Page 40

Sokszínű Baranya Konferencia a megye tánchagyományáról Baranya magyarságának tánchagyománya állt a középpontjában annak a szakmai tanácskozásnak, amelyet október 14-én rendeztek Hosszúhetényben. Az eseményen elhangzott tizennégy előadás bebizonyította: a „terep” bőségben szolgáltatja a megismerni valót, a táncos örökség vizsgálói pedig jó nyomon járnak...

Felföldi László

T

úlzás nélkül állíthatjuk, hogy Baranya fehér foltnak számít a színpadi néptáncmozgalom, illetve a táncházak világában, legalábbis ami a magyar tánc- és zenefolklór területét illeti. A német és délszláv nemzetiségekkel tarkított megye multietnikus arcát már sokszor megmutatta a hazai néptáncos közösség előtt, s a Baranya-Tolna határvidékén élő bukovinai székelyek hagyománya is részévé vált a szakma látóterének. A terület majd’ tucatnyi magyar néprajzi csoportjának örökségét azonban homály fedte az elmúlt évtizedekben. Mindezt csupán egy-egy hagyományőrző együttes tevékenysége ellensúlyozhatta, ami nem lebecsülendő jelentősége ellenére sem volt

40

elég ahhoz, hogy igazán ismertté és népszerűvé tegye a helyi folklórt a szélesebb közönség előtt. Baranyában a legutóbbi esztendőkben egyre határozottabban megfogalmazódott az igény e helyzet megváltoztatására. Több műhelyben (Pécs, Komló, Siklós) fontossá vált az évtizedekkel ezelőtt végzett kutatások szisztematikus összegyűjtése, valamint ezek kiegészítése és összevetése a hagyományra vonatkozó, ma is elérhető adatokkal. A felnövő fiatal táncos-táncoktató generáció Martin György, Andrásfalvy Bertalan és társaik nyomdokain elindulva, s kutatásaikhoz további adatokat gyűjtve, néprajzos és táncpedagógus szakdolgozatokban foglalta össze az első eredményeket. A további vizsgálatok aztán egyre részletgazdagabb és árnyaltabb kép kialakulásához vezettek. A „Sokszínű Baranya” konferencia e tapasztalatok összegzését és közkinccsé tételét volt hivatott elősegíteni. A komlói Pöndöly Néptánc és Hagyományőrző Egyesület, valamint a pécsi Mecsek Táncegyüttes Egyesület közös rendezésében, az NKA pályázati támogatásával valósult meg a program, melynek helyszínválasztása nem volt véletlen: Hosszúhetényben jelentős múltja van a táncos szokások ápolásának. Az 1930-as évek óta folyik néprajzi- és néptánckutatás a településen, a hosszú évtizedek óta működő népi együttes pedig ma is aktív tagja a hagyományőrző mozgalomnak. A „hely szelleme” és a házigazdák

segítőkészsége tehát ideális körülményeket biztosított a konferencia megrendezéséhez. Az érdeklődők – táncosok, oktatók, együttesvezetők, koreográfusok és néprajzos hallgatók, főként Baranya megyéből – tizennégy előadást hallhattak, melyek több nézőpontból rajzolták ki a baranyai magyar tánchagyomány képét. Az előadók felvázolták a tánckutatás helyi történetét, eredményeit és dokumentumait, részletesen ismertették több település táncéletét és tánckészletét, s emellett több előadás kitért a terület népzenei hagyományainak és viseletkultúrájának világára. Az értekezések sorát Andrásfalvy Bertalan professor emeritus, a PTE Néprajz – Kulturális Antropológia Tanszékének tanára nyitotta meg. A Hosszúhetényben élő néprajztudós – aki a hatvanas-hetvenes években maga is számos táncgyűjtést végzett Baranya-szerte – nyitóbeszédében a kulturális gyökerek, a tradíció napjainkban is érvényes jelentőségét, s a jövő egészséges társadalmában betöltött szerepét hangsúlyozta. A folytatásban dr. Felföldi László, az MTA ZTI Néptánc Osztályának vezetője, valamint a szegedi Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék tanára, a kulturális örökség megőrzésének lehetőségeit ismertette a hallgatósággal. Előadásában rámutatott, hogyan lehetne a szellemi örökség UNESCO koordinációja alatt megvalósuló nemzetközi eredményeit példaként alkalmazni a hazai hagyományőrző törekvések sikere ügyében.

Profile for folkMAGazin

folkMAGazin 2011/6  

A TARTALOMBÓL: Szabó Zoltán: Gadányi Pál dudás; Rangyák József: Erdélyi Prímások 14. Találkozója; Karácsony Zoltán: Fügedi János Tánc – Jel...

folkMAGazin 2011/6  

A TARTALOMBÓL: Szabó Zoltán: Gadányi Pál dudás; Rangyák József: Erdélyi Prímások 14. Találkozója; Karácsony Zoltán: Fügedi János Tánc – Jel...

Advertisement