{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 41

Az érintő gesztusok rendszerét tanulmányozva: Andó Ilona, Benkéné Speck Júlia (takarásban), Balla Zoltán, Paluch Norbert (félig takarva), Csókási Csaba, Láda Júlia (takarásban), Balogh János, Misi Gábor; hátul Nagy Andrea, Hortobágyiné Göndör Katalin és Kovács Henrik (takarásban) – Fotó: Olsvainé Tamás Margit • Balla Zoltán feladványa: találd meg a leírt motívumot!

a kutatási-pedagógiai előadások ismertetésével. Júniusban Mahovics Tamás néptáncpedagógus mutatta be egy békéscsabai alapfokú művészeti iskola alsó tagozatán végzett hathónapos táncírás-tanítási kísérletének eredményét. Mahovics elmondta, a táncórákon néhány percet a tánclejegyzésre áldozva, hangsúlyozottan játékos formában ismertette meg az egyszerűbb jeleket és egyes mozdulatok (lépések, tapsok) lejegyzési módját a gyerekekkel. Oktatási periódusa végén a kísérleti és egy velük egykorú és képzettségű, de táncírás oktatásban nem részesített kontrollcsoport teljesítményét vetette össze. Arra jutott, kísérleti csoportjának tanulói a táncírásból lényegesen hamarabb sajátították el (tehát értették meg) a tapsok és lépések bonyolultabb variációit, mint mutatás után a kontroll csoport tagjai. A különbség akkor volt a legszembeötlőbb, amikor a feladat mozdulatsorának belső szerkezete eltért a zenei szerkezettől, például a 2/4-es zenére aszimmetrikus szerkezetű lépést (3+3+2) kellett járni, s közben kontrásan tapsolni. Szintén júniusban Láda Júlia, táncpedagógiai végzettsége előtt már tanítói diplomával rendelkező hajdúhadházi táncoktató mutatta be, miként használja föl a táncírást néptánc-óravázlatok készítésére. Dokumentációjában a bemelegítő „sportgyakorlatok” leírásakor a mindenki által jól ismert pálcika-figurás módszert, a néptáncmotívumok lejegyzéséhez természetesen a Lábán-kinetográfiát alkalmazta. Az kétségtelen, hogy egy ilyen óravázlat elkészítése igen sok időt igényel – viszont haszna is jelentős. Egyik oldalról az egyszer alaposan kidolgozott óravázlat segítségével az óra anyaga könnyen és igen pontosan felidézhető. Ugyanakkor a tanári munka követhető dokumentuma, amely minden hozzáértő számára egyértelműen, tárgyszerűen mutatja be, mi is volt, vagy éppen kellene legyen az óra táncos tartalma.

Ugyancsak ekkor hallgathattuk meg Misi Gábor programozó matematikus előadását a tánc számítógépes elemzését támogató, évek óta fejlesztett „Labanatórium” programjáról. (Az előadó kompetenciájáról itt némi magyarázattal tartozunk. Misi Gábor a gyöngyösi együttes táncosa volt, néhány évig a Magyar Táncművészeti Főiskolán táncírást is tanított, ma már a Lábán Kinetográfia Nemzetközi Tanácsának „fellow”, azaz döntéshozó tagja.) Elméleti alapként Misi felvetette a matematikai és nyelvészeti formális elemzés szempontjainak bevonását a tánc formai-szerkezeti elemzésének területére. Ehhez természetesen elengedhetetlen a tánc leírása, tehát a kinetográfia használata. Az elemzéshez a táncot az AutoCAD szoftverrel kell megszerkeszteni, de az önmagában igen sokra képes AutoCAD nem biztosítja a rajzelemek, főleg azok csoportjainak keresését. Misi Gábor a jelek szintaktikáját és szemantikáját figyelembe vevő, számos szűrővel és „maszkkal” ellátott keresőprogramot készített C nyelven. Lőrinc János szépkenyerűszentmártoni táncostól saját gyűjtésű és lejegyzésű sűrű legényesén mutatta be programjának működését. Láthattuk, miként lehet a táncelemző elvek és a számítógép interakciója során módosítani keresési szempontjainkat és egyre pontosabban meghatározni a tánc struktúráit, ismétlődő és variált motívumait, míg feltárul a tánc teljes belső képe. Misi Gábor arra is felhívta a figyelmet, hogy a valós eredmények eléréséhez nem csak technikai tudás kell, de a kutatói intuíció is szerepet kap. A novemberi előadások során – a pedagógiai blokk előtt – Zórándi Mária egyetemi tanár, az MTF Néptánc Tanszékének vezetője mondta el a jelenlévőknek, hogy az egyetemmé válás folyamatában a főiskola milyen lépéseket tervez a tánckutatás támogatására és fellendítésére. Az MTF Tánctudományi Kutatóközpontot alakított, s fő

kutatási területekként a művészetpedagógiát, a szakmódszertant, a táncműelemzést (beleértve a mozdulatelemzést és táncjelírást), a tánctörténetet és táncfolklorisztikát, valamint a történeti források feltárását jelölte meg. Tánctudományi Közlemények címmel folyóiratot indított, első száma hamarosan meg is jelenik. Tervezik a táncművészeti doktori (DLA) képzés beindítását, és lépéseket tettek egy tánctudományi akadémiai albizottság megalakítása felé. Az MTF elhatározottságát mi sem bizonyította szemléletesebben, mint éppen összejövetelünk, mert szimpóziumunk (is) az MTF támogatásának köszönhetően jött létre. A pedagógiai beszámolókat Balla Zoltán, a fóti Népművészeti Szakközépiskola tánctagozatának művészeti vezetője kezdte. Az iskola táncos növendékeinek ő tanít táncírást az időkeretek szabta korlátokon belül. Belátva, hogy elmélyült ismereteket a rendelkezésére álló rövid idő alatt átadni nem lehet, Balla sajátos módszert talált arra, miként teheti egyszerre vonzóvá és hasznossá a táncírás-tudást. Egy szükséges szint elérését követően a táncírás órán az MTA Zenetudományi Intézet honlapjáról megnyitható Néptánc Adatbázis Motívumtárából motívumokat választ ki, annak tartalmát-jelentését megbeszéli a diákokkal, majd áttérnek az adatbázis filmtárába. Mivel a két adatbázis nem csak technikailag, de tartalmilag is kapcsolatban áll, ott a motívumtárban előzőleg kiszemelt mozdulatsornak megfelelő táncot választja ki. Az a feladat, hogy a táncban, az élő mozgásban kell megkeresni a leírásban látott motívumot. (A részletek iránt érdeklődőknek ideírom, az adatbázis a http: //db.zti.hu/neptanc/tanc.asp címen érhető el.) Az MTF-en néptánc-módszertant és táncírást is oktató Kovács Henrik előadását nem csak meghallgattuk, hanem folyamatában aktívan részt is vettünk. Valódi „workshop” hangulat alakult ki, amikor

41

Profile for folkMAGazin

folkMAGazin 2009/1  

A TARTALOMBÓL: Ónodi Béla: Múlt, jelen és... – Néptáncosok Országos Bemutató Színpada; Farkas Sára: Miféle értékrendet közvetít?; Paluch Nor...

folkMAGazin 2009/1  

A TARTALOMBÓL: Ónodi Béla: Múlt, jelen és... – Néptáncosok Országos Bemutató Színpada; Farkas Sára: Miféle értékrendet közvetít?; Paluch Nor...

Advertisement