Page 1

COMENIUS

programos galimybės

ŠVIETIMO MAINŲ PARAMOS FONDAS Švietimo mainų paramos fondas Lietuvoje administruoja Mokymosi visą gyvenimą programą bei kitas Europos Komisijos ir LR Vyriausybės finansuojamas iniciatyvas švietimo ir profesinio mokymo srityje. Fondas įkurtas 2007 m., sujungus Lietuvoje nuo 1998 aktyviai veikusius ES Socrates ir Leonardo da Vinci programų koordinavimo paramos fondus. Fondo tikslas − padėti Lietuvos piliečiams pasinaudoti tarptautinio bendradarbiavimo programų teikiamomis galimybėmis.

ŠVIETIMO MAINŲ PARAMOS FONDAS

MOKYMOSI VISĄ GYVENIMĄ PROGRAMA Mokymosi visą gyvenimą programos struktūra: • Comenius – mokyklinis ugdymas; • Erasmus – aukštasis mokslas; • Leonardo da Vinci – profesinis mokymas; • Grundtvig – suaugusiųjų švietimas; • Skersinė programa – kalbos, IKT, bendradarbiavimas, įgyvendinant veiklą, ir inovacijos, rezultatų sklaida ir panaudojimas; • Jean Monnet programa – Jean Monnet veikla, Europos institucijos, Europos asociacijos.

COMENIUS PROGRAMA Comenius programa skirta bendrajam ugdymui. Jos tikslas yra pagerinti mokyklinio ugdymo kokybę ir sustiprinti jo europinę dimensiją, remiant tarptautinį mokyklų bendradarbiavimą ir asmenų mobilumą.

PROGRAMOS

COMENIUS PROGRAMOS DALYVIAI Institucijos: • bendrojo lavinimo mokyklos; • neformaliojo švietimo mokyklos; • profesinės mokyklos; • mokytojų rengimo institucijos; • kitos, bendrajame ugdyme dalyvaujančios, institucijos.

Asmenys: • institucijų, galinčių dalyvauti Comenius programoje, atstovai; • būsimieji mokytojai (studentai ar baigę studijas asmenys), neturintys pedagoginio darbo patirties. • mokiniai.

DALYVAUJANČIOS ŠALYS Europos Sąjungos šalys narės (27): Airija, Austrija, Belgija, Bulgarija, Čekija, Danija, Estija, Graikija, Ispanija, Italija, Jungtinė Karalystė, Kipras, Latvija, Lenkija, Lietuva, Liuksemburgas, Malta, Olandija, Portugalija, Prancūzija, Rumunija, Slovakija, Slovėnija, Suomija, Švedija, Vengrija, Vokietija. Europos laisvosios prekybos asociacijos šalys: Islandija, Lichtenšteinas, Norvegija. Asocijuota šalis – Turkija PASTABA. Mokymosi visą gyvenimą programoje dalyvaujančios šalys kinta, prašome teirautis Švietimo mainų paramos fonde.

DALYVIAI / ŠALYS

COMENIUS PROGRAMOS VEIKLOS Comenius partnerystė − tai mokyklų bendradarbiavimo projektai, kurie jungia bendrai veiklai mokymo institucijas iš Mokymosi visą gyvenimą programoje dalyvaujančių šalių. Šios veiklos tikslas yra stiprinti europinę dimensiją mokykliniame ugdyme, skatinant bendradarbiavimą tarp Europos mokyklų. Bendradarbiaudami su kolegomis iš kitų šalių, pedagogai ir mokiniai turi galimybę pažinti kitas kultūras, tobulinti užsienio kalbų žinias, pasidalinti gerąja patirtimi, inovatyviais mokymo būdais ir metodais. Comenius parengiamieji vizitai padeda mokyklų atstovams, norintiems parengti Comenius partnerystės projektą savo institucijoje, susipažinti su būsimosiomis partnerinėmis institucijomis ir suteikia galimybę susitikti bei kartu parengti projektą. Comenius kvalifikacijos tobulinimo veikla yra skirta bendrojo ugdymo kokybei tobulinti, suteikiant galimybę mokytojams ir kitam pedagoginiam personalui dalyvauti iki šešių savaičių trunkančiuose mokymuose kitoje šalyje. Comenius asistentų praktikos veikla suteikia būsimiems mokytojams galimybę plėsti supratimą apie europinę dimensiją, pagerinti užsienio kalbų mokėjimą, pažinti kitas Europos šalis ir jų švietimo sistemas, patobulinti mokymo įgūdžius. Praktika atliekama priimančioje mokykloje vienoje iš Mokymosi visą gyvenimą programoje dalyvaujančių šalių. Mokyklos, norinčios priimti Comenius asistentą, veikla suteikia mokykloms galimybę priimti Comenius asistentą iš kitos Europos šalies savo mokykloje. Tokia studento praktika padeda stiprinti europinę dimensiją institucijoje, CLIL (integruotas užsienio kalbos ir dalyko mokymas) metodo diegimą, skatina mokytis kitų kalbų, didina siūlomų užsienio kalbų įvairovę mokykloje. Comenius Regio partnerystė remia tarpregioninį bendradarbiavimą švietimo srityje. Ši veikla padeda regionams dalintis gerąja praktika ir patirtimi; kurti priemones, kurios užtikrintų ilgalaikį tarpregioninį bendradarbiavimą; stiprinti europinę dimensiją mokykliniame ugdyme; teikti europinio mokymo patirties pavyzdžius mokytojams, mokiniams, kitiems subjektams, atsakingiems už mokyklų administravimą.

VEIKLOS

Comenius programos galimybės 1 dalis  

ŠVIETIMO MAINŲ PARAMOS FONDAS DALYVAUJANČIOS ŠALYS Europos Sąjungos šalys narės (27): Airija, Austrija, Belgija, Bulgarija, Čekija, Danija,...