a product message image
{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade

Page 7

A népzene, mint zenekultúránk szerves része – III. Rádió, a Civil Rádió, vagy a Fiksz Rádió. Érdekes, hogy az érté7. A népzene és a média kapcsolata. kes népzenei produkciók hallatán nem kapcsolják ki az emberek Mondhatjuk egy szóval: siralmas. Nézzük először az írott sajtót. a készülékeiket. Sőt elmondható, hogy ezeknek az adóknak egyre Szaklapja nincs a népzenének. Bárki fogalmazza is meg egy ilyen lap nagyobb a hallgatóságuk, már annak, amelyik még működhet. Velük létrehozásának igényét, nem nevezhetnénk túlzott követelésnek. Főleg ellentétben a kereskedelmi jellegű adók, a Danubius, Juventus, Rádió ebben a mai konstellációban, ahol a rejtvényfejtőknek, horgászoknak, – Bridge, szinte semmilyen népzenét nem sugároznak (bár ez utóbbi de hosszan sorolhatnám – több sajtóorgánuma is van, s állítólag Kodály néhány műsora miatt talán felmenthető). Jó ismerőseimtől tudom, országa vagyunk. Egy kezemen fel tudnám sorolni azokat az újságokat, akiknek lehetőségük volt ezeknél a rádióknál olykor bedolgozni, amelyek néha tudósítanak egy-egy eseményről, bemutatnak előadókat, hogy ez koncepció és nem feledékenység. szót ejtenek tudományos műhelymunkákról, alkotókkal beszélnek, esetA televíziónál valamivel jobb a helyzet. 1997 első négy hónapjának leg megkockáztatnak egy lemezkritikát. A témát körülvevő, állítólagos kettő ezrelékes (!) arányához (Jávorszky Béla Szilárd, Népszabadság érdektelenségre hivatkoznak azok az újságírók, akiknek egyébként 1997. május 3.; folkMAGazin 97/3.) némi javulás észlelhető. A lenne szakértelme és affinitása az ilyen jellegű írások megszüléséhez. Szom jas-Halmos-Rosta Tehát nem írnak, mert ez stáb rendszeresen forgat a úgysem ér de kel egyet len nagyobb rendezvényeken, lap tu laj do nost sem, az nép ze nész portrékat is ol va só kö zön ség pe dig ké szí te nek. Az MTV vég képp eldobná az Nép ze nei Ma ga zin ját 7 új sá got, mond ják. Ez éve, a Duna TV Táncház ostobaság, úgy ahogy van. c. műsorát 5 éve készítik. Meg kel le ne pró bál ni. A Mind ket tő ha von ta Muzsika, a Táncművészet ke rül adás ba. Ezen kínagyon rit kán hoz le vül gyár ta nak egye di népzenei témájú írást. A Z, mű so ro kat is (Ka lá ka illetve a Zenészmagazin, a Folknapok, Szlo vá ki ai Gramofon is csak elvétve. A Táncháztalálkozó, napi-, hetilapok, folyóiratok Víz ön tő 20 éves, stb.). bár me lyi ké ben lehetne Értékes al ko tá sa ennek en nek többet szen tel ni, a műfajnak az az 5 népesetleg rovatot kialakítani, zenei port ré film, amit pl. a Nép sza bad ság ban, szintén Szomjas György Magyar Na rancs ban ( ma és Halmos Béla készített. már MaNcs – a szerk. ), Kár, hogy a videokazettán ÉS-ben, Kortársban. Bár, való megjelentetésük eddig ahol valamilyen politikai nem tudott megvalósulni. hatalom áll az or gá num Az MTV szerdánként dél mögött, ott meglehetősen Borbély Mihály népzenész és dzsessz-muzsikus – Gilbert LE GALL felvétele tájban sugárzott Népzenei nehéz lenne ezt el ér ni. összeállításának és az új Folkhétfőnek az a bajuk, hogy kizárólag régi, Mindenesetre az is érdekes, hogy még a szélsőségesen nemzetinek tar15-20 éves felvételekből szerkesztik. A Duna TV Fehér Anikó és Köntott sajtó újságaiban is ritka az olyan írás, ami népzenével foglalkozik. czei Árpád által felváltva szerkesztett Pentaton c. műsora is a népzene A Bulletin, az Európai Folklór Központ nemzetközi periodikája is a ügyét szolgálja. Kíváncsian várjuk a Pesti Vigadó által támogatott új tárgyi hagyományokra koncentrál inkább. Be kell érnünk a különböző műsort, az Éljen a magyar!-t (Birinyi József). egyesületek, szervezetek alkalmi, vagy rendszeres kiadványaival. (Mint az 1500-2000 példányban megjelenő, így a nagyközönséghez el nem jutó folk8. Egyéb összefüggések. MAGazin. – a szerk.). Külön kellene foglalkozni a népzene és a folklór jellegű zenei Az MTV állomások és a Magyar Rádió felelős vezetőinek szemléletét meg nyil vá nu lá sok egyéb össze füg gé se i vel, amelyre itt most hűen tükrözik Nagy Balázs kimutatásai (folkMAGazin 97/2,3). nincs módunk. Úgymint a fesztiválok, rendezvények, koncertek Önmagáért beszél mindkettő. Ami sajnálatos, hogy a rendszerváltás szervezésének kérdéskörével, vagy a népzene és az idegenforgalom, után nyolc évvel is alig történik pozitív változás ezen a téren. (A a vendéglátás összekapcsolódásának színvonalas lehetőségeivel, a kereskedelmi adók sem változtatták meg ezt a helyzetet. – a szerk.) A menedzselés, jogvédelem problematikájával, a szponzorálás, vagy a rádió hangarchívumának vezetőjével való beszélgetésem során kiderült, mecenatúra, pályázatok, alapítványok szerepével (folkMAGazin 97/3. hogy a rádió gyakran nem is tud a kiadványok megjelenéséről, nem – A Nemzeti Kulturális Alap és a népművészet támogatása), s nem utolhogy megvásárolná azokat. A zenei szerkesztők jó esetben maguknak só sorban a népzenéhez kapcsolódó szolgáltatások (pl. hangszerellátás, megszerzik az épp bemutatásra kerülő példányt, de a hangtárba ezek javítás, készítés) vizsgálatával. nem kerülnek be. Mivel nem készülnek újabban Z felvételek sem, 9. Problémák, feladatok. gyakran előfordul, hogy több évtizedes, színvonaltalan, korszerűtlen A tevékenységek, vállalt feladatok, programok összehangolása. hangzású felvételekkel traktálják a népzene iránt egyébként nyitott és Európában évente legalább kétszer összeülnek azok a szervezők, fogékony hallgatóságot. A magyar népdal hete c. műsort felváltotta menedzserek, szakemberek, akik minden szempontból egyeztetik A Népzene és Népköltészet Hete a Magyar Rádióban c. évenkénti programjaikat (időpont, a meghívott előadók listája, gázsik, technikai program. Fájdalmas, de valljuk be őszintén, hogy ami értéket az elmúlt feltételek, stb.). Nem tudok róla, hogy Magyarországról érdemben 25 év létrehozott, abból még csak mutatóba is alig kerül be valami részt vett volna valaki valaha is ilyen összejövetelen. Mellesleg a hazai ezekbe az évek óta egy kaptafára szerkesztett műsorokba. A népzenei eseményeket sem tudjuk rendesen koordinálni, gyakori a keresztbe szerkesztők számára megállt az idő, s csak lejáratják a népzene ügyét. Itt szervezés. A WOMUFE, a Budapest Folkfesztivál, az Országos már nem is a szakértelem kérdőjelezhető meg, hanem megkockáztatom: Táncháztalálkozó és Kirakodóvásár, a Mesterségek Ünnepe, a Tabáni szándékos hitelrontás tanúi lehetünk. Felháborító az is, hogy a rádió legFolk, Duna Karnevál, Tavaszi és Őszi Fesztivál, valamint más nautóbb meghirdetett népzenei versenyéből eleve kizárja a zenekarokat, a gyobb országos és regionális fesztiválok szervezőinek évente legalább fiatalokat és a nemzetiségieket. Mikor ezt a Táncház Egyesület szóvá egyszer le kellene ülniük, egymással egyezkedni. Nem ártana a kiadók tette, tudománytalan és gyermeteg érvekre hivatkoztak és nem voltak publikálási terveinek egyeztetése sem. hajlandóak változtatni a verseny kiírásán. Annyi eredménye talán mégNagyon fontos Magyarország image-ének átformálása is külföld is van a Népzenei Osztállyal való évtizedes hadakozásunknak, hogy felé. Nemrég Nemeskürty professzor panaszkodott a TV-ben, hogy a megígérték: egy rövidesen induló új, kéthetente egyszer jelentkező, világ számos nagy könyvtáraiban elenyésző a magyar történelemről, 25 perces népzenei műsor alakításában az egyesület részt vállalhat. kultúráról szóló irodalom pl. a románokéhoz képest. Nemzetközi (Azóta ez megvalósult. – a szerk.) periodikákban ha van is nyoma a mozgalomnak, (pl. World Music Van, amiről nemigen szoktak említést tenni. Az pl., hogy milyen London 1994; Virgin Directory of World Music-Virgin Books London, jelentős szerepet vállaltak és vállalnak a folk és eredeti népzene 1991; Folk Roots-London; stb.) borzasztó hiányos, elnagyolt. Erre megismertetésében az olyan kis, független rádióadók, mint a Tilos vigyáznunk kellene, állandóan figyelni és küldeni az újabb és újabb

folkMAGazin

7

Profile for folkMAGazin

folkMAGazin 1998/3  

A TARTALOMBÓL: Kormos Valéria: Ahova a tiszta dallam elvezet; Nagy Gábor: Palóc karácsonyi pásztorszokások; Pesovár Ernő: 90 éve született M...

folkMAGazin 1998/3  

A TARTALOMBÓL: Kormos Valéria: Ahova a tiszta dallam elvezet; Nagy Gábor: Palóc karácsonyi pásztorszokások; Pesovár Ernő: 90 éve született M...

Advertisement