__MAIN_TEXT__

Page 10

– FAFARAGÓ KONFERENCIA VELEMBEN – 1982-ben az első Országos Fafaragó Konferencia megrendezésében a miskolci alkotóké volt a kezdeményező szerep, s ez a miskolci találkozó lett az Országos Nép mű vé sze ti Egye sü let létrejöttének a bölcsője is. Utóbb 1996-ban Tiszavárkonyban, és 1997-ben Sárospatakon találkoztak a faragó alkotók. Ebben az évben 1998. október 9-10-11-én került sor Szom bat he lyen és VelembenaNépművészeti Egyesületek Szövetsége, a Vas me gyei Művelődési és Ifjúsági Köz pont, va la mint a Ve le mi Stú dió Népművészeti Egyesület ren de zé sé ben Or szá gos Fafaragó Konferenciára. Az ilyen jel le gű szak mai ta lál ko zók ra való igényt jól ér zé kel te ti, hogy az or szág kü lön bö ző te le pü lé se i ről, nép mű vé sze ti mű he lye i ből 83 fa ra gó je lent meg. Szom bat he lyen a Mű ve lő dé si Köz pont ki ál lí tó he lyi sé gé ben ta nul má nyoz hat ták a Ve le mi Stú dió tár gyai mel lett a Nép mű vé sze ti Egye sü le tek Szö vet sé ge ál tal kiírt pá lyá zat leg szebb da rab ja it; a zsilipeléses technikával és sarokpilléres szer ke zet tel ké szí tett bú to ro kat, a kapacskával, vésővel, vájással alakított rönk bú to ro kat, kerti gar ni tú rá kat, továbbá játéktárolókat, valamint férfiés gyermek viseleti darabokat. Tanulságos volt megtekinteni a vasi Múzeumfalu épületeit és hagyományos bútorait, berendezési tárgya it is. A konferencián elhangzott előadások és az ezeket követő viták foglalkoztak a magyar népi kultúra hagyományaival és a me gúj ho dott nép mű vé sze ti

törekvésekkel egyaránt. Szelestey Lász ló, nép rajz ku ta tó „Király Zsiga” és a du nán tú li pász tor fa ra gók életét és al ko tá sa it; mán gor ló kat, bo rot va tar tó kat, tük rö sö ket stb. mu ta tott be diapozitívok segítségével, igen gazdag változataiban. Fejér Gábor, nép rajz ku ta tó a népi kul tú rá ban a kö zép kor tól fenn ma radt szé kek ről, azok típusairól, szerkezetéről és

stílusjegyeiről tar tott ve tí tett ké pes előadást. E sorok író já nak (dr. Bánszky Pál) az előadása fel vá zol ta a Fiatalok Nép mű vé sze ti Stú di ó ja 1973. évi meg ala ku lá sa, va la mint az Élő Nép mű vé szet 1973. évi első nyír egy há zi ki ál lí tá sa óta, az utób bi ne gyed szá zad ban elért szem lé le ti elő re lé pé se ket; a nép mű vé sze ti alkotóházak - műhelyek létrehozását (pl.: Ve lem, Ma gyar lu ka fa, Gé bárt, Tiszavárkony, Jakabszállás, Debrecen - Tí már Ház), a cso port mun ka el ter je dé sét (kü lön bö ző mű fa jú al ko tók össze dol go zá sa 1975-től, a

to ka ji al ko tó tá bor tól kez dő dő en), a játékok és a játszóterek készítésében elért eredményeket és megoldásra váró feladatokat. A rönk- és kerti bútorok elterjedését, a népi szobrászat műfajának egyre számottevőbb jelentkezését, stb. Az előadás keretében, a faragókat különösen érintő 1998. évi két országos pá lyá zat és ki ál lí tás (Ka po li és Pro Re no van da) leg je le sebb mun ká i ról, tendenciáiról is sor került vetítettképes elemzésekre. Nyilvánvalóvá vált, hogy egy-egy műfajban; például a szobrászat, a játék, a vert csipke és a szövés te rén erő söd ni lát szik a kapcsolat a képzőművészet és az ipar mű vé szet azo nos mű fa ja i val. A leg élén kebb vita a te me tő kul tú rá val kapcsolatban mutatkozott meg (kopjafák, fejfák stb.), mely vita egyben kijelölte a következő év Fafaragó Konferenciájának egyik idő sze rű té má ját. Nö vel te az Or szá gos Fa fa ra gó Kon fe ren cia ered mé nyes sé gét, hogy a há rom na pos ren dez vény ből két nap programjának a Velemi Stúdió adott otthont. A résztvevők megismerkedtek a Stú dió mű hely rend sze ré vel; a fa ra gók, ko vá csok, fa ze ka sok, stb. műhelyfeltételeitől a legutóbb elkészült gatterig, továbbá vezetőinek és tagjainak mér he tet len ven dég sze re te té vel. A konferencia résztvevői a záró napon a Velemi Gesztenyeünnep programjain vehettek részt. S ha a Zala Megyei Népművészeti Egyesület is kinyilvánítja készségét, 1999. őszén a Gébárti Alkotóházban kerül sor a következő Országos Fafaragó Konferenciára. dr. Bánszky Pál Oravecz Imre: Hintaláda Fotó: Molnár Ferenc

A Pro Musicologia Hungarica Alapítvány pályázata Folyamatos pályázatot hirdetünk a zenetudományi kutatás támogatására. A pályázati téma leírását, a kutatás céljának és idõtartamának megjelölésével, az Ala pít vány képviselõjének kell elküldeni: Papp Márta, 1068 Budapest, Benczúr u. 28.

10

folkMAGazin

Profile for folkMAGazin

folkMAGazin 1998/3  

A TARTALOMBÓL: Kormos Valéria: Ahova a tiszta dallam elvezet; Nagy Gábor: Palóc karácsonyi pásztorszokások; Pesovár Ernő: 90 éve született M...

folkMAGazin 1998/3  

A TARTALOMBÓL: Kormos Valéria: Ahova a tiszta dallam elvezet; Nagy Gábor: Palóc karácsonyi pásztorszokások; Pesovár Ernő: 90 éve született M...

Advertisement