__MAIN_TEXT__

Page 46

Egy moldvai csángó hegedűs dallamkincse – II. V. A rendszerezés szempontjai Gábor Antal dallamkincsének bemutatásánál nem a teljességre, hanem a legjellemzőbb dallamok összesítésére törekszem. Főként azok a dallamai érdekelnek, amelyekről több felvételünk is van; amelyeket kiforrottan, igényesen, változatosan játszik; amelyekről más csángó, vagy csángóknak muzsikáló cigány zenészektől is vannak adataink; és amelyek a helyi hagyomány részeinek tekinthetők, vagyis több nemzedék óta használatosak a tájegyégen. Válogatásom tehát bizonyos fokig szükségszerűen szubjektív, de vélhetően jól reprezentálja a jellemző környékbeli tánc- és dallamkészletet. A hangszeres tánczene rendszerezése máig problematikusabb, mint a daloké. A Magyar Népzene Tára az énekelt dallamokkal együtt a hangszereseket is dallamtípusok szerint rendezi. A tánczenei elemzések viszont táncfajták szerint csoportosítják a dallamokat, kiegészítve ezt olykor a kadenciarend szerinti rendezéssel.1 Mindkét megközelítés sajátos Kárpát-medencei magyar viszonyokat föltételez. Az első azt, hogy a hangszeres zene szerkezete a vokáliséval összevethető, tehát ugyanúgy strófákba szerveződik, amelyeknek jellemző dallamvonaluk van. A második pedig azt, hogy egyazon tánc kíséretére több különböző dallam is használható. A moldvai tánczenére e két feltétel általában nem érvényes. Föl kell tehát állítanunk egy olyan rendszert, amely megfelel az anyag sajátosságainak. A szempontokat úgy kell összeválogatnunk, hogy a lehető leginformatívabb kategóriákhoz jussunk, s föl kell vázolnunk ezek egymáshoz való viszonyát. A magyar néptánckutatásban alapvető felismerésnek számít, hogy „a tánctípusok összefonódása és összeolvadása, a műfaji átcsapás és a táncformák kereszteződése igen gyakori jelenség a néptáncok körében”.2 Mindez a tánczenére is igaz. E fölismerés jegyében a magyar néptánckutatás célja egy adekvát tipológiai rend kialakítása, vagyis tárgyának olyan sokoldalú meghatározása, amely „megkönnyíti a típusok érintkezésének, rokonságának feltárását, a történeti fejlődés menetének kitapintását, valamint az interetnikus kapcsolatok feltárását”.3 Rendszerezésem is ezt kívánja elérni. Az egyes dallampéldák ismertetésével leginkább azok történeti viszonyait, térbeli elterjedtségét, rokonságát, interetnikus helyzetét, a tánc által való meghatározottságát, valamint az egyes típusok egymásra gyakorolt hatásait szeretném megvilágítani.

46

Kiindulópontként azt a rendszert választottam, amelyet Bartók Béla alkalmaz máig egyedülálló munkájában, a Rumanian Folk Music első, hangszeres dallamokat tartalmazó kötetében4, hiszen az itt közölt erdélyi, partiumi, bánsági román hangszeres anyag sokkal könnyebben összevethető a moldvai hangszeres zenével, mint bármely Kárpát-medencei magyar. A dallamok rendezéséhez Bartók funkciók szerinti osztályokat alakít ki. A és B osztály: tánczene; C osztály: hangszeren játszott vokális dallamok sajátos funkció nélkül; D osztály: lakodalmi szokásdallamok. A tánczenén belül az A osztályba sorolja a kötött szerkezetű dallamokat, a B osztályba pedig azokat, amelyekben két-három ütemes motívumok kötetlenül ismétlődnek. Ez a rendszer azért jelentős a moldvai csángó hangszeres zene vonatkozásában, mert egyrészt fölismeri a funkciós osztályok elsődleges fontosságát, vagyis azt, hogy a különböző funkciójú dallamokat külön kell kezelnünk. Másrészt fölismeri, hogy a táncdallamoknak a daloktól eltérő, sajátos szerkezetük lehet. Végül, fölismeri a tiszta motívumismétlő szerkesztést mint a tánczene egyik lehetséges formáját. Ugyanakkor több ponton módosítanom kell a bartóki rendszeren, hogy anyagunknak jobban megfeleljen. Bartóknál élesen elkülönülnek a kötött és a kötetlen szerkezetű dallamok.5 A moldvai táncdallamoknak egy jelentős részénél viszont a szerkezet se nem egészen kötetlen, se nem szabályosan strofikus, hanem több-kevesebb periódust kombinálhat úgy, hogy a táncdallam megőrzi identitását. Ezért a táncdallamokat a forma kötöttsége szerint A: nem strofikus és B: strofikus dallamokra osztom. A nem strofikus dallamot nem lehet dallamvonal szerint jellemezni, hiszen nincs adott eleje, közepe és vége, sőt gyakran egy egységen belül is rögtönző variáció függvénye. A variáció lehetőségei és korlátai természetesen csak több hangfelvétel összevetésekor, valamint a dallamhoz kapcsolódó tánc ismeretében tárulnak föl. Az A osztályt két csoportra bontom, továbbra is a forma kötöttsége szerint. Az 1. csoportba sorolom azokat a dallamokat, amelyek néhol eltérnek a szabályos periodikus beosztástól. A 2. csoport dallamainál a periodikus beosztás következetes, de egy dallamot kettőnél több periódus alkot, amelyek sorrendje kötetlen. A B osztályban a strofikus dallamokat dallamvonal és térbeli elterjedtség szerint csoportosítom. Az 1. csoportba kerülnek

a Kárpát-medencei kapcsolatokat mutató dallamok: a. ötfokú ereszkedő, b. hexachord, c. a magyar új stílus körébe tartozó dallamok. A 2. csoportot egyetlen, a Kárpát-medencében is megtalálható, ám szélesebb körű kelet-európai kapcsolatokat is mutató dallam alkotja. A 3. csoportba kerülnek az újkori közép-európai kapcsolatokat mutató dallamok, a 4.-be a szélesebb regáti elterjedtségűek, az 5.-be pedig egy, a román új dalstílus körébe tartozó dallam. A kizárásos alapon kapott 6. csoport darabjait lokális dallamoknak nevezhetjük, mert közelebbi rokonaik csak a közvetlen környékről (vagy onnan sem) ismertek. A Gábor Antal által hegedűn játszott vokális dallamok a C osztályba kerülnek, a lakodalmi szokásdallamok pedig a D-be. A következő fejezetben a fönti osztályozás rendjében ismertetem Gábor Antal dallamkészletének fontosabb darabjait. A dallamok közölt megnevezései tőle magától származnak, vagy bizonyos esetekben, ha nem áll rendelkezésre ilyen adat, akkor a gyűjtőktől. Az egyes dallamok jellemzése után közlöm az általam ismert publikált változatokat, először a Bákó megyeieket, majd gondolatjel után a távolabbiakat. Az egyes hivatkozásokhoz fűzöm a dallamnak az ott közölt megnevezését, ha az különbözik a Gábor Antalétól, majd az adat származási helyét, és a hangszert, ha az nem hegedű. VI. A dallamanyag A osztály: Tánczene – Nem strofikus dallamok A/1. Motívumismétlő, kötetlen formájú dallamok A regáti hangszeres zenét a Kárpát-medenceitől, különösen a magyartól, határozottan megkülönbözteti a motívumismétlő-variáló dallamszerkesztés jóval nagyobb aránya. A szakirodalomban ezt ütempáros réteg néven is szokás tárgyalni.6 Általános az a feltételezés, hogy a motívumismétlés a zene legősibb formája, amely a Kárpát-medencei magyarságnál elsősorban gyermekdalokban, énekes szokásdallamokban őrződött meg.7 De a hangszeres tánczene kezdeteit is itt kereshetjük. „Az Európa periferikus területein századunkig önálló szerkesztésmódként is megőrzött ütempáros zene lényeges vonásaiban közös európai tánczenei hagyományról tanúskodik. [...] Emellett a Balkán egyes részein szinte máig érintetlenül fennmaradt ütempáros tánczenéből Európán túli, keleti kapcsolatokhoz is egyenes út vezet.”8 A motívumismétlő szerkesztés minden archaikus tánczenében jelen van9, azonban se nem ősi,

Profile for folkMAGazin

folkMAGazin 2014/2  

A TARTALOMBÓL: Dombi Gábor: „Talán többet tudunk a halálukról, mint az életükről”; Kiss Ferenc: Dongó „saját” népzenéje; Bencze Lászlóné dr....

folkMAGazin 2014/2  

A TARTALOMBÓL: Dombi Gábor: „Talán többet tudunk a halálukról, mint az életükről”; Kiss Ferenc: Dongó „saját” népzenéje; Bencze Lászlóné dr....

Advertisement