__MAIN_TEXT__

Page 32

Kárpitképes krónikás „Életjelek” – Szekeres Erzsébet textilművész életműve

A

z ember nem csak létezésében, lényémégis a mához szóló ízig-vérig kortárs kár„A világ Isten-szőtte szőnyeg, ben tud szép lenni, hanem alkotásaipitok szövedékeit valami rendkívüli, különMi csak visszáját látjuk itt, ban is gyarapíthatja a világot. Voltak és vanleges erőt sugalló derengés hatja át, valami És néha – legszebb perceinkben – nak hazánk szülöttei, akik alkotói tehetsésugaras aranyosság... A boltíves fehérfalú güket nemzetük szolgálatába állítva nagyot teremben, körben, Árpád-házi szentjeink: A színéből is – valamit.” és maradandót képesek alkotni. Szekeres Árpád-házi Szent Erzsébet az ötszirmú ma(Reményik Sándor: A szőnyeg visszája) Erzsébetnek a magyar népművészethez, ősi gyar virág, a csipkerózsa fonatában friss cikultúránkhoz, eredetünkhöz, mindahhoz, ami a magyar lélekben póval a kötőjében, Szent Imre herceg liliomos palástjában, Szent él, bontakozik és növekszik, személyes köze van. Művészetének Margit liliommal a kezében, világló fehér apácaruhában, égcsilágai, mint a „magyarság életfa hajtásai” egy tőről, egymásból, egy- lagos köpenyében, Szent László lovagkirály kardján rózsafüzérrel mást erősítve növekednek, értékei veszteség nélkül öröklődnek át – életnagyságban állnak előttünk. Átellenben Szent István kiráa következő és következő sarjakba. A művésznő 1938. augusztus lyunk, Kisjézust köpenye szárnyában tartó Szűz Máriánk, Boldog10-én született Budapesten, de Gödöllőt tartja szülővárosának, asszonyunk előtt ősz-öreg fejjel, megfáradtan – a Szent Koronát ahová ősei gyökerei kötik, ahol ma is él és alkot. Végzettségét te- néki felajánlva –, alázattal térdepel. Az égből őrangyalok, mennyei kintve mezőgazdasági mérnök, iparművésszé a munkája mellett, seregek ereszkedtek le közéjük, amott kicsit távolabb már az ég önerőből képezte magát. Ez irányú tevékenységét Remsey Jenő felé tartva, a sejtelmes szürkeségben lesütött szemmel lebegve, ájés Remsey Iván védőszárnyai alatt gratatosan imát mormol három sötétruhás fikákkal kezdte. Édesanyja példájának öregasszony... A Jóistennel való szoros hatására azonban érdeklődése hamakapcsolódásnak élményét adják. A körosan a textil, a szőnyeg felé fordult. zépkori jelenésben tiszta, átható ének1969-ben a Galgamenti Fesztivál egyik hang csendül fel, tölti el a lelket... Hová rendezőjeként megbízást kapott a göérkeztünk a világ zajától ilyen messze? döllői járás területén élő népművészeti A rendkívüli élmény olyannyira valósáanyag begyűjtésére és kiállítás rendezégos, olyan megrázóan felkavaró, hogy sére. E munka során érintette meg és hamarjában szinte fel sem fogjuk, vavonta bűvkörébe a népművészet. Első lójában hol is tartózkodunk. Visszaszőnyegét 1972-ben varrta. tértünk volna a történelmi időkbe? Itt Magam azon kiváltságosok közé tarcsak a szent pillanat, az élet szentsége, tozom, akik Szekeres Erzsébet textilműaz ember spirituális dimenziója létezik, vész szerteágazó munkásságát, a valójámegszűnt a jelenkor árnyékos ridegséban megfejthetetlen alkotói titkot, hoszge, a merev, hideg racionalitás... szú ideje közvetlen közelről figyelhetem Szekeres Erzsébet, mint annyiszor meg. Sok év eltelte tükörében fűzhetem másszor és sokadszor, most is gyönyötovább a művésznő művészetéről a gonrűséges, örökérvényű művekkel lepdolatokat... Születendő és megszületett te meg a közönséget. A művészi érték műveinek szépsége mindig magával raközvetítésén túl feladatának tekinti azt gadnak, szőnyegei, bélyegei, akvarelljei, is, hogy mélyen, sokrétűen őrizze, rapasztelljei, grafikái, bábjai százszorosan gadja meg korának történéseit. Benső megfogják a képzeletemet. Gyönyörű képességeivel rétegről-rétegre, áthatóan kiállításain sorban, a ráhangolódásban örökítse, s fogalmazza meg – akár törtéerőt merítve, a mi világunk és az azon nelmi távlatban, „kárpitképes krónikástúli világot elválasztó fátyol lebben fel. ként” – az idők (mai kor emberére is haA műalkotásaiba beleszőtt, belevarrt „élet vibrálása” átjárja a mű- tó) jelenségeit. Munkái előtt elmélyedve, a kitárult képkapukon át vek előtt állót éppúgy, mint magát az alkotót. Szekeres Erzsébet a lélek más tájaira tekinthetünk, valósággal új világokba léphetünk bármilyen területen tevékenykedik is, bármely alkotói korszakát be, amelyek előbbre visznek bennünket abban, hogy felelősséget is valósítja meg, a látszólag egymáshoz közömbös tényezőket, fo- vállaljunk azokért a világokért, amelyeket formálni és befolyásolni lyamatokat, eszközöket és motivációkat úgy tudja összekapcsol- tudunk. 2007 karácsonyán jelent meg az azonos című három egyni, hogy abból – a mi gyönyörűségünkre, kedvünkre – mindig séges szőnyegének átkonvertálásával „A Kis Jézus születése” című csodálatos eredményt hoz létre. Művészete egyre csiszoltabb, ki- karácsonyi bélyegblokkja. A parányi, ám mégis időt álló képeken finomultabb, ideái hajlékonyabbak. A jelek, a jelképek mélységes az Angyali Üdvözlet rendjében a Napból nyíló fehérvirágos ág, összhangja létrehozza azt az elektromos töltést, amit látnunk és a Tisztaság, a Máriai Fogantatás jele, az Életág, azután már a Jáéreznünk kell, hiszen arra érzékenyek és fogékonyak vagyunk. szolnál a Szent Család, felettük a Betlehemi Csillag, s amott GásÁrpád-házi szenteket ábrázoló kárpitkép-együttese előtt (leg- pár, Menyhért, Boldizsár, a Napkeleti Bölcsek üdvözlik a Kisded újabb alkotói korszakát) szakrális műveit bemutató kiállításán, a királyt... – erősíti meg a gondolatot szóban is Szekeres Erzsébet. középkori jelenésben egy látogató, inkább csak maga elé suttogva Miként, ha munkálkodását, mint jelen bélyegsoron, az ikonoszhaloványan, nehogy megtörje az áhítat hangulatát, eképpen szó- táz mintáján hármas tagozódásban, a „Szentháromság” jegyében lalt meg: „e műveknek mennybéli aurájuk van, szinte sütnek...”. S – a múlt, a jelen, a jövő láncolatában közelítjük meg – ismét bevalóban. A drámai szépséggel tündöklő, gótikus freskókat idéző, bizonyosodik, hogy az igaz értékek, az igaz eszme lángja minden

32

Profile for folkMAGazin

folkMAGazin 2008/2  

A TARTALOMBÓL: Felföldi László: Pesovár Ernő emlékezete (1926–2008); Antal László: Drága Ernő bácsi!; Kárpáti Zsuzsanna képriportja: 40 éves...

folkMAGazin 2008/2  

A TARTALOMBÓL: Felföldi László: Pesovár Ernő emlékezete (1926–2008); Antal László: Drága Ernő bácsi!; Kárpáti Zsuzsanna képriportja: 40 éves...

Advertisement