Page 1

Š v i e t i m o

m a i n ų

p a r a m o s

f o n d o

i n f o r m a c i n i s

l e i d i n y s

Mokomės visą gyvenimą 2007 spalis, 1 nr.

2007 m. sausio 2-oji – oficiali Švietimo mainų paramos fondo veiklos

Lietuvos mokymo institucijoms suteiktas Europos

pradžia. Organizacijos, kuriai pavesta iki 2013 m. atlikti labai daug: pa­ siekti ambicingus tikslus, prisidėti įgyvendinant mokymosi visą gyvenimą

kokybės pažymėjimas – 9 p.

strategiją, mokytis pačiai. Prabėgus beveik metams, jau galime įvertinti nuveiktus darbus, persvarstyti galimybes, pasverti norus. Siekdami iš­

Pasinaudokime NordPlus programos galimybėmis! – 6 p.

saugoti savo pirmtakų – ES Leonardo da Vinci ir Socrates fondų – sukurtas vertybes ir padidinti administruojamų iniciatyvų bei savo veiklos patrau­

2007 m. veiklos rezultatai – 2 p.

klumą, prieinamumą ir kokybę, tęsiame tradiciją apžvelgti pagrindinius darbus bei pateikti artimiausius planus fondo leidžiamame laikraštyje. Ti­

Erasmus 20­mečio savaitė Lietuvoje – 10 p.

kimės, kad leidinys bus laukiamas ir maloniai skaitomas, o jame pateikia­ ma informacija bus naudinga ir savalaikė. Tikimės ir atsiliepimų, diskusijų, idėjų. Esame pasirengę mokytis kartu.

Renginių anonsai 4 p.


Fondo veikla

Švietimo mainų paramos fondo gautų paraiškų apžvalga

2007 m. kovo 30 d. fondui pateikta Paraiškų tipas

Paraiškų

Pripažinta

Paraiškų tipas

Pateikta

Patvirtinta

skaičius netinkamomis

Comenius partnerystė

Erasmus studentų ir

Daugiašalės partnerystės

2007 metais Švietimo mainų paramos

2007 m. kovo 30 d. fondui pateikta

252

23

personalo mobilumui bei

Partnerystės pratęsimui

81

10

mobilumo organizavimui

Dvišalės partnerystės

32

3

128

10

fondas (toliau tekste ŠMPF) gavo 922 paraiš­

Comenius kvalifikacijos

kas dalyvauti „Mokymosi visą gyvenimą“

tobulinimas

48

45

OM

398 750

Kauno apskritis

25

IP

95 447

Šiaulių apskritis

15

EILC

18 012

Klaipėdos apskritis

7

I­ojo etapo Pažintinių vizitų paraiškų

Erasmus studentų

3

teikusių organizacijų statistika

stažuotėms organizuoti

Utenos apskritis

3

Telšių apskritis

3

Marijampolės apskritis

2

Tauragės apskritis

1

0

0

dalyvavimo Europos Sąjungos Socrates programoje („Mokymosi visą gyvenimą“ programos pirmtakė) pradžios paraiškų skaičius kasmet auga. Šiemet gavome re­ kordinį skaičių paraiškų – 538 paraiškas – dalyvauti Comenius veiklose.

60

219

Tęstiniai projektai

73

76

Pateikta

1998

4

4

1999

47

56

2000

61

70

2001

108

146

2002

121

148

2003

89

182

2004

183

292

ERASMUS 2007 m. vasario 28 d. Europos Komisijai

programoje dalyvauja pirmą kartą. 2007 m. paraišką mobilumo organiza­ janti mokslo institutams. Tai Matematikos ir informatikos institutas.

mokyklų tipus 18 universitetai 26

2 mokslo institutai

195

385

2006

203

398

3

2007

142

365

naujos

senos

statistika

metais gavome 179 paraiškas dalyvavimui Grundtvig programos veiklose.

Gauta

Patvirtinta

131

57

Grundtvig kvalifikacijos

69

38

tobulinimas

2007 m. Erasmus programos biudžetą sudaro 4 433 893 eurai, iš jų didžiausia dalis

LEONARDO DA VINCI Švietimo mainų paramos fondui buvo

13 mokymo įstaigos 15 mokymo bei švietimo centrai

Profesinė mokykla

36

Kita

23

Įmonė

5

Universitetas

3

Kolegija

3

Darbo rinkos mokymo centras 3

5 miestų ir rajonų savivaldybės

ŠMPF pateiktos 37 I­ojo etapo Pažintinių vizitų paraiškos. Iš pateiktų paraiškų 33 tenki­ na formalius tinkamumo kriterijus. Daugiau­ sia paraiškų gauta iš Vilniaus – 16. Po kelias paraiškas gauta iš Vilkaviškio , Kuršėnų,

partnerystė

kolegijos

Standartinę Erasmus Universiteto Chartiją.

2005

skirtuose projektuose kasmet auga. Šiais

Grundtvig mokymosi

Universiteto Chartiją, leidžiančią organizuoti

Patvirtintos EUC paraiškos

2007 m. projektus teikusių organizacijų

Paraiškų tipas

metų turėjusios EUC, bei 7 naujos institucijos.

studentų praktikas užsienio įmonėse, ir 13 –

skaičius dalyvavimui suaugusiųjų švietimui

paramos fondui pateikta

lo institucijos. Iš jų 42 institucijos, iki 2006

titucijos, iš kurių 33 gavo Išplėstinę Erasmus

Nuo pat dalyvavimo Europos Sąjungos

2007 m. kovo 30 d. Švietimo mainų

Pasiskirstymas pagal aukštųjų

Patvirtintos 46 Lietuvos aukštojo mokslo ins­

GRUNDTVIG programoje Socrates pradžios paraiškų

nizuos 45 aukštosios mokyklos, iš kurių 3

paraiškas pateikė 49 Lietuvos aukštojo moks­

42

MOKOMĖS VISĄ GYVENIMĄ

mobilumą į partnerines institucijas orga­

2008–2013 m. Erasmus programoje dalyvauti

1998­2007 m.

2

2007–2008 m. m. studentų ir personalo

vimui pateikė tik viena institucija, atstovau­

Erasmus Universiteto Chartijai (EUC) gauti ir

Comenius partnerysčių paraiškos

Patvirtinta

pagal projektus 2007 m.

Daugiašalės partnerystės

perkėlimo projektų.

Panevėžio apskritis

Konsorciumo paraiška

29

teigiamai įvertintų mobilumo ir 4 naujovių

Alytaus apskritis

4

8

Projetai

9

6

Dvišalės partnerystės

Apskritis

I-OJO ETAPO PAŽINTINIŲ VIZITŲ KONKURSAS

Erasmus IP

programos veikloms finansuoti. Nuo pat

projektai. Į rezervinį sąrašą buvo įtraukta 18

kalbų kursų organizavimas

0

Pateikta

įvertinti mobilumo bei 5 naujovių perkėlimo

pagal apskritis

36

17

Patvirtinta

65 kokybiškiausi ir aukščiausiais balais

2007 m. teiktų projektų pasiskirstymas

Vilniaus apskritis

5

Mokyklos, norinčios priimti

Paraiškų tipas

vertinimui, finansavimui buvo patvirtinti

443 056

10

gautų paraiškų apžvalgą.

gyvenimą“ programos 2007 metų Comenius

iš Vilniaus, Kauno ir Šiaulių apskričių.

sumos.

PM

Erasmus Intensyvių

2007/2008 m.m.

Comenius partnerysčių pasiskirstymas

syviems kalbų kursams) skirtos mažesnės

3 478 628

1

viai teikiate paraiškas „Mokymosi visą

pateikė net 6 paraiškas. Pasibaigus paraiškų

SM

25

Norime pasidžiaugti, kad Jūs akty­

tų konkursui šalies aukštosios mokyklos

Lietuvos apskričių. Daugiausia paraiškų gauta

2007/2008 m.m.

Comenius asistentų praktika

Comenius asistentą

dalyvavo 73 Lietuvos organizacijos iš visų

mui, intensyvioms programoms ir inten­

Erasmus biudžetas 2007 m.

programos veiklose. Pristatome trumpą

COMENIUS

(personalo mobilumui, mobilumo organizavi­

Klaipėdos , Raseinių ir Tauragės. Ekspertai, Aktyviausiai 2007 m. Leonardo da Vinci

vertindami paraiškų turinius, didžiausią dė­

programos projektų konkurse dalyvavo ša­

mesį kreipė į paraiškos teikėjo motyvaciją bei

lies profesinės mokyklos, kurios pateikė 61

interesus dalyvauti Pažintiniuose vizituose,

projekto paraišką. Kadangi nuo 2007 m. uni­

kandidato numatomą poveikį asmeninėms bei

versitetai ir kolegijos nebegali teikti paraiškų

profesinėms kompetencijoms ir organizacijai,

Leonardo da Vinci programos mobilumo

kurioje dirba paraiškos teikėjas. I­ojo etapo

pateiktos 104 projektų paraiškos, iš jų 93 pa­

projektams, aukštosios mokyklos konkurse

Pažintinių vizitų paraiškų atrankos komisijos

raiškos, skirtos mobilumo projektams, ir 11 –

dalyvavo ne taip aktyviai kaip ankstesniais

posėdžio metu nuspręsta skirti finansavimą

naujovių perkėlimo projektams. Konkurse

metais. Tačiau naujovių perkėlimo projek­

17 dalyvių.

skiriama studentų mobilumui (3 478 628 eurai). Kitoms Erasmus programos veikloms

MOKOMĖS VISĄ GYVENIMĄ

3


Renginių anonsai

10.25

11.22

Leonardo da Vinci informa­

Grundtvig informacinis

cinis seminaras “Kvietimas

seminaras Suaugusiųjų

teikti paraiškas 2008 m.

švietimo savaitės metu,

konkursui”, Vilnius

Vilnius

11.07-10 Leonardo da Vinci tarptau­ tinis kontaktinis seminaras „Tarptautinis profesinio rengimo dalyvių bendradar­ biavimas“

11.29 Informacinis seminaras „Kvietimas teikti paraiš­ kas 2008 m. konkursui“, Panevėžys

11.23 Grundtvig ir Leonardo da Vinci teminio monitoringo seminaras apie lygias galimybes socialinės atskirties grupėms, Vilnius

12.06 NordPlus steigiamoji konferencija, Vilnius

Comenius 1 mokyklos

Datos

Fondo kolegų veikla

Paraiškų teikimas

Tarptautiniai jaunimo

Programos

Projektai

apdovanojimai – Artimiausios paraiškų teikimo datos

Comenius

Daugiašalių partneryčių projektai

2008 m. vasario 15 d.

Dvišalių partnerysčių projektai Kvalifikacijos tobulinimo projektai

2008 m. sausio 31 d.

11.26 tobulinimo projektų valori­

12.13

zacjos konferencija, Vilnius

Informacinis seminaras

12.14 Leonardo da Vinci valoriza­

nauja neformalaus

cijos konferencija ir Euro­

ugdymo programa

apdovanojimo renginys,

Lietuvoje

pos pažymėjimo laureatų Vilnius

Mokyklų, norinčių priimti asistentus, paraiškos Asistentų praktika Parengiamieji vizitai

2 mėn. iki vizito

Daugiašaliai projektai 

2008 m. vasario 29 d.

Teminių tinklų projektai  Papildomų priemonių projektai  Leonardo da Vinci

Mobilumo projektai

2008 m. vasario 8 d.

Naujovių perkėlimo projektai

2008 m.kovo 14 d.

Partnerysčių projektai

2008 m. vasario 15 d.

Parengiamieji vizitai

2 mėn. iki vizito

Naujovių kūrimo projektai 

2008 m. vasario 29 d.

Teminių tinklų projektai  Papildomų priemonių projektai  Erasmus

Erasmus universiteto chartija 

2007 m. lapkričio 30 d.

Mobilumo projektai

2008 m. kovo 14 d.

Intensyvūs kalbų kursai Intensyvios programos Daugiašaliai projektai 

2008 m. vasario 29 d.

Teminių tinklų projektai  Papildomų priemonių projektai  Grundtvig

Mokymosi partnerysčių projektai

2008 m. vasario 15 d.

Kvalifikacijos tobulinimo projektai

2008 m. sausio 31 d.

Parengiamieji vizitai

2 mėn. iki vizito

Daugiašaliai projektai 

2008 m. vasario 29 d.

Teminių tinklų projektai 

Metų kalbų projekto konkursas

pažymėjimas

Metų kalbų mokytojo konkursas

2008 m. rugsėjo 21 d.

4

Buvę Arion ir Cedefop vizitai

kvalifikacijos tobulinimo veiklos dalyviams, Vilnius

kultūros istorijos apžvalga. Pristatant šį

„Kultūra“ (2007–2013 m.), veiksianti septy­

leidinį, surengtos mokslinės konferencijos,

nerius metus (nuo 2007 iki 2013 m.), skirta

kuriose mokslininkai analizavo ir aiškino

kultūriniam Europos šalių bendradarbiavimui

šiam regionui būdingus skirtingus požiūrius

plėtoti.

į istoriją, kultūrą ir aplinką. Projektas „Kultūros paveldas interakty­

giais) bei fizinės rekreacijos sektorių (tai

ugdymo programa, skirta jaunimui nuo 14 iki

aktyvus poilsis, toks kaip krepšinis, šokiai,

kultūros sektoriuje dirbančių asmenų mobilu­

viai – CHI:KHO“ (2004–2005 m.) Organiza­

25 metų. Ji buvo sukurta 1956 m. Jungtinėje

plaukimas, jodinėjimas ar kt.).

mą, kultūros bei meno kūrinių judėjimą, remti

torius – Cultural Industries Development

kultūrų dialogą. Įprastai projektus šiai pro­

Agency (UK). Bendraorganizatorius iš Lietu­

Karalystėje Edinburgo hercogo iniciatyva. Per

Kodėl programa turėtų sudominti jau­

Programa siekiama skatinti tarptautinį

pusšimtį gyvavimo metų programa pasklido

nimą ir jaunimo darbuotojus? Tai puiki gali­

gramai rengia kultūros organizacijos, tačiau

vos – Kėdainių krašto muziejus. Projektas

į daugiau nei 120 pasaulio šalių, įtraukdama

mybė ne tik smagiai praleisti laiką, susirasti

prieš tai veikusios programos „Kultūra 2000“

suteikė galimybę moksleiviams interakty­

daugiau kaip 6 milijonus dalyvių.

naujų draugų, bet ir išmokti planuoti, pasiti­

patirtis rodo, kad į finansuojamas veiklas

viai susipažinti su Londono (Didžioji Brita­

krinti savo galimybių ribas. Dar daugiau –

sėkmingai įsitraukia ir bendrojo lavinimo, pro­

nija), Genujos (Italija), Plovdivo (Bulgarija) ir

iššūkius, kurie skatintų jaunus žmones tapti

tai tam tikras papildomas išsilavinimas,

fesinės bei aukštosios mokyklos, moksleiviai,

Kėdainių (Lietuva) miestų aplinka, istorija ir

atsakingais, aktyviais piliečiais, prisidedan­

gebėjimų pripažinimas, kuris, be abejonės,

mokytojai, studentai bei akademikai.

kultūriniu paveldu. Miestų aplinka bei isto­

čiais prie visuomenės gerovės. Tai savanoriš­

turės įtakos ieškant darbo ateityje. Be to,

ka veikla, nepripažįstanti jokios konkurenci­

programos vykdymas suteikia pridėtinę vertę

jos, skatinanti savęs pažinimą ir tobulėjimą.

organizacijoms ir įstaigoms bei naujų idėjų

Organizatorius – Estonian Euroinfo

„Tarptautiniuose jaunimo apdovanojimuose“

kiekvienam su jaunimu dirbančiam žmogui.

Society – Eurouniversity (EE). Bendraorgani­

Programos esmė – įveikti asmeninius

gali dalyvauti visi, atitinkantys amžiaus

Lietuvoje Tarptautinių jaunimo apdova­

Projektas „Baltijos regionas: konfliktai ir bendradarbiavimas“ (2001–2004 m.).

zatorius iš Lietuvos – Vilniaus universiteto

rija buvo nagrinėjama skirtingų šalių moks­ leiviams kartu kuriant skaitmeninį žaidimą „CHI:CHO“, kuris vėliau pristatytas visuose projekte dalyvaujančiuose miestuose. Programos „Kultūra 2000“ (2001–2006

kriterijų. Protinė, fizinė negalia ar socialinės

nojimų programą koordinuoja Jaunimo Tarp­

Tarptautinių santykių ir politikos mokslų

m.) projektuose įvairiomis teisėmis dalyvavo:

sąlygos negali trukdyti tapti programos

tautinio bendradarbiavimo agentūra (JTBA).

institutas

Lietuvos muzikos akademija, Vilniaus uni­

dalyviu.

Projekto dalyviai iš Estijos, Lietuvos,

Programą sudaro trys lygiai, kuriuos įvei­ kus gaunamas atitinkamas apdovanojimas – bronzinis, sidabrinis ir auksinis. Siekiant įgyti apdovanojimą, reikia įvykdyti keturias teikti pirmąją pagalbą, padėti pagyvenusiems žmonėms, rūpintis gyvūnais ir pan.), ekspe­

versitetas, Vilniaus dailės akademija, Šiaulių

Suomijos, Švedijos ir Latvijos surinko ir

universitetas, Alytaus dailiųjų amatų moky­

pristatė savo bei kaimyninių šalių praeitį

kla, Kauno J. Gruodžio konservatorija ir kt.

liudijančius faktus, kartu ieškojo daugiau DĖL IŠSAMESNĖS INFORMACIJOS kreipkitės į programos koordinatorę Liną Kriaučionytę: el. paštas lina.kriaucionyte@gmail.com, tel. (8~5) 249 7003.

kultūrinės integracijos galimybių. Rezultatai – išleista enciklopedinio pobūdžio knyga „Baltijos šalių gidas“ – daugiakalbė, lyginamoji Baltijos regiono

PROGRAMĄ „KULTŪRA“ LIETUVOJE KOORDINUOJA Europos kultūros programų centras: J.Basanavičiaus g. 5, Vilnius, tel./faks. +370 5 261 2921, el. paštas belskit@durys.org, www.durys.org.

dicijas (leistis į žygį pėsčiomis, baidarėmis,

Metų kalbų mokinio konkursas Pažintiniai vizitai

teatre ar užsiimti kitais laisvalaikio pomė­

Europos Sąjungos kultūros programa

potencialiems Comenius

mai“ – tai pasaulyje gerai žinoma savęs

programos dalis – paslaugas (pavyzdžiui,

Papildomų priemonių projektai  Europos

„Tarptautiniai jaunimo apdovanoji­

ES programa „Kultūra“ atvira ir švietimo iniciatyvoms

2008 m. balandžio 30 d.

dviračiais, žirgais), įgūdžius (groti muzikos instrumentu, mokytis užsienio kalbų, vaidinti

centralizuoti projektai

MOKOMĖS VISĄ GYVENIMĄ

MOKOMĖS VISĄ GYVENIMĄ

5


Naujovė

Pasinaudokime naujos programos NordPlus galimybėmis!

plėtoti ir viešinti rezultatus bei produktus,

mažiausiai 3 partnerinės institucijos iš ma­

svarbius dalyvaujančioms šalims.

žiausiai 3 šalių, dalyvaujančių programoje.

NordPlus programą sudarys 4 dalys: skersinė paprogramė – NordPlus Horizontal – ir trys sektorinės paprogramės: NordPlus Junior (bendrasis ugdymas), NordPlus Higher Education (aukštasis mokslas), NordPlus Adult

Nauja bendradarbiavimo programa

Learning (suaugusiųjų švietimas).

Paprogramės NordPlus Higher Education 2008 m. prioritetas bus teikiamas: – tinklams ir projektams, kurių part­ nerystėje dalyvauja Baltijos šalių

Paprogramės NordPlus Horizontal

Nordplus programa; toliau – NordPlus progra­

2008 m. prioritetas bus teikiamas projek­

– studentų ir dėstytojų mobilumui;

ma) Lietuvoje bus įgyvendinama 2008–2011

tams ir tinklams, kurių tikslas yra:

– atnaujinamiems seniems tinklams,

šalių glaudesniam bendradarbiavimui švieti­ mo srityje, mokymosi visą gyvenimą principo įgyvendinimui, regiono konkurencingumo Eu­ ropos mastu didinimui bei Baltijos ir Šiaurės šalių švietimo sistemų tobulinimui. 2004 m. kovo 25 d. Kopenhagoje vyku­ siame Šiaurės ir Baltijos šalių švietimo ir mokslo ministrų susitikime buvo susitarta dėl pagrindinio ilgalaikio politinio sie­ kio – sukurti bendrą Baltijos ir Šiaurės šalių švietimo ir mokslo erdvę. Patvirtinta­

– kokybės gerinimas ir inovacijų diegi­ mas švietimo sistemose; – Nordplus paprogramių metinių prio­ ritetų įgyvendinimas; – aukštos kokybės švietimo užtikri­ nimas visiems besimokantiesiems,

kurie įtrauks naujas institucijas iš kitų švietimo sektorių (mokyklas, įmones, nevyriausybines organizacijas ir kt.); – projektams, skirtiems aukštojo mokslo tobulinimui. Reikalavimai partnerystei, susijusiai su mobilumo veikla: mažiausiai 2 partnerinės

integracijos problemų sprendimas;

institucijos iš mažiausiai 2 šalių, dalyvau­

– bendradarbiavimo tarp mokytojų

jančių programoje. Reikalavimai projekto ar

rengimo ir pedagoginių metodų

tinklo partnerystei: mažiausiai 3 partnerinės

kūrimo, įvairių dalykų skatinimas;

institucijos iš mažiausiai 3 šalių, dalyvaujan­

me 2005–2007 m. Baltijos ir Šiaurės vals­

švietimo institucijų, aukštojo mokslo

tybių bendradarbiavimo švietimo ir mokslo

institucijų ir įmonių stiprinimas.

srityje veiksmų plane (Action Plan 2005–

Reikalavimai partnerystei: mažiausiai

2007 – Baltic-Nordic Co-operation in the Field

3 partnerinės institucijos iš mažiausiai 2

of Education and Research) numatyta plėtoti

skirtingų švietimo sektorių ir iš mažiausiai 3

ilgalaikį bendradarbiavimą visose švietimo

šalių, dalyvaujančių programoje.

ir mokslinių tyrimų srityse, kuriant ilgalai­

syvių kursų kūrimui;

„iškritusių“ iš mokymo sistemos ir

– ryšių tarp mokyklų, suaugusiųjų

Paprogramės NordPlus Junior 2008 m.

kius švietimo tinklus. Vienas pagrindinių

prioritetas bus teikiamas projektams ir

uždavinių švietimo srityje – į NordPlus pro­

tinklams, kurių tikslas yra:

mo srityje; – pirminio mokymo (neformalaus ir sa­ vaiminio) pripažinimui ir įteisinimui; – pagrindinių kompetencijų (skaitymo, rašymo, matematikos, IT) įgijimui; – migrantų ir tautinių mažumų atstovų

Švedija, nuo 2008 m. įtraukti ir visas Baltijos

– sveikatos gerinimas;

poveikio ir rezultatų sklaidai.

šalis – Lietuvą, Latviją, Estiją.

– verslumo skatinimas;

Norinčius dalyvauti programoje informuo-

Bendras programos prioritetas bus teikiamas

mobilumo veikla: mažiausiai 2 partnerinės

kokybiškai veiklai, skatinančiai ir remiančiai

institucijos (siunčiančioji ir priimančioji) iš

bendradarbiavimą tarp dalyvaujančių šalių

mažiausiai 2 šalių, dalyvaujančių programoje.

švietimo institucijų, siekiančiai sukurti,

Reikalavimai projekto ar tinklo partnerystei:

6

MOKOMĖS VISĄ GYVENIMĄ

Tikslai (kartu su bendrosios programos tikslais): – Remti bendrojo lavinimo ir profesinių mokyklų bendradarbiavimą Šiaurės ir Baltijos šalyse; – Remti projektus ir tinklus, skirtus švietimo kokybei gerinti ir inovacijoms diegti.

Tikslai (kartu su bendrosios programos tikslais): – Aukštojo mokslo institucijų bendradarbiavimo ir mobilumo tarp Šiaurės ir Baltijos šalių rėmimas; – Inovatyvių rezultatų ir geros praktikos sklaida sektoriuje; – Bendradarbiavimo ryšių stiprinimas tarp aukštojo mokslo institucijų ir kitų suinteresuotų organi­ zacijų.

Tikslai (kartu su bendrosios programos tikslais): – Gerinti suaugusiųjų švietimo kokybę bei skatin­ ti inovacijų diegimą, remiant tarptautinį suau­ gusiųjų švietimo institucijų bendradarbiavimą bei mobilumą tarp Šiaurės ir Baltijos šalių; – Plėtoti tiek formalų, tiek neformalų bei savaimi­ nį suaugusiųjų mokymą.

Tikslinės grupės: – Pradinių ir vidurinių mokyklų mokiniai / klasės; – Ikimokyklinio ugdymo, pradinių ir vidurinių mokyklų mokytojai, direktoriai ir kitas peda­ goginis personalas; – Kitos organizacijos ir institucijos, dirbančios mokyklinio ugdymo srityje. Pagrindinės veiklos formos: Mobilumas, tinklai ir vystymo projektai.

Tikslinės grupės: – Aukštojo mokslo institucijų studentai, dėstytojai ir kitas personalas; – Organizacijos ar institucijos, dirbančios aukštojo mokslo srityje. Pagrindinės veiklos formos: Bendradarbiavimo tinklai ir projektai, intensyvūs kursai, jungtinės studijų programos, studentų ir dėstytojų mobilumas.

– kokybei tobulinti suaugusiųjų švieti­

– profesinis mokymas;

Reikalavimai partnerystei, susijusiai su

NordPlus Adult Education

(Aukštasis mokslas)

Paprogramės NordPlus Adult Learning

– švietimo kokybės gerinimas;

NordPlus etapas, kuris tęsis iki 2011 metų.

NorPlus Higher Education

(Bendrasis ugdymas)

2008 m. prioritetas bus teikiamas:

šalys Danija, Islandija, Norvegija, Suomija,

– daugiakultūrinės klasės.

NordPlus Junior

čių programoje.

gramą, kurioje šiuo metu dalyvauja Šiaurės

2008 m. prasidės naujas programos

Tikslai – Remti supratimo apie Šiaurės ir Baltijos šalių kalbinę ir kultūrinę įvairovę gilinimą; – Stiprinti kokybę ir inovacijų diegimą mokymosi visą gyvenimą srityje, remiant bendradarbiavimo projektus, tinklus bei mainus tarp Šiaurės ir Baltijos šalių; – Skatinti inovatyvių procesų, produktų ir geros praktikos mainus; – Stiprinti Šiaurės ir Baltijos šalių bendradarbiavimą švietimo srityje, prisidėti prie bendros Šiaurės ir Baltijos šalių švietimo erdvės kūrimo.

institucijos; – jungtinių studijų programų ir inten­

,,NordPlus Framework Programme“ (Bendroji

metais. Ši programa skirta Šiaurės ir Baltijos

2008–2011 m. Bendroji NordPlus programa

antrosios kalbos mokymui; – investicijų į suaugusiųjų švietimą

jame, kad paraiškos teikiamos iki 2008 metų kovo 1 d. DAUGIAU INFORMACIJOS: www.smpf.lt. Iškilus klausimams, prašome kreiptis el. paštu martynas. sukys@smpf.lt (Nordplus Horizontal ir Higher Educa­ tion), martyna.banaityte@smpf.lt (Nordplus Junior ir Adult Learning), arba telefonu (8~5) 261 0592.

(Suaugusiųjų švietimas)

Tikslinės grupės: – Suaugusiųjų švietimo mokyklos ir kitos institu­ cijos, NVO; – Institucijos ir mokyklos, dirbančios savaiminio, neformalaus ir formalaus suaugusiųjų švietimo srityje; – Mokytojai ir kitas personalas bei besimokantys suaugusieji. Pagrindinės veiklos formos: Suaugusiųjų klasių arba savarankiškai besimo­ kančių suaugusiųjų, mokytojų ir kitų asmenų, dirbančių suaugusiųjų švietime, mobilumas; bendradarbiavimo tinklai ir projektai.

NordPlus Horizontal (Skersinė programa)

Tikslai (kartu su bendrosios programos tikslais): – Remti tarpsektorinius tinklus ir projektus; – Remti veiklas, skatinančias sinergiją ir bendradarbiavimą mokymosi visą gyvenimą kontekste; – Remti inovatyvius kalbų projektus ir projektus, padedančius spręsti kompleksines švietimo problemas ir iššūkius; – Skatinti bendradarbiavimą su kitų regionų šalimis; – Remti veiklas, skirtas Europos procesams įgyvendinti (ypač Bolonijos ir Kopenhagos). Tikslinės grupės: – asmenys, institucijos, organizacijos ar kitos įstaigos, dirbančios švietimo ir mokymosi visą gyvenimą srityje. Pagrindinės veiklos formos: – Tarpsektorinių tinklų ir projektų veikla (darbo grupės, patirties mainų seminarai, konferencijos, tyrimai, statistikos projektai, mokslinių projektų valorizacija, inovaciniai kursų ir modelių kūrimai, inovatyvių kalbų mokymo ir mokymosi priemonių kūrimas, gerosios praktikos sklaida ir kt.). Paraiškų teikimas: 2008 metų kovo 1 d.

MOKOMĖS VISĄ GYVENIMĄ

7


Atgarsiai

Lietuvos mokymo institucijoms suteiktas Europos kokybės pažymėjimas

pažymėjimas suteiktas šioms institucijoms:

centre šių metų gegužės 16 dieną. Renginio

buvo skirti stalo žaidimams pagal Šarlio

Į partnerių mokyklas vyko 7 mūsų mokyklos

Profesinėje mokykloje. Kadangi daugelis

Comenius tarptautinio mokyklų bendra-

metu pranešimus skaitė Švietimo ir mokslo

Pero pasaką „Raudonkepuraitė“ kurti.

mokytojai, pas mus svečiavosi 7 partneriai.

mokytojų buvo maisto ruošimo technologijos

ministerijos atstovai, paskelbti ir apdovanoti

2001–2002 metais buvo nupiešta, nulipdy­

Kasmet gegužės 9­ąją, Europos dieną,

specialistai, didžiausią dėmesį kreipėme į

konkurso nugalėtojai, didžiajame ekrane

ta, pasiūta, išsiuvinėta daugiau kaip 300

buvo rengiamos popietės, skirtos išsamiau

turkų nacionalinę virtuvę, mitybos principus

pristatytos projektų ir mobilumo akimirkos.

stalo žaidimų, parengtos taisyklės, pagal

susipažinti su Italijos, Vengrijos, Ispani­

ir patiekalų ruošimo būdus.

darbiavimo srityje:

· Kauno Panemunės pradinei mokyklai už projektą „Vaikų žaidimai“;

· Tauragės „Šaltinio“ vidurinei moky-

kurias žaidžiant buvo mokomasi anglų, ita­

jos šalių kultūra: mokomasi šokių, dainų,

Aplankėme ne tik mokykloje įsikūru­

klai už projektą „SENSE: specialūs

nio ugdymo, suaugusiųjų švietimo ir aukšto­

Atstovai iš geriausiai įvertintų mokykli­

lų, ispanų, vengrų, lietuvių kalbų. Mokiniai

pasakojamos legendos, pasikartojami pa­

sias praktines mokymo bazes, bet ir daugelį

linksmai žaidė per pertraukas ir namuose.

sisveikinimo žodžiai, populiariausi vardai,

mažų restoranėlių, viešbučių, kuriuose

patiekalai ir kita. Sukurta projekto svetainė

mokiniai kasmet apie 4–5 mėnesius atlieka

http://utenti.lycos.it/comeniusgames/.

praktinį mokymą. Sužavėjo šios šalies žmo­

poreikiai – mokyklų patirtis“;

jo mokslo institucijų buvo pakviesti dalyvauti

Utenos Dauniškio gimnazijai už

tarptautinėje Europos kokybės pažymėjimo

koordinavimo ir paramos fondas kartu su

projektą „Europos piliečiai naujame

konferencijoje Austrijoje, Vienoje. Konfe­

buvo gaminami žaislai. Vaikai, jų tėveliai ir

nacionalinėmis agentūromis Austrijoje,

tūkstantmetyje“.

rencijoje susitiko visų keturiolikos sklaidos

seneliai sukūrė (pasiuvo, nulipdė, išlankstė,

Grundtvig tarptautinės suaugusiųjų

projekte dalyvaujančių šalių laimėtojai,

numezgė, suklijavo, iškirpo, sukonstravo)

si, kad mokykla dalyvavo šiame projekte,

nacionalinių agentūrų ir švietimo politikos

įvairius laikmečius ir keturių tautų kultūros

nes jis ugdo tapatumo ir pasididžiavimo

atstovai.

tradicijas atspindinčius žaislus. Visose

mokykla jausmą. Patikėkite, dalyvavimas

naudingos profesinės patirties, darbo orga­

mokyklose buvo organizuojamos parodos,

Comenius projektuose – puiki proga pačiam

nizavimo ir anglų kalbos įgūdžių, išmokome

gražiausio žaislo konkursai.

„augti“, tobulinti mokyklą ir pamatyti

paruošti keletą turkiškų salotų, mėsos

Europą!

patiekalų, taip pat skanių desertų. O kur

2006 metais ES Socrates programos

·

Belgijoje, Bulgarijoje, Vokietijoje, Estijoje, Prancūzijoje, Italijoje, Liuksemburge, Olan­ dijoje, Rumunijoje, Slovėnijoje, Didžiojoje

mokymosi partnerystės srityje:

·

VšĮ Alytaus jaunimo centrui už

Britanijoje ir Vengrijoje parengė ir laimėjo Eu­

projektą „Žmonės su ypatingais

ropos Komisijos remiamą sklaidos projektą

poreikiais susitinka su ypatingu

mosi visą gyvenimą agentūros direktorius

„Europos kokybės pažymėjimo sklaida“.

Visų šalių nugalėtojams Austrijos Moky­

Antraisiais metais iš įvairių medžiagų

Visa mokyklos bendruomenė džiaugia­

nių nepaprastas darbštumas, kantrumas, susiklausymas ir puikus darbas komandoje. Šios stažuotės metu įgijome daug

menu“;

Ernst Gesslbauer įteikė tarptautinius Euro­

Tretieji projekto įgyvendinimo metai

Kauno neįgaliojo jaunimo užimtumo

pos kokybės pažymėjimus ir taip dar kartą

buvo skirti lauko ir kambario žaidimams ap­

kokybės pažymėjimą, kaip kokybiškos

centrui už projektą „Teatras: idėjos

patvirtino aukštą įgyvendintų projektų lygį.

rašyti, juos nufilmuoti ir išmokti. Kiekviena

Virginija Rupainienė,

Viduržemio jūros smaragdo mėlynumas,

veiklos patvirtinimo sertifikatą, visų lygių

per mainus ir paramą“;

mokykla parengė ir išleido leidinius, ku­

Kauno Panemunės pradinės

tikras rojaus kampelis... Atradome bendrų

riuose pateikti žaidimų aprašymai, gausiai

mokyklos direktorė

interesų su šios profesinės mokyklos moky­

Projekte buvo siekiama suteikti Europos

mokymo institucijoms Europoje, kurios

·

·

įgyvendino Comenius, Erasmus ir Grundtvig

Alytaus muzikos mokyklai už projek­ tą „Gydančios muzikos natų gijos“;

decentralizuotas veiklas.

Erasmus tarptautinio dėstytojų ir studentų mobilumo srityje:

Europos kokybės pažymėjimo kon­ kursas Lietuvoje Paraiškas teikti ir įrodyti, kad institucijos vykdytas projektas ar tarptautinis mobilumas

·

Vilniaus Gedimino technikos univer-

Kauno Panemunės pradinė mokykla. „Vaikų žaidimai“

sitetui;

· ·

iliustruoti mokinių piešiniais ir fotografi­ jomis. Mokiniai su malonumu žaidė šiuos žaidimus per kūno kultūros, šokių pamokas, per pertraukas ir namuose.

tojais, projekto vadovais. Ir dabar palaiko­

Nauja patirtis visada vertinga

Projekto metu sukurti ne tik apčiuopia­

Vilniaus universitetui; Kauno kolegijai.

dar nuostabūs Antalijos vaizdai, kalnai ir

me ryšį bendraudami internetu, ruošiame naujus projektus mokiniams. Į savo moky­ mo programą įtraukėme turkiškos virtuvės patiekalų ruošimo technologiją, paruošėme

mi produktai – žaislai ir žaidimai. Būta ir

mokomąją medžiagą, kurią naudojame per

kitų pasiekimų: mokytojų bendruomenės

2006 metų rugsėjį pagal Leonardo Da

bendruomenė drauge su kitų trijų Euro­

bendradarbiavo taikydamos interaktyvius

Vinci mobilumo projektą „Turizmo Klaipėdos

vertinga, paskatino tolimesnėje profesinėje

dinti projektai turi didelį teigiamą poveikį jų

pos pradinių mokyklų bendruomenėmis

ugdymo metodus, įvaldė naujas IKT, buvo

regione skatinimas, gerinant aptarnavimo

karjeroje siekti naujų rezultatų, kūrybišku­

dalyviams, o projektą įgyvendinusiai institu­

įgyvendino Comenius mokyklų projektą

organizuojami mokytojų vizitai ir mainai.

bei paslaugų organizavimo specialistų rengi­

mo, įkvėpė naujų idėjų.

(2001­2006 m.) projektus vykdžiusios bei

cijai tai didelis postūmis pirmyn tobulinant

„Vaikų žaidimai“ (2001­2004 m.). Mokyklos

Visus trejus metus mokiniai ir mokytojai

mą“ kartu su kitomis profesijos mokytojomis

tarptautinį dėstytojų ir studentų mobilumą

savo veiklą.

partnerės – Istituto Comprensivo 2, Suzzara

susirašinėjo el. paštu, siuntė įvairiomis

iš Šilutės turizmo ir paslaugų verslo bei

(Italija), Klauzal Gabor Altalanos Iskola

progomis vaikų pagamintus atvirukus,

Šilutės žemės ūkio mokyklų, Žemaičių Nau­

Loreta Tamošaitienė,

(Vengrija) ir Ceip Josep Maria Folch I Torres

keitėsi tradicinių patiekalų receptais. Iš viso

miesčio skyriaus, savaitę lankiausi Turkijoje,

Klaipėdos paslaugų ir verslo mokyklos

(Ispanija).

įvyko 6 projekto koordinatorių susitikimai.

Fetijos miesto Viešbučių Vadybos ir Turizmo

vyresnioji profesijos mokytoja

buvo kokybiškas galėjo Comenius mokyklų

Konkursas įrodė, jog kokybiškai įgyven­

bendradarbiavimo (1998­2005 m.) ir Grund­ tvig suaugusiųjų mokymosi partnerystės

(1999­2005 m.) organizavusios mokymo institucijos Lietuvoje. Švietimo mainų paramos fondas „Euro­

Apdovanojimai Lietuvoje ir Austrijoje

Kauno Panemunės pradinės mokyklos

pos kokybės pažymėjimo“ konkursui gavo 53

Visos paraiškas „Europos kokybės

paraiškas. Kiekvieną paraišką pagal standar­

pažymėjimo“ konkursui teikusios Lietuvos

mokiniai. Kadangi visus vaikus vienija vai­

tizuotą balų sistemą vertino du nepriklauso­

institucijos buvo pakviestos į apdovano­

kystės pasakų pasaulis, pirmieji bendradar­

mi ekspertai ir jų siūlymu Europos kokybės

jimų renginį Vilniuje, CocaCola Plaza kino

biavimo metai visose keturiose mokyklose

8

MOKOMĖS VISĄ GYVENIMĄ

pamokas. Ši patirtis buvo tikrai naudinga,

Temą ,,Vaikų žaidimai“ pasiūlė patys

MOKOMĖS VISĄ GYVENIMĄ

9


Erasmus 20­mečio savaitė Lietuvoje

dėstytojams. Šios konferencijos tikslas – at­ kreipti dėmesį, kad Erasmus programa skirta

Erasmus dėstytojo vardas suteiktas:

ne tik studentų mobilumui, ji remia ir dėsty­

Elvyrai Giedraitienei – Klaipėdos univer­

tojų mainus. Konferencijos metu apdovanoti

sitetas; Rimantui Venskutoniui – Kauno

konkurso „Erasmus dėstytojas“ laureatai.

technologijos universitetas; Auksei Balčytienei – Vytauto Didžiojo universitetas.

2007 metais Europa švenčia seniausios tarptautinio mobilumo programos Erasmus

rašinius ir daugiau kaip 200 nuotraukų.

Konkursai

Smagu, kad tiek daug studentų atsi­

Pagrindinį rašinių konkurso prizą

lėktuvu į pasirinktą Europos šalį pas Eras­

mainų paramos fondo bei tarptautinio

laimėjo Jurgita Pilypaitė, buvusi Vytauto

mus draugus. Kitiems laureatams prizus

studento pažymėjimo ISIC biuro atstovai

Didžiojo universiteto studentė, dabar

skyrė Europos parlamento narė Ona Juknevi­

apdovanojo konkursų laureatus. Muzikos

liepė ir dalyvavo studentams skirtuose

dirbanti šio universiteto tarptautinių

čienė bei tarptautinio studento pažymėjimo

konkurso “Euro rock 2007” finalininkų

se bei Klaipėdoje šia proga gegužės 21­25

dėstytojams ir studentams, aktyviai daly­

konkursuose „Mano Erasmus studijos“ ir

ryšių skyriuje. Ji laimėjo Švietimo mainų

ISIC biuras Lietuvoje.

koncerto ir įvairių konkursų dalyviai kėlė

dienomis vyko šventiniai renginiai.

vavusiems Erasmus 20 proga skelbtuose

mano „Erasmus draugai“. Jūsų rašiniai ir

paramos fondo įsteigtą prizą – kelionę į

konkursuose. Kartu džiaugiamės, kad Eras­

nuotraukos yra pats geriausias įrodymas,

Erasmus 20 šventinį renginį Lisabonoje,

mus programa jums buvo svarbi ir naudinga

kad Erasmus programa tai ne tik kasmet

kuris vyko spalio 4­5 dienomis. Nuotraukų

veikla, suteikusi profesinės ir asmeninės

didejantys skaičiai, bet ir neįkainojama

konkurso pagrindinis prizas atiteko Linai

koncertai buvo šiltai sutikti Vilniaus, Kauno,

rado informacijos apie programos siūlomas

naudos. Gavome 37 dėstytojų paraiškas, 53

patirtis kiekvienam dalyviui.

Savickaitei, Vilniaus Gedimino Technikos

Šiaulių ir Klaipėdos miestų aikštėse. Susi­

galimybes. Koncertuose atliekamas specia­

Universiteto studentei, ji laimėjo Švietimo

rinkusiuosius sveikino miesto savivaldybių,

liai programos 20­mečiui sukurtas himnas

mainų paramos fondo dovanotą kelionę

studentų organizacijų atstovai. Švietimo

nepaliko abejingų bendrai nuotaikai.

20­ąsias metines. Vilniuje, Kaune, Šiauliuo­

Konferencija Gegužės 22 dieną Vilniaus M. Mažvydo bibliotekoje vyko nacionalinė konferencija

10

MOKOMĖS VISĄ GYVENIMĄ

Švietimo mainų paramos fondas dėkoja

linksmą šurmulį ir traukė praeivių dėmesį.

Koncertai Organizuoti šventiniai Erasmus 20

Susidomėjusieji Erasmus veikla aikš­ tėse įrengtuose informaciniuose kioskuose

MOKOMĖS VISĄ GYVENIMĄ

11


Po darbų

Mieli leidinio skaitytojai, tikimės, kad jums patiks mūsų naujovė – linksma rubrika „Po darbų“. Gal turite puikių minčių ir norite jas išdėstyti popieriaus lape? Siųskite komik­ sus mums, įdomiausius spausdinsime kitame leidinio „Mokomės visą gyvenimą“ numeryje. Mokate kurti įdomius kryžiažodžius? Atsiųs­ kite ir kartu patikrinsime kas greičiausiai teisingai išspręs jūsų sugalvotą užduotį. Ga­ lite piešti ranka ar kompiuteriu – svarbiausia, kad komiksas ar kryžiažodis atitiktų mūsų lei­ dinio temą – mokomės visą gyvenimą. Šiame numeryje pristatome Švietimo mai­­ nų paramos fondo darbuotojų sukurtą kryžia­ žodį apie mūsų fondą ir administruojamas programas. Teisingus atsakymus siųskite ad­re­su LT-01112 Vilnius, Geležinio Vilko g. 12 arba elektroniniu paštu info@smpf.lt. Burtų keliu išrinksime penkių teisingų atsakymų autorius ir paskelbsime kitame leidinio nu­ meryje bei apdovanosime prizais. Būkite aktyvūs!

2

Apie MŪSŲ FONDĄ

Kryžia

3

4

žodis

5 6 7

1

1. Gyvūnas, kurio vardu pavadintoje gatvėje įsikūręs ŠMPF. 2. Konkrečios paskirties, ribotos truk­mės, numatyto biudžeto užduotis. 3. Koks Europass aplanko dokumentas yra pripažįstamas Europoje? 4. Viena iš Euroguidance projekto tiks­li­nių grupių. 5. Sistema, pagal kurią perkeliami ir kau­ piami kreditai. 6. Dokumentas, kurį reikia pateikti siekiant finansinės paramos. 7. Gyvūnas, kuriuo paženklinti ŠMPF įkūri­ mo metai pagal kinų horoskopą. 8. Kaip vadinasi Švietimo mainų paramos fon­do administruojama suaugusiųjų švie­ timo programa? 9. Vizitai, skirti dalyvauti nacionalinių agen­ tūrų rengiamuose kontaktiniuose semi­ naruose. 10. 5 dokumentų aplankas. Kas tai? 11. Į kokią naują programą įsitraukia Baltijos šalys nuo 2008 m.? 12. Koks yra Bendrojo ugdymo ir suaugusiųjų švietimo programų skyriaus vadovo var­ das? 13. Graikų filosofas. 14. Kokią programą administruoja ŠMPF Aukš­tojo mokslo programų skyrius?

20

8 9

10 12▸

11

13

16▾

15

17

14 18

19

Raktas:

15. Dokumentas, reglamentuojantis progra­ mos dalyvio teises ir pareigas „Erasmus Studento…“ 16. Leonardo da Vinci mobilumo projektai, skirti profesinio mokymo specialistams. 17. Iš prancūzų kalbos kilęs terminas, nusa­ kantis projektų rezultatų sklaidos ir pa­ naudojamumo procesą.

18. Kaip vadinasi Švietimo mainų paramos fondo administruojama bendrojo ugdy­ mo programa? 19. Kokio projekto produktas yra „Profesijos vadovas“? 20. Mokymosi visą gyvenimą programą admin­struojančios institucijos teisinis statusas.

Leidėjas ŠMPF, Geležinio Vilko g. 12, 01112 Vilnius Tel. (8 5) 261 0592, faks. (8 5) 249 7137 El. paštas info@smpf.lt, www.smpf.lt Tiražas: 500 egz., © Švietimo mainų paramos fondas, 2007

2007 spalis, 1 nr.

Maketavo UAB „InterSe“, redagavo UAB „Magistrai“ Spausdino UAB „Sapnų sala“

Šis leidinys finansuojamas remiant Europos Komisijai. Leidinys atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.

Fondo_laikrastis nr 1  

Lietuvos mokymo institucijoms suteiktas Europos Pasinaudokime NordPlus programos galimybėmis! – 6 p. Erasmus 20­mečio savaitė Lietuvoje – 10...