Page 1

MOKYMOSI VISĄ GYVENIMĄ PROGRAMOS LEONARDO DA VINCI 2010 M. NAUJOVIŲ PERKĖLIMO PROJEKTŲ SĄVADAS


TURINYS ĮVADAS ............................................................................................................................................................................ 3 NAUJŲ PROFESINIO MOKYMO PROGRAMŲ IR PRIEMONIŲ RENGIMAS ŠVIETIMUI IR VERSLUI ...... 4

I.

NOVATORIŠKŲ IR VERSLO PATIRTIMI GRĮSTŲ MOKYMO(-SI) METODŲ, SKIRTŲ GERINTI VERSLO ŠVIETIMO KOKYBĘ PERKĖLIMAS IR IŠVYSTYMAS ................................................................................................................................................ 4 NETKNOWING 2.0 ................................................................................................................................................................ 5 INOVATYVIŲ MVĮ TARPTAUTINIO VERSLO SKATINIMO PROGRAMA ...................................................................................... 6 REINTEGRACIJA Į DARBO RINKĄ STIPRINANT VERSLUMO ĮGŪDŽIUS .................................................................................... 7 SPARČIAI AUGANČIŲ ĮMONIŲ KOUČINGAS ............................................................................................................................ 8 KOMPETENCIJOS INOVACIJŲ PLĖTOJIMUI METALO APDIRBIMO SEKTORIUJE ....................................................................... 9 KONFLIKTŲ VALDYMAS MAŽOSE IR VIDUTINĖSE ĮMONĖSE ................................................................................................. 10 INFORMACINIŲ KOMUNIKACINIŲ TECHNOLOGIJŲ TOBULINIMAS ........................................................ 11

II.

NEMOKAMOS PROGRAMINĖS ĮRANGOS NAUDOJIMO BALTIJOS ŠALYSE SKATINIMAS ........................................................ 11 SUB-SCRIPT: PALAIKOMOJI VARTOTOJŲ BAZĖ SOCIALINIO SUGRĮŽIMO KOORDINAVIMUI .............................................. 12 EUROPOS PEDAGOGŲ ĮGŪDŽIŲ TOBULINIMAS IR SERTIFIKAVIMAS, ORIENTUOTAS Į SAUGIAS INFORMACINES TECHNOLOGIJAS IR KIBERNETINIŲ PAVOJŲ PREVENCIJĄ ................................................................................................... 13 III. PROFESINIO MOKYMO REZULTATŲ BEI FORMALIU IR NEFORMALIU BŪDU ĮGYTŲ KOMPETENCIJŲ VERTINIMAS IR PRIPAŽINIMAS................................................................................................. 14 SLOT – SEKTORINIO MOKYMOSI REZULTATŲ SKAIDRUMAS .............................................................................................. 14 PROFESINIŲ KOMPETENCIJŲ VERTINIMAS IR PRIPAŽINIMAS .............................................................................................. 15 DAUGIAKALBIO MOKYMO PRIEMONĖ MOBILUMUI (MULTEMO) ........................................................................................ 16 GEBĖJIMŲ IR KOMPETENCIJŲ ŽODYNAS II ......................................................................................................................... 17 SEKTORINIŲ KVALIFIKACIJŲ SANDARŲ PALYGINAMUMAS IR PLĖTRA ................................................................................. 18 EUROPOS ECVET INICIATYVŲ REZULTATŲ PANAUDOJIMAS KŪRYBIŠKOMS DAŽYTOJŲ-LAKUOTOJŲ IR FLORISTŲ PROFESIJOMS/ECVET MA-FLO...................................................................................................................................... 19 IV.

PROFESINIO MOKYMO KOKYBĖS GERINIMAS ........................................................................................... 20

VADYBOS STUDIJŲ PATRAUKLUMO IR KOKYBĖS DIDINIMAS TAIKANT VIRTUALIĄ SIMULIACINĘ PRIEMONĘ „EMERALD FOREST“ ............................................................................................................................................................................. 20 TRADICINĖS ARCHITEKTŪROS IR MIESTŲ PLĖTROS STUDIJOS EUROPOS SENUOSE MIESTUOSE ..................................... 21 MECHATRONIKOS SUVOKIMAS MAŽOSE IR VIDUTINIO DYDŽIO ĮMONĖSE BEI PROFESINIS UGDYMAS TURKIJOS AUKŠTOJO MOKSLO INSTITUCIJOSE ..................................................................................................................................................... 22 PROGRAMŲ RUOŠIMAS EUROPINIO LYGIO SUVIRINIMO KONTROLĖS SPECIALISTŲ RUOŠIMUI .......................................... 23 V.

PAMEISTRYSTĖ IR DARBO RINKOS POREIKIŲ ATITIKIMAS .................................................................... 24 PAMEISTRYSTĖS PLĖTOJIMAS LIETUVOS PROFESINIO RENGIMO SISTEMOJE REMIANTIS VOKIETIJOS, PRANCŪZIJOS, JUNGTINĖS KARALYSTĖS IR NYDERLANDŲ PATIRTIMI (DEVAPPRENT) ......................................................................... 24 VOGS+DEAF: EUROPINIO PROFESINIO ORIENTAVIMO KURTIESIEMS STANDARTO MODELIO, VYSTOMO EUROPOS SĄJUNGOS LEONARDO DA VINCI PROGRAMOS RĖMUOSE, LYGIAGRETUS KŪRIMAS LIETUVOJE IR VENGRIJOJE SU ESTIJOS IR VOKIETIJOS PAGALBA ...................................................................................................................................... 25

2


ĮVADAS Europos Komisijos Mokymosi visą gyvenimą programos Leonardo da Vinci naujovių perkėlimo projektai – tai daugiašaliai projektai, kuriais siekiama gerinti Europos profesinio mokymo sistemos kokybę ir patrauklumą, pritaikant ir integruojant ankstesnių Leonardo da Vinci programos ir kitų sėkmingai įgyvendintų projektų naujovišką turinį arba rezultatus į valstybines arba privačias profesinio mokymo sistemas ir organizacijas šalyje, regione ar tam tikrame ekonominiame sektoriuje. 2010 m. vasario 26 d. Leonardo da Vinci programos Naujovių perkėlimo projektų konkursui buvo pateikta 20 paraiškų, kurių kokybę vertino išoriniai ekspertai. 5 kokybiškiausios paraiškos buvo finansuotos.

2010 m. konkurse aktyviausiai dalyvavo

kolegijos, profesinės mokyklos institucijos bei universitetai. Šiems projektams įgyvendinti buvo skirtas 858.157 eurų finansavimas. 2010 m. Lietuvos organizacijos naujovių perkėlimo projektuose aktyviai dalyvavo ne tik kaip koordinatorės, bet ir kaip kitose šalyse finansuotų projektų partnerės. Šiame sąvade pristatyti ne tik 5 Lietuvoje finansuotų projektų rezultatai, tačiau ir rezultatai 17 Lietuvos organizacijų, kurios kaip projekto partneriai įgyvendino projektus finansuotus Norvegijoje, Lenkijoje, Belgijoje, Liuksemburge, Latvijoje, Ispanijoje, Italijoje, Austrijoje, Vokietijoje, Turkijoje ir Jungtinėje Karalystėje. Projektai sąvade suskirstyti pagal temas. Platesnę informaciją apie šiuos projektus taip pat galima rasti Leonardo da Vinci naujovių perkėlimo projektų duomenų bazėje ADAM http://www.adam-europe.eu.

3


I. NAUJŲ PROFESINIO MOKYMO PROGRAMŲ IR PRIEMONIŲ RENGIMAS ŠVIETIMUI IR VERSLUI Novatoriškų ir verslo patirtimi grįstų mokymo(-si) metodų, skirtų gerinti verslo švietimo kokybę perkėlimas ir išvystymas Projekto numeris

2010-1-PL1-LEO05-11462

Projekto pavadinimas projekto darbine kalba

Transfer of experiential and innovative teaching methods for business education

Dotacijos gavėjas

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, PL al. Niepodległości 10 61-875 Poznań

Skirta Leonardo da Vinci dotacija

296.350,00 EUR

Projekto trukmė

24 mėn.

Projekto partneriai

1. ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas, LT 2. Navigator Consulting Advisors Limited Liability Partnership, UK 3. Wielkopolska Chamber of Commerce and Industry, PL 4. Elmfield House Associates Limited, UK

Projekto tikslinė grupė

Dėstytojai ir instruktoriai, verslo įmonės

Projekto aprašymas

Projekto tikslas – perkelti ir įdiegti novatoriškus, verslo patirtimi grįstus mokymo(-si) metodus, skirtus verslo išsilavinimo kokybės gerinimui. Projekto rezultatai: 1. apmokyta 30 dėstytojų ir instruktorių, kurie geba rašyti atvejus, 2. parengti 5 tinkami verslo atvejai apie Lietuvos verslo vystymą(-si) ir 5 mokymo instrukcijos, 3. apmokyta 30 dėstytojų ir instruktorių, kurie geba mokyti atvejo analizės metodu, 4. parengta atvejo analizės mokymo medžiaga.

Projekto interneto svetainė

-

Kontaktinis asmuo

Maciej Pietrzykowski maciej.pietrzykowski@ue.poznan.pl

4


NetKnowing 2.0 Projekto numeris

2010-1-ES1-LEO05-21054

Projekto pavadinimas projekto darbine kalba

NetKnowing 2.0

Dotacijos gavėjas

Iturbrok S.L., ES Pza. Miguel de Barandiaran, 5-Of. 5 31014 Pamplona, Spain

Skirta Leonardo da Vinci dotacija

219.189,00 EUR

Projekto trukmė

24 mėn.

Projekto partneriai

1. Šaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmai, LT 2. Tempo Training and Consulting, CZ 3. Educational Media Research Centre of the University of Limerick, IE 4. Institut Arbeit und Technik, DE 5. Associação Industrial Portuguesa – Câmara de Comércio e Industria, PT

Projekto tikslinė grupė

Smulkaus ir vidutinio verslo (SVV) įmonių vadovai ir vadovaujantys darbuotojai, aukštesnio vidutinio lygio SVV įmonių darbuotojai, atsakingi už skyrių darbuotojų komandas, žmogiškuosius išteklius, darbuotojų mokymus.

Projekto aprašymas

Projekto tikslas - suteikti kvalifikacijas mažoms ir vidutinėms įmonėms: naudotis Web 2.0 technologijomis, jas pritaikyti dalinimuisi žiniomis bei paskatinti neformalų ugdymą bendradarbiaujant, įtraukiant visus darbuotojus. Projekto rezultatai. Sukurtos nuoseklios, lanksčios visą gyvenimą trunkančio mokymosi strategijos, palengvinančios darbuotojų formalaus ir neformalaus mokymosi darbo vietose procesą.

Projekto interneto svetainė

www.netknowing.com

Kontaktinis asmuo

Marta Manas +34 948131832

5


Inovatyvių MVĮ tarptautinio verslo skatinimo programa Projekto numeris

LLP-LdV-TOI-2010-LT-0074

Projekto pavadinimas projekto darbine kalba

Internationalisation Assistance Programme for Innovative SMEs

Dotacijos gavėjas

Kauno regiono smulkių ir vidutinių verslininkų asociacija, LT Muitinės g. 13a, 44280 Kaunas

Skirta Leonardo da Vinci dotacija

165.366,00 EUR

Projekto trukmė

24 mėn.

Projekto partneriai

1. Kauno technologijų universiteto regioninis mokslo parkas, LT 2. International School of Law and Business, LT 3. Fachhochschule JOANNEUM Gessellschaft mbH, DE 4. DIDA Network S.r.l., IT

Projekto tikslinė grupė

Smulkaus ir vidutinio verslo įmonių vadovai ir darbuotojai

Projekto aprašymas

Projekto tikslas – perkelti ir adaptuoti e-mokymosi medžiagą, siekiant ugdyti organizacines kompetencijas, padidinti inovatyvių ir technologinių smulkaus ir vidutinio dydžio įmonių strateginio verslo planavimo kvalifikaciją tarptautinio verslo kontekste, siekiant išbandyti ir įdiegti naudingą patirtį Lietuvoje. Projekto rezultatai. Parengta ir adaptuota e-mokymosi medžiaga, skatinanti tobulinti smulkaus ir vidutinio verslo įmonių vadovų ir darbuotojų gebėjimus įvairiose tarptautinio verslo srityse, tokiose kaip verslumas, kūrybiškumas, tarptautinės dimensijos, verslo technologinė užsienio kalba, skaitmeninės priemonės.

Projekto interneto svetainė

www.inconext.eu

Kontaktinis asmuo

Giedrius Romeika giedrius@versloasociacija.lt +370 37 324 182

6


Reintegracija į darbo rinką stiprinant verslumo įgūdžius Projekto numeris

LLP-LdV-TOI-2010-LT-0068

Projekto pavadinimas projekto darbine kalba

RELESE - Reintegration into Labour market through Entrepreneurship Skills Enhancement

Dotacijos gavėjas, šalies trumpinys

Vilniaus verslo kolegija, LT

Skirta Leonardo da Vinci dotacija

285.539,00 EUR

Projekto trukmė

24 mėn.

Projekto partneriai

1. Utenos darbo rinkos mokymo centras, LT 2. Šiaurės miestelio technologijų parkas, LT 3.Tecmaia Mokslo ir Technologijų parkas, PT 4. Laurea Universitetas, FI 5. Turiba Verslo administravimo mokykla, LV 6. Rzeszow Informacinių technologijų ir valdymo universitetas, PL

Projekto tikslinė grupė

Socialiai pažeidžiamos bedarbių žmonių grupės: žmonėms, kurie neteko darbo ir norėtų sugrįžti į darbo rinką ne tik kaip samdomi darbuotojai. Projekto tikslai - perkelti ir adaptuoti verslo mokymo kursą; priartinti verslą prie europinių verslo standartų; paskatinti mokymo institucijų ir verslo įmonių tarpusavio bendradarbiavimą; padidinti bedarbių žmonių motyvaciją, sukurti sąlygas naujų sėkmingų verslo įmonių atsiradimui.

Projekto aprašymas Projekto rezultatai: 1. perkeltas, išverstas ir adaptuotas mišraus mokymo kursas, 2. sukurta e-mokymo platforma, talpinanti nuotolines verslo simuliacijas ir atvejų analizės studijas, 3. suorganizuoti mokymai besimokančiųjų grupėms, 4. sukurti ir profesionalių įvertinti verslo konsultantų verslo planai. Projekto interneto svetainė

http://www.relese.eu/

Kontaktinis asmuo

Kristina Lillkvist justina@kolegija.lt, kristina@kolegija.lt +370 215 4884

7


Sparčiai augančių įmonių koučingas Projekto numeris

UK/10/LLP-LdV/T01-333

Projekto pavadinimas projekto darbine kalba

High Growth Coach

Dotacijos gavėjas, šalies trumpinys

Exponential Training &assessment Ltd, UK The Bank, 22 Wood Street, Earl Shilton, Leicestershire, LE9 7NF, UK

Skirta Leonardo da Vinci dotacija

286.234,09 EUR

Projekto trukmė

24 mėn.

Projekto partneriai

1. 2. 3. 4.

Versli Lietuva, LT Trebag Vagyon es Projektmenedzser Kft, HU Gospodarska Zbornica Slovenije za Poslovno Usposabljanje, SL Centre de Inovare si Dezvoltare de Afaceri, RO

Projekto tikslinė grupė

Verslo konsultantai, aukštųjų mokyklų vadybos, ekonomikos dėstytojai ir studentai.

Projekto aprašymas

Projekto tikslas - parengti e-mokymų programą sparčiai augančių įmonių koučeriams. Projekto rezultatai: 1. parengta e-mokymo programa sparčiai augančių įmonių koučeriams, verslo konsultantams, 2. kiekvienoje partnerinėje šalyje parengta po 20 sparčiai augančių įmonių verslo konsultantų.

Projekto interneto svetainė

www.exponentialtraining.com

Kontaktinis asmuo

John Moore john@exponentialtraining.com 01455845071

8


Kompetencijos inovacijų plėtojimui metalo apdirbimo sektoriuje Projekto numeris

2010-1-ES1-LEO05-21050

Projekto pavadinimas projekto darbine kalba

Comtences for Innovation in the metal sector (COMINN)

Dotacijos gavėjas

Federación Vizcaína de Empresas del Metal, ES Plaza de Euskadi, 9 bajo, BILBAO (48009)

Skirta Leonardo da Vinci dotacija

163.192,00 EUR

Projekto trukmė

24 mėn.

Projekto partneriai

1. 2. 3. 4. 5.

Vytauto Didžiojo universitetas, LT FONDO FORMACION EUSKADI S.L.L., ES Berufsförderungsinstitut Österreich, AT TREBAG, HU INOVAFOR, PT

Projekto tikslinė grupė

Mažų ir vidutinių metalo sektoriaus įmonių vadovai

Projekto aprašymas

Projekto tikslas - perkelti ir adaptuoti TOOLS TRAINING projekto (113894-CP-1-2004-1-EN-Grundtvig-G1) rezultatus, plėtoti mokomąją medžiagą, tobulinti gebėjimus, įgytus neformalaus mokymosi metu, ir paruošti vidurinės grandies vadovus, gebančius vertinti, plėtoti ir valdyti kompetencijas, susijusias su inovacijomis. Projekto rezultatas - sukurtas didaktinis vadovas pramonės smulkaus ir vidutinio verslo įmonėms.

Projekto interneto svetainė Kontaktinis asmuo

http://www.cominnproject.eu/index.html Mr. Jaime Fernández Alcedo Mr. Joseba Sainz de Baranda metal@fvem.es joseba@fvem.es 0034 944 39 64 69

9


Konfliktų valdymas mažose ir vidutinėse įmonėse Projekto numeris

2010-1-NO1-LEO05-01845

Projekto pavadinimas projekto darbine kalba

Conflict management in SMEs (CONFLICTMAN)

Dotacijos gavėjas, šalies trumpinys

Work Research Institute, NO Stensberggt. 25, Boks 6954 St. Olavs plass, 0130, Oslo

Skirta Leonardo da Vinci dotacija

309.781,00 EUR

Projekto trukmė

24 mėn.

Projekto partneriai

1. Higienos Institutas, Vilnius, LT 2. Konzenzus Foundation, HU 3. National Institute of Occupational Health, NO 4. Fundación Empresa-Universidad de Zaragoza, ES 5. Westminster University, UK

Projekto tikslinė grupė

Mažos ir vidutinio dydžio įmonės, švietimo institucijos

Projekto aprašymas

Projekto tikslas – įdiegti Norvegijos metodiką „Darbo vieta be smurto apraiškų“ (angl. “The Bully-Free Workplace”) projekte dalyvaujančių šalių 2-4 mažose ir vidutinėse įmonėse. Pasiekti rezultatai: 1. Norvegų geroji patirtis įdiegta trijose Lietuvos institucijose – Veisėjų lopšelyje-darželyje „Ąžuoliukas“, Telšių lopšelyje -darželyje „Žemaitukas“ ir Vilniaus UAB „Tradintek“, 2. parengtas lankstinukas „Konfliktų darbe valdymas“, 3. parengtas leidinys „Konfliktų prevencija. Rekomendacijos mažoms įmonėms“.

Projekto interneto svetainė

http://www.hi.lt/conflictman

Kontaktinis asmuo

Birutė Pajarskienė birute.pajarskiene@dmc.lt

10


II. INFORMACINIŲ KOMUNIKACINIŲ TECHNOLOGIJŲ TOBULINIMAS Nemokamos programinės įrangos naudojimo Baltijos šalyse skatinimas Projekto numeris

2010-1-LV1-LEO05-00868

Projekto pavadinimas projekto darbine kalba

Fostering Free Software Usage in the Baltic States

Dotacijos gavėjas

LLC “Baltijas Datoru Akadēmija”, LV Tallinas Str.4, LV-1001, Riga, Latvija

Skirta Leonardo da Vinci dotacija

206.883,18 EUR

Projekto trukmė

24 mėn.

Projekto partneriai

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Kauno technologijos universitetas, LT SIA World Technology Frontier, LV Rīgas Tehniskā kolega, LV BCS Koolitus AS, EE Nodarbinātības valsts agentūra, LV Latvijas atvērto tehnoloģiju asociacija, LV

Projekto tikslinė grupė

Bedarbiai, studentai, profesinio mokymo įstaigos, darbdaviai.

Projekto aprašymas

Projekto tikslas – sudaryti galimybes tikslinės grupės atstovams įgyti kompetencijų ir žinių naudotis nemokama programine įranga Projekto rezultatai: 1. Sukurta nauja Moodle mokymosi medžiaga – e-mokymosi kursai, 2. pagerinti bedarbių, profesinio mokymo įstaigų atstovų įgūdžiai ir žinios, naudojant laisvą programinę įrangą

Projekto interneto svetainė

http://www.opensource.bda.lv/lt/

Kontaktinis asmuo

Nadezda Semjonova nadezda@bda.lv +371 67505090; +371 294943

11


SUB-SCRIPT: Palaikomoji vartotojų bazė socialinio sugrįžimo koordinavimui Projekto numeris

2010-LDV-TOI-509

Projekto pavadinimas projekto darbine kalba

SUB-SCRIPT: Supportive User Base for Social Return Coordinated (web based) Re-Integration ProTocols

Dotacijos gavėjas

Job-Link vzw, BE Klein Park 9, B-3360, Lovenjoel, BE

Skirta Leonardo da Vinci dotacija

356.903,00 EUR

Projekto trukmė

24 mėn.

Projekto partneriai

1. Valakupių reabilitacijos centras, LT 2. Stichting Reflexion, NL 3. European Center for Quality Ltd, BG 4. Starfsendurhæfing Norðurlands, IS 5. Zavod Prava poteza, SI

Projekto tikslinė grupė

Socialinę atskirtį patiriantys ir siekiantys įsidarbinti asmenys.

Projekto aprašymas

Projekto tikslas – perkelti gerąją reintegracijos ir mokymų praktiką, sukuriant interaktyvią internetinę sistemą socialinę atskirtį patiriantiems ir siekiantiems įsidarbinti asmenims. Projekto rezultatas – sukurta interaktyvi internetinė sistema „Subscript“ (mokymo programų duomenų bazė ir e-portfolio)

Projekto interneto svetainė

www.sub-script.eu

Kontaktinis asmuo

Natalja Markovskaja info@job-link.be 0032 (0) 16 46

12


Europos pedagogų įgūdžių tobulinimas ir sertifikavimas, orientuotas į saugias informacines technologijas ir kibernetinių pavojų prevenciją Projekto numeris

LLP-LdV-TOI-2010-LT-0071

Projekto pavadinimas projekto darbine kalba

Development and certification of Skills for European Educators focused on safe ICT and Cyber Threat prevention

Dotacijos gavėjas

Asociacija „Langas į ateitį“, LT K. Petrausko g. 26-206, 44156 Kaunas

Skirta Leonardo da Vinci dotacija

161.206,00 EUR

Projekto trukmė

18 mėn.

Projekto partneriai

1. 2. 3. 4.

VšĮ „Informacinių technologijų institutas“, LT LIKTA, LV Bremeno universitetas, DE APTES asociacija, CH

Projekto tikslinė grupė

Europos pedagogai

Projekto aprašymas

Projekto tikslas – apjungti turimą partnerių įdirbį saugaus interneto mokymo srityje ir pateikti produktą, skirtą Europos mokytojams, kuris padės įgyti daugiau žinių apie interneto grėsmes ir būdus apsaugoti vaikus nuo žalingo interneto poveikio. Projekto rezultatas – kompleksinis produktas, jungiantis mokomąją medžiagą, bandomuosius testus ir ECDL testus (eGuardian testai).

Projekto interneto svetainė

http://www.ecdl.lt/e-guardian-projektas

Kontaktinis asmuo

Renata Danielienė info@ecdl.lt +370 37 750101

13


III. PROFESINIO MOKYMO REZULTATŲ BEI FORMALIU IR NEFORMALIU BŪDU ĮGYTŲ KOMPETENCIJŲ VERTINIMAS IR PRIPAŽINIMAS SLOT – sektorinio mokymosi rezultatų skaidrumas Projekto numeris Projekto pavadinimas projekto darbine kalba

2010-1-LU1-LEO05-00389

Dotacijos gavėjas

Centre de Recherche Public Henri Tudor, LU

Skirta Leonardo da Vinci dotacija

357.237,50 EUR

Projekto trukmė

24 mėn.

Projekto partneriai

SLOT - Sectorial Learning Outcome Transparency

1. Socialinių mokslų kolegija, LT 2. WIWAS Wissenschaftliche WeiterbildungsAkademie Saar Universität des Saarlandes, DE 3. Université Paul Verlaine – Metz, FR 4. Instinstitut D'educació Secundària Antonio José Cavanilles, ES 5. Research Academic Computer Technology Institute, GR 6. Regionálna rozvojová agentúra Senec, SK

Projekto tikslinė

Profesinio mokymo atstovai

Projekto aprašymas

Projekto tikslai: 1. sukurti sektorinio mokymo rezultatų pripažinimo modelio perkėlimo metodiką, 2. skleisti informaciją apie projekto rezultatus ir jų pritaikomumą nacionaliniu ir europiniu lygiu. Projekto rezultatai: 1. partnerių konsorciumas analizės ataskaita, 2. mokymosi rezultatų apibrėžimo ir vertinimo metodikos vadovas, 3. pedagoginio mokymo plano perkėlimas, 4. perkėlimo mokymų programa ir dokumentai, 5. diegimo/išbandymo ataskaita, 6. galutinė SLOT metodologija, 7. SLOT bendras žodynėlis.

Projekto interneto svetainė

https://sites.google.com/site/leonardodavincislot/

Kontaktinis asmuo

Reda Mikalauskaitė inter@smk.lt +370 46 39

14


Profesinių kompetencijų vertinimas ir pripažinimas Projekto numeris

LLP-LDV-TOI-10-IT-579

Projekto pavadinimas projekto darbine kalba

Recognition and Development of Vocational Education and Training Competencies (PEIRA)

Dotacijos gavėjas

Fondazione Politecnico di Milano, IT Piazza Leonardo da Vinci 32, IT-20133, Milano

Skirta Leonardo da Vinci dotacija

291.900,00 EUR

Projekto trukmė

24 mėn.

Projekto partneriai

1. Vytauto Didžiojo universitetas, LT 2. Afol Milano – Agenzia Per La Formazione, L’orientamento Lavoro Della Provincia Di Milano, IT 3. Cambridge Assessment, GB 4. Consorzio ELIS per la formazione professionale superior, IT 5. Ecap Consulenze S.R.L., IT 6. Enti Confidustriali Lombardi Per L’education Scarl, IT 7. GEA - GIBSON EDUCATIONAL ASSOCIATES, IT 8. Ministry of Science, Education and Sport, HR 9. Provincia Di Milano, IT 10. Provincia Di Roma - Dipartimento Iii Employment And Training Policies, IT 11. Swiss Federal Institute For Vocational Education And Training, CH 12. Universitè Bretagne-Sud, FR

Projekto tikslinė grupė

Dirbantieji, darbdaviai, profesijos mokytojai.

Projekto aprašymas

Projekto tikslas - užtikrinti švietimo ir profesinio rengimo sistemų suderinamumą per neformaliai įgytų kompetencijų vertinimą ir pripažinimą. Projekto rezultatai: Aprašyti mechanizmai, kurie leido numatyti prielaidas asmenų, turinčių „silpnas“ kompetencijas įsiliejimui į darbo rinką, vykdant jų kompetencijų vertinimą ir pripažinimą.

Projekto interneto svetainė

http://www.peira.eu/index.php

Kontaktinis asmuo

Dr. Patrizia Giordano patrizia.giordano@polimi.it Tel.: +39 02 2399 9764 Fax: +39 02 2399 9155

15


Daugiakalbio mokymo priemonė mobilumui (MULTEMO) Projekto numeris

2010-1-GB2-LEO05-03506

Projekto pavadinimas projekto darbine kalba

The Multilingual Toolkit for European Mobility (MULTEMO)

Dotacijos gavėjas

International Learning and Research Centre, UK North Street Oldland Common South Gloucestershire BS30 8TL, United Kingdom

Skirta Leonardo da Vinci dotacija

262.291 EUR

Projekto trukmė

24 mėn.

Projekto partneriai

1. 2. 3. 4.

Kauno technologijos universitetas, LT OPTIMA Bulgarian Association for Quality Language Services, BG Berufskolleg am Wasserturm, DE Sintermeertencollege Heerlen, NL

Projekto tikslinė grupė

Profesinio mokymo institucijų pedagogai ir besimokantieji

Projekto aprašymas

Projekto tikslas - partnerių organizacijose įdiegti užsienio kalbų mokymosi priemonę, kuri pagelbėtų profesinio rengimo dėstytojams ir mokiniams patobulinti bendruosius užsienio kalbos mokymosi gebėjimus. Projekto rezultatas - įdiegta užsienio kalbų mokymosi priemonė.

Projekto interneto svetainė

www.multemo.org.uk

Kontaktinis asmuo

Mary Rose mary.rose@internationallearning.org.uk +44 (0)1454 868029

16


Gebėjimų ir kompetencijų žodynas II Projekto numeris

LLP-LDV-TOI-10-AT-0030

Projekto pavadinimas projekto darbine kalba

Dictionary of Skills and Competences DISCO II

Dotacijos gavėjas

3s Undernehmensberatung GmbH, AT Wiedner Hauptstraße 18, 1040 Wien, Austria

Skirta Leonardo da Vinci dotacija

267.230,88 EUR

Projekto trukmė

24 mėn.

Projekto partneriai

Vytauto Didžiojo universitetas, LT Emmerce EEIG (Emmerce), SE Fiala web development (FWD), AT Institut Européen d’Education et de Politique Sociale - European Institute of Education and Social Policy (EIESP), FR 5. Istituto per lo sviluppo della Formazione Professionale dei Lavoratori (ISFOL), IT 6. National Institute for Education, Education Counselling Centre and Centre for Continuing Education of Teachers (NÚV), CZ 7. Oktatáskutató és Fejleszto Intézet - Hungarian Institute for Educational Research and Development (OFI), HU 8. SkillsNet Europe (SNE), BE 9. Štátny inštitút odborného vzdelávania (SIOV), SK 10. Universitat Rovira i Virgili (URV), ES 11. University of the West of England, Bristol (UWE), GB 1. 2. 3. 4.

Projekto tikslinė grupė

Profesinio rengimo mokyklų dėstytojai, studentai, profesinio rengimo institucijų darbuotojai, Europass centrų darbuotojai.

Projekto aprašymas

Projekto tikslas – perkelti ir adaptuoti interaktyvų struktūruotą gebėjimų ir kompetencijų aprašymo žodyną, apimantį įvairias profesinio rengimo, darbo rinkos ir kvalifikacijų aprašymo bei pripažinimo kryptis. Projekto rezultatai. Sukurtas internetinis portalas, kuriame patalpinti terminai, frazės ir apibrėžimai, gebėjimų ir kompetencijų aprašymo ruošiniai bei jų paieškos sistema. Daugiakalbis žodynas parengtas anglų, čekų, ispanų, italų, lenkų, lietuvių, prancūzų, slovakų, švedų, vengrų ir vokiečių kalbomis, atviras visuomenei.

Projekto interneto svetainė Kontaktinis asmuo

http://disco-tools.eu/disco2_portal/index.php Dr.Petra Ziegler ziegler@3s.co.at +43-1-5850915-20

17


Sektorinių kvalifikacijų sandarų palyginamumas ir plėtra Projekto numeris

DE/10/LLP-LdV/TOI/147308

Projekto pavadinimas projekto darbine kalba

Further Development & Transfer of Sectoral Qualifications Frameworks (Matching Frames)

Dotacijos gavėjas

Institut Technik und Bildung, Universität Bremen, DE Am Fallturm 1, 28359 Bremen, Germany 297.799,00 EUR

Skirta Leonardo da Vinci dotacija Projekto trukmė Projekto partneriai

24 mėn. Vytauto Didžiojo universitetas, LT Institut für Bildungsforschung der Wirtschaft, AT Gabrovska Targovsko-Promischlena Palata, BG Geschäftsstelle, Wirtschaft und Berufsbildung, DE DEKRA Akademie GmbH, DE Centre Regional pour le developpement, la formation et l’insertion des jeues, FR 7. Sinergie Tecnologiche in Sicilia (Associazione Sintesi), IT 8. Konfederacija sindikatov javnega sektorja Slovenije, SI 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Projekto tikslinė grupė

Profesinio rengimo politikos kūrėjai, kvalifikacijas projektuojančios ir tvarkančios institucijos, ūkio sektorių dalininkai

Projekto aprašymas

Projekto tikslai: 1. parengti praktinius metodus ir įrankius, kurie gali būti lengvai taikomi atitinkamose institucijose. 2. plėtoti ir bandyti metodus, tinkamai nustatyti trijų pasirinktų sektorių (metalo ir automobilių technologijų, elektros technologijų) kvalifikacijų lygmenis ir priskirti juos prie atitinkamų nacionalinių sektoriaus lygių sistemų. Projekto rezultatai - parengtos gairės sektorinių kvalifikacijų sandarų rengimui ir susiejimui su nacionalinėmis kvalifikacijų sandaromis bei Europos kvalifikacijų sandara mokymuisi visą gyvenimą.

Projekto interneto svetainė Kontaktinis asmuo

http://www.matchingframes.uni-bremen.de/ Klaus Ruth kruth@uni-bemen.de +499-421-218 66322

18


Europos ECVET iniciatyvų rezultatų panaudojimas kūrybiškoms dažytojų-lakuotojų ir floristų profesijoms/ECVET MA-FLO Projekto numeris

DE/10/LLP- LdV/TOI/147332

Projekto pavadinimas projekto darbine kalba

Nutzung von Ergebnissen europäischer ECVET-Initiativen für die Kreativberufe des Maler- und Lackiererhandwerks und der Floristik/ ECVET MA-FLO

Dotacijos gavėjas

Sächsische Bildungsgesellschaft für Umweltschutz u. Dresden mbH, Gutenbergstr. 6, 01307Dresden, DE

Skirta Leonardo da Vinci dotacija

287.057,00 EUR

Projekto trukmė

24 mėn.

Projekto partneriai

1. Vilniaus paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centras, LT 2. Lietuvos floristų asociacija, LT 3. Sächsische Bildungsgesellschaft für Umweltschutz und Chemieberufe Dresden mbH, DE 4. Innung Dresden des Maler- und Lackiererhandwerks, DE 5. Střední škola stavební Teplice, CZ 6. Cech malířů a lakýrníků, CZ 7. Centrum Kształcenia Praktycznego w Radomiu, PL 8. Akademie J.A.Komenského Děčín, o.s. CZ 9. Landesverband Sachsen des Fachverbands Deutscher Floristen, DE 10. Střední škola zahradnická a zemědělská Antonína Emanuela Komerse, CZ 11. Svaz květinářů a floristů České republiky, CZ 12. SOS zahradnicka, Piestany, SK 13. Štátneho inštitútu odborného vzdelávania, SK 14. Skola Glowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, PL

Projekto tikslinė grupė

Institucijos rengiančios floristus ir dažytojus.

Projekto aprašymas

Projekto tikslai: 1. įtraukti floristus ir dažytojus-lakuotojus į aktualų ECVET bandymo procesą, 2. sudaryti konceptualias sąlygas ECVET išbandymui tiksliniuose sektoriuose, sudaryti sąlygas tarptautiniam projektiniam mokymui(si). Projekto rezultatas - parengtas floristo įgyjamų kompetencijų lygių sąrašas, kompetencijų matrica, mokymo ir mokymosi vienetų sąrašas.

Projekto interneto svetainė

www.pvdprc.lt

Kontaktinis asmuo

Sven Ebert, Rita Damkauskienė s.ebert@sbgdd.de , projektai@pvdprc.lt +493514445728, +37061111575

Chemieberufe

19


IV. PROFESINIO MOKYMO KOKYBĖS GERINIMAS Vadybos studijų patrauklumo ir kokybės didinimas taikant virtualią simuliacinę priemonę „Emerald Forest“ Projekto numeris

2010-1-LV1-LEO05-00896

Projekto pavadinimas projekto darbine kalba

Teacher training to improve attractiveness and quality of management education through the simulation tool “Emerald Forest”

Dotacijos gavėjas

Vidzeme University of Applied Sciences, LV Cesu street 4, Valmiera LV - 4200, Latvija

Skirta Leonardo da Vinci dotacija

294.465,81 EUR

Projekto trukmė

24 mėn.

Projekto partneriai

Projekto aprašymas

1. 2. 3. 4. 5.

Kauno kolegija, LT Breda University of Applied Sciences, NL Tallinn University of Technology, EE Karlshochschule International University, DE University of Veliko Tarnovo, BG

Projekto tikslas - perkelti naujovę - vadybos simuliacinį žaidimą „EMERALD FOREST“, sukurtą Breda University of Applied Sciences Olandijoje, siekiant tobulinti vadybos mokymo metodus, esančius partnerinėse mokymo institucijose, kuriose yra ugdomi smulkių ir vidutinių įmonių verslininkai. Pasiekti rezultatai. Perkeltas ir adaptuotas simuliacinis žaidimas „EMERALD FOREST“, kuris sudarė galimybes studentams analizuoti daug skirtingų tarpusavyje susijusių užduočių verslo organizavimo, finansų valdymo, tarptautinės prekybos, vartotojų elgsenos, viešųjų ryšių, turizmo ir apgyvendinimo paslaugų bei kitose srityse.

Projekto interneto svetainė

www.emerald-forest.eu

Kontaktinis asmuo

Liga Tuca liga.tuca@va.lv +371 64250853

20


Tradicinės architektūros ir miestų plėtros studijos Europos senuose miestuose Projekto numeris

2010-1-TR1-LEO05-16787

Projekto pavadinimas projekto darbine kalba

Traditional Architecture and Urbanism: Curricula and Training Course Development – TAUMA

Dotacijos gavėjas

The Municipality of Mardin, TR

Skirta Leonardo da Vinci dotacija

208.691,81 EUR

Projekto trukmė

26 mėn.

Projekto partneriai

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Kauno technologijos universitetas, LT MARKTDER, TR Zafer Foundation, TR MDH Architecture, TR University of Hakkari, TR BETIAD, BE MODERNO, NO FU Fjellugla Kompetanse AS, NO

Projekto tikslinė grupė

Miestų plėtros ir urbanistikos specialistai, statybos ir pramonės inžinerijos dėstytojai ir studentai, pramonės įmonių projektuotojai, inžinieriai, gamybininkai.

Projekto aprašymas

Projekto tikslas - perkelti ir adaptuoti architektūros studentams, dėstytojams ir gamybininkams skirtą mokymų medžiagą, susijusią su pramoninių ir gyvenamųjų pastatų rekonstravimu, siekiant išsaugoti senąją Europos architektūrą. Projekto rezultatas - perkelta ir adaptuota pramoninių ir gyvenamųjų pastatų rekonstravimo mokymų medžiaga.

Projekto interneto svetainė

Kontaktinis asmuo

http://www.tauma.net/

Murtaza VARLIK, The Deputy Mayor of the Municipality of Mardin Rasimcanatan@gmail.com +90 482 212 10 49

21


Mechatronikos suvokimas mažose ir vidutinio dydžio įmonėse bei profesinis ugdymas Turkijos aukštojo mokslo institucijose Projekto numeris

2010-1-TR1-LEO05-16777

Projekto pavadinimas projekto darbine kalba

Mechatronic Consciousnes for SMEs and Vocational High Schools in Turkey – MECFUTURE

Dotacijos gavėjas

Tunceli University, TR Tunceli University Muhlis Akarsu Caddesi, Tunceli Turkey

Skirta Leonardo da Vinci dotacija

293.212,00 EUR

Projekto trukmė

24 mėn.

Projekto partneriai

Projekto tikslinė grupė

1. Kauno technologijos universitetas, LT 2. Bingöl Üniversitesi, TR 3. BUROSSA, TR 4. IT Matters UG (Haftungsbeschraenkt), DE 5. ITT Group, EE 6. Selçuk Üniversitesi - Seydişehir Meslek Yüksekokulu, TR 7. Tallinna Tehnikaülikool, EE 8. Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab, FI 9. Bartin University, TR 10. Kayseri Abdullah Gul University, TR 11. BPM Project Administration & Software Company, TR Mechatronikos specialybės technikos universitetų, kolegijų ir profesinio rengimo centrų studentai bei dėstytojai, mechatronikos pramonės inžinieriai. Projekto tikslas – perkelti ir adaptuoti programinę įrangą, skirtą mechatronikos įrenginiams valdyti ir kurti.

Projekto aprašymas Projekto rezultatai – Turkijos aukštojo mokslo institucijoms ir pramonės profesinio rengimo centrams perduota Estijos, Vokietijos, Lietuvos ir Suomijos institucijų sukurta programinė įranga mechatronikos įrenginiams valdyti ir kurti; perkelta studijų medžiaga mechatronikos specializacijos studentams, dėstytojams ir profesinio rengimo centrų mokiniams ir dėstytojams. Projekto interneto svetainė

http://www.mecfuture.com

Kontaktinis asmuo

Doc. Oguz Tekelioglu, oguztekelioglu@hotmail.com +90 428 213 17 94 22


Programų ruošimas Europinio lygio suvirinimo kontrolės specialistų ruošimui Projekto numeris

LLP-LdV-TOI-2010-LT-0085

Projekto pavadinimas projekto darbine kalba

Developing of programmes for training of European level welding inspection personnel

Dotacijos gavėjas

Klaipėdos universitetas, LT Herkaus Manto g. 84, 92294, Klaipėda 156.748,00 EUR

Skirta Leonardo da Vinci dotacija Projekto trukmė Projekto partneriai

24 mėn. 1. Technikos priežiūros tarnyba, LT 2. SLV Schweißtechnische Lehr- und Versuchsanstalt M/V Gmbh, DE 3. Handwerkskammer Schwerin Berufsbildungsund Technologiezentrum, DE 4. Tallinna Lasnamae Mehaanikakool, EE

Projekto tikslinė grupė

Suvirinimo specialistai

Projekto aprašymas

Projekto tikslas – perkelti ir adaptuoti tarptautinio lygio suvirinimo inspektorių mokymo programą, sukurti mokymo medžiagą ir organizuoti kursus naujai įsteigtuose centruose bei tęsti šią veiklą projektui pasibaigus. Projekto rezultatai: 1. Perkelto ir adaptuotos tarptautinio lygio programos suvirinimo inspekcijos personalo ruošimui Lietuvoje ir Estijoje, 2. sukurta bazė šių programų įgyvendinimui, 3. sukomplektuota laboratorinė įranga, 4. parenti mokymo specialistai, 5. organizuoti bandomieji kursai Lietuvoje ir Estijoje.

Projekto interneto svetainė

www.ku.lt/eurowip/

Kontaktinis asmuo

Rima Mickevičienė rima.mickeviciene@ku.lt 8 46 398 681

23


V. PAMEISTRYSTĖ IR DARBO RINKOS POREIKIŲ ATITIKIMAS Pameistrystės plėtojimas Lietuvos profesinio rengimo sistemoje remiantis Vokietijos, Prancūzijos, Jungtinės karalystės ir Nyderlandų patirtimi (DEVAPPRENT) Projekto numeris

DE/10/LLP-LdV/TOI/147320

Projekto pavadinimas projekto darbine kalba

Development of Apprenticeship in Lithuania referring to the experience of Germany, France, Netherlands and the United Kingdom (DEVAPPRENT)

Dotacijos gavėjas

Institut Technik und Bildung, Universität Bremen, DE Am Fallturm 1 28359 Bremen, DE

Skirta Leonardo da Vinci dotacija

387.988,00 EUR

Projekto trukmė

24 mėn.

Projekto partneriai

1. Vytauto Didžiojo universitetas, LT 2. Institut Technik und Bildung Universität Bremen, DE 3. BETA Céreq Alsace University of Strasbourg, FR 4. ESC Toulouse Business School, FR 5. TALENTIS BV, NL 6. Unionlearn, LT 7. Kauno Pramonės, prekybos ir amatų rūmai, LT

Projekto tikslinė grupė

Profesinio mokymo institucijos, valdžios organizacijos, mokymo meistrai, socialiniai dalininkai.

Projekto aprašymas

Projekto tikslas – remiantis pameistrystės plėtros Vokietijoje, Prancūzijoje, Jungtinėje Karalystėje ir Nyderlanduose patirties analize, parengti gaires efektyviam pameistrystės diegimui ir plėtojimui Lietuvos profesinio rengimo sistemoje. Projekto rezultatai: 1. pameistrystės plėtros Lietuvos profesinio rengimo sistemoje prielaidų tyrimo ataskaita; 2. pameistrystės plėtros Vokietijoje, Prancūzijoje, Nyderlanduose ir Jungtinėje Karalystėje lyginamoji studija; 3. pameistrystės plėtros Lietuvos profesinio rengimo sistemoje gairės;

Projekto interneto svetainė Kontaktinis asmuo

www.prsc.eu Andreas Saniter asaniter@uni-bremen.de +49 421 218 66344 24


VOGS+Deaf: Europinio profesinio orientavimo kurtiesiems standarto modelio, vystomo Europos Sąjungos Leonardo da Vinci programos rėmuose, lygiagretus kūrimas Lietuvoje ir Vengrijoje su Estijos ir Vokietijos pagalba Projekto numeris

LLP-LdV-TOI-2010-LT-0081

Projekto pavadinimas projekto darbine kalba

VOGS+Deaf: Parallel Establishing of European Vocational Guidance Standard Model of the Deaf people, development under Leonardo da Vinci program of European Union in Lithuania and Hungary with the help of Estonia and Germany

Dotacijos gavėjas, šalies trumpinys

Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centras, LT Gedimino g. 81, LT-82168, Radviliškis 214.244,00 EUR

Skirta Leonardo da Vinci dotacija Projekto trukmė

24 mėn.

Projekto partneriai

1. SALO Baltic International, EE, 2. Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, HU, 3. Deutscher Verein der professionellen Gehörlosen- und Schwerhörigen-Selbsthilfe e.V. (DVGSS), DE.

Projekto tikslinė grupė

Kurtieji ir neprigirdintieji asmenys, kurčiaisiais ir neprigirdinčiaisiais.

Projekto aprašymas

Projekto tikslas – perkelti ir adaptuoti profesinio konsultavimo kurtiesiems standartą (VOGS) kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų specialiesiems poreikiams Lietuvoje ir Vengrijoje.

specialistai,

dirbantys

su

Projekto rezultatai – parengti kurčiųjų profesinio konsultavimo įrankių rinkiniai; paruošti profesinio orientavimo kurtiesiems konsultantų tandemai, apmokyti dirbti su „VOGS+Deaf“ įrankiais. Projekto interneto svetainė

www.vogsplusdeaf.eu

Kontaktinis asmuo

Romas Elinauskas, Julija Astrauskienė info@rtvmc.lt +370 422 53957

25

LdV 2010 m. naujovių perkėlimo projektų sąvadas  
LdV 2010 m. naujovių perkėlimo projektų sąvadas  
Advertisement