Page 1

Švietimo mainų paramos fondo administruojamos programos ir projektai Mokymosi visą gyvenimą programa: • Comenius – Europa tavo klasėje! • Erasmus – Europos erdvė aukštojo mokslo mobilumui! • Leonardo da Vinci – Nauji įgūdžiai geresniam darbui! • Grundtvig – Mokytis niekada nevėlu! • Europos pažymėjimo programa – Už kalbų mokymo naujoves! • Pažintinių vizitų programa – Važiuok. Pamatyk. Sužinok!

k o u i ž Va k o u ! i ž k ė a l V ir tobu

Euroguidance – kelrodis profesijų jūroje Europass – atviras kelias darbui ir mokslui Europoje Erasmus Mundus – aukščiausios kokybės studijos Europoje Tempus – aukštojo mokslo modernizavimas partnerystės šalyse Akademiniai mainai – valstybinės stipendijos pagal tarptautines bendradarbiavimo sutartis ir susitarimus Bolonijos procesas – Europos aukštojo mokslo erdvės link Nordplus – Šiaurės ir Baltijos šalių bendradarbiavimas švietimo srityje

Švietimo mainų ir paramos fondas Geležinio Vilko g.12, 01112 Vilnius Tel.: (8 5) 261 0592, 212 3364; 249 7134; 249 8189 Faksas: (8 5) 249 7137 El. paštas: info@smpf.lt www.smpf.lt Šis leidinys finansuojamas remiant Europos Komisijai Leidinys išreiškia tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą. © Švietimo mainų paramos fondas, 2009 Visos teisės saugomos. Naudojant būtina nurodyti šaltinį.

Rengė Švietimo mainų paramos fondas Maketavo ir spausdino UAB „Sapnų sala“ Tiražas 1500 egz.


Švietimo mainų paramos fondas (toliau Fondas) – Lietuvos nacionalinė agentūra, kuriai pavesta administruoti Mokymosi visą gyvenimą programą ir kitas Europos Komisijos ir LR Vyriausybės finansuojamas iniciatyvas švietimo ir profesinio mokymo srityje. Fondo tikslas – padėti Lietuvos gyventojams pasinaudoti tarptautinio bendradarbiavimo teikiamomis galimybėmis, administruoti programas ir skleisti jų veiklos rezultatus. Individualus mobilumas – viena iš Fondo administruojamos veiklos sričių. Dalyvavimas individualaus mobilumo veikloje suteikia puikią galimybę gauti finansavimą išvykti į užsienį studijuoti, atlikti praktikos, dalyvauti kvalifikacijos tobulinimo kursuose, susipažinti su kitų šalių švietimo sistemomis ir pasikeisti gerąja patirtimi. Dalyvaujant individualaus mobilumo veikloje pagal Comenius, Grundtvig, Erasmus, Pažintinių vizitų programas ar akademinius mainus galima ne tik patobulinti profesinius įgūdžius, bet ir įgyti asmeninės patirties, pagerinti užsienio kalbos mokėjimą, praplėsti profesinių ir asmeninių pažinčių ratą, pažinti kitas kultūras.


RODYKLĖ → Bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo institucijų atstovams – Comenius kvalifikacijos tobulinimas, Pažintinių vizitų programa 6, 18 psl. → Mokytojų rengėjams – Comenius kvalifikacijos tobulinimas, Pažintinių vizitų programa 6, 18 psl. → Švietimo skyrių atstovams – Comenius kvalifikacijos tobulinimas, Pažintinių vizitų programa 6, 18 psl. → Pedagogikos studentams ir absolventams – Comenius asistentų praktika 4 psl. → Suaugusiųjų švietimo institucijų atstovams – Grundtvig kvalifikacijos tobulinimas, Grundtvig asistentų praktika, Grundtvig suaugusiųjų švietimo darbuotojų vizitai, Pažintinių vizitų programa 8, 10, 12 psl. → Andragogikos studentams ir absolventams – Grundtvig asistentų praktika, Grundtvig suaugusiųjų švietimo darbuotojų vizitai 8, 10 psl. → Švietimo ir profesinio mokymo atstovams, turintiems sprendimų priėmimo teisę – Pažintinių vizitų programa 18 psl. → Įmonių vadovams, personalo darbuotojams – Pažintinių vizitų programa 18 psl. → Studentams – Erasmus programa, akademiniai mainai 14, 16 psl. → Dėstytojams – Erasmus programa, akademiniai mainai, Pažintinių vizitų programa 14, 16, 18 psl. → Mokslo ir studijų institucijų personalo darbuotojams – Erasmus programa, Pažintinių vizitų programa 14, 18 psl. → Mokslo darbuotojams, tyrėjams – akademiniai mainai, Pažintinių vizitų programa 16, 18 psl. → Profesinio orientavimo specialistams – Pažintinių vizitų programa, Comenius kvalifikacijos tobulinimas, Grundtvig kvalifikacijos tobulinimas 6, 12, 18 psl.


COMENIUS

COMENIUS ASISTENTŲ PRAKTIKA KAS TAI?

Comenius asistentų praktika – tai būsimųjų mokytojų pedagoginė praktika, atliekama vienos iš Mokymosi visą gyvenimą programoje dalyvaujančių užsienio šalių (žr. žemėlapį) mokykloje. Ši praktika suteikia galimybę patobulinti užsienio kalbos įgūdžius, įgyti praktinio mokymo patirties.

FINANSAVIMAS

Finansavimas skiriamas padengti: • pragyvenimo išlaidoms; • kelionės išlaidoms; • kalbinio pasirengimo išlaidoms; • pedagoginio pasirengimo išlaidoms;

Asistentas, atlikdamas praktiką, gali padėti mokytojui ir mokiniams dirbti klasėje, skatinti juos mokytis kitų užsienio kalbų, taip pat ir asistento gimtosios kalbos, padėti mokytojams, dirbantiems su specialiųjų poreikių turinčiais vaikais, teikti informaciją apie savo šalį, padėti inicijuoti Comenius mokymosi partnerystės, Comenius Regio partnerystės, programos eTwinning projektus.

• kultūrinio pasirengimo išlaidoms.

SUSIDOMĖJOTE? KĄ DARYTI?

1 žingsnis. Apsilankykite interneto svetainėje www.smpf.lt/comenius/ ir išsamiau susipažinkite su Comenius asistentų praktikos veiklos galimybėmis ir reikalavimais. AR GALIU DALYVAUTI?

2 žingsnis. Užpildykite paraišką ir atsiųskite ją Švietimo mainų paramos fondui ne vėliau kaip iki kvietime teikti paraiškas nurodytos datos.

Taip, jeigu esate: • studentas, būsimasis mokytojas, baigęs ne mažiau kaip dvejus studijų metus;

Daugiau informacijos rasite Švietimo mainų paramos fondo svetainėje.

• būsimasis mokytojas, baigęs studijas, bet dar neturintis pedagoginio darbo patirties.


COMENIUS

COMENIUS KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO VEIKLA KAS TAI?

FINANSAVIMAS

Comenius kvalifikacijos tobulinimo veikla – tai įvairios tematikos mokymai bet kurioje užsienio šalyje, dalyvaujančioje Mokymosi visą gyvenimą programoje (žr. žemėlapį). Vykdydami šią veiklą galite vykti į kvalifikacijos tobulinimo kursus, seminarą, konferenciją arba stebėti kolegos darbo užsienio šalies mokykloje. Tai puiki proga pagerinti užsienio kalbos žinias, profesinius ir socialinius įgūdžius, užmegzti draugiškus ryšius su kitomis mokyklomis, pažinti kitų Europos šalių žmones ir kultūrą.

Finansavimas skiriamas padengti:

Jūsų darbinę veiklą ir tobulinimosi poreikius atitinkančių kursų galite ieškoti Europos Komisijos sukurtame kursų kataloge, kurį rasite internete šiuo adresu: http://ec.europa.eu/education/trainingdatabase/search.cfm.

SUSIDOMĖJOTE? KĄ DARYTI?

AR GALIU DALYVAUTI?

Taip, jeigu esate: • ikimokyklinio, pradinio, vidurinio, profesinio, specialiojo ir neformaliojo ugdymo institucijos atstovas;

• kursų, seminaro, konferencijos mokesčio išlaidoms; • kelionės išlaidoms; • pragyvenimo išlaidoms; • kalbinio pasirengimo išlaidoms.

1 žingsnis. Apsilankykite interneto svetainėje www.smpf.lt/comenius/ ir išsamiau susipažinkite su Comenius kvalifikacijos tobulinimo veiklos galimybėmis ir reikalavimais. 2 žingsnis. Susiraskite Jus dominančius kursus, seminarą, konferenciją arba užsienio kolegą, kurio darbą pageidautumėte stebėti. 3 žingsnis. Užsiregistruokite į kursus, seminarą, konferenciją arba suderinkite darbo stebėjimo veiklos laiką ir sąlygas su užsienio kolega. 4 žingsnis. Užpildykite paraišką ir atsiųskite ją Švietimo mainų paramos fondui ne vėliau kaip iki kvietime teikti paraiškas nurodytos datos.

• mokytojų rengėjas; • švietimo skyriaus atstovas;

Daugiau informacijos rasite Švietimo mainų paramos fondo svetainėje.

• buvęs ar šiuo metu nedirbantis mokytojas, po tam tikros pertraukos grįžtantis dirbti į mokyklinio ugdymo sritį. 
GRUNDTVIG ASISTENTŲ PRAKTIKA KAS TAI?

FINANSAVIMAS

Grundtvig asistentų praktika – tai asmenų, dirbančių arba ateityje ketinančių dirbti suaugusiųjų švietimo srityje, darbinė praktika bet kurios užsienio šalies, dalyvaujančios Mokymosi visą gyvenimą programoje (žr. žemėlapį), suaugusiųjų švietimo institucijoje.

Finansavimas skiriamas padengti: • kelionės išlaidoms; • pragyvenimo išlaidoms; • kalbinio, kultūrinio ir (arba) pedagoginio pasirengimo išlaidoms.

Asistentas praktikos metu gali padėti besimokantiesiems mokymosi procese, dirbti su suaugusiaisiais, turinčiais specialiųjų mokymosi poreikių, teikti informaciją apie savo gimtąją šalį, mokyti gimtosios kalbos, inicijuoti ir padėti įgyvendinti įvairius projektus.

AR GALIU DALYVAUTI?

Taip, jeigu esate: • formaliojo, neformaliojo, savaiminio suaugusiųjų švietimo institucijos atstovas; • buvęs ar šiuo metu nedirbantis suaugusiųjų švietėjas, grįžtantis į suaugusiųjų švietimo sritį po tam tikros pertraukos; • suaugusiųjų švietėjo (andragogo) kvalifikacijos siekiantis studentas, baigęs ne mažiau kaip dvejus studijų metus arba studijuojantis magistrantūroje; • suaugusiųjų švietėjo (andragogo) kvalifikaciją įgijęs specialistas, ketinantis pradėti dirbti suaugusiųjų švietimo srityje ar grįžtantis į šią sritį;

SUSIDOMĖJOTE? KĄ DARYTI?

1 žingsnis. Apsilankykite interneto svetainėje www.smpf.lt/grundtvig/ ir išsamiau susipažinkite su Grundtvig asistentų praktikos veiklos galimybėmis ir reikalavimais. 2 žingsnis. Susiraskite užsienio suaugusiųjų švietimo instituciją, kurioje pageidautumėte atlikti praktiką. 3 žingsnis. Suderinkite su šia institucija praktikos veiklos laiką ir sąlygas. 4 žingsnis. Užpildykite paraišką ir atsiųskite ją Švietimo mainų paramos fondui ne vėliau kaip iki kvietime teikti paraiškas nurodytos datos.

Daugiau informacijos rasite Švietimo mainų paramos fondo svetainėje.

• asmuo, dirbantis su suaugusiaisiais, turinčiais specialiųjų mokymosi poreikių arba priklausančiais rizikos grupei. 
GRUNDTVIG SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO DARBUOTOJŲ VIZITŲ VEIKLA KAS TAI?

FINANSAVIMAS

Grundtvig suaugusiųjų švietimo darbuotojų vizitų veikla – tai galimybė asmenims, dirbantiems suaugusiųjų švietimo srityje, vykti į europinę konferenciją, seminarą arba stebėti užsienio kolegos darbo suaugusiųjų švietimo institucijoje bet kurioje užsienio šalyje, dalyvaujančioje Mokymosi visą gyvenimą programoje (žr. žemėlapį). Dalyvavimas šioje veikloje – puiki galimybė įgyti naujų žinių apie suaugusiųjų švietimą Europoje ir, atsižvelgiant į vizito tikslą, patobulinti pedagoginius, konsultavimo, vadybos įgūdžius, pasidalyti savo patirtimi su užsienio kolegomis ir įgyti naujos.

Finansavimas skiriamas padengti: • seminaro arba konferencijos mokesčio išlaidoms; • kelionės išlaidoms; • pragyvenimo išlaidoms; • kalbinio, kultūrinio ir (arba) pedagoginio pasirengimo išlaidoms.

SUSIDOMĖJOTE? KĄ DARYTI? AR GALIU DALYVAUTI?

Taip, jeigu esate: • formaliojo, neformaliojo, savaiminio suaugusiųjų švietimo institucijos atstovas; • buvęs ar šiuo metu nedirbantis suaugusiųjų švietėjas, grįžtantis į suaugusiųjų švietimo sritį po tam tikros pertraukos; • suaugusiųjų švietėjo (andragogo) kvalifikacijos siekiantis studentas, baigęs ne mažiau kaip dvejus studijų metus arba studijuojantis magistrantūroje; • suaugusiųjų švietėjo (andragogo) kvalifikaciją įgijęs specialistas, ketinantis pradėti dirbti suaugusiųjų švietimo srityje ar grįžtantis į šią sritį; • asmuo, dirbantis su suaugusiaisiais, turinčiais specialiųjų mokymosi poreikių arba priklausančiais rizikos grupei. 10

1 žingsnis. Apsilankykite interneto svetainėje www.smpf.lt/grundtvig/ ir išsamiau susipažinkite su Grundtvig suaugusiųjų švietimo darbuotojų vizitų veiklos galimybėmis ir reikalavimais. 2 žingsnis. Susiraskite Jus dominantį seminarą, konferenciją arba susisiekite su užsienio kolega, kurio darbą norėtumėte stebėti. 3 žingsnis. Užsiregistruokite į seminarą, konferenciją arba suderinkite darbo stebėjimo veiklos laiką ir sąlygas su užsienio kolega ir jo atstovaujama institucija. 4 žingsnis. Užpildykite paraišką ir atsiųskite ją Švietimo mainų paramos fondui ne vėliau kaip iki kvietime teikti paraiškas nurodytos datos.

Daugiau informacijos rasite Švietimo mainų paramos fondo svetainėje.

11


GRUNDTVIG KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS KAS TAI?

FINANSAVIMAS

Grundtvig kvalifikacijos tobulinimas – tai galimybė asmenims, dirbantiems suaugusiųjų švietimo srityje, vykti į įvairios tematikos kvalifikacijos tobulinimo kursus užsienyje. Kursai gali vykti Mokymosi visą gyvenimą programoje dalyvaujančioje šalyje (žr. žemėlapį).

Finansavimas skiriamas padengti: • kursų mokesčiui; • kelionės išlaidoms; • pragyvenimo išlaidoms;

Jūsų darbinę veiklą ir tobulinimosi poreikius atitinkančių kursų galite ieškoti Europos Komisijos sukurtame kursų kataloge, kurį rasite šiuo interneto adresu: http://ec.europa.eu/education/trainingdatabase/search.cfm.

• kalbinio pasirengimo išlaidoms.

SUSIDOMĖJOTE? KĄ DARYTI? AR GALIU DALYVAUTI?

Taip, jeigu esate: • formaliojo, neformaliojo, savaiminio suaugusiųjų švietimo institucijos atstovas; • buvęs ar šiuo metu nedirbantis suaugusiųjų švietėjas, grįžtantis į suaugusiųjų švietimo sritį po tam tikros pertraukos; • suaugusiųjų švietėjo (andragogo) kvalifikaciją įgijęs specialistas, ketinantis pradėti dirbti suaugusiųjų švietimo srityje arba grįžtantis į šią sritį; • asmuo, dirbantis su suaugusiaisiais, turinčiais specialiųjų mokymosi poreikių arba priklausančiais rizikos grupei.

12

1 žingsnis. Apsilankykite interneto svetainėje www.smpf.lt/grundtvig/ ir išsamiau susipažinkite su Grundtvig kvalifikacijos tobulinimo veiklos galimybėmis ir reikalavimais. 2 žingsnis. Raskite Jus dominančius kursus. 3 žingsnis. Susisiekite su kursų organizatoriais ir užsiregistruokite į kursus. 4 žingsnis. Užpildykite paraišką ir atsiųskite ją Švietimo mainų paramos fondui ne vėliau kaip iki kvietime teikti paraiškas nurodytos datos.

Daugiau informacijos rasite Švietimo mainų paramos fondo svetainėje.

13


ERASMUS PROGRAMA KAS TAI?

AR GALIU DALYVAUTI?

Studentų mobilumas pagal Erasmus programą: studijos ir praktika

Taip, jeigu esate:

Studentų mobilumas – tai dalinės studijos Europos universitetuose ir praktika užsienio įmonėse. Veiklos tikslas – suteikti studentams galimybę mokytis ir (arba) atlikti praktiką užsienyje, įgyti kalbinės, kultūrinės patirties ir susipažinti su Europos šalių patirtimi studijuojamų disciplinų srityje.

• Lietuvos aukštojo mokslo ir studijų institucijos studentas, baigęs pagrindinių studijų pirmų metų programą; • Lietuvos aukštojo mokslo ir studijų institucijos dėstytojas; • Lietuvos aukštojo mokslo ir studijų institucijos personalo darbuotojas.

FINANSAVIMAS Erasmus darbuotojų mobilumas: dėstymas, darbuotojų mokymai Aukštojo mokslo ir studijų institucijų personalo darbuotojai turi dvi galimybes: vykti į mokymus užsienio aukštojo mokslo ir studijų institucijoje ar įmonėje arba vykti dėstyti į užsienio aukštojo mokslo ir studijų instituciją. Veiklos tikslas – suteikti dėstytojams profesinio ir asmeninio tobulėjimo galimybes, skatinti universitetus gilinti ir gausinti jų siūlomų kursų turinį ir apimtį, stiprinti ryšius tarp įvairių šalių institucijų, skatinti žinių ir patirties mainus pedagoginių metodų tema, kelti administracijos darbuotojų kvalifikaciją ar tobulinti darbo įgūdžius užsienyje.

Finansavimas skiriamas padengti: • pragyvenimo išlaidoms; • kelionės išlaidoms.

SUSIDOMĖJOTE? KĄ DARYTI?

Norėdami dalyvauti konkurse, turite kreiptis į aukštojo mokslo institucijos, kurioje studijuojate arba dirbate, tarptautinių ryšių skyrių.

Daugiau informacijos apie Erasmus programą galima rasti Švietimo mainų paramos fondo svetainėje www.smpf.lt/erasmus/.

14

15


AKADEMINIAI MAINAI KAS TAI?

FINANSAVIMAS

Akademiniai mainai – valstybės stipendijos dalinėms studijoms, mokslinėms stažuotėms, vasaros kalbos ir kultūros kursams, kurios skiriamos vadovaujantis Lietuvos Vyriausybės ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos pasirašytomis tarptautinėmis bendradarbiavimo sutartimis kultūros, švietimo, mokslo ir sporto srityse su 31 užsienio valstybe*.

Finansavimas skiriamas padengti:

AR GALIU DALYVAUTI?

Taip, jeigu esate: • Lietuvos aukštojo mokslo ir studijų institucijos dieninių studijų studentas, baigęs pagrindinių studijų pirmų metų programą; • Lietuvos aukštojo mokslo ir studijų institucijos dėstytojas ar mokslo darbuotojas.

* Baltarusija, Belgija (Flandrijos ir Valonijos regionai), Bulgarija, Čekija, Danija, Estija, Graikija, Indija, Islandija, Ispanija, Italija, Izraelis, Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos karalystė, Juodkalnija, Kinija, Latvija, Lenkija, Meksikos Jungtinės Valstijos, Mongolija, Prancūzija, Rumunija, Rusija, Serbija, Slovakija, Slovėnija, Suomija, Turkija, Ukraina, Uzbekistanas, Vengrija, Vokietija. Kasmet atnaujinamos akademinių mainų programos su Japonija ir Šveicarijos Konfederacija.

16

• pragyvenimo išlaidoms; • kelionės išlaidoms; • sveikatos draudimo išlaidoms.

SUSIDOMĖJOTE? KĄ DARYTI?

1 žingsnis. Sekite Švietimo mainų paramos fondo svetainėje skelbiamus konkursus. 2 žingsnis. Radę Jums tinkamą konkursą, kreipkitės į atitinkamos užsienio valstybės mokslo ir studijų instituciją su prašymu atsiųsti Jums sutikimo priimti į studijas ar mokslinę stažuotę raštą. 3 žingsnis. Gautąjį sutikimo raštą kartu su kitais konkurso sąlygose išvardytais dokumentais pateikite Švietimo mainų paramos fondui iki kvietime teikti paraiškas nurodytos datos.

Daugiau informacijos apie akademinius mainus galima rasti Švietimo mainų paramos fondo svetainėje www.smpf.lt/akademiniaimainai.

17


PAŽINTINIŲ VIZITŲ PROGRAMA KAS TAI?

FINANSAVIMAS

Pažintinių vizitų programa – tai teminiai vizitai švietimo ir profesinio mokymo specialistams ir sprendimus švietimo srityje priimantiems asmenims. Vizitų metu dalyviai susipažįsta su skirtingų Europos šalių švietimo ir profesinio mokymo sistemomis, taikomais metodais, vykdomomis reformomis ir jų rezultatais, pasidalija gerąja patirtimi.

Pažintinių vizitų programos dalyviams teikiamas finansavimas skiriamas padengti:

AR GALIU DALYVAUTI?

SUSIDOMĖJOTE? KĄ DARYTI?

Taip, jeigu esate:

1 žingsnis. Susipažinkite su Pažintinių vizitų programos galimybėmis ir reikalavimais.

• vietos, regiono ar centrinės valdžios institucijos atstovas; • švietimo, profesinio mokymo įstaigos vadovas; • profesinio konsultavimo, pripažinimo ir akreditavimo institucijos vadovas; • švietimo ir profesinio mokymo inspektorius; • vyr. mokytojas ar mokytojų rengėjas;

• kelionės išlaidoms; • pragyvenimo išlaidoms (nakvynė, dienpinigiai ir kelionės draudimas).

2 žingsnis. Iš Pažintinių vizitų programos katalogo išsirinkite Jūsų profesinę veiklą atitinkantį ir labiausiai dominantį vizitą. 3 žingsnis. Užpildykite ir pateikite paraišką Švietimo mainų paramos fondui iki kvietime teikti paraiškas nurodytos datos.

• profesinio informavimo ir konsultavimo specialistas; • švietimo ir mokymo įstaigas aptarnaujančių institucijų, darbo biržos darbuotojas;

Daugiau informacijos apie Pažintinių vizitų programą galima rasti Švietimo mainų paramos fondo svetainėje www.smpf.lt/pazintiniaivizitai/.

• profesinės sąjungos atstovas; • darbdavių organizacijų atstovas; • įmonės ar įstaigos personalo specialistas; • mažos ar vidutinio dydžio įmonės savininkas ar vadovas; • prekybos, pramonės ir amatų rūmų atstovas; • švietimo ir mokymo tinklų ir asociacijų atstovas; • mokslo tyrėjas. 18

19


UŽRAŠAMS


Švietimo mainų paramos fondo administruojamos programos ir projektai Mokymosi visą gyvenimą programa: • Comenius – Europa tavo klasėje! • Erasmus – Europos erdvė aukštojo mokslo mobilumui! • Leonardo da Vinci – Nauji įgūdžiai geresniam darbui! • Grundtvig – Mokytis niekada nevėlu! • Europos pažymėjimo programa – Už kalbų mokymo naujoves! • Pažintinių vizitų programa – Važiuok. Pamatyk. Sužinok!

k o u i ž Va k o u ! i ž k ė a l V ir tobu

Euroguidance – kelrodis profesijų jūroje Europass – atviras kelias darbui ir mokslui Europoje Erasmus Mundus – aukščiausios kokybės studijos Europoje Tempus – aukštojo mokslo modernizavimas partnerystės šalyse Akademiniai mainai – valstybinės stipendijos pagal tarptautines bendradarbiavimo sutartis ir susitarimus Bolonijos procesas – Europos aukštojo mokslo erdvės link Nordplus – Šiaurės ir Baltijos šalių bendradarbiavimas švietimo srityje

Švietimo mainų ir paramos fondas Geležinio Vilko g.12, 01112 Vilnius Tel.: (8 5) 261 0592, 212 3364; 249 7134; 249 8189 Faksas: (8 5) 249 7137 El. paštas: info@smpf.lt www.smpf.lt Šis leidinys finansuojamas remiant Europos Komisijai Leidinys išreiškia tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą. © Švietimo mainų paramos fondas, 2009 Visos teisės saugomos. Naudojant būtina nurodyti šaltinį.

Rengė Švietimo mainų paramos fondas Maketavo ir spausdino UAB „Sapnų sala“ Tiražas 1500 egz.

Važiuok ir tobulėk  

Individualus mobilumas – viena iš Švietimo mainų paramos fondo administruojamų veiklos sričių. Dalyvavimas individualaus mobilumo veikloje s...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you