__MAIN_TEXT__

Page 6

PONTOSAN, SZÉPEN...

Ünnepi kötet Almási István népzenekutató nyolcvanadik születésnapja alkalmából Almási István emberi és tudományos habitusa József Attila sokszor idézett sorait juttatja eszembe: „... dolgozni csak pontosan, szépen, ahogy a csillag megy az égen, úgy érdemes”. A tudományos precizitás, alaposság és megbízhatóság azok a legfontosabb jellemvonások, amelyek felötlenek bennem Almási István nevének hallatán. Az általa elvégzett munka mennyiségét, amelyre egyébként bárki büszke lehetne, egyedivé, megismételhetetlenné teszi annak különös minősége, a munkavégzés makulátlansága. Talán ez az a leglényegesebb törekvés, amellyel a nyolcvan esztendős népzenekutató egész élete során példát mutatott kollégáinak, munkatársainak, diákjainak. Almási István a Folklór Intézet, mai nevén a Román Akadémia Kolozsvári Folklór Archívuma oszlopos tagja volt. Csaknem ötven évet töltött az Intézetben, az egyetemi tanulmányai befejezésétől, 1957 januárjától, 2004 decemberében bekövetkezett nyugdíjba vonulásáig. Az archívumot közel hatezer dallam gyűjtésével és lejegyzésével gyarapította, és hiánypótló szilágysági monográfiája mellett szá•

• LELŐHELYEK Táncház Alapítvány folkMAGazin szerkesztőség 1011 Budapest, Szilágyi Dezső tér 6. I. em. Tel.: (1)-214-3521 Interneten megrendelhető a www.folkmagazin.hu oldalon

tosan, szépen. Almási István 80. születésnapjára. Mega Könyvkiadó, Kolozsvár, 2014.]

Néptáncosok Kellékboltja 1137 Budapest, Katona József u. 21. Tel.: (1)-239-1199 Írók Boltja 1061 Budapest, Andrássy út 45. Tel.: (1)-322-1645 Kaláka Zenebolt Bp., V. ker., Bárczy István utca 10. Tel.: (1)-267-5331 A Folk 1074 Budapest, Dohány u. 84. Tel.: (1)-351-3341 MesterPorta 1011 Budapest, Corvin tér 7. Tel.: (70)-244-8432

6

Ethnosound Bp., VIII. ker., Krúdy Gy. u. 7. Tel.: (1) 266-8105

mos más kiadvány szerzője, társszerzője, szerkesztője vagy lektora volt. Publikációit, előadásait ugyanolyan könnyedséggel írta vagy tartotta meg románul, németül vagy angolul, mintha magyarul, anyanyelvén tette volna, és ez külön figyelmet érdemel, hisz az ő korosztálya vonatkozásában Romániában ez igencsak ritkaságnak számít. Tudományos munkásságának jelentős részét a kommunizmus évei alatt folytatta, és ez olyan terheket rótt az akkori tudományos életre, amelyeket az 1989-es fordulat utáni generációk el sem tudnak képzelni. Almási István emelt fővel, becsülettel, a munka iránti alázattal és tántoríthatatlan munkakedvvel élte meg ezeket az éveket, jelentős életművet hagyva tanítványaira és az utókorra. Ünnepi kötetünk felhívására Almási István huszonöt volt kollégája és tanítványa jelentkezett, hogy a jeles etnomuzikológus előtt a népzene-, néptánc- vagy balladakutatás új eredményeinek a közzétételével tisztelegjen. [Pon-

A tudós életművét Pozsony Ferenc professzor, a MTA külső tagja, a Kriza János Néprajzi Társaság volt elnöke, és Ion Cuceu professzor, a Folklór Intézet volt igazgatója méltatja. Az ünnepi kötet számára küldött tanulmányokat témájuk szerinti egységekbe soroltuk. Az első egységbe levelezéseket közreadó írások, valamint tudománytörténeti tanulmányok kerültek. Elsőként Domokos Mária tanulmányát olvashatjuk, amelyben a népzenekutató szerző édesapja, Domokos Pál Péter, a kiemelkedő csángó-kutató és a jeles etnomuzikológus, Jagamas János levelezését teszi közzé. Ezt Berlász Melinda híradása követi két erdélyi származású zeneszerzőnek és népzenekutatónak, Ligeti Györgynek és Veress Sándornak az emigrációban megújuló kapcsolatáról. Virgiliu Florea a XIX. századi bánáti értelmiségi, Simeon Mangiuca, és a hazájából, Romániából 1885ben kitiltott filológus-rabbi, dr. Moses Gaster

leveleit adja közre. Bónis Ferenc Alberti Rezső budapesti zeneműkiadói tevékenységéről emlékezik, Maria Cuceu és jómagam, Salat-Zakariás Erzsébet Teofil Bugnariu néprajzi bibliográfiáját mutatjuk be. Ion Taloş Hyppolythe Fortoul és Jean-Jacques Am­père XIX. századi igen jelentős, de csak részben publikált francia folklórgyűjteményéről tudósít. Corina Iosif az egyedi hagyományokkal bíró Avas egyik falujában szerzett etnológusi tapasztalatairól emlékezik. A második egység a jeles napok szokásairól és a román néphit kutatásáról írt tanulmányokat tartalmaz. Nyitásként Paksa Katalin a vajdasági jeles napok és időszakok dallamairól rajzol népzenetörténeti tablót, majd Barabás László a Szováta környéki székely betlehemes játék újjáéledéséről ad hírt. Gergely Zoltán a magyar karácsonyi kántálás tudománytörténetét mutatja be, majd Cosmina-Maria Berindei egy román néphit-elem keleti kapcsolatairól értekezik. A harmadik egység témája a ballada. Halász Péter egy moldvai csángó ballada keletkezési körülményeiről ír, Rudasné Bajcsay Márta a szöveg és dallam népballadai együttes jelenlétéről „A halálraítélt húga” balladtípus alapján. Balázsi Dénes új balladaváltozatokat közöl a Nagy-Homoród és a Fehér-Nyikó mentéről. A negyedik egység az etnomuzikológia területéhez tartozó tanulmányokat csoportosít: Szalay Zoltán a csíkszentdomokosi zenekar monografikus bemutatására vállalkozik, Lázár Katalin az MTA BTK Zenetudományi Intézetének gyűjteményében található romániai magyar dallamos népi játékokat elemzi. Constanţa Cristescu egy bukovinai népzenegyűjteményt ismertet, Sipos János a török népek közös zenei rétegeibe és a kirgiz sirató stílus sajátságaiba enged betekintést. Elena Hlinca Drăgan egy Kolozsvár környéki interetnikus kutatás népzenei eredményeit veszi számba. Az ötödik egységben a táncé a főszerep. Jómagam, Salat-Zakariás Erzsébet a fonó- és táncélet szokásairól értekezem, a Folklór Intézet archívumában tatálható példák és saját gyűjtéseim alapján. Kürti László a kalotaszegi legényes világkörüli útját taglalja, Zamfir Dejeu és Florian Teodorescu két román tánc, a căluşul és a căluşelul motívumkincse közt vonnak párhuzamot tanulmányukban. Benedek Tibor Magor a városi táncházak kapcsán felvetődő kérdésekről ír. Reméljük, hogy a kötet méltó tisztelgés Almási István életműve előtt. Köszöntjük az Ünnepeltet! Salat-Zakariás Erzsébet

Profile for folkMAGazin

folkMAGazin 2015/1  

A TARTALOMBÓL: Foltin Jolán: Egy igaz lélek; Abkarovits Endre: Hosszú búcsú Halmos Bélától; Salat-Zakariás Erzsébet: Pontosan, szépen; Kóka...

folkMAGazin 2015/1  

A TARTALOMBÓL: Foltin Jolán: Egy igaz lélek; Abkarovits Endre: Hosszú búcsú Halmos Bélától; Salat-Zakariás Erzsébet: Pontosan, szépen; Kóka...

Advertisement