Page 1

200 m. Leonardo da Vinci programos mobilumo projektĹł kokybÄ—s konkurso laureatai Winners of Quality awards for 200 Leonardo da Vinci programme mobility projects


LT/05/EX/1/0887

LT/05/EX/1/0848

LT/05/PL/3/0895

LT/05/EX/1/0887

LT/05/EX/1/0848

LT/05/PL/2/0927

LT/05/PL/2/0927

LT/05/PL/2/0964

LT/05/pl/2/0964

LT/05/EX/1/0873

LT/05/EX/1/0883

LT/05/EX/1/0873

LT/05/PL/2/0964

LT/05/PL/1/0941

LT/05/PL/1/0941


Turinys

Contents

6 8

Pratarmė 2005 m. Leonardo da Vinci programos mobilumo projektų kokybės konkurso apžvalga

Introduction Overview of quality contest results of Leonardo da Vinci programme mobility projects

10 12

P i r m i n io p r o f e s i n io lyg m e n s m o ks l e ivi ų s ta ž u o č i ų p r o j e k ta i Nacionalinė virtuvė – kulinarinio turizmo dalis Kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų moksleivių praktika

7 9 11 13

St u d e n t ų s ta ž u o č i ų p r o j e k ta i 14 Praktinių įgūdžių tobulinimas želdynų restruktūrizavime 16 Tarptautinė praktika audiovizualiniame sektoriuje

15 17

P l a ce m e n ts o f st u d e n ts Improvement of practical skills in landscaping International practice in the audiovisual sector

A b s olv e n t ų i r j a u n ų d a r b u oto j ų s ta ž u o č i ų p r o j e k ta i 18 Tarptautinių apskaitos standartų taikymo praktika jauniems finansistams

19

P l a ce m e n ts o f yo u n g wo r k e r s a n d r ece n t g r a d uat es Practice in the application of international accounting standards for the young financiers

D ė s ty t o j ų , m o ky m o s p ec i a li s t ų , į m o n i ų p e r s o n a lo va d ov ų m a i n ų p r o j e k ta i 20 Inovatyvi ir pažangi siuvėjo profesinė patirtis užsienio šalių profesinio rengimo įstaigose ir siuvimo pramonės verslo įmonėse 22 Lietuvos muzikinių teatrų techninių bei administracinių/vadybinių mokymo specialistų patirties mainų su Europos muzikiniais teatrais bei festivaliais projektas 24 Tarptautinių gabenimų (krovinių) vairuotojų mokymas ES šalyse ir mokymo programos rengimas Lietuvoje 26 Neįgaliųjų profesinės reabilitacijos specialistų kvalifikacijos kėlimas, taikant novatoriškas veiklas 28 Namas

21 23 25 27 29

E xc h a n g es o f h u m a n r es o u r ces m a n a g e r s , vo c at io n a l t r a i n i n g p r o g r a m m e pl a n n e r s a n d m a n a g e r s , t r a i n e r s a n d o ccu pat io n a l g u i da n ce s p ec i a li sts Innovative and progressive vocational experience of the sewer in the overseas vocational training institutions and sewing industry companies Project for exchange in experience of the technical and administrative/management teaching specialists of the Lithuanian music theatres with the European music theatres and festivals Training of international freight drivers in the EU countries and elaboration of the teaching program Professional skill advancement in vocational rehabilitation of the disabled by applying innovative activities House

P l a ce m e n ts o f p eopl e u n d e r g oi n g i n i t i a l vo c at io n a l t r a i n i n g National cuisine – art of culinary tourism Work placement of deaf and hearing impaired pupils in German enterprises


pratarmė

introduction

Leonardo da Vinci programa – pirmoji ES programa, skirta Europos profesinio rengimo plėtrai, kuri remia tarptautinius

The Leonardo da Vinci programme is the first EU programme designated to develop vocational education and training sys-

bendradarbiavimo tarp įvairių profesinio rengimo dalyvių projektus, siekiančius didinti žmonių mobilumą, skatinti

tems (VET) in Europe. This programme supports international cooperation projects among different VET participants with

novatoriškumą ir profesinio rengimo kokybę. Programos projektai prisideda prie verslo ir įvairių lygių mokymo įstaigų

an aim of enhancing peoples’ mobility, promoting innovation and quality of vocational education and training system.

bendradarbiavimo ir siekia užtikrinti, kad profesinis mokymas atitiktų darbo rinkos poreikius.

The programme projects contribute to the cooperation of businesses and different level educational institutions and are

Įgyti naujų žinių ir įgūdžių kitoje kultūrinėje aplinkoje į Europos šalis vykta vis daugiau Leonardo da Vinci progra-

aimed at ensuring that vocational education and training meets the labour market demands.

mos mobilumo projektų dalyvių: profesinio mokymo įstaigų moksleivių, įmonių darbuotojų, profesijos bei užsienio

Thanks to Leonardo da Vinci programme mobility projects, an ever greater number of students from vocational educa-

kalbų dėstytojų, kitų profesinio rengimo ir profesinio konsultavimo specialistų. Dalyvavimas mobilumo projektuose

tion and training institutions, enterprise employees, vocation and foreign languages teachers, and other VET and guid-

leidžia tiesiogiai susipažinti su naujausiomis technologijomis, tobulinti savo asmenines ir profesines kompetencijas,

ance specialists come to other European countries for work placement, acquisition of new knowledge, and skills in an-

pažinti novatoriškus organizacijų valdymo sprendimus, atnaujinti užsienio kalbų žinias, užmegzti naudingų kontaktų.

other cultural environment. Participation in these projects enable people to become directly familiarised with the newest

Kasmet apdovanojami kokybiškiausi mobilumo projektai, kurie sėkmingiausiai įgyvendino projekto tikslus, kurių

technologies, improve their professional and vocational competencies, get to know management solutions of innovative

rezultatai turėjo didžiausią naudą dalyviams bei institucijoms. Apdovanojimas projektų rengėjams reiškia jų kruopš-

organisations, renew foreign language skills, establish useful contacts, etc.

taus darbo įvertinimą, organizacijai – gero vardo garsinimą, Švietimo mainų paramos fondui – kokybiškų, pavyzdinių projektų sklaidą.

Each year the mobility projects that achieved the project goals most successfully and brought the biggest benefit to its participants and institutions are given awards. An award for the Contractors means acknowledgement of their diligent work, for an organisation – name recognition, and for the Education Exchanges Support Foundation - dissemination of high quality, exemplary projects.


2005 m. Leonardo da Vinci programos mobilumo projektų kokybės konkurso apžvalga

overview of quality contest results of Leonardo da Vinci programme mobility projects

2007 metų gegužės mėnesį Švietimo mainų paramos fondas pakvietė visus 2005 m. mobilumo projektų rengėjus aktyviai dalyvauti

May 2007 the Education Exchanges Support Foundation invited all promoters of 2005 mobility projects to actively participate in the

Leonardo da Vinci programos mobilumo projektų kokybės konkurse. Svarbiausias konkurso tikslas – įvertinti įgyvendintų 2005 m.

quality contest of the Leonardo da Vinci programme mobility projects. The main goal of the contest was to assess the quality of 2005

mobilumo projektų kokybę ir apdovanoti geriausių projektų rengėjus, skleisti informaciją apie geriausius mobilumo projektus Lietu-

mobility projects as well as to award promoters of the best projects and disseminate information about the best mobility project in

voje ir Europoje.

Lithuania and Europe.

Mobilumo projektų kokybės konkursas organizuojamas jau ketvirtą kartą. Nuo 2000 metų apdovanoti 32 kokybiški mobilumo projektai, kurie nepriklausomų vertintojų pripažinti geriausiais.

The contest of mobility exchange projects has been organised four times now. Since 2000, 32 good quality mobility projects that were recognised as the best by independent assessors have been awarded.

Šiais metais mobilumo projektų kokybės konkurse galėjo dalyvauti visi 65 įgyvendinti Leonardo da Vinci programos 2005 m. mo-

This year the quality contest of mobility projects could be attended by all 65 implemented Leonardo da Vinci programme 2005 mo-

bilumo projektai. Švietimo mainų paramos fondui pateiktos 27 dalyvių anketos. Kiekvieną konkurse dalyvaujantį projektą (projekto

bility projects. Twenty-seven participant questionnaires were submitted to the Education Exchanges Support Foundation. Each project

galutinę ataskaitą ir jos priedus) vertino 2 nepriklausomi vertintojai, kurie turėjo įvertinti keturis projekto kokybės aspektus: rezul-

participating in the contest (the project final report and appendages thereto) was assessed by two independent assessors who had to

tatus ir naudą projekto dalyviams bei organizacijoms, rezultatų sklaidos įgyvendinimą bei projekto valdymo kokybę. Kiekvienam

evaluate four aspects of the project quality: results and benefit to the project participants and organisations, implementation of the

kokybės aspektų vertintojai suteikė nuo 1 iki 10 balų. Galutinis projekto balas – dviejų vertintojų galutinių įvertinimų aritmetinis

result dissemination and project management quality. Each quality aspect was rated by the assessors within a 1-10 point scale. The

vidurkis.

final project score was an arithmetic average of the final assessments of the two assessors. In consideration of the points given by the assessors and suggestions of the Leonardo da Vinci programme screening commission,

Švietimo mainų paramos fondas, atsižvelgdamas į vertintojų skirtus balus ir Leonardo da Vinci programos Atrankos komisijos siūlymus, nusprendė apdovanoti 10 kokybiškiausių 2005 m. mobilumo projektų, kurių galutinis įvertinimo vidurkis buvo aukštes-

the Education Exchanges Support Foundation decided to award the 10 best quality 2005 mobility projects, whose final assessment

nis nei 9 balai. Konkurso nugalėtojais tapo projektai, kurie sėkmingai pasiekė planuotus rezultatus, efektyviai paskleidė apie tai

average was higher than 9 points. The contest winners became the projects which achieved the planned results most successfully,

informaciją, gauti rezultatai turėjo įtakos dalyviams, organizacijų plėtrai ir pokyčiams. Šie projektai gali būti sėkmingos projekto

efficiently disseminated information about it, and the results obtained had an effect on the participants, development of organisations

vadybos ir dotacijos panaudojimo pavyzdžiai.

and changes. These projects may be examples of successful project management and grant usage.

Leonardo da Vinci programos Atrankos komisija nusprendė skirti padėką Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacijai už projekto

The screening commission of the Leonardo da Vinci programme decided to extend an acknowledgement to the Lithuanian Associa-

„Dialogo tarp bendruomenių ir formalaus bei neformalaus mokymo institucijų stiprinimas neformalaus ir savaiminio mokymosi

tion of Adult Education for relevance of the topic and results of the project “Enhancement of dialogue between communities and formal

kontekste“ temos ir rezultatų aktualumą.

and non-formal educational institutions in the non-formal and spontaneous learning context.”

Sveikiname laureatus ir pristatome kokybiškiausius 2005 m. Leonardo da Vinci programos mobilumo projektus!

We congratulate the laureates and introduce the best quality Leonardo da Vinci programme 2005 mobility projects!


P i r m i n io p r o f es i n io lyg m e n s m o ks l e ivi ų sta ž u o č i ų p r o j e k ta i

P l a c e m e n t s o f p eopl e u n d e r g oi n g i n i t i a l vo c at io n a l t r a i n i n g

Nacionalinė virtuvė – kulinarinio turizmo dalis

National cuisine – art of culinary tourism

Projekto dalyvė Natalija Venediktova:

Nacionalinė virtuvė – kulinarinio turizmo dalis LT/05/PL/1/0941

„Po stažuotės supratau, kad

Projekto rengėjas

studijuojama specialybė man patinka, pradėjau labiau ja domėtis.“

Utenos regioninis profesinio mokymo centras Aukštaičių g. 5, LT-28217 Utena Projekto kontaktinis asmuo Nijolė Gailešienė Tel. (8 ~ 389) 69 444 El. paštas nijole.projektai@utenosrpmc.lt Dotacija eurais 25 535

P a t a r i m a i k i t i e m s d a l y vi a m s

„Jei yra galimybė ir noras – dalyvaukite stažuotėje. Tikrai nepasigailėsite. Prieš važiuodami į kitą šalį, pasidomėkite, koks ten oras, nes

Dalyvių skaičius 24 Partneriai Anykščių technologijos mokykla Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centras VšĮ Alantos technologijos mokykla UAB „Abuva“ UAB „Utenos mėsa“ Utenos apskrities viršininko administracija Daugavpils tirdzniecibas skola, Latvija Luster vidaregaande skule, Norvegija

nebūtina prisikrauti daug rūbų.“

Įgyvendindami projektą, 24 Utenos apskrities profesinių nokyklų moksleiviai, būsimieji maisto ruošimo specialistai bei viešbučių ir turizmo kompleksų darbuotojai, vyko į stažuotes Latvijoje ir Norvegijoje, kur tobulino profesines žinias ir darbo įgūdžius Europos kulinarinio paveldo įmonėse. Projekto dalyviai gilino praktinius įgūdžius dirbdami su naujausia virtuvės ir baro įranga, naujausiomis viešbučių priežiūros priemonėmis bei prietaisais, mokėsi gaminti nacionalinius latvių ir norvegų patieka-

Project participant Natalija Venediktova:

“After the placement I understood that I like the speciality I am studying and became more interested in it.”

lus, susipažino su Latvijos ir Norvegijos maisto ruošimo, serviravimo papročiais bei tradicijomis, patobulino užsienio kalbų žinias. Projekto iniciatoriai džiaugiasi užsimezgusiais stipriais bendradarbiavimo ryšiais su užsienio partneriais: dalinamasi patirtimi, inicijuo-

A d vi c e t o o t h e r p a r t i c ip a n t s

jami nauji bendri projektai.

“If you have the opportunity and willin-

Vertintojai teigia, kad šis projektas vertas būti apdovanotas kaip koky-

gness, take part in the placement. You

biškas, nes projekte sėkmingai įgyvendinti visi iškelti tikslai. Stažuotė prisidėjo prie dalyvių socializacijos gebėjimų sustiprinimo ir konkurencingumo darbo rinkoje didinimo, ypač atsižvelgiant į tai, kad nemaža dalis stažuotojų buvo iš kaimiškų vietovių ir socialiai remtinų šeimų. Jie įgijo profesinių įgūdžių tarptautinėje aplinkoje, įgijo gyvenimo ir darbo komandoje gebėjimų, sustiprino tarpkultūrinę kompetenciją.

won’t be sorry. Before going to another country, find out what the weather is like there, as it is not necessary to bring a lot

National cuisine – art of culinary tourism LT/05/PL/1/0941

During the project implementation 24 students of Utena County voca-

Contractor Utena Regional Vocational Training Centre Aukštaičių str. 5, LT-28217 Utena, Lithuania

complex workers were placed in Latvia and Norway where they improved

Project contact person Nijolė Gailešienė Tel. +370 389 69444 E-mail nijole.projektai@utenosrpmc.lt

culinary heritage. The project participants advanced their practical skills while working with the newest kitchen and bar equipment, modern hotel maintenance means and devices, learned how to cook Latvian and Norwegian dishes, became familiarised with food preparation and serving customs and traditions of Latvia and Norway, and improved their foreign language skills.

Number of participants 24

were established with their overseas partners: they shared experiences

Partners Anyksciai Vocational School of Technology, Lithuania Visaginas Technology and Business Vocational Education and Training Centre, Lithuania Public Institution Alanta Vocational School of Technology and Business, Lithuania UAB “Abuva”, Lithuania UAB “Utenos mėsa”, Lithuania Utena County Governor’s Administration, Lithuania Daugavpils tirdzniecibas skola, Latvia Luster vidaregaande skule, Norway

The project initiators are happy about the strong relationships that and new common projects were initiated. The assessors claim that this project is worthy to be awarded as a good quality project since all goals raised in the project were implemented. The placement contributed to the strengthening of the participants’ socialisation capabilities and enhancement of their competitiveness on the labour market, in particular considering the fact that quite a few of the trainees came from rural locations and socially supported families. They acquired vocational skills in an international environment, mastered life and teamwork skills, and strengthened inter-cultural competence.

Rita Kaminskaitė

10

their vocational knowledge and work skills at enterprises of European

Grant in Euros 25 535

of clothes.”

Rita Kaminskaitė

tional schools, future food preparation specialists and hotel and tourism

11


P i r m i n io p r o f es i n io lyg m e n s m o ks l e ivi ų sta ž u o č i ų p r o j e k ta i

P l a c e m e n t s o f p eopl e u n d e r g oi n g i n i t i a l vo c at io n a l t r a i n i n g

Kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų moksleivių praktika

Work placement of deaf and hearing impaired pupils in German enterprises

Projekto dalyvis Andrej Kirilov:

„Darbe labai daug bendravau su kolektyvu ir neprigirdinčiais žmonėmis ir

Kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų moksleivių praktika Vokietijos įmonėse LT/05/PL/1/0897 Projekto rengėjas UAB „Salo Baltic International“ Rinktinės g. 55, LT-09207 Vilnius

labai gerai juos suprasdavau. Išmokau

Projekto kontaktinis asmuo Tel. (8 ~ 5) 261 0785 El. paštas ingasukaitiene@salo-baltic.lt

dirbti su naujomis technologijomis.“

Dotacija eurais 58 288 Dalyvių skaičius 12

P a t a r i m a i k i t i e m s d a l y vi a m s

„Patariu klausyti ir labiau įsiklausyti į mokytojų duodamus patarimus.

Partneriai Vilniaus kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų reabilitacinis profesinio mokymo centras Lietuvos reabilitacinis profesinio rengimo centras Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmai Salo+Partner Berufliche Bildung GmbH, Vokietija

12 klausos negalią turinčių jaunuolių 15 savaičių stažavosi įvairiose Vokietijos įmonėse, kuriose gilino profesines žinias ir praktinius įgūdžius. Staliaus ir apdailininko profesijas siekiantys įgyti moksleiviai turėjo progą padirbėti naujais įrengimais ir medžiagomis, pasimokyti naujos gamybos kultūros. Dvi viešbučio darbuotojo specialybės moksleivės naujų darbo metodų sėmėsi atlikdamos praktiką moderniuose Vokietijos viešbučiuose. Stažuotės metu dalyviai susipažino su užsienio šalies kultūra, išmoko geriau bendrauti, ėmė labiau pasitikėti savimi ir savo profesiniais gebėjimais, sustiprėjo dalyvių motyvacija aktyviai

prekybos, pramonės ir amatų rūmai. Tarptautinė darbo patirtis padėjo

people and understood them very well. I learned to work with new technologies.” A d vi c e t o o t h e r p a r t i c ip a n t s

visiems dalyviams sėkmingai įsidarbinti Lietuvoje. Didžiausias projekto privalumas – suteikta apčiuopiama nauda stažuotės dalyviams, nes jie turėjo galimybę atlikti profesinę praktiką moderniose įmonėse. Stažuotė buvo vertinga socialinės integracijos

papildomą parengimą dalyviams – paruošti vaizdo siužetą kaip jų prisistatymą darbdaviui.

Loreta Simanynaitė

staff members and hearing impaired

Užsienyje atliktą praktiką palankiai įvertino Vilniaus bei Šiaulių

izoliacijoje. Pagirtina vykdančiosios organizacijos iniciatyva suteikti

kalbų.“

“I communicated a lot at work with the

ieškotis darbo bei integruotis į visuomenę.

patirtis moksleiviams, kurių negalia dažnai verčia juos likti socialinėje

Dalyvaukite projektuose ir mokykitės

Project participant Andrej Kirilov:

“I would recommend listening to and following the advice given by the

Work placement of deaf and hearing impaired pupils in German enterprises LT/05/PL/1/0897 Contractor UAB “Salo Baltic International” Rinktinės str. 55, LT-09207 Vilnius, Lithuania Project contact person Inga Šukaitienė Tel. +370 5 2610785 E-mail ingasukaitiene@salo-baltic.lt

in different German enterprises where they advanced their vocational knowledge and practical skills. Students seeking to become professional joiners and carpenters were provided with an opportunity to work with modern equipment and materials and to learn the new production culture. Two students of the hotel management speciality studied new work methods by undergoing a work placement in modern hotels in Germany. During the placement the trainees became familiarised with the overseas culture, learned

Grant in Euros 58 288

to communicate better, and boosted their self-confidence and trust in

Number of participants 12

integrated into society was enhanced.

Partners Vilnius Vocational Rehabilitation Centre for the Deaf and the Aurally Impaired, Lithuania Lithuanian Centre of Vocational Rehabilitation, Lithuania Vilnius Chamber of Commerce, Industry and Crafts, Lithuania Salo+Partner Berufliche Bildung GmbH, Germany

Šiauliai Chamber of Commerce, Industry and Crafts. International experi-

vocational skills. Their motivation to actively seek work and become The overseas placement was favourably assessed by Vilnius and ence helped all participates to successfully obtain a job in Lithuania. The greatest advantage of the project is tangible benefits provided to the placement participants since they were offered an opportunity to undergo vocational placement in modern companies. The placement

teachers more attentively, participating

was a valuable social integration experience for students whose disability frequently makes them stay in social isolation. An initiative of the

in the project and learning foreign

implementing organisation to provide the participants with additional

languages.”

commendable.

preparation – a video as their introduction to the employer is particularly

Loreta Simanynaitė

12

Twelve hearing impaired young people went for a 15 week placement

13


S t u d e n t ų sta ž u o č i ų p r o j e k ta i

Placements of students

Praktinių įgūdžių tobulinimas želdynų restruktūrizavime

Improvement of practical skills in landscaping

Projekto dalyvė Lina Remezaitė:

Praktinių įgūdžių tobulinimas želdynų restruktūrizavime LT/05/PL/2/0927

„Grįžusi labiau domiuosi savo profesija.

Projekto rengėjas Žemaitijos kolegija L. Ivinskio g. 5, LT-90311 Rietavas

Įgijau žinių ir daug patirties ir man labai malonu savo patirtimi pasidalinti su kitais žmonėmis.“

Projekto kontaktinis asmuo Daiva Jackūnienė Tel. (8 ~ 448) 68 471 El. paštas zemko@zemko.lt Dotacija eurais 35 445 Dalyvių skaičius 12

P a t a r i m a i k i t i e m s d a l y vi a m s

„Imkite viską, ką duoda ši stažuotė, naudokitės proga pamatyti viską toje šalyje, į kurią vykstate.“

Partneriai Kauno kolegija Vilniaus kolegija Klaipėdos verslo ir technologijų kolegija AC Tradustores, Ispanija Academia Cordoba, Ispanija Sistema Turismo, Italija Futurum, Lenkija

Projekto iniciatorius Žemaitijos kolegija į 14 savaičių stažuotes užsie-

Improvement of practical skills in landscaping LT/05/PL/2/0927

“Since coming back I am more interested

Contractor Žemaitijos College L. Ivinskio str. 5, LT-90311 Rietavas, Lithuania

nio įmonėse siuntė 12 Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų. Projektu siekta tobulinti želdinių ir jų dizaino studijų programos studentų praktinius įgūdžius želdynų projektavime, jų įrengimo ir priežiūros organizavime. Projekto dalyviai turėjo puikias galimybes susipažinti su Ispanijos, Lenkijos, Italijos želdynų ir jų kūrimo ypatumais, įgyti praktinio darbo įgūdžių realioje želdynų kūrimo aplinkoje. Būsimieji želdinių ir jų dizaino specialistai Italijoje darbavosi moderniose augalų dauginimo laboratorijose, Ispanijoje restauravo Martos mietelio senuosius rūmus

in my vocation. I acquired knowledge and am very pleased to share my experience with other people.”

ir jų sodus, Lenkijos Wroclavo miesto botanikos sode susipažino su vaikų aikštelės apželdinimo projektą.

A d vi c e t o o t h e r p a r t i c ip a n t s

Dalyvių stažuotės metu rengtus projektus ir sukauptą informaciją, išleistą mokslinės-praktinės studentų konferencijos „Bendruomenių želdinių ir sodybų teritorijų tvarkymo ir planavimo darbai“ medžiagą dėstytojai naudoja paskaitų metu. Vertintojų nuomone, projektas įgyvendintas kokybiškai dėl efektyvaus rezultatų sklaidos. Dalyviai įgijo vertingų profesinių įgūdžių (pvz., stogų apželdinimo technologijos, miesto želdynų teritorijų ir parkų

Project contact person Daiva Jackūnienė Tel. +370 448 68471 E-mail zemko@zemko.lt Grant in Euros 35 445 Number of participants 12

augalų įvairove bei jų priežiūra, parengė miesto savivaldybei detalų

administravimo, tinkamos nuolatinės projekto eigos priežiūros, plačios

Indrė Budrytė

Project participant Lina Remezaitė:

“Take everything that the placement offers to you; use the opportunity to see everything in the country you are

Partners Kaunas College, Lithuania Vilnius College, Lithuania Klaipeda Business and Technology College, Lithuania AC Tradustores, Spain Academia Cordoba, Spain Sistema Turismo, Italy Futurum, Poland

nian higher school for a 14 week placement in overseas companies. The project was aimed at improving the practical skills of students attending the planting and landscaping program in landscape design, organisation of landscape installation, and maintenance. The project participants had excellent opportunities to become familiarized with plantings and landscape design in Spain, Poland and Italy and acquire practical work skills in the landscape design environment. Future planting and landscape design specialists worked in modern plant multiplication laboratories in Italy, restored an old mansion and its gardens in the town of Marta, became familiarised with a variety of plants and their maintenance in the Botanical Gardens of Wroclaw in Poland, and prepared a detailed landscape design on the planting of the children’s playground for the city municipality. Projects prepared by the participants during the placement, information accumulated, and published materials of the scientific-practical student conference “Territory arrangement and landscaping works in community plantings and homesteads” are used by the lecturers during the classes. In the assessor’s opinion the project was implemented in good qual-

visiting.”

ity because of efficient administration, proper supervision of the project course, and broad dissemination of the results. The participants acquired

priežiūros), kurie yra pakankamai nauji Lietuvos želdynų priežiūros praktikoje, sukaupta kitų šalių unikali sektorinė patirtis.

The project initiator Žemaitijos College sent 12 students of the Lithua-

Indrė Budrytė

valuable vocational skills (e.g. in roof planting technology, maintenance of urban planting territories and parks) that are quite new in the Lithuanian maintenance practice of plantings, and unique sectoral experience of other countries was accumulated.

14

15


S t u d e n t ų sta ž u o č i ų p r o j e k ta i

Placements of students

Tarptautinė praktika audiovizualiniame sektoriuje

International practice in the audiovisual sector

Projekto dalyvis Dovydas Petravičius:

Tarptautinė praktika audiovizualiniame sektoriuje LT/05/PL/2/0964

„Šie keli mėnesiai, situacijų, įvykių

Projekto rengėjas Lietuvos muzikos ir teatro akademija Gedimino pr. 42, LT-01110 Vilnius

gausumu prilygstantys vieneriems metams, prabėgo greitai, tačiau tai buvo

Projekto kontaktinis asmuo Greta Zabukaitė Tel. (8 ~ 5) 212 4560 El. paštas Studija@lmta.lt

nepakartojamas laikas, kai pažinau

Dotacija eurais 34 537

Ispanijos audiovizualinį sektorių ir pačią

Dalyvių skaičius 11

Ispaniją.“ P a t a r i m a i k i t i e m s d a l y vi a m s

„Pasisemkite visko, ką siūlo buvimas svečioje šalyje. Išnaudokite kiekvieną

Partneriai Vilniaus dailės akademija VšĮ Valstybės institucijų kalbų centras Kino centras „Skalvija“ North American Pictures, Čekija Canal Camp, Ispanija Canal Reus TV, Ispanija Eleven dreams BCN, Ispanija Factotum Barcelona S.L., Ispanija Festival REC, Ispanija Tarraco Visió, SL Regional Television, Ispanija

Projektu siekta audiovizualinio sektoriaus studentams suteikti galimybę

International practice in the audiovisual sector LT/05/PL/2/0964

The project was aimed at providing students of the audiovisual sector

“By the plenitude of events and situations

Contractor Lithuanian Academy of Music and Theatre Gedimino av. 42, LT-01110 Vilnius, Lithuania

nologies used in contemporary production of audio-visual projects. Dur-

Project contact person Greta Zabukaitė Tel. +370 5 2124560 E-mail Studija@lmta.lt

and advertisement agencies of Spain and Check Republic.

susipažinti su naujosiomis technologijomis, naudojamomis šiuolaikinėje audiovizualinių projektų gamyboje. Jo metu 11 Lietuvos muzikos ir teatro bei Vilniaus dailės akademijų studentų pasisemti patirties vyko į Ispanijos ir Čekijos kino ir televizijos studijas bei reklamos agentūras. Dalyviai susipažino su kino, televizijos, reklamos agentūrų infrastruktūra, darbo organizavimo metodais, išmoko dirbti su šiuolaikinėmis filmavimo, garso formavimo, montažo technologijomis, susipažino su audiovizualinių projektų biudžetų parengimo ypatumais, gamybinių santykių specifika, užmezgė profesinių ryšių. Stažuočių Čekijoje metu sukurti kino filmai – dienoraščiai pristatyti visuomenei „Skalvijos“ kino centre, surengta projekto dalyvių fotografijų paroda Ispanijos Karalystės ambasadoje Vilniuje, stažuotės rezultatai pristatyti surengus Ispanijos festivalio „REC“ pristatymą Vilniuje.

these several months may be equated to a whole year. They passed quickly, yet we had an unforgettable time when

Grant in Euros 34 537

I familiarized myself with the Spanish

Number of participants 11

audiovisual sector and Spain itself.”

Geriausią įspūdį palieka individualūs stažuotės dalyvių pasiekimai. Stažuotės programos aprašymas liudija aktyvią praktiką, studentams pavyko užmegzti asmeninių ryšių su Ispanijos ir Čekijos kino, televizijos, kultūros vadybos specialistais, dalyvaujama keliuose projektuose, kurie pratęsia šį projektą. Be to, stažuotės dalyvių ataskaitos ir vaizdo filmai bei nuotraukos taip pat liudija kūrybišką ir kartu praktišką požiūrį į stažuotę. Stažuotės dalyviams tai buvo svarbus etapas jų profesinėje karjeroje. Dar vienas projekto privalumas – plati ir tinkamai parinkta projekto rezultatų sklaida.

dieną kitai kultūrai ir žmonėms pažinti.“

Project participant Dovydas Petravičius:

A d vi c e t o o t h e r p a r t i c ip a n t s

“Assimilate everything you are offered in a host country. Use every day to get to

Partners Vilnius Academy of Fine Arts, Lithuania Public Service Language Centre, Lithuania “Skalvija” movie theatre, Lithuania North American Pictures, Czech Republic Canal Camp, Spain Canal Reus TV, Spain Eleven dreams BCN, Spain Factotum Barcelona S.L., Spain Festival REC, Spain Tarraco Visió, SL Regional Television, Spain

with an opportunity to become familiarized with the state of the art teching the placement 11 students of the Lithuanian Academy of Music and Vilnius Academy of Fine Arts went to the movie and television studios The participants acquainted with the infrastructure of movie theatres, advertisement agencies, and work organisation methods, mastered the skills of contemporary shooting, montage technologies, familiarized with peculiarities for preparing the budgets of audiovisual projects, specificity of production relations, established professional contacts. Movies – diaries created during placements in the Check Republic were introduced to the public in the “Skalvija” movie theatre, and a photograph exhibition of the project participants was arranged in the Embassy of Spanish Kingdom in Vilnius, whereas results of the placement were delivered during the presentation of the Spanish festival “REC” in Vilnius. The best impression is left by individual achievements of the placement participants. Description of the placement program witnesses an active practice. The students succeeded in establishing personal contacts with the Spanish and Check specialists engaged in the movie, television, culture management fields, and they participate in several projects where they continue this project. Besides, reports of the placement

know the culture and the people.”

participants and video films and photographs also bespeak of a creative and at the same time pragmatic attitude towards the placement. For the

Giedrė Simanauskaitė

placement participants it was a very important stage in their vocational

Giedrė Simanauskaitė

career. Another advantage of the project is a broad and properly selected dissemination of the project results.

16

17


A b s olv e n t ų i r j au n ų da r b u oto j ų sta ž u o č i ų p r o j e k ta i

P l a c e m e n t s o f yo u n g wo r k e r s a n d r ec e n t g r a d u at e s

Tarptautinių apskaitos standartų taikymo praktika jauniems finansistams

Practice in the application of international accounting standards for the young financiers

Projekto dalyvis Aleksandras Bučys:

„Manau, tokių projektų reikia jaunimui kuo daugiau, nes tai geras įnašas į mūsų visų ateitį, juolab, kad visi keliai jau atviri ir tereikia norėti mokytis, ir sugebėti įsisavinti tokių projektų naudą.“ P a t a r i m a i k i t i e m s d a l y vi a m s

„Visiems jauniems specialistams patariu važiuoti ir nebijoti! Pradžia visada sunki, tačiau patirtis ir įspūdžiai lieka visam gyvenimui.“

Tarptautinių apskaitos standartų taikymo praktika jauniems finansistams LT/05/PL/3/0895

Siekdami kelti kvalifikaciją finansų srityje, įgyti patirties, tvarkant

Projekto rengėjas VšĮ Kolpingo kolegija Raguvos g. 7, LT-44275, Kaunas

jaunų darbuotojų.

Projekto kontaktinis asmuo Elena Mickūnaitė Tel. (8 ~ 37) 22 0030 El. paštas info@kolping.lt

finansų apskaitą pagal Tarptautinius Apskaitos standartus (TAS), į stažuotes užsienyje vyko 11 kolegijų finansų srities absolventų bei įmonių Dalyviai turėjo galimybę susipažinti su kitų Europos šalių finansine apskaita, įmonių administravimui naudojamomis informacinėmis sistemomis, įgijo Tarptautinių apskaitos standartų (TAS) taikymo praktinių įgūdžių, pagilino profesinės užsienio kalbos žinias. Grįžę stažuotės dalyviai pritaikė naujas žinias savo įmonių veikloje. Projekto rezultatų

Dotacija eurais 22 970

pagrindu parengta medžiaga kolegijose naudojama finansų apskaitos

Dalyvių skaičius 11

standartais ir jų taikymo praktika užsienio šalyse.

Partneriai Marijampolės kolegija Utenos kolegija Žemaitijos kolegija V. Luotės firma „NAUJINTA“ UAB „Juodasis gintaras“ UAB „Kvistija“ Kauno pramonės, prekybos ir amatų rūmai Gesellschaft für Europabildung e.V., Vokietija HERMES SoftLab, Slovėnija Dundee College, Didžioji Britanija Lancaster & Morecambe College, Didžioji Britanija Miller Insurance Services LTD, Didžioji Britanija

Projekto privalumas – lygiavertė rezultatų nauda dalyviams ir projekte

paskaitų metu, supažindinant studentus su Tarptautiniais apskaitos

Project participant Aleksandras Bučys:

“I think that the youth needs more such projects since this is a good input into

tinėje aplinkoje, kurie jiems suteikė daugiau pasitikėjimo ir savarankiškumo. Verslo įmonės pasirengė Tarptautinių apskaitos standartų įvedimui, kolegijos gavo vertingos medžiagos finansų apskaitos paskaitoms. Projektas prisidėjo prie sėkmingo aukštųjų mokyklų ir verslo sektoriaus bei Lietuvos ir ES šalių įmonių ir organizacijų bendradarbiavimo.

Contractor Kolping College Raguvos str. 7, LT-44275 Kaunas, Lithuania

counting Standards (IAC), 11 college graduates majoring in finance and young company employees went for a placement overseas. The participants had an opportunity to become familiarized with financial accounting of other European countries, information systems

need a wish to study and be able to

Grant in Euros 22 970

applied their knowledge in the activities of their companies. The materials

assimilate the benefit of such projects.”

Number of participants 11

the lectures on financial accounting when familiarizing the students with

Partners Marijampolė College, Lithuania Utena College, Lithuania Žemaitijos College, Lithuania V. Luotė’s firm “NAUJINTA”, Lithuania UAB “Juodasis gintaras”, Lithuania UAB “Kvistija”, Lithuania Kaunas Chamber of Industry, Commerce and Crafts, Lithuania Gesellschaft für Europabildung e.V., Germany HERMES SoftLab, Slovenia Dundee College, Great Britain Lancaster & Morecambe College, Great Britain Miller Insurance Services LTD, Great Britain

overseas.

A d vi c e t o o t h e r p a r t i c ip a n t s

“I would recommend that all young specialists left the country and were not afraid! The beginning is always difficult, yet experience and impressions stay for

Natalija Miller 18

how to handle financial accounting according to the International Ac-

all roads are already open and you only

the future of all of us, all the more that

the whole life.”

Natalija Miller

Seeking to advance qualification in the financial field, gain experience

Project contact person Elena Mickūnaitė Tel. +370 37 220030 E-mail info@kolping.lt

dalyvavusioms organizacijoms. Stažuotojai iš regioninių kolegijų įgijo profesinių Tarptautinių apskaitos standartų taikymo įgūdžių tarptau-

Practice in the application of international accounting standards for the young financiers LT/05/PL/3/0895

19

used by the company administration, acquired practical skills in applying the International Accounting Standards, and extended their knowledge in foreign vocational phraseology. Upon return the placement participants prepared on the basis of the project results were used in colleges during the International Accounting Standards and practice of their application

An advantage of the project is equal benefit to the participants and organisations involved in the project. Trainees from the regional colleges acquired skills in applying the international accounting standards in an international environment what boosted their self-confidence and independence. Business companies got prepared for the introduction of the international accounting standards, and colleges received valuable materials for lectures on financial accounting. The project contributed to successful cooperation between the higher schools and the business sector, and Lithuanian and EU enterprises and organizations.


D ė s ty t o j ų , m o kym o s p ec i a li st ų , į m o n i ų p e r s o n a lo va d ov ų m a i n ų p r o j e k ta i

Inovatyvi ir pažangi siuvėjo profesinė patirtis užsienio šalių profesinio rengimo įstaigose ir siuvimo pramonės verslo įmonėse Projekto dalyvė Violeta Lukauskeinė:

„Mano moksleiviai noriai klausėsi pasakojimų, kaip vyksta pamokos Turkijoje. Visi kartu mokėmės siuvinėti erdviniu būdu.“ P a t a r i m a i k i t i e m s d a l y vi a m s

Inovatyvi ir pažangi siuvėjo profesinė patirtis užsienio šalių profesinio rengimo įstaigose ir siuvimo pramonės verslo įmonėse LT/05/EX/1/0848 Projekto rengėjas Kėdainių profesinio rengimo centras Šėtos g. 105, LT- 58117 Kėdainiai Projekto kontaktinis asmuo Vilija Bakutytė Tel. (8 ~ 347) 33 157 El. paštas vilij@takas.lt

mis ir jų taikymu profesiniame mokyme. Projektu siekta įdiegti siuvėjo profesijoje veiksmingesnę mokymo formą, kuri efektyviau tenkintų šio sektoriaus darbdavių poreikius parengti aukštos kvalifikacijos darbininką. Vizito į Turkijos mokymo bei siuvimo įmones metu dalyviai susipažino su šios šalies siuvėjų profesinio rengimo ir praktinio mokymo organizavimu įmonėse, taikomais mokymo metodais ir metodine medžiaga.

Dalyvių skaičius 6

siuvimo ir apdailos procesą, audinių marginimo techniką ir kt. Įgytą

į kurią važiuojate, kalbos pradmenų,

Kėdainių profesinio rengimo centras UAB „Texdan“ UAB „Naujasis kaspinas“

Saulutė Misevičienė

susipažinti su Turkijos siuvimo sektoriaus naujausiomis technologijo-

Dalyviai įsisavino siuvinėjimo techniką, dirbant universaliomis siuvimo

Partneriai Dieveniškių žemės ūkio mokykla

UAB „Jugunda“ Kocasinan Kiz Meslek Lisesi, Turkija Gurkar trkstil konfeksiyon urunleri san.vetic.a.s, Turkija Ketencioglu tekstil Vegiam san.ve tic.a.s, Turkija

Innovative and progressive vocational experience of the sewer in the overseas vocational training institutions and sewing industry companies Project participant Violeta Lukauskienė:

bei siuvimo pramonės įmonių darbuotojai, turėjo galimybę tiesiogiai

Dotacija eurais 4 537

„Labai svarbu įgyti tos šalies,

pasidomėti šalies kultūra ir papročiais.“

6 projekto dalyviai, Kėdainių regiono siuvimo profesijos mokytojos

E xc h a n g e s o f h u m a n r e s o u r c e s m a n a g e r s , vo c at io n a l t r a i n i n g p r o g r a m m e pl a n n e r s a n d m a n a g e r s , t r a i n e r s a n d o cc u pat io n a l g u i d a n c e s p ec i a li s t s

“My students willingly listened to the stories how classes are conducted in Turkey. All of us were learning together how to embroider in the spatial way.”

čiai ir poreikiai, nauda visoms šalims konkreti ir vertinga. Projektas paskatino parengti metodinę medžiagą įvairiomis siuvimo temomis. Ši medžiaga naudojama siuvėjo profesijos mokymo procese, papildomo ugdymo užsiėmimų metu. Projektas sudarė sąlygas profesinio mokymo ir verslo organizacijų bendradarbiavimui.

Project contact person Vilija Bakutytė Tel. +370 347 33157 E-mail vilij@takas.lt

A d vi c e t o o t h e r p a r t i c ip a n t s

Number of participants 6

“It is very important to acquire

Partners Dieveniskes Agriculture School, Lithuania

experience of a country where you are

Kėdainiai Vocational Training Centre, Lithuania UAB “Texan”, Lithuania UAB “Naujasis kaspinas”, Lithuania

patirtį apibendrino rengdami naują metodinę medžiagą.

aspektais. Jo metu visiškai įgyvendinti dalyvių bei organizacijų lūkes-

Contractor Kėdainiai Vocational Training Centre Šėtos str. 105, LT- 58117 Kėdainiai, Lithuania

Grant in Euros 4 537

mašinomis, drabužių mazgų naujas technologijas, džinsinių gaminių

Vertintojai teigia, kad projektas gali būti laikomas pavyzdiniu visais

Innovative and progressive vocational experience of the sewer in the overseas vocational training institutions and sewing industry companies LT/05/EX/1/0848

going, learn the basic language skills, become interested in the country’s

UAB “Jugunda”, Lithuania Kocasinan Kiz Meslek Lisesi, Turkey Gurkar trkstil konfeksiyon urunleri san.vetic.a.s, Turkey Ketencioglu tekstil Vegiam san.ve tic.a.s, Turkey

Six project participants, Kėdainiai Region teachers of the sewing occupation and sewing industry employees were provided with an opportunity to directly familiarize themselves with the newest technologies used in the Turkish sewing sector and their application in the vocational training. The project was aimed at introducing a more efficient training program for the sewer that would meet the demands of the employers of this sector to prepare high qualification sewing industry workers more effectively. During the visit to the Turkish training and sewing companies, the participants got familiarized with the organisation of vocational training for sewers and organization of practical work in the companies of that country, applicable teaching methods and methodological materials. The participants mastered an embroidery technology working with the universal sewing machines, new technologies of cloth knots, sewing and trimming technology of denim articles, fabric colouration technology, etc. The experience gained was generalised by preparing a new methodological material. The assessors claim that the project may be considered exemplary in all respects. During it expectations and needs of the participants and organisations were completely implemented, and the benefit to all parties is specific and valuable. The project motivated to prepare methodological materials on different sewing subjects. This material is used in the

culture and customs.”

teaching process for the sewer’s occupation, during additional training classes. The project established conditions for cooperation between

Saulutė Misevičienė

20

vocational training and business organisations.

21


D ė s ty t o j ų , m o kym o s p ec i a li st ų , į m o n i ų p e r s o n a lo va d ov ų m a i n ų p r o j e k ta i

Lietuvos muzikinių teatrų techninių bei administracinių/vadybinių mokymo specialistų patirties mainų su Europos muzikiniais teatrais bei festivaliais projektas Projekto dalyvė Lina Stankevičiūtė:

„Mainų vizitas užsienyje praplėtė mano supratimą apie mokymosi ir nuolatinio tobulėjimo profesinėje veikloje svarbą, paskatino ieškoti modernesnių savo profesinės veiklos metodų.“ P a t a r i m a i k i t i e m s d a l y vi a m s

„Naudokitės viskuo, ką pasiūlo priimančioji organizacija, įveikite kalbos barjerą ir visko klauskite, klauskite.“ Vaiva Grinienė

Lietuvos muzikinių teatrų techninių bei administracinių/ vadybinių mokymo specialistų patirties mainų su Europos muzikiniais teatrais bei festivaliais projektas LT/05/EX/1/0873 Projekto rengėjas Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras A. Vienuolio g. 1, LT-01104 Vilnius Projekto kontaktinis asmuo Neringa Šakinienė Tel. (8 ~ 5) 261 9538 El. paštas n.sakiniene@opera.lt Dotacija eurais 35 426 Dalyvių skaičius 29 Partneriai Kauno valstybinis muzikinis teatras Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras Bregenzer Festspiele GmbH, Austrija Opernhaus Graz Gmbh, Austrija Volksoper Wien, Austrija Théâtre Royal de La Monnaie, Belgija COM-PARS Ltd., Čekija Narodni divadlo, Čekija Badisches Staatstheater Karlsruhe, Vokietija Deutsche Oper am Rhein, Vokietija Komische Oper Berlin, Vokietija Oper Frankfurt, Vokietija Gran Teatre del Liceu, Ispanija Opera Ireland, Airija Latvijas Nacionala Opera, Latvija Den Norske Opera, Norvegija Artsworld Presentations Ltd, Didžioji Britanija Royal Opera House, Didžioji Britanija Welsh National Opera, Didžioji Britanija

22

Projektas suvienijo trijų didžiausių Lietuvos miestų muzikinių teatrų

E xc h a n g e s o f h u m a n r e s o u r c e s m a n a g e r s , vo c at io n a l t r a i n i n g p r o g r a m m e pl a n n e r s a n d m a n a g e r s , t r a i n e r s a n d o cc u pat io n a l g u i d a n c e s p ec i a li s t s

Project for exchange in experience of the technical and administrative/ management teaching specialists of the Lithuanian music theatres with the European music theatres and festivals Project participant Lina Stankevičiūtė:

specialistus, siekiančius kelti savo kvalifikaciją stažuojantis Europos teatruose. Projektu siekta užsienyje įgyta patirtimi dalintis su kitais teatrų specialistais, naujomis idėjomis papildyti dabartinį Lietuvos mokymo institucijose taikomą teatrų darbuotojų rengimo modelį bei inicijuoti naujų mokymo programų kūrimą. Dalyviai – muzikinių teatrų administracijos darbuotojai, techninių tarnybų specialistai bei meninių kolektyvų darbuotojai – vizitų metu ne tik įgijo daugiau profesinių žinių, patirties ir praktikos, parsivežė naudingos medžiagos, bet ir pasitikėjimo savo jėgomis, patobulino užsienio kalbos įgūdžius. Įgytą patirtį dalyviai taiko savo kasdieniame darbe, organizacijų struktūrų ir darbo tvarkos tobulinime, papildė savo mokymo programas/paskaitas, kurias dėsto studentams aukštosiose mokyklose. Projekto metu užmegzti glaudūs bendradarbiavimo ryšiai

“An exchange visit overseas expanded my understanding of the importance of training and continual advancement of skills in the vocational activity, encouraged to look for more modern methods of my vocational activity.”

su užsienio šalių teatrais, planuojami nauji bendri projektai. Vertintojai teigia, kad stipriosios projekto pusės siejamos su gera projekto vadyba, kurią galima laikyti pavyzdine. Projektas pasižymėjo dideliu partnerių (3 siunčiančiosios ir 17 priimančiųjų organizacijų – teatrų) ir dalyvių (29) skaičiumi, tad projekto vadybos grupei teko įdėti nemažai pastangų, kad projektas būtų sėkmingai įgyvendintas. Įgyvendinta plati ir efektyvi projekto rezultatų sklaida, apimanti tiek organizacijų, mokymo įstaigų, tiek nacionalinį lygmenį.

A d vi c e t o o t h e r p a r t i c ip a n t s

“Make use of everything that the host organisation offers to you, overcome the language barrier, and ask, ask about everything.” Vaiva Grinienė

Project for exchange in experience of the technical and administrative/management teaching specialists of the Lithuanian music theatres with the European music theatres and festivals LT/05/EX/1/0873 Contractor Lithuanian National Opera and Ballet Theatre A. Vienuolio str. 1, LT-01104 Vilnius, Lithuania

The project united the specialists of three music theatres of major Lithuanian cities seeking to advance their skills during placement in the European theatres. The project was aimed at sharing experiences gained overseas with the specialists of other theatres, supplementing the current model for preparing the theatre workers applicable in the Lithuanian teaching institutions and to initiate preparation of the new

Project contact person Neringa Šakinienė Tel. +370 5 2619538 E-mail n.sakiniene@opera.lt

teaching programs.

Grant in Euros 35 426

only acquired more profound vocational knowledge, skills and practice,

Number of participants 29

improved foreign language skills. The experience gained is applied by the

Partners Kaunas state music theatre, Lithuania Klaipėda state music theatre, Lithuania Bregenzer Festspiele GmbH, Austria Opernhaus Graz Gmbh, Austria Volksoper Wien, Austria Théâtre Royal de La Monnaie, Belgium COM-PARS Ltd., Czech Republic Narodni divadlo, Czech Republic Badisches Staatstheater Karlsruhe, Germany Deutsche Oper am Rhein, Germany Komische Oper Berlin, Germany Oper Frankfurt, Germany Gran Teatre del Liceu, Spain Opera Ireland, Ireland Latvias Nacionala Opera, Latvia Den Norske Opera, Norway Artsworld Presentations Ltd, Great Britain Royal Opera House, Great Britain Welsh National Opera, Great Britain

23

During the visits the participants - administration workers of music theatres, specialists of the technical services and artists collectives - not brought back useful materials, but also boosted confidence in their abilities, participants in their daily life, in the improvement of organization structure and work order. They supplemented their teaching programs/lectures which are delivered to the students of higher schools. Close cooperation contacts with overseas theatres were established, and new common projects are planned. The assessors claim that the strong points of the project are associated with the good project management which may be deemed exemplary. The project distinguished for a great number of partners (3 sending and 7 host organisations – theatres) and participants (29), therefore the project management group had to put a lot of efforts to implement the project successfully. A broad and efficient dissemination of the project results covering both the organisation, educational institution level and the national level was implemented.


D ė s ty t o j ų , m o kym o s p ec i a li st ų , į m o n i ų p e r s o n a lo va d ov ų m a i n ų p r o j e k ta i

Tarptautinių gabenimų (krovinių) vairuotojų mokymas ES šalyse ir mokymo programos rengimas Lietuvoje Projekto dalyvė Giedrė Šutinytė:

Tarptautinių gabenimų (krovinių) vairuotojų mokymas ES šalyse ir mokymo programos rengimas Lietuvoje

„Sukaupta nemažai medžiagos, kurią galima panaudoti rengiantis paskaitoms bei kuriant naują mokymo programą. Susipažinę su naujovėmis, mokymo procesą stengsimės daryti efektyvesnį ir modernesnį.“

LT/05/EX/1/0887 Projekto rengėjas VšĮ Šiaulių darbo rinkos mokymo centras Dvaro g. 144a, LT-76199 Šiauliai

„Kitiems dalyviams patarčiau ypač gerai

Dalyviai praktiškai susipažino su ES šalių direktyvomis vairuotojų ruošimo įstaigose, sužinojo apie skaitmeninių tachografų diegimą ES šalyse, pagilino žinias tarptautinių krovinių gabenimų vairuotojų mokymo srityje, išsiaiškino pavojingų krovinių vežimo keliais pagal ADR taisyklių taikymą ES šalyse. Naujas žinias dalyviai – vairuotojų

Tel. (8 ~ 41) 52 4721

ruošimo specialistai – pritaiko darbe, dalinasi su savo mokiniais. Api-

El. paštas mokymassdrmc@splius.lt

bendrinus vizito rezultatus, buvo sukurta nauja „Tarptautinių gabeni-

Dotacija eurais

mų (krovinių) vairuotojo“ mokymo programa.

16 700 Dalyvių skaičius

Partneriai Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos UAB „Šiaulių tiekimo bazė“ UAB Kauno Naujamiesčio darbo rinkos mokymo centras

įsigilinti į profesinius terminus užsienio kalba, kad būtų galima kuo geriau suprasti

VšĮ Šiaulių darbo rinkos mokymo centras

specifiką bei perduodamą informaciją.“

si šių šalių patirtimi, rengiant vairuotojus.

Eglė Lingaitienė

VšĮ Klaipėdos darbo rinkos mokymo centras

priimančiosios organizacijos veiklos

lankėsi Vokietijos, Danijos, Prancūzijos bei Latvijos įmonėse ir domėjo-

Projekto kontaktinis asmuo

22

P a t a r i m a i k i t i e m s d a l y vi a m s

22 vairuotojų profesijos mokymo specialistai iš 7 Lietuvos organizacijų

VšĮ Panevėžio darbo rinkos mokymo centras VšĮ Vilniaus Naujininkų darbo rinkos mokymo centras Gesellschaft für berufliche Bildung Kalka mbH & Co. KG, Vokietija EUC Sjaelland, Danija Groupe Promotrans, Prancūzija Biedriba Latvijas profesionālo autoskolu federacija, Latvija

Georgijus Šumskis

E xc h a n g e s o f h u m a n r e s o u r c e s m a n a g e r s , vo c at io n a l t r a i n i n g p r o g r a m m e pl a n n e r s a n d m a n a g e r s , t r a i n e r s a n d o cc u pat io n a l g u i d a n c e s p ec i a li s t s

Training of international freight drivers in the EU countries and elaboration of the teaching program Project participant Giedrė Šutinytė:

tarptautinių gabenimų vairuotojų mokymo srityje. Parengta nauja mokymo programa, kuri bus naudojama darbo rinkos mokymo centruose.

visited companies in Germany, Denmark, France and Latvia and were

“Quite a lot of materials were compiled which may be used for preparing for

Šiauliai Labour Market Training Centre

the lectures and developing a training program. Having familiarized ourselves

Contractor Dvaro str. 144a, LT-76199 Šiauliai, Lithuania

Grant in Euros

Number of participants 22

teaching program for an “international freight driver” was developed. In the assessors’ opining the main advantage of the project is that a comprehensive visit program was developed and the partners were reliable who met the goals raised in the project quite well. The results achieved fully satisfied the demands of participants. During the visits

obtain a good knowledge of professional

Lithuania

UAB Kaunas Naujamiestis Labour Market Training Centre, Klaipėda Labour Market Training Centre, Lithuania Panevėžys Labour Market Training Centre, Lithuania Šiauliai Labour Market Training Centre, Lithuania Vilnius Naujininkai Labour Market Training Centre, Lithuania Gesellschaft für berufliche Bildung Kalka mbH & Co. KG, Germany EUC Sjaelland, Denmark Groupe Promotrans, France Biedriba Latvias profesionālo autoskolu federacija, Latvia

Georgijus Šumskis 24

and share it with the students. After generalising the visit results a new

Lithuanian labour market training authority

“I would recommend that participants

could be assimilated as well as possible.”

ticipants – driver training specialists apply the new knowledge at work

Partners UAB “Šiaulių tiekimo bazė”, Lithuania

organisation and information conveyed

graphs in the EU countries, extended their knowledge in the field of for the carriage of hazardous goods according to ADR rules. The par-

Tel. +370 41 524721

teaching process more modern.”

that specificity of activities of the host

driver training institutions, learnt about the introduction of digital tachotraining international freight drivers, cleared out the application of rules

16 700

phraseology in a foreign language so

The participants got practical knowledge of the EU directives in the

Eglė Lingaitienė

with the novelties, we will try to make our

A d vi c e t o o t h e r p a r t i c ip a n t s

interested in the experience of these countries in the training of drivers.

Project contact person

E-mail mokymassdrmc@splius.lt

sami vizito programa ir patikimi partneriai, kurie gerai atitiko projekte Vizitų metu dalyviai susipažino su specifine, jiems rūpima informacija

Twenty-two driver training specialists from 7 Lithuanian organisations

elaboration of the teaching program LT/05/EX/1/0887

Vertintojų nuomone, pagrindinis projekto privalumas – parengta iškeltus tikslus. Pasiekti rezultatai visiškai tenkino dalyvių poreikius.

Training of international freight drivers in the EU countries and

25

the participants got familiarized with specific information in the field of teaching the international freight drivers they were interested in. A new teaching program was developed that will be used for teaching at the labour market centres.


E xc h a n g e s o f h u m a n r e s o u r c e s m a n a g e r s , vo c at io n a l t r a i n i n g p r o g r a m m e pl a n n e r s a n d m a n a g e r s , t r a i n e r s a n d o cc u pat io n a l g u i d a n c e s p ec i a li s t s

D ė s ty t o j ų , m o kym o s p ec i a li st ų , į m o n i ų p e r s o n a lo va d ov ų m a i n ų p r o j e k ta i

Neįgaliųjų profesinės reabilitacijos specialistų kvalifikacijos kėlimas, taikant novatoriškas veiklas Projekto dalyvė Asta Vaitkevičienė:

„Supratau, kad neįgaliųjų profesinis rengimas turi būti glaudžiai susijęs su darbo rinkos reikalavimais ir jokiu būdu tarp šių veiksnių negali būti didelio atotrūkio.“ P a t a r i m a i k i t i e m s d a l y vi a m s

„Nebijokite sunkumų kelionėje ir svečioje šalyje. Gauta asmeninė ir profesinė patirtis

Professional skill advancement in vocational rehabilitation of the disabled by applying innovative activities

Neįgaliųjų profesinės reabilitacijos specialistų kvalifikacijos kėlimas, taikant novatoriškas veiklas LT/05/EX/1/0883

Projekto iniciatorius Šiaulių universitetas į bendrą projektą subūrė 5

Projekto rengėjas Šiaulių universitetas Vilniaus g. 88, LT-76285 Šiauliai

Šio projekto metu dalyviai susipažino su profesinės reabilitacijos sis-

Projekto kontaktinis asmuo doc. dr. Ingrida Baranauskienė Tel. (8 ~ 41) 595800 El. paštas all@cr.su.lt

Lietuvos organizacijas ir į mainų vizitus užsienyje siuntė neįgaliųjų profesinės reabilitacijos srityje dirbančius šių organizacijų specialistus. temomis Didžiojoje Britanijoje, Danijoje ir Vokietijoje, ypatingą dėmesį skyrė profesinio konsultavimo ir paramos įsidarbinant klausimams. Parengta „Neįgaliųjų profesinės reabilitacijos specialistų kvalifikacijos kėlimo programa“, skirta specialistams, dirbantiems su neįgaliais asmenimis. Ji įgyvendinama Šiaulių universiteto tęstinių

Dotacija eurais 30 990

studijų institute. Pagal projekto veiklas sukurtas vaizdo filmas, skirtas

Dalyvių skaičius 21

Socialinės gerovės ir negalios studijų fakultete. Su projekto rezultatais

Partneriai Lietuvos moterų su negalia bendrija

galimybę susipažinti mokslinėje-praktinėje konferencijoje.

Šiaulių darbo birža Šiaulių neprigirdinčiųjų klubas „Auditus“ VšĮ Šiaulių ir Tauragės aklųjų ir silpnaregių taryba Stiftung Rehabilitationszentrum Türinger Wald, Vokietija Scuola Centrale Formazione – SCF, Italija Manchester Metropolitan University, Didžioji Britanija

Project participant Asta Vaitkevičienė:

socialiniams ir specialiesiems pedagogams rengti Šiaulių universiteto

“I understood that vocational and educational training of the disabled should be closely associated with the labour market demands and no way there could be a great gap between these factors.”

ir jų taikymo galimybėmis Lietuvos mokslininkai ir praktikai turėjo

Vertintojai pastebi, kad projekte aiškiai apibrėžtas, koncentruotas tikslas, gera, stipri, tikslinė partnerystė tiek tarp Lietuvos, tiek užsienio organizacijų. Projektas bendrai veiklai apjungė mokslo, darbo rinkos ir viešąsias organizacijas, susijusias su neįgaliųjų reabilitacija. Bendradarbiavimas tęsiamas, inicijuojant naujus projektus.

A d vi c e t o o t h e r p a r t i c ip a n t s

“Do not be afraid of difficulties on the trip and in a host country. The personal and

bei naujos kultūros pažinimo džiaugsmas

vocational experience gained and the joy

atpirks visus galimus sunkumus.“

of discovering a new culture will pay off

Marius Daugėla

your all possible hardships.”

Professional skill advancement in vocational rehabilitation of the disabled by applying innovative activities LT/05/EX/1/0883

The project initiator Šiauliai University involved 5 Lithuanian organisa-

Contractor Šiauliai University Vilniaus str. 88, LT-76285 Šiauliai, Lithuania

During the project the participants got familiarized with the vocational

Project contact person Asst. Prof., Dr. Ingrida Baranauskienė Tel. +370 41 595800 E-mail all@cr.su.lt

organisations working in vocational rehabilitation of the disabled. rehabilitation systems in Great Britain, Denmark and Germany, and paid special attention to the issues of vocational guidance and support during employment. “A program for the advancement of vocational skills of specialists in vocational rehabilitation of the disabled” was developed designated for

Grant in Euros 30 990

the specialists working with the disabled persons. It is implemented in

Number of participants 21

created according to the project activity types designated for the prepa-

Partners Lithuanian Association of Disabled Women, Lithuania Šiauliai labour market, Lithuania, Lithuania Šiauliai club of people with hearing impairment “Auditus”, Lithuania Šiauliai and Tauragė council of the blind and people with vision impairment, Lithuania Stiftung Rehabilitationszentrum Türinger Wald, Germany Scuola Centrale Formazione – SCF, Italy Manchester Metropolitan University, Great Britain

the Continuing Studies Institute of Šiauliai University. A video film was ration of social and special pedagogues at the Faculty of Social Welfare and Disability Studies of Šiauliai University. The Lithuanian scientists and practitioners were provided with an opportunity to become familiarized with the project results and possibilities of their application at the scientific-practical conference. The assessors noted that a clear, concentrated goal was defined in the project, and good, strong, target partnership both between the Lithuanian and the overseas organisations was established. The project united for common activities scientific, labour market and public organisations associated with rehabilitation of the disabled. Cooperation is continued by initiating new projects.

Marius Daugėla 26

tions and sent to the overseas exchange visits the specialists of these

27


D ė s ty t o j ų , m o kym o s p ec i a li st ų , į m o n i ų p e r s o n a lo va d ov ų m a i n ų p r o j e k ta i

E xc h a n g e s o f h u m a n r e s o u r c e s m a n a g e r s , vo c at io n a l t r a i n i n g p r o g r a m m e pl a n n e r s a n d m a n a g e r s , t r a i n e r s a n d o cc u pat io n a l g u i d a n c e s p ec i a li s t s

Namas

House

Projekto dalyvis Antanas Žemgulys:

Namas LT/05/EX/1/0889

„Vizito metu pamačiau, koks turi

Projekto rengėjas Šilutės turizmo ir paslaugų verslo mokykla Lietuvininkų g. 72, LT-99172 Šilutė

būti mokyklos ir verslo įmonės bendradarbiavimas, kad profesinis mokymas būtų efektyvus.“

Projekto kontaktinis asmuo Aurelija Mikalauskienė Tel. (8 ~ 441) 51 693 El. paštas aurelija_mika@yahoo.com Dotacija eurais 12 500 Dalyvių skaičius 20

P a t a r i m a i k i t i e m s d a l y vi a m s

„Patarčiau prieš vykstant vizito pasikartoti užsienio kalbos žinias.

Partneriai Liepio firma „Stamela“ Šilutės senelių globos namai UAB „Energetikos objektų statyba“ Šilutės rajono pedagogų švietimo centras Narva Vocational Training Centre, Estija Kotka Vocational Institute, Suomija

Projektu siekta gerinti paslaugų sferos darbuotojų: statybininkų, jų, kambarinių, teikiančių su namu susijusias paslaugas, profesinio rengimo kokybę. Savaitės trukmės vizituose į Suomijos ir Estijos mokymo organizacijas 20 projekto dalyvių susipažino su šių šalių patirtimi, rengiant paslaugų sferos darbuotojus, mokyklų praktinio mokymo bazėmis ir moksleivių praktikos organizavimu. Apsilankę verslo įmonėse, susipažino su naujausiomis technologijomis, moksleivių įdarbinimo specifika, analizavo užsienio šalių mokymo ir verslo įmonių bendradarbiavimo

“During the visit I saw what cooperation

Contractor Šilutė Tourism and Services Business School Lietuvininkų str. 72, LT-99172 Šilutė, Lithuania

neers, joiners, carpenters, furniture makers, cleaning workers, house-

Project contact person Aurelija Mikalauskienė Tel. +370 441 51693 E-mail aurelija_mika@yahoo.com

enabled 20 project participants to become familiarized with experience

between the school and the business enterprise should be like in order to make vocational training efficient.”

programas, parengė naujas praktines užduotis, papildė pamokas nau-

A d vi c e t o o t h e r p a r t i c ip a n t s

jai atsivežta medžiaga. Remiantis suomių pavyzdžiu, Šilutės turizmo ir paslaugų verslo mokykloje įrengtos apdailininkų praktinio mokymo dirbtuvės, medienos apdirbimo praktinio mokymo technologinė linija. Pagrindiniai projekto privalumai sietini su akivaizdžia nauda projekto

plėtoti bendradarbiavimą su užsienio ir Lietuvos partneriais, įgyvendinti naujus projektus.

Grant in Euros 12 500 Number of participants 20

Po vizitų dalyviai pateikė rekomendacijas ar patobulino mokymo

mokymo įstaiga ir verslo sektorius. Projekto įgyvendinimas leido toliau

priimančiosios organizacijos

The project was aimed at improving the quality of vocational training of

profesiniame mokyme patirtį.

siais mainų vizitais. Projektas svarbus ir tuo, kad jame bendradarbiavo

naudingos informacijos iš

House LT/05/EX/1/0889

mūrininkų, elektrikų, stalių, apdailininkų, baldžių, valymo darbuoto-

dalyviams ir organizacijoms, gera rezultatų sklaida, sklandžiai vyku-

Tai padės sukaupti kuo daugiau

Project participant Antanas Žemgulys:

“I would recommend recapitulating foreign language skills before going on

Partners Liepis’ firm “Stamela”, Lithuania Šilutė Senior Home, Lithuania UAB “Energetikos objektų statyba”, Lithuania Šilutė District Teachers Educational Center, Lithuania Narva Vocational Training Centre, Estonia Kotka Vocational Institute, Finland

a visit. This will help accumulate more

workers in the services sphere: builders, bricklayers, electrical engimaids who provide associated services in the house. A week long visit to educational organisations in Finland and Estonia of these countries in training employees for the services sphere of activity, practical training facilities at schools and organisation of students’ placement. Having visited business companies, the participants got familiarized with the newest technologies, specificity of employing the students, analyzed experience of cooperation between overseas educational institutions and business companies in the vocational training. Following the visits the participants put forward recommendations or improved the teaching programs, developed new practical tasks, supplemented classes with the new materials brought. Based on the Finnish example, a workshop for practical training of carpenters and a technological wood processing line for practical teaching were installed in the Šilutė Tourism and Services Business School. The main advantages of the project are associated with manifest benefit to the participants and organisations, good dissemination of the results,

useful information from employees of

and smoothly arranged exchange visits. The project is important in the sense that an educational institution and the business sector cooperated

the host organisation.”

together. Implementation of the project enabled further expansion of cooperation with overseas and Lithuanian partners and implementation

darbuotojų.“

of new projects.

Edita Endrulienė

Edita Endrulienė 28

29


LT/05/EX/1/0887

LT/05/PL/1/0897

LT/05/PL/3/0895

LT/05/EX/1/0883

LT/05/EX/1/0873

LT/05/EX/1/0873

LT/05/EX/1/0889

LT/05/EX/1/0883

LT/05/PL/3/0895

LT/05/EX/1/0887

LT/05/EX/1/0883

LT/05/PL/2/0964

LT/05/EX/1/0873


Leonardo da Vinci

Geležinio Vilko g. 12, 01112 Vilnius Tel.: (8 5) 261 0592, 212 3364 Faksas: (8 5) 249 7137 El. paštas: leonardo@smpf.lt, www.smpf.lt

Šis leidinys finansuojamas remiant Europos Komisijai. Šis leidinys atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.

32

Leonardo kokybes konkurso leidinys  

200 m. Leonardo da Vinci programos mobilumo projektų kokybės konkurso laureatai Winners of Quality awards for 200 Leonardo da Vinci programm...