__MAIN_TEXT__

Page 6

Az aradi vértanúk

Teleki Sándor visszaemlékezése – Jersey szigete, 1854. november (részlet) Szomorú és sötét volt az éj. Az őszi szél meg-megzör- zott. Most Leiningen jött, Damjanich felé fordulva gette a félig megfosztott akácok leveleit, és ezek a szép így szólt: fák – a sötét vár ékességei – meg-megrázkódtak, bús – Isten veled, kedves atyám! panaszt hallattak, mint valami lelkes lények. A tisztek Aulich következett. Meghalt szó nélkül, nem veszkeresztbe tett kezekkel sétáltak a rezgő fényű lámpák tett semmit hideg méltóságából, mely őt másoktól úgy előtt, míg a közemberek hallgattak, és a félhomályban megkülönbözteté. Eldobott szivara életével egyszerre ismeretlen célra szánt, nehéz gerendákat cipeltek. aludt ki. És most rád került a sor, derék Damjanich! 1849. október 5-ről 6-ra virA hóhérlegények már megradó éjjel volt ez. Mintha haragadták, amikor Vécsey felé lotti ruhát vont volna magára fordulva azt mondá: Arad városa és az aradi citadel– Isten veled, öreg bajtársam, la. Láhner és a többi tizenkét Isten óvja a hazát! A haza ügye tábornok cellákba voltak zárva szent volt, s a mi halálunk új a négyszögű épületben, mely erőt ád neki! – aztán a nemes egymagára emelkedik a széles szív megszűnt dobogni. udvarban. Várták, nagyon várUtolsónak halt meg Vécsey, ták az ünnepélyesen megígért büszkén, méltóságosan, hősiekegyelmet. sen, mint a többi bajtársai. Az éjszaka – végre elmúlt, s Néhány nap múlva, ezer baj meghasadt a hajnal. Lázas izgaés veszedelem után, gondoklomban várakoztunk mi is. Katól törődött öregasszony érkezamatánkat egy zászlóalj gyazett az erőd kapujához. Azt hitlogság vette körül szuronyote szegény, hogy meg van ensan. Mikor a hét órát ütötte, gedve az anyának megölelni sortűz tompa dördülése rettenfogoly gyermekét. Könyörgés, Teleki Sándor – Pollák Zsigmond metszete tett meg bennünket, melyet hakönnyözön, a fellázadt termémarosan még egy lövés követett. Haynau megkegyel- szet jelszava, minden hasztalan volt: Howiger tábormezett négy elítéltnek: Kiss, Dessewffy, Schweidel és nok (az aradi vár osztrák parancsnoka) könyörtelen Lázár agyonlövettek... – Ez volt Haynau kegyelme. maradt. Nyolc órakor a fenyegetőleg kiszegezett ágyúk és – Legalább azt engedjék meg, hogy messziről, nagyon fegyveres csapatok tömegén át nyolc tábornok ha- messziről láthassam a fiam, s egy tekintettel megáldladt gyalog. Mind kiváló gonddal öltözve, hidegen jam őt! – zokogott az anya. Kérelmét semmibe vették, és méltóságosan. Fájdalmas úton találkoztak újra. Ke- fájdalmát kigúnyolták. Ekkor karjait az égre emelve, zet szorítottak, mint egy döntő és véres ütközet meg- átszellemülten, jós hangon így kiáltott: kezdésének pillanatában. Mosolyogva gyújtottak szi- – Howiger, te szívtelen és lelketlen katona, de megvarra, amikor Damjanich – lábsebe miatt kiskocsiban gyaláztad az eget! Az ég bosszút fog állani rajtad. – hozzájuk csatlakozott. Nemsokára meghalsz! Tested összemarcangoltatik, A csapat és kísérete lassú léptekkel haladt a vesz- ahogy te szétmarcangoltad az én lelkemet. Ez be fog tőhely felé. Kilenc bitófa, kilenc ember, kilenc óriás, teljesedni, mert az anya az, aki téged megátkoz! ilyen volt Haynau fényűzése! Az átok bekövetkezett. Még aznap este osztrák kaPoeltenberg volt az első. Alacsony ember volt, de tonák égő pipával léptek be a tábornok lakásának pinhatalmas izomerővel bírt, halálküzdelme hosszú volt céjébe, ahol puskaport tároltak. Az egész épület a leés rettenetes. Utána következett Török tábornok, akit vegőbe röpült. A romok közül velőtrázó jajgatás tört kutyája ekkor sem hagyott el, szomorúan nézett urá- elő: szétzúzott, összemarcangolt tagokkal húzták ki onra. Harmadik volt Knezich. Majd Láhner szenvedett nan Howiger tábornokot. Iszonyú kínok között henki. Kellemes arca semmit se változott. Lelke elröpült. tergett kilenc napig, mire kiszenvedett. Ez volt az araUtána Nagysándor József, a budai hős. Arca sugár- di tragédia utolsó felvonása. 6

Profile for folkMAGazin

folkMAGazin 2009/4  

A TARTALOMBÓL: Varga Sándor: Egy fesztivál margójára; Gerlemadár szerelmével – Enyedi Ágnes CD-je; Az aradi vértanúk – Teleki Sándor visszae...

folkMAGazin 2009/4  

A TARTALOMBÓL: Varga Sándor: Egy fesztivál margójára; Gerlemadár szerelmével – Enyedi Ágnes CD-je; Az aradi vértanúk – Teleki Sándor visszae...

Advertisement