Page 1

โครงการ อบรมหลักสูตร Introductions TO Tablet โดย นิสิตปริญญาโทปีที่ 1 ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

“ การนา Tablet มาประยุกต์ทางการศึกษาอย่างไรให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียน ความหมาย ลักษณะ คุณสมบัติเด่นของ Tablet computer อย่าง iPad ที่มีความนิยมมากที่สุดใน ขณะนี้ การใช้ Applications อย่างสร้างสรรค์ เหมาะสมหรับผู้สนใจทุกท่าน ”


ความเข้าใจต่อ Tablet นวัตกรรมสูก่ ารศึกษาไทย

จุดประสงค์ สามารถมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายการโครงการ One Tablet Per Child ได้ สามารถนาเทคนิควิธีการโดยใช้ CIPPA Model นามาใช้ประกอบการสอนได้


หน้า 2

… วามเข้าใจต่อ Tablet นวัตกรรมสู่การศึกษาไทย… เปิดโลก Tablet สู่ทิศทางการวิจัยด้านเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา : จากแนวคิดสู่กระบวนการปฏิบัติ ( โดย ดร.ไพฑูรย์ ศรีฟ้า )

จากนโยบายของรั ฐบาลไทยภายใต้ การนาของ นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ที่ได้ แถลงต่อที่ประชุมรัฐสภา เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2554 มีนโยบายข้อหนึ่งที่เกี่ยวข้อง กั บ การจั ด การ ศึ ก ษาของปร ะ เท ศก็ คื อ นโยบายการแจก Tablet ประจาตัวนักเรียน One Tablet PerChild โดยเริ่มทยอยแจกใน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เพื่อใช้เป็น เครื่องมือสาหรับการ เรียนยุคใหม่ นโยบายของรัฐบาลดังกล่าว เป็น แนวคิ ด ที่ จ ะน าเอาเทคโนโลยี แ ละสื่ อ สาร การศึกษา

มาประยุ ก ต์ ใ ช้ กั บ การเรี ย นรู้ ข องนั ก เรี ย น รูปแบบใหม่โดยการใช้ Tablet เป็นเครื่องมือ ในการเข้ า ถึ ง แหล่ ง เรี ย นรู้ แ ละองค์ ค วามรู้ ต่า งๆ ที่ มี อ ยู่ ทั้ งในรู ป แบบออฟไลน์ แ ละ ออนไลน์ ทาให้ผู้เรียนมี โอกาสศึกษาหา ความรู้ ฝึกปฏิบัติ และสร้างองค์ความรู้ต่างๆ ได้ด้วยตัวเอง ซึ่งการจัดการเรียนการสอนใน ลักษณะดังกล่าวได้เกิดขึ้นแล้วในต่างประเทศ ส่ ว นในประเทศไทยมี ก ารจั ด การเรี ย นการ สอนอยู่บ้างในระดับประถมศึกษา มัธยม และ ระดับอุดมศึกษา


หน้า 3

… ทบาทของ Tablet กับเทคโนโลยี และสื่อสารการศึกษา… ปั จ จุ บั น เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร (Information and CommunicationTechnology หรือ ICT) ได้มีการพัฒนาและนามาประยุกต์ใช้อย่าง กว้างขวาง ทั้งด้านเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม การบริการสังคม สาธารณสุข สิ่งแวดล้อม และ การศึกษา ซึ่งการนา ICT มาประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับบริบทของแต่ละด้านนั้น ได้มีการใช้ ผ่านช่องทางการสื่อสารในระบบเครือข่าย เช่น สัญญาณระบบ Wi-Fi, 3G และอุปกรณ์ต่างๆ เช่นคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต (Tablet) อันที่จะทาให้ผู้ส่งสารสามารถส่งข้อมูลข่าวสารถึงผู้รับ สารได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย จากความเจริญก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีและการสื่อสารที่ทันสมัย ได้มีการประดิษฐ์ คิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์แบบพกพาหรือคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค เปลี่ยนเป็น คอมพิวเตอร์พกพารูปแบบใหม่ได้แก่ Tablet ซึ่งเป็นที่นิยมใช้กันอย่างกว้างขวางทั่วโลก ในช่วงปี พ.ศ. 2554 คาว่า “แท็บเล็ต” (Tablet) เป็นชื่อที่ถูกกล่าวถึงในกลุ่มสมาชิ กที่ใช้ คอมพิวเตอร์อย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2554 รัฐบาลไทย ได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภาที่จะจัดหาและแจก Tablet ให้กับนักเรียนในระดับชั้น ป. 1 ใช้ กันทั้งประเทศ ก็ยิ่งทาให้แวดวงการใช้ Tablet ในประเทศไทยตื่นตัวมากยิ่งขึ้น คุณค่า Tablet ด้านการนามาใช้ ประกอบการเรี ย นการสอนต่ อ ผู้เรียน  สามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา ขนาดเล็กพกพาสะดวก

 ผู้ เ รี ย นเกิ ด ความคิ ด สร้ า งสรรค์ และสามารถค้นคว้าเรียนรู้ได้ด้วย ตนเอง

 ช่วยให้การเรียนเกิดประสิทธิภาพ เพราะสามารถอธิ บ ายบทเรี ย นที่ ยุ่ ง ยากให้ เ ข้ า ใจได้ ง่ า ยด้ ว ยสื่ อ มัลติมีเดีย

 นักเรียนได้พัฒนาในเรื่องของการ แชร์ความรู้ซึ่งกันและกัน

 แก้ ปั ญ หาเรื่ อ งความแตกต่ า ง ระหว่างบุคคล


หน้า 4

คุณค่า Tablet ด้านการนามาใช้ ประกอบการเรี ย นการสอนต่ อ ผู้สอน  ช่ ว ยให้ บ รรยากาศในห้ อ งเรี ย น น่าสนใจ  กระตุ้นให้ผู้สอนตื่นตัวที่จะเรียนรู้ อุปกรณ์และวิธีการสอนใหม่ๆ

ข้อจากัด  นักเรียนระดับประถมมีทักษะด้าน การอ่านภาษาไทยและอังกฤษน้อย  นักเรียนระดับประถมยังต้องเรียนรู้ แยกแยะข้อดี ข้อเสีย ในด้าน คุณธรรมจริยธรรม ควรอยู่ในคา แนะนาของผู้ ใ หญ่ ม ากกว่ า การ เรียนรู้และค้นคว้าด้วยตนเอง  ต้องมีการพัฒนาบุคลากร ในการ เก็ บ รั ก ษา การน ามาใช้ ประกอบการเรียนการสอน


หน้า 5

เทคนิควิธีในการจัดกิจกรรม การเรียนการสอน CIPPA Model…

การใช้เครื่องมือ Tablet มาประกอบการ เรียนการสอนควรการจัดกิจกรรมการเรียนการ ส อ น เ พื่ อ ใ ห้ ผู้ เ รี ย น มี ส่ ว น ร่ ว ม นั้ น มิ ใ ช่ หมายความแต่เพียงว่าให้ผู้เรียนได้ทากิจกรรม อะไรๆ ก็ ไ ด้ ที่ ผู้ เ รี ย นชอบ กิ จ กรรมที่ ค รู จั ด ให้ ผู้เรียนจะต้องเป็นกิจกรรมที่นาไปสู่การเรียนรู้ตา จุ ด ประสงค์ ที่ ตั้ ง ไว้ และเป็ น กิ จ กรรมที่ ช่ ว ยให้ ผู้เรียนมีส่วนร่วมทั้งทางด้านร่างกาย สติปัญญา สังคม และอารมณ์ จึงจะสามารถทาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดี ดังนั้นครูที่จะสอนผู้เรียน โดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง จึงจาเป็นที่จะต้องออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนให้มี ลักษณะดังนี้ 1.เป็นกิจกรรมที่ช่วยให้ผู้เรียนได้มี กิ จ กรรมที่ จั ด ให้ ผู้ เ รี ย น จึ ง ควรเป็ น ส่ ว น ร่ ว ม ท า ง ด้ า น ก า ย ( Physical กิจกรรมที่ช่วยให้ผู้เรียนได้เคลื่อ นไหวใน Participation) คือ เป็นกิจกรรมที่ช่วยให้ ลัก ษณะใดลั ก ษณะหนึ่ ง เป็ น ระยะๆ ตาม ผู้เรียนได้มีโอกาสเคลื่อนไหวร่างกาย เพื่อ ความเหมาะสมกั บ วั ย และระดั บ ความ ช่วยให้ประสาทการรับรู้ของผู้เรียนตื่นตัว สนใจของผู้เรียน พร้อมที่จะรับข้อมูลและการเรียนรู้ต่างๆ ที่ 2.เป็ น กิ จ กรรมที่ ช่ ว ยให้ ผู้ เ รี ย นมี จะเกิดขึ้น การรับรู้เป็นปัจจัยสาคัญในการ ส่ ว นร่ ว มทางสติ ปั ญ ญา ( Intellectual เรียนรู้ หากผู้เรียนไม่มีความพร้อมในการ Participation) คือเป็นกิจกรรมที่ช่วยให้ รับรู้ แม้จะมีการให้ความรู้ที่ดีๆ ผู้เรียนก็ไม่ ผู้เรียนเกิดความเคลื่อนไหวทางสติปัญญา สามารถรับได้ ซึ่งจะเห็นได้จากเหตุการณ์ หรื อ พูด ง่ ายๆ ว่า เป็ น กิจ กรรมที่ ท้า ทาย ที่ พ บได้ เ สมอๆ คื อ หากผู้ เ รี ย นต้ อ งนั่ ง ความคิดของผู้เรียน ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียน นานๆ ไม่ช้า ผู้เรียนอาจหลับไป หรือคิด เกิ ด ความจดจ่ อ ในการคิ ด สนุ ก ที่ จ ะคิ ด ไปเรื่องอื่นๆ ได้ การเคลื่อนไหวทางกาย ดังนั้น กิจกรรมจะมีลักษณะดังกล่าวได้ ก็ มีส่วนช่วยให้ประสาทรับรู้ตื่นตัว พร้อมที่ จะต้ อ งมี เ รื่อ งให้ ผู้ เ รีย นคิ ด โดยเรื่ อ งนั้ น จะรั บ และเรี ย นรู้ สิ่ ง ต่ า งๆ ได้ ดี ดั ง นั้ น จะต้ อ งไม่ ง่ า ยและไม่ ย ากเกิ น ไปส าหรั บ


หน้า 6

ผู้เ รีย น เพราะถ้า ง่า ยเกิน ไป ผู้เ รีย นก็ ไ ม่ จาเป็นต้องใช้ความคิด แต่ถ้ายากเกินไป ผู้ เ รี ย นก็ จ ะเกิ ด ความท้ อ ถอยที่ จ ะคิ ด ดังนั้นครูจึงต้องหาประเด็นที่เหมาะสมกับ วั ย และความสามารถของผู้ เ รี ย น เพื่ อ กระตุ้นให้ผู้เรียนใช้ความคิดหรือลงมือทา สิ่งใดสิ่งหนึ่ง 3.เป็ น กิ จ กรรมที่ ช่ ว ยให้ ผู้ เ รี ย นมี ส่ ว น ร่ ว ม ท า ง สั ง ค ม ( Social Participation) คือ เป็นกิจกรรมที่ช่วยให้ ผู้ เ รี ย นมี ป ฏิสั ม พั น ธ์ ท างสั ง คมกั บ บุ ค คล หรือสิ่งแวดล้อมรอบตัว เนื่องจากมนุษย์ เป็นสัตว์สังคม ที่อาศัยรวมกันอยู่เป็นหมู่ คณะ มนุษย์โดยทั่วไปจะต้องเรียนรู้ที่จะ ปรับตัวเข้ากับบริบทต่างๆ การเปิดโอกาส ให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น จะช่วยให้ ผู้ เ รี ย นเกิ ด การเรี ย นรู้ ท างสั ง คม ซึ่ ง จะ ส่ ง ผลถึ ง การเรี ย นรู้ ท างด้ า นอื่ น ๆ ด้ ว ย ดังนั้น กิจกรรมการเรียนรู้ที่ดี จึงควรเป็น

กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จาก สิ่งแวดล้อมรอบตัวด้วย 4.เป็นกิจกรรมที่ช่วยให้ผเู้ รียนมี ส่วนร่วมทางอารมณ์ (Emotional Participation) คือ กิจกรรมที่ส่งผลต่อ อารมณ์ความรู้สึกของผู้เรียน ซึ่งจะ ช่วยให้การเรียนรู้นั้นเกิดความหมายต่อ ตนเอง กิจกรรมที่ส่งผลต่อความรู้สึกของ ผู้เรียนนั้น มักจะเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง กับชีวิต ประสบการณ์ และความเป็นจริง ของผู้เรียน จะต้องเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับ ตัวผู้เรียนโดยตรงหรือใกล้ตัวผู้เรียน การจัด การเรียนการสอนแบบยึด ผู้เ รีย น เป็ นศู น ย์ก ลาง โดยใช้ CIPPA Model สามารถช่ ว ยให้ ผู้ เ รี ย นได้ มี ส่ ว นร่ ว มใน กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ทั้ ง ทางด้ า นร่ า งกาย สติปัญญา สังคม และอารมณ์ ดังนี้

C

มาจากคาว่า Construct ซึ่งหมายถึง การ สร้างความรู้ตามแนวคิดของปรัชญา Constructivism กล่าวคือ กิจกรรมการเรียนรู้ที่ดี ควรเป็นกิจกรรมที่ช่วย ให้ผู้เรียนมีโอกาสสร้างความรู้ด้วยตนเอง ซึ่งจะทาให้ ผู้เรียนมีความเข้าใจและเกิดการเรียนรู้ที่มีความหมายต่อตนเอง การที่ผู้ เรียนมีโอกาสได้ สร้างความรู้ด้วยตนเองนี้เป็นกิจกรรมที่ช่วยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมทาง สติปัญญา

I

มาจากคาว่า Interaction ซึ่งหมายถึง การปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นหรือสิ่งแวดล้อม รอบตัวกิจกรรมการเรียนรู้ที่ดี จะต้องเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เคลื่อนไหวทางร่างกาย โดย การทากิจกรรมในลักษณะต่างๆ

P มาจากคาว่า Physical Participation ซึ่งหมายถึง การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการ เรียนรู้ทางกาย คือ ผู้เรียนมีโอกาสได้เคลื่อนไหวร่างกาย โดยทากิจกรรมในลักษณะต่างๆ


หน้า 7

P

มาจากคาว่า Process Learning หมายถึง การเรียนรู้กระบวนการต่างๆ กิจกรรมการเรียนรู้ที่ดีควรเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้กระบวนการต่างๆ ซึ่งเป็นทักษะที่ จาเป็นต่อการดารงชีวิต เช่น กระบวนการแสวงหาความรู้ กระบวนการคิด กระบวนการ แก้ปัญหา กระบวนการกลุ่ม กระบวนการพัฒนาตนเอง เป็นต้น การเรียนรู้กระบวนการเป็น สิ่งที่สาคัญเช่นเดียวกับการเรียนรู้เนื้อหาสาระต่างๆ การเรียนรู้ทางด้านกระบวนการ เป็น การช่วยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมทางสติปัญญาอีกทางหนึ่ง

A

มาจากคาว่า Application หมายถึง การนาความรู้ที่ได้เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ ซึ่ง จะช่วยให้ผู้เรียนได้รับประโยชน์จากการเรียน และช่วยให้ผู้เรียนเกิ ดการเรียนรู้เพิ่มเติมขึ้น เรื่ อ ยๆ กิ จ กรรม การเรี ย นรู้ ที่ มี แ ต่ เ พี ย งการสอนเนื้ อ หาสาระให้ ผู้ เ รี ย นเข้ า ใจ โดยขาด กิจกรรมการนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ จะทาให้ผู้เรียนขาดการเชื่อมโยงระหว่างทฤษฎีกับการ ปฏิบัติ ซึ่งจะทาให้การเรียนรู้ไม่เกิดประโยชน์เท่าที่ควร การจัดกิจกรรมที่ช่วยให้ผู้เรียน สามารถนาความรู้ไปประยุกต์ใช้นี้ เท่ากับเป็นการช่วยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการ เรียนรู้ด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายๆ ด้าน แล้วแต่ลักษณะของสาระและกิจกรรมที่จัด

สรุปได้ว่า การจัดการเรียนการสอนตาม CIPPA Model สามารถส่งเสริมให้ผู้เรียนมี ส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งทางด้านกาย สติปัญญา และสังคม ส่วนการมีส่วนร่วม ทางด้านอารมณ์นั้น ความจริงแล้วมีเกิดขึ้นควบคู่ไปกับทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นทางด้านกาย สติ ปั ญ ญา และสั ง คม ซึ่ ง หากครู ส ามารถจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ใ ห้ ผู้ เ รี ย นได้ ต ามหลั ก ดังกล่าวแล้ว การจัด การเรียนการสอนของครูก็จะมีลักษณะที่ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางอย่าง แท้จริง


ทาความรู้จักกับ Tablet

จุดประสงค์ สามารถบอกความหมายของ Tablet ได้ สามารถแยกประเภทรูปแบบ Tablet ได้

ทาความรู้จักกับ Tablet


หน้า 9

ความหมายของ Tablet

ทาความรู้จักกับ Tablet แท็บเล็ต เป็นคอมพิวเตอร์สว่ นบุคคลชนิดหนึ่ง มีขนาดเล็กกว่าคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค พกพาง่าย น้้าหนักเบา มีคยี ์บอร์ดในตัว หน้าจอเป็นระบบสัมผัส ปรับหมุนจอได้อัตโนมัติ แบตเตอร์รี่ใช้งานได้นานกว่าคอมพิวเตอร์พกพาทั่วไป ระบบปฏิบัตกิ ารมีทงั้ ที่เป็น Android IOS, และ Windows ระบบการเชื่อมต่อสัญญาณเครือข่ายอินเทอร์เน็ต มีทั้งที่เป็น Wi-Fi และ Wi-Fi + 3G ซอฟต์แวร์ที่ใช้กับแท็บเล็ต นิยมเรียกว่า แอบพลิเคชั่น (Applications) (ข้อมูลอ้างอิง: ดร ไพทูรย์ ศรีฟ้า) ประเภทของ Tablet แท็บเล็ต พีซี - Tablet PC (Tablet personal computer) แท็บเล็ต พีซี - Tablet PC (Tablet personal computer) คือ เครื่องคอมพิวเตอร์สว่ น บุคคลที่สามารถพกพาได้และใช้หน้าจอสัมผัสในการท้างาน ออกแบบให้สามารถท้างานได้ ด้วยตัวมันเอง ซึ่งเป็นแนวคิดที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากหลังจากทาง Microsoft ได้ท้า การเปิดตัว Microsoft Tablet PC ในปี 2001 แต่หลังจากนัน้ ก็เงียบหายไปและไม่เป็นที่นยิ ม มากนัก แท็บเล็ต พีซี - Tablet PC ไม่เหมือนกับคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะหรือ Laptops ตรงที่จะไม่ มีแป้นพิมพ์ในการใช้งานแต่จะใช้แป้นพิมพ์เสมือนจริงในการใช้งานแทน แท็บเล็ต พีซี – Tablet PC จะมีอุปกรณ์ไร้สายส้าหรับการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตและระบบเครือข่ายภายใน มี ระบบปฏิบัตกิ ารทัง้ ที่เป็น Windows และ Android แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์ - Tablet Computer หรือ แท็บเล็ต - Tablet แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์ - Tablet Computer หรือเรียกสั้นๆว่า "แท็บเล็ต - Tablet" คือ เครื่องคอมพิวเตอร์ที่สามารถใช้ในขณะเคลื่อนที่ได้ขนาดกลางและใช้หน้าจอสัมผัสในการ ท้างานเป็นอันดับแรกมีคยี ์บอร์ดเสมือนจริงหรือปากกาดิจิตอลในการใช้งานแทนที่แป้นพิมพ์ คีย์บอร์ด และมีความหมายครอบคลุมถึงโน๊คบุ๊คแบบ convertible ที่มีหน้าจอแบบสัมผัส และมีแป้นพิมพ์คยี ์บอร์ดเสมือนจริงติดมาด้วย


หน้า 10

ซึ่งทางบริษัท Apple ผู้ผลิต "ไอแพด - iPad" เรียกอุปกรณ์น้วี า่ "แท็บเล็ต ความแตกต่างระหว่าง "แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์ - Tablet computer" และ "แท็บเล็ต พีซี - Tablet PC" เริ่มแรก "แท็บเล็ต พีซี - Tablet PC" จะใช้หน่วยประมวลผลกลางหรือ CPU ที่ใช้ สถาปัตยกรรม x86 ของ Intel เป็นพื้นฐานและมีการปรับแต่งน้าเอาระบบปฏิบัติการหรือ OS ของเครื่องคอมพิวเตอร์สว่ นบุคคลหรือ Personal Computer - PC มาท้าให้สามารถใช้ การสัมผัสหน้าจอในการท้างานได้ และใช้ระบบปฏิบัตกิ าร Windows 7 หรือ Linux ต่อมาในปี 2010 ได้เกิดแท็บเล็ตที่แตกต่างจาก "แท็บเล็ต พีซี - Tablet PC" ขึ้นมา โดยไม่มีการยึดติดกับระบบปฏิบัตกิ ารเดิม แต่ไปใช้ระบบปฏิบัตกิ ารของโทรศัพท์เคลื่อนที่ ได้แก่ iOS และ Android แทน นั่นก็คอื "แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์ - Tablet Computer หรือ เรียกสั้นๆว่า แท็บเล็ต - Tablet" (ข้อมูลอ้างอิง : http://www.tabletd.com/) iPad เป็นคอมพิวเตอร์รูปแบบใหม่ (Tablet) ผลิตโดยบริษัทแอปเปิล รูปลักษณ์ของ Tablet เป็นแผ่นแบนๆ มีจอภาพขนาด 9 นิว้ ไม่มแี ป้นคีย์บอร์ด ไม่มีเมาส์ สามารถสั่งงาน ด้วยการใช้นวิ้ สัมผัส หรือจะใช้การป้อนข้อมูลด้วยคีย์บอร์ดที่แสดงบนจอภาพได้ มีน้าหนัก เบาเพียง 700 กรัม หรือประมาณหนึ่งในสามของโน้ตบุ๊คทั่วไป สามารถเปิดปิดได้ทันทีโดย กดปุม่ เดียว ใช้งานต่อเนื่องได้นานกว่า 10 ชั่วโมง ใช้ระบบปฏิบัตกิ ารเฟิร์มแวร์ หรือ iOS

ลักษณะของคอมพิวเตอร์พกพาแบบ Tablet ส้าหรับคอมพิวเตอร์ในรูปแบบ Tablet ในปัจจุบันนัน้ มีหลายค่ายซึ่งส่วนใหญ่แล้วได้ พัฒนาและปรับปรุงระบบปฏิบัติการที่ปรับมาจากโทรศัพท์มือถือพวก SmartPhone เช่น Android ของ Google, WebOS ของ Palm นอกจากนีย้ ังมี Meego ที่เป็นความร่วมมือ ระหว่าง Nokia และ Intel นอกจากนั้นยังมีอีกหลากหลายค่ายที่ได้พัฒนาและปรับปรุง Tablet Computer ออกมาใช้กันอย่างแพร่หลาย (วศิน เพิ่มทรัพย์ และคณะ : 2553) ลักษณะของ Tablet สามารถบอกได้ขึ้นอยู่กับรูปแบบของ Tablet ดังต่อไปนี้ Tablet PC นั้นต่างจาก Desktop PC, Notebook PC และ Smartphone ตรงที่ใช้ จอภาพแบบ Touchscreen ในการสั่งงานและป้อนข้อมูลเป็นหลัก โดยอาจจะใช้ Virtual keyboards สาหรับป้อนข้อมูลแทน Keyboard ปรกติ หรือใช้ handwriting recognition แปลงการเขียนลายเส้นแทน Keyboard ก็ได้ ซึ่งนามาใช้ทางานในเชิงทดแทนคอมพิวเตอร์ มากกว่าโทรศัพท์ (แม้บางรุ่นจะโทรศัพท์ได้ แต่ไม่ใช่จุดประสงค์หลักในการใช้งาน)


Tablet PC ในปัจจุบันแบ่งเป็นสองกลุ่มหลักๆ ในการป้อนข้อมูลคือ Pen (Stylus) Base กับ หน้า 11 Fringer (Touch) Base เพราะจุดประสงค์ในการใช้งานต่างกัน โดยแบ่งเป็นลักษณะ รูปแบบตัวเครื่องใหญ่ๆ อยู่ 3 แบบ 1. Convertibles 2. Multimedia Tablet 3. Hybrids Tablet

1. Convertibles Tablet PC แบบ Pen Base ในด้าน Computer Science เรียก Pen Computing ที่ เป็นระดับผู้ใช้ทั่วไปนั้น รู้จักครั้งแรกในชื่อว่า Microsoft Tablet PC และคนได้รู้จักคาว่า Tablet PC ในวงกว้างตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา โดยเครื่องที่ถูกผลิตเป็นรุ่นแรกคือ HP Compaq Tablet PC ทางานด้วย Windows XP Tablet PC Edition ในปี 2001 ในไทยดังๆ คนใช้ เยอะๆ น่าจะเป็น Acer และ Fujitsu Tablet PC แบบ Pen Base ออกมาหลายรูปแบบ ที่เจอกันเยอะๆ ถูกเรียกว่า Convertibles คือรูปร่างคล้าย Notebook (Laptop) โดยที่จอภาพเป็นแบบ touchscreen ใช้ stylus ในการสั่งงานแทน Mouse ได้ และจอภาพหมุนกลับด้านและใช้งานผ่านจอภาพ อย่างเดียวได้โดยมี Keyboard/TouchPad สั่งงานตามปกติด้วยเหมือน Notebook ทั่วไป

ThinkPad X220 Tablet

2. Multimedia Tablet Tablet แบบ Fringer Base ที่เป็นระดับ Mass ผลิตโดย Apple โดยแย้งความคิด เรื่อง Pen Base อย่างชัดเจน และเป็นแนวทางมาตั้งแต่เปิดตัว iPhone ในปี 2007 แล้ว โดย OS ที่ถูกนามาใช้คือ iOS (ในตอนแรกเรียก OS X) สุดท้ายก็มาจบที่ iPad จนกลายเป็น


ที่มาของ Multimedia Tablet โดยเน้นที่มีจอภาพขนาดใหญ่โดยไม่มี Keyboard หรือ Stylus มาเกี่ยวข้อง ใช้นิ้วของผู้ใช้ในการสั่งงานบนจอภาพ Touchscreen เป็นหลัก

iPad ระหว่างนี้ก็มีการใช้ Android OS ที่อยู่บนมือถือมาจับใส่ Tablet แบบ Multimedia Tablet มากมายหลายยี่ห้อ Samsung Galaxy Tab, Toshiba Folio, Dell Streak, ViewPad 7 หรือ Motorola Xoom เป็นต้น แต่จริงๆ แล้ว Android OS รุ่นที่ Google บอกว่าเหมาะกับ Tablet จริงๆ จะเป็น Android 3.0 Honeycomb ถึงจะใช้งานได้อย่างดี แต่รุ่นต่ากว่า ก็ถูก ปรับแต่งให้สามารถใช้งานได้ดีพอสมควร จากผู้ผลิตเช่นกัน

Samsung Galaxy Dell Streak Motorola Xoom Tab ต่อมา Microsoft ประกาศเรื่อง Slate PC (ชื่อ Mass ของ UMPC ที่เป็น Multimedia Tablet ตอนปี 2006 ที่จะใช้ Windows CE สุดท้ายก็เงียบไป) มี HP, Acer, Asus และค่าย ต่างๆ นาเครื่องมาโชว์ ที่มีลักษณะคล้ายกับ iPad เหตุผลง่ายๆ เพื่อแยกความแตกต่างของ Tablet PC แบบ Convertibles ที่เป็น Pen Base ให้ชัดเจนมากขึ้น และใช้ OS แบบที่ PC ทั่วไปใช้ นั้นคือ Windows 7 นั้นเอง แต่จนแล้วจนรอดก็ยังไม่ค่อยเห็นอะไรเป็นรูปร่าง เท่าไหร่ แล้วก็หายไปจากหน้าข่าวและการพูดถึง

หน้า 12


หน้า 13

Asus Eee Pad EP121 ล่าสุดก็คงเป็น RIM ที่ออก PlayBook ซึ่งเป็น Multimedia Tablet ที่ใช้ OS ไม่เหมือนคน อื่นๆ คือ BlackBerry Tablet OS (QNX) แต่ก็มีการออกแบบมาให้รองรับ App จาก Android OS ได้ด้วย

3. Hybrids Tablet ต่อมาก็มีการนาแนวคิด Tablet แบบ Hybrids ที่รวมแนวคิดทั้งสองแบบคือ Slate PC/Tablet PC กับ Notebook เข้าด้วยกันอีกครั้ง ที่ฮือฮาก็คงเป็น Lenovo U1 base (ใช้คู่ กับ Lenovo IdeaPad Tablet) และต่อมาก็ ASUS Eee Pad Transformer นั้นเอง แต่ ASUS ดูจะปล่อยของ และขายในวงกว้างได้ดีกว่า เล่นเอา ASUS ผลิตไม่ทนั เลยทีเดียว โดย ใช้ลักษณะของ Lapdock เข้ามาประกอบคู่กับตัว Multimedia Tablet แบบปรกติ ทาให้เมื่อ นามาใช้งานได้เหมือนกับ Notebook และเมื่อต้องการใช้งานในรูปแบบ Tablet ก็เพียงถอด ออกจาก Lapdock ก็ใช้งานได้ทันที


หน้า 14

Lenovo U1 Base + IdeaPad ASUS Eee Pad Transformer Tablet (TF101) ทั้งหมดเป็นคราวๆ เผื่อไว้เป็นความรู้สาหรับคนทีก่ าลังจะซื้อ Tablet ไว้เป็นแนวว่ามีรูปแบบ ไหนบ้างให้เราเลือกซื้อใช้งานกัน (ข้อมูลอ้างอิง : http://www.thaicyberpoint.com/ford/blog/id/1150/)


เริม ่ ต้นใช้งาน Tablet Computer ( iPad )

จุดประสงค์ สามารถบอกลักษณะของ iPad ได้ สามารถบอกส่วนประกอบของ iPad 2 ได้ สามารถยกตัวอย่างแอพพลิเคชัน่ หลักใน iPad 2 ได้ สามารถบอกอุปกรณ์เสริมสาหรับ iPad 2 ได้ สามารถใช้ งาน iPad 2 เบื ้องต้ นได้

ทาความรู้จักกับ Tablet ความหมายของ Tablet


หน้า 16

…รู้จักกับ iPad… iPad คือ Tablet PC ? เรามาเริ่มกันที่ iPad คือ Tablet PC ถ้าเป็นคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค ทุกท่าน คงรู้จักกันดี ตอนนี้เราใช้ คอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊คเป็นหลักในการทางานมากกว่า คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะเสียอีก ทีนี้ถ้าเราเอา โน้ตบุ๊คมาหักครึ่ง เอาเฉพาะส่วนหน้าจอ มาใช้งาน เอาคีย์บอร์ดทิง้ ไป แล้วเปลี่ยน การพิมพ์บนคีย์บอร์ด มาพิมพ์บนหน้าจอ โยนเมาส์ทิ้งไป เปลี่ยนมาใช้นิ้วจิ้มบนหน้าจอ แทน อะไรจะเกิดขึ้น เราก็จะได้ คอมพิวเตอร์แบบหน้าจอสัมผัสแบบพกพา ที่เราเรียกกันว่า Tablet PC โดยพื้นฐานแล้ว Tablet PC ไม่มีอะไรแตกต่างจากคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค เพียงแต่ไม่มี คีย์บอร์ด ไม่มีเมาส์ เท่านั้นเอง เรายังใช้งานโปรแกรมใน Windows XP , Windows Vista ไม่ว่าจะเป็น โปรแกรมเวิร์ด เอ็กเซลล์ การใช้งานอินเตอร์เน็ต สามารถใช้งานได้เหมือนเดิม ครับ iPad เองก็จัดอยู่ในประเภท Tablet PC เช่นเดียว การใช้งาน iPad จะไม่มีคีย์บอร์ด ไม่มีเมาส์ ทุกอย่างทาบนหน้าจอทั้งสิ้น มีรูปร่างสวยงาม น้าหนักเบาพกพาได้ง่าย คุณสมบัติหลักในการใช้งาน iPad  การเล่นเว็บไซต์ (SAFARI) พูดง่ายๆก็คือ การเข้าเว็บไซต์ต่างๆนั่นเอง แต่ด้วยหน้าจอ แบบ Multi Touchscreen คุณก็จะพบกับประสบการณ์การเล่นเว็บที่น่าประทับใจ  การใช้งานอีเมล์ Mail ในการเล่นอินเตอร์เน็ตต้องมีการใช้งานอีเมล์แน่นอน สาหรับ iPad ก็ไม่มีอะไรแปลกใหม่ นอกจากการที่เราสามารถพิมพ์บนหน้าจอได้เลย  Photo ลักษณะคล้ายโปรแกรมจัดการรูปทั่วไป (เช่น ACD see) แต่มันพิเศษตรงที่ใช้ นิ้ว สองนิ้วซูมเข้าซูมออกได้ ประกอบกับที่รูปมันปรับตามหน้าจอที่เราหมุนเอียงได้


หน้า 17

 iPod & Movie ฟังก์ชั่นในการดูหนังฟังเพลงบ้าง อย่างที่บอกว่าเป็นความสามารถ หลักที่รับสืบทอดมาจาก iPhone โดยตรง สาหรับการดูหนัง ก็จะพิเศษหน่อยตรงที่ iPad นั้นรองรับการดูหนังระดับ Hidef 720p ด้วย เรียกว่าชัดมาก สีสันสดทีเดียว เลย

 Youtube นอกจากดูหนังฟังเพลง ที่มีอยู่ในเครื่อง iPad เองแล้ว เรายังสามารถใช้ iPad ดูวีดีโอที่ถูกโพสไว้ที่ Youtube ได้อีกด้วย  iBook ในยุคที่การอ่านเข้าสู่ดิจิตอลแล้ว iPad ก็ได้นาเอาการอ่านหนังสือมาใส่ไว้ใน ตัวมันด้วยเช่นกัน หนังสือค่ายดังๆในอเมริกาหลายเจ้า ก็จะทาหนังสือดิจิตอลมาสู่ คลังหนังสือใน iBook Store ให้เจ้าของ iPad สามารถซื้อหาหนังสือดิจิตอลในราคา ที่ถูกกว่าปกติ นอกจาก iBook จะจาลองการอ่านหนังสือตามปกติแล้ว มันยังเพิ่ม คุณค่าโดยใส่วีดีโอ และเสียงลงในหนังสือได้ลงตัวอีกด้วย


หน้า 18

 สาหรับการจัดการปฏิทิน และรายชื่อผู้ติดต่อ(contact) ก็สุดแสนน่าประทับใจ ใครที่ ติดการใช้งาน Microsoft Outlook คงชอบหน้าตาปฏิทินของ iPad แน่ๆครับ และ ในรายชื่อผู้ติดต่อ นอกจากระบุชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์แล้ว ยังสามารถระบุตาแหน่ง ที่อยู่ในรูปของพิกัดละติจูด ลองจิจูด เพื่อแสดงผลในแผนที่ของ google map ได้

 Maps ฟังก์ชั่นนี้น่าจะเป็นที่คุ้นเคยสาหรับ Google Map ให้บริการด้านแผนที่ ออนไลน์มานานแล้ว สาหรับ iPad ที่มีชิป GPS ติดมาด้วยสามารถทางานเป็น อุปกรณ์นาทาง(Navigator) ได้ด้วยฟังก์ชั่น Maps นี้


หน้า 19

 iWork ฟังก์ชั่นงานเอกสาร Office สาหรับงานด้านเอกสารของ iPad แอปเปิ้ลได้ พัฒนาต่อจากโปรแกรมชุด iWork ซึ่งเป็นชุดโปรแกรมงานออฟฟิศแบบเดียวกับ Microsoft Office ที่ใช้งานในคอมพิวเตอร์ Mac โดยพัฒนาให้มีความเหมาะสมกับ การใช้งานแบบ Multi touchscreen ของ iPad และคงชื่อเดิมไว้ว่า iWork ซึ่งมีชุด โปรแกรม Page(งานพิมพ์เอกสาร)

Number (งานสเปรดชีดแบบ เอ็กเซลล์)


หน้า 20

Keynote (งานนาเสนอแบบเดียวกับ พาวเวอร์พอยต์) แค่คิดว่าจะทางานออฟฟิศบน iPad ก็น่าตื่นเต้นแล้วนะครับ "บทความ : iPad คืออะไร ตอนที่ 1"

(ข้อมูลอ้างอิง http://www.techmoblog.com/what_is_ipad/)


หน้า 21

…ส่วนประกอบ iPad…  ด้านหน้า

 ด้านหลัง


หน้า 22

คุณสมบัติของ iPad 2  ดีไซน์ใหม่ บางและเบา iPad 2 บางเพียง 8.8 มม. เมื่อเทียบกับ iPad รุ่นแรกที่ 13.4 มม. นั่นคือบางลงถึง 33% และ เบาถึง 15%  CPU Dual-core A5 และกราฟิกที่เร็วขึ้น 9 ขึ้น iPad 2 ใช้ CPU Dual-core A5 ใหม่ ล่าสุด ที่เร็วกว่า A4 ใน iPad 1 ถึง 2 เท่า ทาให้ การทางานในทุกๆส่วนเร็วและตอบสนองได้ดียิ่ง กว่าเดิม เปิดแอพฯ เร็วขึ้น สลับแอพ ได้คล่อง รองรับการทางานต่างๆได้ลื่นไหลกว่าเดิม โดยเฉพาะการเปิดเว็บที่เร็วขึ้น Dual-core A5 ยังประกอบด้วย GPU Imagination Technologies PowerVR SGX 543MP2 ที่ทางงานได้เร็วกว่า iPad 1 ถึง 9 ทาให้ได้ภาพที่สวย คม ให้รายละเอียดของ พื้นผิว แสง เงา ได้ดียิ่งกว่าเดิม  กล้องหน้าและกล้องหลัง

iPad 2 มาพร้อมกับกล้องหน้าและกล้องหลังที่ผู้ใช้ทั่วโลกรอคอย ให้คุณภาพ ถ่าย วิดีโอ HD รวมถึงการสนทนาผ่านวิดีโอแบบเห็นหน้ากันด้วย FaceTime ผ่าน Wi-fi รวมถึง การใช้แอพ เกี่ยวกับการถ่ายภาพที่มีให้เลือกใช้มากมาย เช่น Photo Booth ที่มาพร้อมกับ iPad 2 ให้คุณถ่ายภาพด้วยเอฟเฟ็กต์สนุกๆได้อย่างไม่รู้เบื่อ


หน้า 23

…Application in iPad… Safari ยกโลกของอินเตอร์เน็ตไว้ในมือคุณ ท่องเว็บแบบเต็มตา ผ่านการเชื่อมต่อไร้สาย หมุน iPad เพื่อดูภาพแบบจอกว้าง แตะ 2 ครั้งเพื่อซูมเข้าหรือออก, สามารถเปิดเว็บเพจได้หลายหน้า, ซิงค์ บุ๊คมาร์คกับ Safari หรือ Internet Explorer บนคอมพิวเตอร์, สร้างเว็บคลิปบนหน้าจอ Home เพื่อเปิดเข้าเว็บโปรดอย่างรวดเร็ว รวมถึงเซฟภาพจากเว็บมาเก็บไว้ได้อีกด้วย Mail รับส่งเมลผ่านอีเมลแอคเคาต์ได้ทุกที่ทุกเวลา รองรับทั้ง POP3 และ IMAP, Mobile Me, Microsoft Exchange และ AOL รวมถึงเว็บ เบส เช่น Yahoo! Mail, Gmail, Mac, สามารถดูไฟล์แนบใน ฟอร์แมต PDF ฯลฯ สามารถเซฟภาพหรือกราฟฟิกที่แนบมาเก็บไว้ Photo ดูภาพที่ซิงค์จากคอมพิวเตอร์ อีเมลหรือิมพอร์ตผ่านกล้องดิจิตอล หรือการ์ด SD ผ่านประสบการณ์สุดยอดกับภาพแนวเต็มจอที่หมุน แสดงผลทั้งแนวตั้งและแนวนอน ควบคุมด้วยมัลติทัช ทั้งการเลื่อน ภาพ การย่อขยายที่คุณจะต้องทึ่ง พร้อมการแสดงภาพแบบสไลด์ โชว์ การส่งภาพผ่านอีเมล หรือ MobileMe การกาหนดภาพ สาหรับรายชื่อใน Contacts หรือใช้เป็นวอลเปเปอร์ ให้คุณมี อัลบั้มหรือกรอบภาพอิเล็กทรอนิกส์แบบพกพา iPod ให้คุณเพลิดเพลินไปกับเสียงเพลงอันไพเราะ หนังสือเสียง พ็อด คาสท์ พร้อมการสร้างและจัดการเพลย์ลิสต์ หรือใช้ Genius เพื่อ สร้างเพลย์ลิสต์ให้กับคุณ


หน้า 24

Calendar สร้างและซิงค์ตารางนัดหมายกับคอมพิวเตอร์ พร้อมปฏิทิน การ แจ้งเตือน ให้คุณใช้ชีวิตได้อย่างเป็นระบบและจัดการเวลาได้อย่างมี ประสิทธิภาพ รองรับ MobileMe, iCal, Microsoft Entourage, Microsoft Outlook หรือ Microsoft Exchange Contracts สร้าง ค้นหา แก้ไข ลบและซิงค์ชื่อ ที่อยู่กับคอมพิวเตอร์ รองรับ MobileMe, Mac OS Address Book, Yahoo! Address Book, Google Contracts, Windows Address Book (Outlook Express), Outlook หรือ Microsoft Exchange Note จดบันทึกสารพัดไปกับ Notes ไม่ว่าจะเป็นบันทึกช่วยจา ไอเดีย รายการจับจ่าย หนังสือที่จะซื้อ หนังที่จะดูงานที่ต้องทา บันทึก ย่อ บันทึกการประชุม ฯลฯ Maps ตรวจดูแผนที่ รวมถึงภาพถ่ายจากดาวเทียมได้ทั่วโลก ค้นหา เส้นทางการเดินทาง ตรวจเข็มทิศ ซูมภาพดูหลังคาบ้านคุณกัน ชัดๆ ค้นหาสถานที่ต่างๆ ตรวจสภาพจราจรครบครัน Video ชมภาพยนตร์ ราการทีวี มิวสิควิดีโอ พ็อดคาสท์ iTunes U เสมือนหนึ่งมีโรงภาพยนตร์ และทีวีแบบพกพาที่มีจอภาพขนาดใหญ่ เต็มตา คมชัดกับทุกเรื่องที่ชม Youtube เปิดดูคลิปวิดีโอระดับโลกจาก Youtube ได้ทุกที่ทุกเวลา ผ่าน เครือข่ายไร้สาย Wi-Fi ค้นหาเรื่องที่ต้องการ ดูคลิปสุดฮิต คลิปที่ คนดูมากที่สุด ส่งตรงจาก Youtube


หน้า 25

iTunes เลือกซื้อเพลงดัง ซิงเกิลเด่น อัลบั้มยอดนิยม รายการทีวี ภาพยนตร์ พ็อคาสท์ หนังสือเสียง และใช้ Ping จาก iTunes Store ผ่าน Wi-Fi ได้ทันที App Store ดาวน์โหลดแอพฯ ฟรี ซื้อแอพฯ ดัง เพิ่มพลังให้กับ iPad ของ คุณด้วยแอพพลิเคชั่นสารพัดนับแสนรายการที่จะทาให้คุณใช้ iPad ได้อย่างคุ้มค่า เต็มอิ่มทุกประสบการณ์ Game Center ค้นพบเกมส์ใหม่ๆ และแชร์ประสบการณ์ในการเล่นเกมส์ของคุณกับ เพื่อน เชิญเพื่อน หรือท้าทายคู่แข่ง แล้วตรวจสอบคะแนนผู้นา ราชาแห่งเกมส์ FaceTime โทรแบบวิดีโอเห็นหน้าผ่านไวไฟด้วยกล้องหน้า เห็นหน้าคู่สนทนา หรือแชร์ภาพตรงไหนของคุณผ่านกล้องหลัง Camera ถ่ายภาพหรือวิดีโอแบบ HD เพื่อเปิดชมบน iPad ส่งผ่านอีเมล์ หรืออัพโหลดเข้าสู่คอมพิวเตอร์ หรืออินเตอร์เน็ตไปยัง Youtube หรือ MobileMe Photo Booth ถ่ายภาพด้วยกล้องหน้าหรือกล้องหลังพร้อมเอฟเฟ็กซ์สารพัดที่สร้าง รอยยิ้ม ได้อย่างไม่สิ้นสุด Settings ตั้งค่าการทางานของ iPad ให้โดนใจ ยืดหยุ่น คล่องตัว ทางาน ได้ตามสไตล์การใช้งานของคุณ และใช้ได้เต็มประสิทธิภาพ


หน้า 26

…อุปกรณ์เสริม iPad… iPad 2 Smart Cover อุปกรณ์ที่ออกแบบมาเพื่อปกป้องหน้าจอที่ ออกแบบมาเป็นพิเศษยึดติดกับตัวเครื่องด้วยระบบ แม่เหล็กที่จัดตาแหน่งโดยอัตโนมัติและปลุก iPad หรือสั่งเข้าสู่โหมด Sleepโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเปิด Smart

Cover Smart Cover ยังสามารถพับเพื่อยกตัว เครื่องช่วยให้คุณพิมพ์ได้ง่ายขึ้นหรือวางเป็นแท่นพิง สาหรับการชมภาพยนตร์ การคุยผ่าน Face Timeการ ใช้เป็นกรอบรูปดิจิตอล Smart Cover มีให้เลือกกว่า 10 สี ทั้งแบบที่เป็นหนัง(69 เหรียญ)และโพลียูรีเทน(39 เหรียญ)

Apple Digital อะแด็ปเตอร์ที่ให้คุณแสดงภาพจาก iPad สู่จอทีวีผ่านการเชื่อมต่อแบบ HDMI ที่ให้เห็นภาพ คมชัด สวยงาม ให้คุณนาเสนองาน ชมภาพยนตร์ สื่อการเรียนการสอน เล่นเกมส์ โชว์ แอพพลิเคชั่น พร้อมคอนเน็กเตอร์ให้คุณชาร์จ iPadไปพร้อมๆกับการใช้งานได้อย่างคล่องตัว (39 เหรียญ)


หน้า 27

iPad Camera Connection Kit iPad Camera Connection Kit(29 เหรียญ) ช่วยให้คณ ุ ดาว์นโหลดภาพจากกล้องดิจิตอลหรือ iPhone ไปยัง iPad ได้อย่างง่ายดายเพื่อเปิดดูภาพบนหน้าจออันสวยงาม iPad ตัวอุปกรณ์จะมีคอน เน็กเตอร์ 2 ชุด Camera Connection มาพร้อมกับการเชื่อมต่อแบบ USB เพียงเชื่อมต่อกับพอยด์เตอร์ ของด็อคบนตัวเครื่อง iPad แล้วต่อกับกล้องดิจิตอล หรือ iPhone ผ่านเคเบิลเพื่อดาว์นโหลดภาพ SD Card Reader ให้คุณพิมพ์ภาพจากการ์ด SD ได้โดยตรงเพียงเชื่อมต่อกับ iPad แล้วบรรจุการ์ด SD เข้าไป iPad จะเปิดการทางานของ Photo เพื่อให้คุณเลือกภาพที่ต้องการอิมพอร์ตจากนั้น จัดการภาพไปเก็บไว้ในอัลบั้ม เมื่อคุณซิงค์ iPad กับคอมพิวเตอร์ ภาพจะถูกนาไปเก็บไว้ที่ไลบราลี่ บนคอมพิวเตอร์ทันที

iPad 2 Dock แท่นวางสาหรับ iPad 2 พร้อมช่องต่อสาย USB สาหรับชาร์จ และซิงค์ พร้อมช่องสาหรับเชื่อมต่อส เตอริโอหรือลาโพงเพื่อเล่นเพลงจาก iPad เชื่อต่อกับ Apple Digital AV Adapter หรือ iPad Camera Connection Kit (29 เหรียญ)


หน้า 28 Apple Wireless Keyboard คีย์บอร์ดไร้สามที่ใช้การเชื่อมต่อผ่านบลูทูธให้คุณใช้เชื่อมต่อกับ iPad เพื่อพิมพ์ข้อความต่างๆ ได้สะดวกและง่ายดาย ทั้งบนโต๊ะ หรือบน ตัก (69 เหรียญ) Apple Wireless Keyboard ใช้ แบตเตอรี่ AA2 ก้อนและด้วยยคุณสมบัติ ระบบการจัดการพลังงานช่วยให้ใช้งานได้ อย่างยาวนาน เมือไม่มีการใช้งานก็จะปิด การใช้พลังงานโดยอัตโนมัติและเปิดทันทีที่ เริ่มพิมพ์ พร้อมปุ่มเปิดหรือปิดในกีณีที่คุณ ไม่ได้ใช้คอมพิวเตอร์ติดต่อกันเป็นเวลานาน เช่น เดินทางท่องเที่ยว

Apple Earphones with Remote and Mic หูฟังจากแอปเปิลพร้อมไมโครโฟนให้คุณฟังเพลงภาพยนตร์พร้อมการควบคุมระดับเสียง ควบคุมการเล่นเพลง และวิดิโอ เช่น การหยุด การเล่นต่อ การเคลื่อนเพลงหรือตอน การบันทึกเสวียง การสนทนาผ่าน แอพพลิเคชั่น VoIP ใช้งานได้ทั้ง iPad,iPhone และ iPad touch


หน้า 29

…การเปิด-ปิดเครื่อง… การเปิดเครื่อง กดปุ่ม Sleep/Wake ค้าง ไว้ครู่หนึ่ง (1-2 วินาที) จนโลโก้แอปเปิล ปรากฏขึ้น

การปิดเครื่อง กดปุ่ม Sleep/Wake ค้าง ไว้ครู่หนึ่ง (5-7 วินาที) แตะแล้วลากสไล เดอร์ slide to power off เพื่อปิด


หน้า 30

…การล็อค และการปลดล็อค… การล็อคหน้าจอ กดปุ่ม Sleep/Wake หนึ่งครั้ง เพื่อล็อคหน้าจอ หน้าจอจะไม่ รับคาสั่งใดๆ ทั้งสิ้น ถ้าเปิดเพลงเอาไว้ เพลงจะยังคงเล่นต่อไป ใช้ปุ่มปรับระดับ เสียงได้ และแจ้งเตือนต่างๆได้

การปลดล็อคหน้าจอ กดปุ่ม Sleep/Wake หรือ Home หนึ่งครั้ง แตะ แล้วลากสไลเดอร์ slide to unlock ไป ทางขวา (ถ้ามีการตั้งรหัสผ่านเอาไว้ คุณ ต้องป้อนรหัสผ่านที่ถูกต้องก่อน)


หน้า 31

…ส่วนประกอบในหน้าจอ Home… ปุ่ม Home ปุ่มด้านล่างบนตัวเครื่อง เรียกว่าปุ่ม Home เพราะทุกครั้งที่ กด ไม่ว่าจะอยู่ในแอพพลิเคชั่นไหนก็ตาม จะพาคุณ กลับมาที่หน้าจอ Home ทันที หน้าจอ Home ทุกครั้งที่เปิดเครื่อง หน้าจอ Home หรือหน้าหลักของ ipad ที่แสดงรายการไอคอน แอพพลิเคชั่นต่างๆ ให้เลือกใช้จะ ปรากฏขึ้น หน้าจอ Home มีได้สูงสุด 11 หน้า โดยแตะแล้ว ปัดไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อเลื่อนหน้า

ส่วนประกอบในหน้าจอ Home 1. แถบสถานะแสดงเวลา การเชื่อมต่อ เครือข่าย เวลา แบตเตอรี่ 2. ไอคอนแอพพลิเคชั่นและเกม แตะเพื่อเปิด ใช้งานหรือเล่นเกม 3. บ็คกราวด์ 4. จุดสีขาวบอกจานวนและลาดับปัจจุบันของ หน้าจอของ Home 5. ด็อค (Dock) วางไอคอนได้ 6 รายการ ไอคอนทั้งหมดจะแสดงอยู่เสมอในทุกๆ หน้าจอ Home


หน้า 32

การจัดตาแหน่งไอคอนในหน้า Home 1.แตะบนไอคอนใดๆ ค้างไว้ ประมาณ 1 วินาที ไอคอนทั้งหมดจะขยับไปมา 2.แตะแล้วลากไอคอนทีจ่ ะย้ายไปยังตาแหน่งใหม่ใน หน้าจอเดียวกัน หรือไปที่ขอบของหน้าจอเพื่อย้าย ไปวางไว้หน้าอื่นๆ เมื่อย้ายเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ม Home 1 ครั้ง

การเพิ่มหน้าจอ Home ถ้าต้องการเพิ่มหน้าจอ Home (ถ้ายังไม่ถึง 11 หน้า) ให้แตะแล้วลากไอคอนใดๆ ไปที่ ขอบด้านขวาของหน้าจอ หน้าจอ Home ใหม่จะถูกสร้างเพิ่มขึ้นโดยอัตโนมัติ การเพิ่มไอคอนในด็อค เมื่อมีแอพพลิเคชั่นใดๆ ที่ใช้บ่อยๆ คุณสามารถนาไอคอนนั้นมาวางไว้ในด็อค ด้านล่าง เพื่อให้แสดงอยู่เสมอ โดยด็อครองรับไอคอนได้ สูงสุด 6 ไอคอน 1.แตะบนไอคอนใดๆ ค้างไว้ประมาณ 1 วินาที ไอคอนทั้งหมดจะขยับไปมา 2.แตะแล้วลากไอคอนมาที่ด็อคบนตาแหน่งที่ต้องการ แล้วกดปุ่ม Home 1 ครั้ง Tip : การรีเซ็ตตาแหน่งไอคอนกลับสู่ค่าเดิมจากโรงงาน ในหน้าจอ Home แตะ Setting > General > Reset -> Reset Home Screen Layout


หน้า 33

…การจัดกลุ่ม Appication ในหน้า Home… โฟลเดอร์ให้คุณจัดกลุ่มแอพพลิเคชั่นในหน้าจอ Home คล้ายกับโฟลเดอร์บน คอมพิวเตอร์นั่นเอง เช่น โฟลเดอร์ Games สาหรับเก็บเกมส์ต่าง แต่ละโฟลเดอร์ สามารถเก็บได้ 20 แอพพลิเคชั่น และตั้งชื่อได้ด้วย การสร้างโฟลเดอร์ใหม่ และเพิ่มไอคอน 1. แตะบนไอคอนใดๆ ค้างไว้ประมาณ 1 วินาที ไอคอนทั้งหมดจะขยับไปมา แตะ แล้วลากไอคอนใดๆ ไปทับอีกไอคอนหนึ่งที่ต้องการเก็บไว้ในโฟลเดอร์เดียวกัน

2. โฟลเดอร์จะถูกตั้งชื่อโดยอัตโนมัติ อ้างอิงจากประเภทของแอพพลิเคชั่น แต่คุณ สามารถแตะเพื่อเปลี่ยนและแก้ไขชื่อได้ตามต้องการ จากนั้นแตะพื้นที่ว่างๆ นอกโฟลเดอร์ เพื่อกลับไปยังหน้า Home เพื่อลากไอคอน อื่นๆ เพิ่มเข้าไปในโฟลเดอร์ เมื่อเสร็จแล้ว กดปุ่ม


หน้า 34

การเพิ่มไอคอนเข้าไปในโฟลเดอร์ 1. แตะบนไอคอนใดๆ ค้างไว้ประมาณ 1 วินาที ไอคอนทั้งหมดจะขยับไปมา 2. แตะแล้วลากไอคอน เข้าไปในโฟลเดอร์ ทาซ้าเพื่อเพิ่มไอคอน เมื่อเสร็จแล้ว ให้ กดปุ่ม Home การเปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์ 1. แตะเปิดโฟลเดอร์ แล้วแตะบนไอคอนในโฟลเดอร์ค้างไว้ ประมาณ 1 วินาที ไอคอนทั้งหมดจะขยับไปมา 2. แตะบนชื่อโฟลเดอร์เพื่อแก้ไข เสร็จแล้วกดปุ่ม Home การเปิดใช้แอพพลิเคชั่นในโฟลเดอร์ 1. แตะบนโฟลเดอร์เพื่อเปิด 2. แตะบนไอคอนเพื่อเปิดใช้งาน การย้ายแอพพลิเคชั่นจากโฟลเดอร์ 1. แตะเปิดโฟลเดอร์ แล้วแตะบนไอคอนในโฟลเดอร์ค้างไว้ ประมาณ 1 วินาที ไอคอนทั้งหมดจะขยับไปมา 2. แตะแล้วลากไอคอนจากโฟลเดอร์ไปยังหน้าจอ Home หรือไปยังโฟลเดอร์อื่นๆ เสร็จแล้วกดปุ่ม การลบโฟลเดอร์ การลบโฟลเดอร์ใดๆ ที่สร้างขึ้น ทาได้ง่ายๆ ด้วยการย้ายไอคอนทั้งหมดออกมา โฟลเดอร์จะถูกลบโดยอัตโนมัติ

Tip iTunes บนคอมพิวเตอร์ รองรับการย้ายไอคอน การสร้างและจัดการโฟลเดอร์ และยัง เลือกไอคอนมากกว่าหนึ่งด้วยการกดปุ่ม Command (Mac) / Alt (Windows) ค้างไว้แล้ว คลิกเลือก เมื่อเสร็จแล้วก็ซิงค์ไปยัง iPad


หน้า 35

…การใช้คีย์บอร์ดบนจอภาพ… การใช้คีย์บอร์ดบนจอภาพ คีย์บอร์ดบนจอภาพของ มาพร้อมกับคุณสมบัติและความสามารถมากมาย ที่จะช่วย เพิ่มความสะดวกในการใช้งาน การพิมพ์ การป้อนข้อความต่าง ๆ ในแนวตั้งหรือแนวนอน รองรับภาษาต่าง ๆ รวมถึงภาษาไทย

การพิมพ์คีย์บอร์ดในภาษาต่าง ๆ 1. ในหน้าจอ Home แตะ Settings > General > International Keyboards > Keyboards

2. เลือก Add New Keyboard

3. เลือกภาษาที่ต้องการเช่น Thai ทาซ้าตามขั้นตอนที่ 2-3 เพื่อเพิ่มภาษาอื่น ๆ


หน้า 36

การสลับภาษาบนคีย์บอร์ด แตะปุ่มรูปลูกโลก ทางด้านซ้ายของปุ่มสเปซบาร์ เพื่อสลับไปยังแต่ละภาษา หรือแตะค้างไว้เพื่อเปิดเมนูให้เลือกภาษา  การพิมพ์ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ แตะปุ่ม Shift ปุ่มจะสว่างขึ้น แล้วพิมพ์ตัวอักษร หากต้องการพิมพ์ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ต่อเนื่องกัน ให้แตะปุ่ม Shift ซ้า ครั้งเพื่อล็อค ปุ่ม ปุ่มจะเปลี่ยนเป็นสีน้าเงิน และตัวอักษรทุกตัวที่พิมพ์จะเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ ถ้า ต้องการปิด ให้แตะปุ่ม Shift หนึ่งครั้ง  การพิมพ์ตัวเลขและสัญลักษณ์ แตะปุ่ม Symbol เพื่อเปิดใช้ปุ่มตัวเลขและสัญลักษณ์ แตะปุ่ม ABC เพื่อกลับไปยัง คีย์บอร์ดตัวอักษร ในคีย์บอร์ดแสดงตัวเลขและสัญลักษณ์นี้ คุณสามารถแตะปุ่ม เพื่อเปิดคีย์บอร์ด สัญลักษณ์เพิ่มเติมเพื่อพิมพ์ วงเล็บ เครื่องหมายทางคณิตศาสตร์ และกลับสู่ คีย์บอร์ดตัวเลขด้วยการแตะปุ่ม  ปุ่มอื่นๆ บนคีย์บอร์ด 1. Return แตะปุ่มนี้เพื่อขึ้นบรรทัดใหม่ 2. Hide แตะเพื่อซ่อนคีย์บอร์ด หากต้องการเปิดคีย์บอร์ดอีกครั้ง ให้แตะในช่อง สาหรับป้อนข้อมูล 3. Backspace ปุ่มนี้จะใช้ลบตัวอักษรที่อยู่ทางซ้ายของเคอร์เซอร์ การแตะหนึ่ง ครั้งจะลบตัวอักษรไปทางซ้ายทีละตัว การแตะค้างไว้ จะลบตัวอักษรต่อเนือ่ งไปเรื่อย ๆ ถ้าคุณแตะค้างไว้ครู่หนึ่ง ประมาณ 3 วินาที การลบจะลบไปทีละคาแทนที่จะลบ ไปทีละตัวอักษร ซึ่งจะให้ลบได้เร็วยิ่งขึ้น 4. การแตะค้างไว้บนคีย์บอร์ดบางตัว จะเปิดตัวอักษรพิเศษเพิ่มเติมให้เลือกใช้


หน้า 37

การเลื่อนเคอร์เซอร์เพื่อปรับแต่งแก้ไข แตะบนข้อความค้างไว้ประมาณ 1 วินาที แว่นขยายจะปรากฏขึ้น คุณ สามารถเลื่อนนิ้วไปทางซ้าย หรือขวา ขึ้นหรือลง เพื่อเลื่อนเคอร์เซอร์ไปยังตาแหน่ง ที่ต้องการแก้ไข

การปิดเสียงการกดปุ่มคีย์บอร์ดในขณะพิมพ์ การปิดเสียงพิมพ์บนคีย์บอร์ด ทาได้ง่าย ๆ ในหน้าจอ Home แตะ Settings > General > Sound ตั้ง Keyboard Clicksเป็น OFF


หน้า 38

เคล็ด (ไม่) ลับในการพิมพ์ด้วยคีย์บอร์ด - เมื่อพิมพ์ผิด สะกดผิด ไม่ต้องรีบแตะปุ่ม เพื่อจะลบ แต่ให้พิมพ์ต่อไป ระบบจะ ตรวจพบการสะกดผิด และแสดงคาที่ถูกต้องขึ้นมา คุณเพียงแตะปุ่มสเปซบาร์ ก็จะ ได้คาที่ต้องการ - คุณสามารถพิมพ์ตัวอักษรตัวพิมพ์ใหญ่อย่างรวดเร็ว ด้วยการแตะปุ่ม โดยวางนิ้ว ค้างไว้ ไม่ต้องยกขึ้น แล้วเลื่อนนิ้วไปยังตัวอักษรที่ต้องการแล้วปล่อยนิ้ว ตัวอักษรที่ เลื่อนไปจะพิมพ์ด้วยตัวพิมพ์ใหญ่โดยอัตโนมัติ - การพิมพ์ Apostrophe ให้กดปุ่มเครื่องหมายตกใจ (!) ค้างไว้ครู่หนึ่ง ปุ่ม Apostrophe จะปรากฏขึ้นให้เลือก - เทคนิคการพิมพ์คาที่มีเครื่องหมายลูกน้า (Apostrophe) ถ้าคุณต้องการพิมพ์คา ว่า We’ll. He’ll. I’ll แทนที่จะต้องเสียเวลาพิมพ์ตัวอักษร แล้วแตะปุ่ม เพื่อเปิด คีย์บอร์ดตัวเลขและสัญลักษณ์ แล้วพิมพ์เครื่องหมาย ‘ สลับคีย์บอร์ดกลับ แล้วพิมพ์ II คุณสามารถทาได้เร็วกว่านั้นด้วยการพิมพ์ตัว I ติดกันสามตัว เช่น Welll คุณสมบัติ การ ตรวจสอบคาของ iPad จะให้แสดงตัวเลือก We’ll คุณก็เพียงแตะ space ก็ จะได้ผลลัพธ์ทตี่ ้องการ เช่น เดียวกัน ถ้าคุณต้องการพิมพ์คาว่า We’re You’re ให้ คุณเติมตัว e ต่อท้ายเป็น Weree ตัวเลือก We’re จะแสดงขึ้นให้เลือก ถ้าต้องการพิมพ์ I’m, don’t , won’t, can’t ก็ให้พิมพ์ติดกันไปเลย เช่น Im, don’t, wont, cant แล้วเลือกคาที่แสดงขึ้นมาด้วยปุ่ม space - ในการพิมพ์ภาษาอังกฤษ เมื่อคุณพิมพ์ถึงท้ายประโยค คุณสามารถแตะปุ่มสเปซ บาร์ สองครั้ง เพื่อพิมพ์เครื่องหมายฟูลสต็อป (.) ตามด้วยช่องว่างหนึ่งช่อง เพื่อขึ้น ประโยคใหม่ได้ทันที โดยไม่ต้องเสียเวลาแตะเปิดคีย์บอร์ดสัญลักษณ์เพื่อพิมพ์ ฟูลสต็อป แล้วสลับกลับมายัง คีย์บอร์ดตัวอักษร แล้วแตะสเปซบาร์เพื่อเพิ่มช่องว่าง ให้เสียเวลา - เมื่อต้องพิมพ์เครื่องหมายสัญลักษณ์ต่าง ๆ เช่น &, @, /, :, ฯลฯ โดยทั่วไป คุณ ต้องแตะปุ่ม เพื่อเปิดแสดงปุ่มสัญลักษณ์ แตะปุ่มที่เลือก จากนั้นจึงแตะปุ่ม ABC เพื่อ


หน้า 39

กลับไปแสดงปุ่มตัวอักษรอีกครั้ง แต่เรามีวิธีที่ทาได้เร็วกว่า โดยไม่ต้องยุ่งยากกับการ แตะสลับการแสดงคีย์บอร์ด ทาได้สองวิธี วิธีที่ 1 : แตะปุ่ม ค้างไว้ คีย์บอร์ดตัวเลขและสัญลักษณ์จะปรากฏขึ้น ให้เลื่อน นิ้วไปยังปุ่มที่ต้องการพิมพ์ เช่น ; แล้วยกนิ้วขึ้น วิธีที่ 2 : แตะบนปุ่ม แล้วแตะบนปุ่มสัญลักษณ์ที่จะพิมพ์ ตามด้วยการแตะ ปุ่มสเปซบาร์ คีย์บอร์ดจะสลับกันไปยังปุ่มตัวอักษร โดยอัตโนมัติ นอกจากนี้ตัว สัญลักษณ์บางตัว เช่น จุดลูกน้า (Apostrophe) เมื่อคุณแตะพิมพ์ปุ๊บ คีย์บอร์ดจะ สลับกับแสดงตัวอักษรโดยอัตโนมัติ เพราะตามหลักภาษาอังกฤษ หลังจุดลูกน้าจะ เป็นตัวอักษรเสมอ


หน้า 40

… Multitasking Gesture … Multitasking Gesture ใช้ ipad ง่ายขึ้นด้วย 4 และ 5 นิ้ว ของคุณ การใช้งาน ipad จะสะดวกและง่ายขึ้นกว่าเดิม เพราะไม่เพียงจะใช้ 1-2 นิ้วในการ แตะและสั่งงาน แต่ด้วย Multitasking Gesture คุณสามารถใช้ 4 และ 5 นิ้ว ในการสั่งงาน อีกทั่งยังเป็นการถนอมปุ่ม Home ได้อีกทาง

ก่อนอื่นเราไปเปิดใช้งานก่อน ในหน้า Home >>> แตะ Settings >>> General >>> ตั้ง Multitasking Gesture เป็น ON


หน้า 41


สร้างสรรค์งานต่างๆ ด้วย iPad

จุดประสงค์ สามารถใช้ งาน iMovie การตัดต่อวิดิโอ ได้ สามารถใช้ งาน iWorks การใช้ งานชุดออฟฟิ ต ได้ สามารถใช้ งาน Idea Sketch การใช้ งาน mine mapping ได้ สามารถใช้ งาน Writelt…imited แทนกระดานไวท์บอร์ ด ได้


หน้า 43

… การใช้งาน iMovie สาหรับตัดต่อวิดิโอ…

imovie ราคา $4.99 ซื้อได้จาก app Store ใช้ตัตต่อวิดีโอที่ถ่ายด้วยกล้องของ iPad 2 ที่ ถ่ายไว้ หรือจะถ่ายระหว่างตัดต่อได้เลย


หน้า 44

1. รายชื่อไฟล์ 2. ไฟล์วิดีโอ 3. ไฟล์รูปภาพ 4. ไฟล์เสียง 5. กลับหน้าแรก 6. Undo 7. Settings 8. แสดงแถบเสียง 9. เล่นไฟล์ 10. อัดเสียง/วิดโี อ

ส่วนประกอบของหน้าจอสาหรับตัดต่อ

แตะที่วิดีโอที่ต้องการ แล้วแต่ตรงเครื่องหมายทีล่ ูกศรสีแดงชี้ จะเป็นการใส่คลิปวิดีโอนั้นลง ในโปรเจ็ค และพร้อมเริม่ ตัดต่อวิดีโอได้เลย


หน้า 45


หน้า 46

แตะที่ Timeline ของคลิปวิดีโอที่คุณต้องการ แล้วแตะติดๆกัน 2 ครั้ง เพื่อเปิด Clip Settings ซึ่งเราสามารถใส่ข้อความ ปรับ/ปิดเสียง หรือลบคลิปนั้นได้

ตัดต่อวิดีโอเสร็จแล้ว กลับมาที่หน้าแรก แตะปุ่ม Export โปรเจ็ค เลือกเป้าหมายที่ต้องการ หากเลือก Camera Roll ก็จะให้กาหนดรายละเอียดด้วย


หน้า 47

… การใช้งาน iWork โปรแกรมชุดออฟฟิต…

iWork คือโปรแกรมชุดออฟฟิศ ที่สามารถออกแบบงานเอกสารบน ipad ซึ่งประกอบไป ด้วย 3 โปรแกรม คือ Pages สาหรับสร้างงานเอกสาร เปรียบเทียบได้กับการใช้โปรแกรม Ms word Numbers ไว้ทาไฟล์สเปรดชีต เปรียบเทียบได้กับการใช้โปรแกรม Excel Keynote สาหรับการออกแบบงานนาเสนอ เปรียบเทียบได้กับการใช้โปรแกรม Powerpoint โปรแกรมละ $ 9.99

แต่ละส่วนของหน้าจอ แต่ละโปรแกรมจะมีลักษณะ คล้ายๆกัน


หน้า 48

พื้นที่หน้าแรกของ iWork แต่ละตัว แสดงไฟล์เอกสารที่มีอยู่ ใช้นิ้วสัมผัสหน้าจอแล้วลากไป มาเพื่อเลื่อนดูไฟล์ แตะที่ภาพเพื่อทางานกับไฟล์นั้น


หน้า 49

Pages

การใช้งาน Pages มีไว้สาหรับการทางานเอกสาร บน Menu Bar มี 1. กลับไปหน้าแรก 2. Undo 3. ข้อมูล 4. แทรกวัตถุ


หน้า 50

เมื่อแตะมาที่ส่วน Editor จะแสดงเครื่องมือจัดรูปแบบอักษร (Heading/ตัวหน้า/ตัวเอียง/ การจัดหน้าจอ)และไม้บรรทัดแสดงระยะกั้นหน้าต่างๆ

เมื่อ Highlight ข้อความ หรือวัตถุ (รูป/ ตาราง/ กราฟ /รูปร่าง) แล้วแตะที่ปุ่มข้อมูล(Info) จะสามารถปรับคุณสมบัติของ ข้อความหรือวัตถุนั้นได้


หน้า 51

ไอคอน Settinge นั้นจะมีการ ทางานและการตั้งค่าอื่นๆให้เลือก เช่น ค้นหาข้อความ พิมพ์ (ผ่าน AirPrint) ,ตั้งค่ากระดาษ, ตั้งค่า อื่น ๆ เป็นต้น


หน้า 52

Numbers

หน้าจอ app Number


หน้า 53

การใช้งาน Numbers จะต้องแตะที่ปุ่มแทรกวัตถุบ่อย เพื่อแทรกไฟล์มัลติมีเดีย ตาราง กราฟ และรูปต่างๆ


หน้า 54

แตะที่ปุ่มแทรกวัตถุ สามารถแทรกไฟล์มัลติมีเดีย ตาราง กราฟ หรือรูปต่างๆได้

เมื่อแตะเลือกสดมภ์หรือวัตถุ รูป ตาราง กราฟ รูปร่าง แล้ว แตะที่ปุ่มข้อมูล Info สามารถ ปรับคุณสมบัติของข้อความหรือวัถตุนั้นได้


หน้า 55

ไอคอน Settings นั้นจะมีการทางานและการตั้งค่าอื่นๆ ให้เลือก เช่น ค้นหาข้อความ พิมพ์ ผ่าน AirPrint ตั้งค่าอื่นๆเป็นต้น


หน้า 56

Keynote

ส่วนหน้าจอ app keynote


หน้า 57

แตะที่แทรกวัตถุสาหรับการนาเข้าไฟล์ มัลติมีเดีย ตาราง กราฟ รูปร่างต่างๆ

เมื่อแตะเลือกวัตถุ รูป ตาราง กราฟ รูปร่าง และแตะที่ปุ่มข้อมูล Info ก็จะสามารถปรับ คุณสมบัติของข้อความหรือวัตถุนั้นได้


หน้า 58

ไอคอน Sittings นั้นจะมีการทางานและการตั้งค่าอื่นๆให้เลือก เช่น ค้นหาข้อความ พิมพ์ ตั้งค่าอื่นๆ


หน้า 59

แตะที่ Settings และแตะที่ Presenter Notes จะเป็นการให้ใส่โน้ตสาหรับการนาเสนอ


หน้า 60

เครื่องหมายบวกตรงด้านล่างซ้ายของหน้าจอ แตะแล้วจะเป็นการเพิ่มสไลค์แผ่นใหม่เข้าไป ซึ่งเลือกได้ว่าจะเพิ่มสไลค์แบบไหน

การใช้ tablet เพื่อการศึกษา  

ให้ความรู้เกี่ยวกับ การใช้ ipad เพื่อการศึกษา

Advertisement