__MAIN_TEXT__

Page 7

Fehér Anikó: Pentaton: Kallós Zoltán – Alig hiszem, hogy van népzene iránt érdeklődő ember hatá-ron innen és túl, aki ne ismerné Kallós Zoltán nevét. Ő az, aki gimnazista korától gyűjti a népdalokat. Nélkülözésre, szenvedés-re, de még igazságtalan büntetésre sem figyelve. Számos kötet, kazetta és lemez fűződik a nevéhez, legismertebb közülük talán a Balladák Könyve. Hogyan érzi, az a rnag, amit annak idején Martin Györggyel és másokkal együtt elvetettek, milyen talajba hullott? – Tulajdonképpen most kezdett érni a gyümölcse. Egy olyan kérdést kaptam a rádiótól, hogy haldoklik a táncház mozgalom. Igaz-e?... Nem igaz. Szeretnék sokan, mert van egy réteg, aki azt szeretné, de ez nem így van. Mert akik kiöregedtek, azok viszik a gye-rekeiket, és viszik az unokáikat. Van egy másik tényező is, ami nagyon fontos: sok iskolában, a tornatanítás mellett bevezették kötelező módon a magyar néptáncoktatást. Ez egy sze-rencsés dolog, és ez különösen most aktuális nekünk, az 1100 éves évforduló alkalmával. Tulajdonképpen ez a kultúra tartott meg minket itt ezer évig, és nemcsak számunkra – ki-sebbségben élő magyaroknak, de az itt élő magyaroknak is fontos. Kis nép vagyunk, belecsöppentünk egy szláv-latin-germán tengerbe, és hogy megmaradtunk magyaroknak, ennek a kultúrának köszönhető. Van egy anyanyelvünk, s ehhez szorosan kéne kapcsolódjon egy magyar zenei anya-nyelv, egy magyar mozgáskultúra. Most ezt támadták nagyon sokan, azt mondják, hogy utánzás. Termé-szetesen minden utánzás. A beszéd is utánzás. A gyermek úgy tanul meg beszélni. De ez nekünk fontos. És Eu-rópa erre kíváncsi. Ez is szerves része az egyetemes európai és világkultúrá-nak. Én mindig és most is mindenki-nek azt mondom, hogy addig leszünk magyarok, amíg magyarul énekelünk és magyarul táncolunk, s a Nyugat erre kíváncsi. Nem véletlenül jönnek ide táncot tanulni, annyira gaz-dag a magyar mozgáskultúra. És egyben annyira egységes Mold-vától kezdve a Dunántúlig zenei szempontból is. Nincsenek se történelmi, se földrajzi határok a magyar népi kultúrában, de a népek kultúrájában sem. Ez egy Kárpát-medencei népi kultúra, ami Erdélyben virágzott ki a legjobban, mert ott volt egy foly-tonosság, és van is, pont a táncházak révén. Hogy csak néhány falut említsek Kolozsvár környékén, kis mezőségi falu, Visa meg Palatka, meg Méra, hát az a helyzet, mindenhol kell egy ve-zéregyéniség legyen, aki felméri ezeknek a dolgoknak a fontosságát, hogy rnit jelent ez számunkra, s a fiatalokat lehet irányí-tani és nevelni. Vidéken is egyre jobban terjed ez a szórakozási forma. Viselkedést, tartást ad az embernek, és az a fiatal, aki ide- jár, merem állítani, hogy krémje a magyar fiatalságnak, legyen az munkás vagy falusi paraszt, vagy akár egyetemista, értelmi-ségi, ezek azok a fiatalok, akik tovább látnak és tudatosan mű-velik ezt. Most már nem divat, mert a divatosok már lekoptak. – Mi egy most induló ír népzenei magazinban, a Pentatonban beszélgetünk. Kitől is kaphatnánk jobb tárriogatást és segítséget, mint éppen öntől? Mit ajánl nekünk, hogyan fogjunk ehhez? Mit csináljunk?

20 éves az erdélyi városi táncházmozgalom Kolozsvár, 1997. augusztus 10. Ünnepi műsor: 11 óra: Találkozás a Monostor úti Táncházban 14 óra: Kerekasztal- megbeszélés a Brassai Sámuel Líceum dísztermében 17 óra: Gálaműsor az Állami Magyar Operában 20 óra: Nosztalgia Táncház és zsíroskenyér-parti az Opera előcsarnokában

– A rádió és a tévé műsorpolitikájáról nekem nagyon rossz véleményem van. Több teret kéne adni a magyar népzenének, magyar néptáncnak, ugyanis egy olyan nyugati szennyáradatot kapunk, vizuális és hangzó alakban, amitől meg kéne kímélni a magyar if-júság agyát. Én nem vagyok ellensége a modern zenének, sem a beat-nek, sem a rock- nak, sem a feldolgozások-nak, ha abból szebbet tud csinálni, vagy van számomra mondanivalója, vagy érzelmeket ébreszt bennem, akár hangzásban, akár képben. De ha nem, akkor nem fogadom cl. Én akármit nem gyűjtöttem fel. A minőségre töre-kedtem, úgy az anyagban, mint hang-zásban, mind a szövegben igyekeztem a legjobb adatközlőket kihalászni, mi-nél rafináltabb előadót, mert azért ezekkel az emberekkel sok probléma volt. A legtöbbjük, különösen a mold-vaiak, analfabéták lévén, rögtönöznek. – De éppen ez a különleges benne. – Hát ez a szép benne. Vegyük pél-dául a Balladák új könyvét, ami meg-jelenik. Ott is elég nehéz volt összeválogatni az anyagot, a hosszú darabo-kat ki is hagytam, mert van fél órás is. Hát mit tudok rátenni kazettára, két dallamot, úgyhogy az nem is került bele egyáltalán a kötetbe. Nem jöhe-tett számításba. – Ezek a balladák kétszer nem hangzanak el ugyanúgy, ugye? Ezek egyszeri események. – Lesz olyan példa rá, hogy egy éne-kestől elhangzik A, B, C, D változat. Szerencsére többször visszatértem hozzájuk. Lesz néhány jó rögtönző készségű adat-közlőtől ilyen változat. Vagy azonos dallamok többféleképpen előadva, ugyanaz a ballada 6 szótagos dallamra, meg 12 szóta-gos dallamra. Vagy ugyanaz a szöveg két különböző dallamra, egymás mellett, ugyanazon előadótól. Szóval sok érdekes dolog, aztán a tudósok majd rágódjanak rajta. Fontos, hogy meglegyen. – Hetvenedik születésnapjára Kossuth-díjat kapott. Elégtétel volte ez a kitüntetés egy emberöltő munkájáért? – Hogy is mondjam, ezt mások is megkérdezték, miniszteri szinten is, és csodálkoztak rajta, amikor azt mondtam, hogy iga-zán nem tudok örvendeni neki, tulajdonképpen nem ezért csinál-tam. Most 70 éves fejjel nem tudok örvendeni neki, de olyanok voltak a körülmények, hogy én ezt nem kaphattam meg hama-rább. Mindenesetre köszönettel tartozom azoknak, akik rám gondoltak, és úgy érzem, azok velem azonos gondolkodású em-berek lehetnek, ha nem is egészében, de részben, és szívügye mindegyiknek a magyar népi kultúra, magyar nemzeti kultúra. Ezt kell mondjuk. Ugyan már 70 évet elrúgtam, biztos annyi sínes hátra, mint amennyi eltelt, az Isten megőriz engem attól, mert az öregség is már teher. (Elhangzott a Duna Televízió Pentaton, Népzenei Körkép című műsorában 1996. április 7-én.)

Fotó: Halmos Béla

folkMAGazin

7

Profile for folkMAGazin

folkMAGazin 1997/2  

A TARTALOMBÓL: Jávorszky Béla Szilárd: 25 éves a táncházmozgalom; Martin György tudományos életrajza; Dr. Törzsök Erika: Gondolatok a VII. C...

folkMAGazin 1997/2  

A TARTALOMBÓL: Jávorszky Béla Szilárd: 25 éves a táncházmozgalom; Martin György tudományos életrajza; Dr. Törzsök Erika: Gondolatok a VII. C...

Advertisement