Page 17

Marosi József, Lajtha bözödi székely adatközlője Fotó: Dincsér Oszkár, 1941

be kell mennem Marosszékbe is. Marosvásárhelytől északra fekvő vidéket ismerjük, de onnan délre még senki sem volt. Hazafelé menet tehát ki akarok menni Maroskeresztúrra.” (Lajtha levele Bözödi Györgynek, 1942. júl. 20.) „Az elmúlt hetekben ismét a Székelyföldön járt fonográfjával Lajtha László... A mostani nyáron végzett kutatások is néhány váratlan fölfedezésre vezettek. Kápolnásfaluban ... nemcsak balladát talált, mint például a Kőműves Kelemennét teljesen és épen, ami napjainkban már páratlan ritkaság, hanem históriás éneket is. Históriás ének a nép ajkán mostanig igen kevés volt ismeretes, mert ezek az énekek évszázadokkal ezelőtt éltek és újabb nemzedékek már csaknem teljesen elfelejtették. Az egyik most megtalált históriás ének Báthori András kardinális erdélyi fejedelem halálát énekli meg... A Marosvásárhely közelében fekvő Maroskeresztúron szintén igen érdekes és ritka dallamkincs kerül elő... A maroskeresztúri énekesek igen érdekes kétnyelvű dallamokat énekeltek fonográfba, olyanokat, melyekre egyformán énekelnek magyar és román szöveget. És fontos szempont, hogy ugyanaz az egyén mondta fonográfba mind a két nyelvű szöveget... Lajtha egyébként a tél folyamán ismét visszajön a Székelyföldre, hogy folytassa a megkezdett gyűjtést, ezúttal a Nyikó-menti híres cigányzenészek tánczenéit fogja majd felvenni. Ugyancsak a tél folyamán a Nyárád völgyét is felkeresi, mert az összes »marosszéki táncok«-nak csak itt volt valaha a szülőföldje.” (Bözödi Gy.: Székelyföldi nótagyűjtés. Székely Szó, 1942. aug. 23.) Moldvai gyjtés támogatása „Ma írtam Brăiloiunak, és ismételten melegen figyelmébe ajánlottam Önt. A küldött dallamok igen érdekesek, és több van olyan, amely a magyar és a román népzene eddig nem ismert kapcsolataira igen értékes adalékot szolgáltat. Régen hiszem, hogy a kunok, besenyők stb. nyomait világosabban meg kell találni a román népzenében, és mentől több ilyent talál és gyűjt, annál nagyobb jelentőségű lesz munkája. Nagyon jól teszi, ha a csángókhoz megy gyűjteni, de gyűjtsön ott is magyart és románt egyaránt.” (Lükő Gábor válasza Lajtha Lászlónak, Budapest, 1932. márc. 31.)

Lajtha László 1916-ban (harctéri fénykép)

„...igen nagy hálával tartozunk a Népszövetség Szellemi Együttműködési Bizottságának, illetve a román és magyar megbízottainak: Brăiloiu Constantin és Lajtha László uraknak, hogy a román és magyar külpolitika barátságtalan levegőjében is lehetővé tették a moldvai magyarság alapos néprajzi tanulmányozását. Az ő közbenjárásukra tölthettem a román közoktatásügyi és belügyminiszter urak ajánlóleveleivel 1932 május-augusztus és 1933 január-április hónapjait a moldvai csángók között.” (Lükő G.: A moldvai csángók, 1936) Széki gyjtés „1940-ben történt. Erdélyi gyűjtőútra indultam. Sokfelé kellett volna mennem, hiszen 22 esztendő sok elmulasztott feladata várt reánk. Hosszas válogatás és latolgatás után két tervet tartottam meg. Az egyik szerint Szolnok-Doboka megye Szék községébe szerettem volna menni, hiszen ezideig a szolnok-dobokai népzenéről semmi érdemlegeset nem tudtunk. A másik tervem az volt, hogy Kalotaszegbe utazom, ahonnan sok és szép hangszeres muzsikának ismertük a dallamát, de csak most, újabban nyílt módunk arra, hogy ne csak a prímás, hanem az egész »banda« együttes játékát is felvehessük. Mindkét gondolat egyformán kedves volt nekem. Néhány hónappal indulásom előtt elmondottam terveimet Kodály Zoltánnak s azt is, hogy alig tudok választani közülük. Kodály habozás nélkül válaszolt s elmondotta, hogy nemrégiben széki hímzéseket látott. Ahol ilyen szép és sajátos hímzések élnek még ma is, kell ott – mondotta – valami érdekes muzsikának is lennie. Lelkesen beszélt s erősen biztatott a széki útra. Így történt, hogy a vele való beszélgetés után azonnal írtam a szolnok-dobokai barátaimnak – akik már régebben vártak –, hogy szűkebb pátriájukba indulok.” (Lajtha L.: Újra megtalált magyar népdaltípus, 1943)

17

Profile for folkMAGazin

folkMAGazin 2009/1  

A TARTALOMBÓL: Ónodi Béla: Múlt, jelen és... – Néptáncosok Országos Bemutató Színpada; Farkas Sára: Miféle értékrendet közvetít?; Paluch Nor...

folkMAGazin 2009/1  

A TARTALOMBÓL: Ónodi Béla: Múlt, jelen és... – Néptáncosok Országos Bemutató Színpada; Farkas Sára: Miféle értékrendet közvetít?; Paluch Nor...

Advertisement