__MAIN_TEXT__

Page 42

„Így tedd rá!” Módszertani eszköztár Balatoni Katalin könyvét Nagy Ágnes konduktor-óvodapedagógus, neveléstudományi kutató ismerteti

T

imár Sándor, a jeles néptáncpedagógus megfogalmazását idézve elmondható, hogy minden gyermek számára alapvető jog nemcsak édesanyja beszédnyelvének, hanem játékainak, táncainak elsajátítása is. Ehhez nyújt rendkívül széleskörű segítséget Balatoni Katalin „Így tedd rá!” – Módszertani eszköztár című könyve, amely a szerző eddigi tudományos, elméleti és gyakorlati tapasztalatai által szerzett tudást összegzi. Az „Így tedd rá!” népi játék és néptánc-módszertani program eddig is számos pedagógusnak nyújtott segítséget a mindennapokban, amikor játékos keretek között ismertetik meg a gyermekekkel a saját kultúrájukat. A program a Lévai Péter néptáncpedagógus, mozgásfejlesztés-kutató által kialakított Lévai-módszer elemeit alapul véve, de attól mégis eltérő szintézisben célozza meg a népi játék és néptánc tanítását, amelyben nem csak a tudásátadás szikár mivolta jelenik meg. Sok évtizedig volt jelen a néptánc-oktatásban a motívumok monoton ismétlése, a kötelező szabályrendszerbe szorított, egyéni képességeket nem figyelembe vevő tánctanítás, amelyben a tánc nem mint szabad tevékenység jelent meg. Gon-

42

doljunk csak bele! Régen nem kellett a gyermekeket játékra, táncra tanítani, hanem természetes folyamat részeként belenevelődtek, s közben elsajátították mindazokat az ismereteket, jártasságokat, amelyek a felnőtté váláshoz elengedhetetlenek voltak. Születésüktől fogva körülvette őket a játék, ringatták, cirógatták őket, majd a növekedésüket követve jelentek meg az ujjasdik, láblógatók, tapsoltatók, táncoltatók, miközben megtanulták testrészeiket használni, mozgatni. A külvilág megismerésében is megjelentek a játékok, ahogyan mondókával biztatták az esőt, utánozták az állatok hangját. A játék nem csak az egyénre hat, hanem társadalmi szerepe is fontos, hiszen nem létezik játék szabályok nélkül, ami a szabálytudat kialakításában játszik fontos szerepet, így a társas együttélés alapja is. Sokszor megkérdőjeleződik ma a játék és tánc fontossága, melyek részei egymásnak. A játék felkészít, ránevel a táncra. Mennyit játszanak ma a gyermekek? Mennyi ebből a valós szabad tevékenység, ahol saját maguk tapasztalhatják meg a határaikat, jöhetnek rá logikai folyamatokra, hozhatnak döntést és mérlegelhetik a következményeket. És ha játszunk is a gyermekekkel, milyen céllal tesszük? Megpróbálunk megfelelni minden külső elvárásnak, de közben tudjuk, hogy a produkció nem életkori sajátosság egy óvodás gyermek számára. Ebben a folyamatban még mindig a gyermek a legfontosabb, akinek élményt nyújtva kell kínálnunk tanulási folyamatba ágyazott játékokat, feladatokat, amelyeknek megoldása örömöt okoz és alkotásra késztet. Ebben a módszertani megújulásban tett óriási lépéseket az „Így tedd rá!” program is, amelynek eszközeit használva észrevétlenül fejlődik a gyermekek gondolkodása, hiszen a motívumok mozdulatokra való lebontása, azok játékos megjelenítése és későbbi ös�szerakása, felépítése az analízis-szintézis folyamata. Az éneklés, az együtt játszás öröme szintén fontos. Elsősorban nekünk, pedagógusoknak kell látnunk, hogy igenis ma, a XXI. században is rendkívül fontos szerepe van a játéknak a gyermekek testi-lelki fejlődése szempontjából. Nagy felelősségünk, hogy módszertanilag, életkorilag is a legjobbat, legváltozatosabbat tudjuk nyújtani, s ehhez szükség van egy belső elvárásra, módszertani megújulásra, tanulásra való vágyra, amelyhez maradéktalan segítséget

és számtalan lehetőséget kapunk a módszertani eszköztár feladataival, amelyeket sajátunkká tudunk formálni, hogy gyermekeink önfeledten játszhassanak, táncolhassanak. A könyv a játékos mozgásfejlesztésen keresztül célozza meg a néptáncoktatás megújítását, amely során az élmény és alkotás, a készségek és képességek fejlesztése, a hagyományos tudásátadás is megjelenik. A különböző eszközcsoportok – tulipánok, dió, babzsák, gumi – részletes leírását, kombinációs lehetőségeit követően számos példát találunk egyszerűbb és összetettebb motívumokra is – somogyi ugrós, rábaközi dus –, melyek a konkrét tánctanulást segítik és készítik elő, ám ezen táncok biztos alkalmazásához, illetve a stílusjegyek ismeretéhez már néptáncpedagógusra van szükség, amit a szerző is hangsúlyoz. Mindezen eszközök használata, beépítése a pedagógiai folyamatba nem csak a mozgásfejlődésben, hanem az értelmi, a kommunikációs és szociális képességek fejlesztésében is segíti a gyermekek teljes és harmonikus személyiségfejlődését a népi játékok és a táncos feladatok komplexitásának köszönhetően. Szeretettel ajánlom óvodapedagógusoknak, tanítóknak, néptáncpedagógusoknak, fejlesztőpedagógusoknak, konduktoroknak, mindenkinek, aki szeretné a midennapjainak részévé tenni a megújulási lehetőséget, hogy nemcsak maguk, hanem a gyermekeik, tanítványaik számára is játékban, táncban, dalban gazdag világot tudjanak teremteni. Nagy Ágnes

Profile for folkMAGazin

folkMAGazin 2016/4  

A TARTALOMBÓL: Szávai József: Bosnyákok; TÁNCHÁZAK, TANFOLYAMOK, FOLK-KLUBOK; A Népművészet Ifjú Mesterei 2016; A Népművészet Mesterei 2016;...

folkMAGazin 2016/4  

A TARTALOMBÓL: Szávai József: Bosnyákok; TÁNCHÁZAK, TANFOLYAMOK, FOLK-KLUBOK; A Népművészet Ifjú Mesterei 2016; A Népművészet Mesterei 2016;...

Advertisement