Page 47

rák játékmódja és dallamképzése nyomóeszkeletkezett díszítmény egy adott dallamrész köz használatával történt. Eredetileg a haszínesítésére szolgál. Többféle tizenhatodos gyományos magyar citerások is nyomó sedíszítményvariációt alkalmazott. gítségével játszottak, ami készülhetett kuko1. Körülírással való ékesítés, amikor érinrica- és cirokszárból, pulyka- és lúdtollból, ti a dallamhangot, annak alsó váltóhangját, valamilyen keményfából vagy marhaszarvvisszatér a dallamhangra, végül pedig annak ból egyaránt. A nyomóval való játéknak hafelső váltóhangjára jut. Ezek a díszítmények gyományosan két fajtája van. A régebbi, jobbára a sorvégi záróhangok előkéinek teamikor a nyomót a citerás marokra fogja és kinthetők, az alábbiak szerint. hüvelykujjával a húrokra szorítja, játék közSzaszkó József és Tóth L. Mihályné ben a megfelelő hangra csúsztatva. Ezt a jáa Magyar Rádió stúdiójában tékmódot jobbára a diatonikus citerán alkalmazták a régiek, jóllehet, ellenpédákat is ismerünk. Szaszkó József a maga készítette kromatikus [két érintősoros] hangszeren ezzel a nyomófogással muzsikált. Ez sem volt ritka a citerahagyományban. A nyomóval való citerázás másik változata az ún. mutatóujjas tartás, amikor a játékos a hüvelyk- és mutatóujjával szorítja a nyomót 2. Az alaphangot körüljáró, különböző variációjú, tizenhatod a húrokhoz, így csúsztatja azt az adott hangra. Ez a tartásmód felte- értékű díszítménybokrok. Ezek lehetnek egy adott hang körülíráhetőleg a két érintősoros citerák megjelenése miatt alakult ki, hiszen sai, körüljárásai, vagy a dallamhang alsó váltóhanglehetővé teszi, hogy a játékos a középső ujjával átnyúlva a félhangos jának körülírása. Feltűnik olyan variáció is, amikor érintősorra, bejátssza az adott módosított hangot. Az ezredforduló a dallamhangról indul a díszítmény, majd tercugráselőtti, idős citerások közül sokan megmaradtak ennél a játékmódnál. sal alulról hangonként felfutó, dallamhangra visszaérkező lépés figyelhető meg. Ezt a variációt már nem * Szaszkó József játékmódja és stílusa a sorvégi zárlatoknál alkalmazza, hanem a dallam küRepertoárjában a kor szelleméhez és divatjához híven a népies mű- lönböző részein, egyéni változatokban. Ábránkon néhány ilyen látdalok és az új stílusú népdalok voltak többségben, alig találunk ré- ható. gi stílusú dallamot. Felvételein túlnyomó részben dúr hangkészle3. Előfordulnak glissandó-k is. Játék közben nem emeli fel a nyotű dallamok szerepelnek, de találhatunk eol, dór és mixolid hang- mót, hanem a dallamban előforduló nagyobb hangközugrásoknál sorú dalokat is. csúsztatja nyomóját egyik hangról a másikra. Így jut a következő Szaszkó József a dúr dallamokat a „Szaszkó-féle” diatonikus érin- dallamsor elejére, vagy csupán egy sor közbeni főhangra. Ezeket tősor 4. bundjára (fogott „c”), míg a moll hangsorúakat a 2. bund- dallamékesítésre, sorvégi szünetek kitöltésére alkalmazza. Ilyen péljára (fogott „a”) zárja. Így megmarad a diatonikus kottasoron és el- dákat mutat az alábbi ábra, szolmizációval. kerüli a módosított hangok használatát. Ha egy zenei folyamatban dúr és moll dallamok váltakoztak nála, akkor egyszerűen hangnemet váltott, nem törődve azzal, hogy a vendég- és basszushúrok hangzása nem illeszkedik a moll jellegű dallamokhoz. Mivel a diatonikus érintősoron fogott „a” hangról csak természetes moll (eol) hangsorú dallam játszható le, ezért ha mégis „közbejött” például egy dór hangkészletű dal, akkor egyszerűen kihagyta az alterált hangot, s csak a kísérő húrokat pengette be az adott helyen. Ez a jelenség nagyon ritka nála, csak akkor fordult elő, amikor állandó part4. Előkék, futamok és skálamenetek. Ha az előzőeket megtetőzve nere, Jula néni énekét kísérte, mivel az ő repertoárjában voltak ilyen a verővel is kipengeti a glissando futam hangjait, akkor csúszás hehangsorú dalok. Szólóban inkább csak dúr és eol dallamokat szólal- lyett kisebb skálamenetek is létrejöhetnek. Ezeket is kedvelte, de tatott meg. ritkábban alkalmazta őket, mivel ezek 8 – 12 – 16 tizenhatod értéA Szaszkó József által játszott dallamok jobbára csárdások. Ezek- kekből állnak. Két általa igen kedvelt futamot szemléltetünk. ben – a ritmusértékeket véve – negyed-, nyolcad- és félértékű hangok szerepelnek, de gyakran találkozhatunk éles, ritkábban nyújtott ritmussal is. A továbbiakban a játéktechnika szempontjából a bal- és a jobbkéz munkáját külön taglalom, hiszen ezek minden hallható zenei sajátosság (ritmus, hangsúlyok, húrlefogás, arpeggio, pörgetés stb.) 5. Mindig alkalmaz sorvégi szünetkitöltést is. Ezeket különféle megszólaltatásában külön-külön fontos szerepet töltenek be. dallamelemekkel tölti meg, amelyekhez ritmikai megoldást is társít: dallamhanggal megegyező magasságú nyolcad értékek pendítése; * A nyomót tartó balkéz játéka felfelé és lefelé futó glissandó-k, vagy futamok; arpeggio kifelé pendítésA Szaszkó József játékában előforduló legkisebb ritmusérték a ti- sel; dallamhang újbóli nyolcad értékű pendítése, majd egy terccel lelézenhatod, amelyet előszeretettel használ. Felvételeit hallgatva észre- pő szintén nyolcadnyi egység. vehetjük, hogy egy adott dallam előszöri játszásakor mindig kevésA szünetek kitöltése nem csak azt a célt szolgálja, hogy a dallambé díszít. Másodjára már gazdag variációkat alkalmaz, így használ- ban ne maradjanak „üres” részek, hanem ez fontos szerepet játszik ja ki leginkább a nyomó adta lehetőségeket. Játéka közben a tizen- az egyes sorok végén álló hangnak a következő sor elejével való öszhatodoknál sem emeli fel a nyomót, hanem egyik érintőről a má- szekapcsolásában is. sikra csúsztatja, miközben jobbkezével egyenletes tizenhatodos ritPörgetéssel (tremolo) kizárólag parlando játék során tölti ki a sormusképletet penget, így egy mérőütés alatt négy hang szólal meg. A végi szünetet, illetve kapcsolódik következő sor eleji hanghoz.

47

Profile for folkMAGazin

folkMAGazin 2015/4  

A TARTALOMBÓL: Henics Tamás: Vásár a Körös partján; Kallós Zoltán: Balladás könyv; Kóka Rozália: Egy magyar hazafi Bécsben; Árendás Péter: N...

folkMAGazin 2015/4  

A TARTALOMBÓL: Henics Tamás: Vásár a Körös partján; Kallós Zoltán: Balladás könyv; Kóka Rozália: Egy magyar hazafi Bécsben; Árendás Péter: N...

Advertisement