Page 19

Téka Mûvelõdési Központ Szamosújvár

Táncház Magyarpalatkán (1996.) Hlinyánszky Tamás felvétele

MEZÕSÉGI UTAKON AZ IPOLYI ARNOLD NÉPFÕISKOLA ÉS A SZAMOSÚJVÁRI TÉKA ALAPÍTVÁNY HONISMERETI TÁBORA A Békés megyei Újkígyóson mûködõ Ipolyi Ar nold Népfõiskola és a szamosújvári Téka Alapítvány évek óta tartó baráti kapcsolata mentén szervezõdött meg, immár második alkalommal a Mezõségi utakon elnevezést viselõ honismereti tábor, melyet július 29. és augusztus 4-e között tartottak Szamosújváron. A programsorozat kiinduló gondolata szerint erõsíteni kell a határ különbözõ oldalán élõ emberek összetartozás-érzését, kulturális kapcsolatait. E célok megvalósításának eszköze a hagyományos paraszti mûveltség vizsgálata, valamint egymás kulturális néprajzi, mûvészettörténeti és gazdasági értékeinek megismerése. A 30 szamosújvári és 27 magyarországi résztvevõvel meg ren de zett programsorozat keretein belül Gál Pé ter nép rajz ku ta tó Rózsa Sándor alak ját, a ma gyar néphagyományban betöltött szerepét ismertette; Dr. Végvári József nyelvész elõadását címével jellemezhetjük legjobban: „Hazatalálás a magyar nyelvhez”; Harangozó Imre, a tábor szervezõje egy mezõségi népdal üzenetét bontotta ki, valamint Dr. Gróh Dániel a visegrádi múzeum régésze kutatásai eredményeit mutatta be. A tábor résztvevõi kirándulásokon ismerkedtek a Mezõség és Aranyosszék falvaival. A tábor költségeihez a résztvevõkön és a ren de zõ szervezeteken kívül hozzájárult a budapesti Mobilitás Ifjúsági Szolgálat, az S. C. Anzona és a szamosújvári Lengyel Marika néni, aki páratlan néprajzi gyûjteményével kápráztatta el az ér dek lõ dõ ket. Külön köszönet illeti õket szíves támogatásukért! A magyarországiak csodálatára rendkívüli vendéglátói teljesítményt nyújtottak a szamosújvári fiatalok. Jónéhány lány alig aludt a tábor ideje alatt. Csodálatos énekükkel, fáradhatatlan jókedvükkel és ízletes ételeikkel tették feledhetetlenné az egy hetet. S amiben ez a tábor más, mint a megszokott „buszba bebuszból ki” típusú, „ismerjük meg Erdélyt” kirándulások, az a spontaneitása, melyhez a résztvevõk remekül alkalmazkodtak, s ezáltal a váratlanág adta örömöket élvezni tudták. Akár a vasárnapi széki misét, vagy a cegei-tóról hazafelé tartva egy útszéli kocsmánál percek alatt kialakuló fergeteges mezõségi táncmulatságot, ahol a környékbeli románok, cigányok egymással is versengve próbálták összemérni tánctudásukat a szamosújvári Tékásokkal. Kinek kedve van, jövõre tartson velünk!

Dezsõ Dóra

A „Téka Ház” a szamosújvári Téka Művelődési Alapítvány által létrehozott és fenntartott művelődési központ. Az alapítvány 1993-ban alakult, helyi kezdeményezés eredményeként. Ál ta lá nos cél jai a köz mű ve lő dés és kö zös ség szer ve zés köré össz pon to sul nak. Pá lyá za tok, támogatások révén sikerült saját ingatlanhoz jutni. Itt található az alapítvány székhelye és a Téka Művelődési Központ. Ez az intézmény fontos szerepet tölt be e város közművelődési életében. Elsősorban fiatalok látogatják, hetente több százan. Itt hoztuk létre a város egyetlen magyar nyelvű könyvtárát. A meglévő körülbelül 7000 kötetet megpróbáljuk folyamatosan fejleszteni, gyarapítani, korszerűsíteni. A legsikeresebb tevékenységek a népi műveltség értékeinek az ápolása, népszerűsítése körül fejlődtek ki. A Kaláka néptánc együttes szintén 1993-ban alakult, eddig öt műsort állított össze, melyekkel több mint 150, elsősorban bel-, de sok külföldi előadást is tartott. A Kaláka az egyetlen erdélyi amatőr néptáncegyüttes, amely hat éve tart rendszeresen előadásokat a mezőségi és erdélyi szórványtelepüléseken, falvakban és városokban. Ugyanakkor az együttes tagjai azok, akik tevékenységükkel hozzájárultak e központ létrejöttéhez és működtetéséhez. Hetente néptáncoktatást szervezünk kisiskolások, általános iskolások, líceumi diákok és 18 éven felüliek részére. Ezen a tevékenységen minden héten több mint 400-an vesznek részt.Öt éve folyamatosan működik a pénteki nagy Táncház, ami Erdélyszerte ritka teljesítmény. Kézműves műhelyt indítottunk be és szeretnénk továbbfejleszteni. Szin tén a népi kul tú rá hoz kap cso lód nak olyan önálló, időszakos rendezvények, mint az Észak-Mezőségi Népdalverseny; Mezőségi fesztivál; a széki és mezőségi bál; Ifjúsági Néptánctalálkozó; Tóvidéki Népismereti Tábor. A fenti, népi műveltséghez kapcsolódó tevékenységek mellett a Téka Központ helyet ad különböző köröknek, tanfolyamoknak és felkészítőknek, vetélkedőknek. Itt próbál egy ifjúsági színjátszócsoport, időszakos szórakoztató rendezvényeket szerveztünk, eddig nyolc képzőművészeti kiállítást nyitottunk meg. Ugyanakkor helyet biztosítunk meg hí vot tak ren dez vé nye i nek, elő adá so kat, fellépési lehetőséget biztosítunk bel- és külföldi művészeknek, csoportoknak, előadóknak. 1995 végén költöztünk be, 1997. január 12-én volt a Központ ünnepélyes felavatása. Azóta folyamatosan zajlik az épület átalakítása, célszerűsítése, berendezése. Nehéz és költséges munka, nagyobbrészt saját erőből, önkéntes alapon oldjuk meg. Szeretnénk minél jobb lehetőségeket biztosítani ahhoz, hogy változatosabbá tegyük e központ tevékenységeit. Keressük a kapcsolatokat a hasonló jellegű intézményekkel, szeretnénk az itt dolgozó fiatalokat továbbképezni a közművelődési jellegű tevékenységekben. A Téka Ház teljes működését az alapítvány biztosítja saját forrásokból, belépődíjakból. Sikerült elérni, hogy rendezvényeink költségeinek jelentős részét is fedezni tudjuk. Így leginkább az infrastrukturális fejlesztés esetében szorulunk támogatásra. Fundaţia Culturală TÉKA Művelődési Alapítvány Str. Mihai Viteazul Nr. 39. - Gherla 3475 Jud. Cluj Romania - Tel. / fax: 00-40-(0)64-243-198

folkMAGazin

19

Profile for folkMAGazin

folkMAGazin 1998/3  

A TARTALOMBÓL: Kormos Valéria: Ahova a tiszta dallam elvezet; Nagy Gábor: Palóc karácsonyi pásztorszokások; Pesovár Ernő: 90 éve született M...

folkMAGazin 1998/3  

A TARTALOMBÓL: Kormos Valéria: Ahova a tiszta dallam elvezet; Nagy Gábor: Palóc karácsonyi pásztorszokások; Pesovár Ernő: 90 éve született M...

Advertisement