__MAIN_TEXT__

Page 38

KELETI NÉPZENEI KUTATÁSOK  II. Népdalok a kazak steppe két végéről - Délnyugat-kazak népzene

M

íg a különböző török népek nyelvét alapos összehasonlító höz hasonlóan az oguz csoportba tartozó gagauzok, vagy a kipcsak kutatásoknak vetették alá, zenéjük összehasonlító elemzé- nyelvek északnyugati csoportjának nyelvét beszélő karaimok, kasére még csak az első lépések történtek meg. A sok-sok felbukkanó racsáj-balkárok, krími tatárok, kumükök stb. Ezen felül Európa probléma közül különösen érdekes annak a kinyomozása, hogy ta- számos országában találhatók török kisebbségek, pl. a dobrudzsai lálhatók-e régi török zenei stílusok nyomai a mai török népzenék- törökök és tatárok vagy a bulgáriai törökök. Egy későbbi fázisban ben. A magyarokat közelebbről érdeklő fontos kérdések egyike pe- az ő népzenéjüket is be szeretném vonni az összehasonlító kutadig az, hogy a török népzenei stílusoknak mi a viszonya a magyar tásba.) Ezen az óriási területen élő török népek zenéjének a felderítésében már eddig is komoly sikereket értek el magyar kutatók. népzene egyes rétegeihez. Felmerülhet persze, hogy miért kell személyesen gyűjteni, miért A felső, északi részen Vikár László és Bereczki Gábor jelentős csunem elegendő a népzenei könyvek tanulmányozása. Mindjárt az vas, tatár és baskír anyagot gyűjtött, és a cseremisz-csuvas határon első ok az, hogy csak igen kevés török nép zenéjéről léteznek átfo- a magyar pentaton kvintváltó stílushoz igen hasonló zenei stílust gó monográfiák, az pedig igencsak esetleges, hogy a meglévő nép- fedezett fel. Délebbre az anatóliai népzene összehasonlító igényű feltárását Bartók Béla 1936-os törökorszádalkiadványokba milyen dallamok kerülgi gyűjtése indította el, ehhez csatlakoztak nek be. Ezekből a publikációkból legtöbbazután 1987-től anatóliai, majd más török ször nem kapunk választ arra, hogy a dalok népek között folytatott gyűjtéseim. mennyire ismertek, milyen vidékeken, miEzúttal Vikár László és Bereczki Gábor lyen variánsokban énekelik őket, hogy váVolga-Káma vidéki, valamint Bartók Bérosi tanult embertől vagy egy kicsike falu la és a magam törökországi gyűjtéseit nem szélén éldegélő öreg nénikétől gyűjtöttékrészletezem, mert ezekről számos könyv e őket, s még sok más kérdésre sem. És főszól. Ehelyett a kazakok között végzett öszleg: nincs mód, hogy alaposabban utánaszehasonlító kutatásomról számolok be. járjunk azoknak a dallamtípusoknak és zeA kazakokkal egyrészt Közép-Ázsia felé nei rétegeknek, melyek felkeltették az érmozdult el a kutatás, másrészt a viszonydeklődésünket. lag felderített Volga-Káma vidék és AnatóAz sem ritka, hogy a helyi gyűjtők a bolia közötti területeken élő kazakok népzenyolultabb, szerintük fejlettebb dallamonéjének vizsgálatával egy nagyléptékű arekat részesítenék előnyben. Törökországban, ális összehasonlító munka* is erősebb alapoAzerbajdzsánban, Kazakisztánban, KirgiGyűjtők a kazak steppén: kat nyer. A kazakok magyar szempontból zisztánban vagy éppen a Kaukázusban koSipos János, Amandik és Somfai Dávid külön is figyelemre méltóak a kunok mimoly problémát jelentett, hogy helybéli kísérőim néha szinte el akartak tiltani az egyszerűbb dalok gyűjté- att, akik a kazakhoz hasonló kipcsakos török nyelvet beszéltek. A sétől. Ezeket szégyellték, inkább a nagyobb formákat, azoknak is kunok egy része a mongolok elől menekülve 1239-ben Magyarlehetőleg a hivatásos előadóművészek által énekelt változatait sze- országra telepedett be, míg az ottmaradtak közük sokan, török és rették volna meghallgattatni velünk. Emlékszem, mennyire nyug- mongol etnikumokkal keveredve részt vettek a kazak nép etnogetalankodott délnyugat-kazakisztáni gyűjtőutunk során is kazak kí- nezisében. A kutatások alapján valószínű, hogy a Magyarországsérőnk, hogy ilyen egyszerű dalokat veszünk fel, méghozzá kép- ra betelepültek a XVII. század elején még tartották szokásaikat és zetlen parasztemberek vagy ne adj Isten nomádok előadásában. nyelvüket, bár ekkorra már elmagyarosodásuk folyamata is erőMit fognak szólni ezekhez a „primitív” dalocskákhoz a távoli or- sen előrehaladt. Az Angol Királyi Akadémia Stein-Arnold ösztöndíjával különszágokban! A személyes gyűjtést indokolja az is, hogy a népzenei könyvek böző kazak közösségekben több kutatóutat is sikerült megvalósíegy-egy dallamtípusból többnyire csak egyetlen dallamot közöl- tani. A kutatás első lépéseként 1995 nyarán az akkori kazak fővánek, márpedig a variánsok ismerete nélkül lehetetlen a komoly ze- rosba, Alma Ata-ba – újra használt kazak nevén Almatiba – utaznei elemzés. A gyűjtés más segítséget is ad a dallamok rendszerezé- tam, hogy részt vegyek a kazakok Petőfije, Abaj Kunanbajev tiszséhez. Nemegyszer fordul ugyanis elő, hogy egy helyszínen többen teletére rendezett emlékülésen. Itt megboldogult barátom, az akénekelnek egymás után. Ilyenkor az elhangzott dalok olyan dalla- kori kazak nagykövet, Torma József turkológus segítségével egy mokat hívhatnak elő az énekesek emlékezetéből, melyek első hal- kisebb gyűjtésre keríthettem sort, és néhány alapvető kazak zenei lásra ugyan egészen különbözőek, mégis sok szálon kapcsolódnak könyvet is beszereztem. 1997-ben már egy jelentős gyűjtést végezaz előzőekhez. Ez pedig nagymértékben hozzásegíthet ahhoz, hogy tünk Somfai Kara Dáviddal Kazakisztán délnyugati részén, Mana dallamoknak olyan kapcsolatait is feltárhassuk, melyek az illető gislakban. Itt a Türkmenisztánba költözött, majd az utóbbi évtizeéneklő közösség sajátos kultúrájában összetartoznak. Így a rende- dekben onnan visszatelepülő délnyugat-kazakisztáni kazakok népzés az íróasztal melletti teóriagyártás helyett a zenei anyag tényle- zenéjéről kaptunk képet. Ugyanebben az évben feleségem, Cságes összefüggéseit kimutató cselekvéssé nemesedhet. ki Éva a mongol főváros, Ulan Bator közelében fekvő Nalajh falMint korábban említettük, a kazak gyűjtések egy nagyszabá- vában gyűjtött az ott élő kazakok között, és felhasználtam Somsú terv részeként valósultak meg. Tudjuk, hogy a hatalmas török nyelvi tömb nyugati részén élnek a csuvasok, tatárok, baskírok, * Az areális nyelvészethez hasonlóan, amely a nyelveket és nyelvjárásokat oly módon osztályozza, hogy egybeveti az egyes nyelvközösségek területi elhekazakok, türkmének, azerik és az anatóliai törökök, ha északról lyezkedését és történelmét, s megmutatja, hogyan jelentkeznek közös kiejtési, dél felé soroljuk a jelentősebb népeket. (Ebben a sávban, sőt még nyelvtani és szókincsbeli sajátosságok a kérdéses területen, függetlenül attól, nyugatabbra is élnek további török népek, pl. az anatóliai törökök- hogy rokon vagy nem rokon nyelvekről van szó.

38

Profile for folkMAGazin

folkMAGazin 2007/3  

A TARTALOMBÓL: Quo vadis...? – Kerekasztal-beszélgetés az élő népművészetről; Benkő András képriportja: Pünkösd Hollókőn, 2007-ben; K. Tóth...

folkMAGazin 2007/3  

A TARTALOMBÓL: Quo vadis...? – Kerekasztal-beszélgetés az élő népművészetről; Benkő András képriportja: Pünkösd Hollókőn, 2007-ben; K. Tóth...

Advertisement