__MAIN_TEXT__

Page 28

Mátyusföld és a Vág-Garam köze tánckultúrája Mátyusföld történelmi értelemben hatalmas kiterjedésű terület volt, a XV. században Árva, Liptó, Turóc, Zólyom, Trencsén, Nyitra, Bars, Hont, Nógrád, sőt Pozsony, Komárom és Esztergom megyék egy része is ide tartozott: ekkora területet birtokolt ugyanis Csák Máté, a felső-magyarországi kiskirály. Az évszázadok folyamán a Mátyusföldnek nevezett terület egyre kisebbé vált a történelmi, később pedig a néprajzi értelmezésekben egyaránt. Az 1960-as, ’70-es évektől kezdve a néprajzkutatás a Mátyusföld megnevezést a Kis-Duna és a Vág közti területre, a Vág, Nyitra és Zsitva folyók mellékére, és az innen a Garam mentéig húzódó vidékre alkalmazta. A területet északon a szlovák nyelvhatár, délen pedig a Duna vonala határolja. Az 1980-as évek végétől megszülető újabb néprajzi összefoglalások – az időközben végzett gyűjtések és újabb történeti adatok bevonása alapján – már pontosabb képet adnak a vizsgált területről. Elsősorban Liszka József írásai alapján ma a Kis-Duna és a Vág közötti, az eddiginél jóval kisebb kiterjedésű vidéket nevezzük (szűkebb értelemben) Mátyus•

Martosi csárdás. MTA BTK ZTI Tf. 38568. Készítette Manno Andrea 1978 júliusában.

• LELŐHELYEK Táncház Alapítvány folkMAGazin szerkesztőség 1011 Budapest, Szilágyi Dezső tér 6. I. em. Tel.: (1)-214-3521 Interneten megrendelhető a www.folkmagazin.hu oldalon Néptáncosok Kellékboltja 1137 Budapest, Katona József u. 21. Tel.: (1)-239-1199 Írók Boltja 1061 Budapest, Andrássy út 45. Tel.: (1)-322-1645 Kaláka Zenebolt Bp., V. ker., Deák Ferenc tér 4. Tel.: (1)-267-5331 A Folk 1074 Budapest, Dohány u. 84. Tel.: (1)-351-3341

28

MesterPorta 1011 Budapest, Corvin tér 7. Tel.: (70)-244-8432

földnek, míg az ettől keletre található terület a Vág és Garam köze elnevezést nyerte. Ez utóbbin belül megkülönböztetünk egy kisebb néprajzi egységet, a Garam menti kurtaszoknyás falvakat, amelyek – mint ahogy az 2008. júniusi táncfolklorisztikai terepmunkám1 során egyértelműen kiderült – nem csak a viselet, de a tánckultúra tekintetében is különböznek a környező falvaktól. A korábbi, tágabb értelemben vett Mátyusföldhöz tartozó települések száma megközelíti a százat, értékelhető tánckutatás viszont sajnos csak kb. tíz-tizenöt helységben történt, amelyeket nem egy esetben ötven-hatvan kilométeres távolság választ el egymástól.2 Az érintkező területek vagy vegyes lakosságú falvak esetében az ide kapcsolható szlovák anyagra alig van rálátásunk. A kutatott falvak tánckultúrája lényegi vonásainak hasonlósága miatt a magyar tánc­folk­lo­risz­ti­ka a szűkebb értelemben vett Má­tyus­föl­det és a Vág-Garam közét egy táncdialektusba, az északnyugatiba so-

rolja.3 Ugyanakkor az adathiány, valamint a nagy távolságok, az esetleges szlovák-magyar kulturális interakciók vizsgálatának hiánya miatt szükséges lenne egy átfogó, történeti és folklorisztikai jellegű tánckutatás, melynek során a dialektus külső és belső határait pontosabban meg lehetne határozni. Ennek előképét és a kiinduló vizsgálati hipotézisek alapját a fentebb említett néprajzi kutatások adhatnák. Fontos megemlíteni, hogy a Mátyusföld, illetve egész Nyugat-Szlovákia többnyelvű területnek tekinthető, mely többnyelvűség feltételezi az itt élő népcsoportok közötti folyamatos kulturális interakciót. Elsődlegesen a magyar és szlovák együttélés az, ami a táj néprajzi jellégét adja, ám nem szabad elfeledkezni a – a második világháború után csökkenő jelentőségű – németségről sem. Liszka József Pozsonyt és környékét említi példaként, ahol a lakosok többnyire (szükségszerűen) három nyelven beszéltek, így az esetlegesen felmerülő kommunikáci-

Profile for folkMAGazin

folkMAGazin 2016/3  

A TARTALOMBÓL: Andrew Rouse: Simply English; Juhász Erika: Búcsú Joób Árpádtól; Táncház Napja 2016; Bolya Mátyás: Táncház? Találkozó!; Horsa...

folkMAGazin 2016/3  

A TARTALOMBÓL: Andrew Rouse: Simply English; Juhász Erika: Búcsú Joób Árpádtól; Táncház Napja 2016; Bolya Mátyás: Táncház? Találkozó!; Horsa...

Advertisement