Page 16

KÖNYVESPOLC

Jókai Mária - Méry Margit:

Szlovákiai magyar népviseletek Az 1998-as könyvnapra, az érsekújvári AB-ART kiadásában, a Mûvelõdési és Közoktatási Minisztérium támogatásával jelent meg a 352 oldalas reprezentatív kiadvány. Több mint 500 színes és fekete-fehér fotót, grafikát, rajzot, valamint 1:10-hez méretarányban szabásmintákat tartalmaz. A szerzõk a szlovákiai magyar nyelvterület teljes viseletkultúráját feldolgozzák, 29 viselettípusba sorolva a mintegy 200 helységben, idõs adatközlõktõl gyûjtött gyermek, nõi, férfi, ünneplõ és hétköznapi viseletet. Ez a kiadvány több mint 20 éves gyûjtõmunka eredménye, s a feldolgozás módja egyedülálló és hiánypótló a magyar viseletkutatásban. Méry Margit etnográfus és Jókai Mária mûvét Prandl Sándor igényes fotói gazdagítják. A kötet tudományos értékét emeli Balogh Jánosné dr. Horváth Terézia etnográfus, textilkutató precíz, minden részletre kiterjedõ lektori munkája. A kötet ára 5.000,- Ft. Megvásárolható a Magyar Néprajzi Múzeumban (Budapest, V. ker. Kossuth L. tér 12.) Méry Józsefné Tóth Margit etnográfus, a Szlovák Tudományos Akadémia pozsonyi kutatója. Tardoskedden 1936-ban született, szlovákiai magyar parasztcsaládban. Pozsonyban 1956-ban elvégzi a tanítóképzõt, s 1954-61-ig falujában tanít, s részt vesz a falu kulturális életében is. A Csehszlovákiai Magyarok Kulturális Egyesülete (CSEMADOK) külsõ munkatársa, 61-tõl 83-ig fõmunkatársa. Ettõl kezdve részt vesz a nyári társadalmi néprajzi gyûjtõmunka szervezésében, vezetésében, aminek célja egy-egy kisebb régió hagyományainak, kultúrájának feltárása. Az évente megrendezésre kerülõ hagyományõrzõ táncfesztivál elõkészítõje, szervezõje Zselizen. Martin György az õ és Takács András segítségével szervezi – a Magyar Tudományos Akadémia Táncosztályának támogatásával – a szlovákiai magyar tánckutatást, a gyûjtõk felkészítését, 1967-tõl

hosszú éveken át. E kapcsolat hatására kezdi el Méry Margit a pozsonyi egyetemen a néprajz szakot, s magyarként egyedül szerez diplomát szlovák nyelven. Tanulóévei után, a zselizi fesztiválok tapasztalatai alapján, barátok inspirálására kezdi el gyûjteni a szlovákai magyarság népviseletét, szokásait, hogy ezzel is segítse a falusi-városi kulturális munkát, a csoportok felkészülését. 1976-tól a „HÉT“ címû képes hetilapban sorozatban, reprezentatív színes fotókkal közlik gyûjtõtársával, Jókai Máriával a feltárt viseletkultúrát, amit Zselízen kiállításokon is bemutatnak, év mint év, egy-egy régió tárgykultúrájával együtt. „Virágba szõtt álmok“ címmel Jókai Máriával együtt tíz alkalommal 15-15 falu fotóinak felhasználásával mutatnak be egy-egy ünnepkört, szokást (keresztelõtõl a halálig, magvetéstõl az aratásig).

Ezeknek a programoknak óriási hatása van a közönség körében, a szlovákiai magyarság identitástudatának mélyítésében, saját kultúrájuk megismerésében és megbecsülésében. 1983-93-ig a Szlovák Tudományos Akadémia munkatársaként megbízzák a magyar népviselet kutatásával, feldolgozásával. Ennek eredménye a most megjelent reprezentatív kötet. 1993-tól a pozsonyi rádió magyar adásának folklór anyagát gyûjti fáradhatatlanul, s adja közre hetente azokat a szokásokat, köszöntõket, vallásos énekeket stb., amit még a magyar falvak öregjei megõriztek számunkra. Mintegy 200 hangszalag õrzi ezeket a kincseket. Méryné Tóth Margit missziót végez szülõföldjén. Az õ munkája által magyar kultúránk értékes anyagokkal gazdagodott, ami nélkül a világ is szegényebb lenne, s boldogtalanabb.

Borbély Jolán

A JELENLÉVÕ MÚLT sorozat legfrissebb kiadványai Kósa László: „Ki népei vagytok?“ A búcsúzó évezreddel együtt – gazdag örökséget hátrahagyva – végleg elköszön tõlünk a nagy múltú magyar parasztság is. A népi kultúra értékeit több, mint kétszáz esztendeje számon tartjuk, ahhoz azonban, hogy valóban megismerjük, nemzedékek fáradságos gyûjtõés kutatómunkája volt szükséges. Közben maga a népi kultúra is változott. Vitatták, hol a helye, mi a szerepe a nemzeti mûvelõdésben. Mûvészek nyertek belõle ihletet alkotásaikhoz, napjainkig ad megújuló ösztönzéseket a közmûvelõdésnek. Kiterjedt idegenforgalom révén terjeszti hírünket a világban. Kósa László etnográfus és történész, számos néprajzi könyv és tanulmány szerzõje, ebben a kötetben több évtizedes kutatásait összegzi a magyar népi kultúráról, annak európai elhelyezkedésérõl, történetérõl és legjellegzetesebb vonásairól. Ára: 1.490,- Ft

Pesovár Ernõ: A magyar páros táncok Az elmúlt fél évszázad kutatásai nagymértékben módosították a magyar néptáncra, ezen belül a páros táncokra vonatkozó ismereteinket. E kései felfedezés derített fényt többek között arra, hogy az egyeduralkodónak vélt csárdáson kívül a páros táncok egyéb típusait is õrzi még a néphagyomány; a csárdás mindent elhomályosító felszíne alatt a páros táncok korábbi, nagy múltat sejtetõ típusai húzódnak meg. Ára: 1.190,- Ft

Néptánc kislexikon Szerkesztette: Pálfy Gyula Rövid címszavakban tartalmazza a magyar táncok szakkifejezéseit és a táncfolklór nemzetközi kifejezéseit. Ára: 1.500,- Ft

16

Csupor István - Csuporné Angyal Zsuzsa: Fazekaskönyv A fazekasság, az „agyagozás“ a mai iskolások számára élvezetes mulatság. Errõl az iskolában is tanítható mesterségrõl szól a könyv: az agyagról, az égetésrõl, a mûhelyrõl és a szerszámokról, végül a munkafázisokról (korongozás, préselés, mázazás, stb.) Ára: 2.500,- Ft

Tárgyalkotó népmûvészet Szerkesztõk: Bellon Tibor - Fügedi Márta - Szilágyi Miklós A szöveggyûjtemény a mûvészi értékû használati tárgyakat készítõ parasztok, kézmûvesek, iparosok alkotásainak tartalmi és formai jellemzõit, stíluskorszakait és fontosabb mûfajait (a szövést és hímzést, a viseletet, a fazekasságot, a fafaragást) ismerteti. Gyakran forgatott és szakmai körökben alig számon tartott régi és új könyvekbõl, folyóiratokból választottak ki a szerkesztõk fontos és jellemzõ tanulmányokat, tanulmányrészleteket. A néprajz letisztult kutatási eredményeit közvetítõ, egységes szerkezetbe rendezett szövegekbõl kiválóan tájékozódhat az olvasó a magyar népmûvészet-kutatások egyévszázados törekvéseirõl, egymással olykor vitatkozó értelmezési javaslatairól és megoldatlan kérdéseirõl. Ára: 2.900,- Ft

Megrendelés utánvéttel: Planétás Kiadó 1165 Budapest, Koronafürt u. 44.

folkMAGazin

Profile for folkMAGazin

folkMAGazin 1998/2  

A TARTALOMBÓL: Kiss Ferenc: A népzene, mint zenekultúránk... – II.; Szacsvay Éva: Kalotaszeg – a népmûvészet felfedezése; Vadasi Tibor: Ki v...

folkMAGazin 1998/2  

A TARTALOMBÓL: Kiss Ferenc: A népzene, mint zenekultúránk... – II.; Szacsvay Éva: Kalotaszeg – a népmûvészet felfedezése; Vadasi Tibor: Ki v...

Advertisement