Page 1

ทรั พยากรนาเข้ า(INPUT)…..สู่การศึกษาไทย ผู้เขียน นางสาวปาริชาติ จันทร์ เที่ยง เลขที่ 22 นักศึกษาปริญญาโทปี ที่ 1 สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หากจะกล่าวถึงการศึกษาไทยในปั จจุบนั ประเด็นแรกที่อยูใ่ นความสนใจของประชาชนทัว่ ไปทังในแวด ้ วงการศึกษาและวงการด้ านเศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรม ก็คงจะเป็ นประเด็นของพระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ และนโยบายทางการศึกษา ที่เป็ นปั จจัยสาคัญในการนาเข้ าทรัพยากรทางการศึกษาที่จะ พัฒนาระบบการศึกษาของไปในทิศทางที่จะพัฒนาการศึกษาสูส่ ากล พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ในมาตรา 10 ระบุไว้ วา่ “บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในการรับ การศึกษาขันพื ้ ้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปี ที่รัฐจะต้ องจัดให้ อย่างทัว่ ถึงและมีคณ ุ ภาพโดยไม่เก็บค่าใช้ จา่ ย” และการจัดการศึกษาดังกล่าวจะต้ องคานึงถึง การมีสว่ นร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น และเอกชน เป็ น การศึกษาตลอดชีวิตสาหรับประชาชน ให้ ประชาชนมีส่วนร่วม มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จากพระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติทาให้ เห็นว่าการพัฒนาการศึกษาของเยาวชนไทยต้ องได้ รับการสนับสนุนขององค์กรทังรั้ ฐ และเอกชนจะเป็ นส่วนพัฒนาปั จจัยนาเข้ าเพื่อพัฒนากระบวนการการจัดการศึกษาของไทยที่จะส่งผลต่อ เยาวชนของประเทศต่อไปในอนาคต ทรัพยากรทางการศึกษา เป็ นปั จจัยทุกสิ่งทังทางตรงและทางอ้ ้ อมที่เกี่ยวข้ องกับการจัดการศึกษาซึง่ ประกอบด้ วยทรัพยากรหลัก 4 อย่างคือ บุคลากร งบประมาณวัสดุอปุ กรณ์และการจัดการที่ดีทรัพยากรและ ทรัพยากรทางการศึกษาซึง่ มีความเกี่ยวข้ องสัมพันธ์ กนั นคร ตังคะพิภพ (2549) กล่าวว่าการระดมทรัพยากร เพื่อการศึกษาในสถานศึกษาเป็ นภารกิจสาคัญประการหนึง่ ของผู้บริหารสถานศึกษา เพราะทรัพยากรเป็ น ปั จจัย (Input) สาหรับการบริ หารจัดการศึกษาสามารถศึกษาได้ จากประเภทของทรัพยากรต่อไปนี ้ ประเภทของทรัพยากรทางการศึกษา นคร ตังคะพิภพ (2549) ได้ จาแนกประเภทของทรัพยากรเพื่อการศึกษาของสถานศึกษาออกเป็ น 6 ประเภท คือ 1) เงินทุน ได้ แก่ เงินทุนการศึกษา เงินพัฒนาสถานศึกษาในลักษณะต่างๆที่สามารถจะนามาจัดซื ้อจัด จ้ างทาสิ่งของ หรื อจัดสร้ างสิ่งก่อสร้ างต่าง ๆ และการใช้ จ่าย เพื่อทากิจกรรมหรื อทาประโยชน์ทางการศึกษาให้ มากขึ ้น 2) วัสดุอปุ กรณ์ การระดมทรัพยากรเพื่อให้ ได้ มาซึง่ วัสดุอปุ กรณ์ ได้ แก่ชิ ้นส่วนต่างๆ ที่สามารถนามา ประกอบเป็ นสิ่งของที่ใช้ ได้ และสิ่งของที่สามารถใช้ ได้ ทนั ที เช่นสื่อการสอน คอมพิวเตอร์ เป็ นต้ น 3) ที่ดนิ และสิ่งก่อสร้ าง ได้ แก่ ที่ดนิ ที่ใช้ ประโยชน์ในการจัดการศึกษาอาคารเรี ยน อาคารประกอบอื่นๆ และสิ่งก่อสร้ างต่างๆ ที่มีผ้ สู ร้ างให้ โดยไม่ต้องใช้ งบประมาณแผ่นดิน 4) บุคคล ซึง่ ได้ แก่ ผู้เชี่ยวชาญหรื อภูมิปัญญาท้ องถิ่นที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะเรื่ องที่โรงเรี ยนได้ รับ ความอนุเคราะห์มาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้ กบั ครู บุคลากรและนักเรี ยน


5) แหล่งเรี ยนรู้ที่มนุษย์สร้ างขึ ้น ได้ แก่ สถานประกอบการ สาธารณสถานโบราณสถาน สถานที่ ราชการและเอกชน ซึง่ นามาใช้ ประโยชน์เพื่อการจัดการเรี ยนการสอนได้ 6) แหล่งเรี ยนรู้ตามธรรมชาติ ได้ แก่ ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างหลากหลาย เช่น ภูเขา ป่ าไม้ แม่น ้าลาธาร น ้าตก ป่ าชายเลน ทะเล เป็ นต้ น ถ้ าโรงเรี ยนสามารถเสาะแสวงหาและนามาใช้ ประโยชน์ในการ จัดการศึกษา ก็จะเป็ นทรัพยากรทางการศึกษาที่มีอยูแ่ ล้ วตามธรรมชาติโดยไม่ต้องลงทุน จะเห็นว่า ในการที่จะ ระดมทรัพยากรทางการศึกษา จากการศึกษาประเภทของทรัพยากรที่เป็ นส่วนนาเข้ าในการพัฒนากระบวนการทางการศึกษาที่จะส่ง ผลสัมฤทธิ์ตอ่ การจัดการศึกษาแล้ วยังต้ องอาศัยแนวคิดในการบริหารทรัพยากรการศึกษาดังต่อไปนี ้ (วิจิตร ศรี สะอ้ าน, 2534) แนวคิดแรก กล่าวว่าทรัพยากรในการบริหารที่สาคัญมีอยู่ 4 ประการที่ร้ ูจกั กันในนามของ “4M’s” อันได้ แก่ คน (Man) เงิน (Money) วัสดุสิ่งของ (Materials) และการจัดการ (Management) แนวคิดที่สอง คิดว่าทรัพยากรพื ้นฐานของการบริหารนันมี ้ เพียง3 ประการ หรื อที่เรี ยกว่า “3M’s” ซึง่ ประกอบด้ วย คน (Man) เงิน (Money) และการจัดการ(Management) โดยคิดว่าเมื่อมีเงินและสามารถจัดซื ้อ จัดหาวัสดุได้ แนวคิดที่สาม เป็ นแนวคิดทางฝ่ ายธุรกิจเอกชนโดยแบ่งทรัพยากรในการดาเนินงานออกเป็ น 6 ประเภทที่เรี ยกว่า “6M’s” ประกอบด้ วย คน (Man) เงิน (Money) วัสดุสิ่งของ(Materials) วิธีการ (Method) ตลาด (Market) และเครื่ องจักรกล (Machine) จากแนวคิดนามาใช้ ในการบริหารจัดการทรัพยากรการศึกษา สาหรับผู้บริหารสถานศึกษาหรื อผู้ที่มีบทบาทหน้ าที่สาคัญในการบริหารทรัพยากรทางการศึกษา เริ่มตังแต่ ้ การ กาหนดนโยบาย และแผนของสถานศึกษา โดยจัดให้ มีการทาแผนงานของสถานศึกษาของตนขึ ้น เพื่อจะได้ ทราบว่าจะต้ องทากิจกรรมอะไรบ้ าง จึงจะทาการกาหนดทรัพยากรที่ต้องการเป็ นไปอย่างมีคณ ุ ภาพ ปั จจัยนาเข้ าทางการศึกษาคือ ทรัพยากรทางการศึกษาประกอบด้ วย เงินทุน วัสดุอปุ กรณ์ ที่ดนิ และ สิ่งก่อสร้ าง บุคคล แหล่งเรี ยนรู้ที่มนุษย์สร้ างขึ ้น แหล่งเรี ยนรู้ตามธรรมชาติ ร่วมถึงต้ องมีการบริหารจัดการ ตามแนวคิดที่ได้ นามาปฏิบตั ิเพื่อให้ การศึกษาเกิดประสิทธิภาพสูงสุด อ้ างอิง ดาเรศ บันเทิงจิตร. (2549). การเขียนบทความทางวิชาการ.กรุงเทพ : สานักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี. พัชรกฤษฎิ์ พวงนิล . (2553) . กลยุทธ์ การระดมทรัพยากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานของรัฐในจังหวัดมหาสารคาม . มหาวิทยาลัยขอนแก่น พีรพัฒนพนธ์ พี พิมพ์พฒ ั น์ (2550). แผนกลยุทธ์ ในการบริหารงาน. ค้ นเมื่อ 22 ธันวาคม 2554, จาก http://www.learners.in.th/blogs/posts/366922

ทดลองใช้  

เกี่ยวกับตอบคำถามในการเรียน

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you