{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 39

A magyar-délszláv népzenei kapcsolatokról

J

... amelyek „úgyszólván nincsenek”

uhász Zoltán Népzenénk eurázsiai kapcsolatai című cikkében (folkMAGazin 2013/1.) a magyar népdalok és huszonhárom nép illetve régió népdalainak dallamvonal alapján történt összehasonlítása matematikai pontossággal megerősíti, illetve meglepő kapcsolatok feltárásával kitágítja ismereteinket erről a témáról. Nagyon sajnálom viszont, hogy az összevetést nem végezte el a szomszédos délszláv régióval és népekkel (szerb, horvát, szlovén, dalmát, bosnyák stb., tehát az egykori Jugoszlávia népeinek népzenéjével). Az olvasó ennek alapján úgy gondolja, ma is helytálló Bartók Béla Népzenénk és a szomszéd népek népzenéje című összefoglalásának 1937-es megállapítása: „Ezzel az anyaggal (tudniilik a szerb-horváttal) röviden végezhetünk. Kapcsolat közte és a magyar anyag között úgyszólván nincs.”.1 Bartók ugyanakkor kivonja ezen sommás megállapítása alól Vinko Žganec 1924-ben A dalt Bátyán tíz, Dusnokon hat változatban rögzítettem. Itt jellegzetes „betyárac” dallamnak Zágrábban kiadott muraközi népdalgyűjte- számít szövegei, kötött szótagszáma és ritmusa miatt. Jellemző, hogy sok változata (mint ez is) ményét. „Ennek a horvát nyelvű dalgyűjte- teljesen pentaton hangsorúvá vált. Szerintem ebbe a dallamtípusba tartozik a perkátai „Haraménynek zenei része szinte magyarabb a mi gusznak a batai gazdák”, meg a bátyai „Hármat tojott a fekete kánya”, valamint a dusnoki „Ketmagyar gyűjteményeinknél, [...] 60 %-a a da- tőt tojott a fekete kánya” kezdetű dalok. (Hogy melyik hozta létre a másikat, ki tudja?) loknak magyar” – írja.2 Vinko Žganec 1958-ban ismét gyűjtött népdalokat Nagykani- a Fekete föld termi a jó búzát kezdetű, a magyar régi réteg reprezenzsa környékén, hat horvát faluban. Százhetvenkilenc meg is jelent táns képviselője (kvintváltó, penataton). A variánsokat természeteCsáktornyán (Čakovec). Ez a gyűjtemény azonban már sokkal ke- sen horvát szöveggel, de rubato helyett giusto előadásban szólaltatvesebb, de mégiscsak kimutatható magyar hatást tükröz.3 ták meg. A dal népszerűségének – szerintem – az lehet az oka, hogy Úgy látszik tehát, hogy nemcsak a Mura menti horvátok, hanem ritmusa megegyezik az úgynevezett „betyárac” (bećarac) ritmussal zalai és somogyi testvéreik népzenéje is erős magyar hatást mutat. (ti ti ti ti / ti ti ti ti / tá tá). A bátyai, Bács-Kiskun megyei rácok maEzt bizonyítja Olsvai Imre tanulmánya.4 Ő ugyanis 1959 és 1964 gyar szerelmes szöveggel, a dunántúli semleges tercet megtartva – között a somogyi Buzsák községben tizennégy horvát nyelvű éne- mintegy Kodály elméletét igazolva – egy A A5 A5 A szerkezetű dalt kestől jegyezte le a falu legkedveltebb dallamát, ami nem más, mint hoztak belőle létre.5 Jómagam 1952-től kezdve felgyűjtöttem a Kalocsa tőszomszédságában megbújó magyar és rác kettős gyökerű kultúrával rendelkező Bátya község teljes népzenéjét, s belőle 1991-ben Anikó lányommal egy, négyszáz dallamot tartalmazó munkát adtunk be a kecskeméti múzeum pályázatára. A dalok huszonkilenc százaléka a régi magyar réteget képviseli – néha rác szöveggel –, tizenhét százalékuk pedig pentaton hangsorú volt. Az anyagból 1993-ban egy kétszáz dalt tartalmazó kötet meg is jelent.6 Azóta a közeli, szintén rác-magyar Dusnok teljes népzenéjét is összegyűjtöttem és közreadtam, így elég tetemes anyagon vizsgálhattam a Kalocsa környéki délszláv és magyar népzene kölcsönhatását.7 Itt is igazolva láttam Vujicsics Tihamérnak a Mura menti horvátok népzenéjéről írott megállapítását. „Igen nagy számban maradtak A dal Bátyán három, Dusnokon öt változatban került elő. Példa arra, hogy egy régi (magyarok- fenn a régi magyar, jobban mondva az »észanál már alig ismert) kvintváltó, dunántúli, ötnyolcados magyar dallam magyar szövegének szó- ki türk-tatár« – mint Bartók Béla fogalmazszerinti lefordításával tovább él. Egyébként éneklik sok magyar versszakkal is. ná – pentaton hangsorú dallamok. A ma-

39

Profile for folkMAGazin

folkMAGazin 2013/5  

A TARTALOMBÓL: Kiss Ferenc: „Isten teremtette a betyárokat”; Részletek Kiss Ferenc Naplójából; Vas János Panyiga: Régi cigány szótárak...; S...

folkMAGazin 2013/5  

A TARTALOMBÓL: Kiss Ferenc: „Isten teremtette a betyárokat”; Részletek Kiss Ferenc Naplójából; Vas János Panyiga: Régi cigány szótárak...; S...

Advertisement