{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 13

2008 – MÁTYÁS KIRÁLY EMLÉKÉV

Az én Mátyás királyom Ötszázötven esztendővel ezelőtt, 1458. január 24-én, Budán, a Duna jegén, az akkor Prágában raboskodó, 15 éves Hunyadi Mátyást választotta királyává a magyar nép. Történelmünk legfényesebb korszaka köszöntött országunkra. Uralkodói művének fennmaradt tárgyi emlékeit máig csodálja a világ. Történelmi tanulmányok sora elemzi, méltatja uralkodásának minden mozzanatát a korabeli történetíróktól napjainkig. Ám, hogy ő máig mindannyiunk Mátyás királya, azt leginkább a népköltészetnek köszönhetjük. Ezer meg ezer mese, monda, anekdota, tréfa őrizte meg valós vagy vélt cselekedeteit, a szeretett király alakját. Dr. Kríza Ildikó néprajzkutató a közelmúltban jelentette meg A Mátyás-hagyomány évszázadai című munkáját az Akadémiai Kiadónál, amelyben korról-korra feltárja a Mátyás királlyal kapcsolatos néphagyomány forrásait, változásait, virágzásának, olykor elapadásának okait. Vele beszélgettem kutatómunkájáról, s annak eredményeiről.

Mátyás és Beatrix 1490 előtt készült portréja (Márvány és jáspis, Szépművészeti Múzeum) „Magyarországnak fényes csillaga, és rettenetes bajnaka, nyumurultuknak kies hajlaka, nagy ékességnek es te valál oka.” (Jagelló-kori dicsőítőének, részlet)

– Mikor kezdtél foglalkozni a Mátyás-hagyományokkal? Az akkoriban divatos összehasonlító folklorisztikai kutatások rá– Nagyon érdekes, hogy tulajdonképpen a legelső írásaim egyike mutattak arra, hogy egy-egy motívum nemzetközi elterjedtségű. Mátyásról szólt, hogy a hősénekekben miként szerepel Mátyás ki- Így például az okos király, aki kérdéseket tesz föl a környezetében rály, s a korai énekek mennyire tekinthetők folklórnak. A Néprajzi lévő bölcseknek, akik nem tudnak felelni, ám az okos szolga vagy Lexikon számára készült az írás. Később abból készítettem még az egyszerű szántó-vető parasztember tudja a választ, ezért a kinéhány más tanulmányt is. Majd Mátyás rály megjutalmazza őt. Na, ez egy hatalmas király halálának 500. évfordulójára kaptam mesetípus. Egy kicsi része nálunk Mátyás egy felkérést, hogy nézzek utána részletesebkirályhoz kapcsolódik, de ismerjük arab és ben, mi minden kapcsolódik Mátyáshoz, a angol párhuzamát is. Sőt, valójában szinfolklór kiemelkedő alakjához. 1990-ben te minden európai nép folklórjában megmeg is jelent egy nagyobb írásom. Ekkotalálható. Láttam, hogy az összehasonlító riban láttam, nagyon nagy szükség lenne kutatás nem vezet eredményre. Keresni arra, hogy végre Magyarországon is valaki kezdtem, hogy mi az, amitől Mátyás király összefoglalja, mi is a jelentősége a népköljellegzetesen magyar folklórhős. Vizsgálni tészetünkben Mátyás királynak. Ugyanis kezdtem az előzményeket. Első kérdésem akkorra már több kötetnyi írás jelent meg, az volt, hogy volt-e folklór Mátyás idejéMátyás király, mint folklórhős a ruszin, a ben? Hogyan élt a folklór évszázadok soszlovák vagy a szlovén hagyományban. A rán? Tulajdonképpen ötszáz éven keresztül. mi királyunkról ebben a vonatkozásban Végül, mi az, amit mi, akik szakemberek nem jelent meg eddig jelentősebb összevagyunk, a szájhagyomány alapján meg tufoglalás. A rendelkezésre álló anyag alapján dunk ragadni a XX. század végén, a XXI. az is világos volt, hogy igen-igen nagy folkszázad elején? Ugye, miután a folklór szájlórkincs kapcsolódik Mátyás nevéhez, ami hagyomány, íratlan hagyomány, így több jellegzetessége a magyar népköltészetnek, száz évre nem lehetett visszamenni. Az élőde ezzel együtt az egész Kárpát-medencei beszéd az emberek elmúltával eltűnik, de népköltészetet is képviseli. Teljes egészéúgy gondoltam, hogy valami nyomának ben összefonódva a környezetünkben élő kellett maradnia. nemzetiségek folklórjával. Rendkívül fonAz első történetíró, Bonfini, aki Mátyás Mátyás király egy XVII. századi rézmetszeten tos kérdés volt számomra, hogy ez az anyag király feleségének kérésére került Magyar(Magyar Nemzeti Múzeum) mennyiben folklór, s mennyiben írott műországra, már folklór-jellegű anekdotákat veknek népszerűsített változata. közölt Mátyásról. Ezek a születésével voltak kapcsolatosak, mert – Milyen rétegeit sikerült feltárnod ennek a folklórnak? ugye, hogy honnan is származik, ez számtalanszor felvetett kérdés – A XIX. század végén egy hatalmas Mátyás-anyag került a kuta- volt. Bonfini leírta, hogy a szóbeszéd szerint Hunyadi Mátyás kitók kezébe. Körülbelül nyolcvan, kilencven mese, monda, anek- rályi vérből, Zsigmond királytól származik, de szerinte az igazság dota, találós kérdés, tréfa, így együtt nézve folklórkincs, de hogy az, amit ő leírt, pontosan levezetve, hogy melyik római uralkodómi is volt ezeknek az előzménye, a szakemberek akkor kezdték nak az ivadéka. Ebből már lehetett tudni, hogy van szóbeszéd, van folklór a Mátyás-korabeli magyarság körében. vizsgálni.

13

Profile for folkMAGazin

folkMAGazin 2008/1  

A TARTALOMBÓL: Halmos Béla: A legnagyobb élmény: három hónap Ájban; Kiss Eszter Veronika: Tanszékfoglaló és felelősség; Serfőző Melinda: Éle...

folkMAGazin 2008/1  

A TARTALOMBÓL: Halmos Béla: A legnagyobb élmény: három hónap Ájban; Kiss Eszter Veronika: Tanszékfoglaló és felelősség; Serfőző Melinda: Éle...

Advertisement