović, I godina Amira Memić, II godina Islamskog pedagoškog fakulteta Islamskog pedagoškog fakulteta u Zenici u Zenici

Ajla Bešić, I godina Stomatološkog fakulteta u Banjoj Luci

55


Stipendisti Fonda “Bošnjaci” u šk./ak. 2009/10. godini

Salem Malikić, II godina Prirodno-matematičkog fakulteta u Sarajevu

Alem Memić, III godina Prirodno-matematičkog fakulteta u Sarajevu

Adnan Zahirović, II godina Prirodno-matematičkog fakulteta u Sarajevu

Irfan Glogić, III godina Prirodno-matematičkog fakulteta u Sarajevu

Hana Fatkić, II godina Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu

Sanel Galijašević, III godina Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu

Mediha Zukić, III godina Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu

Amra Džaferović, III godina Mašinskog fakulteta u Sarajevu

Meliha Mušanović, III godina Fakulteta za javnu upravu u Sarajevu

Fatima Omerspahić, I godina Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu

Muaz Sinanović, I godina Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu

Haris Veladžić, II godina Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu

Kemal Obad, III godina Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu

Nedžad Topalović, IV godina Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu

56

Muhidin Topčagić, III godina Sumeja Hasanspahić, III godina Fakulteta islamskih nauka Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu u Sarajevu

Bakir Čaušević, IV godina Farmaceutskog fakulteta u Sarajevu

Lejla Karić, IV godina Pravnog fakulteta u Tuzli

Eldar Ejubović, IV godina Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu

Semra Halilović, I godina Prirodno-matematičkog fakulteta u Tuzli


Sabina Nalbani, III godina Stomatološkog fakulteta u Sarajevu

Amina Jakubović, I godina Medicinskog fakulteta u Sarajevu

Silvija Šok, VI godina Medicinskog fakulteta u Sarajevu

Fatima Penava, II godina Medicinskog fakulteta u Sarajevu

Selmedina Hamzić, I godina Pravnog fakulteta u Sarajevu, Odjel u Srebrenici

Sabina Katana, II godina Pravnog fakulteta u Sarajevu

Džemka Hamza, II godina Pravnog fakulteta u Sarajevu

Maida Brkan, II godina Pravnog fakulteta u Mostaru

Arijana Aladžuz, III godina Fakulteta političkih nauka u Sarajevu

Ilmedina Salčin, I godina Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu

Dženana Muhović, II godina Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu

Mirela Hadžić, IV godina Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu

Sumeja Doljančić, I godina Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu

Amina Đonko, I godina Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu

Munira Mehić, I godina Elektrotehničkog fakulteta u Tuzli

Jasmina Selimagić, VI godina Medicinskog fakulteta u Sarajevu

Melita Durdžić, IV godina Stomatološkog fakulteta u Sarajevu

Merima Kadić, III godina Filozofskog fakulteta u Tuzli

Adila Omerović, III godina Prirodno-matematičkog fakulteta u Tuzli

Anesa Hadžić, I godina Ekonomskog fakulteta u Sarajevu

57


Elma Šehić, II godina Ekonomskog fakulteta u Sarajevu

Belma Čolaković, IV godina Fakulteta političkih nauka u Sarajevu

Merima Turajlić, II godina Građevinskog fakulteta u Mostaru

Nijaz Kadrić, III godina Šumarskog fakulteta u Sarajevu

Lina Rayan, VI godina Medicinskog fakulteta u Sarajevu

Mersudin Hadžić, V godina Medicinskog fakulteta u Sarajevu

Mirnes Delalić, III godina Fakulteta zdravstvenih studija u Sarajevu

Samir Prcanović, III godina Internacionalnog univerziteta u Sarajevu

Ilma Čaušević, VI godina Medicinskog fakulteta u Sarajevu

Nadira Kovačević, I godina Medicinskog fakulteta u Sarajevu

Midhet Mujkanović, I godina Filozofskog fakulteta u Sarajevu

Erna Grcić, II godina Filozofskog fakulteta u Sarajevu

Lejla Ohranović, III godina Filozofskog fakulteta u Sarajevu

Mirnela Golubović, I godina Veterinarskog fakulteta u Sarajevu

Amra Ibrahimović, I godina Veterinarskog fakulteta u Sarajevu

Mufid Isaković, III godina Fakulteta za sport i tjelesni odgoj u Sarajevu

Armin Demir, II razred Gazi Husrev-begove medrese u Sarajevu

Vedija Karalić, III razred Gazi Husrev-begove medrese u Sarajevu

Naida Fetić, III razred Gazi Husrev-begove medrese u Sarajevu

Hatidža Korić, III razred Gazi Husrev-begove medrese u Sarajevu

58


Samra Stabančić, IV razred Gazi Husrev-begove medrese u Sarajevu

Šerif Žužić, IV razred Gazi Husrev-begove medrese u Sarajevu

Izet Hodžić, II razred Prve bošnjačke gimnazije u Sarajevu

Muamer Kordić, II razred Prve bošnjačke gimnazije u Sarajevu

Azra Činjarević, III razred Prve bošnjačke gimnazije u Sarajevu

Elida Neković, III razred Prve bošnjačke gimnazije u Sarajevu

Fahrudin Brbutović, IV razred Prve bošnjačke gimnazije u Sarajevu

Ariana Delija, IV razred Prve bošnjačke gimnazije u Sarajevu

Merjem Brković, II razred Prve bošnjačke gimnazije u Sarajevu

Melisa Ahmetović, I razred Gimnazije u Bugojnu

Naida Hujić, I razred Ekonomske škole u Sarajevu

Remzija Aruković, I razred Druge gimnazije u Sarajevu

Amina Bralić, II razred Druge gimnazije u Sarajevu

Ahmed Čolić, III razred Elči Ibrahim-pašine medrese u Travniku

Semina Jašarević, IV razred Mješovite srednje škole u Kalesiji

Aida Ćurić, IV razred Mješovite srednje škole u Gračanici

Lejla Balihodžić, IV razred Medicinske škole u Travniku

Ibro Krajina, III razred Pete gimnazije u Sarajevu

Rijad Gvozden, III godina Akademije scenskih umjetnosti u Sarajevu

Edvina Bešić, III godina Filozofskog fakulteta u Tuzli

59


Merima Sulejmanagić, II godina Nudžejma Alibegović, III godina Muzičke akademije Pravnog fakulteta u Sarajevu u Sarajevu

Amila Hadžiabdić, III godina Pravnog fakulteta u Sarajevu

Ifeta Džambegović, III godina Pravnog fakulteta u Sarajevu

Adnan Krajčin, III godina Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu

Mustafa Joldić, III godina Fakulteta zdravstvenih studija u Sarajevu

Arnela Bajrić, III godina Stomatološkog fakulteta u Sarajevu

Adnan Pezo, VI godina Medicinskog fakulteta u Sarajevu

Samra Ćato, VI godina Medicinskog fakulteta u Sarajevu

Emina Fazlibegović, II godina Medicinskog fakulteta u Sarajevu

Džejna Mustačević, IV godina Medicinskog fakulteta u Tuzli

Amra Smailagić, III godina Elektrotehničkog fakulteta u Tuzli

Samed Bajrić, IV godina Prirodno-matematičkog fakulteta u Tuzli

Adem Dedić, IV godina Filozofskog fakulteta u Tuzli

Zlatan Husić, III godina Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta u Tuzli

Avdo Tukić, IV godina Elektrotehničkog fakulteta u Tuzli

Sandra Ikanović, III godina Akademije dramskih umjetnosti u Tuzli

Amila Halilčević, IV godina Tehnološkog fakulteta u Tuzli

Indira Isabegović, I godina Ekonomskog fakulteta u Tuzli

Hana Omerović, I godina Filozofskog fakulteta u Tuzli

60


Amina Dedović, III godina Nastavničkog fakulteta u Mostaru

Selma Ćehić, IV godina Nastavničkog fakulteta u Mostaru

Sanela Konjarić, IV godina Nastavničkog fakulteta u Mostaru

Aida Pehilj, IV godina Pravnog fakulteta u Mostaru

Omer Dedović, III godina Građevinskog fakulteta u Mostaru

Dženana Karahodžić, IV godina Pravnog fakulteta u Mostaru

Meliha Šemić, III godina Fakulteta za poslovni menadžment u Mostaru

Adna Juklo, II godina Kriminalističkog fakulteta u Mostaru

Sanita Tiro, II godina Ekonomskog fakulteta u Bihaću

Senija Bratić, II godina Ekonomskog fakulteta u Bihaću

Samra Šahinović, III godina Ekonomskog fakulteta u Bihaću

Elma Grbić, III godina Tehničkog fakulteta u Bihaću

Selma Mahmić, III godina Tehničkog fakulteta u Bihaću

Dženita Hubanić, I godina Tehničkog fakulteta u Bihaću

Edita Hafurić, III godina Pedagoškog fakulteta u Bihaću

Fatima Sedić, IV godina Pedagoškog fakulteta u Bihaću

Emina Kasap, IV godina Ekonomskog fakulteta u Zenici

Nadira Karalić, I godina Ekonomskog fakulteta u Zenici

Belma Beganović, III godina Zdravstvenog fakulteta u Zenici

Sumeja Karalić, II godina Pedagoškog fakulteta u Zenici

61


Džemila Alispahić, IV godina Pedagoškog fakulteta u Zenici

Alisa Salkić, III godina Pravnog fakulteta u Zenici

Vahdeta Garanović, II godina Husein Dizdar, IV godina Islamskog pedagoškog fakulteta Islamskog pedagoškog fakulteta u Zenici u Zenici

Mediha Varupa, I godina Islamskog pedagoškog fakulteta u Zenici

Erna Đogić, III godina Filozofskog fakulteta u Banjoj Luci

Amela Majstorović, II godina Pravnog fakulteta u Sarajevu, Odjel u Srebrenici

Senaida Jukić, II godina Ekonomskog fakulteta u Sarajevu, Odjel u Goraždu

62

Aida Muslimović, II godina Filozofskog fakulteta u Tuzli, Odjel u Travniku

Dževad Mehmedović, III godina Pravnog fakulteta u Sarajevu, Odjel u Srebrenici

Edina Hrvačić, III godina Šumarskog fakulteta u Sarajevu


Stipendisti Fonda “Bošnjaci” u šk./ak. 2010/11. godini

Sabahudin hfz. Hašić, I godina Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu

Husein hfz. Ajkunić, I godina Zahida hfz. Vračo-Čehić, IV godina Fakulteta islamskih nauka Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu u Sarajevu

Salem Malikić, III godina Prirodno-matematičkog fakulteta u Sarajevu

Hana Fatkić, III godina Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu

Adnan Zahirović, III godina Prirodno-matematičkog fakulteta u Sarajevu

Admir Greljo, IV godina Prirodno-matematičkog fakulteta u Sarajevu

Emina Zahirović, IV godina Pravnog fakulteta u Sarajevu

Asim Esmić, IV godina Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu

Sumeja Hasanspahić, IV godina Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu

Amela Žunić, IV godina Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu

Elvis Hodžić, IV godina Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu

Samir Zilkić, IV godina Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu

Fatima Omerspahić, II godina Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu

Midhet Mujkanović, II godina Filozofskog fakulteta u Sarajevu

Arnela Bajrić, IV godina Stomatološkog fakulteta u Sarajevu

Lejla Balihodžić, I godina Medicinskog fakulteta u Tuzli

Ajla Kahrić, I godina Arhitektonskog fakulteta u Sarajevu

Aida Ćurić, I godina Ekonomskog fakulteta u Tuzli

Adila Omerović, IV godina Prirodno-matematičkog fakulteta u Tuzli

63


Semina Jašarević, I godina Tehnološkog fakulteta u Tuzli

Samra Stabančić, I godina Prirodno-matematičkog fakulteta u Sarajevu

Nudžejma Nefić, I godina Ekonomskog fakulteta u Sarajevu

Amir Blažević, IV godina Filološkog fakulteta u Banjoj Luci

Mirnes Delalić, IV godina Fakulteta zdravstvenih studija u Sarajevu

Alisa Salkić, IV godina Pravnog fakulteta u Zenici

Munira Mehić, II godina Fakulteta elektrotehnike u Tuzli

Mevla Rahmanović, I godina Pravnog fakulteta u Tuzli

Nedžad Novalić, III godina Filozofskog fakulteta u Sarajevu

Majda Islamović, III godina Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu

Adel Mustafić, I godina Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu

Anesa Hadžić, II godina Ekonomskog fakulteta u Sarajevu

Elma Papić, II godina Ekonomskog fakulteta u Sarajevu

Armina Pračić, IV godina Pravnog fakulteta u Mostaru

Naida Okan, I godina Fakulteta političkih nauka u Sarajevu

Maid Poturović, III godina Mašinskog fakulteta u Mostaru

Lamija Šišić, II godina Pedagoškog fakulteta u Sarajevu

Almir Brkić, I godina Mašinskog fakulteta u Sarajevu

Amel Huseinović, I godina Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu

Neira Viteškić, I godina Fakulteta političkih nauka u Sarajevu

64


Emir Čolić, I godina Nastavničkog fakulteta u Mostaru

Maida Brkan, III godina Pravnog fakulteta u Mostaru

Zenur Trako, III godina Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu

Haris Muhedinović, I godina Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu

Sabina Nalbani, IV godina Stomatološkog fakulteta u Sarajevu

Ferida Durek, II godina Fakulteta humanističkih nauka u Mostaru

Fatima Hajdarević, III godina Prirodno-matematičkog fakulteta u Sarajevu

Mirela Vrbić, II godina Pedagoškog fakulteta u Sarajevu

Zinaida Beširović, III godina Ekonomskog fakulteta u Tuzli

Nermina Alić, VI godina Medicinskog fakulteta u Tuzli

Merima Sulejmanagić, III godina Muzičke akademije u Sarajevu

Nedim Uzunalić, III godina Prirodno-matematičkog fakulteta u Sarajevu

Azra Alijagić, I godina Medicinskog fakulteta u Sarajevu

Amra Ibrahimović, III godina Muzičke akademije u Sarajevu

Aida Papić, II godina Stomatološkog fakulteta u Sarajevu

Ermin Hodžić, II godina Prirodno-matematičkog fakulteta u Sarajevu

Emina Hodžić, I godina Prirodno-matematičkog fakulteta u Sarajevu

Arif Delibašić, IV godina Pravnog fakulteta u Zenici

Alisa Kobasica, III godina Adina Salčinović, I godina Ekonomskog fakulteta Fakulteta za saobraćaj i komunikacije u Sarajevu u Sarajevu

65


Vedad Čaušević, I godina Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu

Berina Malanović, I godina Arhitektonskog fakulteta u Sarajevu

Minela Balavac, II godina Fakulteta humanističkih nauka u Mostaru

Adem Haskić, IV godina Mašinskog fakulteta u Mostaru

Adis Nuhić, III godina Fakulteta informacijskih tehnologija u Mostaru

Dženan Omahić, II godina International Burch University u Sarajevu

Elzana Karahodžić, III godina Medicinskog fakulteta u Sarajevu

Fatima Ramić-Đerzić, II godina Filozofskog fakulteta u Tuzli

Ferisa Živčić, I godina Medicinskog fakulteta u Tuzli

Haris Subašić, I godina Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu

Ibrahim Indžić, II godina Pedagoškog fakulteta u Zenici

Indira Isabegović, II godina Ekonomskog fakulteta u Tuzli

Nadira Ćerimi, III godina Pravnog fakulteta u Sarajevu

Nađa Skaka, I godina Ekonomskog fakulteta u Sarajevu

Nejra Smajić, I godina postdipl. studija Pravnog fakulteta u Sarajevu

Nerma Muhić, III godina Fakulteta političkih nauka u Sarajevu

Sadeta Varupa-Pleho, I godina Prirodno-matematičkog fakulteta u Sarajevu

Delila Čengić, III godina Medicinskog fakulteta u Sarajevu

Uminaha Omerhodžić, I godina Pedagoškog fakulteta u Sarajevu

Tarik Jarkoč, II godina Medicinskog fakulteta u Sarajevu

66


Džemka Hamza, III godina Pravnog fakulteta u Sarajevu

Emina Bešlić, I godina Šumarskog fakulteta u Sarajevu

Ahmed Čelebić, III godina Filozofskog fakulteta u Sarajevu

Fahrudin Burić, III godina Filozofskog fakulteta u Sarajevu

Muhamed Šeremet, III godina Šumarskog fakulteta u Sarajevu

Vernes Kovač, II godina Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu

Zermin Mehić, II godina Fakulteta za kriminalistiku u Sarajevu

Merima hfz. Sinanović, I razred Behram-begove medrese u Tuzli

Emir hfz. Sinanović, I razred Behram-begove medrese u Tuzli

Enes Kriještorac, I razred Prve bošnjačke gimnazije u Sarajevu

Merjem Grbo, III razred Prve bošnjačke gimnazije u Sarajevu

Muamer Kordić, III razred Prve bošnjačke gimnazije u Sarajevu

Aiša Gadžo, II razred Prve bošnjačke gimnazije u Sarajevu

Elida Neković, IV razred Prve bošnjačke gimnazije u Sarajevu

Esma Zajimović, I razred Tursko-bosanskog koledža u Sarajevu

Hamida Bilalić, III razred Gazi Husrev-begove medrese u Sarajevu

Emina Mekić, III razred Gazi Husrev-begove medrese u Sarajevu

Naida Fetić, IV razred Gazi Husrev-begove medrese u Sarajevu

Azra Ugarak, III razred Gazi Husrev-begove medrese u Sarajevu

Lejla Korić, IV razred Gazi Husrev-begove medrese u Sarajevu

67


Neira Sijamhodžić, III razred Medrese ‘’Džemaludin Čaušević’’ u Cazinu

Amina Dervišević, III razred Medrese ‘’Džemaludin Čaušević’’ u Cazinu

Amira Ibišević, I razred Karađoz-begove medrese u Mostaru

Aldin Hero, I razred Karađoz-begove medrese u Mostaru

Amila Hadžiabdić, IV godina Pravnog fakulteta u Sarajevu

Mustafa Joldić, IV godina Fakulteta zdravstvenih studija u Sarajevu

Ifeta Džambegović, IV godina Pravnog fakulteta u Sarajevu

Erma Perenda, III godina Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu

Azra Ćemer, I godina Stomatološkog fakulteta u Sarajevu

Bega Karadža, I godina Prirodno-metematičkog fakulteta u Sarajevu

Kadina Drndo, I godina Šumarskog fakulteta u Sarajevu

Romano Kuduzović, I godina Akademije likovnih umjetnosti u Sarajevu

Tarik Fojnica, III razred Elči Ibrahim-pašine medrese u Travniku

Muhamed Suljić, IV razred Hatidža Mahmutović, IV razred Medrese ‘’Osman ef. Redžović’’ Medrese ‘’Osman ef. Redžović’’ u Visokom u Visokom

Aida Čakar, I godina Azra Mustafić, IV godina Senaida Jukić, III godina Prirodno-matematičkog fakulteta Pravnog fakulteta u Sarajevu, Ekonomskog fakulteta u Sarajevu, u Sarajevu Odjel u Srebrenici Odjel u Goraždu

68

Huso Alić, III razred Elči Ibrahim-pašine medrese u Travniku

Edvina Bešić, IV godina Filozofskog fakulteta u Tuzli


Zlatan Husić, IV godina Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta u Tuzli

Džejna Mustačević, V godina Medicinskog fakulteta u Tuzli

Merisa Brčić, III godina Mašinskog fakulteta u Tuzli

Zineta Mustafić, I godina Ekonomskog fakulteta u Tuzli

Elvedin Ibišević, III godina Elektrotehničkog fakulteta u Tuzli

Maisa Karić, II godina Ekonomskog fakulteta u Tuzli

Nadira Beširović, II godina Filozofskog fakulteta u Tuzli

Mustafa Dedić, III godina Pravnog fakulteta u Tuzli

Aida Muslimović, III godina Filozofskog fakulteta u Tuzli, Odjel u Travniku

Amina Dedović, IV godina Nastavničkog fakulteta u Mostaru

Omer Dedović, IV godina Građevinskog fakulteta u Mostaru

Edita Velić, I godina Fakulteta informacijskih tehnologija u Mostaru

Orhan Dumpor, I godina Građevinskog fakulteta u Mostaru

Meliha Šemić, IV godina Ekonomskog fakulteta u Mostaru

Aida Pelo, IV godina Nastavničkog fakulteta u Mostaru

Amra Kovač, III godina Pravnog fakulteta u Mostaru

Tina Balić, II godina Nastavničkog fakulteta u Mostaru

Nadira Karalić, II godina Ekonomskog fakulteta u Zenici

Melisa Šabanović, III godina Pedagoškog fakulteta u Zenici

Sandra Ikanović, IV godina Akademije dramskih umjetnosti u Tuzli

69


Vahdeta Garanović, III godina Islamske pedagoške akademije u Zenici

Sumeja Karalić, III godina Pedagoškog fakulteta u Zenici

Irmela Mekić, II godina Islamske pedagoške akademije u Zenici

Albina Mehičić, III godina Pravnog fakulteta u Zenici

Rusmira Čajdin, II godina Pedagoškog fakulteta u Zenici

Ramiza Mešinović, II godina Islamske pedagoške akademije u Zenici

Amela Čančar, I godina Pedagoškog fakulteta u Zenici

Edita Hafurić, IV godina Pedagoškog fakulteta u Bihaću

Šejla Delić, I godina Pedagoškog fakulteta u Bihaću

Naida Velić, III godina Pedagoškog fakulteta u Bihaću

Lejla Kišmetović, I godina Pedagoškog fakulteta u Bihaću

Senija Bratić, III godina Ekonomskog fakulteta u Bihaću

Amra Bajrić, IV godina Pedagoškog fakulteta u Bihaću

Amra Šahinović, III godina Ekonomskog fakulteta u Bihaću

Azra Halilić, IV godina Pedagoškog fakulteta u Bihaću

Jasmin Spahić, I godina Poslovne informatike u Banjoj Luci

Sanela Halilić, III godina Pravnog fakulteta u Banjoj Luci

Harun Šabanović, I godina Ekonomskog fakulteta u Brčkom

70


Potpisivanje Ugovora o stipendiranju u periodu od 2007. do 2010. godine

71


t go godi dina dina n rad ada u miisi siji ijiji zna nanjja i ppoods dstitica icaannjja naa dob obro bro de deset seet go godi dinna na radda u miisi siji ijij zna nanj nja i po podds dstitica dsti canj ca nja naa dob obro r de deseet goodi dinaa rad dina ada da u miisi sijiji a i pod odst odst stic stic icannjjaa na do dobr broo de dese esett go godi dina na rad adaa u mi misi sijiji zna nanj nja i po podst pods dsstitica canja nja na dobro nj oobbroo de dese seet goodi set dina na raadda da u misi miisij m sijiji zna si nanjja i po pods dsttiticanj caanj nja na nja na o deese sett go godi dinaa radda u mi misi sijiji znaanj si njaa i po pods dstititica ds canj ca njaa na nj n dob obro roo de dese seet ggoodi d na rad adda u mi misi s jiji zna nanj njaa i poods nj dstititica c nj nja ja nnaa dob obroo de deset godi good na rad ada da u zna nanj n a i po pods dsstitica caanjaa na dobbro de dese dese sett go godi dina di na radaa u mi missi siji znaanj siji njaa i poods dstitiiccaanj anj njaa nnaa doobbrroo de desset ggoodi dinna rad ada u mi m siji zna nanj n a i po pods ddsstiticca canj na o roo de ob dese sett godi goodinaa radda u mi m si s jii znnaanj n a i po p ds dstitica canj nja na n dobbro de dese sett gooddiinnaa rad ada u m miisi s jij znaanj nja i poods dstica ttiica canj njaa nnaa dobro nj obroo de ob dese eset et goodi dina n radda na sijjii zna si nanja nja i po nj p dst dstica ds tica canj njaa nnaa dobro nj ro deese set go goddiinaa raadda u mi m ssiijij znaanj n a i ppoods dstititccaanj njaa naa dob obro ro deese set go godi dinaa raadda u m di miisi sijiji znanj siji naanj njaa i poodst dsstiticaanj njaa obro ob roo de d se sett go godi dina na radda u mi na misi sijijiji zna nanj njaa i po pods odsti dstitiica ds canja ca njja na na dobbroo de d se set go set godi dina dina na rad ada u mi ada misi sijiji znaanj n a i po podds dstiiccaanjja naa dobbroo de d set seet goodi dina na rada na adda siiji zna nanj njaa i po pods dsstiticcaanj nja naa dob o ro ro deese s t godi godi go dina na rad a a u miisi s jij zna nanj njaa i pods poodsstitica ticaanj njaa na dob obro brroo de d se sett ggooodi dina di naa rad ada u misi misi sijijij zna n njja i po pods dstititica c nj ca na obbro r ddeeese sett go se goddiina n rad ada u mi ada misi sijiji zna nanj njaa i po nj pods ods dstititica canj ca anj n a naa dobro obbroo deese sett goodi dinaa radda u m dina miisi s jiji znnaanj njaa i po poddsstitica canj nja naa dob obro bro ro deeseet godi godi go d naa rada adda siji si ijij zna naanjja i podsstit ca canj nja na nja nj n doobbro de d se sett go godi dina na rad ada u mi misi s ji znaanjja i po si pods d tiiccaanj nja nnaa dob obro roo deese sett goodi dina ina na radda u misi missiiijijiji zna nanj nja ja i ppoods dstitica canj njaa nj obbroo de obro d seet goodina diina n rad a a u misi miisiijiji znaanj nja i po p dsstit ca canja nja nnaa dob nj o ro de deseet go godi dina di naa radda u m miisiijii znanj nnaanjja i po pods dstitiica ds canj anj njaa na na dob obrroo ddeese obro set ggooddiinnaa radda s ji zna si nanjja i po p ddsstiicaannjja naa dob obro ro ddeese sett godi goodina diina rad ada u mi misi s jjii zna si nanj nja i pods nj poods dstitica tiica canj n a na nj n dobro obro deese ob set go g di d naa radda u mi misijij znan nanj na nja i po pods dstiticannjja obro ob roo de desett go godi dinaa rad di a a u miisi s jii znaanjja i pods pods po dsticaanja nja na dob obroo deese s t go godi dina na radda u mi na misi sijijiji znaanja nja i ppoodsstit ca canj n a na nj na dob o ro ro deeset goodi d na n rad adaa sijijij zna si nanjja i ppoods d tica titica cannja nja naa dobro obbro ro deeseet ggoodi dinnaa rad ada u misi sijii zna nanj njaa i po nj podsstitica caanj canj njaa naa dob obro rroo de d seet go godi dinaa

72


deeseet godi goodi dina n rada ada u mi ad misi isi sijijij zna nanj nja i po pods ods d titica ica c nj nja ja na na dob obro broo de d se set go godiinnaa radda u mi misiijij znaanj n a i po pods d titica ds canj nja naa dob nja nj obro bro de deset seet goodina inaa radda u znan zn annja anj ja i poddst stic ica can anja na ddoobro anja bbrro de deset dese seet god goodi dina na rad a aum miisi sijijiji znnaanj n a i po poddsstitica ica canjja na na dob obro bro ro de deset set go se godina godi dina rada ada u mi ad misi misi s jiji znaanj nja i po nja pod ods dstitica ica canj nj nj dobr do bro de br d se sett goodi d na raadddaa u misi misiijij zna mi nanj nja i po nja pods dsstitica dst canjja naa dob canj obro roo ddeese sett godi goodi dinna radda u mi m si s jiji zna n nj nja ja i po pods d ticaanjja naa dob obroo de dese sett ggoodi se dina naa ra misi mi sijiji znnaaanj njja i po pods dstititiccaanj n a naa dob obro rroo de dese seet ggoodi dina radda u misi miisijijii zna nanj njaa i po podsti dsstitica canj ca njja na dob nja obro roo de dese set go godi dina di naa rad a a u miisi siji zna sij nanj nja ja i ppoodsstiic naa dobro obro de ob desseet go godi diinnaa rad ada da u mi m si sijjiji zna nanj nnjja i po p ds dsttiticaanj n a na dob o roo de deseet go dese g dina dina na rad ada da u miisi sijijii znaanj n a i po pods dsstit ca canj nja na nj na dobro obbro de dese set go set se godi dina di naa u mi m si sijiji zna nanj njja i ppoods dstitica canj njja na dobro obbroo dese des t goodi d na rad adaa u mi misi siji si iji zna nanj njaa i ppoodsstitica nj c nja njja naa dob obro roo deese set go godi dina di naa rad adaa u mi misi sijiji zna nanj n a i pod nj podstiic na dobbroo deese s t gooddiinnaa rad adaa u mi misi siijijii znaanj si njaa i po podstiica c nj nja na na dob obro des ddeeset ggoodi dina na rad ada da u m miisi isi sijjii zna nanj anj n a i po pods dstitica c nj njaa na n dob obro roo de d set seet go godi dina di naa u mi misi sijijiji znnaanj si njaa i po pods ods dstititica canj ca njaa naa dob nj obro broo deesseet goodi dinaa rada dina adda u mi misi sijij zna nanj njaa i poods dstititica caanj n a nnaa dob obro ro deese set godi ggoodi dina na rad ada u mi misiji siijiji zna nanj njaa i po nj pods dstic titic naa dob obro r de dese ese s t go godi dina naa raadda u mi misi s jij zna nanjja i po nanj pods d tican ccaanj nja nnaa dob obro dese deese s t go godi dina n rad na ada da u mi m si sijij znnaanj n a i po pods dstititica ds canj ca canj njaa na n dobbro ddeeese sett go godi diina dina u miisi sijijij znaanj n a i ppoods dsttiicanj dsti nja na na dobro obbroo de dese eset set go se goddiinaa rad ada u mi misi isi sijiji znaanj njaa i po pods dstitica cannjjaa na ca na dobbro ro de desseet go dese godi dina ina na raadda u m miisi siji ijiji znnaanj anja i po pods dstititic naa dobro obro ob ro dese deese set go godi dinaa rad di adaa u mi misi sijjii zna nannjja i po podsti s icanj caanjja na na dobbro ro de dese esett godi ggoodi dina n radda u mi na m si s jiji zna nanj anj nja i poodsstic nja titica canjja naa dob canj o ro deese s t go godina god dina di n u misi misiji mi siijij zna nanj njja i ppoods dst stiticaanjja na na dobbro ro de desseet go g di dina na rad ada da u m miisi siji ijiji znnaanj nja ja i poods dstitica caanj njaa naa dobbro ddeeset set goodi se d naa raadda u mi misi s jij zna si nanj njja i pods podssttiic po ic naa dob obro broo dese dese de s t go godi d nnaa rada adda u mi misi isi s ji zna nanjja i po pods dsstitica ticaanj njaa naa dob obro broo de dese ese set godi dina dina na rad a aum miisi sijiji zna nanj n a i po poddsstitica caanjja na dob canj obro roo des dese de s t ggoodi se d na na um miisiji zna nanj nja i poodst nj dsstitica canj njaa nnaa dob nj o ro ro de deseet ggooodi d na di n rad adaa u mi m si sijijiji znnaanj anj nja i pods nja podsti dstiticcaanj ds njaa na dob obro ro de dese seet go godi dina di na

EDUKACIJA STIPENDISTA

73


ond “Bošnjaci“ je za svoje stipendiste u nekoliko n navrata organizirao tribine i seminare na aktuelne i druš dr društveno uštv tvee korisne teme. Organizacijom ovih tribina željeli smo pota po takn knut ut mlade na snažniji društveni angažman. potaknuti Javn Ja vnaa tr trib ibin inaa na temu Restitucija održana je 20. 05. 2004. godine u Javna tribina Sa je P ed a su bili prof. dr. Mustafa Begić i mr. Esad Bukalo. Sarajevu. Predavači Razgovaralo se o osnovnim načinima povrata vakufske imovine koja je oduzeta Islamskoj zajednici u procesu nacionalizacije privatne imovine provedene u prvim godinama vladavine komunističkog režima. Jedno od gorućih pitanja za reintegraciju i dalji ekonomski napredak Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini je provođenje Seminar za stipendiste održan u prostorijama restitucije oduzete imovine, ali CLPU-a, Sarajevo, 2010. godine restitucije koja bi se zasnivala na


standardima usvojenim u svijetu. Ovo znači da ukoliko oduzeta imovina fizički postoji tada treba da se izvrši povrat te imovine ranijem vlasniku, osim u izuzetnim slučajevima kada bi povratom bili narušeni vitalni interesi države. Tada izvorni vlasnik treba dobiti pravičnu novčanu ili odgovarajuću Seminar za stipendiste održan u prostorijama naturalnu kompenzaciju. Za CLPU-a, Sarajevo, 2010. godine ovakav proces restitucije potreban je okvirni državni zakon na čijem donošenju Islamska zajednica Bosne i Hercegovine insistira već dugi niz godina. Predavanje na temu Kritika Darvinove teorije održano je 11. 06. 2004. godine u Bihaću, a predavač je bio prof. dr. Faris Gavrankapetanović. Prisutnim stipendistima Fonda “Bošnjaci“ predavač je ukazao na osnovne uzroke popularnosti ove teorije o nastanku vrsta među naučnicima Zapada, ali se i osvrnuo na brojne propuste koje ona u sebi sadrži što će u skorijoj budućnosti dovesti do njenog konačnog odbacivanja od strane istinskih naučnika. Stavljajući čovjeka u Seminar za stipendiste održan u prostorijama Behram-begove biblioteke, Tuzla, 2010. godine rang sa životinjskim svijetom te posmatrajući njegov razvoj kao puku slučajnost, pobornici ove teorije su inspirisali neke mračne umove za najveća zlodjela počinjena u historiji ljudskog roda. Jedino ispravno tumačenje čovjekovog nastanka daje vjera. Smatrajući cijeli svemir pa i samog čovjeka Božijom kreacijom, koja je stvorena sa određenom misijom, vjernik uspijeva osmisliti svoj ovozemaljski život i vrijeme koje mu je dato utrošiti čineći dobra djela. Jedino u vjeri ljudi mogu pronaći smisao života u ovom vremenu kada se kroz različite dogmatske teorije pokušava nametnuti ateizam kao vodeća Seminar za stipendiste održan u prostorijama CLPU-a, Sarajevo, 2010. godine ideologija. 76


Dana 22. i 23. maja 2010. godine u Sarajevu u prostorijama Centra za lično i profesionalno usavršavanje i u Tuzli u prostorijama Behrambegove biblioteke Fond “Bošnjaci” u saradnji sa CLPU organizovao je seminare za stipendiste Fonda na teme: Pisanje poslovne biografije, poslovna korespondencija i razgovor za Seminar za stipendiste održan u prostorijama posao i Teorije i tehnike motivacije u Behram-begove biblioteke, Tuzla, 2010. godine savremenim organizacijama. Organizovanje ovih seminara preporučili su stipendisti koji su nailazili na različite probleme prilikom prijava na konkurse za posao. Na ovim seminarima sudjelovalo je 56 stipendista Fonda, kojima su na kraju uručeni certifikati, potvrde o učešću na seminarima i CD-ovi sa materijalima seminara.

77 77


Pisma stipendista Esselamu alejkum! Ovim e-mailom želim da vam se zahvalim što sam bio vaš stipendista, odnosno stipendista “Bejtuzzekata” iz Kuvajta, tokom tri akademske godine. Izuzetno mi je drago što sam baš od vas dobio stipendiju, jer vi ste bili moja nafaka poslana od dragog Allaha, dž.š. Prvi put kada sam aplicirao za stipendiju, nisam se ni nadao da ću je dobiti. Mislio sam samo da je to još jedan uzaludan pokušaj i prikupljanje obimne dokumentacije, ali hvala Allahu, dž.š., uspio sam postati vaš stipendista. Vaša stipendija mi je mnogo pomogla u školovanju. Nakon što sam počeo dobivati stipendije, od roditelja više nisam tražio novac za školovanje, a ni za džeparac. Uvijek sam imao novac i čak sam uspio u više navrata da kupim neke korisne stvari svojim roditeljima, jer su primanja mog oca minimalna. Uspio sam završiti studij matematike i već mi je došla nova nafaka, a to je plaćeni doktorski studij u Sloveniji. Nadam se da će umjesto mene doći neki novi student kojeg ćete obradovati i koji će znati iskoristiti svoju stipendiju na pravi način. Da vas dragi Allah, dž.š., obilato nagradi za vaš trud i djelo koje činite. Vaš bivši stipendista, Samed Bajrić (Završio Prirodno-matematički fakulteti u Tuzli)


Poštovani, Biti student u Bosni i Hercegovini je aktivnost koja zahtijeva mnogo truda, ali i sredstava. Ti zahtjevi posebno dolaze do izražaja kada se radi o studentima koji potječu iz mjesta koja su udaljena od grada u kojem studiraju. Kupovina knjiga, pronalazak smještaja, uklapanje u novu sredinu su samo neke od poteškoća s kojima se susreću fakultetlije u našoj zemlji. Ako uzmemo u obzir cjelokupnu ekonomsku situaciju u Bosni, onda će nam biti jasno koliko je teško roditeljima da osiguraju prihvatljiva sredstva za optimalan život svojih najmilijih. Pored svega navedenog, srca nekih ljudi su postala osjetljiva na teškoće s kojima se susreću oni koji nastoje pobjeći od banalnosti i u okrilju knjige pronaći smisao života. Jedna takva skupina plemenitih ljudi pokrenula je organizaciju poznatu pod imenom Fond “Bošnjaci” koji, Bogu hvala, olakšava život srednjoškolcima i studentima pomažući im da prebrode egzistencijalne poteškoće s kojima se susreću, te na taj način ostvare uvjete za normalno školovanje. Koliko bi samo mladih Bošnjaka i Bošnjakinja ostalo uskraćeno osnovnog prava na školovanje koje će im omogućiti život lišen materijalnih poteškoća da nije ovog i sličnih fondova? Budući da ste meni i nekolicini mojih prijatelja omogućili da se posvetimo nauci i ne razmišljamo o poteškoćama materijalne prirode, srdačno Vam se zahvaljujem i molim Uzvišenog da Vaša srca učini iskrenim u ovom plemenitom naumu i da Vam da snage da ustrajete u ovom poslu vrijednom hvale. S poštovanjem, Husein hfz. Ajkunić (Student I godine Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu)

Ovom prilikom se zahvaljujem Fondu “Bošnjaci” za stipendiju koju sam primala tokom studija. Prije pet godina sam uspješno završila Elektrotehnički fakultet u Sarajevu. Trenutno sam zaposlena u “Energoinvestu” kao inžinjer projekta u Sektoru za komunikacije. Student sam postdiplomskog studija na istom fakultetu, Odsjek za telekomunikacije. U vremenu kada je novac skoro osnovni pokretač školovanja, uz ambicije koje sam imala i vašu stipendiju, kroz studij sam prošla bez poteškoća. Još jednom se iskreno zahvaljujem i nadam se da ćete nastaviti jednako uspješno kao i do sada nagrađivati, pomagati i stimulisati vrijedne studente. Edina Kadrić (Završila Elektrotehnički fakultet u Sarajevu) 79


Esselamu alejkum! Ponosim se što sam jedna od stipendista ove poštene i nadasve nekorumpirane Fondacije. Živimo u dobu kada se većina stvari vrti oko novca te ljudi zaboravljaju one prave, istinske vrijednosti života i življenja. Ljudi postaju stranci, kako sebi, tako i drugima. Mito i pohlepa učine svoje, učine da talent i znanje malo ko cijeni. Ovi ljudi su prepoznali nadarene studente koji studij ne shvataju olahko, prepoznali su studente kojima je stalo do znanja i pravednosti. Kao ključnu riječ navela bih znanje, jedan od najvažnijih uvjeta prilikom apliciranja za stipendiju. Postavlja se logično pitanje: Ko to ovu riječ koristi tek kao masku, a ko poštuje svu veličinu i sjaj, ponos njenog značenja? Jedino znanjem možemo uspjeti, možemo se oduprijeti propadanju našeg naroda i naše države koja ima mnogo mladih, pametnih i savjesnih ljudi. Štela je čudna riječ, riječ koja ne zaslužuje mjesto u rječniku, ali nažalost za neke ona predstavlja vlastiti identitet. Ovdje ću, ponosno, navesti prednost Fonda “Bošnjaci” u odnosu na ostale, korumpirane i nepravedne. Ne bih nikoga imenovala, prepoznat će se sami. Stipendija svakom studentu predstavlja izvrsnu pomoć tokom studija, kao i određeni vid samostalnosti i motivacije, spremnosti da ide dalje te uspije u životu. Ovo je Fond koji podržava znanje, upornost i dobre ocjene. Vjerovatno vođeni izrekom: Moje je samo ono što sam dao! - ovi ljudi čine pravu stvar, dobro djelo koje studenti znaju cijeniti. Ja ga cijenim i zbog toga pišem ovaj esej. Želim da svi, koji budu u prilici pročitati ove moje riječi, znaju da u Fondu “Bošnjaci” nema štele, da je jedina štela rano ustajanje, redovan odlazak na predavanja, danonoćno učenje, pravovremeno polaganje ispita, te nadasve upornost i želja za znanjem. Student treba biti odgovoran, svjesno izvršavati svoje zadatke i obaveze, ne smije dozvoliti da mu vrijeme prođe uzalud. Život je lijep onoliko koliko ga mi učinimo lijepim. Uvidjevši stanje u Bosni i Hercegovini, većina mladih ljudi odustaje od svojih snova, zatvara se u neki svoj pesimistički krug. Znaju da je nešto unaprijed plaćeno te gube motivaciju. To je naša tužna, ali nažalost, istinita stvarnost. Da postoji više ovakvih fondova koji bi podupirali rad i trud mladih ljudi, i mi bismo se mogli nazvati liderom kao i većina svjetskih velesila. Svi ljudi su jednaki i svi zaslužuju jednake prilike. Razlika se stvara u trenutku kada propuste ili pak svjesno ili nesvjesno izgube neku priliku. Meša Selimović je rekao: Hiljadu je prilika u životu, ne moraš svaku da uhvatiš. Ali, bar možeš da se potrudiš da većinu dobrih prilika uhvatiš. Ova stipendija je jedna od tih i nadam se da će ovaj esej inspirisati mlade ljude da tragaju za znanjem te tako uspiju u životu. Svaki trud se na kraju isplati! Fond “Bošnjaci” je prepoznao te vrijednosti i u ime svih stipendista iskreno vam se zahvaljujem! Svako dobro! Esselamu alejkum, Minela Balavac (Student II godine Fakulteta humanističkih nauka u Mostaru) 80


Pismo zahvale Fondu ‘‘Bošnjaci’’ od studenata Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu Ovim pismom, mi studenti Fakulteta islamskih nauka iz Sarajeva, želimo izraziti zahvalnost Fondu ‘‘Bošnjaci’’ i svim zaposlenicima Fonda na stipendiji koju su nam dodijelili kao znak podrške, ali i ukazanog povjerenja. Ova stipendija nam svima mnogo znači. Prije svega, važna nam je iz razloga što znamo da ima neko ko misli na nas studente i na naše potrebe, a i što je za nas još važnije, pruža nam moralnu podršku koja nas podstiče da i dalje postižemo dobre rezultate kao i dosad. Osjećamo odgovornost i obavezu da se još bolje i predanije posvetimo studiranju te tako opravdamo dato povjerenje, a i ispunimo obećanje koje smo dali prilikom potpisivanja Ugovora. Još jednom izražavamo zahvalu i zadovoljstvo što sarađujemo sa jednom ovako uspješnom organizacijom kakva je ova. Studenti Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu: Zahida hfz. Vračo-Čehić, Husein hfz. Ajkunić, Sabahudin hfz. Hašić, Sumeja Hasanspahić, Fatima Omerspahić, Amela Žunić, Elvis Hodžić, Asim Esmić i Samir Zilkić. U Sarajevu, 09. 02. 2011. godine

8811


Stipendisti Fonda - uspješni Bošnjaci Želim se zahvaliti Fondu “Bošnjaci“ na dodijeljenoj stipendiji koja je pomogla moje uspješno studiranje na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu. Zaista je lijep osjećaj znati da postoje fondovi koji pomažu i motiviraju studente u njihovom školovanju, te se nadam da ću u budućnosti biti u prilici da nesebično prenesem svoje znanje i pomognem talentovanim učenicima i studentima. Agić Emir Emir Agić, osnivač i direktor informatičke firme (Završio Elektrotehnički fakultet u Sarajevu) “Lampa Studio” u Sarajevu Nakon uspješno završenog Medicinskog fakulteta, Univerziteta u Sarajevu, želim se od srca zahvaliti Fondu ‘’Bošnjaci’’ na njihovoj velikodušnoj finansijskoj podršci, koja je uvijek itekako dobro došla tokom studija. Na ovaj način Fond ‘’Bošnjaci’’ ohrabruje, motiviše i daje stimulans svima koji su ambiciozni na svom putu edukacije. Pomogli ste meni i drugim talentovanim studentima. Vaša humanost je velika, a nadam se da će i moja biti velika, nesebična i uspješna. Dr. Silvija Šok Dr. Silvija Šok, Klinički centar Univerziteta (Završila Medicinski fakultet u Sarajevu) u Sarajevu

Poštovani, Želim da vam zahvalim na podršci u 2007/08. godini u vidu stipendije, u iznosu od oko 1.700,00 KM. Pomogla mi je da lakše završim studije u Tuzli na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu sa prosjekom 8,50, a na taj način i da dođem do posla, koji sad obavljam kao pripravnik logoped i surdoaudiolog u Centru za slušnu i govornu rehabilitaciju. Također mi je pomoglo da ostvarim svoj san, da radim kao tumač znakovnog jezika za gluhe i to na nekoliko TV stanica. Anisa Šetkić, privpravnik logoped i surdoaudiolog u Centru za slušnu i govornu rehabilitaciju Iskreno zahvaljujem, Anisa Šetkić (Završila Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet u Tuzli) 82


Zovem se Lejla Fulurija-Tutić. Rođena sam 27. 04. 1983. god. u Jajcu. Osnovnu školu sam završila u Travniku 1998. godine. Iste godine upisala sam Gazi Husrev-begovu medresu i završila je s odličnim uspjehom 2002. godine. Hifz Kur’ana položila sam 2003. godine, a na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu diplomirala sam 2009. godine. Zaposlena sam u Gazi Husrevbegovoj medresi kao profesorica odgajateljica, gdje vodim dvije odgojne grupe. Lejla hfz. Fulurija-Tutić, profesorica odgajateljica u Gazi Husrev-begovoj medresi u Sarajevu Tokom studiranja na Fakultetu islamskih nauka dvije akademske godine bila sam stipendista Fonda “Bošnjaci’’. Ova pomoć bila mi je vrlo dragocjena i pomogla mi je da blagovremeno okončam svoje studentske obaveze. Stoga čelnim ljudima ovog Fonda želim izraziti duboku zahvalnost i zaželjeti im mnogo uspjeha i u narednom periodu. Srdačan selam, Lejla hfz. Fulurija-Tutić (Završila Fakultet islamskih nauka u Sarajevu) Zovem se Lina Rayan, po zanimanju sam doktor medicine. Tokom školovanja ostvarila sam prosječnu ocjenu 9.03. Dvije akademske godine sam bila stipendista Fonda “Bošnjaci”. Ta stipendija je značila mnogo u svakom aspektu, ali za mene lično predstavljala je moralnu satisfakciju, jer je postojao neko ko je prepoznao moj rad i trud tokom školovanja. Osim što sam je doživljavala kao nagradu za dotadašnji rad, tu stipendiju sam doživjela i kao motivaciju za nastavak rada, za postizanje novih i boljih uspjeha, kako u školovanju, tako i u životu. Zahvalna sam ljudima koji na ovakav način pomažu obrazovanju našeg naroda, Dr. Lina Rayan, Klinički centar Univerziteta u Sarajevu jer je to moralna obaveza i dužnost svakog dobrog čovjeka. Moja obaveza je da, kada to budem u mogućnosti, nastavim ovu prelijepu, a prije svega humanu tradiciju - da pomognem Fondu novčano i na taj način dam svoj doprinos u obrazovanju mladih ljudi, čiji trud treba prepoznati i nagraditi. Lina Rayan (Završila Medicinski fakultet u Sarajevu) 83


t go godi diina dina n rad a a u miisi siji ijjii zna n njja i po podds dstitica icaannjja naa dobbro ddeeset seet go goodi diinnaa radda u miisi siji iji znanj nja ja i po podds dstitica canj njja na dob obro de dese sett go godi dinaa radda u miisiijjii dina a i pod odst stic ticcannjaa na do dobr broo de br dese dese sett go godi dina na radda u misi miisiijiji znanj nnaannjja ja i po poods dstitica ds canj nja na nja na doobbroo deese set goodi d nnaa rad ada da u mi mis isi sijiji zna nanj nja ja i po pods dsttica ica canj n a nnaa nj o deeseet goodi dinaa rad adaa u mi m si sijiji zna nanj njja i po pods dstiticaanj ds njaa na n dobro oobbroo de d se set godi ggoodi d na rad adda u mi m si s jjii zna nanj njaa i pods nj poods dstit ca c njja na na dobbroo de d seet go godi dina raadda u zna nanj n a i po pods dsstitica caanjaa na na dobbro de dese s t gooddiinaa radaa u mi misi siji znaanj siji njaa i po pods dsstica dst c nj njaa na na doobbrroo de dese seet go g di dinna radda u mi misijij zna nanj n a i ppoodstitica ticanj caanj na obro ob roo de dese sett ggooddiinaa radda u mi misi s jii znnaanjja i po p dsti dstica ds c nj ca njaa na dobbro de deseet ggoodi dina innaa rad a a u misi misi mi sijiji zna nanj nja i po nj pods dsstitica caanj njaa nnaa doobbroo deesseet go godi d na radda di sijiji zna si nanj nja i po nja p ds dsttitica canj njaa nnaa dob nj obro r de dese s t go godi dinaa rad adaa u mi missiijjii znaanj nja i pods d titicaannjja naa dob obro r de dese seet go g ddiinaa raadda u mi misi sijiji znanj sij si naanj n a i poodsstitcaanj njjaa obro roo de d se sett go godiina na radda u misi misi mi sijiji znnaanj njaa i po pods oddssttiicaanj njaa na na dobbroo deese set go set godi din ina rad ada u mi m si sijiji znanj naanja i poods dstiicaanjja na dsti na dobbro de d set seet go godi dina nnaa rada adda siiji zna nanj njaa i po pods dstititica ds canj nja nnaa dob nj obrroo de dese s t go godi ddiina raadda u miissiijij zna nanj nanj njaa i pods poodsti dssttiicanj caanja na na dob obrro ro ddeese sett ggooddiinaa radda u mi misi misi sijijij zna n njja i po pods d titica tica c nj na obbro de dese s t goodi se d na rad ada u m ada miisi sijii zna siji nanj nja nj ja i ppoods dstititica ica canj anj njaa naa dob obro roo deese sett go godina dinaa rad di ada da u m miisi isi s jiji znaanja nnjja i poods d titica canja njja na n dob obrroo dese deeseet go godi d naa rada adda siji si ijij znaanja ja i po podsti dsstit ca cannj nja nnaa dobbro r ddeese sett go godi dinaa raadda u mi misi s jiji znaanjja i po si poddsstiican canj ca nja nnaa dob obro roo deeseet godi goodi dina na rad adaa u misi missiiijjiji znanj nja ja i ppoods dstica titica canj na nj obbroo de obro dese sett godi goodiina rad ada u mi misiji misi ijii zna nanj njaa i po nj p dsstit canj caanj n a naa dob o roo dese dee et go godi dina di naa rad ada u m miiisi sijijii zna si naanj njja i po pods dstitiica ds canj canj njaa na doobbroo ddeeset et ggooddiina na radda s ji znnaanjja i po si p ddsstitica caannjja naa dobbroo ddeesseet go canj godi diina rad adaa u misi miisi m sijiji zna nanj nnjja i poods dstica dsti tiica canj n a na nj na dob obro deese set et godi good naa radda u m miisijij znan naannjja i po pods dstiticcaannjja obro ob roo de desett go godi dina di naa rad a a u miisi s jii znanj nja nj ja i po pods dstica titica canj canj njaa na n doobbro deesseet ggoodina n rad adaa u m miissiiji znaanja nja i ppoodsstiticcaannjja na na dob o ro de deset goodi d na rad a a sijijij znanj si na ja i ppoods d tic titica canja nja naa dobbro r deeseet ggoodi d nnaa rad ada u misi isijii zna nannjja i po podsstitica canj anj njaa naa dobro obbrroo ddeeseet ggooodi dinaa

84


deseet go dese de godi ddiina n rada ada u mi ad misiijij zna nanj nja ja i po pods odstiticanj nja ja na na dob obro bro de deset set ggooddiinaa rada adda u mi misi siji znaanja njja i pods poods d titica ica canj nja naa dob nj obro bro deseet go goddi dina n rada ad u znnannja j i poddst stiiccaannjaa na do dobr bro de bro dese dese set goodi dina na raadda u m miisi sijjii zna siji nanj nja i pods ppoodstiicaanj nja na na dob obro brroo de deseet go godi dinnaa rad ada u mi misi sijijiji znaanj njaa i po podds dsttiica can dobr do bro de br bro d seet go godi ddiinaa rad adaa u mis miisi sijij znaanj nja i po pods dssttiica canjja naa dob obroo de obro d se sett goodi d na rad adda u mi misi siji si ijiji zna nanj njaa i poods nj dstitit caanj njjaa naa dob obro roo de dese eseet go godi d naa ra di miissiijij znanj m naanjja i po pods dsstica titicaanj n a naa dobro obbro de dese s t ggoodi se dina rad ada u miisi sijiji zna nanj njaa i po podsstitica canjja na dobbroo deesseet goodi d naa rad ada u mis miisi sijiji zna n nj nja ja i po pods dstic tii naa doobbro de dese sett go g dina diina na rad adaa u mi m si sijjii znaanj njaa i po p dsti dstiticca ds canj n a na dobro obbroo de deseet ggoodi dese dina inaa rad addaa u mi m si sijiji znannjja i po podsstit caanj njjaa na dobro obbroo dese deset set go godi godi dina naa u mi m si sijiji zna nanj njja i po podds dstitica canj njaa naa dob nj obroo dese es t ggoodiina radda u misi miisi sijjiji znanj nanjja i po na p dsstit ca canj nja naa dob nja nj obro roo deesseet go godi diina rad dina adaa u misi misijiji znanj naanjaa i po p dstiic n dobbroo deese na s t go godi diina na rad ada u m miissiijjii zna naanj njaa i pods podstititica po canj ca n a na nj na dob o roo ddeese set ggoodi dinaa rad dina adaa u mi mis issiiji ijij znnaanj njaa i ppooddsstit ccaannjja na dob obro roo de d set set go se godi dina di naa u mi misi sijiji zna n nj n a i po pods dstica ds titica c nj njaa naa dob obroo de dese set et go godi odi d na na rad adaa u m miissiijii znaanj n a i poods d tica tiica canj njaa nnaa dob nj obrroo deese set go godi dina naa rada adda u m miisiji siji zna si nanj njja i po pods dstititic naa dobbro ro de desseet go godi d naa rad ada u m miisi s ji zna nanj njaa i ppoods dstitica ican canj ca nja na na dob obro dese deese set go godi dina n rada ada u mi misi siji iji zna n nj n a i po p ds dstiticca canj njaa na na dob obro roo ddeese sett go godi godi dinaa u mi misi s jij znaanj si nja i ppoodssttiica cannjja na na dobbroo de dese set go godi dinaa rad dina ada da u m miissiijiji znanj naanjja i pods pods po dstitic ticcaannjja na na dob o ro r deese set go godi dinaa raadda u m miissiijiji znnaanj nja i po pods odsstit c naa doobbro ro de dese set goodi set dina na rad ada u mi misi misi sijjii zna nanjja i pod podsti po stiicaanjja naa dobbroo de dese seett ggoodiinnaa rad adaa u m miissiijiji zna nanja njja i pods poodsstitica caanj canj nja naa doobbro deese sett gooddiina innaa u mi misi isiiji zna nanj njja i po poddssttiicaanj nja ja na na dobbro ro des dese set ggoodi dinaa rad ada da u m miisi sijiji znnaannjja i ppoodsstitica icaanj nja naa dob obro broo deese sett go godi odi d na na rad ada da u mi misi sijijiji znnaanja nja i pods nj pods po dstitiic nnaa doobbbro r ddeese set go goddin dina rad adaa u mi misi sijiji zna si nanj njja i po pods dsstitica icanj canja njja naa dob o ro ro de d seet ggoodi odi dina na rad na adaa u m miisiijiji znnaanjja i ppoods dstitica caanj n a na dob obro ro de ro dese set go godi dinaa dina um miisiji zna nanj nnjja i pods poods d ttiicanj canj ca njaa nnaa dob obro ro ddeese set ggoodi d na n rad adaa u mi misi sijijjii zna si nanj nja i pods nja poods dsttiic iccaanj njaa naa dob obro ro de dese seet ggooddiinnaa

HAFIZI KUR’AN-I KERIMA STIPENDISTI FONDA “BOŠNJACI”

85


Hifz i njegovanje hifza kod nas “Mi, Mi, u uis uistinu, isti tin n Kur’an objavljujemo, i zaista ćemo Mi nad njim bdjeti.” (Kur’an, El-Hidžr, 9) ond “Bošnjaci” je uspostavio saradnju sa Vjerskoprosvjetnom službom Rijaseta Islamske zajednice u Bosni p potpisivanjem Protokola o saradnji kojim je i Hercegovini Herc He rc definisano defin de finis isan an da za svakog novog hafiza Fond “Bošnjaci” dodijeli novčanu i prigodno priznanje. Do sada je od ukupno 222 živa novč no včan anu u nagradu nagg na hafiza za njih 38 Fond dodijelio novčane nagrade i hafiz ha fiza a u Bosni Bosn Bo snii i Hercegovini H prigodna priznanja. Kur’an je osnovni i temeljni izvor svega islamskog učenja: U njemu je sardžano šta i kako treba vjerovati, koje vjerske dužnosti i kako treba izvršavati. On sadrži temeljne ćudoredne propise, kao što sadrži i vijesti o prošlim narodima i njihovim pejgamberima. Kur’an je sačuvan u potpunosti onakav kakav je od Boga objavljen Muhammedu, alejhisselam. U njemu do danas nije ništa izmijenjeno, niti je šta dodato ili oduzeto. Takav će Promocija Admira hfz. Husića, on ostati do Sudnjeg dana. A da će Maglaj, 19. 09. 2010. godine tako biti, svjedoči nam sam Kur’an, jer Svemogući Stvoritelj o tome izričito kaže: Mi, uistinu, Kur’an objavljujemo, i zaista ćemo Mi nad njim bdjeti. (Kur’an, El-Hidžr, 9). Kada je Muhammed, alejhisselam, počeo primati vahj, odmah je pamtio one dijelove koji su mu objavljeni. Od svojih sljedbenika je također tražio da ono što mu je objavljeno zapisuju, ali i da uče napamet. Tako je još za života Muhammeda, alejhisselam, Kur’an bio popisan. Sam je Muhammed, resulullah, kazao kojim redom će se ajeta u suretima redati, kao i koja sura iza koje treba da stoji. Kako je on tražio od svojih sljedbenika da pamte pojedine dijelove Kur’ana, svaki od muslimana je znao bar nešto iz Kur’ana napamet. Bilo ih je još u Alejhisselamovo vrijeme koji su znali cijeli Kur’an napamet. Ali Muhammed, resulullah, je tražio od svojih sljedbenika, ne samo da sami uče Kur’an, nego da i druge podučavaju. Jedan od njegovih hadisa glasi: Najbolji među vama je onaj koji uči Kur’an i drugoga naučava Kur’anu. Za one koji znaju cijeli Kur’an napamet Božiji Poslanik je rekao da su to plemići njegovih 87


sljedbenika: Prvaci i plemstvo među mojim sljedbenicima su oni koji pamte Kur’an (hameletul – Kur’an). Prema tome učiti Kur’an napamet je sunnet, dok mnogi smatraju da je to muslimanima čak farz–kifaje, a ne sunnet. Učenje i pamćenje Kur’ana Promocija Adisa hfz. Baručića, napamet zove se hifz. Onaj ko nauči Bihać, 16. 01. 2010. godine napamet cijeli Kur’an zove se hafiz, dok se instruktor pred kojim neko uči hifz zove muhaffiz. I u našim krajevima je širenjem islama uskoro počelo i učenje Kur’ana napamet. Vremenom je broj hafiza i u nas postajao sve brojniji. Što je neko mjesto bilo veće, i što je imalo više vjersko-prosvjetnih ustanova (mekteba, medresa, tekija i hanikaha), to je i broj ljudi koji su znali Kur’an napamet bio veći. Iz sačuvanih dokumenata, sidžila, vakufnama, džazetnama i drugih, vidljivo je da je za vrijeme turske uprave u našim krajevima bilo hafiza skoro u svim mjestima. Hafizi su kod nas uvijek bili cijenjeni i poštovani. Ako su oni još svojim vladanjem i ponašanjem bili na visini, čast im je bila još veća.

Promocija Esme hfz. Mezit, Mostar, 13. 02. 2010. godine

Dužnost je svih nas da nastojimo da se hifz kod nas što više unapređuje i da se broj hafiza u Bosni i Hercegovini umnožava, jer time produžujemo jednu našu lijepu tradiciju i u isto vrijeme slijedimo sunnet Muhammeda, alejhisselam. Ne zaboravimo da je Muhammed, alejhisselam, rekao: Prvaci i plemići među mojim sljedbenicima su oni, koji pamte Kur’an – Ešrafu ummeti hameletu-l Kur’an! Mahmud hfz. Traljić Iz kulturne historije Bošnjaka Promocija Emraha hfz. Litrića, Sarajevo, 01. 03. 2010. godine

88


Novčane nagrade i priznanja Fonda “Bošnjaci” hafizima za položeni hifz Red.br. Ime i prezime Iznos u KM 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38.

Ammar hfz. Bašić Muharem hfz. Šeperović Almir hfz. Salkanović Nermin hfz. Ibrahimović Izudin hfz. Gagula Elmir hfz. Mašić Zuhra hfz. Haušić Selma hfz. Bećirević Hatidža hfz. Kapo Merjem hfz. Kapo Salih hfz. Halilović Abdullah hfz. Kapo Husein hfz. Ajkunić Džabir Džemal hfz. Hamza Muhamed hfz. Kolić Abdurahman hfz. Osmanović Hamza hfz. Halilović Nermina hfz. Čakić Edin hfz. Smajić Saima hfz. Zolota Adis hfz. Baručić Ahmed hfz. Rahmanović Ahmed hfz. Bektaš Tesnim hfz. Almonajed Ruba hfz. Almonajed Sabahudin hfz. Hašić Emrah hfz. Litrić Muamer hfz. Kadrić Nurdin hfz. Mahmutović Emir hfz. Sinanović Merima hfz. Sinanović Amela hfz. Šehić Admir hfz. Husić Haris hfz. Ahmić Esma hfz. Mezit Maid hfz. Ibrahimović Aiša hfz. Bektaš Fatima hfz. Bektaš

UKUPNO

200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00

10.300,00 KM 89


t go godi diina dina n rad a a u miisi siji ijjii zna n njja i po podds dstitica icaannjja naa dobbro ddeeset seet go goodi diinnaa radda u miisi siji iji znanj nja ja i po podds dstitica canj njja na dob obro de dese sett go godi dinaa radda u miisiijjii dina a i pod odst stic ticcannjaa na do dobr broo de br dese dese sett go godi dina na radda u misi miisiijiji znanj nnaannjja ja i po poods dstitica ds canj nja na nja na doobbroo deese set goodi d nnaa rad ada da u mi mis isi sijiji zna nanj nja ja i po pods dsttica ica canj n a nnaa nj o deeseet goodi dinaa rad adaa u mi m si sijiji zna nanj njja i po pods dstiticaanj ds njaa na n dobro oobbroo de d se set godi ggoodi d na rad adda u mi m si s jjii zna nanj njaa i pods nj poods dstit ca c njja na na dobbroo de d seet go godi dina raadda u zna nanj n a i po pods dsstitica caanjaa na na dobbro de dese s t gooddiinaa radaa u mi misi siji znaanj siji njaa i po pods dsstica dst c nj njaa na na doobbrroo de dese seet go g di dinna radda u mi misijij zna nanj n a i ppoodstitica ticanj caanj na obro ob roo de dese sett ggooddiinaa radda u mi misi s jii znnaanjja i po p dsti dstica ds c nj ca njaa na dobbro de deseet ggoodi dina innaa rad a a u misi misi mi sijiji zna nanj nja i po nj pods dsstitica caanj njaa nnaa doobbroo deesseet go godi d na radda di sijiji zna si nanj nja i po nja p ds dsttitica canj njaa nnaa dob nj obro r de dese s t go godi dinaa rad adaa u mi missiijjii znaanj nja i pods d titicaannjja naa dob obro r de dese seet go g ddiinaa raadda u mi misi sijiji znanj sij si naanj n a i poodsstitcaanj njjaa obro roo de d se sett go godiina na radda u misi misi mi sijiji znnaanj njaa i po pods oddssttiicaanj njaa na na dobbroo deese set go set godi din ina rad ada u mi m si sijiji znanj naanja i poods dstiicaanjja na dsti na dobbro de d set seet go godi dina nnaa rada adda siiji zna nanj njaa i po pods dstititica ds canj nja nnaa dob nj obrroo de dese s t go godi ddiina raadda u miissiijij zna nanj nanj njaa i pods poodsti dssttiicanj caanja na na dob obrro ro ddeese sett ggooddiinaa radda u mi misi misi sijijij zna n njja i po pods d titica tica c nj na obbro de dese s t goodi se d na rad ada u m ada miisi sijii zna siji nanj nja nj ja i ppoods dstititica ica canj anj njaa naa dob obro roo deese sett go godina dinaa rad di ada da u m miisi isi s jiji znaanja nnjja i poods d titica canja njja na n dob obrroo dese deeseet go godi d naa rada adda siji si ijij znaanja ja i po podsti dsstit ca cannj nja nnaa dobbro r ddeese sett go godi dinaa raadda u mi misi s jiji znaanjja i po si poddsstiican canj ca nja nnaa dob obro roo deeseet godi goodi dina na rad adaa u misi missiiijjiji znanj nja ja i ppoods dstica titica canj na nj obbroo de obro dese sett godi goodiina rad ada u mi misiji misi ijii zna nanj njaa i po nj p dsstit canj caanj n a naa dob o roo dese dee et go godi dina di naa rad ada u m miiisi sijijii zna si naanj njja i po pods dstitiica ds canj canj njaa na doobbroo ddeeset et ggooddiina na radda s ji znnaanjja i po si p ddsstitica caannjja naa dobbroo ddeesseet go canj godi diina rad adaa u misi miisi m sijiji zna nanj nnjja i poods dstica dsti tiica canj n a na nj na dob obro deese set et godi good naa radda u m miisijij znan naannjja i po pods dstiticcaannjja obro ob roo de desett go godi dina di naa rad a a u miisi s jii znanj nja nj ja i po pods dstica titica canj canj njaa na n doobbro deesseet ggoodina n rad adaa u m miissiiji znaanja nja i ppoodsstiticcaannjja na na dob o ro de deset goodi d na rad a a sijijij znanj si na ja i ppoods d tic titica canja nja naa dobbro r deeseet ggoodi d nnaa rad ada u misi isijii zna nannjja i po podsstitica canj anj njaa naa dobro obbrroo ddeeseet ggooodi dinaa

90


deseet go dese de godi ddiina n rada ada u mi ad misiijij zna nanj nja ja i po pods odstiticanj nja ja na na dob obro bro de deset set ggooddiinaa rada adda u mi misi siji znaanja njja i pods poods d titica ica canj nja naa dob nj obro bro deseet go goddi dina n rada ad u znnannja j i poddst stiiccaannjaa na do dobr bro de bro dese dese set goodi dina na raadda u m miisi sijjii zna siji nanj nja i pods ppoodstiicaanj nja na na dob obro brroo de deseet go godi dinnaa rad ada u mi misi sijijiji znaanj njaa i po podds dsttiica can dobr do bro de br bro d seet go godi ddiinaa rad adaa u mis miisi sijij znaanj nja i po pods dssttiica canjja naa dob obroo de obro d se sett goodi d na rad adda u mi misi siji si ijiji zna nanj njaa i poods nj dstitit caanj njjaa naa dob obro roo de dese eseet go godi d naa ra di miissiijij znanj m naanjja i po pods dsstica titicaanj n a naa dobro obbro de dese s t ggoodi se dina rad ada u miisi sijiji zna nanj njaa i po podsstitica canjja na dobbroo deesseet goodi d naa rad ada u mis miisi sijiji zna n nj nja ja i po pods dstic tii naa doobbro de dese sett go g dina diina na rad adaa u mi m si sijjii znaanj njaa i po p dsti dstiticca ds canj n a na dobro obbroo de deseet ggoodi dese dina inaa rad addaa u mi m si sijiji znannjja i po podsstit caanj njjaa na dobro obbroo dese deset set go godi godi dina naa u mi m si sijiji zna nanj njja i po podds dstitica canj njaa naa dob nj obroo dese es t ggoodiina radda u misi miisi sijjiji znanj nanjja i po na p dsstit ca canj nja naa dob nja nj obro roo deesseet go godi diina rad dina adaa u misi misijiji znanj naanjaa i po p dstiic n dobbroo deese na s t go godi diina na rad ada u m miissiijjii zna naanj njaa i pods podstititica po canj ca n a na nj na dob o roo ddeese set ggoodi dinaa rad dina adaa u mi mis issiiji ijij znnaanj njaa i ppooddsstit ccaannjja na dob obro roo de d set set go se godi dina di naa u mi misi sijiji zna n nj n a i po pods dstica ds titica c nj njaa naa dob obroo de dese set et go godi odi d na na rad adaa u m miissiijii znaanj n a i poods d tica tiica canj njaa nnaa dob nj obrroo deese set go godi dina naa rada adda u m miisiji siji zna si nanj njja i po pods dstititic naa dobbro ro de desseet go godi d naa rad ada u m miisi s ji zna nanj njaa i ppoods dstitica ican canj ca nja na na dob obro dese deese set go godi dina n rada ada u mi misi siji iji zna n nj n a i po p ds dstiticca canj njaa na na dob obro roo ddeese sett go godi godi dinaa u mi misi s jij znaanj si nja i ppoodssttiica cannjja na na dobbroo de dese set go godi dinaa rad dina ada da u m miissiijiji znanj naanjja i pods pods po dstitic ticcaannjja na na dob o ro r deese set go godi dinaa raadda u m miissiijiji znnaanj nja i po pods odsstit c naa doobbro ro de dese set goodi set dina na rad ada u mi misi misi sijjii zna nanjja i pod podsti po stiicaanjja naa dobbroo de dese seett ggoodiinnaa rad adaa u m miissiijiji zna nanja njja i pods poodsstitica caanj canj nja naa doobbro deese sett gooddiina innaa u mi misi isiiji zna nanj njja i po poddssttiicaanj nja ja na na dobbro ro des dese set ggoodi dinaa rad ada da u m miisi sijiji znnaannjja i ppoodsstitica icaanj nja naa dob obro broo deese sett go godi odi d na na rad ada da u mi misi sijijiji znnaanja nja i pods nj pods po dstitiic nnaa doobbbro r ddeese set go goddin dina rad adaa u mi misi sijiji zna si nanj njja i po pods dsstitica icanj canja njja naa dob o ro ro de d seet ggoodi odi dina na rad na adaa u m miisiijiji znnaanjja i ppoods dstitica caanj n a na dob obro ro deset ro dese de des set go godi dinaa dina um miisiji zna nanj nnjja i pods poods d ttiicanj canj ca njaa nnaa dob obro ro ddeese set ggoodi d na n rad adaa u mi misi sijijjii zna si nanj nja i pods nja poods dsttiic iccaanj njaa naa dob obro ro de dese seet ggooddiinnaa

POMOĆ UČENICIMA POVRATNICIMA

91


d sv svih realiziranih projekata podrške obrazovanju Bošnjaka najdraži najd na jdrr su nam oni ostvareni u školama sa većim brojem bošnjačke bošn bo šnjj djece na prostoru općina Srebrenica, Zvornik, Vlas Vl asen en Vlasenica, Višegrad i drugih. U tim aktivnostima često je ona mate ma teri rija jall pomoć ostajala zasjenjena emocijama ushićenja i radosti materijalna djec dj ecee po povr vrat atni nika ka što neko u Sarajevu misli na njih. Nismo uspjeli otkloniti djece povratnika sve njihove probleme, ali smo im barem malo osvijetlili sumornu životnu svakodnevnicu, koja ih prati od kraja rata do danas. Sve je počelo 2008. godine kada smo se na terenu uvjerili u izuzetno teške uvjete rada u školama koje ova djeca pohađaju. Mnoge od tih škola su radile sa minimalnim nastavnim sredstvima, a u nekima je nedostajalo i osnovnog pribora poput kreda u boji, zidnih geografskih karata, geometrijskih sprava i sl. Do 2010. godine u raznim vidovima pomoći poput opremanja područnih osnovnih škola nastavnim sredstvima i opremom te osiguranja nastavnih sredstava za lične potrebe učenika utrošeno je preko 70.000,00 KM. Do sada su ovom pomoći obuhvaćene škole sa područja jugoistočne, istočne i jednog dijela sjeveroistočne Bosne i Hercegovine polazeći od Nevesinja pa do Zvornika. U narednom periodu planiramo zatvoriti ovaj krug i pomoći učenicima povratnicima zaključno sa jugozapadnom Bosnom i Hercegovinom. Pod teškim utiscima smo napuštali ove škole pitajući se kako da unaprijedimo kvalitet školovanja ove djece jer ovako teška situacija zahtijeva akciju šire društvene zajednice. Stoga je Fond “Bošnjaci“ uputio pismo državnim, federalnim, kantonalnim i drugim nadležnim organima i institucijama u vezi sa poteškoćama, potrebama i mogućnostima osiguravanja pomoći učenicima povratnicima i školama sa većinskom bošnjačkom djecom stavljajući se na raspolaganje za svaku vrstu pomoći ovoj najugroženijoj populaciji stanovništva u Bosni i Hercegovini. U skladu sa kadrovskim, materijalnim i drugim mogućnostima, mi smo nastavili naše aktivnosti. Pomoć se između ostalog ogledala u osiguranju zidnih karata Evrope i Bosne i Hercegovine, globusa, školskih šestara, trokutova, uglomjera i sl. Školama sa većim brojem učenika smo donirali i kopir-aparate, a za nastavu u nižim razredima osigurali smo bojice, ljepila, hamer i kolaž-papire, sveske, komplet pernice i dr. Također, uspješno je organizovana instruktivna nastava u osnovnim školama u Potočarima (općina Srebrenica), Konjević Polju (općina Bratunac) i Križevićima (općina Zvornik). Ovom nastavom iz predmeta matematika, fizika, engleski i bosanski jezik bilo je obuhvaćeno preko 90 učenika završnih razreda.

93


Pomoć učenic učenicima povratnicima i školama u šk. 2008/09. godini olazak u prvi razred osnovne škole oduvijek je bio razlog za radost i djece i roditelja. To je početak jednog novog pogl po gl poglavlja u životu djeteta u kojem ono preuzima prve obaveze na sebe sseb ebee i počinje sa procesom aktivnog učenja i upoznavanja svijeta. Za roditelje rrod odit itel elje je nema veće radosti od zadovoljnog i sretnog djeteta koje svakim danom biva svak sv akim im d dan anom om b bi i mudrije i smjelije korača kroz život. Upravo zbog ovih razloga novi razl ra zlog ogaa njihov njih nj ihov ov n o početak trebao bi biti uspješan kako bi se na taj način osigurao i nastavak obrazovanja na višem nivou kroz srednju školu i fakultet. No, ovo je samo teorija koja, nažalost, nije primjenjiva za svako područje i za svako dijete. Roditeljima povratnicima sreća zbog početka školovanja njihove djece u većini slučajeva biva pomućena surovim problemima svakodnevnice. Pored nezaposlenosti i teške socijalno-ekonomske situacije, koja je problem cijele države, oni se brinu za svoju djecu koja pješače i po sedam kilometara do svojih škola, vrlo često po opasnim šumskim putevima. I u školama nije nimalo bolja situacija. One ne zadovoljavaju ni minimalne pedagoške standarde i zbog toga, bez obzira na angažman učitelja i nastavnika, ova djeca nemaju kvalitetnu nastavu pa stoga izostaju i kvalitetniji rezultati. Ovakva situacija odaje utisak da je neko učinio sve kako bi onemogućio normalan život ovih ljudi i na taj način zaustavio njihov Dodjela nastavnih sredstava i opreme učenicima povratak i opstanak na predratnim povratnicima u OŠ na Tjentištu, Foča, 2008. godine ognjištima. Međutim, ta djeca heroji ne osvrću se na poteškoće i kao i sva druga djeca svijeta sanjaju svoje snove i maštaju o ljepšoj budućnosti. Uz pomoć Tuzlanskog, Goraždanskog i Mostarskog muftijstva Fond “Bošnjaci“ je prikupio osnovne podatke o broju i strukturi učenika povratnika u jednom broju općina u školskoj 2008/09. Ove informacije smo tražili s ciljem pružanja pomoći u obrazovanju kroz nabavku najneophodnijih nastavnih sredstava i opreme kako za potrebe učenika tako i njihovih škola, te dodjele jeknokratne finansijske pomoći. Da bismo što bolje upoznali stanje na terenu, obišli smo škole u općinama Foča, Višegrad, Rogatica, Srebrenica, Bratunac i Milići te sa jednokratne novčane pomoći, nastavnih njihovim vjeroučiteljima i jednim Dodjela sredstava i opreme učenicima povratnicima brojem nastavnika utvrdili osnovne u Vlasenici 2010. godine 94


prioritete i načine pomoći. Već početkom školske 2008/09. godine Fond je riješio jedan od problema osnovne škole u Potočarima. Naime, kvalitetna nastava iz nacionalne grupe predmeta je nemoguća bez odgovarajuće udžbeničke literature, koju je na ovim prostorima nemoguće nabaviti, a roditelji nisu u Dodjela nastavnih sredstava i opreme učenicima mogućnosti da ih nabave u Federaciji povratnicima u OŠ u Cerskoj, Vlasenica, 2008. godine BiH. Fond “Bošnjaci” je sagledavši ovu situaciju osigurao udžbenike iz bosanskog jezika, historije i geografije za 80 učenika ove škole. U drugim školama je problem predstavljao nedostatak temeljnih sredstava za izvođenje nastave. U područnim osnovnim školama u Cerskoj, Tjentištu, Potočarima i Međeđi donirana su sljedeća nastavna sredstva: geometrijske drvene sprave, geometrijska drvena tijela, zidne karte Bosne i Hercegovine i Evrope, slovarice, globusi i sl. Od vrednijih donacija treba izdvojiti nabavku tri računara, printera i računarskih stolova za potrebe učenika osnovnih i srednjih škola u Vlasenici. Za većinu navedenih škola Fond je osigurao i najneophodniju opremu za izvođenje nastave tjelesnog odgoja. Zapazivši jednokratne novčane pomoći, nastavnih tešku situaciju u kojoj se nalaze Dodjela sredstava i opreme učenicima povratnicima u pojedina djeca povratnici i činjenicu Međeđu, Višegrad, 2009. godine da je većina njih oskudno odjevena te da žive u krajnje neuslovnim prostorijama, odlučeno je da pojedine učenike i roditelje obradujemo i jednokratnom finansijskom pomoći. Pomoć je uručena učenicima u Međeđi, Višegradu, Cerskoj, Vlasenici, Rogatici, Žepi, Tjentištu, Čajniču, Berkovićima, Bileći i Nevesinju. Fond nije stao na ovim aktivnostima ali su one poslužile kao putokaz u narednim humanitarnim projektima. Ova djeca koju smo posjetili su nas osvojila svojom plemenitošću i iskrenošću te tako zauvijek osigurala svoje mjesto u našim srcima, ali i mjesto u budućim planovima za pomoć obrazovanju Dodjela jednokratne novčane pomoći koje će realizirati Fond “Bošnjaci“. učenicima povratnicima u Višegrad 2009. godine

95


PREG

DONIRANIH NASTAVNIH SREDSTAVA, OPREME I JEDN

NA PODRUČJU OPĆINA VIŠEGRAD, VLASENICA, FOČA, ROGATICA, ČAJ

Jedinica mjere

PODRUČNA OSNOVNA ŠKOLA CERSKA VLASENICA

OSTALE ŠKOLE U VLASENICI

PODRUČNA OSNOVNA ŠKOLA TJENTIŠTE FOČA

PODRUČNA OSNOVNA ŠKOLA POTOČARI SREBRENICA

NASTAVNA SREDSTVA I OPREMA

učen.

27

96

17

95

1

Geometrijske drvene sprave

kompl.

1

0

1

0

2

Geometrijska drvena tijela

kompl.

1

0

1

0

3

Zidna karta BiH (platno 120x150 cm)

kom.

1

0

1

1

4

Zidna karta Evrope (platno 180x170 cm)

kom.

1

0

1

1

5

Slovarica razredna (zidna, latinica)

kom.

1

0

0

0

6

Globus

kom.

1

0

1

1

7

Strunjača (antibakterijska, 200x100x5 cm)

kom.

4

0

0

0

8

Kozlić - koža, podesivi 90x130 cm Elan

kom.

1

0

0

0

Red. br.

NASTAVNA SREDSTVA I OPREMA

9

Odskočna daska

kom.

1

0

0

0

10

Košarkaški obruč

kom.

1

0

0

0

11

Košarkaška mreža

kom.

1

0

0

0

12

Gol za mali fudbal (160x110 cm PVC sa mrežom)

kom.

2

0

0

0

13

Mreža za odbojku

kom.

1

0

0

0

14

Vijača u boji

kom.

10

0

0

0

15

Fudbalske lopte (MB-3, TB-43 koža)

kom.

4

0

0

0

16

Košarkaške lopte (Mikasa 1.000 i 1.020)

kom.

4

0

4

4

17

Odbojkaške lopte (VB-4 sint. koža)

kom.

4

0

3

2

18

Knjige iz nacionalne grupe predmeta

kom.

0

0

0

298

19

Organizacija i izvođenje instruktivne nastave (matematika, fizika i engleski)

čas

0

0

0

55

20

Jednokratne novčane pomoći

KM

0

0

0

0

21

Računari - Intel Pentium Dual Core 2.2 Ghz, 1 MB, 800 Mhz, HDD 250 GB, Monitor 17” LG Flatron, tastatura, miš, zvučnici

kom.

0

3

0

0

22

Printer Lexmark all in one printer, skener, kopir color

kom.

0

1

0

0

23

Stolovi za računar (4117+B31, trešnja)

kom.

0

3

0

0

ZA NASTAVNA SREDSTVA, OPREMU I JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI UTROŠENO KM:

96


GLED

NOKRATNE NOVČANE POMOĆI UČENICIMA I ŠKOLAMA

JNIČE, BERKOVIĆI, BILEĆA I NEVESINJE U ŠKOLSKOJ 2008/09. GODINI

PODRUČNA OSNOVNA ŠKOLA MEĐEĐA VIŠEGRAD

Međeđa - Višegrad (100,00 KM)

Višegrad (100,00 KM)

Cerska - Vlasenica (50,00 KM)

Vlasenica (50,00 KM)

Rogatica i MZ Žepa (100,00 KM)

Tjentište - Foča (100,00 KM)

Čajniče (100,00 KM)

Berkovići, Bileća, Nevesinje (100,00 KM)

IZNOS PO STAVKAMA U KM

JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI

15

15

23

27

96

30

17

8

4

315

1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

459,00

1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

594,00

1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

672,00

1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

881,00

1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

169,00

1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

156,00

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

936,00

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.121,21

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

655,20

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

81,90

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10,53

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

280,80

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

210,60

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

93,60

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

140,40

4

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

128,70

3

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

93,60

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.612,06

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

550,00

0

1.500,00

2.300,00

1.350,00

4.800,00

3.000,00

1.700,00

800,00

400,00

15.850,00

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.772,90

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

97,00

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

533,67 30.099,17

97


Pomoć učenicima povratnicima i školama u šk. 2009/10. godini šškolskoj 2009/10. Fond je nastavio sa projektima pomoći učee uč učenicima i školama u povratničkim naseljima. Moralna i ljudska obav ob av obaveza da olakšamo njihov život i unaprijedimo nastavni proces u školama koje pohađaju nastavila se bez obzira na prošlogodišnje šk aktivnosti. Osjećaj odgovornosti prema toj djeci još više je porastao akti ak tiv v zbog ministarstava o problemima povratnika na planu zbog šutnje ššut utnj njee nadležnih na obrazovanja. pojedinačnih primjera pomoći plemenitih ljudi, ponovo obra ob razo zova vanj nja. a. Osim O je izostala šira akcija nadležnih ministarstava obrazovanja, nauke, kulture i sporta. Znali smo da je Fond možda jedina nada i ove školske godine. Posjetili smo škole u Skugrićima, Raševu, Konjević Polju, Pobuđu, Glogovoj, Voljevici, Žutici, Sućesci i Osatu. Tragovi minulih ratnih dešavanja bili su vidljivi na svakom koraku. Još su teži ožiljci na srcima koji se ne vide, ali se osjećaju. Skromno osposobljene kućice stoje nijeme i sanjaju prošla vremena kada se u njima sijelilo, ženilo i udavalo; kada su kroz njih odjekivali veseli dječiji povici i dedina stara pjesma. Sjećaju se onih ramazana i bajrama kada su se sofre uvijale pod teretom jela koje su spremale nanine mubarek-ruke. Druge su opet bile do temelja srušene u minuloj agresiji pa na njihovim temeljima sad stoje novi zidovi bez sjećanja, nekako hladni i Dodjela nastavnih sredstava i opreme učenicima tupi. Te nove kuće u mnogome liče povratnicima u OŠ u Skugrićima, Milići, 2010. godine na svoje vlasnike, kojima su porušeni cijeli životi ili u potpunosti ugašeni, pa sad samo glume ovaj život poslije života. Lakše je kad u kući ima barem jedno dijete. Takve kuće se odmah primijete, ali je teško gledati to dijete kako bljaca po blatnjavom putu do prve škole. A škola je opet posebna priča. Ima li nešto tužnije od škole bez djece, a ovdje ih je veoma malo. U područnoj školi u Skugrućima 2009/10. godine nastavu je pohađalo 9 učenika, u Raševu 6 učenika, u Pobuđu 10 učenika itd. O opremljenosti škola ne treba ni pričati, jer se nema šta ni spomenuti budući da u tim školama gotovo sve nedostaje. I ovaj put Fond je pritekao u pomoć nabavkom osnovnih sredstava za nastavni proces pa su donirane: geometrijske drvene sprave, Sa jednog od časova instruktivne nastave u geometrijska drvena tijela, zidne OŠ u Potočarima 2010. godine 98


karte Bosne i Hercegovine i Evrope, slovarice, globuse te sportsku i drugu opremu. Računarska i informatička oprema je rijetkost u ovim školama, a ona je usko povezana sa nastavnim procesom iz pojedinih predmeta. Kako bi se osigurali barem minimalni uvjeti za održavanje nastave iz predmeta informatika osigurana su Dodjela nastavnih sredstava i opreme učenicima sredstva za nabavku ove opreme, a povratnicima u OŠ u Raševu, Milići, 2010. godine nekim školama smo donirali kopiraparate sa tonerima. Često i u normalnim okolnostima učenici završnih razreda osnovnih škola pohađaju instruktivnu nastavu iz određenih predmeta kako bi što uspješnije uradili prijemne ispite i tako sebi osigurali upis u željenu školu. U povratničkim školama na ovim prostorima ova potreba je još naglašenija. Pored loše opremljenosti škola, kvalitet nastave dodatno narušavaju česte kadrovske izmjene u nastavničkoj strukturi. Redovna je pojava u ovim školama da se u toku godine promijeni nekoliko nastavnika na pojedinom predmetu ili učitelja u nižim razredima. Svaki prosvjetni radnik ima svoj pristup radu i ocjenjivanju, a njihovo stalno mijenjanje dovodi učenike u nezgodan položaj jer se uvijek moraju Dodjela nastavnih sredstava i opreme učenicima prilagođavati novim načinima rada povratnicima u OŠ u Žutici, Srebrenica, 2010. godine nastavnika, što u mnogome utječe na njihov krajnji uspjeh, ali i na nivo usvojenog znanja. Većina učenika svoje školovanje nastavlja i u Federaciji u kojoj škole rade u drugačijim okolnostima i sa nešto izmijenjenim nastavnim planovima i programima pa se u tim okolnostima teže snalaze od druge djece. Ovakve pojave su motivirale Fond da pokrene dodatnu instruktivnu nastavu za učenike završnih razreda pojedinih povratničkih škola. Tako su u ovoj školskoj godini osigurana sredstva za organiziranje ove vrste nastave i to iz nastavnih predmeta matematike, fizike, bosanskog i engleskog jezika. Instruktivnom nastavom su bila obuhvaćena djeca u područnim osnovnim školama Dodjela nastavnih sredstava i opreme učenicima u Konjević Polju, Potočarima i povratnicima u OŠ u Osatu, Srebrenica, 2010. godine Križevićima. 99


PREG

DONIRANIH NASTAVNIH SREDSTAVA

10

kom./ cijena

1 / 66,60

1 / 66,60

1 / 66,60

1 / 66,60

2

Zidna karta BIH

kom./ cijena

1 / 163,80

1 / 163,80

1 / 163,80

1 / 163,80

3

Zidna karta Evrope

kom./ cijena

1 / 219,96

1 / 219,96

1 / 219,96

1 / 219,96

4

Globus svjetleći

kom./ cijena

1 / 37,51

1 / 37,51

1 / 37,51

1 / 37,51

5

Pribor za školsku tablu

kom./ cijena

1 / 174,33

1 / 174,33

1 / 174,33

1 / 174,33

6

Drvene domino

kom./ cijena

1 / 5,96

1 / 5,96

1 / 5,96

1 / 5,96

7

Igra puzzle

kom./ cijena

1 / 12,49

1 / 12,49

1 / 12,49

1 / 12,49

8

Igra “Čovječe, ne ljuti se”

kom./ cijena

1 / 5,37

1 / 5,37

1 / 5,37

1 / 5,37

9

Bojice suhe 1/24

kom./ cijena

9 / 2,82

6 / 2,82

61 / 2,82

10 / 2,82

10

Bojice vodene

kom./ cijena

9 / 3,95

6 / 3,95

61 / 3,95

10 / 3,95

11

Flomasteri 24/1

kom./ cijena

9 / 2,68

6 / 2,68

61 / 2,68

10 / 2,68

12

Set za geometriju

kom./ cijena

9 / 1,51

6 / 1,51

61 / 1,51

10 / 1,51

13

Plastelin 10/1 200g

kom./ cijena

5 / 1,34

3 / 1,34

20 / 1,34

5 / 1,34

14

Ljepilo univ. tečno

kom./ cijena

5 / 0,99

3 / 0,99

20 / 0,99

5 / 0,99

15

Kreda škol. u boji

kom./ cijena

1 / 2,81

1 / 2,81

5 / 2,81

1 / 2,81

16

Fudbalske lopte

kom./ cijena

1 / 19,43

1 / 19,43

5 / 19,43

1 / 19,43

17

Košarkaške lopte

kom./ cijena

1 / 10,22

1 / 10,22

5 / 10,22

1 / 10,22

18

Odbojkaške lopte

kom./ cijena

1 / 29,13

1 / 29,13

1 / 29,13

1 / 29,13

19

Zidni sat

kom./ cijena

1 / 4,90

1 / 4,90

1 / 4,90

1 / 4,90

20

Hamer-papir u boji

kom./ cijena

5 / 1,80

3 / 1,80

20 / 1,80

5 / 1,80

21

Kolaž-papir u boji

kom./ cijena

5 / 1,12

3 / 1,12

20 / 1,12

5 / 1,12

22

Reketi za badminton-set

kom./ cijena

2 / 14,56

1 / 14,56

5 / 14,56

2 / 14,56

23

Teka matematika

kom./ cijena

9 / 1,25

6 / 1,25

61 / 1,25

10 / 1,25

24

Teka bosanski

kom./ cijena

9 / 1,23

6 / 1,23

61 / 1,23

10 / 1,23

25

Kopir-aparat Canon

kom./ cijena

1 / 1.371,82

26

Toner Canon

kom./ cijena

5 / 86,58

27

Instruktivna nastava

čas/cijena

učen.

9

ZA NASTAVNA SREDSTVA, OPREMU I DR. U ŠKOLSKOJ 2009/10. GODINI UTROŠENO KM:

100

53 / 10,00

“PETAR KOČIĆ” KRAVICA BRATUNAC, PODRUČNA ŠKOLA POBUĐE

“PETAR KOČIĆ” KRAVICA BRATUNAC, PODRUČNA ŠKOLA KONJEVIĆ POLJE 172

Muzička linija CD pleyer

NASTAVNA SREDSTVA I OPREMA

“BRAĆA JAKŠIĆ” MILIĆI, PODRUČNA ŠKOLA SKUGRUĆI

6

1

Red. br.

Jedinica mjere

“BRAĆA JAKŠIĆ” MILIĆI, PODRUČNA ŠKOLA RAŠEVO

NA PODRUČJU OPĆINA MILIĆI, BRATUNAC, SREBR


GLED

A I OPREME UČENICIMA I ŠKOLAMA

PODRUČNA OŠ “PETAR P.PETROVIĆ NJEGOŠ” POTOČARI

PODRUČNA OŠ “DESANKA MAKSIMOVIĆ” KRIŽEVIĆI

SVEGA (KOMADA/CIJENA)

6

“PETAR PETROVIĆ NJEGOŠ” SREBRENICA, PODRUČNA ŠKOLA OSAT

“PETAR PETROVIĆ NJEGOŠ” SREBRENICA, PODRUČNA ŠKOLA SUĆESKA

“PETAR PETROVIĆ NJEGOŠ” SREBRENICA, PODRUČNA ŠKOLA ŽUTICA

“VUK KARADŽIĆ” BRATUNAC, PODRUČNA ŠKOLA VOLJEVICA

“BRANKO RADIČEVIĆ” BRATUNAC, PODRUČNA ŠKOLA GLOGOVA

RENICA I ZVORNIK U ŠKOLSKOJ 2009/10. GODINI

16

93

171

553

37

11

22

1 / 66,60

1 / 66,60

1 / 66,60

1 / 66,60

1 / 66,60

9 / 600,00

1 / 163,80

1 / 163,80

1 / 163,80

1 / 163,80

1 / 163,80

9 / 1.474,20

1 / 219,96

1 / 219,96

1 / 219,96

1 / 219,96

1 / 219,96

9 / 1.979,64

1 / 37,51

1 / 37,51

1 / 37,51

1 / 37,51

1 / 37,51

9 / 337.59

1 / 174,33

1 / 174,33

1 / 174,33

1 / 174,33

1 / 174,33

9 / 1.568,97

1 / 5,96

1 / 5,96

1 / 5,96

1 / 5,96

1 / 5,96

9 / 53,68

1 / 12,49

1 / 12,49

1 / 12,49

1 / 12,49

1 / 12,49

9 / 112,44

1 / 5,37

1 / 5,37

1 / 5,37

1 / 5,37

1 / 5,37

9 / 48,33

37 / 2,82

11 / 2,82

22 / 2,82

6 / 2,82

16 / 2,82

178 / 501,96

37 / 3,95

11 / 3,95

22 / 3,95

6 / 3,95

16 / 3,95

178 / 702.92

37 / 2,68

11 / 2,68

22 / 2,68

6 / 2,68

16 / 2,68

178 / 477,04

37 / 1,51

11 / 1,51

22 / 1,51

6 / 1,51

16 / 1,51

178 / 268,78

10 / 1,34

6 / 1,34

10 / 1,34

3 / 1,34

8 / 1,34

70 / 94,18

10 / 0,99

6 / 0,99

10 / 0,99

3 / 0,99

8 / 0,99

70 / 69,63

3 / 2,81

1 / 2,81

2 / 2,81

1 / 2,81

2 / 2,81

17 / 47,78

2 / 19,43

1 / 19,43

2 / 19,43

1 / 19,43

1 / 19,43

15 / 291,55

2 / 10,22

1 / 10,22

2 / 10,22

1 / 10,22

1 / 10,22

15 / 153,38

1 / 29,13

1 / 29,13

1 / 29,13

1 / 29,13

1 / 29,13

9 / 262,24

1 / 4,90

1 / 4,90

1 / 4,90

1 / 4,90

1 / 4,90

9 / 44,10

10 / 1,80

6 / 1,80

10 / 1,80

3 / 1,80

8 / 1,80

70 / 126,13

10 / 1,12

6 / 1,12

10 / 1,12

3 / 1,12

8 / 1,12

70 / 78,55

3 / 14,56

2 / 14,56

3 / 14,56

1 / 14,56

2 / 14,56

21 / 305,95

37 / 1,25

11 / 1,25

22 / 1,25

6 / 1,25

16 / 1,25

178 / 222,50

37 / 1,23

11 / 1,23

22 / 1,23

6 / 1,23

16 / 1,23

178 / 218,94 1 / 1.371,82

2 / 2.743,64

5 / 86,58

10 / 865,80

90 / 10,00

13 / 10,00

156 / 1.560,00 15.210,90

101


Pomoć učenicima povratnicima i školama u šk. 2010/11. godini a djecom dj povratnicima smo se družili i školske 2010/11. Poučee ranijim iskustvom znali smo koje su to potrebe naših Pouč Poučeni mali ma lih h prijatelja. p malih Scenarij se ponavljao obilazeći povratnička mjesta mjes mj esta ta i škole u njima. Na trenutke nam se činilo da su samo nazivi nazi na zivi vi mjesta mje m jest st to što se promijenilo jer smo istu sliku viđali i istu tugu osjećali godina. osje os jeća ćali li kao kao i prethodnih pre p re Sa novom školskom godinom javili su se i stari problemi u školama sa nov n ovom om šško kols ls većinskom djecom, a to je prije svega nedostatak udžbenika iz veći ve ćins nsko kom m bošnjačkom bošn bo šnja jačk čk nacionalne grupe predmeta. Ovaj put smo se odlučili za ozbiljniju akciju pa smo izdvojili sredstva za 1.753 udžbenika iz nacionalne grupe predmeta, a udžbenike smo dodijelili za 424 učenika iz osnovnih škola u općinama Zvornik, Bratunac, Srebrenica i Milići. Ove godine smo posjetili područne osnovne škole u Križevićima, Kamenici, Snagovu, Liplju, Petkovcima, Kula-Gradu i Diviču koje se nalaze na području općine Zvornik. Njihove škole smo opremili najneophodnijim sredstvima za rad u nastavi kao što su geometrijske drvene sprave, geometrijska drvena tijela, zidne karte Bosne i Hercegovine i Evrope, Dodjela nastavnih sredstava i opreme učenicima povratnicima u OŠ u Križevićima, slovarice, globusi, sportska oprema, Zvornik, 2011. godine igrice i dr. Ponovo vraćena nada i radost na licima djece još su jedna od slika koje se uklapaju u mozaik sjećanja tokom prošlih godina. Ono što smo primjetili u ovim školama jeste veliki broj “đaka pješaka“. To su mališani koji u prvim dekadama XXI stoljeća pješače po pet-šest kilometara na putu do škole u jednom pravcu. I zato nije čudno što smo u spiskovima neophodne opreme koje su nam dostavile škole pronašli molbu da se osigura određeni broj gumenih čizama za učenike koji pješače do škole. Ovdje su nam u pomoć pritekli učenici i profesori Prve bošnjačke gimnazije iz Sarajeva koji su osigurali određeni broj čizama za ovu grupu učenika, a pored toga Dodjela nastavnih sredstava, opreme i prigodnih paketa od učenika PBG učenicima povratnicima u OŠ u Snagovu, Zvornik, 2011. godine

102


donirali su prigodne pakete za 106 učenika ovih škola. Dvadeset i pet učenika Prve bošnjačke gimnazije iz Sarajeva sa svoja dva profesora osigurali su autobuski prijevoz i lično im uručili svoje poklone. Cjelodnevno druženje učenika Prve bošnjačke gimnazije i učenika povratnika i njihovih nastavnika i Dodjela nastavnih sredstava i opreme učenicima povratnicima u OŠ u Kamenici, roditelja je bio poseban doživljaj. Zvornik, 2011. godine Nakon sumiranih rezultata tokom tri godine rada u projektima pomoći djeci u povratničkim naseljima, odlučili smo napisati i poslati pismo i upoznati nadležna ministarstva na kantonalnom, federalnom i državnom nivou o trenutnom stanju u školama koje smo posjetili, ali i obavijestiti ih na koji način i u kojim pravcima njihova pomoć treba ići. Pismo smo uputili 25. 02. 2010. godine sa nadom da će imati odjeka i da će, bar na trenutak, potaći na razmišljanje ili neku aktivnost one koji su dužni da brinu o našoj djeci. Nije stigao nikakav odgovor. Prošli su izbori i konstituisana je nova vlast, koju ćemo također izvijestiti Dodjela nastavnih sredstava i opreme učenicima o stanju u povratničkim naseljima i povratnicima u OŠ u Diviču, Zvornik, 2011. godine mogućnostima pomoći učenicima. Kakav god bio odgovor nadležnih institucija iz oblasti obrazovanja, Fond neće odustajati od aktivnosti pomoći učenicima povratnicima. Fond pomaže zbog toga što njegova misija nije utemeljena na prizemnim željama i ovosvjetskim ambicijama već na uzvišenom principu čovječnosti pohranjenom u osnovi svakog vakufa. Taj princip se ogleda u služenju i pomaganju zajednici kojoj pripadamo, a sve kako bi se olakšao život siromašnih i nemoćnih i tako opravdala pozitivna uloga institucije vakufa kojim raspolažemo. Dodjela udžbenika iz nacionalne grupe predmeta učenicima povratnicima u OŠ u Križevićima, Zvornik, 2010. godine

103


OŠ “JOVAN CVIJIĆ’’ DRINJAČA, PODRUČNA ŠKOLA KAMENICA

OŠ “SVETI SAVA” ZVORNIK, PODRUČNA ŠKOLA SNAGOVO

Udžbenici iz nacionalne grupe predmeta Komplet pernica TOZ Zidna karta BiH Zidna karta Evrope Računaljke - velike Pribor za školsku tablu (trokut, šestar, uglomjer, ravn.) Geometrijska drvena tijela Globus Slovarica razredna (zidna - latinica) Slovarica razredna (zidna - ćirilica) Domino (drvene) Igra puzzle Igra “Čovječe, ne ljuti se” Plastelin Ljepilo univ. tečno Kreda školska u boji Hamer-papir u boji Bijeli hamer-papir Kolaž-papir u boji Kopir-papir 1/500 Kopir-papir u boji Periodni sistem elemenata Makazice za papir Providni selotejp Spužve za tablu Konop za preskakanje Fudbalska lopta Košarkaška lopta Odbojkaška lopta Rukometna lopta Badminton Čokolade Sokovi (donacija NESEL Company doo, Sarajevo) Poklon paketi učenika PBG-e iz Sarajeva Poklon gumene čizme od učenika PBG-e iz Sarajeva Donacija prijatelja Fonda (kopir-papir A4) Donacija prijatelja Fonda (kopir-papir A3) Donacija prijatelja Fonda (kolaž-papir)

OŠ “DESANKA MAKSIMOVIĆ’’ ČELOPEK, PODRUČNA ŠKOLA PETKOVCI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

NASTAVNA SREDSTVA I OPREMA

OŠ “DESANKA MAKSIMOVIĆ’’ KRIŽEVIĆI, PODRUČNA ŠKOLA KRIŽEVIĆI

Red. broj

Jedinica mjere

PREG DONIRANIH NASTAVNIH SREDSTAVA NA PODRUČJU OPĆINA ZVORNIK, BRATUNAC, SRE

učen. I-V

94

48

44

42

učen. V-IX kom. kpl. kom. kom. kom. kpl. kpl. kom. kom. kom. kom. kom. kom. kom. kom. kom. kom. kom. kom. pak. kom. kom. kom. kom. kom. kom. kom. kom. kom. kom. set kom. kom. kom. par pak. kom. kom.

98 466 94 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 4 15 20 15 10 10 20 2 2 1 15 5 15 25 4 2 4 1 4 192 192 0 0 1 1 1

76 0 48 1 1 0 1 1 0 1 1 4 4 4 15 20 15 10 10 20 2 2 1 15 5 15 25 4 2 4 1 4 124 124 0 0 1 0 1

222 44 1 0 0 1 1 1 1 1 3 3 3 10 10 10 5 5 15 1 1 0 10 3 10 10 3 1 3 0 3 44 44 44 21 1 0 1

170 42 1 0 1 1 1 0 1 1 3 3 3 10 10 10 5 5 15 1 1 0 10 3 10 10 3 1 3 0 3 42 42 42 0 1 0 1

ZA NASTAVANA SREDSTVA I OPREMU U ŠKOLSKOJ 2010/11. GODINI UTROŠENO KM:

104


119 20 1 0 1 1 1 0 1 1 2 2 2 5 5 5 3 3 10 1 1 0 5 2 5 10 2 1 2 0 2 20 20 20 0 1 0 1

95 17 1 0 0 1 1 0 1 1 2 2 2 5 5 5 3 3 10 1 1 0 5 2 5 5 1 1 1 0 1 17 17 0 0 0 0 1

61

41

85 16 1 0 0 1 1 0 1 1 2 2 2 5 5 5 3 3 10 1 1 0 5 2 5 5 1 1 1 0 1 16 16 0 0 0 0 1

111 477 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

54 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Količina

16

PODRUČNE OŠ U NASELJIMA ŽUTICA, LJESKOVIK I PALE

OŠ “SVETI SAVA” ZVORNIK, PODRUČNA ŠKOLA DIVIČ

17

PODRUČNA OŠ “PETAR PETROVIĆ NJEGOŠ” POTOČARI

OŠ “SVETI SAVA” ZVORNIK, PODRUČNA ŠKOLA KULA GRAD

20

OŠ “PETAR KOČIĆ” KRAVICA - BRATUNAC, PODRUČNA ŠKOLA KONJEVIĆ POLJE

OŠ “JOVAN CVIJIĆ’’ DRINJAČA, PODRUČNA ŠKOLA LIPLJE

GLED A I OPREME UČENICIMA I ŠKOLAMA EBRENICA I MILIĆI U ŠKOLSKOJ 2010/11. GODINI

34

756

35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1753 281 7 2 3 7 7 2 7 7 20 20 20 65 75 65 39 39 100 9 9 2 65 22 65 90 18 9 18 2 18 455 455 106 21 5 1 7

Jedinična cijena

8,49 9,90 78,00 99,10 368,55 74,80 87,75 59,60 5,90 5,90 5,00 5,00 2,00 1,00 0,40 1,20 1,50 0,70 1,40 6,30 10,90 5,90 1,00 0,40 0,95 2,21 14,79 16,11 11,27 16,69 3,69 1,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

UKUPNO

14.887,64 2.781,90 546,00 198,20 1.105,65 523,60 614,25 119,20 41,30 41,30 100,00 100,00 40,00 65,00 30,00 78,00 58,50 27,30 140,00 56,70 98,10 11,80 65,00 8,80 61,75 199,02 266,30 145,00 202,81 33,38 66,34 523,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.238,09

105


Pismo - Apel za pomoć učenicima povratnicima Broj: 44/10 Sarajevo, 25. 02. 2010. godine BOSNA I HERCEGOVINA Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice n/r gosp. Safet Halilović, ministar FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica n/r gosp. Edin Mušić, ministar Federalno ministarstvo obrazovanja n/r gđa Meliha Alić, ministar

PREDMET: Pomoć učenicima povratnicima i školama u manjem bh. entitetu Fond “Bošnjaci” je osnovan 2001. godine kao poseban vakuf s ciljem pomoći u razvoju i unapređenju obrazovanja, nauke, kulture, finansijske i socijalne sigurnosti Bošnjaka. Fond je od osnivanja pa do sada realizovao niz aktivnosti. (vidi www. fondbosnjaci.co.ba) Između ostalog, zahvaljujući Mostarskom, Goraždanskom i Tuzlanskom muftijstvu Fond “Bošnjaci” je prikupio podatke o broju i strukturi učenika povratnika u jednom broju općina na prostoru Republike Srpske u školskoj 2008/09. i 2009/10. godini u cilju pružanja pomoći u obrazovanju kroz nabavku najneophodnijih nastavnih sredstava i opreme kako za potrebe učenika tako i njihovih škola, te dodjele jednokratne finansijske pomoći. Nakon prikupljanja podataka predstavnici Fonda “Bošnjaci” su u saradnji sa medžlisima IZ-e, vjeroučiteljima i jednim brojem nastavnika obišli jedan broj škola u općinama Foča, Višegrad, Rogatica, Srebrenica, Bratunac i Milići kako bi se na licu mjesta uvjerili u poteškoće savladavanja programskih ciljeva i zadataka ove populacije. Neposrednim uvidom u stanje škola i učenika kao i njihovu opremljenost nastavnim sredstvima i opremom, te razgovora sa nastavnim osobljem, učenicima i njihovim roditeljima ustanovili smo slijedeće: • da su ove škole veoma oskudno ili nikako opremljene sa bilo kakvim nastavnim sredstvima i opremom; • nije rijetkost da jedan učitelj izvodi nastavu sa mješovitim odjeljenjima od I do V razreda realizujući tako pet školskih programa na jednom času; • da su učenici vrlo lošeg materijalnog stanja, oskudno odjeveni i da putuju do škole od 1 do 8 km u jednom smjeru; • da roditelji učenika nisu u radnom odnosu, te da vrlo oskudno žive od zemljoradnje i stočarstva; • da je uposlen veoma mali broj nastavnog osoblja bošnjačke nacionalnosti iako su učenici ovih škola oko 99% bošnjačke nacionalnosti, izuzimajući POŠ na Tjentištu, što ističemo kao vrlo pozitivan primjer; • da se nastavno osoblje često mijenja (npr. u POŠ Osat u jednom odjeljenju za 4 godine školovanja promijenjene su 4 učiteljice). Imajući u vidu navedeno, Fond “Bošnjaci” je u skladu sa svojim finansijskim, kadrovskim i drugim mogućnostima u školskoj 2008/09. i 2009/10. godini izdvojio finansijska sredstva za nabavku najneophodnijih nastavnih sredstava i opreme, organizirao instruktivnu nastavu, kao i dodijelio jednokratnu finansijsku pomoć učenicima u ukupnom iznosu od 45.310,07 KM ne računajući troškove transporta i dr. (vidi tabele u prilogu) 106


Fond “Bošnjaci” i u ovoj godini planira nastaviti sa ovim aktivnostima i tako izdvojiti finansijska sredstva u iznosu do 25.000,00 KM za pomoć učenicima i školama i u drugim općinama kao što su Zvornik, Bijeljina i druge. Mišljenja smo da naše iskustvo u ovim aktivnostima može poslužiti svim organima i organizacijama, kako vladinim tako i nevladinim, koje se bave ovakvim i sličnim aktivnostima. Ovom prilikom sugerišemo da u skladu sa vašim kadrovskim, materijalnim i drugim mogućnostima pomognete ovoj najugroženijoj populaciji stanovništva, a prije svega kroz: • nabavku nastavnih sredstava i opreme za potrebe učenika i škola; • nabavku knjiga iz nacionalne grupe predmeta; • pomoć u organiziranju instruktivne nastave; • stipendiranje najugroženijih učenika; • dodjelu jednokratne finansijske pomoći učenicima; • stimulisanje nastavnog osoblja za rad u ovim školama kroz stipendiranje, dodatne naknade, rješavanje stambenog pitanja i sl.; • posjete učenika iz Federacije BiH uz organizaciju prigodnih programa i sl.; • posjete učenicima i školama u Federaciji BiH; • bratimljenje škola iz Federacije BiH sa jednim brojem škola iz Republike Srpske; • pozivanje jednog broja učenika završnih razreda osnovnih škola na odlazak na ekskurzije sa učenicima iz Federacije BiH; • pozivanje na učešće učenika u manifestacijama osnovnih škola na području Federacije BiH (na Dan škole, organizacija školskih radionica, otvorena vrata škole i sl.) • pružanje olakšica pri upisu u srednje škole i fakultete na području Federacije Bosne i Hercegovine; • finansiranje prijevoza učenika i drugo. Shodno navedenom, a u cilju što veće i sveobuhvatnije pomoći učenicima povratnicima, u skladu sa našim mogućnostima, stojimo vam na raspolaganju. S poštovanjem! U prilogu: 1.

2.

Pregled doniranih nastavnih sredstava, opreme i jednokratne finansijske pomoći učenicima i školama na području općina Višegrad, Vlasenica, Foča, Rogatica, Čajniče, Berkovići, Bileća i Nevesinje u šk./ak. 2008/09. godini; Pregled doniranih nastavnih sredstava i opreme učenicima i školama na području općina Milići, Bratunac i Srebrenica u šk./ak. 2009/10. godini.

Dostavljeno: 1. Kantonalno ministarstvo obrazovanja Goražde, n/r ministra 2. Kantonalno ministarstvo obrazovanja Tuzla, n/r ministra 3. Kantonalno ministarstvo obrazovanja Mostar, n/r ministra 4. Kantonalno ministarstvo obrazovanja Sarajevo, n/r ministra 5. Muftiluk mostarski, n/r muftije 6. Muftiluk goraždanski, n/r muftije 7. Muftiluk tuzlanski n/r, muftije

Ša Šahin ahiin Kerla, Kerl Ke rla, a, direktor dir d irek ek

107


Pisma nastavnika Esselamu alejkum! Dragi prijetelji Podrinja, prije nego bilo šta drugo kažem, želim se najiskrenije zahvaliti u svoje lično ime i u ime naše drage djece. Imali ste priliku vidjeti dječiju radost prilikom vaše posjete. Citiram vašeg direktora prilikom obraćanja djeci: “Neka znate djeco da ima neko u Sarajevu ko brine o vama, niste ostavljeni i zaboravljeni...” Vjerujte, imao sam osjećaj da je moj iman porastao. Godinama nam se niko na taj način nije obratio, pa smo pomalo počeli gubiti nadu. Međutim, pojavilo se drago lice i demantovalo naše misli. Bez obzira na ponuđenu pomoć, nama je to puno značilo i imao sam potrebu da vam prenesem svoje/naše utiske. S poštovanjem, Nisvet Mujanović, nasatvnik u POŠ u Križevićima, općina Zvornik

Nastavnik Nisvet Mujanović sa učenicima POŠ u Križevićima, općina Zvornik

108


Poštovana gospodo, Dugo sam razmišljala na koji način i kako da vam se zahvalim na svoj podršci i pomoći koju ste nam do sada ukazali. Na kraju krajeva, shvatila sam, da ne postoje riječi koje će dovoljno dobro moći opisati ovu moju zahvalnost koju osjećam prema vama. Ipak, ono što je meni najvažnije, a vjerujem i vama, jeste činjenica da ste ovu školu osigurali sredstvima, koja su od velike pomoći, kako nastavnicima da drže što kvalitetniju nastavu, tako i učenicima da istu nastavu prate i usavršavaju se. Možda je to jedan od načina da vam se zahvalimo i bar djelimično odužimo. Sva sredstva koja ste nam donirali u vidu udžbenika, nastavnih pomagala, instruktivne nastave, su utrošena po mom mišljenju na najbolji mogući način, a to je obrazovanje naših najmlađih koji su naša nada u bolje sutra, a na koje, nažalost, niko ne misli, pogotovo u Republici Srpskoj. Ovom prilikom želim istaći da vi ovakvim vidom pomoći, pomažete održivi povratak u RS-u, jer da nije bilo vas u pojedinim sitaucijama u kojim sam se lično našla, moj opstanak na ovim prostorima bio bi upitan, kao i roditelja svih učenika za koje vi donirate udžbenike. Nadam se da ćemo moji učenici i ja uspjehom u životu i radu najbolje iskazati našu zahvalnost prema vama. Na kraju ništa mi ne ostaje nego da vam se još jednom zahvalim na ukazanoj podršci i pomoći, bez koje bi bio mnogo teži moj rad, kao i rad mojih kolega, a samim tim i učenika. U nadi da ćemo i dalje sarađivati, srdačno vas pozravljam u ime mojih učenika, kolega i naravno u moje lično ime. S poštovanjem, Begija Smajić, rukovodilac POŠ u Potočarima

Nastavnica Begija Smajić sa učenicima POŠ u Potočarima, općina Srebrenica

109


Pisma učenika povratnika Esselamu alejkum! Dragi prijatelji, dobro nam došli. Mnogo me je obradovala vijest kad nam je učiteljica rekla da ćete posjetiti našu školu. Ja se zovem Hodžić Zemir. Idem u treći razred osnovne škole, odličan sam učenik. Od srca vam se želim zahvaliti na donaciji udžbenika koje ste nam donirali na početku školske godine. Donacijom udžbenika mnogo ste pomogli nama djeci, a i našim roditeljima koji su nezaposleni. Moja porodica se vratila na Snagovo prije tri godine. Živim sa roditeljima i starijom sestrom koja je također odličan učenik, ona ide u šesti razred. Volim ići u školu, volim se igrati sa drugarima. Subotom i nedjeljom sa sestrom idem na mektepsku nastavu. Još jednom vam se od srca zahvaljujem i siguran sam da će vaša posjeta našem selu obradovati i drugu djecu kao što je obradovala i mene. Puno vas selamim, Hodžić Zemir (Učenik III razreda POŠ u Snagovu) 110


Dragi donatori, Puno vam se zahvaljujem za knjige koje ste nam donirali. Također vam se zahvaljujem i za paketiće koje ćete nam donirati. Admir Salkić

111


Dragi donatori! Ja se zovem Elmira Sarajlić i treći sam razred osnovne škole “Sveti Sava”, Zvornik. Odličan sam učenik i mnogo se trudim da učim. Imam brata koji također ide u treći razred. Bez vaše donacije morala bih svoje knjige dijeliti sa bratom, ali brat i ja sada imamo svoje knjige. Mnogo ste usrećili mene i moje prijatelje. Također vam se zahvaljujem i za paketiće. Uvijek ću vas se rado sjećati. S poštovanjem, Elmira Sarajlić (Učenica III razreda OŠ “Sveti Sava” u Zvorniku)

Poštovani donatori, Ovim putem želimo da vam se zahvalimo, na geografskim kartama koje ste donirali našoj školi. Meni je posebno drago, jer nije bilo lahko imati čas geografije na karti koja je više poderana nego što nije. Geografske karte nam mnogo pomažu, a i nastavnici su zadovoljni, jer mogu čas kvalitetnije održati. Zbog tih geografskih karti svi smo bili sretni, a posebno moja drugarica i ja jer smo mislile da će naši roditelji morati dati novac da kupimo nove karte, jer one koje smo imali, gotovo da i nisu bile za upotrebu. Tako smo drugarica i ja bile veoma zadovoljne i jako sretne. Sretne smo jer te karte neće biti samo nama od koristi, nego i drugim generacijama koje će doći. Zahvaljujemo se Fondu “Bošnjaci“ i nadamo se da će takvih ljudi uvjek biti. Edisa Mehmedović (Učenica VI razreda POŠ u Potočarima) 112


Poštovani, Mi se zovemo Fatima i Ćamila. Učenice smo IX razreda u Potočarima. Iako smo ovo trebale i prije učiniti, ali nismo, pa smo osjetile potrebu da vam se sada trebamo zahvaliti na doniranju udžbenika za našu školu. To što smo već navele da vam nismo prije napisale ovo pismo ne znači da smo vas zaboravile i isto tako ne znači da ćemo vas zaboraviti, jer vi ste nam omogućili, doniranjem ovih udžbenika, da ugledamo drugu stranu svijeta i njegove ljepote, kao što ste nam omogućili, također, i da učenjem iz ovih udžbenika upotpunjavamo znanje. I ne samo da ste pomogli nama dvjema, već i našim roditeljima i našim nastavnicima. Našim roditeljima ste prvenstveno pomogli u finansiskoj situaciji, zatim na ušteđenom vremenu. Pošto su ovi udžbenici zasnovani na nacionalnoj osnovi, sigurno i sami znate da ih ne možemo naći i kupiti u malom gradu poput Srebrenice, niti bilo gdje u okolini. Možemo ih samo naći u većim gradovima, a vi ste se pobrinuli za to, što je našim roditeljima i nama dvjema od velike koristi. Nas dvije stvarno ne znamo na koji način da vam se odužimo, pokušat ćemo znanjem i učenjem iz ovih udžbenika kao i očuvanjem ovih udžbenika. Još jednom nam preostaje da vam se od srca zahvalimo na pomoći. Hvala. Fatima Selimović i Ćamila Delić (Učenice IX razreda OŠ “Petar Petrović Njegoš“ Srebrenica, Područna škola u Potočarima) Ova zahvalnica putuje da se s vama rukuje. Želim vam zahvaliti na ovoj donaciji koju ste mi pružili. Želim vam puno sreće i veselja i da pružite ovakvu donaciju svoj djeci. I mnogo vas volim. Merisa Ramić

113


Dobro se sjećam bio je čas matematike. Od tog događaja prošlo je već nekoliko dana, ali ja ipak želim svoja osjećanja da iskažem na ovaj papir kako bih se što duže sjećao tog događaja. Matematika nije baš omiljeni predmet, prvenstveno zbog težine, ali i ostalog, tako da sam se prvo obradovao kada sam vidio da grupa ljudi ulazi u naš razred. Prvo što sam zapazio to su bile nove lopte za košarku, odbojku i moju najomiljeniju igru fudbal. Pretpostavio sam da su nam ti ljudi donijeli te lopte na poklon i neizmjerno sam se radovao. Nastavnica nam je predstavila te ljude, tako da mi je dobro ostao u sjećanju taj naziv Fond “Bošnjaci“. Jedva sam čekao da nam se obrate, kako bih saznao da li su sve to lopte koje sam ja ugledao donijete na poklon našoj školi. U trenutku kada su predavali poklone za našu školu mojoj sreći nije bilo kraja, jer su sve te lopte nama donirane. Pošto je fizičko moj omiljeni predmet, što nije teško ni zaključiti iz navedenog, jedva sam čekao da imam čas i lično isprobam bar jednu fudbalsku loptu. Na času fizičkog sam zamolio nastavnika da dozvoli mojim drugovima i meni da se igramo fudbala sa novom loptom, što nam je i dozvolio. Čini mi se da nikad nisam imao bolji čas od toga, jer toliko smo bili sretni u igri, a lopta kao da je išla baš u onom pravcu u kojem sam želio da ide kada je šutnem. Vjerujem da je glavna poenta bila u novoj lopti, jer onu staru i deformisanu nije ni moguće bilo šutati. Na kraju ništa drugo mi ne preostaje nego da se zahvalim tim ljudima iz Fonda “Bošnjaci“ iz Sarajeva, jer moje jedno veliko hvala je uistinu sitno i malo za njihovo tako veliko srce. Rijad Hasanović, učenik POŠ u Potočarima Hvala vam što ste nam donirali knjige i na svemu što činite za nas. Nastavite tako pomagati i drugoj djeci u ostalim školama. Mi vam se mnogo zahvaljujemo što nam činite i radite za nas. Hvala Vam što ste nam omogućili udžbenike i poklonili lijepe ruksake. Zahvaljujemo se Fondu “Bošnjaci” Sarajevo. Puno pozdrava od Džejlane Smajić

114


Ovo pismo šaljem grupi ljudi koji su mi pomogli. Zahvaljujem vam se na svemu što ste meni i mom razredu donirali udžbenike i druge stvari. Ja vam od srca želim da pomognete i drugoj djeci kao što ste pomogli i nama, a posebno vam želim da budete sretni i veseli cijelog života. Mi vas volimo i mnogo smo sretni što smo vas upoznali. Pamtićemo vas do kraja života. Kajić Emrah

Školska godina je počela, a ja sam tako zabrinut jer mi nedostaju knjige za školu. Znam da bi mi roditelji već kupili sve knjige da imaju novca, ali svjestan sam i vidim da su oni jako tužni što mi to ne mogu priuštiti. Danima već gledam kako oni jedva sastavljaju kraj s krajem i zbog mojih potreba moja tuga biva još veća. Rukovodilac naše škole nastavnica matematike nam govori da ćemo udžbenike koji nam nedostaju dobiti od jedne organizacije, ali ja nisam povjerovao u to, jer dosta donatora nam nešto obeća, pa to obećanje ne ispune. Međutim, na moju radost, ovog puta nije bilo tako. Direktor te organizacije kojeg ću dugo pamtiti, Šahin Kerla je došao sa svojim saradnicima u našu školu i donio udžbenike za nas. Gledam u te knjige izložene po stolovima, dok nam se gospodin Kerla obraća i gotovo da ga više i ne čujem, jer među tim knjigama vidim knjige za bosanski jezik, historiju, geografiju, a za te predmete mi baš i nedostaju udžbenici. U jednom trenutku pomislih da spavam, ali pogledah oko sebe i vidjeh da to nije san nego java. Mojoj sreći u tom trenutku gotovo da nije bilo kraja. Obradovao sam se ne samo za sebe već i za moje drugove, drugarice, ali i za moje roditelje. Do kraja života ću pamtiti i biti zahvalan gospodinu Šahinu Kerli, a samim time i organizaciji Fond “Bošnjaci”. Huso Hasanović 115


t go godi dina di n rad na a a u miisiji siijiji zna n njja i po podds dstitica icaannjja naa dobbro deset seet go godiinnaa radda u miisi siji iji znanj nja ja i po podds dstitica ica canj njja na dob obro r de dese sett go godi dinaa radda u miisi dina siji ijiji a i podst odst od stic ticcannja ja na do dobr broo de br dese eset et go g di dina na radda u misi miisi sijiji zna nannjja ja i po poods dstitica ds canj nja na na doobbroo deese set goodi dina na rad ada da u mi misi isi sijiji zna nanj nja ja i po pods dstittiica ica canj njaa nnaa nj o deese s t goodi dinaa rad adaa u mi m siji siji zna nanj njaa i po nj pods dsti ds sticaanj njaa na n dobro oobb o de d sseet godi godi go d na radda u m miisi s jjii zna nanj njaa i pods nj pooddsstica titic njja nnaa dobbroo deeseet go godi dinnaa rad a au zna nannjja i po pods dsstitica caanja na dobbro de dese s t go goddiina radaa u mi misi sijiji znaanj si n a i po pods ddsstica c nj njaa na na doobbrroo de dese seet ggoodi dinna radda u mi misijij zna nanj n a i po poddstitica ticaanj na obro ob roo de dese sett ggooddiinaa rad ada u mi m si s jii znnaanj njaa i po p ds dstica dsti canj njaa na dobbroo de deseet ggoodi dina na rad na a a u misi miisi s jiji znaanjja i po pods dsstiticaanj njaa nnaa doobbroo deesseet go godi d na radda di s jij zna si nanj nja i po nja p ds dsttitica canj njaa na nj na dob obro r de dese set go godina dinaa rad di adaa u mi missiijij znaannjja i ppoods d titicaannjja naa dob obro r de dese set go se set g ddiinaa rada u mi m si sijiji znaanj sij n a i po pods dssticaanj njaa obro roo de d se sett go godi diina na rad adaa u misi misi mi sijiji zna n nj njaa i po poddsstitica pods canj anj njaa na na dobbroo deese sett go godi dinna rad ada u mi ada m si s ji znanj naanja i poods dstitiicaanjja na na dobbro de d set seet go godi dina nnaa rad ada da siji si iji zna nanj nja i po pods dstiticaanj ds nja nnaa dob obrroo deese s t go godi ddiina na raadda u miissiiji zna nanj nanj njaa i pods poodsstitica icanj caanja na na dob o ro ro dese deese sett ggoodi dinaa radda u misi sijijij zna nanj njja i po pods d titica c nj na obbro de dese s t gooddiina rad se ada u m ada miisi siji zna siji nanj nja i ppoods nj dstitica canj ca anj njaa naa dob obro rroo deese sett god godi go dina inaa rad ada da u m miisi issiijiji znaanj nja i pooddsstiticanja njja na n dob obrroo dese deeseet go godi d naa rad ada da sijijij znaanja si ja i po podsstit ca cannj nja nnaa dobbro r de d se sett go godi dinaa rad ada u mi misi s jiji zna si nanj njja i po poddsstiticca canj nja na na dob obro roo deeseet go godi dina ina na rad adaa u misi missiijijiji znanj nja ja i ppoodsti dstit ca canj nnjja obbroo ddeeseet go obro godi diina radda u mi misi siji ijii zna nanj njaa i po nj p dsstit caanj n a naa dob o roo ddeeseet go godi dina di naa rad ada u m miisi sijijii zna naanj njja i po nja pods dstititic ds tica canja canj njja naa doobbroo ddeeset set ggoodi d na na radda s ji znnaanjja i po si p ddsstitica caannjja naa dobbroo ddeesseet gooddiinaa rad adaa u misi miisi m sijiji zna nanj nnjja i poods dstitica dsti canj ca n a na nj na dob obro r deese set et godi goodi d naa radda u m miisiji znan naanj nja i po pods dstica titica canj na obro ob roo de desett go godi dina di naa rad a a u miisi s jii znanj njaa i po nj podssttiica canja canj nja na nj n doobbro deese sett ggoodi dina n rada adda u mi misiijii znaanja nja i ppoodsstica ticcaanj nja na na dob o ro de deset set goodi d na rad a a sijijij znanj si na ja i ppoods dstittiica canja nja naa dobbro deeseet ggoodi d nnaa rad ada u misi isijii zna nannjja i po pods dsstitica caanj canj njaa naa dobro obbrroo ddeeseet ggoooddinaa

116


deseet go dese de godi ddiina n rada ada u mi ad misiijij zna nanj nja ja i po pods odstiticanj nja ja na na dob obro bro de deset set ggooddiinaa rada adda u mi misi siji znaanja njja i pods poods d titica ica canj nja naa dob nj obro bro deseet go goddi dina n rada ad u znnannja j i poddst stiiccaannjaa na do dobr bro de bro dese dese set goodi dina na raadda u m miisi sijjii zna siji nanj nja i pods ppoodstiicaanj nja na na dob obro brroo de deseet go godi dinnaa rad ada u mi misi sijijiji znaanj njaa i po podds dsttiica can dobr do bro de br bro d seet go godi ddiinaa rad adaa u mis miisi sijij znaanj nja i po pods dssttiica canjja naa dob obroo de obro d se sett goodi d na rad adda u mi misi siji si ijiji zna nanj njaa i poods nj dstitit caanj njjaa naa dob obro roo de dese eseet go godi d naa ra di miissiijij znanj m naanjja i po pods dsstica titicaanj n a naa dobro obbro de dese s t ggoodi se dina rad ada u miisi sijiji zna nanj njaa i po podsstitica canjja na dobbroo deesseet goodi d naa rad ada u mis miisi sijiji zna n nj nja ja i po pods dstic tii naa doobbro de dese sett go g dina diina na rad adaa u mi m si sijjii znaanj njaa i po p dsti dstiticca ds canj n a na dobro obbroo de deseet ggoodi dese dina inaa rad addaa u mi m si sijiji znannjja i po podsstit caanj njjaa na dobro obbroo dese deset set go godi godi dina naa u mi m si sijiji zna nanj njja i po podds dstitica canj njaa naa dob nj obroo dese es t ggoodiina radda u misi miisi sijjiji znanj nanjja i po na p dsstit ca canj nja naa dob nja nj obro roo deesseet go godi diina rad dina adaa u misi misijiji znanj naanjaa i po p dstiic n dobbroo deese na s t go godi diina na rad ada u m miissiijjii zna naanj njaa i pods podstititica po canj ca n a na nj na dob o roo ddeese set ggoodi dinaa rad dina adaa u mi mis issiiji ijij znnaanj njaa i ppooddsstit ccaannjja na dob obro roo de d set set go se godi dina di naa u mi misi sijiji zna n nj n a i po pods dstica ds titica c nj njaa naa dob obroo de dese set et go godi odi d na na rad adaa u m miissiijii znaanj n a i poods d tica tiica canj njaa nnaa dob nj obrroo deese set go godi dina naa rada adda u m miisiji siji zna si nanj njja i po pods dstititic naa dobbro ro de desseet go godi d naa rad ada u m miisi s ji zna nanj njaa i ppoods dstitica ican canj ca nja na na dob obro dese deese set go godi dina n rada ada u mi misi siji iji zna n nj n a i po p ds dstiticca canj njaa na na dob obro roo ddeese sett go godi godi dinaa u mi misi s jij znaanj si nja i ppoodssttiica cannjja na na dobbroo de dese set go godi dinaa rad dina ada da u m miissiijiji znanj naanjja i pods pods po dstitic ticcaannjja na na dob o ro r deese set go godi dinaa raadda u m miissiijiji znnaanj nja i po pods odsstit c naa doobbro ro de dese set goodi set dina na rad ada u mi misi misi sijjii zna nanjja i pod podsti po stiicaanjja naa dobbroo de dese seett ggoodiinnaa rad adaa u m miissiijiji zna nanja njja i pods poodsstitica caanj canj nja naa doobbro deese sett gooddiina innaa u mi misi isiiji zna nanj njja i po poddssttiicaanj nja ja na na dobbro ro des dese set ggoodi dinaa rad ada da u m miisi sijiji znnaannjja i ppoodsstitica icaanj nja naa dob obro broo deese sett go godi odi d na na rad ada da u mi misi sijijiji znnaanja nja i pods nj pods po dstitiic nnaa doobbbro r ddeese set go goddin dina rad adaa u mi misi sijiji zna si nanj njja i po pods dsstitica icanj canja njja naa dob o ro ro de d seet ggoodi odi dina na rad na adaa u m miisiijiji znnaanjja i ppoods dstitica caanj n a na dob obro ro dese ro dese de des set go godi dinaa dina um miisiji zna nanj nnjja i pods poods d ttiicanj canj ca njaa nnaa dob obro ro ddeese set ggoodi d na n rad adaa u mi misi sijijjii zna si nanj nja i pods nja poods dsttiic iccaanj njaa naa dob obro ro de dese seet ggooddiinnaa

LITERARNI NATJEÄŒAJ

117


oš od drevnih vremena pisana riječ se razlikovala po svojoj o st stru strukturi ru i namjeni i već tada je postojala ona osnovna podjela na tte tekst e sa istinitim i mogućim sadržajem i na tekst koji ne teži isti is tini nito toss Prvi od ovih tekstova je historijski, a drugi književni tekst. istinitosti. N h No, historija je oduvijek bila nehajna za sudbine običnih ljudi, a redovno je bilježila podvige i poraze brojnih historijskih ličnosti, velikih carstava i sl. Iako je u pozadini tih uspjeha stajalo na stotine hiljada podanika bez kojih ne bi bilo ni cara ni carstva, u historiji su zapisana samo imena vladara i velikih vojskovođa. Tu nepravdu djelimično je ispravljala književnost, čiji tekstovi nisu nužno zasnovani, mada i to mogu biti, na istinitim podacima, ali zato jesu na emocijama i svemu onome što prati čovjeka kroz život, a ne nalazi se ni u jednoj historijskoj knjizi. Na ovaj način se kroz književnost jednoga naroda u mnogome oslikava njegov duhovni i kulturni razvoj. Riječima pjesnik slika portret svoje duše, njenu povijest koja nije predmet interesovanja historije, ali ipak taj pjesnički iskaz doprinosi stvaranju živopisnijeg doživljaja nekog vremena i prostora nego što to susrećemo u historijskom štivu. U Bosni i Hercegovini nikada nije nedostajalo ljudi od pera, koji su ostavili svjedočenja o povijesti jednog duha koji je srastao sa ovim bosanskim tlom. Još od natpisa na stećcima počela je velika priča, koja traje već hiljadu godina i još nije ispričana, jer ispisati Bosnu je nemoguće. I nijedan autor sa ovih Amina Kovačević, pobjednica literarnog natječaja prostora nije djelovao, a da o Bosni u 2007. godini nije pisao, tako da se tema Bosne može svrstati u red onih glavnih opsesija književnosti, poput ljubavi, smrti, prijateljstva. Želeći dati svoj doprinos ovoj hiljadugodišnjoj priči fond “Bošnjaci“ je odlučio pružiti priliku mladim i talentovanim ljudima da pokažu i afirmišu svoje afinitete u literarnom iskazu. Stoga je 2007. godine po prvi put raspisan natječaj za literarni rad, koji je u narednim godinama postao naša tradicionalna aktivnost. Teme koje smo nudili na ovim natječajima uvijek su bile društveno angažirane i težili smo da njima potaknemo mlade na razmišljanje o sebi, ljudima i vremenu u kojem žive. Dodjela nagrada i priznanja pobjednicima literarnog natječaja u 2008. godini

119


U 2007. godini zadana tema literarnog natječaja bila je Zašto ostati u BiH. Uviđajući da jedan dio mladih ne vidi i ne vjeruje u bolju budućnost ove zemlje odlučili smo da i na ovaj način ukažemo na sve one pozitivne vrijednosti zbog kojih se vrijedi boriti. U tome nam je pomoglo preko stotinu učenika i studenata iz cijele Pobjednici literarnog natječaja u 2009. godini Bosne i Hercegovine i dijaspore koji su dostavili svoje radove na našu adresu, a najbolji među njima su vrijedno nagrađeni. Prvo mjesto i 900,00 KM osvojila je Amina Kovačević iz Gračanice. Drugo mjesto pripalo je Erni Mujkić iz Lukavca uz nagradu od 600,00 KM, a nagradu u novčanom iznosu od 300,00 KM za osvojeno treće mjesto dobila je Ena Šapčanin iz Goražda. Pored novčanih nagrada imenovanim su uručena i prigodna priznanja. Za naš literarni natječaj veliki interes je vladao i u 2008. godini. Tema Kuda ideš narode moj pobudila je pažnju mladih i potakla ih da iznesu svoja zapažanja o prošlosti, sadašnjosti i budućnosti Bošnjaka na ovim prostorima. Najboljim radom u 2008. godini proglašen je rad Jasmine Ćorović iz Sarajeva, a treće mjesto Dodjela nagrade i priznanja Nejri Hajder, su podijelile Azra Hilić iz Velike trećeplasiranoj na literarnom natječaju u 2009. godini Kladuše i Zekija Turkeš iz Sarajeva. Između nade i straha je bio naziv teme literarnog natječaja u 2009. godini. Ponovo je na našu adresu pristiglo mnoštvo radova studenata i učenika tako da je stručna komisija imala pune ruke posla. Konačno 22. 10. 2009. godine u sjedištu Fonda “Bošnjaci“ održano je svečano uručenje priznanja i novčanih nagrada u iznosima od po 900,00 i 600,00 KM za prvo i drugo mjesto, te dvije nagrade u iznosu od po 150 KM za osvojeno treće mjesto. Prvo mjesto pripalo je Edini Pajt, maturantici Koledža ujedinjenog svijeta iz Mostara, nagradu za drugo mjesto dobila je Lejla Hadžiselimović, studentica Filozofskog fakulteta u Tuzli, dok su po odluci komisije treće Svečanost u sali RIZ-a BiH u povodu dodjele mjesto osvojili Muhidin Topčagić, nagrada i priznanja pobjednicima literarnog natječaja u 2010. godini

120


student Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu te studentica Pravnog fakulteta u Sarajevu Nejra Hajdar. Želeći povećati interes za učešće na literarnom natječaju Fond “Bošnjaci“ je odlučio u 2010. godini ponuditi dvije teme Sve je moje u Bosni i Učini ono što možeš, sa onim što imaš, ondje gdje jesi. Na ovaj način dali Pobjednici literarnog natječaja u 2010. godini smo mladim autorima mogućnost više da se okušaju u pisanju, a to su oni i prepoznali pa nam je pristigao 101 rad na ove dvije teme. Komisija u sastavu Aida Krzić, Mirzet Hamzić, Selim Jarkoč, Nezim Halilović i mr. Senaid hfz. Zajimović je od pristiglih radova u uži izbor odabrala radove aplikanata Amine Kovačević, Amela Jašarevića, Aide Alomerović, Anesa Osmića, Faruka Ajdinovića, Alme Karić, Azre Rizvo, Majde Dedić, Belme Čovaković i Elvedina Malkoča. Nakon detaljnog razmatranja komisija je odabrala najbolja četiri rada, a njihovim autorima su uručena priznanja i vrijedne novčane nagrade. Prvo mjesto i nagradu od 900,00 KM osvojio je Amel Jašarević iz Bugojna, student Filozofskog fakulteta u Sarajevu. Za drugo Amel Jašarević, prvonagrađeni na literarnom mjesto podijeljene su dvije nagrade natječaju u 2010. godini od po 300,00 KM, a nagrađene su Amina Kovačević, apsolventica Pravnog fakulteta u Tuzli i Aida Alomerović, studentica Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu. Treće mjesto i nagrada od 300,00 KM pripali su Anesu Osmiću, studentu Filozofskog fakulteta u Sarajevu. Teme koje smo nudili na proteklim literarnim natječajima imale su cilj buđenje osjećanja ljubavi i odgovornosti mladih prema njihovoj jedinoj domovini Bosni i Hercegovini. U radovima koje smo čitali osjetila se nostalgija za onom Bosnom koju svi sanjamo kao cjelovitu. Oni su bili protkani neizmjernom ljubavlju prema svemu Svečanost u sali RIZ-a BiH u povodu dodjele nagrada i priznanja pobjednicima literarnog onome što Bosnu čini Bosnom. natječaja u 2010. godini

121


Zašto ostati u BiH (prvonagrađeni rad u 2007. godini) osna i Hercegovina je nafakali zemlja, ali deverli glave P Puteljkom uskim, s kamena na kamen, kao i svakoga dana, ub ubrzanim korakom, pođoh do kuće na kraju sela. Proljeće z se iiz izlilo zelenilom na sve strane. Toplo sunce štipa mi obraze svoj sv ojim im dugim, nježnim prstima. Čeka me nana na kućnome pragu, svojim zagr za grlj ljaj ajem em b bla lagi gim m rukama, glavu mi stiska. Kao i dosad, sjedosmo na mehke zagrljajem blagim, duše du šeke ke iznesene izn znes esen enee na suncem obasjanu verandu. A u naninim očima stotinu dušeke proljeća procvalo, pa mi nastavi priču započetu jučer. Tako nas dvije svakoga dana počinjemo i nikad ne završavamo priču o rodnoj zemlji. Priču o Bosni. Pukla pred našim očima zelena dolina, okolo šljivici, a u daljini vrhovi planine. “Ovo je tvoja gruda...”, počinje nana i mršavu ruku širi kao da grli sve pred sobom. U mislima se vraćam unazad, kada je ovu dolinicu ranjavalo hiljade zlosutnih granata i deralo joj utrobu zlom i nesrećom. Jasno vidim nišane tamo ispod šumarka. Tu je mezar rahmetli Bajre, oca moje najbolje drugarice. Sjećam se onog kobnog dana kada smo, skriveni u podrumu nanine kuće, zasuti kišom metaka, čuli tužnu vijest o Bajrinoj pogibiji. Nije Bajro htio napustiti svoju dolinicu niti ustuknuti, ni pedlja. I ostao je zauvijek njen, u njenome naručju, sjedinjen s njom. Boli me sjećanje na babu moje drugarice, bole me njene uplakane oči onoga dana i svih dana poslije toga. Bol mi rađa u prsima prkos, budi mi ponos na sve bâbe koji su za ljepotu ove zemlje dali sebe, ponos na sve moje drugove i drugarice kojima je, umjesto grudi majčinih, ostalo krilo ove zemlje. Prsti mi nehotice stežu skut naninih dimija i njen mi mehak, blagi glas smiruje oluju u duši. A duša k’o duša, prava bosanska, dječija, šira i dublja od mora, u svoje bi gnijezdo svila sve izgubljeno, gladno i boso, promrzlo, pa bi ga ogrijala, nahranila... Duša mi k’o i moja Bosna. U svoje proplanke obučene u vjenčanice od trave, svoje šumarke lišćem okićene i bistre vode sa šapatom vjetra isprepletene, primila bi Bosna sve beskućnike, sve napaćene i nesretne. Zagrljaj joj nježan i topao k’o u moje nane, u očima joj hiljade proljeća. Pjesma joj poput sna djeteta, duboka i nevina, spokojna. Miriše na ljiljan i mladost, procvala iz zgarišta, oteta kandžama zla... Misli mi prekida nanin baršunati glas: “Ovdje si rođena i ovdje ćeš ostati, dijete moje, jer nigdje nema ovakvih proplanaka i šljivika... Ali, sutra ću ti ispričati još...” Sunce je već promijenilo košulju i umjesto zlaćane, obuklo rumenocrvenu. Nanina priča učini da krv ponovo uzavrije i probudi na trenutak potisnute misli... misli koje dušu ranjavaju, ali je i okrepljuju. Nastavih toliko puta započeto pismo, pismo prijatelju, toliko znanom, a ipak toliko otuđenom... Pitam se... Zašto tuga i mržnja tako često ispunjavaju dušu onih koji žele živjeti prema tuđim pravilima, ili se hoće prilagoditi tuđim idealima - dok su, naprotiv, 122


oni koji se mire sa sopstvenim životom - koji je, na kraju krajeva, nešto sasvim ništavno, nerazumljivo, samo izvjesna slabost - veseli i bezbrižni?! Tu nema prijatelja, prijatelju moj, zašto stalno okrećeš lice i tražiš ono što ne postoji?! I slijep bi mogao vidjeti, a tebi zalud i oka dva. Ne vraćaj korake nazad, dovoljno će biti da pamtiš i vratiš - ako osjećaš dug, jer onaj ko te gleda tako i na ivici ponora drži te, ne može ti biti drug. Ti nikad nisi znao čitati između redova, niti naći pokvarenu žicu na violini koju si uvijek smatrao samo lijepom. Ni kiše tople augustovske ne mogu oprati s lica tvoga taj izraz nesretnika, nekoga koji vječito sumnja u svoje vlastito “ja”, jer bojiš se onog što svi zovu sutrašnjicom i strah te je... Bar da priznati možeš... Ali ja ti neću suditi! Uvijek postoje osuđenici koji su sami sebi presudili i pali tako nisko, u blato, u nepoznato. Tebi i tako niko, baš niko, neće pomoći ako odlučiš ostati tu gdje si sada i ako nisi spreman napraviti korak tamo iza oblaka, tamo gdje sija Sunce, tamo gdje ne padaju kiše. Nisi od sretnika kojima i drugi svoj život kroje po mjerama njihovim. I bolje je da što prije shvatiš kako se brzo može izgubiti tlo pod nogama. Možda već narednoga dana sve bude kasno, a tada povratka nema. Nisi ti dio moje prošlosti, ništa te za mene posebno ne veže. Imaš ti svoj cilj i možda uspiješ pregaziti sve pred sobom. Možda ćeš čak i moja osjećanja, u maglu umotana, bacit pred svoje noge, gaziti po njima da smrviš sve ono dobro u meni što ostalo je. Zar negdje tamo, gdje nikog ne znaš i gdje moliš za komad hljeba, može biti ljepše i bolje, kad ovdje si imao sve što ti treba?! Kakve su to kuće i dvori od tvoje veći i topliji?! Neko te slagao, prijatelju, nigdje kao u svome toplo nije. Pisah ti toliko puta, a sad ne znam šta napisati nepoznatom, a toliko znanom. Kako da ti objasnim zašto ovdje suze liju, zašto crvene ruže na kamenju cvjetaju... u krvi procvale! Ima li u očima tvojim još sunca? Hoćeš li povjerovati ako ti kažem da se neko ovdje s vjerom i nadom posvađao, pa ubija silom ono što se ubiti ne može?! Eh, moj prijatelju... Bi li me prepoznao kad bih ti sliku zgarišta i ruševina poslala, a jeli smo isti hljeb i gladni ne ostadosmo. Tebe lažu u tvome svijetu perja i ljepote. Meni slagati ne mogu, jer ja sam tu, ispruženih ruku. Na mojim dlanovima se samo istina vidi. Negdje tamo nekad je bilo, pisalo se i govorilo, a sad je tu, među zidovima naših soba, u krošnjama našeg drveća, nešto mutno i tamno, crnje od noći. Odnosi mnogo lijepih dana, neproživljene mladosti, ljubavi... Nestaje sve u sivilu dima, ponire u buku oružja hladnoga. Ko su ti ljudi, ako su ljudi, što ubiti mogu djetinjstvo u očima dječijim, mladost na usnama djevojačkim, smiraj u grudima staračkim... Ponešto nježno nalik na sreću tiho se iz tame javi, ali već novo jutro izbriše sve, sruši, zaboravi... Hvala Bogu, sve prođe, ali tebe nema, nisi se vratio. Ako ti kažem da lutam, vjerovati nećeš, jer nisam ni nalik nekome ko gubi i nestaje u sopstvenom vrtlogu... Ostavih olovku, smirih burne misli pogledom na mjesečinom obasjanu livadu i njene čari... I oni kao da mi nešto govore. Opet osjetih toplinu svoje 123


grude. Samo se ovdje mjesec ovako smiješi i svojom svjetlošću otkriva sve skriveno, iz dubokih ponora čini da isplivaju duboko čuvane tajne, skrivene istine... Gdje god se okrenem, i kad zatvorim oči, vidim tebe, Bosno moja! Ima jedan pisac koji kaže da smo mi najzamršeniji ljudi na svijetu. On kaže da smo mi jedini ljudi koji zadržavaju vrijeme u strahu od ma kakvog rješenja. Kaže taj pisac da je nesreća što smo zavoljeli ovu svoju mrtvaju, pa nećemo iz nje, a sve se plaća, pa i ta ljubav. Kaže taj pisac i zašto smo mi pretjerano i meki i surovi, raznježeni i tvrdi. Kaže i zašto se samo Bosanci zaklanjaju za ljubav, jedinu izvjesnost u ovoj našoj neodređenosti! Takvi smo zato što nam nikad nije bilo svejedno, a kad nam nije svejedno, znači da smo pošteni, a kad smo pošteni, svaka čast našoj ludosti! S Bosnom se historija pošalila - kao što se nije ni s jednom zemljom u svijetu - i to kaže pisac. Pa ipak, Bosna je moja jedina domovina i nijedna druga to ne može biti. Njene rijeke teku mojim venama, kad nju gaze, gaze po meni, kad je dijele - razdiru me, ali sam opet tu: živa, živa za nju, kao ona za mene, obje preživljavamo i razmišljamo kako se nazor može živjeti, ali se zorom ne može umrijeti. Bosno moja, ne znam ti sricati stihove niti pjevati pjesme, ali te mogu osjetiti u sebi i znam da i ti osjećaš mene i daješ mi onoliko koliko želim da uzmem i koliko se trudim da ti vratim. Ja znam da je tvoje krilo i moje i da ti imaš još mnogo da pružiš, ali te ubija ova ravnodušnost, nesloga, zaborav... Tvoja djeca su zaboravila i zato im se sve ponovo dešava. Rane ti još zacijelile nisu, a oni ti zadaju nove, ali ne daj se, Bosno, jer ti si moja jedina domovina i nijedna druga to ne može biti! Ne može, jer ja sam dio tebe i ti si dio mene, jedna bez druge ne postojimo. Živi za mene, Majko, takva kakva si uvijek bila, uprkos svemu, ponosna, najponosnija - taj zid nisu uspjeli srušiti i nikad neće. Hvala ti, Prijateljice moja, što mi usadi tu osobinu u srce, što ne dam da me gaze, što iz svakog poraza izađem kao pobjednik, ma koliko izgubila. Hvala ti, Bosno, što računati na tebe mogu kad svi drugi krenu svojim putem jer tvoj put je i moj, moj put vodi tebi, jer te hoću cijelu, ne dam te drugima, neću da te dijele, jer ti si već odavno uzela mene, dok još toga nisam bila ni svjesna. Bosno moja, dala si mi ono najvažnije i mome biću najpotrebnije, ono što ga hrani i čini ličnošću, a ne pustom biljkom, dala si mi slobodu - dala si mi slobodu da mislim i slobodu da kažem ono što mislim. U tebi su rješenja. Ili Džehennem ili sloboda. Kome to nije jasno neka ide iz Bosne! Amina Kovačević, student II godine Pravnog fakulteta u Sarajevu

124


Kuda ideš narode moj (prvonagrađeni rad u 2008. godini) ratiće se laste Bože učini me strpljivim, učini me zahvalnim, učini me u mojim Bože očim oč imaa ma očima malenim, a u očima svijeta velikim! pra p rašn šnja jav v kupea putničkog voza nervozno bacam pogled kroz Iz prašnjavog proz pr ozor or na na malu malu staničnu ssta ta prozor kućicu okrečenu u bijelo. Djeluje dostojanstveno, kao mala, mala ma la,, uredna, ured ur edna na,, seoska s kao škola. Moj vikend na selu protekao je brzo. Bila sam u posjeti neni koja me uvijek dočeka i isprati u suzama. Koliko samo ljubavi i dobrote ima u njenim tanahnim ostarjelim ručicama. Teret života je ostavio tragove na njenom izmučenom tijelu, a opet se ne žali i kaže: “Biće kako Bog odredi”. Ne želi napustiti svoje ognjište iako je samoća najviše boli. Dugo bih sjedjela na minderu i uživala u njenim pričama. Gledala sam njene modrim venama ušarane, ali još uvijek nježne ruke koje su slagale maramicu, tačno po ivici dok je tihim glasom prebirala po prošlosti. Sjenu tuge krila je spuštajući pogled na svoje zaposlene ruke. Žalila je tiho za onim sretnim danima kada je kuća bila puna djece i graje. Selo je pusto… od nekadašnjih stotinjak kuća i familija ostalo tek nekoliko, uglavnom starijih ljudi, čija su djeca otišla uz rat ili kasnije ”trbuhom za kruhom”. Otišla sam… Ostavila sam nenu u suzama. Osjetih slanost svojih suza u grlu i onu neugodnu zapreku koja mi ne da da dišem. Odjednom moje tijelo kao vučeno nazad pokleknu i krenu naprijed kao odgurnuto sa svoga mjesta. Zakloparaše točkovi i voz tromo krenu. Primakoh se prozoru u želji da prikujem pogled na prolazeće predjele. Škripa vrata kupea prekide moju namjeru. Na vratima žena s curicom u naručju a za njom ulazi dječak od desetak godina, vukući teške cekere. Smjestiše se preko puta mene, a ubrzo za njima kroči visoka prilika muškarca s nezgrapnim koferima. Uočih njegovo preplanulo lice i mišičave ruke kojima je podizao i slagao prtljag. Sav u znoju, izgubljenog pogleda, umorno se spusti kraj žene i djece. Maramicom mahnu po znojavom čelu, a onda po zakrvavljenim očima brišući suze. Njegov lik je odavao čovjeka koji je zakoračio u petu deceniju života. Onako kosmat, izraženih mišica, reklo bi se da je radio teške fizičke poslove. Brada mu je podrhtavala, nervozno je brisao suze i pogled tjerao ustranu želeći izbjeći moje prisustvo. Djeca ga pogledaše a onda nevoljno spustiše pogled preda se. Poznat mi je taj dječiji osjećaj, osjećaj boli i straha, i osjećaj stida jer sam ja tu i posmatram njihovu dramu. Svjedok sam njihove intime i kao prikovana i osuđena na to, borim se sa sobom. Nevoljno pravdajući nemilu atmosferu, žena kratko ispriča da su krenuli za selametom ostavljajući svoje stare i bolesne roditelje: “Nema 125


posla, od sezonskog rada se ne može živjeti”. “U Njemačku”, promrsi dječak. Zajauka lokomotiva i teško kloparanje voza najavi ubrzanje. Otac se naklati i pokri lice koščatim šakama. Bila sam tih godina, otprilike kao i moja mala saputnica. Ratne godine, razaranja, progonstva, deportacija… U svojoj dječijoj naivnosti tražila sam odgovore na bezbroj pitanja. Od stvarnosti pravila bajku. Sve negativnosti svaljivala sam na krvoločnu aždahu koja bljuje vatru i sije sjeme zla. Pred njom kolone žena, djece i staraca, izbezumljenih beskućnika s malim zavežljajem nade za onim, makar na tren, sigurnim predahom kada će sa izvora snage popiti gutljaj spasa. Tren težak kao šutnja, kao tunel bez kraja… Odjednom nemam ideje da sretno završim bajku. Zaledi se slika moje krvave bajke. Moram ih spasiti… Želim dalje izvuči smisao pobjede, smisliti put ka sretnom kraju. Ne želim da traje agonija mog naroda zarobljenog u vremenu! Nemoćno tumaram za idejom spasa… Kako osloboditi izgubljena bića? Borba je duga i još traje kroz tišinu, ponovo me pokrenu neki rezak vapaj: Kuda ideš narode moj? Nakratko izađoh iz vremeplova. U kupeu je tišina kao da se svako zaključao u sebe. Zagledah se u oči prelijepe curice. Vidjeh ponovo sebe i sjetih se mističnih šutnji svog odrastanja iz ratnih dana. Stenje lokomotiva. Vagoni se lijeno vuku kroz prelijepe pašnjake i voćnjake. Sunčani zraci igraju se po površini rijeke i blješte kao kristali. Zamiču prelijepi predjeli, a curica sjedi u maminom krilu. Dovoljno je odrasla da upije ljepotu divljih krajolika i smjesti ih duboko u svoje srce… I oživi ih onda kada ona to poželi. Uzeh je k sebi da skupa uživamo u ljepoti prirode koja se oblikuje u slikama kao na filmskoj traci. “Upij svu ljepotu! Neka ti ona bude lijek u tuđini. Neka ti ove slike probude želju da svoju budućnost gradiš među svojima!” - šapnuh joj. Curica je poskakivala u mom krilu i mahala pticama… Prolijeću slike djece sa zmajevima od kreppapira, šarene bašče, modri šljivici i bistri potoci. Polahko idemo u zagrljaj gradu odakle će moji saputnici krenuti dalje u potragu za boljim životom. Eh, koliko puta sam zavidjela lastama, malim stvorenjima, koja putuju prostranstvima bijelog svijeta tražeći toplinu koja im je neophodna za opstanak. Njihova sloboda i mogućnost da tako dugo i slobodno lete, a da se s prvim sunčevim danima vrate i sviju gnjezdo na starome ognjištu, daju mi nadahnuće i bude u meni poštovanje. Kao dijete dugo sam im mahala dok su u zraku veselo kružile iznad moje kuće kao mali crno-bijeli papirni avioni. Kada su pljuštale granate i padale krvave kiše nad mojom zemljom, u meni je živjela zarobljena lasta željna toline i letenja. Zarobljena u tuzi i strepnji sanjajući sunce pitala sam se: “Kuda su otišle laste?” Tiho sam molila Boga da im pokaže put kojim će se vratiti kući. 126


Šibaju drugi vjetrovi… Već odavno ne padaju olovne kiše, ali moj narod i dalje traga za svojom sudbinom i opstankom, s dubokim ožiljcima rata, s teškim bremenom socijalne neravnoteže i svega što proizlazi iz toga kao neminovnost. Shvatila sam da ima još ljudi u kojima živi jedna lasta. Ja sam svoju lastu već odavno oslobodila. Pomogla mi je da dio svog zarobljenog djetinjstva lakše prebolim a u amanet mi je ostavila želju za letenjem u visine, za istraživanjem svega onoga što se zove prosperitet. Otkrila mi je i tajnu da je u svome gnijezdu najsigurnije. I onda kad naučiš letjeti. Na mom radnom stolu dnevne novine i razglednica. Razglednicu mi šalje školska drugarica koju je ratni vihor odnio daleko u tuđu zemlju. Sjaj i blještavilo u kojem se grad kupa noću je lažni svileni pokrivač, koji bolesniku hladi užarene rane turobnog života i čini mu kratkotrajni predah i opuštanje da ga snovi ponesu i predaju u naručje čežnje, dragih uspomena iz rodne grude. Turistička slika svijetlećeg grada govori više od one rečenice sa poleđine “Pozdrav iz prelijepog grada!” Njena glatka bjelina je vakuum u prostoru koji vapi da se premosti, da se misli dotaknu kao dva brda ispod duge. Poželjeh da joj odgovorim. Da joj pošaljem miris naše čaršije, struk ljiljana i mirisnu dunju, cijelu simfoniju bistrih potoka i rijeka, zelene krajolike, sjaj sedefa bisernih planina i svu ljepotu ove naše lijepe žilave zabiti i da joj oživim čula da sama, putujući kroz sjećanje, nahrani svoje srce. Jasmina Ćorović student II godine Medincinskog fakulteta u Sarajevu

127


Između nade i straha (nagrađen kao najbolji rad u 2009. godini) ježala sam. Selo je iza mene ostalo, u plamenim jezicima ššto su do neba sezali i gutali ono što je godinama nicalo kao pl p plod teškog rada. Nisam stigla brojati korake, niti sam vidjela kuda ku da to idem. Čuo se samo vrisak - izlomljen i izudaran visio je zraku u zr zrak aku u i parao mi uši. Znala sam samo da su došli. Prozor Proz Pr ozor or jjee bi bio o jedini spas. Majka me gurnula govoreći mi da bježim, da se ne okrećem, da ne smijem pasti, jer ako padnem, opoganit će me zvijeri. Kakve zvijeri, Bože Svemogući? I hodam ubrzano, a neki me trnci probadaju. Na leđima osjećam kako klize tuđi uzvijereni dahovi, svakog časa očekujem da me zvjerinja kandža pokosi i isprlja. Bože moj, šta nas je ovo zadesilo? Jesmo li ljudi? Ko su zvijeri, a ko ljudi? Od mraka što se raspršio ne vidim ništa pred sobom, a ne vidim ništa ni u sebi. Svoje misli ne mogu pratiti. Perda je između mene i svijeta. U glavi mi bubnja samo jedna misao da će me zvijeri opoganiti. Neopaženo sam milila između sjenika i čula vapaje što su parali svod ovog krvavog neba. Čednosti je nestajalo, krali su je, čista tijela su grizli kao štakori kad grizu užad. Svo prokletstvo Zemlje noćas se ujedinilo na ovom jednom mjestu, ovdje, kod nas. Zvijeri su došle da nam trag zatru, da nas obeščaste, da iskrvarimo od njihovih ruku i da nam rođenja kazne budu. Strah me ovog zla što se razbuktalo među nama, toliko me strah da ne mislim ni na spas ni na bijeg, da ne mislim sta će biti poslije ako se ne vratim, ako nikada više majku ne vidim. Samo taj jedan jedini strah u meni čuči i rasipa se polahko po svim mojim čulima i sve se u njega pretvara. I ja postajem zvijer na oprezu. Čujem šumove i vidim obrise tamo gdje ih nema, zaboravljam za molitvu spasa i stojim zbunjena. Noge me nose same, ne znam kako više ne utrnu i kako se ne stropoštam od bola na tlo sto miriše na buđ i trulež… Pucanj. Žitka tekućina, vrela kao ključala voda razli se po mojoj mišici. Odjeća mi se lijepi za tijelo, sve je više onoga što ističe iz mene. Sve je više krvi, a sve manje mene, manje moje duše i manje čovjeka u meni. Ne odustajem. Nastavljam koračati. Je li mene ciljao, je li me vidio kako se iskradam, kako bježim od njegove okrutnosti, od njegovih ugriza i prljave paganske želje da mi dušu ubije? Zvijer je iza mene, ako osjeti miris moj i moje krvi, doći ce, ščepati me, upropastiti mladost, upropastiti život a ono što budem živjela ubuduće bit će samo sjećanje na grijeh koji nije moja krivica, nego plod tuđe zlobe i izobličenosti. Nema više straha od zla, samo žaljenje zbog svih srca koja su bolesna i koja ga čine. Nema više misli, sad je sve praznina u kojoj počiva bol. Neću moći još dugo koračati, kad svane, otkrit će mi 128


tragove. Moram se spasiti, moram sebi pomoći, moram tražiti od Boga da mi pomogne, moram se nadati, moram vjerovati ako želim živjeti. Ne smijem se vraćati ako želim ostati ono što jesam, moram otići odavde, iz ovoga što je dosad bilo moj život… *** Mahrama vezena lebdi u mojim snovima… Latice ruža mi donosi vjetar. I miris beznađa zajedno s njima. Čujem da od sela ništa nije ostalo. Spalili su sve do temelja a onda odjahali na krilima zla, nošeni njime kao čarolijom, odjahali u nove pohode i nova razaranja jer su im duše toliko gladne patnje, a umovi oskrnavljeni ludošću. Budim se, a ne želim se probuditi. Ovo je najgore jutro u mome životu. Krajičkom oka piljim u blatnjav sokak i ostatke snijega isprljanog sinoćnjim bunilom. Kažu mi da nije strašno. Tek tad se osvrnuh oko sebe, vidjeh sobu, bijelu kao behar u proljeće, osjetih tvrdoću madraca pod sobom i hladnoću željeznih šipki na koje su me naslonili kao lutku ustakljenog praznog pogleda i nogu krvavih i raščerečenih. Ovo nije moj svijet. Ne znam koje je ovo jutro, ne znam ni koliko je prošlo od one noći patnje i uništenja svega u meni i na meni. Svijet se okretao strahovitom brzinom, a na svakoj polulopti velikim slovima je pisalo MRŽNJA. I onda mi je sinulo, izronilo je iz mene ono za šta ni sama nisam znala da postoji, zapljusnula me spasonosna misao i spoznaja da sam živa i da je to dobro. Mi, svi zajedno, koje su napali krvnici, mi, kojima su namijenili nestanak, mi, koje su namjeravali izluditi svojom silom i surovošću, mi, koji smo život i svijet za sebe, mi nismo za ležanje i očajavanje na tvrdim krevetima. Mi moramo vratiti dobrim. Ja moram da oprostim jer oni ne znaju. Ja moram da oprostim i kod Boga molim, moliti Ga trebam da im izbriše neznanje i želju da nas unesreće samo zato što smo mi drukčiji. Ja nisam takva. Ja sam jedna od nas. Ja ne znam mrziti. Od onog trenutka kad sam mogla da razumijem stvari, majka bi me posadila ispred sebe i uz žubor našeg šadrvana govorila bi mi kako je ljubav najveći dar. “Ne daj nikom da ti ubije taj smijeh. To je najjače oružje protiv zlobe. Moraš da voliš nadu i da moliš Boga da te ona nikad ne napusti…“ Govorila mi je tako kao da je znala šta će se desiti, kao da je predosjećala u mirisu narcisa da se sprema jedno zlo veće nego što razum može da pojmi. Nešto se u meni slomilo. Sinoć, ili prije godinu, sam mogla mrziti, jer me bilo strah onoga što se desilo, bilo me strah njih jer su ludi, bilo me strah mene, jer su činili da i ja ludim, bilo me strah mraka i magle, bilo me strah smutnje što su je sijali svakim novim korakom a ona je potom nicala kao smilje i punila vazduh koji sam disala. Danas, ja ustajem, jer imam se čemu nadati, imam koga moliti da mi se vrate dani kod šadrvana i miris behara poškropljenog kišom. Danas, ja 129


znam da svijet moj moram izgraditi. Bol od užasa ostaje u mojoj duši, ožljak od zalutalog metka i zlih misli cvate mi na mišici da me zauvijek obilježi kao onu koja je trebala umrijeti. Ja ne opraštam, niti zaboravljam njih što su mi uzeli sve ono sto mi je život bio, ali zlatna ptica para nebo, osvjetljava Zemlju svojim krilima i znam da nisam slučajno preživjela. Moja zadaća je da ispričam priču o putu drugačijem od onoga pogrešnog. Ja sam izabrala teži put, sa mnogo više trnja, ali evo me, živa sam, dišem, govorim i sjećam se, začuđena i sretna, i nadam se pravdi i jednom novom jutru kad će umjesto sunca osvanuti nada za sve one napaćene duše kojima je sve ukradeno, koje nikoga na svijetu nemaju. Edina Pajt, maturantica Koledža ujedinjenog svijeta iz Mostara

130


Sve je moje u Bosni (prvonagrađeni rad u 2010. godini) udim udi ud i se, čudim. Svaki dan se čudim, a ne mogu se čudom naču na ču načuditi. Tobe ja Rabbi! Pričao Prič Pr ičaa mi je jednom prilikom jedan dobri čovjek kako je u Bosni Bosn Bo snii bilo muslimana i za vrijeme objave Kur’ana posljednjem Božijem Boži Bo žije jem m poslaniku Muhammedu, alejhi-s-selam. Veli mi taj čovjek da je bosanski duhovni poglavar, djed, na osnovu promjena u je ondašnji onda on dašn šnji ji b prirodi i na osnovu nebeskih znakova predvidio pojavu novog Pejgambera. Odmah je poslao delegaciju od četrdeset dobrih ljudi u Arabiju. Oni su do tamo išli pješice, bosi. Stoga ih prozvaše Bosancima, a njihovu zemlju Bosnom. U Arabiji su prihvatili islam i vratili se nazad u domovinu. Bilo to je u mekanskom periodu objave, kada još nije bio naređen namaz, tako da danas nema tragova džamija i mesdžida iz tog vremena. Potomci tih ljudi su dolaskom Osmanlija masovno prihvatili islam. Tobe ja Rabbi! Prošle godine u Travniku sam čuo šta je to Mehmed Fatih sanjao kad je osvojio Bosnu. Pričao mi neki dedo ispred Šarene džamije: “Ko sanja ti Padišah, da je u Bosni zateko hazreti Ebu Bekra, hazreti Osmana i hazreti Aliju, a Omera nigdi na vidiku. Prenu se sultan Mehmed te pozva terdžumane ne bi li mu rastabirli išaret ovoga čudnog sna. Kazaše mu da će do Kijameta ovdi biti islama i iskrenih poput hazreti Ebu Bekra, edebli insana poput hazreti Osmana, hrabrih ratnika poput hazreti Alije, ali neće biti pravde hazreti Omerove nikad.” Tobe ja Rabbi! Mati mi je pričala o djedu i nani, rahmetli Idrizu i Mejri, koje ja nisam ni upamtio. Kazivala mi je kako je u njenom selu, dolje blizu potoka, djed vidio nekog dobrog kako obavlja namaz. Odmah sutradan je na tom mjestu napravio sofu - blago uzvišenje kako bi se obilježilo to mubarek mjesto na kojem dobri može serbez klanjati. Narod se ibretio i kradom su rahmetli Idriza uzimali za podsmjeh. Kasnije, kada su komunjare pravili neki bespotrebni put, poravnali su sofu. Djed nije tri dana izlazio iz kuće od teškog jada. A u djedovoj kući je konačio svaki musafir koga bi putevi sudbine naveli kroz selo. Bilo je tu različitih sorti ljudi svih zakona i običaja. Posebno je bio sažaljiv na hercegovačke trgovce duhanom, koji su u rancima nosili duhan iz Hercegovine prema unutrašnjosti Bosne i njime trgovali. Kada mu je nana jednom zamjerila što svraća vlahe na konak, djed ju je zagrlio i blago rekao: “Pa bona, Mejro, zar si zaboravila da smo svi Ademova djeca?!“ Još mi je majka kazivala da moj djed nikad nije kući donio cijelu platu, nego vazda pola. Ona druga polovica bi završila kod mahalske djece, koja su svakog prvog u mjesecu željno iščekivala svoj udio u onome što je Allah podario djedu. Kada mu je duša, na poziv Gospodara, preselila na bolji svijet a džematlije tijelo predali zemlji, na njegovom mezaru se dešavalo nešto neobično. U akšamski vakat se na djedovom kaburu pojavljivao nur, koji se 131


vezao za nebo i ostajao tu za vrijeme akšam-namaza. Tako je bilo cijelu prvu sedmicu. Tobe ja Rabbi! Babo mi je pričao o rahmetli djedu i nani, Osmanu i Hatidži. Djeda nisam upamtio, na naninoj dženazi sam bio. Ispostila ramazan, razboljela se trećeg dana Bajrama i za fehtu preselila na bolji svijet. Kažu kao pticu lahko dušu pustila. Za djeda mi je babo kazivao kako je poslije “onoga“ rata radio u Prozoru. Morao je pješačiti preko planine da bi iz gornjovakufskog sela Cvrča stigao na posao. Rano je kretao od kuće, prije zore. Živjelo se skromno i u kući nije bilo sahata, a kamoli vaktije pa bi rahmetli Osman klanjaj tričetiri puta sabah-namaz dok bi došao do radnog mjesta. Bilo ga strah da ne propusti Božiji farz ili da ga ne klanja na vrijeme. Ljudi okolo pričali kako im se pored puta jutrom priviđa neki dobri gdje klanja, a to je bio on, moj rahmetli djed. Tobe ja Rabbi! Ljetos sam bio malo tužan. Pritisnuo dunjaluk sa svih strana pa mi se prsa suzila. Sjedio sam u avliji i razmišljao o tadašnjim problemima kad putem naiđe hadži Jusuf. Još uvijek nosi svoj smaragdnozeleni tespih u ruci, pomislih. Nazva mi selam i upita za zdravlje, ja mu još ljepše otpozdravih i ponudih ga da sjedne. Nekoliko trenutaka je gledao u mene, a potom kroz blagi osmijeh na licu poče govoriti: “Sinko, sav ovaj dunjalučki život je davno izrežirani film. Sve je postavljeno na svoje mjesto, a ti samo gledaj i Allaha spominji. Bio je tako neki car, pa je tražio da mu se na prstenu ugravira neka misao, koja će mu kad je tužan vratiti nadu, a kad je sretan opomenuti ga da se previše ne zanosi. Mudraci mu na prstu ugraviraše: I to će proći. Tako, sine, kada si sretan, vazda postoji strah da će sreća biti smijenjena tugom, a kad si tužan, vazda je tu nada koja te čuva da ne poklekneš. Na kraju ispada niti je do kraja dobro kad je dobro, niti je do kraja loše kad je loše. Lažni dunja - što bi narod rekao.” Nisam ni primijetio kada je Jusuf otišao. Sjedio sam tako pola sahata zagledan u alem džamije preko puta moje kuće. Kad sam se prenuo iz tog čudnog stanja, vidio sam da Jusufa nema, ali nije bilo ni tegobe koja mi je do maločas pritiskala prsa. Osvrnuh se oko sebe – svuda zelenilo, šume i brda kao da ih prvi put vidim. Hazreti Hidr je sigurno bio u Bosni. Možda je hadži Jusuf Hidr svoga vremena. Tobe ja Rabbi! Prolazim hodnikom, a iz kuhinje dopire miris svježe ispečenih hurmašica. Na sredini stola stoji tanjir pun ove moje omiljene poslastice. “Ovo ti je poslala Fatima!”, veli mi majka. To je ona Fatima koja me, kad god krenem u Sarajevo, zaustavi u putu i ubaci mi u torbu neki zamotuljak, a nakon rukovanja s njom u ruci mi se redovno nađe pokoja marka. Tobe ja Rabbi! Gledam ovu svoju priču - haman da Bosnu ni spomenuo nisam. A nije da je nisam nakitio. I zaista o čemu bi to priča o Bosni i mojoj vezanosti za nju mogla pričati osim o dobrim ljudima i Božijoj milosti prosutoj po njima. Zato nije ni čudo da sam u njoj spomenuo ova časna imena: Muhammed, 132


Mehmed, Ebu Bekr, Osman, Alija, Omer, Idriz, Mejra, Hatidža, Jusuf, Hidr, Fatima. I svi se oni našli u priči o Bosni. Nije li sva dobrota u Bosni, zar nije sve moje ovdje, u ovoj Bosni. Tobe ja Rabbi! Zato se i čudim. Koliko god se čudim dobroti, koja izbija iz kazivanja u ovoj priči, toliko se čudim onima koji je ne umiju osjetiti. Gledao sam na televiziji srpskog političara kako prijeti da će cijepati Bosnu. Kako će neko cijepati ono što je Uzvišeni stavio pod svoju zaštitu? Ali nisu slijepe oči, nego srca u grudima. Tobe ja Rabbi! Čudim se, čudim. Svaki dan se čudim, a ne mogu se čudom načuditi. Tobe ja Rabbi! Amel Jašarević, student III godine Filozofskog fakulteta u Sarajevu

133


t go godi diina dina n rad a a u miisi siji ijjii zna n njja i po podds dstitica icaannjja naa dobbro ddeeset seet go goodi diinnaa radda u miisi siji iji znanj nja ja i po podds dstitica canj njja na dob obro de dese sett go godi dinaa radda u miisiijjii dina a i pod odst stic ticcannjaa na do dobr broo de br dese dese sett go godi dina na radda u misi miisiijiji znanj nnaannjja ja i po poods dstitica ds canj nja na nja na doobbroo deese set goodi d nnaa rad ada da u mi mis isi sijiji zna nanj nja ja i po pods dsttica ica canj n a nnaa nj o deeseet goodi dinaa rad adaa u mi m si sijiji zna nanj njja i po pods dstiticaanj ds njaa na n dobro oobbroo de d se set godi ggoodi d na rad adda u mi m si s jjii zna nanj njaa i pods nj poods dstit ca c njja na na dobbroo de d seet go godi dina raadda u zna nanj n a i po pods dsstitica caanjaa na na dobbro de dese s t gooddiinaa radaa u mi misi siji znaanj siji njaa i po pods dsstica dst c nj njaa na na doobbrroo de dese seet go g di dinna radda u mi misijij zna nanj n a i ppoodstitica ticanj caanj na obro ob roo de dese sett ggooddiinaa radda u mi misi s jii znnaanjja i po p dsti dstica ds c nj ca njaa na dobbro de deseet ggoodi dina innaa rad a a u misi misi mi sijiji zna nanj nja i po nj pods dsstitica caanj njaa nnaa doobbroo deesseet go godi d na radda di sijiji zna si nanj nja i po nja p ds dsttitica canj njaa nnaa dob nj obro r de dese s t go godi dinaa rad adaa u mi missiijjii znaanj nja i pods d titicaannjja naa dob obro r de dese seet go g ddiinaa raadda u mi misi sijiji znanj sij si naanj n a i poodsstitcaanj njjaa obro roo de d se sett go godiina na radda u misi misi mi sijiji znnaanj njaa i po pods oddssttiicaanj njaa na na dobbroo deese set go set godi din ina rad ada u mi m si sijiji znanj naanja i poods dstiicaanjja na dsti na dobbro de d set seet go godi dina nnaa rada adda siiji zna nanj njaa i po pods dstititica ds canj nja nnaa dob nj obrroo de dese s t go godi ddiina raadda u miissiijij zna nanj nanj njaa i pods poodsti dssttiicanj caanja na na dob obrro ro ddeese sett ggooddiinaa radda u mi misi misi sijijij zna n njja i po pods d titica tica c nj na obbro de dese s t goodi se d na rad ada u m ada miisi sijii zna siji nanj nja nj ja i ppoods dstititica ica canj anj njaa naa dob obro roo deese sett go godina dinaa rad di ada da u m miisi isi s jiji znaanja nnjja i poods d titica canja njja na n dob obrroo dese deeseet go godi d naa rada adda siji si ijij znaanja ja i po podsti dsstit ca cannj nja nnaa dobbro r ddeese sett go godi dinaa raadda u mi misi s jiji znaanjja i po si poddsstiican canj ca nja nnaa dob obro roo deeseet godi goodi dina na rad adaa u misi missiiijjiji znanj nja ja i ppoods dstica titica canj na nj obbroo de obro dese sett godi goodiina rad ada u mi misiji misi ijii zna nanj njaa i po nj p dsstit canj caanj n a naa dob o roo dese dee et go godi dina di naa rad ada u m miiisi sijijii zna si naanj njja i po pods dstitiica ds canj canj njaa na doobbroo ddeeset et ggooddiina na radda s ji znnaanjja i po si p ddsstitica caannjja naa dobbroo ddeesseet go canj godi diina rad adaa u misi miisi m sijiji zna nanj nnjja i poods dstica dsti tiica canj n a na nj na dob obro deese set et godi good naa radda u m miisijij znan naannjja i po pods dstiticcaannjja obro ob roo de desett go godi dina di naa rad a a u miisi s jii znanj nja nj ja i po pods dstica titica canj canj njaa na n doobbro deesseet ggoodina n rad adaa u m miissiiji znaanja nja i ppoodsstiticcaannjja na na dob o ro de deset goodi d na rad a a sijijij znanj si na ja i ppoods d tic titica canja nja naa dobbro r deeseet ggoodi d nnaa rad ada u misi isijii zna nannjja i po podsstitica canj anj njaa naa dobro obbrroo ddeeseet ggooodi dinaa

134


deseet go dese de godi ddiina n rada ada u mi ad misiijij zna nanj nja ja i po pods odstiticanj nja ja na na dob obro bro de deset set ggooddiinaa rada adda u mi misi siji znaanja njja i pods poods d titica ica canj nja naa dob nj obro bro deseet go goddi dina n rada ad u znnannja j i poddst stiiccaannjaa na do dobr bro de bro dese dese set goodi dina na raadda u m miisi sijjii zna siji nanj nja i pods ppoodstiicaanj nja na na dob obro brroo de deseet go godi dinnaa rad ada u mi misi sijijiji znaanj njaa i po podds dsttiica can dobr do bro de br bro d seet go godi ddiinaa rad adaa u mis miisi sijij znaanj nja i po pods dssttiica canjja naa dob obroo de obro d se sett goodi d na rad adda u mi misi siji si ijiji zna nanj njaa i poods nj dstitit caanj njjaa naa dob obro roo de dese eseet go godi d naa ra di miissiijij znanj m naanjja i po pods dsstica titicaanj n a naa dobro obbro de dese s t ggoodi se dina rad ada u miisi sijiji zna nanj njaa i po podsstitica canjja na dobbroo deesseet goodi d naa rad ada u mis miisi sijiji zna n nj nja ja i po pods dstic tii naa doobbro de dese sett go g dina diina na rad adaa u mi m si sijjii znaanj njaa i po p dsti dstiticca ds canj n a na dobro obbroo de deseet ggoodi dese dina inaa rad addaa u mi m si sijiji znannjja i po podsstit caanj njjaa na dobro obbroo dese deset set go godi godi dina naa u mi m si sijiji zna nanj njja i po podds dstitica canj njaa naa dob nj obroo dese es t ggoodiina radda u misi miisi sijjiji znanj nanjja i po na p dsstit ca canj nja naa dob nja nj obro roo deesseet go godi diina rad dina adaa u misi misijiji znanj naanjaa i po p dstiic n dobbroo deese na s t go godi diina na rad ada u m miissiijjii zna naanj njaa i pods podstititica po canj ca n a na nj na dob o roo ddeese set ggoodi dinaa rad dina adaa u mi mis issiiji ijij znnaanj njaa i ppooddsstit ccaannjja na dob obro roo de d set set go se godi dina di naa u mi misi sijiji zna n nj n a i po pods dstica ds titica c nj njaa naa dob obroo de dese set et go godi odi d na na rad adaa u m miissiijii znaanj n a i poods d tica tiica canj njaa nnaa dob nj obrroo deese set go godi dina naa rada adda u m miisiji siji zna si nanj njja i po pods dstititic naa dobbro ro de desseet go godi d naa rad ada u m miisi s ji zna nanj njaa i ppoods dstitica ican canj ca nja na na dob obro dese deese set go godi dina n rada ada u mi misi siji iji zna n nj n a i po p ds dstiticca canj njaa na na dob obro roo ddeese sett go godi godi dinaa u mi misi s jij znaanj si nja i ppoodssttiica cannjja na na dobbroo de dese set go godi dinaa rad dina ada da u m miissiijiji znanj naanjja i pods pods po dstitic ticcaannjja na na dob o ro r deese set go godi dinaa raadda u m miissiijiji znnaanj nja i po pods odsstit c naa doobbro ro de dese set goodi set dina na rad ada u mi misi misi sijjii zna nanjja i pod podsti po stiicaanjja naa dobbroo de dese seett ggoodiinnaa rad adaa u m miissiijiji zna nanja njja i pods poodsstitica caanj canj nja naa doobbro deese sett gooddiina innaa u mi misi isiiji zna nanj njja i po poddssttiicaanj nja ja na na dobbro ro des dese set ggoodi dinaa rad ada da u m miisi sijiji znnaannjja i ppoodsstitica icaanj nja naa dob obro broo deese sett go godi odi d na na rad ada da u mi misi sijijiji znnaanja nja i pods nj pods po dstitiic nnaa doobbbro r ddeese set go goddin dina rad adaa u mi misi sijiji zna si nanj njja i po pods dsstitica icanj canja njja naa dob o ro ro de d seet ggoodi odi dina na rad na adaa u m miisiijiji znnaanjja i ppoods dstitica caanj n a na dob obro ro dese ro dese de des set go godi dinaa dina um miisiji zna nanj nnjja i pods poods d ttiicanj canj ca njaa nnaa dob obro ro ddeese set ggoodi d na n rad adaa u mi misi sijijjii zna si nanj nja i pods nja poods dsttiic iccaanj njaa naa dob obro ro de dese seet ggooddiinnaa

POSJETE KULTURNO-HISTORIJSKIM ZNAMENITOSTIMA U BIH

135


Posjete Mostaru, Počitelju, Stocu i Blagaju a bi krenuo u upoznavanje svijeta čovjek prvo treba obići i upoznati svoju domovinu. Sa dodijeljenom stipendijom Fo Fond “Bošnjaci“ ne završava saradnju sa mladima. U svakoj svak sv ako o prilici se trudimo zbližiti sa našim stipendistima i prirediti prir pr ired edit itii im neko lijepo i korisno putovanje. Dana Dana 18. 18. 04. 0044 2009. godine, Fond “Bošnjaci” je za stipendiste organizirao jednodnevnu posjetu Mostaru, Počitelju, Stocu i Blagaju, u cilju upoznavanja historije, kulture i tradicije Bošnjaka na tom području. Poznato nam je da se u Hecegovini nalaze biseri naše kulturne i prirodne baštine i da su svi oni bili predmetom razaranja od strane Prigodno obraćanje Nazifa ef. Gariba prilikom posjete stipendista šehidskom mezarju u Mustaru agresora početkom devedesetih godina prošlog stoljeća. Većina tih objekata je rekonstruisana i oni danas kao i ranije plijene pažnju domaćih i stranih turista. Pored toga oni su materijalni dokazi kontinuiteta Bošnjaka na prostorima Hercegovine.

137 113 37 37


U svakom od posjećenih gradova domaćini su nas počastili lijepim predavanjem o njihovim kulturnohistorijskim znamenitostima. Nabrojat ćemo samo neke od njih koje smo tada posjetili: Stari most i Šehidsko mezarje u Mostaru, Hadži-Alijinu džamiju, Sahat-kulu i tvrđavu u Počitelju, džamije, Stipendisti Fonda prilikom posjete mostove, mlinice i begovinu u Stocu, Starom mostu u Mostaru te Tekiju na Vrelu Bune u Blagaju. Još jednom smo se uvjerili sa kakvim bogatim naslijeđem raspolažemo, ali i kako malo toga znamo. Koliko god puta bili u Mostaru susret sa Starim mostom iznova učini da zatreperimo od uzbuđenja. Kamena duga koja spaja obale Neretve stoji i sjeća se dana kada je 1993. ranjena zaronila u Neretvu da ne gleda one što su sijali zlo po Mostaru. Na putu od Mostara prema Stocu nalazi se grad biser, Počitelj. Jedinstveni spoj prirode i čovjekovog graditeljskog umijeća rezultirali su neponovljivom ljepotom. Bijela munara Hadži-Alijine džamije daje posebnu draž ovom Prigodno predavanje Džemala ef. Gadare, glavnog imama hadži Alijine džamije u Počitelju spletu starih kuća i sokaka te svojom visinom i superiornošću podsjeća prolaznike i putnike namjernike na Božiju jednoću. Na području Stoca nalaze se čuveni “kameni spavači“, nadgrobni spomenici bosanskih krstjana, a najveći dio njih se nalazi u nekropoli Radimlja. Stećci su jedini spomenici iz srednjeg vijeka na tlu Evrope, a na njima se nalaze uklesani različiti simboli i natpisi, koji snagom svoga iskaza tjeraju čovjeka na duboko razmišljanje o životu i smrti. Imanje Rizvanbegovića još je jedna od znamenitosti Stoca koje smo posjetili sa našim stipendistima. Čuvena begovina je u fazi obnove, kao jedan od simbola Prigodno obraćanje Suada ef. Mujakića, glavnog imama Careve džamije u Stocu

138


Stoca porušena tokom agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu. U njenom sklopu se nalazi nekoliko kuća i magaza, mesdžid, škola, a sve je to bilo vlasništvo jedne od najuglednijih porodica u Bosni i Hercegovini. Na kraju ovog kratkog proputovanja kroz Hercegovinu posjetili smo Vrelo Bune i čuvenu Posjeta Tekiji i Vrelu Bune u Blagaju Tekiju u Blagaju. Tu smo se odmorili i napojili naša tijela hladnom izvorskom vodom, a naša srca nadahnuli Božanskom ljubavlju koja se spušta na ovakva mubarek-mjesta i na one koji u njima borave. Tako je okončana još jedna uspješna aktivnost Fonda “Bošnjaci“. U našim budućim planovima zasigurno će se ponovo naći slični projekti posjeta gradovima širom Bosne i Hercegovine, kroz koje ćemo upoznavati mlade sa prošlošću kako bi na ispravan način shvatili sadašnjost, ali i kako bi znali pametno planirati budućnost.

139 113 39


Posjeta nani Fati Orlović u Konjević Polju manje u vlasništvu Fate Orlović je tek jedan dio onoga što ma je, p je, po narodnim predajama, sultan Mehmed Fatih poklonio bošn bo šnja ja bošnjačkom gorštaku Hamzi Orloviću, dalekom pretku ove poznate pozn po znat atee porodice, kojeg je upoznao prilikom dolaska u Konjević Polje. tada Polj Po lje. e. O Od d ta tad d pa do danas iz ove plemenite loze porijeklo vode mnogi učeni učen uč enii Bošnjaci, Bošn Bo šnja jaci ci,, a jedan od njih je bio i znameniti Hamza Bali. Poznati znam zn amen enit itii šejh šejh H su bili bil ilii po svojoj j odanosti vjeri i pravednosti pa su često bili žrtve i pojedinih nepravednih sultana jer pravda i istina ne idu na ruku zulumčarima. Iako već u poznim godinama, nana Fata Orlović poput svojih predaka snagom vjere prkosi nepravdi. Prkosi onima koji su joj Stipendisti Fonda “Bošnjaci” sa nanom Fatom Orlović na porodičnom imanju u Konjević Polju ubili sina, protjerali je sa rodnog ognjišta i onima koji su u njenoj avliji bespravno sagradili crkvu. Zajedno sa našim stipendistima 16. 05. 2009. godine posjetili smo ovu hrabru Bošnjakinju. Susret sa nanom Fatom bio je veoma emotivan i za nas, ali i za nanu koja je izrazila posebno zadovoljstvo što su je zijaretili mladi na koje ona računa u borbi za pravedniju i bolju Bosnu i Hercegovinu. Uvijek raspoložena, bez obzira na svu nepravdu koja joj se čini nana Fata je savjetovala mladima da ne odustaju od svojih ciljeva i da se pouzdaju u Milostivoga Allaha, dž.š., jer On je najbolji pomagač. Ona je bolna uspomena na vjekovni buntovnički karakter i herojstvo porodice Orlovića.

140 114 40


Posjeta Memorijalnom centru u Potočarima Pos ored posjete nani Fati 16. 05. 20 2009. godine za naše stipendiste smo upriličili i stip st ipen end d posjetu Memorijalnom centru posj po sjet etu u M Potočarima. Teško je opisati kakve u Po Poto toča ča i a Te je emocije u nama izazvala posjeta ovom mjestu, koje čuva uspomenu na hiljade nedužno ubijenih Bošnjaka u Prigodno predavanje o genocidu genocidu tokom agresije na Republiku nad Bošnjacima Srebrenice i drugih mjesta Bosnu i Hercegovinu. Nepregledno polje popunjeno mezarima nijemo svjedoči o patnjama kroz koje je prošao bošnjački narod i Bosna i Hercegovina s kraja XX stoljeća. Oni nas podsjećaju na to šta se desi zaboravnom narodu i opominju da sada kada smo budni ne smijemo sebi dozvoliti novi zaborav, jer bi nam vjerovatno bio i posljednji. Na musali mezarja predstavnik domaćina je stipendistima održao kraći, ali vrlo emotivan čas historije nakon čega smo obišli kabure do sada ukopanih Bošnjaka i spomen-sobu. Na kraju stipendistima je emitiran i dokumentarni film o genocidu nad Bošnjacima u Srebrenici u periodu od Posjeta stipendista spomen-sobi u Potočarima 1992. do 1995. godine. Nakon završene posjete Memorijalnom centru posjetili smo obnovljenu Čaršijsku džamiju u Srebrenici koja je tokom agresije, kao i sve ostale džamije do kojih su došli agresori, bila u potpunosti srušena. Tog dana posjetili smo i nadaleko poznate ljekovite izvore banje Guber, koji se nalaze nedaleko od Srebrenice. Ovom posjetom željeli smo još jednom ukazati na potrebu prisjećanja i pogubnost zaborava historijskih događaja za narod koji se i dalje nalazi u okruženju. Naši mladi moraju ostati vjerni svojoj kulturi i tradiciji ukoliko ne žele da im se ponavljaju scenariji iz prošlosti. Stipendisti Fonda “Bošnjaci” na mezarju u Potočarima

141


t go godi diina dina n rad a a u miisi siji ijjii zna n njja i po podds dstitica icaannjja naa dobbro ddeeset seet go goodi diinnaa radda u miisi siji iji znanj nja ja i po podds dstitica canj njja na dob obro de dese sett go godi dinaa radda u miisiijjii dina a i pod odst stic ticcannjaa na do dobr broo de br dese dese sett go godi dina na radda u misi miisiijiji znanj nnaannjja ja i po poods dstitica ds canj nja na nja na doobbroo deese set goodi d nnaa rad ada da u mi mis isi sijiji zna nanj nja ja i po pods dsttica ica canj n a nnaa nj o deeseet goodi dinaa rad adaa u mi m si sijiji zna nanj njja i po pods dstiticaanj ds njaa na n dobro oobbroo de d se set godi ggoodi d na rad adda u mi m si s jjii zna nanj njaa i pods nj poods dstit ca c njja na na dobbroo de d seet go godi dina raadda u zna nanj n a i po pods dsstitica caanjaa na na dobbro de dese s t gooddiinaa radaa u mi misi siji znaanj siji njaa i po pods dsstica dst c nj njaa na na doobbrroo de dese seet go g di dinna radda u mi misijij zna nanj n a i ppoodstitica ticanj caanj na obro ob roo de dese sett ggooddiinaa radda u mi misi s jii znnaanjja i po p dsti dstica ds c nj ca njaa na dobbro de deseet ggoodi dina innaa rad a a u misi misi mi sijiji zna nanj nja i po nj pods dsstitica caanj njaa nnaa doobbroo deesseet go godi d na radda di sijiji zna si nanj nja i po nja p ds dsttitica canj njaa nnaa dob nj obro r de dese s t go godi dinaa rad adaa u mi missiijjii znaanj nja i pods d titicaannjja naa dob obro r de dese seet go g ddiinaa raadda u mi misi sijiji znanj sij si naanj n a i poodsstitcaanj njjaa obro roo de d se sett go godiina na radda u misi misi mi sijiji znnaanj njaa i po pods oddssttiicaanj njaa na na dobbroo deese set go set godi din ina rad ada u mi m si sijiji znanj naanja i poods dstiicaanjja na dsti na dobbro de d set seet go godi dina nnaa rada adda siiji zna nanj njaa i po pods dstititica ds canj nja nnaa dob nj obrroo de dese s t go godi ddiina raadda u miissiijij zna nanj nanj njaa i pods poodsti dssttiicanj caanja na na dob obrro ro ddeese sett ggooddiinaa radda u mi misi misi sijijij zna n njja i po pods d titica tica c nj na obbro de dese s t goodi se d na rad ada u m ada miisi sijii zna siji nanj nja nj ja i ppoods dstititica ica canj anj njaa naa dob obro roo deese sett go godina dinaa rad di ada da u m miisi isi s jiji znaanja nnjja i poods d titica canja njja na n dob obrroo dese deeseet go godi d naa rada adda siji si ijij znaanja ja i po podsti dsstit ca cannj nja nnaa dobbro r ddeese sett go godi dinaa raadda u mi misi s jiji znaanjja i po si poddsstiican canj ca nja nnaa dob obro roo deeseet godi goodi dina na rad adaa u misi missiiijjiji znanj nja ja i ppoods dstica titica canj na nj obbroo de obro dese sett godi goodiina rad ada u mi misiji misi ijii zna nanj njaa i po nj p dsstit canj caanj n a naa dob o roo dese dee et go godi dina di naa rad ada u m miiisi sijijii zna si naanj njja i po pods dstitiica ds canj canj njaa na doobbroo ddeeset et ggooddiina na radda s ji znnaanjja i po si p ddsstitica caannjja naa dobbroo ddeesseet go canj godi diina rad adaa u misi miisi m sijiji zna nanj nnjja i poods dstica dsti tiica canj n a na nj na dob obro deese set et godi good naa radda u m miisijij znan naannjja i po pods dstiticcaannjja obro ob roo de desett go godi dina di naa rad a a u miisi s jii znanj nja nj ja i po pods dstica titica canj canj njaa na n doobbro deesseet ggoodina n rad adaa u m miissiiji znaanja nja i ppoodsstiticcaannjja na na dob o ro de deset goodi d na rad a a sijijij znanj si na ja i ppoods d tic titica canja nja naa dobbro r deeseet ggoodi d nnaa rad ada u misi isijii zna nannjja i po podsstitica canj anj njaa naa dobro obbrroo ddeeseet ggooodi dinaa

142


deseet go dese de godi ddiina n rada ada u mi ad misiijij zna nanj nja ja i po pods odstiticanj nja ja na na dob obro bro de deset set ggooddiinaa rada adda u mi misi siji znaanja njja i pods poods d titica ica canj nja naa dob nj obro bro deseet go goddi dina n rada ad u znnannja j i poddst stiiccaannjaa na do dobr bro de bro dese dese set goodi dina na raadda u m miisi sijjii zna siji nanj nja i pods ppoodstiicaanj nja na na dob obro brroo de deseet go godi dinnaa rad ada u mi misi sijijiji znaanj njaa i po podds dsttiica can dobr do bro de br bro d seet go godi ddiinaa rad adaa u mis miisi sijij znaanj nja i po pods dssttiica canjja naa dob obroo de obro d se sett goodi d na rad adda u mi misi siji si ijiji zna nanj njaa i poods nj dstitit caanj njjaa naa dob obro roo de dese eseet go godi d naa ra di miissiijij znanj m naanjja i po pods dsstica titicaanj n a naa dobro obbro de dese s t ggoodi se dina rad ada u miisi sijiji zna nanj njaa i po podsstitica canjja na dobbroo deesseet goodi d naa rad ada u mis miisi sijiji zna n nj nja ja i po pods dstic tii naa doobbro de dese sett go g dina diina na rad adaa u mi m si sijjii znaanj njaa i po p dsti dstiticca ds canj n a na dobro obbroo de deseet ggoodi dese dina inaa rad addaa u mi m si sijiji znannjja i po podsstit caanj njjaa na dobro obbroo dese deset set go godi godi dina naa u mi m si sijiji zna nanj njja i po podds dstitica canj njaa naa dob nj obroo dese es t ggoodiina radda u misi miisi sijjiji znanj nanjja i po na p dsstit ca canj nja naa dob nja nj obro roo deesseet go godi diina rad dina adaa u misi misijiji znanj naanjaa i po p dstiic n dobbroo deese na s t go godi diina na rad ada u m miissiijjii zna naanj njaa i pods podstititica po canj ca n a na nj na dob o roo ddeese set ggoodi dinaa rad dina adaa u mi mis issiiji ijij znnaanj njaa i ppooddsstit ccaannjja na dob obro roo de d set set go se godi dina di naa u mi misi sijiji zna n nj n a i po pods dstica ds titica c nj njaa naa dob obroo de dese set et go godi odi d na na rad adaa u m miissiijii znaanj n a i poods d tica tiica canj njaa nnaa dob nj obrroo deese set go godi dina naa rada adda u m miisiji siji zna si nanj njja i po pods dstititic naa dobbro ro de desseet go godi d naa rad ada u m miisi s ji zna nanj njaa i ppoods dstitica ican canj ca nja na na dob obro dese deese set go godi dina n rada ada u mi misi siji iji zna n nj n a i po p ds dstiticca canj njaa na na dob obro roo ddeese sett go godi godi dinaa u mi misi s jij znaanj si nja i ppoodssttiica cannjja na na dobbroo de dese set go godi dinaa rad dina ada da u m miissiijiji znanj naanjja i pods pods po dstitic ticcaannjja na na dob o ro r deese set go godi dinaa raadda u m miissiijiji znnaanj nja i po pods odsstit c naa doobbro ro de dese set goodi set dina na rad ada u mi misi misi sijjii zna nanjja i pod podsti po stiicaanjja naa dobbroo de dese seett ggoodiinnaa rad adaa u m miissiijiji zna nanja njja i pods poodsstitica caanj canj nja naa doobbro deese sett gooddiina innaa u mi misi isiiji zna nanj njja i po poddssttiicaanj nja ja na na dobbro ro des dese set ggoodi dinaa rad ada da u m miisi sijiji znnaannjja i ppoodsstitica icaanj nja naa dob obro broo deese sett go godi odi d na na rad ada da u mi misi sijijiji znnaanja nja i pods nj pods po dstitiic nnaa doobbbro r ddeese set go goddin dina rad adaa u mi misi sijiji zna si nanj njja i po pods dsstitica icanj canja njja naa dob o ro ro de d seet ggoodi odi dina na rad na adaa u m miisiijiji znnaanjja i ppoods dstitica caanj n a na dob obro ro dese ro dese de des set go godi dinaa dina um miisiji zna nanj nnjja i pods poods d ttiicanj canj ca njaa nnaa dob obro ro ddeese set ggoodi d na n rad adaa u mi misi sijijjii zna si nanj nja i pods nja poods dsttiic iccaanj njaa naa dob obro ro de dese seet ggooddiinnaa

DONACIJE

143


Donatori Fondu “Bošnjaci” vojim voj vo j dugogodišnjim, plemenitim i transparentnim radom Fond “Bošnjaci” je inspirisao jedan broj pravnih i fizičkih lica za Fond učeš uč ešće će u realizaciji svojih programskih ciljeva i zadataka. učešće Red.br. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35.

Naziv don donatora “Bejtuzzekat” - Kuvajt BOR banka d.d. Sarajevo Džemat džamije “Kralj Fahd” - Sarajevo Kanton Sarajevo Esad Hrvačić - Sarajevo Muniba Eminović - Sarajevo Ahmet Alibašić - Sarajevo “Helmond” - Holandija Rešad Rovčanin - Sarajevo Šahin Kerla - Sarajevo Vakufska direkcija - Sarajevo Dževad Duraković - Tuzla Abidin Makić - Njemačka Zejnil Abdiovski - Njemačka Almir Salihbegović - Sarajevo Dževad Duraković - Tuzla Adem Hurem - Sarajevo Medina Cerić - Sarajevo Faris Gavrankapetanović - Sarajevo Nesel Company d.o.o. Sarajevo Gramas d.o.o. Sarajevo Hasida Gušić - Sarajevo Nisvet Zambakovic - Sarajevo Mustafa Daut - Sarajevo Zijada Kurtović -Sarajevo Nezim Halilović - Sarajevo Ahmed Smajić - Sarajevo Delija Mensur - Sarajevo Omer Hasanagić - Sarajevo Mehmed Žiško - Sarajevo Ahmet Mešić - Sarajevo Šefika Kreso - Sarajevo Amira Tanović - Sarajevo Enisa Hulušić - Sarajevo Čip sistemi d.o.o. Sarajevo 145


Kako postati donator Fonda “Bošnjaci” Ukoliko želite biti donator ili sponzor Fonda “Bošnjaci” ili želite ciljano sponzorirati bilo koju od aktivnosti koje organizuje i provodi Fond, vaša novčana sredstva u KM možete uplatiti na transakcijske račune Fonda “Bošnjaci” kod banaka: • BOSNA BANK INTERNATIONAL D.D. SARAJEVO Transakcijski račun broj: 1410010004331506 • UNICREDIT BANK D.D. SARAJEVO Transakcijski račun broj: 3389002205670303 • BOR BANKA D.D. SARAJEVO Transakcijski račun broj: 1820000000017835 Novčana sredstva iz inostranstva možete uplatiti na sljedeći način: • BOSNA BANK INTERNATIONAL D.D. SARAJEVO INSTRUKCIJA ZA PLAĆANJE/TRANSFER (EUR) INSTRUCTION FOR PAYMENT/TRANSFER (EUR) MOLIMO PLATITE KAKO SLIJEDI (PLEASE PAY AS FOLLOWS): BOSNA BANK INTERNATIONAL DD SARAJEVO U KORIST (IN FAVOUR OF): TRG DJECE SARAJEVA BB SARAJEVO SWIFT Code: BBIBBA22 COMMERZBANK AG FRANKFURT SA (WITH): SWIFT Code: COBADEFF /BA391410010004331506 KONAČNI KORISNIK: FOND BOŠNJACI SARAJEVO (FINAL BENEFICIARY): REISA DŽEMALUDINA ČAUŠEVIĆA 2 SARAJEVO, BOSNIA AND HERZEGOVINA INSTRUKCIJA ZA PLAĆANJE/TRANSFER (USD) INSTRUCTION FOR PAYMENT/TRANSFER (USD) MOLIMO PLATITE KAKO SLIJEDI (PLEASE PAY AS FOLLOWS): JP MORGAN CHASE, USA U KORIST (IN FAVOUR OF): SWIFT Code: CHASUS33 BOSNA BANK INTERNATIONAL DD SARAJEVO SA (WITH): SWIFT Code: BBIBBA22 /BA391410010004331506 ACC NO. FOND BOŠNJACI SARAJEVO KONAČNI KORISNIK: REISA DŽEMALUDINA ČAUŠEVIĆA 2 (FINAL BENEFICIARY): SARAJEVO, BOSNIA AND HERZEGOVINA • UNICREDIT BANK D.D. SARAJEVO INSTRUKCIJA ZA PLAĆANJE/TRANSFER INSTRUCTION FOR PAYMENT/TRANSFER UNCRBA22 SWIFT: BA393389002205670303 IBAN: 19000307003 (USD) 19000307004 (EUR) FOND BOŠNJACI SARAJEVO BENEFICIARY: REISA DŽEMALUDINA ČAUŠEVIĆA 2 SARAJEVO, BOSNIA AND HERZEGOVINA 146


• BOR BANKA D.D. SARAJEVO EUR transfer has to be effected as per following payment instruction: BA3918200000000178 35 FIELD :59: FOND BOŠNJACI SARAJEVO (BENEFICIARY CUSTOMER 71000 SARAJEVO - NAME&ADDR BOSNIA AND HERZEGOVINA FIELD :57A: BOR BANKA DD SARAJEVO (ACCOUNT WITH BIC: BOIRBA22XXX INSTITUTION - BIC) DEUTSCHE BANK AG (DE) BIC: DEUTDEFFXXX RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG (AT) BIC: RZBAATWWXXX FIELD :56A: NOVA LJUBLJANSKA BANKA DD (SI) (INTERMEDIARY BIC: LJBASI2XXXX INSTITUTION - BIC) ZAGREBACKA BANKA DD (HR) BIC: ZABAHR2XXXX KBC BANK NV BRUSSELS (BE) BIC: KREDBEBBXXX USD Instrukcije za uplatu iz zemalja Bliskog Istoka: FOND BOŠNJACI SARAJEVO KONAČNI KORISNIK: 71000 SARAJEVO BOSNIA AND HERZEGOVINA IME BANKE: BOR BANKA DD SARAJEVO ADRESA: OBALA KULINA BANA 18, BA-71000 SARAJEVO BROJ RAČUNA: 1820000000017835 SWIFT CODE: BOIRBA22XXX IBAN: BA391820000000017835 Banka koja posreduje u uplati: IME BANKE: ADRESA: BROJ RAČUNA: SWIFT CODE: IBAN:

NATIONAL BANK OF KUWAIT P.O.BOX 95 SAFAT 13001 KUWAIT 1000166055 NBOKKWKWXXX KW67NBOK0000000000001000166055

Sa naznakom npr.: - za podršku programskim ciljevima i zadacima Fonda “Bošnjaci”; - za stipendiranje jednog ili više učenika/studenata u šk./ak. 2010/11. godini; - za osiguravanje nastavnih sredstava i opreme za potrebe učenika povratnika i škola, itd. O namjenskom utrošku vaših sredstava bit ćete, uz validan dokaz, blagovremeno informisani.

147


t go godi diina dina n rad a a u miisi siji ijjii zna n njja i po podds dstitica icaannjja naa dobbro ddeeset seet go goodi diinnaa radda u miisi siji iji znanj nja ja i po podds dstitica canj njja na dob obro de dese sett go godi dinaa radda u miisiijjii dina a i pod odst stic ticcannjaa na do dobr broo de br dese dese sett go godi dina na radda u misi miisiijiji znanj nnaannjja ja i po poods dstitica ds canj nja na nja na doobbroo deese set goodi d nnaa rad ada da u mi mis isi sijiji zna nanj nja ja i po pods dsttica ica canj n a nnaa nj o deeseet goodi dinaa rad adaa u mi m si sijiji zna nanj njja i po pods dstiticaanj ds njaa na n dobro oobbroo de d se set godi ggoodi d na rad adda u mi m si s jjii zna nanj njaa i pods nj poods dstit ca c njja na na dobbroo de d seet go godi dina raadda u zna nanj n a i po pods dsstitica caanjaa na na dobbro de dese s t gooddiinaa radaa u mi misi siji znaanj siji njaa i po pods dsstica dst c nj njaa na na doobbrroo de dese seet go g di dinna radda u mi misijij zna nanj n a i ppoodstitica ticanj caanj na obro ob roo de dese sett ggooddiinaa radda u mi misi s jii znnaanjja i po p dsti dstica ds c nj ca njaa na dobbro de deseet ggoodi dina innaa rad a a u misi misi mi sijiji zna nanj nja i po nj pods dsstitica caanj njaa nnaa doobbroo deesseet go godi d na radda di sijiji zna si nanj nja i po nja p ds dsttitica canj njaa nnaa dob nj obro r de dese s t go godi dinaa rad adaa u mi missiijjii znaanj nja i pods d titicaannjja naa dob obro r de dese seet go g ddiinaa raadda u mi misi sijiji znanj sij si naanj n a i poodsstitcaanj njjaa obro roo de d se sett go godiina na radda u misi misi mi sijiji znnaanj njaa i po pods oddssttiicaanj njaa na na dobbroo deese set go set godi din ina rad ada u mi m si sijiji znanj naanja i poods dstiicaanjja na dsti na dobbro de d set seet go godi dina nnaa rada adda siiji zna nanj njaa i po pods dstititica ds canj nja nnaa dob nj obrroo de dese s t go godi ddiina raadda u miissiijij zna nanj nanj njaa i pods poodsti dssttiicanj caanja na na dob obrro ro ddeese sett ggooddiinaa radda u mi misi misi sijijij zna n njja i po pods d titica tica c nj na obbro de dese s t goodi se d na rad ada u m ada miisi sijii zna siji nanj nja nj ja i ppoods dstititica ica canj anj njaa naa dob obro roo deese sett go godina dinaa rad di ada da u m miisi isi s jiji znaanja nnjja i poods d titica canja njja na n dob obrroo dese deeseet go godi d naa rada adda siji si ijij znaanja ja i po podsti dsstit ca cannj nja nnaa dobbro r ddeese sett go godi dinaa raadda u mi misi s jiji znaanjja i po si poddsstiican canj ca nja nnaa dob obro roo deeseet godi goodi dina na rad adaa u misi missiiijjiji znanj nja ja i ppoods dstica titica canj na nj obbroo de obro dese sett godi goodiina rad ada u mi misiji misi ijii zna nanj njaa i po nj p dsstit canj caanj n a naa dob o roo dese dee et go godi dina di naa rad ada u m miiisi sijijii zna si naanj njja i po pods dstitiica ds canj canj njaa na doobbroo ddeeset et ggooddiina na radda s ji znnaanjja i po si p ddsstitica caannjja naa dobbroo ddeesseet go canj godi diina rad adaa u misi miisi m sijiji zna nanj nnjja i poods dstica dsti tiica canj n a na nj na dob obro deese set et godi good naa radda u m miisijij znan naannjja i po pods dstiticcaannjja obro ob roo de desett go godi dina di naa rad a a u miisi s jii znanj nja nj ja i po pods dstica titica canj canj njaa na n doobbro deesseet ggoodina n rad adaa u m miissiiji znaanja nja i ppoodsstiticcaannjja na na dob o ro de deset goodi d na rad a a sijijij znanj si na ja i ppoods d tic titica canja nja naa dobbro r deeseet ggoodi d nnaa rad ada u misi isijii zna nannjja i po podsstitica canj anj njaa naa dobro obbrroo ddeeseet ggooodi dinaa

148


deseet go dese de godi ddiina n rada ada u mi ad misiijij zna nanj nja ja i po pods odstiticanj nja ja na na dob obro bro de deset set ggooddiinaa rada adda u mi misi siji znaanja njja i pods poods d titica ica canj nja naa dob nj obro bro deseet go goddi dina n rada ad u znnannja j i poddst stiiccaannjaa na do dobr bro de bro dese dese set goodi dina na raadda u m miisi sijjii zna siji nanj nja i pods ppoodstiicaanj nja na na dob obro brroo de deseet go godi dinnaa rad ada u mi misi sijijiji znaanj njaa i po podds dsttiica can dobr do bro de br bro d seet go godi ddiinaa rad adaa u mis miisi sijij znaanj nja i po pods dssttiica canjja naa dob obroo de obro d se sett goodi d na rad adda u mi misi siji si ijiji zna nanj njaa i poods nj dstitit caanj njjaa naa dob obro roo de dese eseet go godi d naa ra di miissiijij znanj m naanjja i po pods dsstica titicaanj n a naa dobro obbro de dese s t ggoodi se dina rad ada u miisi sijiji zna nanj njaa i po podsstitica canjja na dobbroo deesseet goodi d naa rad ada u mis miisi sijiji zna n nj nja ja i po pods dstic tii naa doobbro de dese sett go g dina diina na rad adaa u mi m si sijjii znaanj njaa i po p dsti dstiticca ds canj n a na dobro obbroo de deseet ggoodi dese dina inaa rad addaa u mi m si sijiji znannjja i po podsstit caanj njjaa na dobro obbroo dese deset set go godi godi dina naa u mi m si sijiji zna nanj njja i po podds dstitica canj njaa naa dob nj obroo dese es t ggoodiina radda u misi miisi sijjiji znanj nanjja i po na p dsstit ca canj nja naa dob nja nj obro roo deesseet go godi diina rad dina adaa u misi misijiji znanj naanjaa i po p dstiic n dobbroo deese na s t go godi diina na rad ada u m miissiijjii zna naanj njaa i pods podstititica po canj ca n a na nj na dob o roo ddeese set ggoodi dinaa rad dina adaa u mi mis issiiji ijij znnaanj njaa i ppooddsstit ccaannjja na dob obro roo de d set set go se godi dina di naa u mi misi sijiji zna n nj n a i po pods dstica ds titica c nj njaa naa dob obroo de dese set et go godi odi d na na rad adaa u m miissiijii znaanj n a i poods d tica tiica canj njaa nnaa dob nj obrroo deese set go godi dina naa rada adda u m miisiji siji zna si nanj njja i po pods dstititic naa dobbro ro de desseet go godi d naa rad ada u m miisi s ji zna nanj njaa i ppoods dstitica ican canj ca nja na na dob obro dese deese set go godi dina n rada ada u mi misi siji iji zna n nj n a i po p ds dstiticca canj njaa na na dob obro roo ddeese sett go godi godi dinaa u mi misi s jij znaanj si nja i ppoodssttiica cannjja na na dobbroo de dese set go godi dinaa rad dina ada da u m miissiijiji znanj naanjja i pods pods po dstitic ticcaannjja na na dob o ro r deese set go godi dinaa raadda u m miissiijiji znnaanj nja i po pods odsstit c naa doobbro ro de dese set goodi set dina na rad ada u mi misi misi sijjii zna nanjja i pod podsti po stiicaanjja naa dobbroo de dese seett ggoodiinnaa rad adaa u m miissiijiji zna nanja njja i pods poodsstitica caanj canj nja naa doobbro deese sett gooddiina innaa u mi misi isiiji zna nanj njja i po poddssttiicaanj nja ja na na dobbro ro des dese set ggoodi dinaa rad ada da u m miisi sijiji znnaannjja i ppoodsstitica icaanj nja naa dob obro broo deese sett go godi odi d na na rad ada da u mi misi sijijiji znnaanja nja i pods nj pods po dstitiic nnaa doobbbro r ddeese set go goddin dina rad adaa u mi misi sijiji zna si nanj njja i po pods dsstitica icanj canja njja naa dob o ro ro de d seet ggoodi odi dina na rad na adaa u m miisiijiji znnaanjja i ppoods dstitica caanj n a na dob obro ro dese ro dese de des set go godi dinaa dina um miisiji zna nanj nnjja i pods poods d ttiicanj canj ca njaa nnaa dob obro ro ddeese set ggoodi d na n rad adaa u mi misi sijijjii zna si nanj nja i pods nja poods dsttiic iccaanj njaa naa dob obro ro de dese seet ggooddiinnaa

ZAHVALNICE FONDU “BOŠNJACI”

149


150


151


152


153


154


155


156


157


O progresu bog ogromne zaostalosti, islamski svijet će morati prihvatiti ve veoma brz tempo obrazovanja i industrijalizacije. Ubrzani razv ra zvo o je svugdje bremenit takvim popratnim pojavama, kao što razvoj su: despotizam, korupcija, razaranje porodice, brzo i neopravdano su: de bogaćenje, izbijanje u prvi plan snalažljivih i beskrupuloznih boga bo gaće će pojedinaca, brza urbanizacija sa kidanjem tradicija, vulgarizacijom društvenih odnosa, širenjem alkoholizma, droga i prostitucije. Brana protiv ove poplave nekulture i primitivizma može biti samo čista i čvrsta vjera u Boga i praksa vjerskih propisa od strane svih slojeva naroda. Samo vjera može osigurati da civilizacija ne uništi kulturu. Goli materijalni i tehnički progres, kao što to neki slučajevi jasno pokazuju, može se pretvoriti u otvoreni povratak u barbarstvo. Alija Izetbegović, Islamska deklaracija

159 115 59


Perspektive Fonda “Bošnjaci” klanjanje prepreke sa puta koja onemogućava normalan k pr prolazak je Bogu ugodno djelo i osigurava trajnu nagradu. Biti u mogućnosti uklanjati prepreke koje su se ispriječile na Biti životnim putevima mladih posebno je zadovoljstvo i velika živo ži vo privilegija, a raditi to bez bilo kakvog skrivenog interesa bez priv pr iv sumnje blagodat, koja se ne pruža svakom. Takva blagodat data je Fondu sumn su mnje je jjee bl blag ago o “Bošnjaci“ koji, “Boš “B ošnj njac aci“ i“ k koj oji, i, zahvaljujući mudrosti i plemenitosti svoga Vakifa, rješava probleme mladih finansirajući njihovo obrazovanje i tako im pomaže preći najvažniju prepreku na putu ostvarenja njihovih snova. Iako je predstavnik savremenih vakufa, koji su ustrojeni kao fondovi sa Upravnim i Nadzornim odborom te direktorom, u radu Fonda “Bošnjaci“ se zadržala jedna obaveza, koja ga povezuje sa svim vakufima od početka vremena do danas, a to je izvršavanje volje vakifa, kao stroge obaveze. Oduvijek je kod Bošnjaka njegovan poseban osjećaj odgovornosti za vakufsku imovinu, koja se pazila i unapređivala više nego vlastita, a njena sredstva usmjeravana ka onima kojima su bila i namijenjena od samog početka. Još u narodu žive priče o poštovanju i čuvanju vakufske imovine. Priča se kako su pri prelasku vakufske zemlje ljudi skidali obuću i bosi prelazili preko nje iz poštovanja prema tom hajratu, ali i iz straha da se ne bi koji grumenčić zemlje zadio u obuću i tako iznio iz kruga vakufa, što je smatrano velikim grijehom. Došla su nova vremena i novi načini organizovanja vakufa, ali ovakvu tradiciju čuvanja vakufske imovine ne treba mijenjati jer i sama funkcija novih vakufa je ostala ista kao i onih prije - služenje imovine za dobrobit zajednice, koje će osigurati lijep spomen vakifa i na dunjaluku i na ahiretu. Još jedna od specifičnosti Fonda “Bošnjaci“ je i mogućnost stalnog unapređivanja rada, ali i povećanja njegove imovine iz koje se finansiraju obrazovni projekti. Dakle, spisak vakifa je neograničen i svako ima priliku da se pridruži ovoj karavani dobra na putu do konačnog cilja, postizanja Božije blizine i Njegovog zadovoljstva. Vidovi pomoći vakufu su usklađeni sa njegovim osnovnim aktivnostima finasijske pomoći učenicima i studentima, pomaganju djeci povratnika, učešće u finansiranju naučno-istraživačkih projekata i sl. Budući da su naše aktivnosti uglavnom vezane za stipendiranje i druge vidove finansijske i materijalne pomoći učenicima i studentima, to su Fondu “Bošnjaci“ najprihvatljivije novčane donacije. Takvu saradnju smo ostvarili sa Fondom “Bejtuzzekata“ iz Kuvajta, koji je u protekle tri godine za stipendiranje studenata izdvojio oko 300.000,00 KM. U skladu sa finansijskim i kadrovskim mogućnostima Fond “Bošnjaci“ planira realizirati niz projekata iz oblasti svoga djelovanja. Programske 160


ciljeve za naredni period Fond je formulisao dugoročnim planovima, koji se ogledaju u sljedećem: • povećanje broja stipendija; • finansiranje postdiplomskih studija; • pomoć u školovanju deficitarnih kadrova na postdiplomskom studiju; • sponzoriranje projekata iz oblasti obrazovanja, nauke, kulture, sporta i dr.; • podrška drugim programima iz oblasti obrazovanja, kulturnim i sportskim manifestacijama, finansiranja i ugovaranja socijalnih programa, kao i podrška drugim programima koji doprinose duhovnom i materijalnom razvoju Bošnjaka; • povećanje pomoći učenicima povratnicima; • sagledavanje mogućnosti izrade studije opravdanosti ulaganja finansijskih sredstava u realizaciju određenih projekata s ciljem uvećavanja kapitala u vlasništvu Fonda “Bošnjaci” koji bi se koristio za realizaciju ciljeva i zadataka Fonda “Bošnjaci”; • priprema i organizovanje aktivnosti iz djelokruga rada Fonda u skladu sa Statutom, Vakufnamom i drugim normativno-pravnim aktima. Čuvanje i unapređenje vakufske imovine je isključiva odgovornost upravljačkih struktura Fonda “Bošnjaci“. Međutim, u realizaciju njegovih ciljeva i zadataka mogu se uključiti svi ljudi koji žele i mogu pomoći. Količina pomoći nije važna, nego je važna strana na koju se tim gestom svrstavamo. Kao što se jednom kapljicom vode ne može ugasiti vatra, tako ni Fond svojim djelovanjem neće riješiti sve probleme učeničke i studentske populacije, ali će im barem vratiti poljuljano povjerenje u ljude. Šahin ahi hin n Kerla, Kerl Ke rla, a, direktor dir d iree

161


Sadržaj Uvodna riječ Osnivač Fonda ‘‘Bošnjaci’’ Vakufnama Slovo o elifu KAKO JE NASTAJAO FOND “BOŠNJACI” Normativni akti Organi Fonda “Bošnjaci” DOSTIGNUĆA STIPENDIJE Stipendisti Fonda “Bošnjaci” “Zlatni” studenti Univerziteta u Sarajevu Stipendisti Fonda “Bošnjaci” sa prosječnom ocjenom 10 Stipendisti Fonda “Bošnjaci” hafizi Kur’an-i kerima Pregled stipendista Fonda “Bošnjaci” po godinama Stipendisti Fonda “Bošnjaci” u šk./ak. 2001/02. godini Stipendisti Fonda “Bošnjaci” u šk./ak. 2002/03. godini Stipendisti Fonda “Bošnjaci” u šk./ak. 2003/04. godini Stipendisti Fonda “Bošnjaci” u šk./ak. 2004/05. godini Stipendisti Fonda “Bošnjaci” u šk./ak. 2005/06. godini Stipendisti Fonda “Bošnjaci” u šk./ak. 2006/07. godini Stipendisti Fonda “Bošnjaci” u šk./ak. 2007/08. godini Stipendisti Fonda “Bošnjaci” u šk./ak. 2008/09. godini Stipendisti Fonda “Bošnjaci” u šk./ak. 2009/10. godini Stipendisti Fonda “Bošnjaci” u šk./ak. 2010/11. godini EDUKACIJA STIPENDISTA Pisma stipendista Stipendisti Fonda - uspješni Bošnjaci HAFIZI KUR’AN-I KERIMA STIPENDISTI FONDA “BOŠNJACI” Hifz i njegovanje hifza kod nas Novčane nagrade i priznanja hafizima POMOĆ UČENICIMA POVRATNICIMA Pomoć učenicima povratnicima i školama u šk. 2008/09. godini Pomoć učenicima povratnicima i školama u šk. 2009/10. godini Pomoć učenicima povratnicima i školama u šk. 2010/11. godini Pismo - Apel za pomoć učenicima povratnicima

 6  8  10  12 15  19  19 21 33  38  39  40  41 41 41 42 43 44 45  46  50  56  63 73  78  82 85  87  89 91  94  98  102  106 163


Pisma nastavnika Pisma učenika povratnika LITERARNI NATJEČAJ Zašto ostati u BiH Kuda ideš narode moj Između nade i straha Sve je moje u Bosni POSJETE KULTURNO-HISTORIJSKIM ZNAMENITOSTIMA U BIH Posjete Mostaru, Počitelju, Stocu i Blagaju Posjeta nani Fati Orlović u Konjević Polju Posjeta Memorijalnom centru u Potočarima DONACIJE Donatori Fondu “Bošnjaci” Kako postati donator Fonda “Bošnjaci” ZAHVALNICE FONDU “BOŠNJACI” O progresu Perspektive Fonda “Bošnjaci” Sadržaj

164

 108  110 117  122  125  128  131 135  137  140  141 143  145  146 149  159  160  163


fond za djelatnost obrazovanja, nauke, kulture, ekonomske, finansijske i socijalne sigurnosti bošnjaka “bošnjaci” sarajevo Adresa: Ul. Reisa Džemaludina Čauševića 2, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina Tel/fax: 00387 (33) 223 474 • Web site: www.fondbosnjaci.co.ba • E-mail: fondb@fondbosnjaci.co.ba


Svjedočeći da je Allah Jedan, i da je Muhammed, a.s., Allahov rob i Njegov Poslanik i putokaz Pravog puta, uvjeren da dok je svijeta i vijeka korist vakufa ne prestaje niti se njegovo djelovanje do Sudnjeg dana završava, ja, Alija Izetbegović, sin Mustafe, uvakufljujem dio pokretne imovine sa kojom kao posrednik raspolažem...

FOND ’’BOŠNJACI’’ SARAJEVO DESET GODINA RADA U MISIJI ZNANJA I PODSTICANJA NA DOBRO

(Odlomak iz Vakufname Alije Izetbegovića) ... S jedne strane ilm ili ilum u Kur'anu i islamu znači neporecivo Božansko znanje. Ali, budući da Bog ima povjerenje u čovjeka, ilm isto tako označava i čovjekovo znanje i spoznanje koje svoje izvorište ima u Božijem znanju. Rezultanta Kur'anskog ilma u krajnjemu glasi: Božije znanje pritiče nam kako sa stranica Božanskih poslanica, Objava i Knjiga, jednako tako i iz mnogolikih knjiga Prirode. Čovjek je pozvan da se natkuči nad sve te stranice. Neprekidna je zadaća čovjekova kroz vrijeme da to uzvišeno i plemenito Božansko znanje postane dijelom i čovjekovo znanje. Čovjek tim znanjem postaje saučesnik s Bogom u činjenju i postizanju dobra, jer ilm oplemenjuje i uzvisuje čovjeka, dariva ga dostojanstvom. Na ovom mjestu, iz ovog susreta Božanskog ilma i čovjekova ilma, treba tražiti utemeljenje i nastanak ljudi znanja u islamu, znalaca islama ili uleme... (Iz teksta Ilum, alim, ulema akademika Enesa Karića) ... Imali ste priliku vidjeti dječiju radost prilikom vaše posjete. Citiram vašeg direktora prilikom obraćanja djeci: Neka znate djeco da ima neko u Sarajevu ko brine o vama, niste ostavljeni i zaboravljeni... Vjerujte, imao sam osjećaj da je moj iman porastao, godinama nam se niko na taj način nije obratio pa smo pomalo počeli gubiti nadu... (Iz pisma Nisveta Mujanovića, nastavnika u POŠ u Križevićima)

Fond Bošnjaci - Deset godina rada u misiji znanja i podsticanja na dobro  

Publikacija koja je pred vama svjedočanstvo je koje govori o realizaciji ciljeva i zadataka Fonda “Bošnjaci”, o njegovoj transparentnosti u...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you