Page 1

SELKOKIELINEN SUOMI–RUOTSI -SANASTO HOITOTYÖHÖN

JAG ÄR HÄR FÖR DIG EN FINSK–SVENSK ORDLISTA FÖR VÅRDARE


Svenska Finlands folkting Lönnrotsgatan 3 A 3/Lönnrotinkatu 3 A 3 00120 Helsingfors/00120 Helsinki Tfn/puh: 09–6844 250 faksi/fax: 09–6844 2550 folktinget@folktinget.fi www.folktinget.fi Layout & pärm/taitto & kansi: Lena Malm Tryck/paino: Universitetstryckeriet/Yliopistopaino 2009 Helsingfors/Helsinki ISBN: 978–952–9700–49–3


Utgivningen av denna ordlista har understötts med medel som fördelas genom arbetsgruppen för lättläst litteratur samt med bidrag av Svenska folkskolans vänner, Kommunalfonden, Svenska kulturfonden och Märtha Gahmbergs stiftelse.

Tämä sanakirja on julkaistu seuraavien tahojen avustuksilla: Selkokirjatyöryhmä, Svenska folkskolans vänner, Kommunalfonden, Svenska kulturfonden sekä Märtha Gahmbergs stiftelse.


ESIPUHE Jokaiselle on tärkeää saada hoitoa omalla kielellä. Sanojen tai ilmaisujen ymmärtäminen muulla kuin äidinkielellä ei ole aina yksinkertaista etenkään, jos on kysymys lääketieteellisistä termeistä tai ruumiinosien nimityksistä. Sairaana jokainen on heikko ja suojaton ja silloin on erityisen tärkeää, joskus jopa aivan ratkaisevaa, että voi kommunikoida omalla kielellä. Kommunikointivaikeudet potilaan lähipiirin, hoitohenkilökunnan kanssa voivat aiheuttaa turvattomuutta, epävarmuutta, väärinkäsityksiä ja virheitä tai puutteita. Pari sanaa, yritys lähestyä potilasta tämän omalla kielellä saattaa olla hyvin merkityksellistä – sekä käytännössä että emotionaaliselta kannalta.

2


Helsingin Diakonia-ammattikorkeakoulun opiskelijat Leena Rautakorpi ja Kati Åström olivat harjoittelijoina ruotsinkielisellä dementiahoidon osastolla ja huomasivat tuolloin, että henkilökunta tarvitsi ennen kaikkea kielellistä tukea. He päättivät tehdä jotain konkreettista tilanteen parantamiseksi ja tuloksena oli sanasto ”Jag är här för dig” (”Olen täällä sinua varten”). Nyt käsillä oleva sanasto on luontevaa jatkoa ”Jag är här för dig” -sanastolle. Uudistettua sanastoa ovat Leena Rautakorven kanssa olleet laatimassa opiskelijat Katja Ranne ja Tiina Sainio. Uutta sanastoa on joiltakin osin kehitetty laajempaan käyttöön soveltuvaksi.

3


Toivomme, että sanastosta tulisi innostava ja helposti käytettävä apuväline hoitajille, jotka haluavat antaa potilaille korkeatasoista hoitoa potilaan omalla kielellä. Haluan esittää lämpimät kiitokseni kaikille, jotka ovat olleet laatimassa tätä sanastoa. Ulla-Maj Wideroos Puheenjohtaja, Folktinget

4


JOHDANTO Selkokielisen sanaston avulla on tarkoitus helpottaa suomenkielisen hoitajan ja ruotsinkielisen potilaan yhteistä kommunikointia rohkaisemalla hoitajia puhumaan helppoa ruotsia. Lauseet saattavat kuulostaa tylyiltä, mutta potilaan on helppo ymmärtää yksinkertaisia lauseita. Ystävällisyys puheeseen saadaan aikaan äänensävyillä ja hoitajan empaattisella olemuksella sekä kielitaidon karttuessa pienillä lisäsanoilla (esimerkkejä sanaston alussa). Tarkoitus myös on, että yksinkertaiset lauseet jäävät helpommin hoitajan mieleen,

5


samalla madaltuu kynnys vieraan kielen käyttämiseen. Välttämättömimmät lauseet arkiaskareiden sujumiseksi löytyy helposti, sillä sanasto on koottu päivärutiinijärjestyksen mukaisesti. Sanaston loppuun on kerätty jotakin yleistä sanastoa. Tekijät Uudistettu painos 2008

6


FÖRORD Det är viktigt för alla att få vård på sitt eget språk. Att förstå ord och uttryck på ett annat språk än det egna är inte alltid enkelt, då det gäller medicinska termer eller kroppsdelar. När man är sjuk, är man svag och utsatt, och då är det särskilt viktigt och ibland rentav avgörande att få kommunicera på sitt eget språk. Svårigheter att kommunicera med vårdpersonalen, som är patientens närmaste omgivning, kan leda till otrygghet, osäkerhet, missförstånd och missförhållanden. Varje liten fras och försök att närma sig patienten på hans eller hennes eget språk kan vara av stor betydelse – både praktiskt och emotionellt. 7


Leena Rautakorpi och Kati Åström, som studerar vid Diakoniyrkeshögskolan i Helsingfors, praktiserade vid en svenskspråkig avdelning för dementa och märkte att personalen framför allt var i behov av språkligt stöd. De beslöt därför att göra något konkret för att förbättra situationen och resultatet blev ordlistan ”Jag är här för dig”. Ordlistan du nu har i din hand är en naturlig fortsättning på ”Jag är här för dig”. I arbetet med den nya broschyren har förutom Leena Rautakorpi även studerandena Katja Ranne och Tiina Sainio deltagit och till vissa delar är denna nya ordlista mera allmängiltig och vidareutvecklad. Vi hoppas att ordlistan

8


kan vara ett inspirerande och enkelt hjälpmedel för vårdare som vill ge patienter högklassig vård på patientens eget språk. Avslutningsvis vill jag rikta ett varmt tack till alla personer som arbetat fram denna broschyr. Ulla-Maj Wideroos Folktingsordförande

9


INLEDNING Avsikten med den här ordlistan är att underlätta kommunikationen mellan svenskspråkiga patienter och deras finskspråkiga vårdpersonal, och att uppmuntra sjukskötarna till att våga prata svenska. Fraserna i boken kan verka korta eller avhuggna, men för en patient är korta och enkla fraser det lättaste sättet att uppfatta information. I stället kan vårdpersonalen visa vänlighet genom ett empatiskt beteende och ett vänligt tonfall. Om språkkunskaperna vållar problem kan man få hjälp av de allmänna artighetsfraserna som finns uppräknade i början av häftet.

10


Tanken är också att de enkla och korta fraserna ska vara lätta för vårdpersonalen att lägga på minnet. Samtidigt sänks också tröskeln för att börja använda svenskan. De vanligaste och mest nödvändiga fraserna i vardagssysslorna är lätta att hitta i häftet, eftersom uttrycken är ordnade enligt de dagliga rutinerna. Sist i häftet finns en mer allmän ordlista. Redaktörerna Förnyad utgåva 2008

11


LAUSEIDEN YSTÄVÄLLISYYTTÄ LISÄÄVÄÄ SANASTOA Ole kiltti ja … Voitko/voisitteko … Haluatko/haluatteko … Yrittäisitkö/yrittäisittekö … Jaksatko/jaksaisitteko … Pyydän sinua/teitä …

SANOJEN TAIVUTUSMALLIT Deklinaatiot eli substantiivien taivutusmuodot 1. en skjorta, skjortan, skjortor, skjortorna 2. en klänning, klänningen, klänningar, klänningarna 3. en kalsong, kalsongen, kalsonger, kalsongerna 4. ett öga, ögat, ögon, ögonen 5. ett glas, glaset, glas, glasen en läkare, läkaren, läkare, läkarna

12


ARTIGHETSFRASER Var snäll och … Kan du/ni …/Skulle du/ni kunna … Vill du/ni … Kunde du/ni försöka … Orkar du/ni … Jag ber dig/er …

Konjugaatiot eli verbien taivutusmuodot I II

kalla (kutsua), kallar, kallade, kallat ställa (asettaa), ställer, ställde, ställt läsa (lukea), läser, läste, läst

III sy (ommella), syr, sydde, sytt IV skriva (kirjoittaa), skriver, skrev, skrivit binda (sitoa), binder, band, bundit (epäsäännölliset verbit)

13


VASTAANOTTO Kirjaan sinut/teidät sisään. Mikä on sinun/teidän äidinkieli? Haluatko varata ajan? Varaan sinulle/teille ajan. Mitä asia koskee? Minkä vuoksi hakeuduit/-tte sairaalaan? Anteeksi, voitko/-teko toistaa? Onko sinulla sairausvakuutuskortti tai henkilöllisyystodistus mukana? Mikä on sinun/teidän … … nimi … ammatti … siviilisääty? Milloin olet/-tte syntynyt/-neet? Mikä on sinun/teidän… … henkilötunnus 14


MOTTAGNING/INSKRIVNING Jag skriver in dig/er. Vilket är ditt/ert modersmål? Vill du/ni boka tid? Jag bokar en tid åt dig/er. Vad gäller det? Varför sökte du/ni er till sjukhuset? Förlåt, kan du/ni upprepa det? Har du/ni ert sjukförsäkringskortet eller ett identitetbevis med dig/er? Vad är ditt/ert … … namn? … yrke? … civilstånd? När är du/ni född? Vad är din/er … … personbeteckning? 15


… osoite … puhelinnumero? … kotikunta? Kuka on sinun/teidän lähiomainen? Voitko kirjoittaa osoitteesi? Voitko/-tte täyttää tämän kaavakkeen? Allekirjoitus tähän, kiitos. Tulitko/-teko yksin? Millä tulitte? Lasku tulee kotiin. Käynti maksaa … Onko sinulla/teillä allergioita? Onko sinulla diettejä? laktoositon/maidoton sokeriton sappi keliakia 16


… adress? … telefonnummer? … hemkommun? Vem är din/er närmaste anhöriga? Kan du/ni skriva ner din/er adress? Kan du/ni fylla i den här blanketten? Kan jag få din/er underskrift här, tack. Kom du/ni ensam? Hur tog du/ni er hit? Räkningen skickas hem. Besöket kostar … Har du/ni några allergier? Ha du/ni specialdieter? laktosfri/mjölkfri sockerfri galla celiaki 17


kihti Mikä on sinun/teidän paino ja pituus? Oletko/-tteko raskaana? Jaksat/-tteko istua/odottaa… … käytävällä? … odotusaulassa? Olkaa hyvä ja istu/-kaa odottamaan. Hoitaja/lääkäri tulee kohta. päivystävä vierailuaika POTILAAN TUTKIMINEN Rauhoittukaa! Kuinka voin auttaa sinua/teitä? Mitä on tapahtunut? Olet saanut sairauskohtauksen. Olet ollut onnettomuudessa. 18


gikt Vad är din/er vikt och längd? Är du/ni gravid? Orkar du/ni sitta/vänta … … i korridoren? … i väntesalen? Vänligen sätt dig/er ner och vänta. Vårdaren/läkaren kommer snart. jourhavande besökstid UNDERSÖKNING Ta det lugnt! Kan jag hjälpa dig/er? Vad har hänt? Du har fått ett sjukdomsanfall. Du har varit i en olycka. 19


Millaisia oireita sinulla/teillä on? Tutkin sinua. Onko sinulla/teillä kipuja? Mihin sattuu? Näytä mihin sattuu. Tuntuuko pahalta? Onko vatsa toiminut? Tarvitsetko/-teko laksatiivia? Kuinka voit/-te? Voin hyvin/huonosti. Särkee. Hammasta vihloo. Voitko/-teko pahoin (oksettaako)? Onko vaikea hengittää? Oletko/oletteko vilustunut? Huimaako? Jaksatko/-teko kävellä? 20


Vilka symptom har du/ni? Jag ska undersöka dig. Har du/ni smärtor? Var gör det ont? Visa mig var det gör ont. Känns det illa? Har magen fungerat? Behöver du/ni ett laxativ? Hur mår du/ni? Jag mår bra/dåligt. Det värker. Det ilar i tänderna. Mår du/ni illa? Har du/ni svårt att andas? Är du/ni förkyld? Svindlar det? Har du/ni svindel/yrsel? Orkar du/ni gå? 21


Paleletko/-teko? Oletko/-teko m채rk채? Oletko juonut alkoholia? Oletko k채ytt채neet huumeita? OIREITA/SAIRAUKSIA ahdistunut ahdistus aivohalvaus aivovamma aivoverenvuoto haava halvaus hapenpuute heikkous hengenahdistus hengitysvaikeudet 22


Fryser du/ni? Är du/ni våt? Har du/ni druckit alkohol? Har du/ni använt droger? SYMPTOM/SJUKDOMAR ångestfull, -t, -na ångest, -en en stroke en hjärnskada 1 en hjärnblödning 3 ett sår 5 en förlamning 2 syrebrist,-en en svaghet 3 andnöd,-en andningssvårigheter, -na, 23


huimaus ihottuma jano janoinen kasvain kipu korvatulehdus kouristuskohtaus kuhmu kutiava kuume kyhmy, patti luunmurtuma masentunut murtuma mustelma

24


svindel -n ett exem 5 törst, -en törstig, -t, -a en tumör 3 en smärta 1 en öroninflammation 3 ett krampanfall 5 en bula 1 kliande feber, -n en knöl 2 ett benbrott 5 deprimer/ad, -at, -ade benbrott, brott 5 ett blåmärke 4

25


nyrjähdys nälkä nälkäinen säteillä oire oksennus oksentaa onnettomuus pidätyskyvyttömyys pyörryttää päänsärky rasitus rintakipu ripuli sairauskohtaus sydäninfarkti sydämen vajaatoiminta 26


vrickning,-en hunger, -n hungrig, -t, -a stråla I ut ett sym(p)tom 5 en kräkning 2, uppkastning 2 kasta 1 upp, kräkas II, spy III (puhekieli) en olycka 1 inkontinens yrsel huvudvärk 5 ansträngning, -en smärtor i bröstet diarré, -n ett sjukdomsanfall 5, en sjukdomsattack 3 en hjärtinfarkt 3 hjärtsvikt 27


säteillä turvotus ummetus vaiva venähdys verenvuoto väsymys yskä HOITOTOIMENPITEITÄ Sinut/tiedät täytyy tutkia. Sinulle/teille täytyy tehdä toimenpide. Mittaan … … kuumeen/lämmön. … verenpaineen. … pulssin. … verensokerin. 28


stråla I ut svullnad förstoppning ett besvär 5 en sträckning 2 en blödning 2 trötthet, -en hosta, –n VÅRD Du/ni måste undersökas. Vi måste göra ett ingrepp. Jag mäter … … febern. … blodtrycket. … pulsen. … blodsockret. 29


… happisaturaation. Voitko/-teko kääriä hihan ylös? Lääkäri kuuntelee sydämen ja keuhkot. Tarvitaan virtsanäyte sinulta / teiltä. Käy wc:ssä ja tuo purkki hoitajalle. Otetaan verikoe. Sinun/teidän täytyy olla ravinnotta 12 h. Se tuntuu hieman. Nipistää vähän. Nyt puristaa vähän. Pysy/-kää paikoillasi/-nne. Laitan sinulle … … katetrin. … peräruiskeen. … monitorianturit. … ekg-anturit Nyt laitan tipan. 30


… syremättnaden/syresaturationen. Kan du/ni kavla upp ärmen? Doktorn lyssnar på hjärtat och lungorna. Jag måste ta ett urinprov på dig/er. Gå på toaletten och hämta burken till vårdaren. Jag tar blodprov på dig/er. Du/ni får inte äta något på 12 timmar. Det känns litet. Det kniper litet. Nu klämmer det litet. Hålls stilla. Håll dig/er stilla. Jag … … lägger en kateter. … ger dig/er ett lavemang. … kopplar fast monitorelektroderna. … kopplar fast ekg-elektroderna. Jag lägger nu dropp. 31


keittosuolaliuos suonensisäisesti Kiinnitän sinulle/teille tarkkailulaitteet. Valmistan sinut/teidät toimenpiteeseen. Annan sinulle/teille esilääkkeen. Laitan/annan sinulle/teille puudutusaineen. Sinut/teidät täytyy nukuttaa. Sinä/te tarvitset/-tte … … lisähappea. Hengittäkää rauhallisesti. Otan sinusta/teistä sydänfilmin. Voitko olla hetken hiljaa? Tämä on välttämätöntä. haava hengityskone kuume nousee kutinaa lievittävä 32


koksaltlösning, -en intravenöst Jag kopplar dig/er till monitorn. Jag förbereder dig/er för ingreppet. Jag ger dig/er förmedicinering. Jag ger dig/er bedövning. Vi måste söva ner dig/er. Du/ni behöver … … tilläggssyre/extra syre. Andas lugnt. Jag tar hjärtfilm på dig/er. Kunde du/ni vara tyst en liten stund? Det här är nödvändigt. ett sår 5 respirator, -n febern stiger IV klådstillande 33


kylkiasento kävelyharjoitus kääre laastaroida, laittaa laastari leikkaus lievitys (esim. kivun) lämpöhoito lääkärintarkastus makuuhaava mitata naarmu niistää nenänsä nuha näyte paino pistos pistää 34


sidoläge en gångövning 2 ett omslag 5 plåstra I en operation 3 lindring, -en 2 värmebehandling, -en 2 en läkarundersökning 2 liggsår 5 mäta II ett skrubbsår 5 snyta IV –er, snöt, snutit sig snuva, -n 1 ett prov 5 vikt, -en 3 en injektion 3 sticka IV, -er, stack, stuckit 35


puhdistaa pulloonpuhallus rokote rokottaa sitoa spirometria/puhalluskoe säärihaava tikki, ommel turvonnut (nilkka) turvonnut (vatsa) turvotus tutkimus ulostenäyte ummetus yskiä yskösnäyte

36


ren/göra IV, -gör, -gjorde, -gjort blåsövning med flaska ett vaccin 5 vaccinera I (för)binda IV, -er, band, bundit spirometri/test av lungfunktionen bensår 5 ett stygn 5, en sutur 3 svull/en, -et, -na (vrist) uppsväll/d, -t, -na (buk) svullnad, -en 3 en undersökning 2 ett avföringsprov 5 förstoppning, -en 2 hosta I upphostningsprov/sputumprov

37


HOITOTARVIKKEITA alusastia apuv채line avannepussi dosetti insuliinikyn채 kaarimalja keppi kipsi kolmioliina kuumemittari laastari lasta letku l채채kelista mansetti

38


VÅRDMATERIAL ett (stick)bäcken 5 ett hjälpmedel 5 en stomipåse 2 en medicindoserare 5 en insulinpenna 1 en rondskål 2 en käpp 2 ett gips 5 en mitella 1 en febertermometer 2 ett plåster 5 en spjäla 1 en slang 2, en skena 2 en medicinlista 1 en manschett 3

39


nen채mahaletku portatiivi ravintoletku resepti side sidetaitos soittokello sorsa suihkutuoli s채nky tukisidos/tukisukka vaaka vaippa verenpainemittari virtsapullo

40


en näs-mag-slang 2, -sond 3 ett portativ 5 en näringslang 2,-sond 3, -kateter 2 ett recept 5 ett förband 5 en kompress 3 en ringklocka 1 en urinanka 1 en duschstol 2 en säng 2 ett stödförband 5/ en stödstrumpa 1 en våg 2 en blöja 1 en blodtrycksmätare 5 en urinflaska 1

41


LÄÄKKEENOTTO Sinä/te tarvitset/-tte lääkettä. Tässä lääkkeesi/-nne. Ota lääkkeesi/-nne. Lääkäri on määrännyt sen/ne. Nielaise se. Pureskele. Anna liueta kielen alla. Murskaa tabletit. Juo vettä tabletin kanssa. Otetaan ennen ruokaa. Otetaan ruoan jälkeen. Juo kaikki. Voi ärsyttää vatsaa. Ota kuuri loppuun. Se on sinun/teidän parhaaksesi/-nne. Joudut/-tte tiputukseen. 42


MEDICINER Du/ni behöver medicin. Här är dina/era mediciner. Ta dina/era mediciner. Läkaren har ordinerat den/dem. Svälj (ner) det/den. Tugga. Låt smälta under tungan. Krossa tabletterna. Drick vatten med tabletten. Tas före måltid. Tas efter måltid. Drick upp allt. Kan irritera magen. Ta hela kuren slut. Det är för ditt/ert bästa. Du/ni behöver dropp. 43


Tarvitset/-tte … … nesteytystä. … suonensisäistä lääkitystä. Kolme kertaa päivässä. Tarvittaessa. Liuotetaan veteen. annos annostella kuumetta alentava limaa irrottava lääke lääkärinmääräys masennuslääke niellä nitro nukahtamislääke pilleri 44


Du/ni behöver … … vätska. … intravenös medicinering. Tre gånger om dagen. Vid behov. Löses upp i vatten. en dos 3 dosera I febernedsättande slemlösande en medicin 3 en läkarordination 3 antidepressiv medicin, medicin mot depression svälja, -er, svalde, svalt 2 nitro, -n insomningsmedicin 3 ett piller 5 45


rauhoittava lääke ruiske särkylääke ulostuslääke unitabletti verenpainelääke AAMUTOIMET Huomenta. Nukuitko/nukuitteko hyvin? Voinko auttaa sinua/teitä aamutoimissa? Mennään wc:hen/kylpyhuoneeseen. Istu/istukaa pöntölle. Istu/istukaa taaksepäin. Istu/istukaa eteenpäin. Laske housut alas. Istu/istuutukaa. 46


lugnande medicin 3 en spruta 1 värkmedicin 3 ett laxermedel 5/ett laxativ 5 en sömntablett 3 blodtrycksmedicin 3 MORGONTOALETT God morgon. Har du/ni sovit gott? Kan jag hjälpa dig/er med morgontvätten? Vi går till toaletten/badrummet. Sätt dig/er på (WC-)byttan. Sätt dig/er bakåt. Sätt dig/er framåt. Dra ner byxorna. Sätt dig/er ner. 47


Nyt voit/voitte istua. Nyt voit pissata/kakkia. Pesen sinua/teitä vähän. Nouse ylös. Varo/varokaa, lattia on liukas. Nyt voit/-te nousta. Pese … … kädet. … kasvot. Harjaa hampaat. Tässä on … … hammasharjasi/-nne. … hammastahnasi/-nne. … kampasi/-nne. … käsipyyhkeesi/-nne. Purskuta.

48


Nu kan du/ni sitta. Nu kan du kissa/kacka/kaki/bajsa Jag tvättar dig/er litet. Stig upp. Akta dig/er, golvet är halt. Nu kan du/ni stiga upp. Tvätta … … händerna. … ansiktet. Borsta tänderna. Här är … … din/er tandborste. … din/er tandkräm. … din/er kam. … din/er handduk. Skölj munnen.

49


Anna tekohampaasi/-nne. Avaa suu. Kampaa hiukset. Aja partasi/-nne. T채ss채 partakoneesi/-nne. Kuivaa k채det. Olet/olette valmis. Pukeudu pukeutukaa. Saatko/-teko napitettua itse? alushousut naisten alushousut miesten aluspaita alusvaatteet hame housut

50


Ge mig din/er (tand)protes. … dina/era löständer. Öppna munnen. Kamma håret. Raka dig/er. Här är din/er rakapparat. Torka händerna. Du/ni är färdig (nu). Klä på dig/er. Kan du/ni knäppa den själv? underbyxor, -na 1/trosor, -na 1 kalsonger, -na 3 en undertröja 1 underkläder, -na 3 en kjol 2 [tsu:l] byxor, -na 1

51


kenk채 kuulolaite leninki lonkkahousut nilkkasukka paita pusero rintaliivit shortsit silm채lasit sukka sukkahousut tohveli, aamutossu tukisukka villapaita villatakki

52


en sko 3 en hörapparat 3 en klänning 2 höftbyxor 1 en strumpa/en socka 1 en skjorta 1 en blus 2 en behå 2/en bysthållare 5 shorts, -en 3 glasögon, -en 4 en strumpa 1 strumpbyxor, -na 1 en toffel, -n, tofflor, -na 1 en stödstrumpa 1 en ylletröja 1 en yllekofta 1

53


AAMIAINEN Haluatko/haluatteko… … aamiaista? … kahvia tai teetä? … mehua tai maitoa? … puuroa? … velliä? … voileipää? … juustolla? … makkaralla? … kinkulla? Tässä aamulääkkeesi/-nne. Ota lääkkeesi/-nne. LOUNAS/PÄIVÄLLINEN Nyt on ruoka-aika. Tule/-kaa syömään. 54


FRUKOST, MORGONMÅL Vill du/ni ha … … frukost? … kaffe eller te? … saft eller mjölk? … gröt? … välling? … smörgås? … med ost? … med korv? … med skinka? Här är din/er morgonmedicin. Ta dina/era mediciner. LUNCH/MIDDAG Nu är det matdags/dags att äta. Kom och ät. 55


Voit/-te tulla syömään. Tänään ruokana on … … keittoa. … puuroa. … kiusausta. … perunoita ja kastiketta. Otatko/-teko leipää? Haluatko/-teko tätä? Mitä haluat/-te juoda? maito piimä mehu olut vesi Haluatko/-teko jälkiruokaa? Maistuiko? Ole hyvä. 56


Du/ni kan komma och äta, var så god Till maten har vi … … soppa. … gröt. … frestelse. … potatis och sås. Får det vara bröd? Vill du/ni ha bröd? Vill du/ni ha det här? Vad vill du/ni dricka? mjölk, -en surmjölk saft öl, -et vatten Vill du/ni ha efterrätt? Smakade det (bra)? Var så god. 57


Kiitos. (ruoka)annos haarukka hedelmä jogurtti juures jälkiruoka jäätelö kala kastike keitto kiisseli lautanen lasi leipä liha lusikka 58


Tack. en portion 3 en gaffel 2 en frukt 3 yoghurt, -n en rotfrukt 3 en efterrätt 3 glass, -en fisk, -en 2 sås, -en 3 soppa, -n kräm, -en en tallrik 2 ett glas 5 bröd, -et kött, -et 5 en sked 2 59


marja muki muna riisi ruokaliina veitsi vihannekset viili PÄIVÄKAHVI Nyt meillä on kahviaika. Tuletko/-teko kahville? Haluatko/-teko … … sokeria … … makeutusaine … … maitoa … … kermaa … … kahviin? 60


ett bär 5 en mugg 2 ett ägg 5 ris, -et en haklapp 2 en kniv 2 grönsaker, -na 3 fil, -en KAFFE Nu serveras det kaffe./Nu är det dags för kaffe. Kommer du/ni och dricker kaffe? Vill du/ni ha … … socker … … sötningsmedel … … mjölk … … grädde … … i kaffet? 61


Haluatko / -teko pullaa / kakkua? asetti kuppi leivos servetti tarjotin ILTAPALA Haluatko/-teko iltapalaa? Ota ainakin lääkkeesi/-nne. ILTATOIMET Mennään vessaan. Pestään kasvot/kädet. Harjataan hampaat. Kuivaa. Vaihda yöpuku/pyjama. 62


Vill du/ni ha en bulle/en bit kaka? en assiett 3 en kopp 2 en bakelse 3 en servett 3 en bricka 1 KVÄLLSMÅL Vill du/ni ha kvällsmål? Ta åtminstone dina/era mediciner. KVÄLLSTOALETT Nu går vi på toaletten. Tvätta ansiktet/händerna. Borsta tänderna. Torka. Byt om till nattlinnet/pyjamas. 63


Vaihdetaan vaippa. Laitetaan hampaat purkkiin. pyjama yöpaita vaippa NUKKUMAANMENOAIKA Tässä unilääke/-nne. Oletko/-teko väsynyt? Mene/tule nukkumaan. Ota tossut pois. Mene peiton alle. Sammutanko lampun/tv:n? Hyvää yötä. Nuku hyvin. Kauniita unia.

64


Jag byter blöjan. Jag lägger din protes i burken. en pyjamas 2 ett nattlinne 4 en blöja 1 SÄNGDAGS Här är din/er sömnmedicin. Är du/ni trött? Gå/kom och lägg dig. Ta av dig tofflorna. Kryp ner under täcket. Ska jag släcka lampan/stänga av tv:n? God natt. Sov gott. Vackra drömmar.

65


YÖ Minä olen yöhoitaja. Huolehdin sinusta. Minä hoidan asian. Et/ette ole yksin. Olen täällä koko yön. Kaikki on hyvin. Luota minuun. On yö vielä. Mene takaisin nukkumaan. Tarvitsetko/-teko unilääkettä? Onko sinulla/teillä pissahätä / kakkahätä? nukkua rauhallinen rauhaton 66


NATT Jag är nattsköterskan. Jag ska sköta om dig/er. Det är jag som ska sköta om dig/er. Jag tar hand om det. Du/ni är inte ensam. Jag kommer att vara här hela natten. Jag stannar här hela natten. Allt är väl. Lita på mig. Det är ännu natt. Gå och lägg dig/er på nytt. Behöver du/ni sömnmedel/en sömntablett? Behöver du/ni kissa/kacka/kaki/bajsa? sova, -er, sov, sovit IV lugn, -t, -na rastlös, orolig, -t, -a 67


uneton uni uninen SUIHKU/SAUNA Mennään suihkuun/saunaan … tänään/nyt/hetken päästä. Tule suihkuun. Onko (vesi) sopivan lämpöistä? Tässä on shampoo. Pese hiukset. Minä autan hiusten pesussa. Voinko pestä selkäsi/-nne? Kuivaan sinut. deodorantti hiustenhoitoaine pesulappu 68


sömnlös, -t, -na sömn 1 sömnig, -t, -na DUSCH/BASTU Du/ni får gå i duschen/bastun … i dag/nu/om en stund. Kom till duschen. Är vattnet lagom/tillräckligt varmt? Här är schampot. Tvätta håret. Jag hjälper med hårtvätten. Får jag tvätta din/er rygg? Jag torkar dig. en deodorant 3 ett hårvårdsmed/el, -let 5 en tvättlapp 2 69


rasvata saippua saippuoida saunoa voide RUUMIINOSIA aivot aivoverenvuoto em채tin haima hartia hammas henkitorvi huuli hyytym채 jalka 70


smörja I en tvål 2 tvåla in I bada I bastu kräm, -en 3/salva, -n 1 KROPPSDELAR en hjärna 1 en hjärnblödning 2 en slida 1 en bukspottskörtel 2 en skuldra 1 en tand 3, tänder, -na en luftstrupe 2 en läpp 2 ett koagel 5, en klump med koagulerat blod 2 en fot 3 -en, fötter, fötterna 71


jalka, sääri kainalo kasvot kantapää kaula keuhko keuhkoputki kieli kives korva kudos kurkku kylkiluu kyynärpää kyynärvarsi käsi käsivarsi 72


ett ben 5 en armhåla 1 ett ansikte 4 en häl 2 en hals 2 en lunga 1 ett luftrör 5 en tunga 1 en testikel, testiklar 2 ett öra 4 en vävnad 3 en hals 2 ett revben 5 en armbåge 2 en underarm 2 en hand 3, handen, händer, -na en arm 2 73


lantio laskimo leuka lihas limakalvo lonkka maha maksa munuainen napa nen채 nilkka niska nivel nivuset nivustaive ohutsuoli 74


en hÜft 3 en ven 3 en haka 1 en muskel 3, -n, muskler, -na en slemhinna 1 en hÜft 3 en mage 2 en lever 2 en njure 2 en navel 2 en näsa 1 en vrist 3, en fotled 3 en nacke 2 en led 3 en ljumske 2 ett ljumskveck 5 en tunntarm 2 75


olkapää otsa paksusuoli pohje polvi poski pää ranne reisi rinta ruokatorvi sairauskohtaus selkä silmä solisluu sormi sukupuolielin 76


en axel 2 en panna 1 en tjocktarm 2 en vad 3 ett knä 4 en kind 3 ett huvud 5 en handled 3, en handlov 2 ett lår 5 ett bröst 5 en matstrupe 2 ett sjukdomsanfall 5, en sjukdomsattack 3 en rygg 2 ett öga 4 ett nyckelben5 ett finger, fingret, fingrar, fingrarna ett könsorgan 5 77


suu sydämen vajaatoiminta sydän takamus, pakarat vamma varvas vatsa verenpaine veritulppa virtsaputki MUUTA Voitko/-teko toistaa? En ymmärtänyt. Minä vain autan sinua. Sinulla/teillä on jalkahoito. Minä saatan sinut … 78


en mun 2 hjärtsvikt, -n ett hjärta 5 en rumpa 1, en bak 2 en skada 1 en tå 3 en mage 2, en buk 2 ett blodtryck 5 en blodpropp 2 ett urinrör 5 ÖVRIGT Kan du/ni upprepa det? Jag förstod inte. Jag bara hjälper dig. Du/ni ska få fotvård. Jag följer dig/er till … 79


Vien sinut/teidät … … fysioterapiaan. … hammaslääkärille. … jalkahoitajalle. … kampaajalle/parturiin. … kliniikalle. … laboratorioon. … potilashuoneeseen. … potilastoimistoon. … päivystykseen. … röntgeniin. … sosiaalihoitajan luokse … terveyskeskukseen. … toimintaterapiaan. … tutkimushuoneeseen. … vuodeosastolle. Sinulle/teille on vieraita/puhelu. 80


Jag för dig/er till … … fysioterapin. … tandläkaren. … fotvårdaren. … frisörskan/frisören. … kliniken. … laboratoriet. … patientrummet. … patientbyrån. … jouren. … röntgen. … socialarbetaren. … hälso(vårds)centralen. … ergoterapin … undersökningsrummet. … bäddavdelningen. Du/ni har besök/ett samtal. 81


Tytär/poika/lapsenlapsi/ystävä … sanoi terveisiä sinulle / teille. Tule tervehtimään. Tuletko/-teko mukaani? Tule mukaan. Voit/-te istua … … sohvalle. … pöydän ääreen. Ota rauhallisesti. Ei kestä kauan. Olet/olette eläkkeellä. Sinun/teidän ei tarvitse enää työskennellä. kauppa kioski kotisairaanhoito lähihoitaja omahoitaja 82


Din/er dotter, -n/son, -en/barnbarn, -et/en vän … hälsade till dig/er. Kom och hälsa. Följer du/ni mig? Kom med. Du/ni kan sätta dig/er… … i soffan. … vid bordet. Ta det lugnt. Det dröjer inte länge/tar inte lång tid. Du/ni är pensionerad. Du/ni behöver inte arbeta mera. en butik 3 en kiosk 3 hemsjukvård en närvårdare 5 en egenskötare 5 83


omainen omaishoito omalääkäri pyörätuoli rollaattori Sinut siirretään toiselle osastolle. Jos tarvitset apua, voit painaa hälytysnappia. Olet/-tte kaatunut/-neet. Joudut/-te leikkaukseen. Palohälytys. Mene/menkää ulos! Seuraa nuolta/viivaa. KOTIUTUMINEN Pääset/-tte huomenna kotiin. Tule takaisin jos … Ota yhteyttä omalle terveysasemalle. Sinun täytyy käydä tarkastuksessa. 84


anhörig, anhöriga närståendevård, anhörigvård en husläkare 5 en rullstol 2 en rullator 3 Du/ni kommer att flyttas till en annan avdelning. Om du/ni behöver hjälp, tryck på alarmknappen. Du/ni har fallit. Du/ni måste opereras. Brandalarm. Gå ut! Följ pilen/linjen. HEMFÖRLOVNING Du/ni får åka hem i morgon. Kom tillbaka om … Ta kontakt med din/er egen hälsocentral. Du måste gå på kontroll. 85


Jälkitarkastus on … jatkohoito jälkihoito jälkitarkastus katkaisuhoito kuntoutus saattohoito sairaalahoito sairausloma tahdonvastainen hoito tarkkailu tehohoito terveystarkastus pitkäaikaishoito kotihoito kotisairaala Asutko/-teko yksin? 86


Efterkontrollen är … fortsatt vård eftervård efterkontroll avgiftning rehabilitering terminalvård sjukhusvård sjukledighet tvångsvård observation intensivvård hälsoundersökning långtidsvård hemvård, -en hemsjukhus Bor du/ni ensam? 87


Onko sinulla/teillä … … kotiavaimet? … rahaa? Tarvitsetteko matkatodistuksen? Omavastuu matkasta on … Te saatte kotipalvelua. ateriapalvelu siivousapu lähete lääkärintodistus Onko kaikki asiat selvillä? Parane pian! Mukavaa kotimatkaa!

88


Har du/ni … … hemnyckeln med dig/er? … pengar? Behöver du/ni ett reseintyg? Självrisken för resan är … Ni får hemvård. måltidsservice städtjänst en remiss 3 ett läkarintyg 5 Har du/ni allt klart för dig/er? Krya på dig/er! Trevlig hemresa!

89


HENGELLISET TARPEET Seurakuntapastori/diakonissa tulee tänään. Haluatko/-teko tulla mukaan? Haluatko/-teko laulaa mukana? Kuuletko/kuuletteko? Nyt puhuu pappi. Sytytän kynttilän. Rukoilemme. Laita kädet ristiin. Laulamme virren… diakonissa kanttori pappi raamattu rukous virsi virsikirja 90


ANDLIGA BEHOV I dag kommer församlingsprästen/diakonissan Vill du/ni komma med? Vill du/ni sjunga med? Hör du/ni? Nu talar prästen. Jag tänder ljuset. Vi ber/nu ber vi. Knäpp händerna. Vi sjunger en psalm/psalm nummer … en diakonissa 1 en kantor 3 en präst 3 bibel, -n, biblar, biblarna 2 en bön 3 en psalm 3 en psalmbok 3 -en, böcker, böckerna 91


SOSIAALISET TARPEET Haluatko/-teko olla yksin? Kaipaatko/-teko seuraa? Tunnetko itsesi yksinäiseksi? Oletko ahdistunut? Oletko/-teko surullinen? … masentunut? … iloinen? … hyvällä tuulella? Odotatko/-teko jotakuta/vieraita? Kuka on tulossa? VIRIKETOIMINTAA Tänään leivotaan. Haluatko/-teko maistaa? Haluatko/-teko osallistua askarteluun? Tänään… 92


SOCIALA BEHOV Vill du/ni vara ensam? Vill du/ni ha sällskap? Känner du dig ensam? Har du/ni ångest? Är du/ni ledsen/sorgsen? … deprimerad, nedstämd, nere? … glad? … på gott humör? Väntar du/ni på någon/besök? Vem kommer/är på väg? INSPIRERANDE AKTIVITETER I dag bakar vi. Vill du/ni smaka? Vill du/ni vara med och pyssla? I dag … 93


… piirretään. … maalataan. … leikataan saksilla. … liimataan. Nyt lauletaan. Luenko päivän lehden? Jumpataan. Heitetäänkö palloa? Heitä pallo/hernepussi. Osallistua … Olla kiinnostunut … hiutale hiiva jauhot keitetty lisätä paistaa 94


… ritar vi. … målar vi. … klipper vi med saxar. … limmar vi. Nu sjunger vi. Ska jag läsa dagens tidning? Vi motionerar/jumpar/gympar Ska vi kasta boll? Kasta bollen/ärtpåsen. Delta i … Vara intresserad av … en flinga 1 jäst, -en mjöl, -et kokt, -, -a tillsätt/a IV -er, -satte, -satt steka I 95


raaka ruokalusikka sekoittaa taikina vaivata vatkata KELLONAJAT Kello on … … kaksitoista päivällä/yöllä. … puoli neljä. … varttia vaille viisi. … varttia yli kuusi. … kaksikymmentä vaille seitsemän. … kymmentä yli kahdeksan.

96


rå en matsked 2 blanda I deg, -en knåda I vispa I KLOCKAN Klockan är … … tolv på dagen/natten. … halv fyra. … kvart före/i fem. … kvart över sex. … tjugo före/i sju. … tio över åtta.

97


VUODENAJAT

ÅRSTIDER

talvi

vinter 2

kevät

vår 2

kesä

sommar 2

syksy

höst 2

VIIKONPÄIVÄT

VECKODAGARNA

maanantai

måndag

tiistai

tisdag

keskiviikko

onsdag

torstai

torsdag

perjantai

fredag

lauantai

lördag

sunnuntai

söndag

98


PERUSLUVUT

JÄRJESTYSLUVUT

GRUNDTAL

ORDNINGSTAL

1

(den) första

ett

2

två

(den) andra

3

tre

(den) tredje

4

fyra

(den) fjärde

5

fem

(den) femte

6

sex

(den) sjätte

7

sju

(den) sjunde

8

åtta

(den) åttonde

9

nio

(den) nionde

10

tio

(den) tionde

11

elva

(den) elfte

12

tolv

(den) tolfte

13

tretton

(den) trettonde

14

fjorton

(den) fjortonde

99


15

femton

16

sexton

(den) sextonde

17

sjutton

(den) sjuttonde

18

aderton

(den) adertonde

19

nitton

(den) nittonde

20

tjugo

(den) tjugonde

21

tjugoett (-en)

(den) tjugofĂśrsta

30

trettio

(den) trettionde

40

fyrtio

(den) fyrtionde

50

femtio

(den) femtionde

60

sextio

(den) sextionde

70

sjuttio

(den) sjuttionde

80

ĂĽttio

(den) ĂĽttionde

90

nittio

(den) nittionde

100

(ett) hundra

(den) hundrade

1000

(ett) tusen

(den) (ett) tusende

100

(den) femtonde


KUUKAUDET

MÅNADER

tammikuu

januari

helmikuu

februari

maaliskuu

mars

huhtikuu

april

toukokuu

maj

kesäkuu

juni

heinäkuu

juli

elokuu

augusti

syyskuu

september

lokakuu

oktober

marraskuu

november

joulukuu

december

101


JUHLAPÄIVÄT

HÖGTIDSDAGAR

Onnea

Grattis på

syntymäpäivänäsi!

födelsedagen!

Hyvää joulua!

God jul!

Hauskaa pääsiäistä!

Glad påsk!

Hauskaa vappua!

Trevlig valborg! Glada vappen!

Hyvää uutta vuotta!

Gott nytt år!

helluntai

pingst, -en 2

hääpäivä

bröllopsdag, -en 2

itsenäisyyspäivä

självständighetsdag, -en 2

isänpäivä

farsdag, -en 2

joulu

jul, -en 2

juhannus

midsommar, -en 2

kihlajaispäivä

förlovningsdag, -en 2

nimipäivä

namnsdag, -en 2

102


pyhäinpäivä

allhelgonadag, -en 2

pääsiäinen

påsk, -en 2

ruotsalaisuuden päivä

svenska dagen 2

syntymäpäivä

födelsedag, -en 2

uusivuosi

nyår 5

vappu

valborg, första maj

vuosipäivä

årsdag, -en 2

ystävänpäivä

alla hjärtans dag, -en 2

äitienpäivä

morsdag, -en 2

103


104


Folktinget

Jag är här för dig  

Selkokielinen suomi-ruotsi-sanasto hoitotyöhön En finsk-svensk ordlista för vårdare

Jag är här för dig  

Selkokielinen suomi-ruotsi-sanasto hoitotyöhön En finsk-svensk ordlista för vårdare

Advertisement