Page 1

På svenska – javisst!


Foto: Charlotta Boucht Layout: Petra Havo Tryck: Erikoispaino Oy, Helsingfors 2009


Den här broschyren är för dig som vill använda svenska i dina kontakter med myndigheterna. Broschyren handlar om din rätt till svenska hos statliga myndigheter och tvåspråkiga kommunala myndigheter.

Innehåll Språkliga rättigheter – angår de mig? Lagstiftningen Vad innebär språklagen? Språklagen Dagvård och skola på svenska Om du blir sjuk Sociala tjänster Kontakt med polis och nödcentraler Vid domstolen Köptjänster Om det ändå brister... Information om språkliga rättigheter

2 2 2 3-4 7 7 8 10 12 13 15 16


Språkliga rättigheter – angår de mig? Javisst! De språkliga rättigheterna tryggas i grundlagen, och de ska fungera också i praktiken. När vi använder svenska visar vi att det finns behov av svensk service – i kontakt med social- och hälsovården, polisen, nödcentralen, domstolarna och andra myndigheter. Det här kan ibland kräva en extra gnutta energi och envishet. Men det är viktigt att vi aktivt använder vårt språk och visar att det behövs!

Lagstiftningen Språklagen trädde i kraft år 2004 och handlar om våra båda nationalspråk, finska och svenska, samt om rätten till service på de båda språken. Det finns också en del andra lagar som är viktiga med tanke på de språkliga rättigheter vi har, till exempel inom dagvården, utbildningen och social- och hälsovården.

Vad innebär språklagen? Lagen utgår från den enskilda människans behov, det är rätten till vårt språk som är det centrala. Det är myndigheterna som ska stå för den service vi behöver, också på svenska. Lagen gäller domstolar, andra statliga myndigheter och de kommunala myndigheterna i tvåspråkiga kommuner. Däremot gäller språklagen inte privata företag, även om många företag är måna om att ge också sina svenskspråkiga kunder god service – på svenska. Det finns emellertid en språklig förpliktelse för företagen, och den gäller produktinformationen. I tvåspråkiga kommuner ska varudeklarationer, bruksanvisningar, varningstexter och annan viktig information om produkter finnas på både finska och svenska.

2


I kontakter med statliga myndigheter och tvåspråkiga kommunala myndigheter har var och en rätt att använda finska eller svenska.

Språklagen Din rätt… Individens rätt till det egna språket i kontakten med myndigheterna går som en röd tråd genom språklagen. Alla har rätt att använda svenska hos myndigheterna. När du kontaktar myndigheterna lönar det sig att medvetet välja språk och hålla fast vid språkvalet också senare. Din rätt att använda svenska gäller oberoende av hur ditt eget språk är registrerat. Om du kan både svenska och finska får du alltså välja vilket av språken du vill använda. Du får använda svenska när du kontaktar myndigheterna i ditt eget ärende. Men samma rätt har du också när du till exempel ber om information. Myndigheterna ska dessutom ordna så att du kan höras på svenska. Rätten till service på svenska gäller i de enspråkigt svenska kommunerna och i alla tvåspråkiga kommuner, oberoende av vilket majoritetsspråket är. I kontakt med statliga myndigheter får du använda svenska också när din hemkommuns språk är finska. Till exempel polisen, nödcentralen, FPA och skattebyrån ska alltså kunna betjäna dig på svenska, och det här gäller i hela landet. 3


... och myndigheternas skyldighet Myndigheterna har en aktiv skyldighet att säkerställa dina språkliga rättigheter Myndigheterna ska informera allmänheten på både finska och svenska i tvåspråkiga kommuner. Meddelanden, kungörelser och annan viktig information till allmänheten ska alltså finnas också på svenska. Myndigheterna ska på eget initiativ se till att din rätt till svensk service förverkligas i praktiken. De ska organisera sin verksamhet så att det är lätt för dig att få service på svenska. En förutsättning är att hela personalen känner till sina språkliga skyldigheter och att tillräckligt många anställda kan svenska. Myndigheterna ska kunna ge dig service på svenska utan att du särskilt behöver begära det. Det här betyder att de ska kontakta dig på ditt eget språk. Om myndigheterna inte känner till ditt språk kan de använda båda språken. Med tvåspråkiga blanketter och meddelanden kan de försäkra sig om att kontakten alltid sker på rätt språk. Också i myndigheternas övriga verksamhet ska svenskan ha en synlig plats. Svenskan ska synas bland annat på skyltar, i broschyrer och på brevpapper. Också webbplatsen ska innehålla kontaktuppgifter och all grundläggande information på svenska. 4


Speciallagstiftning Dagvård och skola på svenska Varje barn har rätt till dagvård, förskola och skola på sitt eget språk, finska eller svenska. Det här gäller i hela landet. Också finskspråkiga kommuner ska alltså ordna dagvård och skolgång på svenska då det finns familjer som önskar det. Lagen om grundläggande utbildning och lagen om barndagvård innehåller närmare bestämmelser om det här.

Om du blir sjuk Använd svenska när du kontaktar din hälsostation eller ditt sjukhus. Du kanske inte genast får hjälp, men ge inte upp! Fråga i stället efter någon som kan svenska. Du har rätt att tala svenska med din läkare. Allt skriftligt material som gäller din vård ska finnas också på svenska. Det betyder att du ska få vårdanvisningar, läkarintyg och utdrag ur din patientjournal på svenska. Fråga efter information och instruktioner på svenska, ifall du inte automatiskt får det. Det kan hända att ditt språk har registrerats fel på hälsostationen eller sjukhuset – är det här något som du borde kolla?

7


Sociala tjänster I kontakt med kommunens socialbyrå har du rätt att använda svenska. Skriftlig information och blanketter ska finnas på svenska. Fråga efter svenskt material ifall det inte finns framme! Ifall du har knappt om pengar kan du ansöka om utkomststöd från socialbyrån. Har dina sjukvårdskostnader skjutit i höjden, eller är din hyra kanske på efterkälken? Du ska också få skuldrådgivning på svenska. Också om du behöver andra svenska tjänster ska socialbyrån kunna hjälpa dig. Fråga efter till exempel dagvård, hemservice och äldreomsorg på svenska! Folkpensionsanstalten, FPA, svarar för den ekonomiska grundtryggheten för alla som är bosatta i Finland. Deras förmånsbroschyrer, formulär och ansökningsblanketter finns på svenska. Du har rätt att få service på svenska och få förmånsbesluten från FPA på svenska. Patienters och klienters rättigheter regleras i speciallagstiftningen om social-, hälso- och sjukvården. Rätten att bli bemött på svenska gäller i svensk- och tvåspråkiga kommuner. 8


Kontakt med polis och nödcentraler Du har rätt att använda svenska i kontakt med polisen i hela landet. Tala svenska när du ringer för att anmäla ett inbrott eller för att grannarna bråkar. Om du själv blir förhörd ska förhörsledaren använda svenska, och ditt språk ska antecknas i protokollet från förundersökningen. Det är viktigt att det blir klart vilket ditt språk är, om det senare blir aktuellt med en rättegång. När du besöker en polisinrättning har du rätt att använda svenska, då du till exempel förnyar ditt pass eller anmäler att din mobiltelefon har blivit stulen. I finskspråkiga polisdistrikt har du rätt till tolk ifall man inte annars kan säkra din rätt att använda svenska. I nödsituationer är det speciellt viktigt att få tala sitt eget språk. Nödcentralerna är statliga, och det innebär att alla nödcentraler i landet ska se till att du får svensk service då du ringer 112.

10


Vid domstolen Du har rätt att använda svenska också inför domstol i hela landet. Det här gäller både i ditt eget ärende och då du hörs som vittne. Om polisen har förhört dig på svenska, kommer domstolen automatiskt att beakta ditt språk när man förbereder rättegången. Om du beviljas rättshjälp är det bra att känna till att du har rätt att få rättshjälp på svenska i hela landet. Ifall din egen rättshjälpsbyrå inte klarar svenskan ska den hänvisa dig till en annan rättshjälpsbyrå eller till en advokat som kan svenska. Det är också viktigt att ditt rättsbiträde kan ditt språk med tanke på en eventuell rättegång. Ifall domstolen utser ditt biträde bör den se till att biträdet kan svenska. Du har också rätt att sända in till exempel en ansökan om lagfart eller inteckning på svenska. Vid enspråkigt finska domstolar har du rätt till tolk, men det lönar sig att meddela domstolen på förhand om att du vill ha tolkning.

12


Köptjänster Kommunen köper tjänster av många slag och sköter på så sätt en del av sina uppgifter. De bolag och enskilda som kommunen ingår avtal med ska kunna ge dig service på svenska. Om endast en del av dessa erbjuder svensk service har du rätt att få information om vilka bolag eller enskilda som erbjuder service på ditt språk. Om din kommun köper dagvårdsplatser eller vårdplatser för äldre av privata serviceproducenter, ska kommunen försäkra sig om att också den svenska servicen fungerar. Då du har ärende till den som står för kommunalt vatten, avfallshantering, måltidsservice eller kommunala hyreshus bör du kunna sköta ditt ärende på svenska. Statliga bolag som Posten/Itella och VR har också en allmän förpliktelse att ge service och information till allmänheten på finska och svenska, men den är inte lika omfattande som för de statliga myndigheterna. Bolagen ska se till att de har tillräckligt med personal som kan svenska, och till exempel Postens blanketter för adressförändring och VR:s resebiljetter ska finnas på ditt språk. Då en statlig eller kommunal myndighet köper tjänster, ansvarar den samtidigt för att serviceproducenterna klarar av att säkerställa den språkliga servicen.

13


Vad kan du göra? Om det ändå brister... Även om de språkliga rättigheterna är lagstadgade, klarar myndigheterna inte alltid av att bemöta dig på svenska i den utsträckning som du har rätt till. Då är det viktigt att du reagerar, gärna genast. Får du trots det inte service på svenska, har du flera möjligheter. Myndigheternas ledning har ansvar för att verksamheten fungerar. Om det brister i informationen eller servicen på svenska, är det viktigt att i första hand ge respons direkt till den myndighet frågan gäller. Myndigheterna behöver din respons för att kunna förbättra sin service! Allt fler av dem har möjlighet till kundrespons på sin webbplats. Folktinget har en webbtjänst, där du enkelt via nätet kan göra en anmälan om brister i myndigheternas språkliga service. Gå in på www.folktinget.fi Folktingets språkskyddssekreterare hjälper dig med råd om hur du kan gå tillväga eller kontaktar vid behov den myndighet ärendet gäller. Justitieombudsmannen (JO) och justitiekanslern (JK) övervakar språklagstiftningen på högsta nivå. Både JO och JK tar emot klagomål om brister i hur myndigheterna säkerställer medborgarnas språkliga rättigheter. Blanketterna för klagomål och kontaktinformationen hittar du på adresserna www.ombudsman.fi och www. justitiekanslern.fi

15


Information om språkliga rättigheter Du hittar språklagen (423/2003) i sin helhet på webben: www.finlex.fi Justitieministeriets ansvarsområde för språkärenden övervakar hur språklagstiftningen tillämpas och kan ta initiativ till att rätta till brister i lagarna. På ministeriets webbplats hittar du information om språklagen och dess tillämpning på adressen www.jm.fi Språklagen gäller inte det enspråkigt svenska landskapet Åland. I självstyrelselagen för Åland (1144/1991) finns bestämmelser både om användningen av svenska i kontakten till myndigheterna och om de finskspråkigas rättigheter på Åland.

16


Svenska Finlands folkting Lönnrotsgatan 3 A 3 00120 Helsingfors Tfn +358 (0)9 6844 250 Fax +358 (0)9 6844 2550 folktinget@folktinget.fi www.folktinget.fi

På svenska - javisst!  

På svenska - javisst!

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you