Page 1

Leonardo da Vinci

LEONARDO DA VINCI

Leonardo da Vinci programos galimybÄ—s


Šis leidinys skirtas visiems, norintiems susipažinti su Leonardo da Vinci programa, jos teikiamomis galimybėmis ir veikla Lietuvoje. Leidinyje pateikiamas išsamus Švietimo mainų paramos fondo administruojamų Leonardo da Vinci programos projektų tipų aprašymas, šiek tiek statistikos ir projektų dalyvių atsiliepimai. Čia taip pat rasite informacijos apie Europos Komisijos administruojamus centralizuotos veiklos projektus. Tikimės, kad leidinyje rasite atsakymus į Jums rūpimus klausimus apie Leonardo da Vinci programą, o projektų dalyvių patirtis įkvėps Jus naujoms idėjoms, kurias galėsite įgyvendinti pasinaudoję programos galimybėmis.

Švietimo mainų paramos fondo direktorė Daiva Šutinytė


Leonardo da Vinci programa

Turinys

Leonardo da Vinci programa skirta remti ir skatinti ES šalių bendradarbiavimą, tobulinant profesinį mokymą, diegiant naujoves ir puoselėjant europietiškumą. Programa atlieka svarbų vaidmenį rengiant Europos piliečius darbo rinkai ir, atsižvelgiant į įmonių poreikius,

3

Leonardo da Vinci programa

5

Leonardo da Vinci programos dalyviai

dant tokį atsakingą uždavinį, programa siekiama padėti Europos piliečiams pagerinti savo

6

Leonardo da Vinci programos projektai

kvalifikaciją visais gyvenimo etapais, ji apima visus profesinio mokymo lygmenis bei įvairiau-

7

Leonardo da Vinci programos mobilumo projektai

12

Leonardo da Vinci programos partnerysčių projektai

- didinti tęstinio profesinio rengimo patrauklumą ir kokybę;

18

Leonardo da Vinci programos naujovių perkėlimo projektai

- skatinti ir stiprinti profesinio rengimo indėlį į inovacijų procesą, siekiant didinti konkuren-

22

Leonardo da Vinci programos parengiamieji vizitai

26

Kodėl verta dalyvauti Leonardo da Vinci programoje?

padeda sukurti kvalifikuotą darbo jėgą nuolat stiprėjančios konkurencijos sąlygoms. Vyk-

sias ekonominės veiklos sritis ir sektorius. Pagrindiniai programos tikslai yra: - tobulinti žmonių, ypač jaunimo, įgūdžius bei kompetenciją;

cingumą bei verslumą. Leonardo da Vinci programa Lietuvoje pradėta įgyvendinti 1998 m. Ji labai prisidėjo prie profesinio rengimo kokybės plėtojimo, keitimosi gerąja patirtimi bei tradicijų ir naujovių diegimo praktikoje. 2000−2006 m. Lietuvoje finansuoti 28 bandomieji ir 3 kalbų mokymosi projektai, kurių metu buvo sukurtos įvairios metodikos, mokymo programos, moduliai ir standartai, naudojami ir šiandien, o kvalifikaciją Europos partnerių organizacijose kėlė 4772 mobilumo projektų dalyviai. 2007 m. Leonardo da Vinci programa tapo viena iš Mokymosi visą gyvenimą programos, remiančios mokymosi galimybes nuo vaikystės iki senatvės ir apimančios visas ugdymo pakopas, sudėtinių dalių. Ji ir toliau ypatingą dėmesį skiria palankių sąlygų sudarymui įvairių sektorių ir socialinių partnerių, visų pirma verslo atstovų, dalyvavimui programoje. Mokymosi visą gyvenimą programa apima keturias sektorines, skersinę bei Jean Monnet programas: Mokymosi visą gyvenimą programa Comenius Mokyklinis švietimas

Erasmus Aukštasis mokslas ir tęstinis mokymas

Leonardo da Vinci Pradinis ir tęstinis profesinis mokymas

Grundtvig Suaugusiųjų mokymas

Skersinė programa 4 pagrindinės veiklos sritys: politika (Cedefop, Arion ir kt.), kalbų mokymas, IKT, informacijos sklaida Jean Monnet programa 3 pagrindinės veiklos sritys: Jean Monnet veikla, Europos institucijos, Europos asociacijos

2

| LEONARDO DA VINCI PROGRAMOS GALIMYBĖS

LEONARDO DA VINCI PROGRAMOS GALIMYBĖS |

3


Leonardo da Vinci programos dalyviai Dalyvauti Leonardo da Vinci programoje ir teikti projektų paraiškas gali valstybinės ir

Leonardo da Vinci programos projektai Išskiriami šie Leonardo da Vinci programos projektų tipai:

(arba) privačios organizacijos ir įstaigos, susijusios su profesiniu mokymu (profesinio mokymo organizacijos, kolegijos, universitetai, tyrimų centrai, įmonės, profesinės sąjungos, socialiniai partneriai, asociacijos, teritorinės savivaldybės ir organizacijos ir t. t.). Fiziniai asmenys projekto paraiškos teikti ar būti projekto partneriu negali.

• Decentralizuotos veiklos, kurias administruoja Švietimo mainų paramos fondas: • Mobilumo projektai − tai galimybė vykti į programoje dalyvaujančias šalis kelti kvalifikaciją, tobulinti profesines žinias ir įgūdžius, atlikti praktiką verslo įmonėse, susipažinti su profesinio rengimo naujovėmis, naujausiomis technologijomis, keistis patirti-

Leonardo da Vinci programoje dalyvaujančios šalys:

mi su kolegomis ir pan.

27 ES šalys narės (Airija, Austrija, Belgija, Bulgarija, Čekija, Danija, Estija, Graikija, Ispanija,

• Partnerysčių projektai − tai nedidelės apimties projektai, bendrai veiklai jungiantys

Italija, Jungtinė Karalystė, Kipras, Latvija, Lenkija, Lietuva, Liuksemburgas, Malta, Nyder-

profesinio rengimo ir mokymo srities organizacijas iš programoje dalyvaujančių šalių,

landų karalystė, Portugalija, Prancūzija, Rumunija, Slovakija, Slovėnija, Suomija, Švedija, Vengrija, Vokietija); Norvegija, Islandija, Lichtenšteinas, Turkija.

kurios dalyvaudamos projekte siekia bendrų organizacijų tikslų įgyvendinimo. • Naujovių perkėlimo projektai − tai daugiašaliai projektai, skirti švietimo ir mokymo sistemų tobulinimui, didžiausią dėmesį skiriant naujovių profesinio mokymo srityje perkėlimui, įskaitant skirtingomis sąlygomis sukurtų naujoviškų produktų ir procesų kalbinį, kultūrinį ir teisinį pritaikymą nacionaliniams poreikiams. • Parengiamieji vizitai − tai galimybė organizacijoms, dalyvaujančioms profesiniame rengime ir ketinančioms rengti Leonardo da Vinci programos projektą, susitikti su potencialiais projekto partneriais ir aptarti būsimo projekto veiklas. • Centralizuotos veiklos, kurias administruoja Europos Komisijos vykdančioji agentūra: • Naujovių kūrimo projektai − tai daugiašaliai projektai, skirti mokymo sistemų tobulinimui, didžiausią dėmesį skiriant naujovių profesinio mokymo srityje kūrimui ir geros praktikos plėtojimui. • Teminiai tinklai − tai formali / neformali ekspertų ir organizacijų, dirbančių ties konkrečiais su profesiniu švietimu ir mokymu susijusiais klausimais, grupė, siekianti surinkti, susisteminti žinias, identifikuoti reikalavimus ir prognozes bei skleisti pasiektus rezultatus. • Papildomos priemonės, kuriomis siekiama stiprinti ryšius, perduoti informaciją bei palaikyti sklaidos aktyvumą ir veiklumą. Daugiau informacijos apie centralizuotas veiklas ieškokite internete adresu http://eacea. ec.europa.eu/static/en/llp/funding_en.htm.

4

| LEONARDO DA VINCI PROGRAMOS GALIMYBĖS

LEONARDO DA VINCI PROGRAMOS GALIMYBĖS |

5


Leonardo da Vinci programos mobilumo projektai Leonardo da Vinci programos mobilumo projektai skirti profesiniame mokyme dalyvaujančių asmenų, profesinio švietimo ir mokymo srities specialistų bei įmonių darbuotojų mobilumui. Mobilumas – tai profesinės patirties kėlimas užsienio šalių organizacijose. Europos mobilumo kokybės chartijoje1 pabrėžiama, kad „mobilumas švietimo ir mokymo srityje yra neatskiriama asmenų judėjimo laisvės dalis, be to, suartina piliečius ir gerina tarpusavio supratimą. Jis taip pat skatina solidarumą, keitimąsi idėjomis ir geresnį įvairių Europos kultūrų pažinimą; tad mobilumas užtikrina ekonominę, socialinę ir regioninę sanglaudą“. Leonardo da Vinci programos mobilumo projektai suteikia galimybę • profesinių mokyklų moksleiviams, • įmonių darbuotojams, • profesijos mokytojams, mokymo programų sudarytojams ir metodininkams, • įmonių vadovams, personalo vadovams, moksleivių praktikos vadovams,

Šiuose projektuose didelis dėmesys kreipiamas į mobilumo kokybę, vertinant:

• profesinio konsultavimo ir informavimo specialistams,

• vizito integravimą į mokymo ir darbo procesą;

• profesinės užsienio kalbos specialistams

• vizito turinį ir trukmę, pritaikytą mokymo programai ar darbo aplinkai; • dalyvių įgytų įgūdžių vertinimą kaip mokymo programos dalį ar kvalifikacijos kėlimo pri-

Vykti į trisdešimtį programoje dalyvaujančių Europos šalių kelti kvalifikacijos, tobulinti

pažinimą, įskaitant ir Europass mobilumo dokumento išdavimą;

profesinių žinių ir įgūdžių, atlikti praktiką užsienio verslo įmonėse pagal studijuojamą spe-

• dalyvių kalbinio, kultūrinio parengimo kokybę;

cialybę, susipažinti su Europos šalių švietimo sistemomis, profesinio rengimo naujovėmis,

• mobilumo organizavimo kokybę ir gyvenimo užsienyje sąlygas, siekiant gauti kuo dau-

mokymo metodais ir naujausiomis technologijomis, pasidalinti patirtimi su kolegomis. Kartu

giau naudos iš mobilumo patirties.

tai yra galimybė organizacijoms pasinaudoti kitų šalių patirtimi ir pasiekimais profesiniame mokyme ir pritaikyti rezultatus savo organizacijos poreikiams, užmegzti naudingus partne-

Partnerių skaičius

rystės ryšius su kitų šalių profesinio mokymo institucijomis, verslo ir socialinės srities atsto-

Minimali mobilumo projektų partnerystė – 2 partneriai iš 2-jų šalių, iš kurių bent viena yra

vais, įgyti tarptautinio bendradarbiavimo, projektų valdymo patirties.

Europos Sąjungos narė, tačiau mobilumo projektuose skatinama platesnė partnerystė, kai viename projekte dalyvauja ne tik profesinio mokymo institucijos, bet ir įmonės, socialiniai

Leonardo da Vinci programos mobilumo projektuose išskiriamos 3 tikslinės grupės:

ar kiti partneriai.

• IVT − pirminio profesinio lygmens moksleivių mobilumas (nuo 2 iki 39 savaičių trukmės darbinės stažuotės įmonėse ar mokymo institucijose);

Mobilumo projekto trukmė – nuo 6 iki 24 mėn.

• PLM − darbuotojų mobilumas (nuo 2 iki 26 savaičių trukmės darbinės stažuotės įmonėse ar mokymo institucijose); • VETPRO − profesinio švietimo ir mokymo srities specialistų mobilumas (nuo 1 iki 6 savaičių trukmės patirties mainai profesinio rengimo srityje).

Projekto biudžetas Mobilumo projektuose finansuojamos projekto administravimo, dalyvių kelionės, draudimo, pragyvenimo bei kalbinio, kultūrinio parengimo išlaidos. Leonardo da Vinci programos dotacija sudaro 100 procentų viso mobilumo projekto biudžeto.

1 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos rekomendacija dėl tarptautinio mobilumo Bendrijoje švietimo ir mokymo tikslais, OL L 394, 2006 12 30.

6

| LEONARDO DA VINCI PROGRAMOS GALIMYBĖS

LEONARDO DA VINCI PROGRAMOS GALIMYBĖS |

7


Mobilumo projektų statistika

Dalyvių atsiliepimai

Nuo 2000 iki 2008 metų yra gautos 1150 mobilumo projektų paraiškos, finansavimas skirtas 541 projektui. Iki 2008 metų vidurio mobilumo projektuose dalyvavo ir į vizitus užsienyje išvyko daugiau nei 5700 dalyvių. Per šį laikotarpį daugiausia dalyvių stažavosi Vokietijoje,

Stažuotė užsienyje neabejotinai turės įtakos tolesnei mano veiklai. Naujos žinios ir

Didžiojoje Britanijoje, Italijoje, taip pat nemažai dalyvių semtis patirties vyko į Suomijos, La-

patirtis bus naudojamos mokymo procese, tobulinsiu mokymo metodus ir planavimą.

tvijos, Ispanijos, Lenkijos, Norvegijos bei kitų šalių organizacijas.

Įgyta patirtimi dalinsiuosi su kolegomis ir bendradarbiais. Aš pirmąkart pabuvojau Prancūzijoje, susižavėjau jos žmonėmis, sieksiu palaikyti tolesnius ryšius su projekto partne-

2000-2007 m. į stažuotes užsienyje vykusių dalyvių skaičius

riais. Birutė Dukštienė Marijampolės profesinio rengimo centro mokytoja

Labai džiaugiuosi, kad galėjau dalyvauti stažuotėje užsienyje. Ji man padėjo ne tik tobulėti profesinėje srityje, bet ir pažinti kitų šalių žmones. Susipažinau su darbo technika, kurios mūsų mokykloje nėra, sužinojau daug naujo apie profesiją, kurią studijuoju, įgijau daugiau pasitikėjimo savimi. Po stažuotės stengiuosi pritaikyti naujas žinias ir gilintis į profesijos dalykus. Gauti pažymėjimai man pravers ateityje, nes jie patvirtinta mano stažuotės metu įgytas žinias ir praktinius gebėjimus. Indrė Kurpeikytė Šilutės turizmo ir paslaugų verslo mokyklos moksleivė

Stažuotės Madride metu susipažinau su naujais darbo metodais ir naujom projektavimo temom, kurios man buvo nepažįstamos, tad įgyta patirtis neįkainojama. Mano darbdaviai Madride liko patenkinti manimi kaip praktikante bei mano darbo rezultatais, o aš labai džiaugiausi atliekamais darbais ir komanda. Ši stažuotė yra neįkainojama patirtis tiek profesiniame, tiek asmeniniame gyvenime. Patobulėjo ne tik mano profesiniai įgūdžiai, įgijau daugiau pasitikėjimo savimi, asmeninės patirties, pasikeitė mano požiūris į gyvenimą, prasiplėtė pažinčių ratas. Justina Muliuolytė architektė

8

| LEONARDO DA VINCI PROGRAMOS GALIMYBĖS

LEONARDO DA VINCI PROGRAMOS GALIMYBĖS |

9

Ldv brosiura  

Leonardo da Vinci programos galimybės LEONARDO DA VINCI

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you