Page 1

Mokymosi visą gyvenimą programa Švietimo mainų paramos fondas Geležinio Vilko g. 12, 01112 Vilnius Tel.: (8 5) 261 0592, 212 3364, 249 7134, 249 8189 Faksas (8 5) 249 7137 El. paštas: info@smpf.lt www.smpf.lt

LEONARDO DA VINCI – Partnerysčių projektai LEONARDO DA VINCI – Parengiamieji vizitai SKERSINĖ PROGRAMA – Pažintiniai vizitai, skirti švietimo ir profesinio mokymo specialistams bei sprendimų priėmėjams

Mokiniams COMENIUS – Individualus mokinių mobilumas (nuo 2011 m.) LEONARDO DA VINCI – Mobilumas – Pirminio profesinio lygmens moksleivių stažuotės (IVT)

KĄ MOKYMOSI VISĄ GYVENIMĄ PROGRAMA SIŪLO ASMENIMS*

Personalui, dirbančiam bet kurioje Mokymosi visą gyvenimą srityje LEONARDO DA VINCI – Mobilumas – Profesinio mokymo specialistų stažuotės (VETPRO) LEONARDO DA VINCI – Parengiamieji vizitai SKERSINĖ PROGRAMA – Pažintiniai vizitai, skirti švietimo ir profesinio mokymo specialistams GRUNDTVIG – Individualus mobilumas – Parengiamieji vizitai mokymosi partnerystės, senjorų savanorystės, teminių tinklų, daugiašaliams projektams GRUNDTVIG – Individualus mobilumas – Kvalifikacijos tobulinimas GRUNDTVIG – Individualus mobilumas – Darbuotojų vizitai GRUNDTVIG – Individualus mobilumas – Asistentų praktika GRUNDTVIG – Seminarų organizavimas – Rengti ir/arba dalyvauti seminare COMENIUS – Individualus mobilumas – Kvalifikacijos tobulinimas COMENIUS – Individualus mobilumas – Parengiamieji vizitai mokyklų ir Regio partnerysčių projektams

Besimokantiems suaugusiesiems GRUNDTVIG – Seminarų organizavimas – Dalyvauti seminare Švietimo įstaigų personalui COMENIUS – Individualus mobilumas – Kvalifikacijos tobulinimas COMENIUS – Individualus mobilumas – Parengiamieji vizitai mokyklų ir Regio partnerysčių projektams ERASMUS – Parengiamieji vizitai ERASMUS – Personalo dėstymo mobilumas ERASMUS – Personalo mokymosi mobilumas ERASMUS – Intensyvios programos GRUNDTVIG – Individualus mobilumas – Darbuotojų vizitai GRUNDTVIG – Individualus mobilumas – Kvalifikacijos tobulinimas GRUNDTVIG – Individualus mobilumas – Asistentų praktika GRUNDTVIG – Individualus mobilumas – Parengiamieji vizitai mokymosi partnerysčių, senjorų savanorystės, teminių tinklų, daugiašaliams projektams LEONARDO DA VINCI – Mobilumas – Profesinio mokymo specialistų stažuotės (VETPRO) LEONARDO DA VINCI – Parengiamieji vizitai VALSTYBINĖS STIPENDIJOS – Aukštojo mokslo institucijų personalo mokslinėms stažuotėms SKERSINĖ PROGRAMA – Pažintiniai vizitai, skirti švietimo ir profesinio mokymo specialistams bei sprendimų priėmėjams Absolventams LEONARDO DA VINCI – Mobilumas – Darbuotojų stažuotės (PLM) GRUNDTVIG – Individualus mobilumas – Asistentų praktika GRUNDTVIG – Individualus mobilumas – Darbuotojų vizitai Dirbantiems asmenims LEONARDO DA VINCI – Mobilumas – Darbuotojų stažuotės (PLM) ERASMUS – Parengiamieji vizitai ERASMUS – Įmonių personalo dėstymo mokslo ir studijų institucijoje mobilumas GRUNDTVIG – Individualus mobilumas – Asistentų praktika GRUNDTVIG – Seminarų organizavimas – Dalyvauti seminare

Studentams COMENIUS – Individualus mobilumas – Asistentų praktika GRUNDTVIG – Individualus mobilumas – Asistentų praktika GRUNDTVIG – Seminarų organizavimas – Rengti ir/arba dalyvauti seminare ERASMUS – Studentų studijų mobilumas ERASMUS – Studentų praktikos mobilumas ERASMUS – Intensyvūs kalbos kursai ERASMUS – Intensyvios programos VALSTYBINĖS STIPENDIJOS – Individualus studentų mobilumas * Mokymosi visą gyvenimą programos veikla, kurią administruoja Švietimo mainų paramos fondas Daugiau apie Mokymosi visą gyvenimą programos galimybes www.smpf.lt

MOKYMOSI VISĄ GYVENIMĄ PROGRAMA Švietimo mainų paramos fondas


(Fondas) – nuo 2007 m. sėkmingai veikianti Lietuvos nacionalinė agentūra, kuriai pavesta administruoti Mokymosi visą gyvenimą programą ir kitas Europos Komisijos (EK) ir LR Vyriausybės finansuojamas iniciatyvas švietimo ir profesinio mokymo srityje.

MŪSŲ TIKSLAS Padėti Lietuvos žmonėms pasinaudoti tarptautinio bendradarbiavimo projektų teikiamomis galimybėmis, kokybiškai administruoti programas ir skleisti jų veiklos rezultatus. Fondo darbuotojai konsultuoja besidominčiuosius ir teikia informaciją apie įvairias švietimo ir profesinio mokymo programas bei veiklas.

MISIJA Skleisti mokymosi visą gyvenimą idėją ir suteikti galimybę kiekvienam įgyti tarptautinės patirties.

VIZIJA Siekiame tapti pažangia, socialiai atsakinga ir atvira organizacija, kuri užtikrina aukščiausią klientų pasitenkinimo lygį ir kurios darbuotojai yra savo srities ekspertai.

ŠVIETIMO MAINŲ PARAMOS FONDO ADMINISTRUOJAMOS PROGRAMOS IR PROJEKTAI

› Mokymosi visą gyvenimą programa: Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci, Grundtvig, Skersinė (pažintiniai vizitai), Jean Monnet programos › Euroguidance – profesinis informavimas ir konsultavimas › Europass – vieningi Europoje gebėjimų ir kvalifikacijos pripažinimo dokumentai › Erasmus Mundus – jungtinės magistrantūros ir doktorantūros studijų programos ir bendradarbiavimas › Tempus – švietimo reformų plėtra partnerių šalyse › Nacionalinė Bolonijos ekspertų grupė – informacija apie Europos aukštojo mokslo erdvės kūrimą › Valstybinės stipendijos studijoms ir mokslinėms stažuotėms pagal tarptautines sutartis ir susitarimus › Europos kalbų ženklas – sėkmingiausių kalbų mokymo(si) iniciatyvų apdovanojimai › Nordplus – Šiaurės ir Baltijos šalių bendradarbiavimas

KĄ MOKYMOSI VISĄ GYVENIMĄ PROGRAMA SIŪLO INSTITUCIJOMS*

gali dalyvauti visose Mokymosi visą gyvenimą programose. Be to, dar galima prašyti papildomų lėšų pagal poreikį, pavyzdžiui, finansuoti lydinčiojo asmens kelionę ir pragyvenimą stažuotės ar mokymosi užsienyje metu, papildomos transporto priemonės, vežimėlio nuomą ar pan.

Suaugusiųjų švietimo institucijoms GRUNDTVIG – Individualus mobilumas – Parengiamieji vizitai mokymosi partnerystės, senjorų savanorystės, teminių tinklų, daugiašaliams projektams GRUNDTVIG – Individualus mobilumas – Kvalifikacijos tobulinimas GRUNDTVIG – Individualus mobilumas – Darbuotojų vizitai GRUNDTVIG – Individualus mobilumas – Asistentų praktika GRUNDTVIG – Seminarų organizavimas GRUNDTVIG – Senjorų savanorystės projektai GRUNDTVIG – Mokymosi partnerystės LEONARDO DA VINCI – Mobilumas – Darbuotojų stažuotės (PLM) LEONARDO DA VINCI – Mobilumas – Profesinio mokymo specialistų stažuotės (VETPRO) LEONARDO DA VINCI – Daugiašaliai projektai – Naujovių perkėlimas LEONARDO DA VINCI – Partnerysčių projektai LEONARDO DA VINCI – Parengiamieji vizitai SKERSINĖ PROGRAMA – Pažintiniai vizitai, skirti švietimo ir profesinio mokymo specialistams bei sprendimų priėmėjams

Šalia Mokymosi visą gyvenimą programos, kuri susideda iš Comenius, Leonardo da Vinci, Erasmus ir Grundtvig paprogramių bei Skersinės programos, apimančios pažintinius vizitus ir Europos kalbų ženklą, Fondas administruoja ir kitas švietimo programas ar iniciatyvas. Viena iš tokių – Šiaurės ministrų tarybos finansuojama Nordplus programa. Nuo 2010 m. Fondas taip pat įgyvendina du Europos Socialinio fondo lėšomis finansuojamus projektus.

Asociacijoms LEONARDO DA VINCI – Mobilumas – Darbuotojų stažuotės (PLM) LEONARDO DA VINCI – Mobilumas – Profesinio mokymo specialistų stažuotės (VETPRO) LEONARDO DA VINCI – Daugiašaliai projektai – Naujovių perkėlimas LEONARDO DA VINCI – Partnerysčių projektai LEONARDO DA VINCI – Parengiamieji vizitai

VEIKLA Fondas administruoja daugiau nei 50 įvairiausių veiklų, kurios aktualios tiek moksleiviams, tiek senjorams, tiek darželiams ar mokykloms, tiek aukštojo mokslo ar kitoms su švietimu susijusioms institucijoms. Fondo teikiamomis galimybėmis gali pasinaudoti ir įvairios asociacijos, verslo ar nevyriausybinės organizacijos, kitos struktūros, siekiančios tobulinti savo veiklos sritį ar kelti darbuotojų kvalifikaciją.

NEGALIĄ TURINTYS ASMENYS

GRUNDTVIG – Mokymosi partnerystės GRUNDTVIG – Seminarų organizavimas GRUNDTVIG – Senjorų savanorystės projektai SKERSINĖ PROGRAMA – Pažintiniai vizitai, skirti švietimo ir profesinio mokymo specialistams bei sprendimų priėmėjams Valdžios institucijoms COMENIUS – Regio partnerysčių projektai LEONARDO DA VINCI – Daugiašaliai projektai – Naujovių perkėlimas LEONARDO DA VINCI – Partnerysčių projektai LEONARDO DA VINCI – Parengiamieji vizitai SKERSINĖ PROGRAMA – Pažintiniai vizitai, skirti švietimo ir profesinio mokymo specialistams bei sprendimų priėmėjams Darbo rinkai LEONARDO DA VINCI – Mobilumas – Darbuotojų stažuotės (PLM) LEONARDO DA VINCI – Daugiašaliai projektai – Naujovių perkėlimas LEONARDO DA VINCI – Partnerysčių projektai LEONARDO DA VINCI – Parengiamieji vizitai SKERSINĖ PROGRAMA – Pažintiniai vizitai, skirti švietimo ir profesinio mokymo specialistams bei sprendimų priėmėjams Mokytojų ir profesijos mokytojų rengimo institucijoms GRUNDTVIG – Individualus mobilumas – Parengiamieji vizitai mokymosi partnerystės, senjorų savanorystės, teminių tinklų, daugiašaliams projektams GRUNDTVIG – Individualus mobilumas – Kvalifikacijos tobulinimas GRUNDTVIG – Individualus mobilumas – Darbuotojų vizitai GRUNDTVIG – Individualus mobilumas – Asistentų praktika GRUNDTVIG – Seminarų organizavimas GRUNDTVIG – Senjorų savanorystės projektai GRUNDTVIG – Mokymosi partnerystės LEONARDO DA VINCI – Daugiašaliai projektai – Naujovių perkėlimas LEONARDO DA VINCI – Partnerysčių projektai LEONARDO DA VINCI – Parengiamieji vizitai SKERSINĖ PROGRAMA – Pažintiniai vizitai, skirti švietimo ir profesinio mokymo specialistams bei sprendimų priėmėjams Tyrimų centrams LEONARDO DA VINCI – Daugiašaliai projektai – Naujovių perkėlimas LEONARDO DA VINCI – Partnerysčių projektai LEONARDO DA VINCI – Parengiamieji vizitai SKERSINĖ PROGRAMA – Pažintiniai vizitai, skirti švietimo ir profesinio mokymo specialistams bei sprendimų priėmėjams

Bendrojo lavinimo mokykloms COMENIUS – Individualus mobilumas – Parengiamieji vizitai mokyklų ir Regio partnerysčių projektams COMENIUS – Individualus mobilumas – Individualus mokinių mobilumas (nuo 2011 m.) COMENIUS – Galimybė priimti Comenius asistentą COMENIUS – Individualus mobilumas – Kvalifikacijos tobulinimas COMENIUS – Mokyklų partnerystės COMENIUS – Regio partnerystės projektai LEONARDO DA VINCI – Mobilumas – Profesinio mokymo specialistų (profesijos konsultantų) stažuotės (VETPRO) SKERSINĖ PROGRAMA – Pažintiniai vizitai, skirti švietimo ir profesinio mokymo specialistams bei sprendimų priėmėjams Mokslo ir studijų institucijoms ERASMUS – Mobilumo organizavimas LEONARDO DA VINCI – Daugiašaliai projektai – Naujovių perkėlimas LEONARDO DA VINCI – Partnerysčių projektai LEONARDO DA VINCI – Parengiamieji vizitai LEONARDO DA VINCI – Mobilumas – Absolventų stažuotės (PLM) GRUNDTVIG – Mokymosi partnerystės GRUNDTVIG – Individualus mobilumas – Parengiamieji vizitai mokymosi partnerystės, senjorų savanorystės, teminių tinklų, daugiašaliams projektams SKERSINĖ PROGRAMA – Pažintiniai vizitai, skirti švietimo ir profesinio mokymo specialistams bei sprendimų priėmėjams Profesinio mokymo institucijoms LEONARDO DA VINCI – Mobilumas – Pirminio profesinio lygmens moksleivių stažuotės (IVT) LEONARDO DA VINCI – Mobilumas – Profesinio mokymo specialistų stažuotės (VETPRO) LEONARDO DA VINCI – Mobilumas – Darbuotojų, absolventų stažuotės (PLM) LEONARDO DA VINCI – Daugiašaliai projektai – Naujovių perkėlimas LEONARDO DA VINCI – Partnerysčių projektai LEONARDO DA VINCI – Parengiamieji vizitai SKERSINĖ PROGRAMA – Pažintiniai vizitai, skirti švietimo ir profesinio mokymo specialistams bei sprendimų priėmėjams Įmonėms ERASMUS – Konsorciumo praktikos sertifikatas LEONARDO DA VINCI – Mobilumas – Darbuotojų stažuotės (PLM) LEONARDO DA VINCI – Daugiašaliai projektai – Naujovių perkėlimas

Mokymosi visą gyvenimą programa

Mokymosi visą gyvenimą programa

ŠVIETIMO MAINŲ PARAMOS FONDAS

Mokymosi visą gyvenimą porgramso lankstukas (2011 m.)  
Mokymosi visą gyvenimą porgramso lankstukas (2011 m.)  

Mokymosi visą gyvenimą porgramso lankstukas (2011 m.)

Advertisement