Page 28

ELHIVATOTTAK A VÉGEKEN – Kóka Rozália rovata

Bereczky Ildikó tiszteletes asszony – II. rész tottam, az akkor már több mint fél éve –  A családunk Erdélyből származik. üres, igen csak lepusztult Harkányt, s Édesapám, Bereczky György Kolozsvávele együtt még kilenc falut. Bisse, Túron született, római katolikus vallású rony, Csarnóta, Garé, Szava, Diósviszmérnök volt. Édesanyámat Márton ló, Márfa, Rádfalva, Terehegy tartozott Irén Évának hívták, ő Szászrégenben hozzám. Az apparátus megnyugodott. született és református volt. A szüleimUgyanazon a napon írta alá a püspök nek a második világháború idején minaz új pécsi beosztott lelkész és az én kident hátrahagyva kellett menekülniük, rendelésemet. hogy aztán sok viszontagság, fogság Tíz, nagyrészt romos templom, hét után Budapesten, a semmiből építsék romos parókia felújítása és a hozzájuk fel ismét az életüket. Apai nagyszüleim tartozó maroknyi gyülekezetek gonugyanekkor kivándoroltak Amerikába. dozása volt a feladatom. Közben az Én Ajkán születtem 1958. július egyházmegye ifjúsági életét is szervez2-án. Édesapám ott kapott állást. Az tem Nagy Péterrel és Peterdi Dániellel ötvenes években nem volt mese, oda együtt. Miután rendbe tettük a túronyi kellett menni, ahol munka volt. Öten parókiát, ahol egy vizitáción Tóth Kávoltunk testvérek. A szüleim mind az roly püspök is megfordult, kérésemre öt gyermekük kezébe diplomát adtak. egy levelezőn végzett lelkésznő, Nyírfás A nővérem 1993-ban meghalt, három Ágnes jött a segítségemre, így együtt gyermeket hagyott maga után. Idősebpásztoroltuk tovább a tíz falut. bik bátyámnak hét, a kisebbiknek öt 1992-ben a budapesti Baár-Madas gyermeke és tíz unokája van, a húgom Református Gimnáziumba mentem két gyermeknek édesanyja. Iskoláimat tanítani. Nem sokáig bírtam, szélmaBudapesten végeztem. Az első nyolc Bereczky Ildikó volt a Dizseri Tamás Szeretetszolgálati Díj kitüntetettje 2010-ben lomharc volt, egyedül a diákokban volt osztályt a Kosciuszkó Tádé Utcai Zeigazán örömöm. nei Általános Iskola ének-zene tagozatán. A Táncsics Mihály Gimnáziumban érettségiztem 1976-ban, ahol könyvtár-technikusi ké- ’94 és ’96 között Nagykőrösön tanítottam újszövetséget, és pesítést is szereztem. Tizenhárom évig hegedültem, több hangsze- könyvtáros is voltam. Nagyon sokat tanultam itt, de nem voltam ren játszom, évekig különböző iskolai zenekarok koncertmestere „a helyemen”. Doktorálhattam volna, de úgy éreztem magam, mint voltam. Végül a Budapesti Teológiai Akadémián szereztem segéd- a partra vetett hal. Pedig szerettek és mindenkivel jó kapcsolatom lelkészi (1981) és lelkészi diplomát (1982). Mindezt úgy, hogy – nő volt, olyannyira, hogy Harkányba való visszakerülésem után sorlévén – nem voltam választható lelkész egészen 1986-ig, amikor is ban jelentkeztek baranyai szolgálatra volt diákjaim. Inkább engedszáz nőtársammal együtt Kecskeméten lelkésszé szenteltek. 1979 és tem a hívásnak, ami újra Baranyába vitt. Pécsett lehettem vallásta’81 között exmisszusként dolgoztam Benda Kálmán mellett a Rá- nár, illetve szervezhettem gyülekezetet az iskola köré. Ez sem volt az igazi, már ami az iskolát illeti, a gyülekezetszervezés pedig túl jól day Levéltárban. –  Ismertem Benda Kálmánt, csodálatos, nagy tudású ember volt. sikerült, aminek a pécsi kollégák nem örültek felhőtlenül. 1998-ban megkerestek a harkányiak, hogy a fiatal lelkészük elHogy kerültél mellé? –  Azt gondolom, a könyvtár-képesítésemnek is köszönhetem, megy, jöjjek vissza. Így hát újra harkányi lelkész lettem és végre vis�szakerültem igazi közegembe. Most már közvetlenül csak három hogy vele dolgozhattam. településen szolgálok. Harkány, Terehegy és Márfa a szolgálati he –  Kérlek, magyarázd meg, hogy mi az az exmisszus! –  Az exmisszus olyan teológushallgató, akit kiküldenek egy gyü- lyem. A többi faluban felügyelő lelkész voltam az elmúlt időszakban, de a kollégám most megszerezte a diplomáját, így már teljesen lekezetbe vagy intézménybe, ahol kisegítőként dolgozik. 1981 őszétől ’83 őszéig segéd- és beosztott lelkész voltam Pé- önállóan dolgozik. csett. 1983-84-ben két szemesztert töltöttem a bázeli egyetem teo- Számomra a mostani már a tapasztalatok továbbadásának időlógiai fakultásán, ahol dogmatikát, újszövetséget, kateketikát hall- szaka. Egyrészt a fiatal kollégákat inspirálgatom az itteni sokrétű és gattam, és Neidhart professzor lelkigondozói szemináriumába jár- összetett szórványmunkára, másrészt a budapesti és svájci testvérgyülekezeteinket arra, hogy ezt a munkát segítsék. tam. 2001-ben hittanoktatói diplomát szereztem Nagykőrösön. Svájci ösztöndíjam lejárta után budapesti beosztott lelkészi állá- Teológushallgatóként még nem gondoltam, hogy a lelkészi munsokat ajánlottak. Mint később megtudtam, azért, hogy szem előtt ka során lépten-nyomon találkozni fogok a szórvány helyzet meglegyek, és ne folytathassam ifjúsági szervező munkámat Pécsett. Ko- annyi problémájával. A határ közelsége miatti munkanélküliség és rábban, teológus koromban, a pasaréti gyülekezetben is vezettem szegénység állandó kísérője a lelkészi munkának. Élelem, ruha, tüifjúsági csoportot. Én ragaszkodtam a Pécsre való visszatéréshez, zelő, segély, munkahelykeresés stb. természetes velejárója szolgálaamit a pécsi esperes a kérésemre el is intézett. Egy hónap múlva az tunknak. Különösen azokban a falvakban, ahol a magyar reformáÁllami Egyházügyi Hivatal utasítására, adminisztrációs eszközök- tus őslakosságot fokozatosan felváltotta a cigány népesség. A szolkel – mondván, hogy az állás megszűnik – eltávolítottak Pécsről. gálatunkba bekerültek így a cigányok a hittanórán, ünnepségeken Választhattam: vagy Budapest, vagy Baranya. Én Baranyát válasz- és ifjúsági alkalmakon is. S mivel ők nagyrészt katolikusok, termé-

28

Profile for folkMAGazin

folkMAGazin 2016/1  

A TARTALOMBÓL: Bata Tímea, Tasnádi Zsuzsanna: Egy százéves kutatói hagyaték; Szarvas István: „Ó, áldott Szűzanya!”; Sándor Klára: A soha meg...

folkMAGazin 2016/1  

A TARTALOMBÓL: Bata Tímea, Tasnádi Zsuzsanna: Egy százéves kutatói hagyaték; Szarvas István: „Ó, áldott Szűzanya!”; Sándor Klára: A soha meg...

Advertisement