__MAIN_TEXT__

Page 27

ran meglehetősen szabad asszociációkon, érintőleges jelentés-összefüggéseken alapuló szókapcsolatait, gondolatszerkezeteit. Az egyes formák, személyek – olykor valamilyen hasonlóságot alapul véve – válnak egymás részeivé, ugyanakkor mindvégig megtartva az eredeti alakok felismerhetőségét. Kitűnő példa erre a dudát fújó férfi, akinek hasa szinte teljesen eggyé válik dudájával, s arcát a hangszer kecske-fejének szarvai keretezik. Ezt a képet a szöveg az „úgy jól laktam, mint a duda” kifejezés leírásával értelmezi, amely leírás ugyanakkor független a képtől, hiszen az nem képaláírásként szerepel a könyvben. Ez a fajta elvonatkoztatás lehetőséget ad a gyermekek számára a hosszas megfigyelésre, arra, hogy egy alakban időlegesen meglássák az egyik, a másik, vagy éppen mindkét képi forma lehetőségét. A kötet grafikái amúgy is rendre felkínálják az aktív, kereső, felismerő képnézegetést, amely a szövegek könnyebb és mélyebb megértését segíti. A képek játékossága formakincsében is illeszkedik a folklór-, illetve hétköznapi szövegek váltakozó világához, azonban jó ízléssel kerülik el a népieskedés legapróbb jelét is. A képi absztrakció ugyanakkor nem lépi át az alakok felismerhetőségének határát. Még ha egymásba forduló formák színes kavalkádját is látjuk, minden esetben szigorú kontúrok tartják egyben az alakokat, jelentéseket. A hangszerek, tárgyak, személyek jól felismerhetőek a maguk egyszerűségében, vagyis a grafikák minden esetben megtartják ábrázoló funkciójukat, s csak ott engednek a mese forgatagának, ahol az szabad lehet. Rend és szabadság, szín és forma pulzáló kettőssége jellemzi a kötet képi világát, amely így, főként szöveggel, zenével együtt, kifogyhatatlan szemlélődés alapja lehet a gyermekek számára. A kötetet kísérő CD mindvégig követi a könyv tematikáját. Rendre csatlakozik a szöveggel kapcsolatban bemutatott pedagógiai vonulathoz, amelyen keresztül a gyermekek önnön zeneiségüket élhetik meg. Kiss Ferenc a tőle megszokott bátorsággal és jó ízléssel nyúl a természet, a város, a mindennapi élet hangjaihoz, a magyar népzene dallamaihoz, motívumkincséhez, és emeli át azokat egy másfajta zenei közegbe, amit ma – jobb híján, de a szó legnemesebb értelmében – világzenének nevezünk. Ezek az átemelések, finom zenei kontrasztok, (olykor autentikus) hangszer-összeállítások, gyermekek számára ismerős, testközeli, könnyen érthető hangokból felépített zenei folyamatok segítik az értő zenehallgatást, hogy az egyes hangszerek hangja könnyedén megfigyelhető legyen számukra. Ahogy a könyv aktív részvételt vár a gyermekektől, a CD anyagában is vannak olyan helyek, ahol a gyermekek kapcsolódhatnak a zenéhez. Az éneklésen túl átélhetik, hogy milyen egyszerű az otthoni tárgyakkal kísérni a muzsikát, s így befogadóból résztvevővé, „alkotóvá” válhatnak. A könyv nagy természetességgel fordul a magyar népi kultúra bemutatni szándékozott területéhez. Sikeresen kerüli el az ehhez kötődő romantikus mítoszképzés minden formáját, s egészséges retorikával beszél olyan jelenségekről is, mint például a zene gyógyító ereje. Ebben a természetes retorikában ugyanakkor olyan, a mai gyermekek számára ismeretlen szavak, fogalmak is előkerülnek, amelyek felidézik, és így adekvát módon mutatják be a magyar népzene, a kultúra és a hangszerek világát. Így a könyv rengeteg lehetőséget teremt a gyermekeknek a világ dolgaival való találkozásra olyan félmondatos kiszólásokkal, amelyek megbeszélése fontos része lehet személyiségfejlődésüknek, s nagyban hozzájárulhat általános műveltségük kialakításához. A zenekarral és Papó zenedéjével idén tavasszal óvodákban, művelődési házakban találkozhat a tisztelt nagyérdemű, ám addig is keressék a hanglemez- és könyvesboltokban, vagy a Kultúrpartnál. A Papó zenedéje jól sikerült, hiánypótló könyv, méltán válhat nélkülözhetetlen darabjává a közeljövő gyerekszobáinak. Móser Ádám

Napsugárkisasszonyok 2.

A Napsugárkisasszonyok második kötetében ismét tíz nagy tehetségű, sokra hivatott nő életútját ismerhetik meg az olvasók. Van köztük szerzetesnővér, tanár, festőművész, operaénekes, újságíró, népművész, programozómatematikus. Élettörténeteiken keresztül bepillanthatunk a XX. század nagy történelmi kataklizmáiba. Miként valamennyiünk életében, az ő sorsukban is ott munkálnak a történelem nagy sorsfordulói. Az első nagy világégés, az azt követő igazságtalan békekötések minden következményükkel, Magyarország darabokra szaggatása, az utódállamok bosszútól vezérelt politikája, a II. világháború, az azt követő kommunista diktatúrák Magyarországon, Jugoszláviában, Romániában. Néhányuk élete, megnehezítve még árvasággal, mérhetetlen szegénységgel is. Közelképbe kerülnek számunkra történelmünk eddig alig-alig ismert részletei. A háború dúlta Budapest lakóinak szenvedései, a szerzetesrendek feloszlatásának irgalmatlan módszerei, a kitelepítések, a betelepítések, a menekülések, a politikai üldöztetések szenvedő alanyainak kálváriája. Feltárulnak előttünk a börtönökben, internálótáborokban sínylődők embertelen körülményei, a máig felderítetlen, elhallgatott bácskai vérengzések mártírjainak sorsa, 1956 és az azt követő megtorlások. Az emigrációs lét gyötrelmei. Hősnőink mégis, minden megnyűgöző körülmény ellenére, valamennyien kibontakoztak. Tehetségük – hatalmas akaraterejüknek, küzdeni tudásuknak, a szívükben lakozó szeretetnek köszönhetően – így vagy úgy utat tört magának. Ők is, akárcsak az első kötet szereplői, igazi napsugárkisasszonyok. Egész életük ajándék szűkebb családjuk, tágabb közösségük, az egész magyarság számára. (Pillangó Kiadó, Budapest, 2012. ISBN: 9789639614987) Kóka Rozália

27

Profile for folkMAGazin

folkMAGazin 2013/1  

A TARTALOMBÓL: Grozdits Károly: Burjánzó kalocsai; Dömötör Tekla: Két varázsló a Dráva mentén; Mesék Mátyás királyról; Fehér Anna Magda: Int...

folkMAGazin 2013/1  

A TARTALOMBÓL: Grozdits Károly: Burjánzó kalocsai; Dömötör Tekla: Két varázsló a Dráva mentén; Mesék Mátyás királyról; Fehér Anna Magda: Int...

Advertisement