Page 1


Šis leidinys finansuojamas remiant Europos Komisijai. Šis leidinys atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą. © Švietimo mainų paramos fondas, 2007


2007 m. finansuoti patvirtintĹł Leonardo da Vinci programos projektĹł sÄ…vadas


2007 m. projektų konkurso apžvalga

Europos Komisija 2007–2013 metams patvirtino naują „Mokymosi visą gyvenimą“ programą, kuri pakeitė iki 2006 m. pabaigos gyvavusias Socrates, Leonardo da Vinci ir e. mokymosi programas. „Mokymosi visą gyvenimą“ programa apima keturias sektorines, skersinę bei Jean Monnet programas: „Mokymosi visą gyvenimą“ programa Comenius

Erasmus

Leonardo da Vinci

Grundtvig

Mokyklinis

Aukštasis mokslas ir

Pradinis ir tęstinis

Suaugusiųjų

švietimas

tęstinis mokymas

profesinis mokymas

mokymas

Skersinė programa 4 pagrindinės veiklos sritys: politika (Cedefop, Arion ir kt.), kalbų mokymas, IKT, informacijos sklaida Jean Monnet programa 3 pagrindinės veiklos sritys – Jean Monnet veikla, Europos institucijos, Europos asociacijos Bendras „Mokymosi visą gyvenimą“ programos biudžetas 2007–2013 metams – 6 970 milijardų eurų. „Mokymosi visą gyvenimą“ programos pagrindinis tikslas – pasitelkiant mokymąsi visą gyvenimą, prisidėti prie Europos Bendrijos, kaip pažangios žinių visuomenės, pasižyminčios darniu ekonomikos augimu, kuriančios daugiau ir geresnių darbo vietų bei stiprinančios socialinę sanglaudą, vystymosi, užtikrinant ateities kartoms gerą aplinkos apsaugą. Visų pirma ji siekia puoselėti švietimo ir mokymo sistemų Europos Bendrijoje tarpusavio pasikeitimą patirtimi, bendradarbiavimą ir mobilumą, kad jos taptų pasauliniu kokybės standartu. Švietimo mainų paramos fondas administruoja „Mokymosi visą gyvenimą“ programą Lietuvoje. Švietimo mainų paramos fondo veiklos tikslas – padėti pasinaudoti tarptautinio bendradarbiavimo teikiamomis galimybėmis, administruoti programas ir skleisti jų veiklos rezultatus. Leonardo da Vinci programa skirta remti dalyvaujančius profesiniame mokyme ir tolesnėje profesinio mokymo veikloje, jiems įsisavinant žinias ir jas naudojant, įgyjant įgūdžius ir kvalifikacijas, taip pat skatinti asmens profesinį tobulėjimą, didinti užimtumo ir dalyvavimo Europos darbo rinkoje galimybes. Pagrindinis programos tikslas – suvienyti įvairių Europos šalių institucijas, įskaitant visų lygių profesinio mokymo įstaigas, vietos valdymo institucijas, darbdavių organizacijas, kitas visuomenines organizacijas, kuriant ateities profesinio rengimo politiką.

 | 2007 m. finansuoti patvirtintų leonardo da vinci programos projektų sąvadas


mobilumo projektai

Leonardo da Vinci programos

5 | 2007 m. finansuoti patvirtintĹł leonardo da vinci programos projektĹł sÄ…vadas


 | 2007 m. finansuoti patvirtintĹł leonardo da vinci programos projektĹł sÄ…vadas


Leonardo da Vinci programos mobilumo projektai

Mobilumo projektai – tai galimybė išvykti į 31 „Mokymosi visą gyvenimą“ programoje dalyvaujančią Europos šalį kelti kvalifikacijos, tobulinti profesinių žinių ir įgūdžių, atlikti praktiką įmonėse, susipažinti su profesinio rengimo naujovėmis ir naujomis technologijomis, užmegzti naujus bendradarbiavimo ryšius, keistis patirtimi su kolegomis. Bendra mobilumo projektų trukmė – nuo 6 iki 24 mėn. 2007 m. Leonardo da Vinci programos mobilumo projektams buvo numatyta skirti 1 501 000 eurų Europos Komisijos lėšų. Nuo 2007 m. Leonardo da Vinci programos mobilumo projektuose išskiriamos 3 tikslinės grupės: 1. Pirminio profesinio lygmens moksleivių mobilumas (vizito trukmė nuo 2 iki 39 savaičių). 2. Darbuotojų mobilumas (vizito trukmė nuo 2 iki 26 savaičių). 3. Profesinio mokymo specialistų mobilumas (vizito trukmė nuo 1 iki 6 savaičių). Tikslinė grupė

Veiksmas

Trukmė

IVT

Darbinės stažuotės įmonėse ar mokymo

Nuo 2 iki

pirminio profesinio lygmens

institucijose

39 savaičių

PLM

Darbinės stažuotės įmonėse ar mokymo

Nuo 2 iki

darbuotojų mobilumas

institucijose

26 savaičių

VETPRO

Dėstytojų, profesinio rengimo bei orienta-

Nuo 1 iki

profesinio mokymo specialistų

vimo specialistų, personalo vadovų patir-

6 savaičių

mobilumas

ties mainai profesinio rengimo srityje

moksleivių mobilumas

Vertinant 2007 m. Leonardo da Vinci programos mobilumo projektų paraiškas, didelis dėmesys buvo kreipiamas į mobilumo kokybę: – vizitų integravimą į mokymo procesą; – vizito turinį ir trukmę, pritaikytą studijų programai; – įgytų įgūdžių vertinimą kaip mokymo programos dalį ar kvalifikacijos kėlimo pripažinimą, įskaitant ir Europass mobilumo dokumento išdavimą; – kalbinio, kultūrinio parengimo kokybę. 2007 m. Leonardo da Vinci programos mobilumo projektų konkursui buvo pateiktos 93 paraiškos, kuriose buvo prašoma 1 995 124 eurų dotacijos. Atsižvelgiant į pateiktų paraiškų kokybės vertinimo rezultatus, buvo skirta 1 289 586 eurai.

2007 m. Leonardo da Vinci programos mobilumo projektų konkurse pasirašytų ir skirtų lėšų santykis 1 .200 .00 1 .000 .000 800 .000 600 .000

1 .023 .150

894 .874

650 .840

585 .946

400 .000 200 .000

77 .100 52 .800

0 IVT Prašyta dotacija eurais

PLM

VETPRO

Skirta dotacija eurais

2007 m. mobilumo projektų konkurse išskirti šie nacionaliniai prioritetai: – Profesijos mokytojų technologinių kompetencijų atnaujinimas; – Įmonių darbuotojų (ypač praktikų vadovų) kvalifikacijos kėlimas; – Profesinio mokymo turinio tobulinimas; – Profesinių užsienio kalbų mokymo stiprinimas.

 | 2007 m. finansuoti patvirtintų leonardo da vinci programos projektų sąvadas


Nacionalinis Leonardo da Vinci programos valdymo komitetas patvirtino šias 2007 m. mobilumo ir naujovių perkėlimo projektų prioritetines temines sritis: – Statyba; – Medienos ir baldų pramonė; – Transportas; – Mechatronika, metalo ir plastiko gaminių gamyba; – Paslaugų ir turizmo sektorius (viešbučiai bei restoranai). Pirmenybė buvo teikiama projektams, tenkinantiems anksčiau minėtus prioritetus ir temines sritis. Švietimo mainų paramos fondas, remdamasis ekspertų vertinimais ir Leonardo da Vinci programos atrankos komisijos siūlymais, iš visų konkursui pateiktų paraiškų finansavimui gauti patvirtino 65 kokybiškiausius ir aukščiausiais balais įvertintus projektus. Į rezervinį sąrašą buvo įtraukta 18 teigiamai įvertintų projektų, kurie turi galimybę gauti finansavimą, jei Europos Komisija skirs papildomą dotaciją.

2007 m. Leonardo da Vinci programos teiktų mobilumo paraiškų ir finansuojamų projektų santykis 60

55

50 40

35

30

37 26

20 10

3

2

0 IVT

PLM

Teiktų paraiškų skaičius

VETPRO

Finansuojamų projektų skaičius

Kaip ir ankstesniais metais, daugiausia Leonardo da Vinci programos mobilumo projektų paraiškų, net 55, skirtos profesinio mokymo specialistų (VETPRO) mobilumo vizitams. 35 paraiškos skirtos pirminio profesinio lygmens moksleivių (IVT) ir 3 darbuotojų mobilumo (PLM) stažuotėms finansuoti. Pagal 2007 m. teiktų ir laimėjusių paraiškų santykį, bendras sėkmės procentas yra gana aukštas – 70 proc. gautų paraiškų buvo finansuota. Konkurse dalyvavo 62 Lietuvos organizacijos iš visų Lietuvos apskričių. Daugiausiai paraiškų gauta iš Vilniaus, Kauno ir Šiaulių apskričių.

2007 m. teiktų ir finansuojamų Leonardo da Vinci programos mobilumo projektų pasiskirstymas pagal apskritis 21

Vilniaus 12

Kauno 10

Šiaulių

9

Klaipėdos

5

Alytaus

3

Utenos

1

Telšių Marijampolės

1 1

Tauragės 0

15

10

7

4

3

1

Panevėžio

30

18

2 2

3

5

10

Teiktų paraiškų skaičius

15

20

25

30

35

Finansuojamų projektų skaičius

Aktyviausiai Leonardo da Vinci programos projektų 2007 m. konkurse dalyvavo šalies profesinės mokyklos, kurios pateikė 66 projekto paraiškas, iš jų 51 buvo finansuota. Kadangi nuo 2007 m. universitetai ir kolegijos nebegali teikti paraiškų Leonardo da Vinci programos mobilumo projektams, todėl aukštosios mokyklos mobilumo projektų konkurse nedalyvavo.

 | 2007 m. finansuoti patvirtintų leonardo da vinci programos projektų sąvadas


2007 m. Leonardo da Vinci programos teiktų ir finansuojamų mobilumo projektų pasiskirstymas pagal organizacijos tipą

51

Profesinė mokykla

66 10

Įmonė

23

4 4

Kita 0

10

20

Teiktų paraiškų skaičius

30

40

50

60

70

Finansuojamų projektų skaičius

2007 m. Leonardo da Vinci programos mobilumo projektų konkurse finansuotų projektų metu į užsienį kelti savo kvalifikacijos ketinama išsiųsti 1 008 dalyvius. Kartu su vykstančiais nepilnamečiais, neįgaliais ar problematiškais moksleiviais vyks 70 lydinčiųjų asmenų. Projektų paraiškose pateikta informacija rodo, kad mokymo institucijos noriai bendradarbiauja su socialiniais partneriais ir įmonėmis. Svarbu, kad daugėja dalyvius siunčiančiųjų organizacijų bei įtraukiamos kitos organizacijos, kurios įsipareigoja padėti organizuoti rezultatų sklaidą, įvertinti dalyvių įgytas žinias ar padėti dalyviams pasirengti vizitui.

 | 2007 m. finansuoti patvirtintų leonardo da vinci programos projektų sąvadas


10 | 2007 m. finansuoti patvirtintĹł leonardo da vinci programos projektĹł sÄ…vadas


mobilumo projektai

Pirminio profesinio lygmens moksleivių

11 | 2007 m. finansuoti patvirtintų leonardo da vinci programos projektų sąvadas


Įmonės įvaizdžio gerinimas statybos, medienos ir baldų pramonės, paslaugų ir turizmo sektorių srityse LLP-LdV-IVT-2007-LT-0001

Dotacijos gavėjas

VšĮ Kelmės profesinio rengimo centras

Kontaktinis asmuo

Aldona Vinčienė

Adresas

J. Janonio g. 11, LT-86001 Kelmė

Telefonas

(8 699) 35 834

Faksas

(8 427) 61 394

El. paštas

aldona.v@takas.lt

Dalyvių skaičius

22

Vizito trukmė, savaitėmis

11

Skirta Leonardo da Vinci

49 650

dotacija, eurais Tikslinė grupė

Statybos, medienos ir baldų pramonės, paslaugų ir turizmo sektorių specialybių profesinio rengimo įstaigų mokiniai

Užsienio partnerių šalys

Austrija, Vokietija, Latvija, Estija

Projekto partneriai Lietuvoje

Tauragės PRC, Kuršėnų PTM

Projekto aprašymas

Projekto tikslas – sparčiai kintant verslo aplinkai Lietuvoje, padėti profesinio rengimo institucijų mokiniams plačiau susipažinti su Europos Sąjungos smulkaus ir vidutinio verslo organizacijų įvaizdžio kūrimo, jo tobulinimo ir pripažinimo metodais ir ypatumais. Projekto uždaviniai: pagilinti žinias savo profesijos srityje, atliekant praktiką medienos ir baldų pramonės, statybos bei paslaugų ir turizmo sektoriaus įmonėse bei profesinėse mokyklose; susipažinti su viešųjų ryšių įtaka formuojant įmonės įvaizdžio formavimui, susipažinti su Lietuvos ir ES šalių visuomeninių agentūrų teikiamomis paslaugomis verslo įmonėms ar organizacijoms jų vykdomos veiklos srityse.

12 | 2007 m. finansuoti patvirtintų leonardo da vinci programos projektų sąvadas


Mokinių profesinių ir bendrųjų gebėjimų ugdymas turizmo ir paslaugų sektoriuje LLP-LdV-IVT-2007-LT-0006

Dotacijos gavėjas

Klaipėdos paslaugų ir verslo mokykla

Kontaktinis asmuo

Loreta Tamošaitienė

Adresas

J. Janonio g. 13, LT-92238 Klaipėda

Telefonas

(8 46) 41 2408

Faksas

(8 46) 41 2408

El. paštas

info@klpvm.lt

Dalyvių skaičius

24

Vizito trukmė, savaitėmis

3

Skirta Leonardo da Vinci

25 050

dotacija, eurais Tikslinė grupė

Virėjo, maisto ruošimo darbuotojo ir viešbučių aptarnavimo organizatoriaus specialybės mokiniai

Užsienio partnerių šalys

Turkija, Čekija, Lenkija

Projekto partneriai Lietuvoje

UAB „Gerama“, Šilutės turizmo ir paslaugų verslo mokykla, Klaipėdos laivininkų mokykla

Projekto aprašymas

Mokiniai atliks praktinį mokymą Turkijos Fetijos profesinės mokyklos socialinių partnerių viešbučiuose, restoranuose, susipažins su šios šalies kultūra, istorija, žymiausiomis vietomis, tobulins anglų, rusų kalbos žinias. Čekijoje maisto ruošimo darbuotojų ir virėjų specialybės mokiniai atliks praktiką konditerijos cechuose ir kepyklose, mokysis čekų nacionalinės virtuvės paslapčių, Lenkijoje susipažins su lenkų virtuvės ypatumais, šalies istorija, kultūra, gilins profesinius ir bendruosius įgūdžius, bendraus su lenkų mokiniais ir vykdys projekto užduotis.

13 | 2007 m. finansuoti patvirtintų leonardo da vinci programos projektų sąvadas


Eurometalistas LLP-LdV-IVT-2007-LT-0009

Dotacijos gavėjas

Vilniaus technologijų ir verslo profesinio mokymo centras

Kontaktinis asmuo

Denis Voišnis

Adresas

Kalvarijų g. 159, LT-08313 Vilnius

Telefonas

(8 5) 277 2667

Faksas

(8 5) 247 7560

El. paštas

vystymosk@vtvpmc.vilnius.lm.lt

Dalyvių skaičius

35

Vizito trukmė, savaitėmis

3

Skirta Leonardo da Vinci

39 700

dotacija, eurais Tikslinė grupė

Pirminio profesinio rengimo lygio metalo apdirbimo sektoriaus specialybių mokiniai: staklininkai, mechatronikai ir pramonės mechanikai.

Užsienio partnerių šalys

Jungtinė Karalystė, Graikija, Čekija, Olandija, Lenkija, Austrija

Projekto partneriai Lietuvoje

Šiaulių profesinio rengimo centras, Panevėžio prekybos paslaugų ir verslo mokykla

Projekto aprašymas

Projekto tikslas – metalo apdirbimo srities mokiniai iš Lietuvos susipažins su ES šalyse taikomais šiuolaikiniais metalo apdirbimo būdais ir technologijomis bei atliks praktinį mokymą užsienio partnerių bazėje. Didelis dėmesys skiriamas profesinei motyvacijai ir žingeidumui ugdyti.

14 | 2007 m. finansuoti patvirtintų leonardo da vinci programos projektų sąvadas


Profesinių įgūdžių tobulinimas – paslaugų kokybės garantas LLP-LdV-IVT-2007-LT-0011

Dotacijos gavėjas

Panevėžio prekybos ir paslaugų verslo mokykla

Kontaktinis asmuo

Virginija Lukoševičienė

Adresas

Klaipėdos g. 146, LT-37375 Panevėžys

Telefonas

(8 45) 52 6373

Faksas

(8 45) 52 6373

El. paštas

pppvm@takas.lt

Dalyvių skaičius

6

Vizito trukmė, savaitėmis

3

Skirta Leonardo da Vinci

6 900

dotacija, eurais Tikslinė grupė

Viešbučių ir turizmo paslaugų teikėjo specialybės moksleiviai

Užsienio partnerių šalys

Vokietija

Projekto partneriai Lietuvoje

Alytaus profesinio rengimo centras, Kauno buitinių paslaugų ir verslo mokykla

Projekto aprašymas

Projekto tikslas – tobulinti moksleivių profesines kompetencijas ir darbo įgūdžius, kurių reikia darbo rinkoje ir žinių visuomenėje, kelti profesinio parengimo lygį. Stažuotės metu moksleiviai įgis darbo viešbutyje patirties, susipažins su viešbučiui valdyti bei administruoti skirta programine įranga, Vokietijos nacionalinės virtuvės ypatumais, patobulins vokiečių kalbos žinias, susipažins su šalies socialiniais ir kultūriniais aspektais, įvertins mokymo procese įgytų žinių reikalingumą ir pritaikymo galimybes.

15 | 2007 m. finansuoti patvirtintų leonardo da vinci programos projektų sąvadas


Stažuotė Vokietijoje – didesnis šansas darbo rinkoje LLP-LdV-IVT-2007-LT-0013

Dotacijos gavėjas

UAB „Salo Baltic International“

Kontaktinis asmuo

Inga Šukaitienė

Adresas

Rinktinės g. 55, LT-09207 Vilnius

Telefonas

(8 5) 261 0785

Faksas

(8 5) 261 0789

El. paštas

ingasukaitiene@salo-baltic.lt

Dalyvių skaičius

16

Vizito trukmė, savaitėmis

4

Skirta Leonardo da Vinci

25 400

dotacija, eurais Tikslinė grupė

Psichikos negalią turintys jaunuoliai, besimokantys viešbučio darbuotojo bei apželdintojo specialybės

Užsienio partnerių šalys

Vokietija

Projekto partneriai Lietuvoje

Lietuvos reabilitacinis profesinio rengimo centras

Projekto aprašymas

Pagrindinis projekto tikslas – padidinti psichikos negalią turinčių jaunuolių įsidarbinimo darbo rinkoje galimybes, sudarant jiems sąlygas kelti savo kvalifikaciją Vokietijos įmonėse. Taip pat siekiama sustiprinti moksleivių motyvaciją aktyviai ieškotis darbo.

16 | 2007 m. finansuoti patvirtintų leonardo da vinci programos projektų sąvadas


Aptarnavimo sektoriaus specialybių mokinių profesinių kompetencijų plėtra ir įgūdžių tobulinimas LLP-LdV-IVT-2007-LT-0020

Dotacijos gavėjas

Alytaus profesinio rengimo centras

Kontaktinis asmuo

Jolanta Žvaliauskaitė

Adresas

Putinų g. 40, LT-62175 Alytus

Telefonas

(8 315) 77 979

Faksas

(8 315) 77 979

El. paštas

projektai@micro.lt

Dalyvių skaičius

20

Vizito trukmė, savaitėmis

3

Skirta Leonardo da Vinci

21 850

dotacija, eurais Tikslinė grupė

Viešbučio ir turizmo paslaugų teikėjo, padavėjo-barmeno, virėjo-konditerio, socialinio slaugytojo, kirpėjo specialybių mokiniai.

Užsienio partnerių šalys

Graikija, Norvegija

Projekto partneriai Lietuvoje

Kauno statybininkų mokykla, Kauno prekybos ir verslo mokykla, VšĮ Kuršėnų politechnikos mokykla.

Projekto aprašymas

Stažuočių metu Norvegijoje ir Graikijoje mokiniai gilins teorines profesijos žinias, tobulins profesinius darbinius įgūdžius ir gebėjimus, galės įtvirtinti specialybės užsienio kalbos žinias, vystys savo bendruosius ir komunikacinius gebėjimus, kurie ypač aktualūs paslaugų sferos darbuotojo darbe, įgis daugiau patirties, reikalingos kompetentingam profesijos atstovui. Mokiniai galės susipažinti su informacinių technologijų ir kompiuterinių programų pritaikymo galimybėmis, siekiant spartesnio ir kokybiškesnio klientų aptarnavimo.

17 | 2007 m. finansuoti patvirtintų leonardo da vinci programos projektų sąvadas


Naujų technologijų naudojimas ir įgūdžių tobulinimas statybininko specialybėje LLP-LdV-IVT-2007-LT-0025

Dotacijos gavėjas

Utenos regioninis profesinio mokymo centras

Kontaktinis asmuo

Nijolė Gailešienė

Adresas

Aukštaičių g. 5, LT-28217 Utena

Telefonas

(8 389) 69 444

Faksas

(8 389) 69 444

El. paštas

Nijole.projektai@utenosrpmc.lt

Dalyvių skaičius

20

Vizito trukmė, savaitėmis

2, 3

Skirta Leonardo da Vinci

19 300

dotacija, eurais Tikslinė grupė

Moksleiviai, besimokantys apdailininko, statybininko, staliaus, dailidės specialybių

Užsienio partnerių šalys

Estija, Vokietija

Projekto partneriai Lietuvoje

VšĮ Vilniaus statybininkų rengimo centras, Zarasų žemės ūkio mokykla

Projekto aprašymas

Projektas skirtas jaunimo įgūdžiams ir kompetencijoms pirminiame profesiniame rengime tobulinti, įdarbinimo ir profesinės integracijos galimybėms gerinti. Darbo rinkos analizė rodo, kad darbdaviai siekia įdarbinti asmenis, turinčius aukštą kvalifikaciją, darbo patirties, gebančius išlaikyti konkurencinius išbandymus.

18 | 2007 m. finansuoti patvirtintų leonardo da vinci programos projektų sąvadas


Žuvis ir jūros gėrybės Baltoskandijos ir Viduržemio šalių virtuvėse LLP-LdV-IVT-2007-LT-0027

Dotacijos gavėjas

Vilniaus turizmo ir prekybos verslo mokykla

Kontaktinis asmuo

Lina Bargailienė

Adresas

Žirmūnų g. 143, LT-09128 Vilnius

Telefonas

8 616 49 995

Faksas

(8 5) 277 6739

El. paštas

lina@gabi.lt

Dalyvių skaičius

28

Vizito trukmė, savaitėmis

12, 48, 24

Skirta Leonardo da Vinci

37 820

dotacija, eurais Tikslinė grupė

Virėjo-kepėjo, padavėjo-barmeno specialybių moksleiviai

Užsienio partnerių šalys

Suomija, Ispanija, Prancūzija, Norvegija

Projekto partneriai Lietuvoje

Vilkijos žemės ūkio mokykla, Balbieriškio žemės ūkio mokykla

Projekto aprašymas

Projekto tikslas – ugdyti pirminio profesinio lygmens moksleivių siekį tobulinti profesinę kompetenciją ir profesinius įgūdžius bei galimybę ateityje integruotis į konkurencinę Lietuvos ir ES darbo rinką. Stažuočių metu moksleiviai susipažins ir išmoks gaminti, serviruoti bei patiekti užsienio šalių žuvies ir jūros gėrybių patiekalus; pristatys Lietuvą ir lietuviškus žuvies patiekalus. Stažuočių metu įgyta patirtis, surinkta įvairi medžiaga bus panaudota rengiant metodinę medžiagą ir lankstinuką „Žuvies ir jūros gėrybių patiekalai“.

19 | 2007 m. finansuoti patvirtintų leonardo da vinci programos projektų sąvadas


Profesinių įgūdžių tobulinimas, įgyvendinant paslaugų kokybės standartus LLP-LdV-IVT-2007-LT-0030

Dotacijos gavėjas

Utenos regioninis profesinio mokymo centras

Kontaktinis asmuo

Nijolė Gailešienė

Adresas

Aukštaičių g. 5, LT- 28217 Utena

Telefonas

(8 389) 69 444

Faksas

(8 389) 69 444

El. paštas

Nijole.projektai@utenosrpmc.lt

Dalyvių skaičius

34

Vizito trukmė, savaitėmis

3

Skirta Leonardo da Vinci

40 100

dotacija, eurais Tikslinė grupė

Utenos RPMC, VŠĮ Alantos technologijos ir verslo, Ukmergės technologijų ir verslo ir Kauno maisto pramonės mokyklų viešbučių ir turizmo aptarnavimo bei maisto ruošimo specialybių moksleiviai

Užsienio partnerių šalys

Suomija, Italija, Vokietija

Projekto partneriai Lietuvoje

VŠĮ Alantos technologijos ir verslo mokykla, Ukmergės technologijų ir verslo mokykla, Kauno maisto pramonės mokykla

Projekto aprašymas

Pagrindinis projekto tikslas – gilinti Lietuvos profesinių mokyklų viešbučių ir turizmo aptarnavimo bei maisto ruošimo specialybių moksleivių profesines žinias ir įgūdžius mokantis užsienio kalbų bei užsiimant tarptautine ir projektine veikla, atliekant stažuotę užsienio mokymo profesinio mokymo įstaigose, viešbučiuose ir restoranuose.

20 | 2007 m. finansuoti patvirtintų leonardo da vinci programos projektų sąvadas


Nuo grubaus mūro iki vidaus apdailos LLP-LdV-IVT-2007-LT-0032

Dotacijos gavėjas

Balbieriškio Mykolo Jeronimo Krupavičiaus žemės ūkio mokykla

Kontaktinis asmuo

Jolanta Ručienė

Adresas

Klevų g.10, LT-59243 Balbieriškis, Prienų raj.

Telefonas

(8 319) 59 192

Faksas

(8 319) 59 192

El. paštas

bzum@ringis.w3.lt

Dalyvių skaičius

20

Vizito trukmė, savaitėmis

3

Skirta Leonardo da Vinci

23 800

dotacija, eurais Tikslinė grupė

Statybininko, apdailininko (statybininko) specialybių moksleiviai

Užsienio partnerių šalys

Jungtinė Karalystė (Škotija)

Projekto partneriai Lietuvoje

Joniškio žemės ūkio ir verslo mokykla, Plungės žemės ūkio ir verslo mokykla

Projekto aprašymas

Vykdant projektą, siekiama tokių tikslų: įgyti praktinės patirties, atliekant statybininko, apdailininko (statybininko) darbus Škotijoje, susipažinti su modernia statybine įranga ir išmokti ja naudotis, susipažinti su naujomis darbo statybose technologijomis, ugdyti gebėjimą išmoktus teorinius dalykus taikyti praktikoje, dirbti tarptautinėje komandoje, patobulinti šnekamosios anglų kalbos įgūdžius ir plėsti specialybės anglų kalbos žodyną, susipažinti su Škotijos kultūra, tradicijomis, gyvenimo būdu bei darbo kultūra.

21 | 2007 m. finansuoti patvirtintų leonardo da vinci programos projektų sąvadas


Tarptautinė patirtis, taikant inovacijas virėjų-barmenų profesiniame rengime LLP-LdV-IVT-2007-LT-0037

Dotacijos gavėjas

VšĮ Raseinių technologijos ir verslo mokykla

Kontaktinis asmuo

Irena Petrauskienė

Adresas

Muziejaus g. 8, LT-60122 Raseiniai

Telefonas

(8 428) 70 315, +370 699 53 101

Faksas

(8 428) 70 314

El. paštas

pvad@rtvm.lt

Dalyvių skaičius

16

Vizito trukmė, savaitėmis

4

Skirta Leonardo da Vinci

24 800

dotacija, eurais Tikslinė grupė

Virėjo-barmeno specialybės moksleiviai

Užsienio partnerių šalys

Vokietija

Projekto partneriai Lietuvoje

Smalininkų TVM, Varėnos TVM, VšĮ Raseinių verslo informacijos centras, UAB ,,Sūkuriškės“, Kaimo turizmo sodyba „Karpynė“

Projekto aprašymas

Projekto tikslai – suteikti virėjo-barmeno specialybės mokiniams realią galimybę pažinti ir įsisavinti naujus praktinio mokymo(si) būdus, išbandyti naujas technologijas ir modernią įrangą analizuojant kitų šalių analogiškos specialybės kompetencijas, standartus ir įsisavinant praktinę jų patirtį. Įgyta patirtis bus naudinga atnaujinant specialybės programas.

22 | 2007 m. finansuoti patvirtintų leonardo da vinci programos projektų sąvadas


Savipagalbos plėtros visuomenėje formos LLP-LdV-IVT-2007-LT-0040

Dotacijos gavėjas

Vilniaus technologijų ir verslo profesinio mokymo centras

Kontaktinis asmuo

Jurga Burkauskaitė

Adresas

Kalvarijų g. 159, LT-08313 Vilnius

Telefonas

(8 5) 247 7565

Faksas

(8 5) 247 7564

El. paštas

energetikossk@profmokymocentras.vilnius.lm.lt

Dalyvių skaičius

12

Vizito trukmė, savaitėmis

4

Skirta Leonardo da Vinci

16 800

dotacija, eurais Tikslinė grupė

Socialinio slaugytojo specialybės mokiniai

Užsienio partnerių šalys

Suomija, Estija, Jungtinė Karalystė

Projekto partneriai Lietuvoje

Projekto aprašymas

Projekto metu dalyviai susipažins su savipagalbos plėtros visuomenėje formomis ir įgis naujų teorinių ir praktinių planavimo, orientuoto į asmenį (PCP), žinių bei įgūdžių. Stebėdami partnerių praktinę veiklą, dirbdami grupėmis ir formuodami savipagalbos ciklus, tenkins naujų teorinių ir praktinių žinių, įgūdžių ir kvalifikacijos kėlimo, įsitvirtinimo darbo rinkoje, specialybės kalbos tobulinimo bei praktinės veiklos metodų kaitos poreikius.

23 | 2007 m. finansuoti patvirtintų leonardo da vinci programos projektų sąvadas


Aptarnavimo kultūra – svetingumo pagrindas LLP-LdV-IVT-2007-LT-0048

Dotacijos gavėjas

Kėdainių profesinio rengimo centras

Kontaktinis asmuo

Vilija Bakutytė

Adresas

Šėtos g. 105, LT-58117 Kėdainiai

Telefonas

(8 347) 33 157

Faksas

(8 347) 68 302

El. paštas

vilij@takas.lt

Dalyvių skaičius

10

Vizito trukmė, savaitėmis

4

Skirta Leonardo da Vinci

12 250

dotacija, eurais Tikslinė grupė

Virėjo ir padavėjo, virėjo ir barmeno specialybių moksleiviai

Užsienio partnerių šalys

Turkija

Projekto partneriai Lietuvoje

A. Petrulio įmonė „Grėjaus namas“

Projekto aprašymas

Bendras projekto tikslas – tobulinti virėjo ir padavėjo-barmeno specialybių moksleivių profesines žinias ir praktinius įgūdžius, supažindinant juos su turizmo sektoriaus maitinimo įmonių pažangos tendencijomis. Stažuotės užsienyje metu mokiniai patobulins ne tik dalykinius, bet ir socialinius gebėjimus. Jie sugebės dirbti naujoje ir besikeičiančioje aplinkoje, save pristatyti darbdaviui.

24 | 2007 m. finansuoti patvirtintų leonardo da vinci programos projektų sąvadas


Kirpėjų profesinių kompetencijų ugdymas, siekiant sėkmingos integracijos tęstinėms studijoms LLP-LdV-IVT-2007-LT-0049

Dotacijos gavėjas

Vilniaus paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centras

Kontaktinis asmuo

Ramutė Kazė Ramanauskienė

Adresas

Didlaukio g. 84, LT-08303 Vilnius

Telefonas

(8-5) 277 9357

Faksas

(8-5) 277 9357

El. paštas

rastine@pvdprc.lt

Dalyvių skaičius

22

Vizito trukmė, savaitėmis

3

Skirta Leonardo da Vinci

22 200

dotacija, eurais Tikslinė grupė

Kirpėjo specialybės mokiniai

Užsienio partnerių šalys

Olandija, Vokietija, Lenkija, Latvija

Projekto partneriai Lietuvoje

Vilniaus Kolegija, UAB „Baltora“

Projekto aprašymas

Projekto dalyviai susipažins su užsienio šalių ugdymo institucijomis, jų bendruomenėmis, kirpėjo mokymo programos ypatumais, šalių etnokultūra, gilins teorines žinias ir praktinius įgūdžius bei užsienio kalbos žinias. Įgyvendinus projekto tikslus bus užtikrinta sėkminga integracija į konkurencingą darbo rinką ir sudarytos galimybės tęsti studijas aukštojoje neuniversitetinėje ugdymo institucijoje.

25 | 2007 m. finansuoti patvirtintų leonardo da vinci programos projektų sąvadas


Interjero apdailos inovacijos ir europietiško darbo organizavimo patirtis LLP-LdV-IVT-2007-LT-0050

Dotacijos gavėjas

Klaipėdos siuvimo ir paslaugų verslo mokykla

Kontaktinis asmuo

Renata Vebrienė

Adresas

Puodžių g. 10, LT-92127 Klaipėda

Telefonas

(8 46) 31 3682

Faksas

(8 46) 31 3682

El. paštas

kspvm@kspvm.lm.lt

Dalyvių skaičius

16

Vizito trukmė, savaitėmis

3

Skirta Leonardo da Vinci

21 200

dotacija, eurais Tikslinė grupė

Interjero apdailos atlikėjo specialybės moksleiviai

Užsienio partnerių šalys

Suomija, Vokietija

Projekto partneriai Lietuvoje

Klaipėdos apskrities gestų kalbos vertėjų centras, Individuali įmonė „Tinkavimo ranga“

Projekto aprašymas

Mokiniai (iš jų ir neįgalūs) dirbs kartu su užsienio šalių mokiniais, stebės partnerių darbą, įvertins savo žinias ir gebėjimus, tobulins profesinius įgūdžius bei meistriškumą. Neįgalieji pažins naują socialinę aplinką.

26 | 2007 m. finansuoti patvirtintų leonardo da vinci programos projektų sąvadas


Metalo apdirbimas ir statyba Šiaurės Europoje LLP-LdV-IVT-2007-LT-0051

Dotacijos gavėjas

Alytaus profesinio rengimo centras

Kontaktinis asmuo

Jolanta Žvaliauskaitė

Adresas

Putinų g. 40, LT-62175 Alytus

Telefonas

(8 315) 77 979

Faksas

(8 315) 77 979

El. paštas

projektai@micro.lt

Dalyvių skaičius

16

Vizito trukmė, savaitėmis

3

Skirta Leonardo da Vinci

19 400

dotacija, eurais Tikslinė grupė

Statybos verslo paslaugų teikėjo, apdailininko, automobilių kėbulų remontininko ir automatinių sistemų eksploatavimo mechatroniko specialybių mokiniai.

Užsienio partnerių šalys

Švedija

Projekto partneriai Lietuvoje

Kauno statybininkų mokykla, Kauno mechanikos mokykla

Projekto aprašymas

Projektu siekiama pagerinti profesinio rengimo kokybę bei patrauklumą, plėtoti tarptautinį bendradarbiavimą, siekiant, kad profesinis rengimas atitiktų kintančios Europos darbo rinkos ir individo poreikius. Projekto dalyviai stažuotės metu sieks patobulinti profesinius įgūdžius ir gebėjimus, susipažinti su naujausiomis technologijomis ir modernia įranga, taip didindami savo informacinį bei technologinį išprusimą, susipažins su darbų saugos reikalavimais bei darbo organizavimu Švedijos įmonėse, ugdys bendruosius gebėjimus, kalbines kompetencijas bei profesinę motyvaciją.

27 | 2007 m. finansuoti patvirtintų leonardo da vinci programos projektų sąvadas


Globalaus dialogo tarp studentų praktikos vietose ir profesionalų mobilumas: pasaulių palyginimas LLP-LdV-IVT-2007-LT-0055

Dotacijos gavėjas

Kauno ryšininkų mokykla

Kontaktinis asmuo

Vaidė Sakalauskienė

Adresas

Laisvės al. 33, LT-44311 Kaunas

Telefonas

(8 37) 20 7274

Faksas

(8 37) 22 6664

El. paštas

vaidesakalauskiene@yahoo.com

Dalyvių skaičius

7

Vizito trukmė, savaitėmis

3

Skirta Leonardo da Vinci

8 600

dotacija, eurais Tikslinė grupė

Bankinių operacijų tvarkytojo, biuro veiklos tvarkytojo, apskaitininko-kasininko specialybės moksleiviai

Užsienio partnerių šalys

Italija

Projekto partneriai Lietuvoje

Klaipėdos turizmo mokykla, Klaipėdos siuvimo ir paslaugų verslo mokykla, Vilniaus technologijų ir verslo profesinio mokymo centras, Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai

Projekto aprašymas

Projekto tikslai – bendradarbiaujant su partneriais, sudaryti optimalias sąlygas profesiniam bei geografiniam moksleivių mobilumui, ugdyti moksleivių verslumo gebėjimus; parengti mokomąją medžiagą profesiniams gebėjimams ugdyti. Sėkmingai įvykdytas projektas sustiprins tarpnacionalinius ryšius tarp vietinės ir tarpnacionalinės darbo rinkos; skatins susipažinti su įvairiais organizaciniais modeliais, sukurs ir vystys internacionalinę kultūrą, aktyvins mobilumą ir teigiamus pokyčius užimtumui Europoje didinti, sustiprins rytų ir vakarų Europos socialinį ir ekonominį bendradarbiavimą.

28 | 2007 m. finansuoti patvirtintų leonardo da vinci programos projektų sąvadas


Europos virtuvė LLP-LdV-IVT-2007-LT-0062

Dotacijos gavėjas

Šilutės turizmo ir paslaugų verslo mokykla

Kontaktinis asmuo

Aurelija Mikalauskienė

Adresas

Lietuvininkų g. 72, LT-99172 Šilutė

Telefonas

(8 441) 51 693

Faksas

(8 441) 51 804

El. paštas

projektai@stpm.silute.lm.lt

Dalyvių skaičius

32

Vizito trukmė, savaitėmis

2

Skirta Leonardo da Vinci

27 400

dotacija, eurais Tikslinė grupė

Virėjo-padavėjo specialybės moksleiviai

Užsienio partnerių šalys

Suomija, Vokietija

Projekto partneriai Lietuvoje

Klaipėdos turizmo mokykla

Projekto aprašymas

Projekto dalyviai tobulins praktinius įgūdžius Suomijos ir Vokietijos profesinėse mokyklose ir viešojo maitinimo įmonėse: dirbs virtuvėje, gamins patiekalus, serviruos stalus, tobulins bendravimo ir kalbinius įgūdžius darbo vietoje, dirbs su modernia virtuvės įranga; susipažins su suomių ir vokiečių virtuvių ypatumais, palygins su lietuvių virtuve, gamins tradicinius suomiškus ir vokiškus patiekalus, pristatys lietuvišką virtuvę.

29 | 2007 m. finansuoti patvirtintų leonardo da vinci programos projektų sąvadas


Statybos verslo paslaugų teikimas europietiškai LLP-LdV-IVT-2007-LT-0064

Dotacijos gavėjas

Kauno statybininkų mokykla

Kontaktinis asmuo

Tomas Vilčinskas

Adresas

R. Kalantos g. 80, LT-52364 Kaunas

Telefonas

(8 37) 76 9000

Faksas

(8 37) 45 6248

El. paštas

projektai@ksm.lt

Dalyvių skaičius

18

Vizito trukmė, savaitėmis

4

Skirta Leonardo da Vinci

28 800

dotacija, eurais Tikslinė grupė

Statybos verslo paslaugų teikėjo specialybės moksleiviai

Užsienio partnerių šalys

Vokietija

Projekto partneriai Lietuvoje

Marijampolės profesinio rengimo centras, Klaipėdos statybininkų mokykla

Projekto aprašymas

Atsižvelgiant į statybos verslo paslaugų teikėjo specialybės naujumą, šiuo projektu siekiama paremti statybos verslo paslaugų teikimo profesijos mokinius, jų praktinį ir teorinį mokymą, jiems įsisavinant žinias ir jas naudojant, įgyjant įgūdžius ir kvalifikacijas, kuriais skatinamas asmeninis tobulėjimas, didinamos užimtumo ir dalyvavimo Europos darbo rinkoje galimybės.

30 | 2007 m. finansuoti patvirtintų leonardo da vinci programos projektų sąvadas


Viešbučių ir turizmo paslaugų teikėjų profesinių įgūdžių integracijos didinimas, užsiimant praktine veikla LLP-LdV-IVT-2007-LT-0072

Dotacijos gavėjas

Kauno buitinių paslaugų ir verslo mokykla

Kontaktinis asmuo

Danutė Svidrienė

Adresas

V. Krėvės pr. 84, LT-50385 Kaunas

Telefonas

(8 37) 31 0519

Faksas

(8 37) 31 0519

El. paštas

kbpvm@takas.lt

Dalyvių skaičius

12

Vizito trukmė, savaitėmis

4

Skirta Leonardo da Vinci

17 800

dotacija, eurais Tikslinė grupė

Viešbučių ir turizmo paslaugų teikėjai, moksleiviai

Užsienio partnerių šalys

Turkija, Vokietija

Projekto partneriai Lietuvoje

Druskininkų amatų mokykla, Kauno prekybos ir verslo mokykla, Panevėžio prekybos ir paslaugų verslo mokykla, Kauno prekybos pramonės ir amatų rūmai, UAB „Kunigaikščių menė“.

Projekto aprašymas

Projekto tikslai: sudaryti optimalias sąlygas profesiniam ir geografiniam mokinių mobilumui, skatinant asmeninį tobulėjimą turizmo ir viešbučių paslaugų teikimo srityje, kelti mokinių kvalifikacijas, supažindinant su viešbučių ir turizmo paslaugų kokybe, darbo specifika bei naujovėmis; ugdyti gebėjimus prisitaikyti prie kintančių darbo rinkos poreikių, siekti geresnės profesinės adaptacijos, tobulinant praktinius įgūdžius, užsienio kalbos žinias, teorines žinias siejant su praktika.

31 | 2007 m. finansuoti patvirtintų leonardo da vinci programos projektų sąvadas


Viešbučių ir turizmo paslaugų teikėjo profesinių kompetencijų tobulinimas sveikos mitybos kontekste LLP-LdV-IVT-2007-LT-0075

Dotacijos gavėjas

Šiaulių profesinio rengimo centras

Kontaktinis asmuo

Aistė Petkuvienė

Adresas

Gardino g. 4, LT-78231 Šiauliai

Telefonas

(8 41) 39 0182

Faksas

(8 41) 39 0172

El. paštas

aiste.b@sprc.lt

Dalyvių skaičius

20

Vizito trukmė, savaitėmis

4

Skirta Leonardo da Vinci

30 000

dotacija, eurais Tikslinė grupė

Viešbučių ir turizmo paslaugų teikėjo specialybės moksleiviai

Užsienio partnerių šalys

Suomija, Ispanija

Projekto partneriai Lietuvoje

Kėdainių PRC, Marijampolės PRC

Projekto aprašymas

Dalyvaujantys projekte mokiniai tobulins praktinius maisto ruošimo įgūdžius, profesinės užsienio kalbos žinias, ugdys socialinius ir kultūrinius gebėjimus. Suomijoje susipažins su ekologiško maisto ruošimo technologijomis, kurios padeda išsaugoti produkto maistinę vertę. Ispanijoje visas dėmesys bus skiriamas patiekalų iš daržovių, vaisių ir jūros gėrybių gaminimui. Tikimasi, kad mokiniai, grįžę į Lietuvą, įgytas žinias galės perteikti savo kolegoms, lengviau integruosis į darbo rinką.

32 | 2007 m. finansuoti patvirtintų leonardo da vinci programos projektų sąvadas


Mėsos perdirbėjų kompetencijų gilinimas tarptautinėje gamybinėje praktikoje LLP-LdV-IVT-2007-LT-0076

Dotacijos gavėjas

Kauno maisto pramonės mokykla

Kontaktinis asmuo

Roma Šimukauskienė

Adresas

Taikos pr.133, LT-51123 Kaunas

Telefonas

(8 37) 45 4313

Faksas

(8 37) 45 4313

El. paštas

info@kmpm.lm.lt

Dalyvių skaičius

20

Vizito trukmė, savaitėmis

10

Skirta Leonardo da Vinci

48 100

dotacija, eurais Tikslinė grupė

Mėsos perdirbimo specialybės moksleiviai

Užsienio partnerių šalys

Danija

Projekto partneriai Lietuvoje

Utenos regioninis profesinio mokymo centras, UAB „RIMI LIETUVA“, UAB „Utenos mėsa“

Projekto aprašymas

Projekto tikslas – atlikti gamybinę mokomąją praktiką Danijos mėsos perdirbimo kolegijoje. Projekto įgyvendinimo metu mokiniai susipažins su mėsos perdirbimo technologija nuo skerdimo iki gaminio paruošimo, tobulins savo praktinius įgūdžius, įgis naujų gebėjimų. Grįžę mokiniai perteiks savo patirtį mokyklose, darbdaviams bei darbuotojams projekto partnerių įmonėse (UAB „RIMI LIETUVA“, UAB „Utenos mėsa“) bei praktikos vietose.

33 | 2007 m. finansuoti patvirtintų leonardo da vinci programos projektų sąvadas


Maitinimo paslaugų teikimo tobulinimas, derinant naujoves ir kulinarinio paveldo tradicijas LLP-LdV-IVT-2007-LT-0082

Dotacijos gavėjas

VšĮ Alantos technologijos ir verslo mokykla

Kontaktinis asmuo

Alesė Steniukynienė

Adresas

Technikumo g. 2, Naujasodžio k., LT-33315 Molėtų r.

Telefonas

(8 383) 53 701

Faksas

(8 383) 53 700

El. paštas

alpro@is.lt

Dalyvių skaičius

12

Vizito trukmė, savaitėmis

4

Skirta Leonardo da Vinci

17 820

dotacija, eurais Tikslinė grupė

Virėjo-barmeno, maisto ruošėjo specialybių moksleiviai

Užsienio partnerių šalys

Vokietija

Projekto partneriai Lietuvoje

Utenos regioninis profesinio mokymo centras

Projekto aprašymas

Projekto tikslas – suteikti galimybę moksleiviams atlikti praktiką moderniose maitinimo ir aptarnavimo paslaugų bazėse, esančiose F+U Sachsen Gmbh mokymo įstaigoje, palyginti savo teorines ir praktines žinias su šios mokymo įstaigos pasiekimais, įgyti praktinių įgūdžių.

34 | 2007 m. finansuoti patvirtintų leonardo da vinci programos projektų sąvadas


Statyba – kūryba LLP-LdV-IVT-2007-LT-0084

Dotacijos gavėjas

VšĮ Vilniaus statybininkų rengimo centras

Kontaktinis asmuo

Aldona Lukminienė

Adresas

Ateities g. 28, LT-08303 Vilnius

Telefonas

(8 5) 230 1257

Faksas

(8 5) 271 2300

El. paštas

aldona@vsrc.lt

Dalyvių skaičius

20

Vizito trukmė, savaitėmis

2, 3

Skirta Leonardo da Vinci

17 200

dotacija, eurais Tikslinė grupė

Apdailininko, mūrininko, baldžiaus, staliaus, statybos paslaugų teikėjo specialybių moksleiviai

Užsienio partnerių šalys

Vokietija, Norvegija

Projekto partneriai Lietuvoje

-

Projekto aprašymas

Projekto tikslai: susipažinti su naujomis medžiagomis ir technologijomis, darbo organizavimu ir darbo kultūra; tobulinti turimas apdailininko, mūrininko, baldžiaus, staliaus, statybos verslo paslaugų teikėjo žinias ir įgūdžius, kelti kvalifikaciją, įgyti naujų kompetencijų, ugdyti gebėjimą prisitaikyti prie darbo rinkos, siekiant geresnių įsidarbinimo ir profesinės integracijos galimybių; didinti būsimų specialistų konkurencingumą ir verslumą, kintant darbo rinkai; kiekybiškai ir kokybiškai gerinti užsienio kalbų žinias; skatinti įvairių kultūrų pažinimą ir toleranciją.

35 | 2007 m. finansuoti patvirtintų leonardo da vinci programos projektų sąvadas


Naujų technologijų naudojimas statybininkų profesiniams įgūdžiams tobulinti LLP-LdV-IVT-2007-LT-0088

Dotacijos gavėjas

Varėnos technologijos ir verslo mokykla

Kontaktinis asmuo

Eglė Stacevičienė

Adresas

J. Basanavičiaus g. 1 LT-65164 Varėna

Telefonas

(8 310) 31 595

Faksas

(8 310) 31 597

El. paštas

Egle_staceviciene@yahoo.com

Dalyvių skaičius

16

Vizito trukmė, savaitėmis

5

Skirta Leonardo da Vinci

27 500

dotacija, eurais Tikslinė grupė

Statybininko specialybės moksleiviai

Užsienio partnerių šalys

Prancūzija

Projekto partneriai Lietuvoje

Veisiejų technologijos ir verslo mokykla

Projekto aprašymas

Projekte dalyvaus statybininko specialybės moksleiviai, kurie sieks tobulinti savo profesinius įgūdžius, taikydami naujausias technologijas. Stažuotės metu moksleiviai įgis įgūdžių ir kvalifikacijų, reikalingų konkuruojant Europos darbo rinkoje, tobulės, įgaus stiprinamas pasitikėjimo savimi ir savo profesinėmis žiniomis.

36 | 2007 m. finansuoti patvirtintų leonardo da vinci programos projektų sąvadas


Šiuolaikiniai baldai ir ergonomika LLP-LdV-IVT-2007-LT-0091

Dotacijos gavėjas

Marijampolės profesinio rengimo centras

Kontaktinis asmuo

Rasa Zygmantaitė

Adresas

Kauno g. 117, LT-68223 Marijampolė

Telefonas

(8 616) 79 768

Faksas

(8 343) 71 514

El. paštas

rasa@simnetas.lt

Dalyvių skaičius

15

Vizito trukmė, savaitėmis

8

Skirta Leonardo da Vinci

21 400

dotacija, eurais Tikslinė grupė

Staliaus-baldžiaus specialybės moksleiviai

Užsienio partnerių šalys

Švedija, Turkija

Projekto partneriai Lietuvoje

Kauno statybininkų mokykla, Šiaulių PRC

Projekto aprašymas

Stažuotė užsienyje bus įžanginė gamybinės praktikos dalis, kurios metu būsimieji baldžiai susipažins su naujausiomis šiuolaikinių baldų gamybos technologijomis. Projekto metu bus tobulinama staliaus-baldžiaus specialybės mokinių profesinė kompetencija, dalyviai susipažins su naujausiais baldų gamybos įrengimais, naudojamais stambiose įmonėse, taip pat išmoks dirbti su modernia individualiam darbui skirta įranga bei pažangiausiomis technologijomis, tausojančiomis darbuotojo sveikatą ir darbo energiją.

37 | 2007 m. finansuoti patvirtintų leonardo da vinci programos projektų sąvadas


38 | 2007 m. finansuoti patvirtintĹł leonardo da vinci programos projektĹł sÄ…vadas


mobilumo projektai

Darbuotojų

39 | 2007 m. finansuoti patvirtintų leonardo da vinci programos projektų sąvadas


Architektų universalumo skatinimas, remiantis praktine patirtimi ES kompanijose LLP-LdV-PLM-2007-LT-0041

Dotacijos gavėjas

Lietuvos architektų sąjunga (LAS)

Kontaktinis asmuo

Gintautas Blažiūnas

Adresas

Kalvarijų g. 1, LT-09310 Vilnius

Telefonas

(8 5) 275 6483, 275 5948

Faksas

(8 5) 272 4825

El. paštas

leonardo@architektusajunga.lt

Dalyvių skaičius

10

Vizito trukmė, savaitėmis

22, 26

Skirta Leonardo da Vinci

46 200

dotacija, eurais Tikslinė grupė

Architektūros specialistai

Užsienio partnerių šalys

Ispanija, Portugalija, Italija, Olandija, Danija, Prancūzija

Projekto partneriai Lietuvoje

-

Projekto aprašymas

Projekte dalyvaujančius jaunuosius specialistus siekiama supažindinti su užsienio architektūros biurų darbo metodika ir stiliumi, kreipiant dėmesį į kūrybos kokybę, novatoriškumą, naujų metodų ir būdų panaudojimą.

40 | 2007 m. finansuoti patvirtintų leonardo da vinci programos projektų sąvadas


Poilsio namų darbuotojų kompetencijų tobulinimas sveikatos turizmo kontekste LLP-LdV-PLM-2007-LT-0033

Dotacijos gavėjas

VĮ poilsio namai „Baltija“

Kontaktinis asmuo

Aivaras Anužis

Adresas

Ganyklų g. 30, LT-00138 Palanga

Telefonas

(8 460) 49 124

Faksas

(8 460) 49 124

El. paštas

aivaras.aivaras@gmail.com

Dalyvių skaičius

6

Vizito trukmė, savaitėmis

3

Skirta Leonardo da Vinci

6 600

dotacija, eurais Tikslinė grupė

Darbuotojai, turintys patirties svetingumo versle

Užsienio partnerių šalys

Ispanija, Italija, Vokietija.

Projekto partneriai Lietuvoje

VšĮ Kauno paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centras

Projekto aprašymas

Projektu siekiama plėsti paslaugų įvairovę, surasti prioritetines bendradarbiavimo sritis ir parengti tinkamą aplinką aktyviam bendradarbiavimui sveikatos turizmo srityje. Projekto tikslas – skatinti darbuotojus mokytis, valdyti ir tobulinti aptarnavimo kokybę, ieškoti naujų vertės klientui kūrimo ir pateikimo būdų bei priemonių, nustatyti ir paslaugų teikėjo lygmeniu kurti konkrečias priemones sveikatos turizmo srityje sėkmingai įmonės veiklai užtikrinti. Planuojamas projekto rezultatas – projekto dalyviai parengs dienos, savaitgalio ir septynių dienų sveikatinimo programas.

41 | 2007 m. finansuoti patvirtintų leonardo da vinci programos projektų sąvadas


42 | 2007 m. finansuoti patvirtintĹł leonardo da vinci programos projektĹł sÄ…vadas


mobilumo projektai

Profesinio mokymo specialistų

3 | 2007 m. finansuoti patvirtintų leonardo da vinci programos projektų sąvadas


Darbo saugos gerinimo patirtis statybos versle LLP-LdV-VETPRO-2007-LT-0093

Dotacijos gavėjas

VšĮ Alytaus verslo inkubatorius

Kontaktinis asmuo

Eglė Žilinskienė

Adresas

Merkinės g. 2a., LT-62252 Alytus

Telefonas

(8 315) 79 539

Faksas

(8 315) 79 688

El. paštas

avi@aavm.lt

Dalyvių skaičius

22

Vizito trukmė, savaitėmis

1

Skirta Leonardo da Vinci

24 200

dotacija, eurais Tikslinė grupė

Statybos įmonių vadovai ir kiti darbuotojai, atsakingi už įmonės veiklos organizavimą; statybos įmonių specialistai, dirbantys darbų saugos srityje; mokymo institucijų vadovai; metodininkai, kiti darbuotojai, kurie yra atsakingi už personalo kvalifikacijos kėlimą.

Užsienio partnerių šalys

Ispanija, Anglija

Projekto partneriai Lietuvoje

UAB „Airema“, UAB „Hiltėja“, VšĮ Verslo plėtros ir mokymų centras, Alytaus krašto verslininkų asociacija, Vilniaus pramonės, prekybos ir amatų rūmų Alytaus filialas.

Projekto aprašymas

Pagrindinis projekto tikslas – išanalizuoti apsaugos priemones, naudojamas ES šalių statybų versle, ir parengti apsaugos priemonių rekomendacinį aprašą, kuriuo galėtų naudotis Lietuvos statybos įmonės, taip pat šis aprašas būtų viena sudedamųjų statybininkų mokymo programos dalių. Projekto metu dalyviai patobulins praktinius įgūdžius ir kompetencijas, susipažins su darbo saugos reikalavimais, darbo organizavimu bei darbo kultūra. Įgytos žinios ir įgūdžiai bus pritaikomi Lietuvos statybos pramonėje darbų saugos srityje.

44 | 2007 m. finansuoti patvirtintų leonardo da vinci programos projektų sąvadas


Profesinių-technologinių žinių atnaujinimas, perimant ES šalių patirtį ir pasiekimus LLP-LdV-VETPRO-2007-LT-0004

Dotacijos gavėjas

Mažeikių politechnikos mokykla

Kontaktinis asmuo

Lidija Pocevičienė

Adresas

Ventos g. 18, LT-89188 Mažeikiai

Telefonas

(8 443) 20 483

Faksas

(8 443) 20 483

El. paštas

lidija@pm.mazeikiai.lm.lt

Dalyvių skaičius

12

Vizito trukmė, savaitėmis

2

Skirta Leonardo da Vinci

13 616

dotacija, eurais Tikslinė grupė

Statybos srities profesijos mokytojai

Užsienio partnerių šalys

Danija, Vokietija

Projekto partneriai Lietuvoje

Gruzdžių žemės ūkio mokykla, Joniškio žemės ūkio mokykla, Dieveniškių žemės ūkio mokykla

Projekto aprašymas

Pagrindiniai projekto tikslai: atnaujinti statybos srities profesijos mokytojų technologines kompetencijas, kelti profesinę kvalifikaciją, susipažįstant su ES šalių naujausiomis profesinio rengimo technologijomis statybos srityje, bei pasisemti patirties, rengiant statybos srities specialistus. Projekto metu profesijos mokytojai vyks į Danijos ir Vokietijos mokyklas, kur susipažins su jų materialine technine baze, mokymo metodais, metodinėmis priemonėmis; lankysis pamokose, dirbs su nauja įranga, galės pagilinti specifines užsienio kalbų statybos srities terminų žinias. Pasibaigus vizitams, sukaupta medžiaga bus perteikiama mokytojams bei naudojama mokymo proceso metu.

45 | 2007 m. finansuoti patvirtintų leonardo da vinci programos projektų sąvadas


Kirpėjų profesinio rengimo kokybės užtikrinimas, diegiant inovatyvius mokymo metodus LLP-LdV-VETPRO-2007-LT-0005

Dotacijos gavėjas

Klaipėdos paslaugų ir verslo mokykla

Kontaktinis asmuo

Rolandas Karnackas

Adresas

J. Janonio g. 13, LT-92238 Klaipėda

Telefonas

8 670 63 919

Faksas

(8 46) 41 2406

El. paštas

rolandas.k@mail.lt

Dalyvių skaičius

12

Vizito trukmė, savaitėmis

1

Skirta Leonardo da Vinci

11 940

dotacija, eurais Tikslinė grupė

Mokymą organizuojantys bei kirpėjo mokymo programos įgyvendinimą koordinuojantys ir prižiūrintys vadovai, kirpėjo profesijos mokytojai

Užsienio partnerių šalys

Ispanija, Čekija

Projekto partneriai Lietuvoje

Šilutės žemės ūkio mokyklos Žemaičių Naumiesčio skyrius

Projekto aprašymas

Vizitų metu tiek profesijos mokytojai, tiek mokymo programą įgyvendinantys vadovai turės galimybę susipažinti su Ispanijoje ir Čekijoje organizuojamu praktiniu ir teoriniu kirpėjų mokymu, naudojamomis technologijomis bei mokymo metodais. Vizitų dalyviai lankysis šių šalių kirpyklose, grožio salonuose, turės galimybę stebėti šios srities profesionalų darbą, susipažins su šiuolaikinės mados tendencijomis. Įgyta patirtis ir žinios bus pritaikytos mokymo procese.

46 | 2007 m. finansuoti patvirtintų leonardo da vinci programos projektų sąvadas


Lietuvos sporto mokymo specialistų profesinių įgūdžių tobulinimas bei kvalifikacijos kėlimas LLP-LdV-VETPRO-2007-LT-0014

Dotacijos gavėjas

Lietuvos sporto federacijų sąjunga

Kontaktinis asmuo

Agnė Kručkauskaitė

Adresas

Žemaitės g. 6, LT-03117 Vilnius

Telefonas

(8 5) 215 1906

Faksas

(8 5) 231 0586

El. paštas

agne@lsfs.lt

Dalyvių skaičius

23

Vizito trukmė, savaitėmis

1, 2

Skirta Leonardo da Vinci

29 640

dotacija, eurais Tikslinė grupė

Sporto mokymo specialistai, treneriai

Užsienio partnerių šalys

Estija, Jungtinė Karalystė (Škotija), Vengrija

Projekto partneriai Lietuvoje

VšĮ Gedimino Mikulėno rankinio mokykla, VšĮ Lietuvos vandensvydžio federacija, VšĮ Lietuvos regbio federacija, VšĮ Lietuvos kerlingo federacija, VšĮ Kauno futbolo akademija, VšĮ Lietuvos orientavimosi sporto federacija

Projekto aprašymas

Pagrindinis projekto tikslas – keistis turima patirtimi, daug dėmesio skiriant nacionaliniams ypatumams, tobulinant praktinius gebėjimus, įgyjant naujesnių teorinių žinių, užmezgant ilgalaikius bendradarbiavimo ryšius su užsienio partneriais. Šio projekto įgyvendinimas leis Lietuvos treneriams ugdyti konkurencingesnius sportininkus, plėsti savo profesinę kompetenciją naujoje socialinėje ir kultūrinėje aplinkoje, tobulinti profesinio mokymo turinį.

47 | 2007 m. finansuoti patvirtintų leonardo da vinci programos projektų sąvadas


IKT inovacijų plėtra automobilių remontininkų profesiniame mokyme LLP-LdV-VETPRO-2007-LT-0015

Dotacijos gavėjas

Vilniaus siuvėjų ir automechanikų mokykla

Kontaktinis asmuo

Virgilijus Bukauskas

Adresas

Geležinio Vilko g. 16, LT-01112 Vilnius

Telefonas

(8 5) 261 8524

Faksas

(8 5) 261 8524

El. paštas

vsam@one.lt

Dalyvių skaičius

12

Vizito trukmė, savaitėmis

1

Skirta Leonardo da Vinci

11 200

dotacija, eurais Tikslinė grupė

Automobilių remontininkų profesinio mokymo specialistai

Užsienio partnerių šalys

Austrija, Slovakija, Jungtinė Karalystė (Škotija)

Projekto partneriai Lietuvoje

Alytaus profesinio rengimo centras, Ukmergės technologijų ir verslo mokykla

Projekto aprašymas

Projekto tikslas – suformuoti naujus IKT taikymo įgūdžius profesiniame mokyme, siekiant pagerinti automobilių remontininkų profesinio rengimo kokybę. Vizitų metu profesinio mokymo specialistai susipažins su užsienio šalių patirtimi, naudojant mokomąsias kompiuterines programas praktinio mokymo procese, įgis naujų įgūdžių. Projekto vykdymo metu bus parengta mokymo(si) medžiaga, pritaikyta naudoti virtualioje aplinkoje.

48 | 2007 m. finansuoti patvirtintų leonardo da vinci programos projektų sąvadas


Sunkiosios technikos remonto mokymo specialistų, profesinių kompetencijų tobulinimas, remiantis ES šalių patirtimi LLP-LdV-VETPRO-2007-LT-0016

Dotacijos gavėjas

Ukmergės technologijų ir verslo mokykla

Kontaktinis asmuo

Kristina Saladžienė

Adresas

Kauno g. 108, LT-20115 Ukmergė

Telefonas

8 656 78 388

Faksas

(8 340) 53 543

El. paštas

kristina@ukvm.lt

Dalyvių skaičius

10

Vizito trukmė, savaitėmis

1

Skirta Leonardo da Vinci

12 000

dotacija, eurais Tikslinė grupė

Sunkiosios technikos remonto profesijos mokytojai

Užsienio partnerių šalys

Jungtinė Karalystė, Vokietija

Projekto partneriai Lietuvoje

Utenos regioninis profesinio rengimo centras, VšĮ Panevėžio profesinio rengimo centras, VšĮ Kauno mechanikos mokykla

Projekto aprašymas

Projekto tikslai: 1. Kelti profesijos mokytojų kvalifikaciją bei technologinę kompetenciją, stebėti mokymo metodus, naujų technologijų naudojimą, susipažinti su praktinio bei teorinio mokymo organizavimo ypatumais. 2. Susipažinti su naujausiomis ir pažangiausiomis sunkiosios technikos remonto technologijomis ir įranga. 3. Tobulinti mokymo programas, gerinti profesinio rengimo kokybę, pritaikant mainų vizitų ES šalyse metu įgytą patirtį ir inovacijas. 4. Užmegzti dalykinius ryšius su užsienio partneriais bei skatinti tarptautinį bendradarbiavimą sunkiosios technikos remonto srityje. Įgyvendinus projektą, bus pasiekti šie rezultatai: 1. Atnaujintos sunkiosios technikos remonto ir techninės priežiūros specialybės profesijos mokytojų technologinės kompetencijos. 2. Pakelta profesijos mokytojų kvalifikacija, inovatyvios mokymo priemonės bei nauja techninė metodinė medžiaga bei geroji patirtis, įgyta mainų vizitų metu, pritaikytos mokymo procese. 3. Patobulintos mokymo programos. 4. Parengtos rekomendacijos ir techniniai reikalavimai praktinėms mokymo bazėms atnaujinti. 5. Užmegzti dalykiniai ryšiai bei padėti pagrindai tolesniam bendradarbiavimui sunkiasvorės technikos remonto ir kitose įvairiose srityse su užsienio bei Lietuvos partneriais.

49 | 2007 m. finansuoti patvirtintų leonardo da vinci programos projektų sąvadas


Kvalifikacijos tobulinimo institucijų švietimo darbuotojų kompetencijų plėtra ES šalyse LLP-LdV-VETPRO-2007-LT-0017

Dotacijos gavėjas

Pedagogų profesinės raidos centras

Kontaktinis asmuo

Nijolė Selvestravičiūtė Grybovienė

Adresas

Didlaukio g. 82, LT-08303 Vilnius

Telefonas

(8 5) 277 2188

Faksas

(8 5) 277 2191

El. paštas

n.gryboviene@pprc.lt

Dalyvių skaičius

40

Vizito trukmė, savaitėmis

5

Skirta Leonardo da Vinci

34 206

dotacija, eurais Tikslinė grupė

Kvalifikacijos tobulinimo institucijų švietimo darbuotojai

Užsienio partnerių šalys

Latvija, Airija, Ispanija, Švedija, Lenkija

Projekto partneriai Lietuvoje

Trakų r. savivaldybės biudžetinė įstaiga Švietimo centras, Lietuvos suaugusiųjų švietimo ir informavimo centras, Kauno pedagogų kvalifikacijos centras

Projekto aprašymas

Lietuvos švietimo sistemos integracija į Europos Sąjungos švietimo erdvę skatina ne tik pedagogų rengimo, bet ir jų kvalifikacijos tobulinimo pokyčius. Atlikus kvalifikacijos tobulinimo institucijų švietimo darbuotojų apklausą, paaiškėjo, kad pastarieji stokoja bendrakultūrinių, profesinių, bendrųjų ir specialiųjų kompetencijų. Vykdant projektą, bus siekiama patobulinti ir įgyti naujų BPBS kompetencijų.

50 | 2007 m. finansuoti patvirtintų leonardo da vinci programos projektų sąvadas


Pažangi europinė patirtis, rengiant poligrafijos specialistus LLP-LdV-VETPRO-2007-LT-0018

Dotacijos gavėjas

Vilniaus technologijų ir verslo profesinio mokymo centras

Kontaktinis asmuo

Violeta Čepinskienė

Adresas

Kalvarijų g. 159, LT-0813 Vilnius

Telefonas

(8 5) 247 7560

Faksas

(8 5) 247 7560

El. paštas

violetacep@mail.ru

Dalyvių skaičius

6

Vizito trukmė, savaitėmis

2

Skirta Leonardo da Vinci

9 300

dotacija, eurais Tikslinė grupė

Spaudos ir pospaudos operatoriaus profesijos mokymo specialistai

Užsienio partnerių šalys

Danija, Olandija

Projekto partneriai Lietuvoje

Lietuvos spaustuvininkų asociacija, AB spaustuvė ,,Aušra“

Projekto aprašymas

Atsižvelgiant į rinkos poreikius, aiškiai didėjantį kokybiškų, įdomių poligrafijos darbų poreikį, rengiamasi atgaivinti poligrafijos pramonės kvalifikuotų darbininkų rengimą ir dirbančių darbininkų perkvalifikavimą. Todėl užsienio partnerių patirtis būtų labai naudinga projekto dalyviams, keliant ir atnaujinant poligrafijos dalykines ir metodines kompetencijas, siekiant kuo geriau parengti mokinius sėkmingam integravimuisi į ES darbo rinką.

51 | 2007 m. finansuoti patvirtintų leonardo da vinci programos projektų sąvadas


Mokytojų profesinės kompetencijos tobulinimas ES šalyse LLP-LdV-VETPRO-2007-LT-0019

Dotacijos gavėjas

Alytaus profesinio rengimo centras

Kontaktinis asmuo

Audronė Motūzienė

Adresas

Putinų g. 40, LT-62175 Alytus

Telefonas

(8 315) 77 979

Faksas

(8 315) 77 979

El. paštas

aprc_metodinis@zebra.lt

Dalyvių skaičius

8

Vizito trukmė, savaitėmis

1

Skirta Leonardo da Vinci

9 040

dotacija, eurais Tikslinė grupė

Viešbučių ir turizmo paslaugų teikėjo, virėjokonditerio, padavėjo-barmeno, metalo apdirbimo krypties ir statybos krypties profesijos mokymo specialistai.

Užsienio partnerių šalys

Graikija, Švedija

Projekto partneriai Lietuvoje

Projekto aprašymas

Šiuo projektu siekiama, kad viešbučių ir turizmo paslaugų teikėjo specialybės, virėjo, padavėjo, metalo apdirbimo krypties bei statybos krypties profesijos mokytojai turėtų galimybę tobulinti savo praktinius ir profesinius įgūdžius, atlikdami stažuotes užsienio šalies organizacijose, ruošiančiose minėtų profesijų darbuotojus, atrastų IT panaudojimo mokymo kokybei gerinti pavyzdžių bei įvertintų kolegų patirtį, gerinant mokinių mokymosi motyvaciją, savarankiškumą ir pan. Stažuotės metu dalyviai susipažins su užsienio šalių profesinio mokymo turiniu, mokymo programomis, kvalifikaciniais reikalavimais profesijų darbuotojams, analizuos, kaip praktiškai organizuojamas darbo procesas įmonėse, kokios paslaugos teikiamos klientams. Dalyvaudami partnerių organizacijos veikloje, tobulins savo pedagogines-dalykines bei socialines kompetencijas.

52 | 2007 m. finansuoti patvirtintų leonardo da vinci programos projektų sąvadas


Naujos profesijos mokytojų technologijos kompetencijos, ugdant aktyvų darbo rinkos dalyvį LLP-LdV-VETPRO-2007-LT-0024

Dotacijos gavėjas

Viešoji įstaiga Kuršėnų politechnikos mokykla

Kontaktinis asmuo

Raimondas Čėsna

Adresas

Daugėlių g. 17, LT-81125 Kuršėnai, Šiaulių rajonas

Telefonas

(8 41) 58 58592

Faksas

(8 41) 58 5897

El. paštas

kpm@centras.lt, r_cesna@yahoo.de

Dalyvių skaičius

9

Vizito trukmė, savaitėmis

1

Skirta Leonardo da Vinci

10 440

dotacija, eurais Tikslinė grupė

Virėjo, padavėjo, staliaus, automechaniko profesijos mokytojai

Užsienio partnerių šalys

Jungtinė Karalystė, Vokietija

Projekto partneriai Lietuvoje

Viešoji įstaiga Kelmės profesinio rengimo centras

Projekto aprašymas

VšĮ Kuršėnų PM ir VšĮ Kelmės PRC mokytojai savaitę stažuosis Didžiojoje Britanijoje ir Vokietijoje, susipažins su mokymui skirta nauja technologine įranga, pasidalins patirtimi su užsienio partneriais, pagilins užsienio kalbos žinias. Vienas numatomų projekto rezultatų – praktinio mokymo turinio tobulinimas.

53 | 2007 m. finansuoti patvirtintų leonardo da vinci programos projektų sąvadas


Tarptautinė patirtis rengiant prekybos darbuotojus LLP-LdV-VETPRO-2007-LT-0026

Dotacijos gavėjas

Vilniaus turizmo ir prekybos verslo mokykla

Kontaktinis asmuo

Jūratė Dragūnaitė

Adresas

Žirmūnų g. 143, LT-09128 Vilnius

Telefonas

(8 5) 277 6739

Faksas

(8 5) 277 6739

El. paštas

J_dragunaite@yahoo.com, d.banionyte@is.lt

Dalyvių skaičius

6

Vizito trukmė, savaitėmis

2

Skirta Leonardo da Vinci

9 060

dotacija, eurais Tikslinė grupė

Prekybinio profilio specialybės mokytojai

Užsienio partnerių šalys

Suomija, Jungtinė Karalystė (Škotija)

Projekto partneriai Lietuvoje

Alantos technologijos ir verslo mokykla, UAB „Daily service“, AB „Lėvuo“.

Projekto aprašymas

Projektas skirtas prekybinio profilio specialybės profesijos mokytojams, siekiant įgyti tarptautinės patirties, rengiant profesinio ir praktinio mokymo programas, modulius, mokymo(si) priemones, būsimiems prekybos darbuotojams. Projekto pagrindiniai tikslai: įgyti tarptautinės patirties, gerinant prekybos darbuotojų rengimo kokybę, ugdant jų konkurencingumą bei verslumą ir plečiant įsidarbinimo galimybes; susipažinti su priimančių partnerių profesinio mokymo turiniu ir reikalavimais, rengiant prekybos darbuotojus; profesijos mokytojų bendradarbiavimo su socialiniais partneriais skatinimas.

54 | 2007 m. finansuoti patvirtintų leonardo da vinci programos projektų sąvadas


Profesijos mokytojų aukšta kvalifikacija – profesinių mokyklų prestižas LLP-LdV-VETPRO-2007-LT-0031

Dotacijos gavėjas

Viešoji įstaiga Vilniaus statybininkų rengimo centras

Kontaktinis asmuo

Aldona Lukminienė

Adresas

Ateities g. 28, LT-08303 Vilnius

Telefonas

(8 5) 230 1257

Faksas

(8 5) 271 2300

El. paštas

aldona@vsrc.lt

Dalyvių skaičius

18

Vizito trukmė, savaitėmis

1

Skirta Leonardo da Vinci

19 800

dotacija, eurais Tikslinė grupė

Statybos pakraipos ir automechaniko specialybių mokytojai, metodinių grupių pirmininkai, mokytojų tarybos nariai, vadovai.

Užsienio partnerių šalys

Norvegija, Švedija, Ispanija

Projekto partneriai Lietuvoje

Vilniaus siuvėjų ir automechanikų mokykla

Projekto aprašymas

Projekto tikslas yra ne tik susipažinti su Švedijos, Norvegijos ir Ispanijos mokyklų veikla, bet ir informacija bei patirtimi su projekto partneriais, t. y. apie pasirinktas mokymo(si) strategijas, mokyklų prestižo formavimą ugdymo procese, mokinių profesijos pasirinkimo motyvaciją, imlumą naujovėms, siekiant paruošti aukštos kvalifikacijos statybos, transporto ir kitų paslaugų specialistus. Visuomeniniai pokyčiai skatina pedagogus ieškoti naujų kelių ir būdų, kaip geriau parengti mokinius sėkmingam, produktyviam gyvenimui. Šiuos siekius gali padėti įgyvendinti aktyvaus mokymo ir mokymosi metodai – pedagoginės veiklos būdai, – suteikiantys galimybę ne tik geriau įprasminti mokymo turinį, bet ir plėtojantys gebėjimą kritiškai mąstyti, taikyti žinias tiek įprastomis, tiek naujomis sąlygomis.

55 | 2007 m. finansuoti patvirtintų leonardo da vinci programos projektų sąvadas


Europos šalių neįgaliųjų profesinės reabilitacijos turinio sąveikos LLP-LdV-VETPRO-2007-LT-0034

Dotacijos gavėjas

Valakupių reabilitacijos centras

Kontaktinis asmuo

Rasa Noreikytė-Ustinavičienė

Adresas

Vaidilutės g. 69, LT-10100 Vilnius

Telefonas

(8 5) 247 7545

Faksas

(8 5) 247 7542

El. paštas

Rasa.Noreikyte@reabilitacija.lt

Dalyvių skaičius

6

Vizito trukmė, savaitėmis

1

Skirta Leonardo da Vinci

6 750

dotacija, eurais Tikslinė grupė

Profesinės reabilitacijos specialistai

Užsienio partnerių šalys

Islandija

Projekto partneriai Lietuvoje

Projekto aprašymas

Projektu siekiama tobulinti neįgaliųjų socialinės integracijos ir profesinės reabilitacijos specialistų kvalifikaciją, vystyti gerosios patirties mainus tarp Islandijos, Lietuvos, Olandijos, Italijos, Slovėnijos. Vizitų metu profesinės reabilitacijos specialistai įsisavins darbo metodikų su neįgaliaisiais, novatoriško profesinio mokymo turinio inicijavimo ir kt. įgūdžius.

56 | 2007 m. finansuoti patvirtintų leonardo da vinci programos projektų sąvadas


Lietuvos dantų technikų įmonių vadovų ir vadybininkų kvalifikacijos kėlimas darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo sistemos kūrimo ir vystymo srityje LLP-LdV-VETPRO-2007-LT-0036

Dotacijos gavėjas

Individuali Daivutės Pranulienės dantų protezų gamybos įmonė

Kontaktinis asmuo

Giedrė Vanagienė

Adresas

Algirdo g. 41-1, LT-03216 Vilnius

Telefonas

(8 5) 231 4680

Faksas

(8 5) 231 4680

El. paštas

giedre@hexacon.lt

Dalyvių skaičius

7

Vizito trukmė, savaitėmis

1, 2

Skirta Leonardo da Vinci

10 500

dotacija, eurais Tikslinė grupė

Asmenys, dantų technikų įmonėse atsakingi už personalo kvalifikacijos kėlimą.

Užsienio partnerių šalys

Jungtinė Karalystė

Projekto partneriai Lietuvoje

UAB „Hexacon Baltija“, Ramunės Petkelienės individuali įmonė, UAB „Savidenta“, Joanos Arbataitienės individuali firma, A. Gilienės individuali įmonė

Projekto aprašymas

Projektas skirtas Lietuvos dantų technikų įmonių vadovų ir vadybininkų, atsakingų už darbuotojų profesinės kvalifikacijos kėlimą, kvalifikacijai kelti darbuotojų profesinės kvalifikacijos tobulinimo sistemos kūrimo ir vystymo srityje; taip pat gilinti projekto dalyvių profesinės anglų kalbos žinias bei asmeninius gebėjimus. Projekto rezultatai bus panaudoti, rengiant dantų technikų profesijos standartus ESF projekto „Nacionalinės profesinio rengimo standartų sistemos plėtra“ įgyvendinimo metu.

57 | 2007 m. finansuoti patvirtintų leonardo da vinci programos projektų sąvadas


Mokinių pasiekimų vertinimo ir įsivertinimo sistemos kūrimas ir tobulinimas mokykloje LLP-LdV-VETPRO-2007-LT-0038

Dotacijos gavėjas

Klaipėdos turizmo mokykla

Kontaktinis asmuo

Daiva Baltmiškienė

Adresas

Taikos pr. 69, LT-94112 Klaipėda

Telefonas

(8 46) 34 1083

Faksas

(8 46) 34 0246

El. paštas

mokykla@ktm.lt

Dalyvių skaičius

10

Vizito trukmė, savaitėmis

1

Skirta Leonardo da Vinci

12 708

dotacija, eurais Tikslinė grupė

Viešbučių ir turizmo, virėjo, padavėjo profesijos mokytojai

Užsienio partnerių šalys

Norvegija, Vokietija

Projekto partneriai Lietuvoje

Šilutės turizmo ir paslaugų verslo mokykla, Joniškio žemės ūkio mokykla

Projekto aprašymas

Projekto įgyvendinimo metu viešbučių ir turizmo, virėjo, padavėjo profesijos mokytojai susipažins ir analizuos partnerių (užsienio ir Lietuvos mokyklų) mokinių pasiekimų vertinimo / įsivertinimo sistemas, strategijas. Projekto metu bus nagrinėjamos mokinių pasiekimų vertinimo / įsivertinimo strategijos, kurios naudojamos partnerių mokyklose. Profesijos mokytojai lyginamuoju aspektu analizuos mokinių pasiekimų vertinimo / įsivertinimo strategijas. Vėliau efektyvius vertinimo būdus perkels ir pritaikys mokymo procese. Bus sudaryta eksperimentinio darbo grupė, kuri naujas vertinimo / įsivertinimo strategijas taikys praktiniame mokyme. Apibendrindami eksperimentinės darbo grupės veiklos rezultatus, įvertinsime, kokie būdai buvo efektyvūs ir kaip juos perkelti į mokymo procesą Lietuvos partnerių mokyklose.

58 | 2007 m. finansuoti patvirtintų leonardo da vinci programos projektų sąvadas


Profesinės karjeros planavimas ir projektavimas Europos šalių kultūrų kontekste LLP-LdV-VETPRO-2007-LT-0039

Dotacijos gavėjas

Vilniaus paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centras

Kontaktinis asmuo

Valerija Griziūnienė

Adresas

Didlaukio g. 84, LT-08303 Vilnius

Telefonas

(8 5) 277 9357

Faksas

(8 5) 277 9357

El. paštas

rastine@pvdprc.lt

Dalyvių skaičius

17

Vizito trukmė, savaitėmis

2

Skirta Leonardo da Vinci

23 250

dotacija, eurais Tikslinė grupė

Profesijos mokytojai, turintys aukštąjį išsilavinimą, dirbantys pagal floristo, floristo padėjėjo (spec. poreikių asmenys), apeigų organizatoriaus, kirpėjo, dekoratyvinės kosmetikos, siuvimo verslo paslaugų teikėjo, siuvinių gamintojo (spec. poreikių asmenys), fotografo, interjero apipavidalintojo, reklamos gamintojo, buitinių paslaugų teikėjo, meno dirbinių iš odos gamintojo mokymo programas

Užsienio partnerių šalys

Danija, Suomija, Vokietija, Latvija

Projekto partneriai Lietuvoje

Lietuvos floristų asociacija

Projekto aprašymas

Vykdant Lietuvos profesinio rengimo sistemos reformas, mokymo turinio ir mokymo metodikos aspektais profesinės karjeros planavimas ir projektavimas, kaip visą gyvenimą trunkantis procesas, šiandieninėje žinių visuomenėje tampa ypač aktualus. Darbo rinkos poreikių kaita darosi vis spartesnė. Mokytojui būtina šiuolaikinė karjeros kompetencija, leidžianti vystyti karjerą ir karjeros ugdymo kompetenciją, kuri būtina ugdant moksleivius karjerai.

59 | 2007 m. finansuoti patvirtintų leonardo da vinci programos projektų sąvadas


Andragogų kvalifikacijos kėlimo ypatumai ir mokymo metodų įvairovė ES šalyse LLP-LdV-VETPRO-2007-LT-0052

Dotacijos gavėjas

VšĮ Šiaulių darbo rinkos mokymo centras

Kontaktinis asmuo

Violeta Tylenienė

Adresas

Dvaro g. 144a, LT-76199 Šiauliai

Telefonas

(8 41) 52 4721

Faksas

(8 41) 52 4724

El. paštas

mokymassdrmc@splius.lt

Dalyvių skaičius

12

Vizito trukmė, savaitėmis

1

Skirta Leonardo da Vinci

13 200

dotacija, eurais Tikslinė grupė

Profesijos mokytojai, karjeros planavimo specialistai ir kiti profesinio mokymo specialistai

Užsienio partnerių šalys

Vokietija, Jungtinė Karalystė (Škotija)

Projekto partneriai Lietuvoje

Šiaulių darbo rinkos mokymo ir konsultavimo tarnyba, VšĮ Klaipėdos darbo rinkos mokymo centras, Lietuvos suaugusiųjų profesinio mokymo asociacija

Projekto aprašymas

Projekto tikslai: įgyta patirtimi dalintis su kolegomis Lietuvoje; pamatyti, sužinoti, kaip vykdomas suaugusiųjų teorinis mokymas, kokią metodinę medžiagą naudoja skirtingų profesijų mokytojai, kaip ir kokiais pagrindais ruošiama metodinė medžiaga, ar ji prieinama besimokantiesiems; sužinoti profesijos mokytojams keliamus kvalifikacinius reikalavimus, kaip organizuojamas mokytojų kvalifikacijos kėlimas, kas atsakingas už profesijos mokytojų kvalifikacijos kėlimą, kas tikrina mokytojų kvalifikacijos atitiktį mokymo programoms.

60 | 2007 m. finansuoti patvirtintų leonardo da vinci programos projektų sąvadas


Darbo su negalią turinčiais asmenimis patirtis Vokietijos viešbučiuose LLP-LdV-VETPRO-2007-LT-0054

Dotacijos gavėjas

Lietuvos reabilitacinis profesinio rengimo centras (LRPRC)

Kontaktinis asmuo

Roma Baltrukonienė

Adresas

Gedimino g. 81, LT-82168 Radviliškis

Telefonas

(8 422) 53 957

Faksas

(8 422) 53 957

El. paštas

lrprc@radvilis.omnitel.net

Dalyvių skaičius

6

Vizito trukmė, savaitėmis

1

Skirta Leonardo da Vinci

7 200

dotacija, eurais Tikslinė grupė

Viešbučio darbuotojo specialybės profesijos mokytojai

Užsienio partnerių šalys

Vokietija

Projekto partneriai Lietuvoje

Projekto aprašymas

Projekte dalyvaus viešbučio darbuotojo specialybės profesijos mokytojai, mokantys negalią turinčius jaunuolius. Vokietijos viešbučiai įdarbina negalią turinčius darbuotojus ir šių įmonių darbdaviai turi darbo su šiais asmenimis didelę patirtį. Siekiant susipažinti su šio darbo specifika, naujais darbo metodais ir jų taikymo galimybėmis, profesijos mokytojams reikia pagilinti darbo viešbučiuose patirtį, kad žinotų, kaip ruošti neįgalius asmenis, konkurencingus tiek Lietuvos, tiek užsienio darbo rinkai. Įgyta patirtimi Lietuvos reabilitacinio profesinio rengimo centro profesijos mokytojai pasidalins su mokymo įstaigomis, ruošiančiomis darbuotojus dirbti viešbučiuose.

61 | 2007 m. finansuoti patvirtintų leonardo da vinci programos projektų sąvadas


Hipoterapija – inovatyvi profesinė perspektyva LLP-LdV-VETPRO-2007-LT-0056

Dotacijos gavėjas

UAB „Baltasis pegasas“

Kontaktinis asmuo

Kęstutis Želnys

Adresas

Griunvaldo g. 20/11-3, LT-44315 Kaunas

Telefonas

(8 37) 20 7185

Faksas

(8 37) 32 2805

El. paštas

projektai@ktpvm.lt

Dalyvių skaičius

10

Vizito trukmė, savaitėmis

2

Skirta Leonardo da Vinci

13 700

dotacija, eurais Tikslinė grupė

Profesinio mokymo specialistai, dirbantys žirgininkystės verslo srityje, turintys žirgininkystės verslo darbuotojo specialybę, išklausę pedagoginių-psichologinį žinių kursą, taip pat išklausę teorinių žinių kursus apie žirgų panaudojimo galimybes hipoterapijai

Užsienio partnerių šalys

Lenkija, Anglija

Projekto partneriai Lietuvoje

UAB „Baltasis pegasas“, VšĮ Kauno paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centras, Žirginio sporto klubas.

Projekto aprašymas

Projekto metu tikimasi įgyti daugiau praktinių įgūdžių hipoterapijos srityje. Tada bus galima ne tik gerai išdėstyti gamybinės praktikos programą, bet projekto dalyviai galės tobulinti ir kitų profesinio mokymo specialistų įgūdžius bei padės kelti jų kvalifikaciją. Įgyti įgūdžiai užtikrina paslaugų prieinamumą ir didina žirgininkystės verslo darbuotojų užimtumą, taip pat skatina prisidėti prie socialinio-ekonominio stabilumo ir kvalifikuotų darbuotojų rengimo. Užmegzti ryšiai su Europos sąjungos šalių partneriais skatins tolimesnę europinę partnerystę ir prisidės prie lygiaverčio dalyvavimo Europos darbo rinkoje.

62 | 2007 m. finansuoti patvirtintų leonardo da vinci programos projektų sąvadas


Turizmo srities specialistų mokymo kokybės gerinimas, panaudojant ES šalių patirtį LLP-LdV-VETPRO-2007-LT-0057

Dotacijos gavėjas

VšĮ Kauno paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centras

Kontaktinis asmuo

Algimantas Teresevičius

Adresas

Karaliaus Mindaugo g. 11, LT-44287 Kaunas

Telefonas

(8 37) 20 7185

Faksas

(8 37) 32 2805

El. paštas

projektai@ktpvm.lt

Dalyvių skaičius

10

Vizito trukmė, savaitėmis

1

Skirta Leonardo da Vinci

12 000

dotacija, eurais Tikslinė grupė

Turizmo srities profesijos mokytojai

Užsienio partnerių šalys

Italija, Vokietija

Projekto partneriai Lietuvoje

VšĮ Kauno paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centras, Lietuvos inovatyvių profesinio rengimo įstaigų asociacija.

Projekto aprašymas

Vizitai sudarys sąlygas grupei mokytojų patobulinti kvalifikaciją; adaptuoti ir papildyti mokymosi bei metodinę medžiagą profesiniam mokymui; mokiniams teikti kokybišką mokymą, užtikrinantį konkurencingų ne tik Lietuvoje, bet ir tarptautinėje rinkoje kompetencijų įgijimą. Projekto metu įgyta patirtis ir žinios bus panaudotos mokymo kokybei gerinti ir kvalifikacijai kelti.

63 | 2007 m. finansuoti patvirtintų leonardo da vinci programos projektų sąvadas


Maitinimo įstaigų vadovų kompetencijos tobulinimas, skatinant turizmo plėtrą Ukmergės rajone LLP-LdV-VETPRO-2007-LT-0058

Dotacijos gavėjas

Ukmergės rajono savivaldybės administracija

Kontaktinis asmuo

Rima Boškevičienė

Adresas

Kęstučio a. 3, LT-20114 Ukmergė

Telefonas

(8 340) 60 343

Faksas

(8 340) 63 370

El. paštas

r.boskeviciene@ukmerge.lt

Dalyvių skaičius

14

Vizito trukmė, savaitėmis

1

Skirta Leonardo da Vinci

16 800

dotacija, eurais Tikslinė grupė

Maitinimo įmonių vadovai, virėjo-barmeno profesijos mokytojai

Užsienio partnerių šalys

Jungtinė Karalystė, Italija, Vokietija

Projekto partneriai Lietuvoje

UAB „Gindraja“, G. Pastuškovienės įmonė, G. Kapočienės IĮ „Vaivutė“, UAB „Dema“, UAB „OPTIMA 13 PICA“, Ukmergės rajono vartotojų kooperatyvas, UAB „Big Stone“, T. Damirovos IĮ „Kaukazo patiekalai“, UAB „Ukmergės sveikatingumo centras“, UAB „Geras skonis“ bei Ukmergės technologijų ir verslo mokykla

Projekto aprašymas

Projekto tikslai – kelti maitinimo įmonių vadovų bei profesijos mokytojų kvalifikaciją, tobulinti jų kompetencijas, gerinti mokymo įstaigos, maitinimo paslaugas teikiančių įmonių bei socialinių partnerių bendradarbiavimo kokybę bei mastą, tobulinti teikiamų paslaugų kokybę ir įvairovę, naujoviškų mokymo praktikų organizavimą, pritaikant gautą vizitų metu ES šalių pažangiąją patirtį ir inovacijas.

64 | 2007 m. finansuoti patvirtintų leonardo da vinci programos projektų sąvadas


Atrask Europos skonį (Prancūzija, Bulgarija) LLP-LdV-VETPRO-2007-LT-0060

Dotacijos gavėjas

Šilutės turizmo ir paslaugų verslo mokykla

Kontaktinis asmuo

Aurelija Mikalauskienė

Adresas

Lietuvininkų g. 72, LT-99172 Šilutė

Telefonas

(8 441) 51 693

Faksas

(8 441) 51 804

El. paštas

projektai@stpm.silute.lm.lt

Dalyvių skaičius

20

Vizito trukmė, savaitėmis

1, 2

Skirta Leonardo da Vinci

26 300

dotacija, eurais Tikslinė grupė

Virėjo, padavėjo ir viešbučių darbuotojo profesijos mokytojai ir įmonių atstovai, atsakingi už moksleivių praktiką įmonėse

Užsienio partnerių šalys

Prancūzija, Bulgarija

Projekto partneriai Lietuvoje

UAB „Nemuno viešbutis“, UAB „Dervira“

Projekto aprašymas

Projekto dalyviai Prancūzijoje mokysis gaminti prancūziškos virtuvės patiekalus, sužinos apie prancūzų vynus ir kitus prancūziškos virtuvės ypatumus. Bulgarijoje lankysis panašioje profesinėje mokykloje, dalinsis turizmo aptarnavimo darbuotojų profesinio rengimo patirtimi, susipažins su bulgarų virtuve. Abiejose šalyse lankysis apgyvendinimo bei viešojo maitinimo įmonėse, susipažins su maisto gaminimo technologijomis, aptarnavimo kultūra ir tradicijomis.

65 | 2007 m. finansuoti patvirtintų leonardo da vinci programos projektų sąvadas


Norvegiškas namas LLP-LdV-VETPRO-2007-LT-0061

Dotacijos gavėjas

Šilutės turizmo ir paslaugų verslo mokykla

Kontaktinis asmuo

Aurelija Mikalauskienė

Adresas

Lietuvininkų g. 72, LT-99172 Šilutė

Telefonas

(8 441) 51 693

Faksas

(8 441) 51 804

El. paštas

projektai@stpm.silute.lm.lt

Dalyvių skaičius

10

Vizito trukmė, savaitėmis

1

Skirta Leonardo da Vinci

13 600

dotacija, eurais Tikslinė grupė

Statybinių specialybių profesijos mokytojai ir įmonių atstovai, atsakingi už moksleivių praktiką įmonėse

Užsienio partnerių šalys

Norvegija

Projekto partneriai Lietuvoje

Liepio firma „Stamela“, UAB „Avižeda“, UAB „Energetikos objektų statyba“

Projekto aprašymas

Profesinio mokymo specialistai Norvegijoje susipažins su statybų technologijomis, įrengimais, praktinio mokymo organizavimo principais Norvegijos profesinėje mokykloje ir įmonėse, palygins norvegiškos statybos tradicijas su lietuviškomis, užmegs ryšius su Norvegijos profesinės mokyklos mokytojais ir statybos įmonių darbuotojais.

66 | 2007 m. finansuoti patvirtintų leonardo da vinci programos projektų sąvadas


Gerosios užsienio šalių patirties perėmimas, organizuojant praktinį mokymą paslaugų ir turizmo įmonėse LLP-LdV-VETPRO-2007-LT-0063

Dotacijos gavėjas

Viešoji įstaiga Tauragės apskrities darbdavių sąjunga

Kontaktinis asmuo

Jurgita Paliulytė

Adresas

H. Manto g. 84-315, LT-92294 Klaipėda

Telefonas

(8 46) 30 1211

Faksas

(8 46) 30 1211

El. paštas

info@ipr.lt

Dalyvių skaičius

24

Vizito trukmė, savaitėmis

1

Skirta Leonardo da Vinci

26 800

dotacija, eurais Tikslinė grupė

Verslo įmonių vadovai, personalo specialistai, profesinių mokyklų dėstytojai ir praktikos vadovai

Užsienio partnerių šalys

Italija, Jungtinė Karalystė (Škotija), Turkija

Projekto partneriai Lietuvoje

Klaipėdos turizmo mokykla, Klaipėdos siuvimo ir paslaugų verslo mokykla

Projekto aprašymas

Šiuo projektu siekiama organizuoti praktinį mokymą paslaugų ir turizmo verslo įmonėse, perimant gerąją užsienio šalių patirtį. Stažuočių metu siekiama patobulinti profesinių mokyklų mokytojų kompetencijas praktinio mokymo srityje, o verslo įmonių atstovams suteikti žinių apie praktinio mokymo naudingumą įmonei ir jos plėtrai. Įgytos mokytojų kompetencijos įgalins juos atnaujinti praktinio mokymo organizavimo turinį ir metodiką savo mokymo institucijose. Projektas taip pat padės sustiprinti įmonių ir profesinių rengimo institucijų ryšius, padidinti įmonių vadovų suinteresuotumą dalyvauti profesinio rengimo procese.

67 | 2007 m. finansuoti patvirtintų leonardo da vinci programos projektų sąvadas


Specialiųjų poreikių asmenų ikiprofesinio ir profesinio mokymo sąveikos ypatumai LLP-LdV-VETPRO-2007-LT-0065 Dotacijos gavėjas

Pedagogų profesinės raidos centras

Kontaktinis asmuo

Algirdas Jonas Pauliukonis

Adresas

Didlaukio g. 82, LT-08303 Vilnius

Telefonas

(8 5) 277 1359

Faksas

(8 5) 277 2191

El. paštas

a.pauliukonis@pprc.lt

Dalyvių skaičius

15

Vizito trukmė, savaitėmis

1

Skirta Leonardo da Vinci

18 000

dotacija, eurais Tikslinė grupė

Profesinio mokymo specialistai, kurie moko specialiųjų poreikių asmenis

Užsienio partnerių šalys

Austrija

Projekto partneriai Lietuvoje

Kauno statybininkų mokykla, Verkių specialioji mokykla, Viešoji įstaiga Valakupių reabilitacijos centras, Lietuvos reabilitacinis profesinio rengimo centras, Siuvimo akcinė bendrovė „Dobilas“

Projekto aprašymas

Lietuvai tapus ES nare, neįgaliųjų profesinis mokymas turi būti suderintas su kitų Europos Sąjungos šalių profesinio mokymo sistemomis. Šio projekto pagrindinis tikslas – remiantis kitų Europos Sąjungos šalių patirtimi, parengti rekomendacijas ir siūlymus, kaip toliau gerinti ir tobulinti specialiųjų poreikių asmenų profesinį rengimą, keičiant mokymo turinį ir specialistų rengimo tvarką.

68 | 2007 m. finansuoti patvirtintų leonardo da vinci programos projektų sąvadas


Statybos pakraipos specialybių – staliaus, santechniko, statybos restauratoriaus, statybos dizaino, statybos inžinerijos – programų bei metodinės medžiagos rengimo ir ugdymo proceso tobulinimo naujovės ES šalyse LLP-LdV-VETPRO-2007-LT-0066

Dotacijos gavėjas

VšĮ Kelmės profesinio rengimo centras

Kontaktinis asmuo

Aldona Vinčienė

Adresas

Janonio g. 11, LT-86001 Kelmė

Telefonas

8 699 35 834

Faksas

(8 427) 61 394

El. paštas

aldona.v@takas.lt

Dalyvių skaičius

13

Vizito trukmė, savaitėmis

1

Skirta Leonardo da Vinci

12 600

dotacija, eurais Tikslinė grupė

Statybos pakraipos specialybių profesijos mokytojai

Užsienio partnerių šalys

Austrijos, Estijos, Vokietija

Projekto partneriai Lietuvoje

Tauragės profesinio rengimo centras, Šiaulių profesinio rengimo centras

Projekto aprašymas

Pagrindinis šio projekto tikslas – gerinti medienos ir metalo sričių darbuotojų parengimo lygį bei jų konkurencingumą ES darbo erdvėje. Tiesioginiai uždaviniai: įgyti naujų žinių statybos, medienos ir baldų apdirbimo sričių specialybių profesinio mokymo programų atnaujinimo srityje bei pritaikyti jas, atnaujinant mokomąsias programas; įgyti daugiau žinių bei kompetencijų apie šiuolaikiškų, darbo rinkoje paklausių statybos, medienos ir baldų apdirbimo sričių specialybių rengimą ES šalyse bei inicijuoti jų programų sukūrimą savo mokymo institucijose; plačiau išanalizuoti ES šalių statybos, medienos ir baldų apdirbimo sričių programų, profesinio mokymo programų rengimo, atnaujinimo bei suderinimo tarpusavyje ir su verslo įmonėmis sistemas; palyginti ir suderinti statybos, medienos ir baldų apdirbimo sričių besimokančiųjų įgyjamas kompetencijas Lietuvoje ir ES partnerių šalyse; sudaryti tiesiogines galimybes profesijos mokytojams įgyti naujų bei atnaujinti turimas profesines kompetencijas, žinias ir įgūdžius pagal dėstomas specialybes; sukurti išliekamąją – rekomendacinę, metodinę, informacinę – vertę turinčius galutinius produktus ir filmuotą medžiagą apie ES šalių profesinio rengimo bei mokymo pasiekimus statybos, medienos ir baldų apdirbimo srityse bei pristatyti ją Idėjų mugėje.

69 | 2007 m. finansuoti patvirtintų leonardo da vinci programos projektų sąvadas


Europietiškos virtuvės ir kultūros pritaikymas, rengiant viešojo maitinimo darbuotojus LLP-LdV-VETPRO-2007-LT-0067

Dotacijos gavėjas

Kėdainių profesinio rengimo centras

Kontaktinis asmuo

Vilija Bakutytė

Adresas

Šėtos g. 105, LT-58117 Kėdainiai

Telefonas

(8 347 33 157

Faksas

(8 347) 68 302

El. paštas

vilij@takas.lt

Dalyvių skaičius

16

projekto trukmė mėnesiais

1

Skirta Leonardo da Vinci

13 760

dotacija, eurais Tikslinė grupė

Profesijos mokytojai, rengiantys maisto ruošimo ir aptarnavimo srities specialistus

Užsienio partnerių šalys

Didžioji Britanija, Ispanija, Graikija, Turkija

Projekto partneriai Lietuvoje

VšĮ Kauno Dainavos darbo rinkos mokymo centras, A. Aleknienės komercinė firma „Savas kampas“, A. Petrulio įmonė „Grėjaus namas“

Projekto aprašymas

Projekto tikslas – gerinti maisto ruošimo ir aptarnavimo srities mokymo paslaugų kokybę, keliant šios profesijos mokytojų kvalifikaciją, ir užtikrinti virėjų-padavėjų parengimo lygį, kad jie, baigę studijas, gebėtų lengvai prisitaikyti prie kintančios darbo rinkos ir būti konkurencingi Europos rinkoje.

70 | 2007 m. finansuoti patvirtintų leonardo da vinci programos projektų sąvadas


Gamybos technologijų tobulinimas konditerijos pramonėje LLP-LdV-VETPRO-2007-LT-0069

Dotacijos gavėjas

UAB „Rūta“

Kontaktinis asmuo

Odeta Kirnienė

Adresas

Tilžės g. 133, LT-76349 Šiauliai

Telefonas

(8 41) 52 3081

Faksas

(8 41) 52 3066

El. paštas

eksportas@ruta.lt

Dalyvių skaičius

13

Vizito trukmė, savaitėmis

4

Skirta Leonardo da Vinci

15 600

dotacija, eurais Tikslinė grupė

Gamybai vadovaujantys specialistai bei konditerijos mokymo specialistai

Užsienio partnerių šalys

Vokietija, Belgija, Švedija, Lenkija

Projekto partneriai Lietuvoje

Kauno maisto pramonės mokykla

Projekto aprašymas

Bendrovės, dalyvaudamos projekte, siekia gerinti gamybai vadovaujančių specialistų ir konditerijos mokytojų kompetencijas, tarpusavio bendradarbiavimo kokybę, dalintis žiniomis žinių apie konditerijos gamybos technologijų tobulinimą konditerijos pramonėje. Taip pat siekia skatinti įgytų gebėjimų pripažinimą bei mažinti atotrūkį tarp verslo ir mokslo. Projekto dalyviai vyks į dvi augalinių riebalų gamybos įmones, taip pat į šokolado, masių, įdarų gamybos įmones, kurios specializuojasi ekologiškų produktų gamyboje.

71 | 2007 m. finansuoti patvirtintų leonardo da vinci programos projektų sąvadas


Profesinis informavimas ir konsultavimas kaip mokymosi visą gyvenimą kultūros formavimo dalis LLP-LdV-VETPRO-2007-LT-0070

Dotacijos gavėjas

Šiaulių profesinio rengimo centras

Kontaktinis asmuo

Aistė Petkuvienė

Adresas

Gardino g. 4, LT-78231 Šiauliai

Telefonas

(8 41) 39 0182

Faksas

(8 41) 39 0172

El. paštas

aiste.b@sprc.lt

Dalyvių skaičius

8

Vizito trukmė, savaitėmis

1

Skirta Leonardo da Vinci

8 800

dotacija, eurais Tikslinė grupė

Mokytojai, atsakingi už profesinį konsultavimą ir informavimą

Užsienio partnerių šalys

Suomija, Vokietija

Projekto partneriai Lietuvoje

Panevėžio PRC, Vilniaus geležinkelio transporto ir verslo paslaugų mokykla

Projekto aprašymas

Projekto pagrindinis tikslas – pagerinti profesinio informavimo ir konsultavimo veiklą, pabrėžiant mokymosi visą gyvenimą būtinybę. Vizitų metu dalyviai susipažins su profesinio konsultavimo ir informavimo veikla priimančiosiose šalyse, patobulins savo kvalifikaciją, įgis naujų žinių, įgalinančių teikti naujoviškas profesinio informavimo ir konsultavimo paslaugas. Grįžę iš vizitų, parengs profesinio informavimo ir konsultavimo veiklos rekomendacijas.

72 | 2007 m. finansuoti patvirtintų leonardo da vinci programos projektų sąvadas


Komunikacijos pagrindų modulis profesinės užsienio kalbos mokymo procesui tobulinti LLP-LdV-VETPRO-2007-LT-0071

Dotacijos gavėjas

VšĮ Kauno paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centras

Kontaktinis asmuo

Kęstutis Želnys

Adresas

Karaliaus Mindaugo pr. 11, LT-44287 Kaunas

Telefonas

(8 37) 20 7185

Faksas

(8 37) 32 2805

El. paštas

projektai@ktpvm.lt

Dalyvių skaičius

19

Vizito trukmė, savaitėmis

2

Skirta Leonardo da Vinci

28 240

dotacija, eurais Tikslinė grupė

Profesinės anglų kalbos mokytojai

Užsienio partnerių šalys

Malta, Airija, Anglija

Projekto partneriai Lietuvoje

Lietuvos inovatyvių profesinio rengimo įstaigų asociacija

Projekto aprašymas

Projekto tikslai – susipažinti su naujomis anglų kalbos mokymo metodinėmis-didaktinėmis galimybėmis, dėstant profesinę užsienio kalbą, patobulinti anglų kalbos mokytojų bendrąsias bei profesines kompetencijas šalyse, kuriose anglų kalba yra gimtoji, sukaupti informacijos ir metodinės medžiagos bei parengti rekomendacijas anglų kalbos komunikacijos pagrindų modulio kokybei gerinti, tuo būdu tobulinant profesinės kalbos mokymo procesą.

73 | 2007 m. finansuoti patvirtintų leonardo da vinci programos projektų sąvadas


Metalo apdirbimo ir automobilių remonto specialistų profesinio rengimo kokybės gerinimas LLP-LdV-VETPRO-2007-LT-0079

Dotacijos gavėjas

Viešoji įstaiga Kauno mechanikos mokykla

Kontaktinis asmuo

Saulius Mereckas

Adresas

Taikos pr. 129, LT-51126 Kaunas

Telefonas

(8 37) 45 7724; 8 610 76 720

Faksas

(8 37) 45 7727

El. paštas

kamemo@kamemo.lm.lt

Dalyvių skaičius

14

Vizito trukmė, savaitėmis

1

Skirta Leonardo da Vinci

15 400

dotacija, eurais Tikslinė grupė

Metalo apdirbimo ir automobilių remonto specialistai

Užsienio partnerių šalys

Jungtinė Karalystė (Škotija), Slovakija

Projekto partneriai Lietuvoje

Alytaus profesinio rengimo centras, Ukmergės technologijų ir verslo mokykla

Projekto aprašymas

Projekto tikslai: tobulinti metalo ir automobilių remonto specialybių profesijos mokytojų profesinę kompetenciją ir kvalifikaciją; bendradarbiaujant su partneriais, perimti jų patirtį, ruošiant metalo apdirbimo ir automobilių remonto specialistus bei tobulinant mokomąją bazę; įvertinus partnerių patirtį, pakoreguoti specialybės dalykų metodinę medžiagą. Vizitų metu mokytojų įgyta patirtis ir žinios leis atnaujinti šių specialybių mokymo programas ir mokymo medžiagą. Susipažinę su modulinėmis mokymo programomis, naudojamomis Škotijos mokymo įstaigose, artimiausiu metu mokytojai įgytą patirtį panaudos rengdami modulines programas Lietuvos profesinėse mokyklose.

74 | 2007 m. finansuoti patvirtintų leonardo da vinci programos projektų sąvadas


Karjeros konsultacijos neįgaliesiems: pažintis su Nyderlanduose taikoma metodika ir praktika LLP-LdV-VETPRO-2007-LT-0080

Dotacijos gavėjas

VšĮ SOPA

Kontaktinis asmuo

Aiva Salatkienė

Adresas

P. Širvio g. 8-55, LT-10214 Vilnius

Telefonas

8 614 95 402

Faksas

(8 5) 278 4597

El. paštas

aiva@sopa.lt

Dalyvių skaičius

6

Vizito trukmė, savaitėmis

1

Skirta Leonardo da Vinci

7 200

dotacija, eurais Tikslinė grupė

Specialistai, dirbantys su neįgaliaisiais karjeros konsultavimo ir įdarbinimo srityje

Užsienio partnerių šalys

Nyderlandai

Projekto partneriai Lietuvoje

Lietuvos invalidų draugija, VšĮ Vilniaus psichosocialinės reabilitacijos centras

Projekto aprašymas

Pagrindinis projekto tikslas – kelti neįgaliųjų karjeros konsultantų kvalifikaciją ir tobulinti jų praktinius įgūdžius, supažindinant su Nyderlandų gerąja patirtimi. Vizitą į Nyderlandus sąlygoja išskirtinė šios šalies patirtis, integruojant socialinės rizikos grupes į darbo rinką. Pagilinę žinias ir įgiję naujų įgūdžių užsienio partnerių organizacijoje, specialistai galės teikti kokybiškesnes informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo įdarbinant bei lydimosios pagalbos darbo vietose paslaugas neįgaliesiems ir siekti kuo didesnės asmenų su negalia integracijos į darbo rinką.

75 | 2007 m. finansuoti patvirtintų leonardo da vinci programos projektų sąvadas


Restoranų sektoriaus specialistų rengimas ES valstybėse LLP-LdV-VETPRO-2007-LT-0083

Dotacijos gavėjas

VšĮ Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras

Kontaktinis asmuo

Irena Jakimovič

Adresas

Žirmūnų g. 143, LT-09128 Vilnius

Telefonas

(8 5) 276 2322

Faksas

(8 5) 277 6712

El. paštas

irenaj@vzdrmc.lt

Dalyvių skaičius

22

Vizito trukmė, savaitėmis

1

Skirta Leonardo da Vinci

24 200

dotacija, eurais Tikslinė grupė

Turizmo sektoriaus profesijos mokytojai, dėstytojai, metodininkai, mokymo programų sudarytojai, personalo vadovas ir darbuotojai, atsakingi už darbuotojų kvalifikacijos kėlimą

Užsienio partnerių šalys

Graikija, Ispanija, Italija

Projekto partneriai Lietuvoje

VšĮ Klaipėdos darbo rinkos mokymo centras, VšĮ Šiaulių darbo rinkos mokymo centras, VšĮ Panevėžio rinkos mokymo centras, VšĮ Kauno Dainavos rinkos mokymo centras, Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmai, Lietuvos viešbučių ir restoranų asociacija

Projekto aprašymas

Pagrindinis projekto tikslas – susipažinus su ES šalių patirtimi, parengti restorano administratoriaus kompetencijų aprašą, kuris būtų naudojamas, rengiant restorano administratoriaus mokymo programą. Pagrindiniai planuojami rezultatai: planuojama parengti restorano administratoriaus kompetencijų aprašą; išduoti dalyviams Europasuss mobilumo dokumentus, kurie patvirtins jų kvalifikacijos tobulinimą. Tai sudarys galimybes toliau tobulinti kvalifikaciją. Užmegzti tarptautiniai ir vietiniai kontaktai bus toliau plėtojami, rengiant tarptautinius projektus.

76 | 2007 m. finansuoti patvirtintų leonardo da vinci programos projektų sąvadas


Profesijos mokytojų pažintis su neįgaliųjų profesine reabilitacija LLP-LdV-VETPRO-2007-LT-0085

Dotacijos gavėjas

VšĮ Šiaulių darbo rinkos mokymo centras

Kontaktinis asmuo

Violeta Tylenienė

Adresas

Dvaro g. 144a, LT-76199 Šiauliai

Telefonas

(8 41) 52 4721

Faksas

(8 41) 52 4724

El. paštas

mokymassdrmc@splius.lt

Dalyvių skaičius

10

Vizito trukmė, savaitėmis

1

Skirta Leonardo da Vinci

11 000

dotacija, eurais Tikslinė grupė

Profesijos mokytojai

Užsienio partnerių šalys

Jungtinė Karalystė (Škotija), Austrija

Projekto partneriai Lietuvoje

Klaipėdos darbo rinkos mokymo centras, Utenos darbo rinkos mokymo centras.

Projekto aprašymas

Susipažinti su neįgaliųjų profesinės reabilitacijos sistema. Praktiškai pamatyti, kaip yra teikiamos profesinės reabilitacijos paslaugos. Susipažinti su neįgaliųjų profesinio rengimo galimybėmis, ypatumais, taikomais metodais. Stebėti, kaip neįgalieji ruošiami dirbti. Atlikus ES šalyse taikomų metodų analizę, atitinkamus metodus taikyti savo praktikoje.

77 | 2007 m. finansuoti patvirtintų leonardo da vinci programos projektų sąvadas


Suaugusiųjų profesijos mokytojų kvalifikacijos tobulinimas, plėtojant partnerystę su ES šalimis LLP-LdV-VETPRO-2007-LT-0086

Dotacijos gavėjas

Viešoji įstaiga Klaipėdos darbo rinkos mokymo centras

Kontaktinis asmuo

Eglė Radzienė

Adresas

Alyvų g. 10a, LT-91208 Klaipėda

Telefonas

(8 46) 49 5200

Faksas

(8 46) 34 1808

El. paštas

drmc.projektai@takas.lt;

Dalyvių skaičius

18

Vizito trukmė, savaitėmis

1

Skirta Leonardo da Vinci

21 456

dotacija, eurais Tikslinė grupė

Darbuotojai, tiesiogiai dalyvaujantys suaugusiųjų profesiniame mokyme; metodininkai; vadovai

Užsienio partnerių šalys

Ispanija, Graikija, Jungtinė Karalystė (Škotija)

Projekto partneriai Lietuvoje

Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras, Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centras, Šiaulių darbo rinkos mokymo centras, Panevėžio darbo rinkos mokymo centras, Alytaus darbo rinkos mokymo centras

Projekto aprašymas

Projekto tikslas – susipažinti su skirtingose ES šalyse taikomomis naujovėmis profesinio mokymo sistemose; išsiaiškinti, kaip diegiamos naujos technologijos, kokie taikomi modernūs mokomojo dalyko mokymo(si) metodai, kaip organizuojamas ir dėstomas teorinis bei praktinis mokymas, kokie taikomi nauji darbo organizavimo principai. Vizito metu ir grįžę iš jo, dalyviai spręs, kokius naujus mokymo metodus būtų galima perimti ir taikyti savo mokymo centruose, kokius mokymo trūkumus būtina pašalinti ir ką reikėtų tobulinti mokymo centrų veikloje. Projekto pabaigoje bus parengta mokymo sistemų naujovių ir galimybių perimti ir įdiegti jas Lietuvos darbo rinkos mokymo centruose apžvalga.

78 | 2007 m. finansuoti patvirtintų leonardo da vinci programos projektų sąvadas


Mada – kalba be žodžių LLP-LdV-VETPRO-2007-LT-0090

Dotacijos gavėjas

Marijampolės profesinio rengimo centras

Kontaktinis asmuo

Rasa Zygmantaitė

Adresas

Kauno g. 117, LT-68223 Marijampolė

Telefonas

8 616 79 768

Faksas

(8 343) 71 514

El. paštas

rasa@simnetas.lt

Dalyvių skaičius

15

Vizito trukmė, savaitėmis

3

Skirta Leonardo da Vinci

18 000

dotacija, eurais Tikslinė grupė

Siuvimo profesijos mokytojai

Užsienio partnerių šalys

Danija, Prancūzija, Italija

Projekto partneriai Lietuvoje

Kauno statybininkų mokykla, Šiaulių PRC

Projekto aprašymas

Mainų projektas skirtas patobulinti siuvimo mokytojų kompetencijas. Susipažinę su užsienio kolegų darbu, mūsų mokytojai sugebės naujai pažvelgti į savo dėstomą dalyką ir jo galimybes, atnaujins siuvėjo specialybės mokymo programos turinį naujais metodais, skatins profesijos mokytojų kūrybingumą, sukurs projekte dalyvaujančių profesijos mokytojų tinklą tolesniam bendradarbiavimui, nuolat dalinsis gerąja patirtimi, naujais darbo metodais skatins besimokančiojo atsakomybę už mokymosi rezultatus bei verslumą.

79 | 2007 m. finansuoti patvirtintų leonardo da vinci programos projektų sąvadas


ES šalių patirtis, rengiant klientų aptarnavimo sferos darbuotojus LLP-LdV-VETPRO-2007-LT-0068

Dotacijos gavėjas

VšĮ Šiaulių darbo rinkos mokymo centras

Kontaktinis asmuo

Violeta Tylenienė

Adresas

Dvaro g. 144a, LT-76199 Šiauliai

Telefonas

(8 41) 52 4721

Faksas

(8 41) 52 4724

El. paštas

mokymassdrmc@splius.lt

Dalyvių skaičius

10

Vizito trukmė, savaitėmis

1

Skirta Leonardo da Vinci

11 000

dotacija, eurais Tikslinė grupė

Profesijos mokytojai, aptarnavimo sferos įmonės darbuotojai

Užsienio partnerių šalys

Jungtinė Karalystė (Škotija), Vokietija

Projekto partneriai Lietuvoje

Klaipėdos darbo rinkos mokymo centras, Šiaulių prekybos namai

Projekto aprašymas

Projekto tikslai: susipažinti su kitų ES šalių panašių mokymo įstaigų profesijos mokytojų patirtimi, ruošiant aptarnavimo sferos darbuotojus dirbti su klientais; išsiaiškinti, kokias mokymo metodikas taiko ES šalių mokymo įstaigos, ruošdamos aptarnavimo sferos darbuotojus; susipažinti su ES šalyse naudojamais klientų aptarnavimo standartais, standartizavimo patirtimi.

80 | 2007 m. finansuoti patvirtintų leonardo da vinci programos projektų sąvadas


81 | 2007 m. finansuoti patvirtintĹł leonardo da vinci programos projektĹł sÄ…vadas


82 | 2007 m. finansuoti patvirtintĹł leonardo da vinci programos projektĹł sÄ…vadas


naujovių perkėlimo projektai

Leonardo da Vinci programos

83 | 2007 m. finansuoti patvirtintų leonardo da vinci programos projektų sąvadas


84 | 2007 m. finansuoti patvirtintĹł leonardo da vinci programos projektĹł sÄ…vadas


Leonardo da Vinci programos naujovių perkėlimo projektai

Naujovių perkėlimo projektai – tai daugiašaliai projektai, skirti mokymo sistemoms tobulinti, didžiausią dėmesį skiriant naujovių profesinio mokymo srityje perkėlimui, įskaitant skirtingomis sąlygomis sukurtų naujoviškų produktų ir procesų kalbinį, kultūrinį ir teisinį pritaikymą nacionaliniams poreikiams. Naujovių perkėlimo projektų tikslas – gerinti Europos profesinio švietimo ir mokymo sistemos kokybę ir patrauklumą, adaptuojant ir integruojant į viešas ar privačias profesinio mokymo sistemas ir įmones nacionaliniu, vietiniu, regioniniu ar sektoriniu lygmeniu ankstesnių Leonardo da Vinci programos projektų ar kitų naujoviškų projektų turinį ar rezultatus. 2007 m. Švietimo mainų paramos fondui buvo pateikta 11 paraiškų Leonardo da Vinci programos naujovių perkėlimo projektų konkursui. Visos gautos paraiškos tenkino formalius paraiškų tinkamumo kriterijus ir buvo vertinamos nepriklausomų išorinių ekspertų. Švietimo mainų paramos fondas, vadovaudamasis Leonardo da Vinci programos atrankos komisijos siūlymu ir Europos Komisijos sprendimu bei atsižvelgdamas į nepriklausomų ekspertų vertinimus, finansavimui gauti atrinko 5 aukščiausiais balais įvertintus projektus. Šiems projektams finansuoti skirta 1 171 847 eurai. 2007 m. metų konkurse dalyvavo 9 Lietuvos organizacijos. Viena jų (Vytauto Didžiojo universitetas) pateikė net 3 paraiškas. Visos konkurse dalyvavusios organizacijos buvo iš Vilniaus ir Kauno apskričių. Kitų apskričių atstovai paraiškų 2007 m. konkursui nepateikė.

naujovių perkėlimo projektų paraiškų pasiskirstymas pagal apskritis

4

Kauno

8 1

Vilniaus

3 0

2

4

Teiktų paraiškų skaičius

6

8

Finansuotų projektų skaičius

Aktyviausi 2007 m. Leonardo da Vinci programos naujovių perkėlimo projektų konkurse buvo Lietuvos universitetai, kurie pateikė 5 projektų paraiškas – iš viso gauta 11 paraiškų. Tris projektų paraiškas pateikė kolegijos ir po vieną Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai, Tyrimų centras bei nepelno siekianti organizacija.

Teiktų ir finansuojamų naujovių perkėlimo projektų pasiskirstymas pagal organizacijos tipą

Universitetas

3

Kolegija

3

Nepelno siekianti organizacija

1

Tyrimų centras

1

Prekybos, pramonės ir amatų rūmai

5

1 0

1

2

Teiktų paraiškų skaičius

3

4

5

Finansuotų projektų skaičius

85 | 2007 m. finansuoti patvirtintų leonardo da vinci programos projektų sąvadas


Populiariausias 2007 m. kvietimo teikti paraiškas prioritetas tarp naujovių perkėlimo projektų rengėjų – aktualaus ir naujoviško e. mokymo turinio kūrimas. Šį prioritetą atitinka net 4 projektų paraiškos. 3 paraiškos atitinka trečiąjį prioritetą ir po dvi antrąjį ir pirmąjį programos prioritetus. Ketvirtąjį prioritetą – kreditų perkėlimą profesinio rengimo sistemoje – atitinkančių projektų paraiškų 2007 metais teikta nebuvo.

Naujovių perkėlimo projektų pasiskirstymas pagal prioritetus

3. Aktualaus ir naujoviško e. mokymo turinio kūrimas

1

2. Tęstinis dėstytojų ir profesijos mokytojų ugdymas

1

1. Profesinio rengimo sistemų ir praktikos kokybės gerinimas

1

4 3 2

5. Neformaliojo ir savaiminio mokymosi pripažinimas

2

4. Kreditų perkėlimas profesinio rengimo sistemoje 0

1

2

Teiktų paraiškų skaičius

3

4

5

Finansuotų projektų skaičius

Projektų rengėjai partneriais rinkosi organizacijas iš įvairių Europos šalių. Be Lietuvos organizacijų, populiariausi buvo Jungtinės Karalystės, Suomijos, Estijos ir Latvijos atstovai.

Naujovių perkėlimo projektų pasiskirstymas pagal prioritetus Lietuva

30 6

Jungtinė karalystė 5

Suomija 4

Estija

4

Latvija 3

Slovakija

3

Vengrija Bulgarija

2

Olandija

2

Portugalija

2

Prancūzija

2 2

Vokietija Čekija

1

Danija

1

Graikija

1

Islandija

1

Ispanija

1

Italija

1

Kipras

1

lenkija

1

Norvegija

1 0

1

2

3

4

86 | 2007 m. finansuoti patvirtintų leonardo da vinci programos projektų sąvadas

5

6

7


87 | 2007 m. finansuoti patvirtintĹł leonardo da vinci programos projektĹł sÄ…vadas


88 | 2007 m. finansuoti patvirtintĹł leonardo da vinci programos projektĹł sÄ…vadas


naujovių perkėlimo projektai

2007 m. Leonardo da Vinci programos

89 | 2007 m. finansuoti patvirtintų leonardo da vinci programos projektų sąvadas


Neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimų vertinimo metodologijos perkėlimas LLP-LdV-TOI-2007-LT-0003

Dotacijos gavėjas

Vytauto Didžiojo universitetas

Kontaktinis asmuo

Vidmantas Tūtlys

Adresas

K. Donelaičio g. 52, 401-402, LT-44244 Kaunas

Telefonas

(8 37) 32 7827

Faksas

(8 37) 32 7823

El. paštas

v.tutlys@smf.vdu.lt

Skirta Leonardo da Vinci

264 697

dotacija, eurais projekto trukmė

24

mėnesiais Tikslinė grupė

Profesinio rengimo politikų kūrėjai ir vykdytojai regionuose, profesinio mokymo institucijos, profesinių mokyklų mokiniai ir mokytojai.

Užsienio partnerių šalys

Nyderlandai, Prancūzija, Vokietija

Projekto partneriai Lietuvoje

Projekto aprašymas

Pagrindinis projekto tikslas yra sistemingai pritaikyti Prancūzijos, Vokietijos ir Nyderlandų patirtį, kuriant regioninius profesinio rengimo bendradarbiavimo tinklus Lietuvoje. Šių tinklų pagrindinė paskirtis būtų pagerinti dermę tarp profesinio mokymo pasiūlos ir darbo rinkos poreikių regionuose ir padidinti profesinio mokymo įstaigų absolventų įsidarbinimą. Pagrindiniai projekto rezultatai yra regioninių profesinio mokymo bendradarbiavimo tinklų kūrimo Lietuvoje gairės ir šių tinklų kūrimo metodinių žinių skleidimas, skatinant socialinių dalininkų mokymą.

90 | 2007 m. finansuoti patvirtintų leonardo da vinci programos projektų sąvadas


Regioninių profesinio rengimo bendradarbiavimo tinklų modeliavimas Lietuvoje LLP-LdV-TOI-2007-LT-0004

Dotacijos gavėjas

Vytauto Didžiojo universitetas

Kontaktinis asmuo

Aušra Fokienė

Adresas

S. Daukanto g. 27-314, LT-44249 Kaunas

Telefonas

(8 37) 32 7973

Faksas

(8 37) 32 7973

El. paštas

a.fokiene@skc.vdu.lt

Skirta Leonardo da Vinci

270 850

dotacija, eurais projekto trukmė

24

mėnesiais Tikslinė grupė

Profesijos mokytojų rengėjai, dirbantys profesijos mokytojų rengimo institucijose.

Užsienio partnerių šalys

Latvija, Estija, Suomija

Projekto partneriai

Lietuvoje Projekto aprašymas

Projektas skirtas praturtinti esamas profesijos mokytojų rengimo programas trijose partnerių šalyse – Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje, – įdiegiant įvadinį modulį, skirtą įvertinti neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimus, siekiant individualizuoti mokymo programas, pritaikant jas konkretiems mokymosi poreikiams bei parengiant neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimų vertintojams skirtą studijų modulį. Siekiant minėto tikslo, projekto metu bus: • atlikta studija apie ankstesnio (neformaliojo ir savaiminio) mokymosi pasiekimų vertinimą profesijos mokytojų rengimo sistemose partnerių šalyse; • remiantis partnerio-donoro patirtimi, parengta profesijos mokytojų ankstesnio mokymosi pasiekimų vertinimo metodologija; • parengtas ir projekto partnerių šalyse išmėgintas studijų modulis profesijos mokytojų ankstesnio mokymosi pasiekimų vertintojams; • parengtas ir projekto partnerių šalyse išmėgintas įvadinis profesijos mokytojų rengimo programų modulis, skirtas ankstesnio mokymosi pasiekimams vertinti.

91 | 2007 m. finansuoti patvirtintų leonardo da vinci programos projektų sąvadas


Profesinio švietimo ir mokymo įgalinimas, gerinant dėstytojų ir profesijos mokytojų e. mokymosi kompetencijas (EVETE 2) LLP-LdV-TOI-2007-LT-0007

Dotacijos gavėjas

Kauno technologijos universitetas

Kontaktinis asmuo

Danguolė Rutkauskienė

Adresas

Studentų g. 67-511, LT-51392 Kaunas

Telefonas

(8 37) 30 0611, 32 7620

Faksas

(8 37) 30 0614

El. paštas

Danguole.rutkauskiene@ktu.lt

Skirta Leonardo da Vinci

260 000

dotacija, eurais projekto trukmė mėnesiais

24

Tikslinė grupė

Dėstytojai ir kuratoriai bei profesinio rengimo centrų atstovai, Darbo rinkos mokymo tarnybos atstovai bei regioninių profesinio rengimo centrų atstovai

Užsienio partnerių šalys

Graikija, Suomija, Vengrija, Islandija, Lietuva, Jungtinė Karalystė

Projekto partneriai Lietuvoje

Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos; Baltijos edukacinių technologijų institutas

Projekto aprašymas

Projekto tikslas: suteikti dėstytojams PM kompetencijas ir galimybę suprasti mokymo individualizavimo procesą, remiantis individualiais vartotojų poreikiais ir gebėjimais, taip pat gebėjimus valdyti mokymo turinį specifinių sektorių kontekste. EVETE 2 projekto metu bus parengti nauji mokymosi kursai, panaudojant informacines ir komunikacines technologijas ir perkeliant EVETE projekto metu sukurtą inovatyvią metodiką specifiniams sektoriams. Taip pat bus išpildomas dėstytojų ir PM bei profesinio parengimo institucijų poreikis naudoti kompetencijų vertinimo įrankius praktikoje, pritaikant juos naujų specifinių sektorių profesinėms kompetencijoms įvertinti. Dėstytojai, net ir neturintys gilių metodinių žinių, naudodami EVETE įrankius ir metodologiją, nesunkiai parengs naujus mokymosi turinio vienetus (LU), atitinkančius kiekvieno individualius poreikius, tokiu būdu pritaikydami EVETE projekto metu įgytas kompetencijas ir žinias.

92 | 2007 m. finansuoti patvirtintų leonardo da vinci programos projektų sąvadas


Viešųjų interneto prieigos taškų administratorių kompetencijų vystymas (TuCoDe) LLP-LdV-TOI-2007-LT-0008

Dotacijos gavėjas

Baltijos edukacinių technologijų institutas

Kontaktinis asmuo

Julita Matutienė

Adresas

J. Jasinskio g. 15-414a, LT-01111 Vilnius, Lietuva

Telefonas

8 687 95 520

Faksas

(8 5) 241 4159

El. paštas

julita.matutiene@beti.lt

Skirta Leonardo da Vinci

127 000

dotacija, eurais projekto trukmė mėnesiais

18

Tikslinė grupė

Viešųjų interneto prieigos taškų (VIPT) administratoriai, vadybininkai, kuratoriai, visuomenės atstovai

Užsienio partnerių šalys

Vengrija, Bulgarija, Suomija

Projekto partneriai Lietuvoje

Viešieji interneto prieigos taškai

Projekto aprašymas

Projekto metu planuojama: • adaptuoti Vengrijos telekotedžų vadybos bei menedžmento programą bei e. mokymo kursą, pritaikyti jį Lietuvos reikmėms; • papildyti bei praplėsti e. mokymosi kursą vaizdo medžiaga; • atlikti pilotinį VIPT administratorių bei vadybininkų mokymą; • teikti kuravimo paslaugas; • skleisti gerąją praktiką bei dalintis VIPT vadybos bei administravimo patirtimi; • skleisti interneto prieigos taškų idėją projekto partnerių šalyse bei visoje Europoje.

93 | 2007 m. finansuoti patvirtintų leonardo da vinci programos projektų sąvadas


Inovatyvūs neformalaus mokymosi pripažinimo metodai ir procedūros turizmo sektoriuje LLP-LdV-TOI-2007-LT-0011

Dotacijos gavėjas

Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai

Kontaktinis asmuo

Lina Kaminskienė

Adresas

K. Donelaičio g. 8, p. d. 2111, LT-44213 Kaunas

Telefonas

(8 37) 20 3483

Faksas

(8 37) 20 8330

El. paštas

libo@chamber.lt

Skirta Leonardo da Vinci

249 300

dotacija, eurais projekto trukmė mėnesiais

24

Tikslinė grupė

Profesinės mokyklos, kolegijos, įmonės bei individualūs asmenys.

Užsienio partnerių šalys

Norvegija, Jungtinė Karalystė, Danija, Ispanija

Projekto partneriai Lietuvoje

Vytauto Didžiojo universiteto Profesinio rengimo studijų centras, Kauno prekybos ir verslo mokykla, Kauno kolegija

Projekto aprašymas

Projektas orientuotas į neformaliojo ir savaiminio mokymosi pripažinimo problemas, atsižvelgiant į dirbančiųjų bei ieškančių darbo asmenų neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų pripažinimo poreikius. Pagrindinis projekto tikslas yra įvertinti, atrinkti ir pritaikyti esamus ir taikomus metodus ir procedūras, leidžiančius pripažinti neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimus, pasinaudojus penkių ES šalių patirtimi. Projektas siekia palengvinti neformalaus ir savaiminio mokymosi pripažinimo procesą turizmo sektoriuje. Projekto uždaviniai ir laukiami rezultatai: • Metodų, priemonių ir procedūrų, naudojamų neformaliojo ir savaiminio mokymosi pripažinimo procese, penkiose ES šalyse analizė. • Remiantis projekto metu atrinktais metodais ir procedūromis, parengtos metodologinės praktinės rekomendacijos, kaip pripažinti neformalųjį ir savaiminį mokymąsi, įvertinant turizmo sektoriaus poreikius. • Mokymo programos turizmo sektoriuje (viešbučiai): profesinio rengimo ir kolegijų profesinio išsilavinimo lygiuose moduliarizacija. • Elektroninės testavimo programos sukūrimas. • Vertintojų profesinėse mokyklose, įmonėse, kolegijose mokymas. • Įmonių darbuotojų bei asmenų, pageidaujančių įsilieti į darbo rinką, kompetencijų testavimas ir įvertinimas.

94 | 2007 m. finansuoti patvirtintų leonardo da vinci programos projektų sąvadas


95 | 2007 m. finansuoti patvirtintĹł leonardo da vinci programos projektĹł sÄ…vadas


Leonardo da Vinci

Geležinio Vilko g. 12, 01112 Vilnius Tel.: (8 5) 261 0592, 212 3364 Faksas: (8 5) 249 7137 El. paštas: leonardo@smpf.lt, www.smpf.lt

96 | 2007 m. finansuoti patvirtintų leonardo da vinci programos projektų sąvadas


leonardo savadas Lt SPAUDAI  

Šis leidinys finansuojamas remiant Europos Komisijai. Šis leidinys atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsaki...

leonardo savadas Lt SPAUDAI  

Šis leidinys finansuojamas remiant Europos Komisijai. Šis leidinys atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsaki...

Advertisement