__MAIN_TEXT__

Page 10

EGYSZER VOLT, HOGY IS VOLT?

K ÓKA R OZÁLIA

GYERMEKROVATA

Szabó Gyula: Eszet vegyenek! (részletek)

E

mlékszem, mintha ma lenne, arra a májusi kapálásra Kerekmagyaró alatt –, átellenben a Fenes oldala, lenn a völgyben Pisztrángos pataka –: uzsonnáztunk a tagúton, szüleim uzsonna közben olyan gondban tanácskoztak rólam, ahogy utoljára talán csak születésem előtt, mikor össze is vesztek amiatt, hogy anyám miért mind leányka holmikat köt-varr az eljövendőnek s dugdossa apám elől; ám most nem azt a jövendőmet tanácskozták, hogy fiú leszek-e vagy leány, hanem, hogy tanult ember legyek-e, vagy megmaradjak az immár markomba vastagodott kapanyél mellett. Akkorra én már jól tudtam és szerettem is kapálni, de a kapálásból kihallatszott zúgolódó követelődzésem is, hogy tanulni jobban szeretnék, mint kapálni. Elrakta anyám az uzsonnamaradékot a tarisznyába, felálltunk, indultak a kapáink a sorokon, de szüleim a sorsomon főttek tovább, míg végül apám nagy bánattal kimondta: a kilátásban lévő kedvezmény ellenére sem tudja biztosítani az anyagi áldozatot a tanulásomhoz. Akkor anyám sírásig elkeseredett, hogy bátyámnak is lett volna kedve s esze hozzá, de ha már neki nem sikerült, s egyikünknek amúgy is a föld mellett kell maradnia, valahogy úgy kellene, hogy legalább nekem sikerüljön, ami olyan nagy vágyam. „Látod-e Mózes, milyen nagy a kedve szegénynek?”– mondta, amitől az én elkeseredésem egészen vérszemet kapott: fogtam a kapámat, behajítottam a kapálatlan gyomba, hogy kapáljon nélkülem, ha tud; s mondtam szóval is, hogy jobban értsék, mi volt ez a mozdulat: „Én nem bánom, én többet maguknak nem kapálok!”. Tiszta sor volt: tettlegesen fellázadtam a kapa ellen, legalább úgy, mint ahogy a tehenek lázadtak volt Fenesben, mert éreztem a tehetetlenség kutyalegyeinek fájó csípéseit a bőrömön. Vártam a példátlan lázadásért, mint akkor a tehenek előrzéséért, apámtól a nyaklevest, de mint akkor, most is elmaradt: csak a gond redői mélyültek el a homlokán. [...] Honnan tudhattam volna, hogy az az uzsonnai tanácskozás, az a kapaeldobó mozdulat, az elmélyült gondredők – ezek mind, amik a mi magán családi pillanataink voltak ott Kerekmagyaró alatt – százak és százak több évszázados tanácskozásába, tudást szomjúhozó vágyába, a tanulás lehetőségein töprengő gondjába csörgedeznek, mint a gyenge patakok a folyók gátroppantó erejébe. Nézhettem át a szalonna olvadt ízével a számban Bérestető fölött – mintha a tu-

10

dásbeli vágynak is szalonnaíze lett volna –, hogy azon túl van Homoródszentmárton, de honnan tudhattam volna, hogy kerek 230 esztendővel azelőtt már úgy dobták el szegény sorsú, tanulni vágyó gyerekek a kapákat ezen a vidéken, hogy attól homoródszentmártoni Bíró Sámuelnek a homlokán egészen apámformájúlag mélyültek a barázdák: „látván az ifjúságnak is ez mostani veszedelmes időkben nem úgy, mint kívántatott volna, nevelkedéseket”, végezték, hogy „ha többet nem is”, egy középiskolát létesítenének, „hová mindenfelöl az ifjúság elérkezhetnék”. Valami ilyen helyre szerettem volna elérkezni én is azzal a kapahajítással, de honnan tudtam volna, hogy már több, mint 150 esztendővel azelőtt olyan nagy volt a kedv itt, a Bérestetőn túl és innen, hogy Homoródszentmárton is, Homoródalmás is versengve kérte, sürgette már akkor, az egyik, hogy ott, a másik, hogy itt állítsanak fel, építsenek egy gimnáziumot. Nem tudhattam, hogy épp a jövő esztendőben, 1943-ban lesz a kerek 150 esztendeje annak, hogy végül éppen itt nálunk, Almáson, ahol a tejet s a puliszkát ettük reggel, gyűltek össze messze vidékekről gondban fővő tanácskozásra, hogy kimondják a határozatot: Székelykeresztúron „minél hamarabb” egy olyan gimnáziumot állítsanak fel, „melyben az ifjúság avagy csak a rhetorikáig taníttathassék”. Nem tudtam én ezekről semmit, s egyáltalán nem is tudtam volna a gimnáziumot úgy képzelni el, hogy valahol egy közönséges földi épület – inkább valami mesebeli, már-már elérhetetlen fogalom volt számomra, mint a sohasem látott aranypart a barlang alatt – csak a szívszorító vágyat éreztem, hogy minél hamarabb gimnáziumba mehessek, s ott tanulhassak. Szófukar apám azonban még mindig nem mondott ki semmilyen biztató határozatot – három panasza volt anyámnak apámra:

hogy igen ritkán beszél, hogy örökké olvas, s hogy nem tud táncolni –, csendben ültük körül szusszanó szivarszünetét, s bánatosan nézegettem, milyen kormos-fekete füsttel füstölögnek a mészégető katlanok Falumezején. Sok ilyen szivarszünet volt már addigi, tizenkét évet sem töltött életemben, s mind egymásba mosódtak, de ez az egy kivált a sok közül: kiszűrődött az elfolyó időből ez a pillanat, mint ahogy engemet is kiszűrtek volt már akkor a falu gyermekei közül, mint olyant, akit a helyi versenyvizsga szitájából készek egy nagyobb, körzeti szitába küldeni, „szitás” Keresztúr gimnáziumi tehetségkutatására. A kapaelhajítás is azért kellett, hogy ha lehet, valahogy a családi szitán is fennakadjak. Végül aztán itt is nagyobb lettem a lyuknál, s kicsúcsosodott így a rengeteg, ugyanúgy ismétlődő napok sorából egy nap, fényesen, soha többé el nem homályosíthatóan: 1942. május 27. Pedig akkor még nem tudtam, milyen sorsdöntő, egész jövendő életemet, sőt jövendő utódaim életét is megszabó nap lesz az. Nem volt semmi rendkívüli esemény abban, hogy anyám feltarisznyált egy kis élelemmel, s felkuporodtam egy épp vásári útra induló alkalmi meszes szekér ernyője alá, de az érzés rendkívüli volt. Ha volna olyan mese az életünkben, hogy kinek-kinek rendeltetik egy jótevő tündér, aki jósorsunk jegyét hordozza homlokán, és mi megérezzük ennek a tündérnek a születését, akkor ezt a napot ehhez a születésnapi érzéshez lehetne hasonlítani. Mentem a nehéz, recsegő meszes szekérrel keresztül a Kövestetőn, a Kénosi-tetőn, s honnan sejthettem volna, hogy 120 évvel azelőtt és ismét 80 évvel azelőtt olyan szekerek nyikorogtak ezeken a hágókon Keresztúr felé Almásról s a két Homoród vidékéről, amelyek ingyen áldozatként vitték a meszet az iskola falaiba, ugyanoda, ahol estére magam is kikötök a 16-os szobaajtó mögött, a mesés-csodálatos nap mámorától álmatlan nyugvásra. „Kikötök” – ez a szó jön a számra, pedig nem csónak volt a jármű, hanem szekér, s nem földalatti kincs keresésére indultam, hanem hegyek tetején, hágókon jártam, s kezdtem azon gondolkozni, hogy nálunk, Almáson, kettő az igazi kincs: a mész és az ész. „Meszet vegyenek!” – kiáltotta ki mellőlem az ernyő alól a szekeres bácsi, de az övé mellé nyújthattam volna ki én is a nyakamat, hogy a szó elejéről elhajítva egy betűt, miként egy kapát, belekiáltsam a véres háború közepén az esztelen vi-

Profile for folkMAGazin

folkMAGazin 2013/5  

A TARTALOMBÓL: Kiss Ferenc: „Isten teremtette a betyárokat”; Részletek Kiss Ferenc Naplójából; Vas János Panyiga: Régi cigány szótárak...; S...

folkMAGazin 2013/5  

A TARTALOMBÓL: Kiss Ferenc: „Isten teremtette a betyárokat”; Részletek Kiss Ferenc Naplójából; Vas János Panyiga: Régi cigány szótárak...; S...

Advertisement