a product message image
{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade

Page 35

Az erdélyi magyar táncművészet és tánctudomány az ezredfordulón (Elszó) A Tánc Világnapjá- „Költészet, festészet és tánc. Uraim, mindez nem más, mint a művészet helyzetéről értekezett. nak nemzetközi megünneplésé- gyönyörű természet pontos mása – vagy legalábbis annak kelle- Mindezt Könczei Csongor vitaről 1982-ben hozott határozatot ne lennie.” Jean-Georges Noverre (1727–1810) indító és egyben összefoglaló jelaz UNESCO égisze alatt műkölegű előadása követte a jelenlegi dő Nemzetközi Színház Intézet (ITI – UNESCO). A Jean-Geor- erdélyi táncművészeti helyzetről, amely érintette a magyar anyages Noverre, a klasszikus balett alapítójának tekinthető neves fran- nyelvű táncművészeti oktatás problémáját is (Javaslat a románicia táncmester születésnapjához, azaz április 29-hez kötött emlék- ai magyar intézményesített táncművészeti oktatás bevezetésére). A napot azóta ünnepli a világ táncos közössége, tánckedvelő közönsé- felvetett problémák egyféle megoldásáról Gáspárik Attila rektor bege. Kevésbé Erdélyben, ahol 2005-ben szélt (A marosvásárhelyi Színházművéa Bogáncs – Zurboló Egyesület talán szeti Egyetem új táncművészeti szakiráelsőként szervezett Kolozsváron egy nyáról), majd az általam felvetett kéregész napos, különböző táncos műfadésekről vita következett, ahol felkért jokat bemutató rendezvényt a Tranhozzászóló volt Fügedi János (a budazit Házban, Erdélyi tánchagyományok pesti Táncművészeti Főiskola tanára), és a tánc nemzetközi világnapja címSzép Gyula (az RMDSZ kulturális almel. Azóta ez az erdélyi, elsősorban a elnöke) és Szőke István (a marosvásármagyar tánchagyományok sajátossáhelyi Színházművészeti Egyetem mozgait kihangsúlyozó esemény évről évgásművészeti tanára). re bővült, gazdagodott tartalomban és A délutáni ülésszakon a XX. századi minőségben egyaránt. Így 2009. áprimagyar tánckutatás erdélyi vonatkozális 28–30. között sikerült egy háromsú eredményeiről tartottak előadásokat napos táncművészeti program keretéaz MTA Zenetudományi Intézet munben különböző formákban (tudomákatársai a Tranzit Házban. Pávai István nyos ülésszak, táncelőadások, táncház az erdélyi népi tánczene kutatásáról érés táncfilmek vetítése) bemutatni a kütekezett a XIX. századi előzményektől lönböző műfajok hazai recepcióját az napjainkig, erdélyi tánchagyományok tükrében. Karácsony Zoltán a korai erdélyi filEgyúttal ez a hiánypótló rendezvény mes táncgyűjtések kritikai áttekintésére elsősorban a néptánc és a kortárs táncvállalkozott a kezdetektől 1963-ig, Pálformák közötti kapcsolatokon kereszfy Gyula egy vegyes lakosságú erdélyi tül próbál rendszeres fóruma lenni a jefalu, Gerendkeresztúr táncait elemezte, lenleg még gyerekcipőben járó erdélyi Felföldi László az elmúlt évtizedek mamagyar táncszakmának. gyar néptánckutatásában, a táncoktaA 2009-es program egy rendhagyó tásban és a hagyományőrzésben jelenttudományos ülésszakkal kezdődött: a kező modernizációs törekvésekről bekolozsvári székhelyű Nemzeti Kisebb- Az erdélyi magyar táncművészet és tánctudomány az ezredfor- szélt, Fügedi János a notáció szerepéségkutató Intézet (ISPMN) és a Tranzit dulón. Szerkesztő: Könczei Csongor (Nemzeti Kisebbségkutató nek fontosságát hangsúlyozta a tánc tuIntézet; Kriterion; Kolozsvár, 2010) – A kötetet 2011. február Alapítvány szervezésében létrejövő, Az 2-án mutatták be Sepsiszentgyörgyön; a budapesti bemutatója dományos feldolgozásában. erdélyi magyar táncművészet és tánctu- várhatóan idén tavasszal lesz a Zenetudományi Intézetben. A tudományos ülésszak záróelőadádomány az ezredfordulón című, április sát Könczei Csilla tartotta, akinek A 28-án megtartott konferencia az első ilyen jellegű tudományos ér- halva született harmadik ikertestvér – Nyilvános beszéd a nem létetekezletnek számított Erdélyben. ző romániai magyar tánckutatásról a hatvanas-nyolcvanas években Ezt a tényt hangsúlyozta többek között Horváth István, a NKI – A tánckutatás esélyei a mai Romániában – vitaindító előadását elnöke és Dáné Tibor Kálmán, az EMKE elnöke is az ülésszak részt- egy kerekasztal-beszélgetés követte, Fosztó László kollégám modevevőinek köszöntésében. rálásával. A tudományos ülésszakot könyvbemutató zárta. Könczei A konferencia két ülésszakban zajlott. A délelőtti előadók ar- Csilla Táncelméleti írások (Writings in Dance Theory, 1987–2002) ra a kérdésre keresték a választ, hogy létezik-e, egyáltalán beszélhe- című kötetét Fügedi János méltatta, mint az első ilyen jellegű erdétünk-e erdélyi magyar táncművészetről? Ismertető, amolyan „hely- lyi magyar nyelvű munkát. zetjelentő” előadások hangoztak el érintett hazai szakemberektől. A konferenciakötet tehát ennek a tudományos ülésszak előadáLaskay Adrienne (Műtáncok az erdélyi színpadokon) a klasszikus sainak szerkesztett változatait tartalmazza. Sajnos, objektív okok balett és a színpadi táncművészet erdélyi meghonosodásáról, Juhász miatt (néhány előadó nem élt a jelen kötetben való publikálás leCsilla (Reneszánsz tegnap és ma) a 90-es években induló reneszánsz hetőségével) a jelen összeállításból több érdekes és értékes gondotáncmozgalomról, Deák Gyula (A néptánctól a táncszínházig) a latokat tartalmazó előadás szövege hiányzik. Ugyanakkor igen fonnéptánc, Uray Péter (A mozgásszínház, mint a színházi megúju- tosnak tartom, hogy a fordítás révén a román szak- és érdeklődő lás lehetséges területe. Az M Studio, Erdély első hivatásos mozgás- olvasóközönség is megismerheti az erdélyi magyar táncművészet és színházi társulata), valamint Kelemen Kinga és Sinkó Ferenc (Kon- tánctudomány jelenlegi helyzetét. takt improvizáció: előadóművészet vs. életforma) a kortárs mozgásKönczei Csongor

35

Profile for folkMAGazin

folkMAGazin 2011/1  

A TARTALOMBÓL: Diószegi László: Remények és aggodalmak; Paluch Norbert: Táncoló cirkusz, 2010; Barvich Iván: Tizenöt éves a Söndörgő; Ádám V...

folkMAGazin 2011/1  

A TARTALOMBÓL: Diószegi László: Remények és aggodalmak; Paluch Norbert: Táncoló cirkusz, 2010; Barvich Iván: Tizenöt éves a Söndörgő; Ádám V...

Advertisement