__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 31

Balladák filmje – Kallós Zoltán Részletek egy dokumentumfilmből

Fáj a szívem, nem tagadom, Hogy miért fáj, nem mondhatom. Csak magamban letitkolom, S azzal magamat hervasztom.

Hasadj meg szívem, haljak meg! Az egész világ tudja meg, Tudja meg az egész világ, Az én hazám ilyen ország! (Kallós Zoltán éneke a főcím alatt)

Kallós Zoltán: 1926-ban születtem, Kolozs megyei faluban, Válaszúton, néprajzilag a mezőségi egységhez tartozik. Édesanyám feketelaki, a Mezőség szívéből. Apáméknak kocsmája volt az épületben, egy nagyobb és egy kisebb helyiség, mivel a falunak kéthar­ mada román, egyharmada magyar. Egyszer­ re voltak a táncok, semmi kötekedés, vagy civakodás nem volt. A magyarok bementek a románokhoz, a románok a magyarokhoz, táncoltak, virtuskodtak, legényes tánc köz­ ben, melyik táncolja le a másikat. Talán itt kaptam az első zenei élményeimet, akarva, nem akarva megtanultam, annyit hallottam. Az első osztályt magyarul, utána követke­ zett egy szorítás, Antonescu idejében, bezár­ ták a magyar iskolát és a II–III–IV. osztályt már románul végeztem. Onnan bekerül­ tem a kolozsvári református kollégiumba, első gimnáziumtól; a hatodikat aztán Sepsi­ szentgyörgyön végeztem, a líceum- és kép­ zőben, szintén református líceum- és kép­ Gulyás Buda és Kallós Zoltán (Gyimesfelsőlok, 1983. május 22. – KaZo_FoA_18_12_3) zőben, mivel nem bírtam a latint. Onnan vis�­ szakerültem Kolozsvárra. '46-ban végeztem a tanítóképzőt és ak­ tén, nem szerettem, mindennel foglalkoztunk, csak amivel kellett kor kihelyeztek Magyarvistára, az egy Nádas menti kalotaszegi falu, volna, avval nem. Onnan aztán Gyimesre, Gyimesen hat évig vol­ körülbelül 19–20 éves voltam ekkor, onnan mentem katonának. tam, ezért tudtam aztán olyan gyönyörű anyagot felgyűjteni. Jaga­ Közben megismerkedtem Jagamas Jánossal, volt folklórtanárom­ massal voltunk '50-ben egyszer egy hónapot Moldvában, fonográf­ mal, aki aztán engem bevitt Kolozsvárra, a Zeneakadémiára. Tulaj­ fal gyűjtöttünk. Magnetofonnal leghamarabb, nem tudnám meg­ donképpen az egész zenei tudásomat neki köszönhetem, fontosnak mondani hányban, volt egyszer egy folklór kongresszus valami, Bul­ találta ő is, hogy megtanuljak népdalt jegyezni. Ott aztán az osz­ gáriában és Borsai Ilona ment le erre a kongresszusra. Engem érte­ sítettek. Nem is ismertem Ilonát. Felszálltam Brassóban a vonat­ tályharc szellemében kinyírtak másodéven. ra, és megkerestem. Borsai Ilona hozott magával egy magnót, egy Gulyásék: Mikor volt ez körülbelül? Kallós: Hát, ez '52-ben, majd visszavettek azzal, hogy szerencsém, rugóval felhúzható magnót, az elektronikus rész az pedig elemek­ hogy volt Vistán egy parasztasszony, aki képviselőnő volt, és prezi­ kel működött. Butóba gyártmányú volt, úgy emlékszem, legalább tíz-tizenöt kilós. Akkor azt elvittem Gyimesre, és ott ugye a gyűj­ diumi tag, Nyilas Ilona, ő közbenjárt, és visszavettek. Ötvenben apámat elítélték szabotázsért, hogy többet vetett, hat tés megvolt, úgyhogy körülbelül 800 dallamot vettem fel akkor egy hónapi elzárás, és teljes vagyonelkobzással. Szerencsémre ösztöndí­ hét alatt. Ilona jött vissza Gyimesre, megkeresett engemet, s aztán jam volt. Aztán bekerültem Kolozsvárra, és akkor jött egy törvény, ő vitte az anyagot és a magnót magával. Megvan az Akadémián az hogy akinek a szülei Kolozsváron laknak, nem jogosak ösztöndíj­ egész anyag. Aztán mikor Moldvában tanítottam, egy alkalommal ra. Segítséget nem kaptam sehonnan, kénytelen voltam kimarad­ Andrásfalvy Berci mint diák, kirándulni jártak, a társai lementek ni, hiányoztam és exmatrikuláltak. Akkor Jagamasnak a tanácsára a tengerre, valaki megadta a címemet neki, egy közös ismerős Ko­ elmentem Moldvába, hogy majd ott tovább folytassam a népdal­ lozsvárról, Bogdán Imre, és lejött Lészpedre, hozzám. gyűjtést. Lészpeden tanítottam egy évet, három hónapot. Akkor Ez '55-ben történhetett. Akkor gyalog átmentünk Kalugerbe. Bakóban magyar tanítóképző volt, oda jártak ki gyakorló tanításra Lészpeden vagy két napig volt ott. Aztán rajta keresztül ismertem a növendékek, minden héten egyszer. Tulajdonképpen meg akar­ meg Martin Gyurkát, Hofer Tamást, Pesovár Ferit. Ezek mind kol­ tam csinálni a falunak a monográfiáját, de főleg a balladai anyagot légái voltak neki, néprajz szakosok. szerettem volna összegyűjteni, sajnos, ez nem sikerült. Onnan Vá­ Gulyásék: Szegény most halt meg. sárhelyre kerültem, a népi alkotások házához. Megmondjam őszin­ Kallós: Igen. Aztán én táncgyűjtéssel nem foglalkoztam, de a Mar­ tin Gyurkán keresztül aztán kezdtem jobban odafigyelni; felhív­ tam a figyelmüket a mezőségi táncokra, ami szinte ismeretlen volt, Rendező: Gulyás Gyula, Gulyás János; operatőr: Gulyás János a legtöbb néprajzosnak, így Bartókéknak és Kodályéknak is telje­ Gyártó: Hunnia Filmstúdió, 1983–89

31

Profile for folkMAGazin

folkMAGazin 2020/5  

TARTALOM: Grozdits Károly: Élő kultúrában minden mozgásban van (Interjú Lakatos Mónikával); Werschitz Annamária: A kun identifikáció vizsgál...

folkMAGazin 2020/5  

TARTALOM: Grozdits Károly: Élő kultúrában minden mozgásban van (Interjú Lakatos Mónikával); Werschitz Annamária: A kun identifikáció vizsgál...

Advertisement