__MAIN_TEXT__

Page 31

kell építsen a képzés. Az elmúlt évtizedek megmutatták, hogy a fiatal generációk éppen a hangszeres népzene révén kerültek kapcsolatba az emberöltőkön át való csiszolódás révén értékes, zenei stílusrétegekben gazdag szórakoztató zenével, amelyet egyben a sajátjuknak is éreznek. Hasonlóan Földünk biológiai sokszínűségéhez, globalizálódó világunkban a kulturális sokszínűség megtartása, helyi kultúrák megőrzése önmagában érték. Ugyanakkor a magyarországi revival mozgalmon belül a hivatalos képzés töredezettsége, illetve nem elégséges kapacitása miatt megfigyelhető az elméleti ismeretek hiánya, ami általában dilettáns, rosszabb esetben áltudományos nézetek elterjedését segíti. A népzenészeknek az oktatási rendszerben is biztosítani kell a széles körű zenei műveltség megszerzését. Az alsó- és középfokú intézményekben megfelelő gyakorlati és elméleti tudás birtokában lévő, képzett tanároknak kell a népzenét oktatni. A képzésnek az egyik kiemelt célja, hogy akik végeznek, tudják, hogy mi az autentikus népzene, és ne képzeljék LISZT FERENC ZENEMŰVÉSZETI EGYETEM FELVÉTELI KÖVETELMÉNYEK NÉPZENE (népi ének, népi hangszerek) SZAKIRÁNY Jelentkezési határidő: 2007. február 15. Hangszeres, énekes tudás A./ Két tájegység (két különböző fő dialektusterületről) népzenei anyagának stílushű megszólaltatása. Az összeállítás különböző stílusú és műfajú tételeket tartalmazzon max. 10 percben. A felvételiző készítsen műsorlapot, amelyet meghallgatása előtt átad a vizsgabizottságnak. Az előadás(ok)hoz szükséges közreműködőkről a felvételizőnek kell gondoskodnia! B./ Népzenei repertoárismeret a Magyar népzene I-III (szerk. Rajeczky Benjámin, Hungaroton) és a Magyar Népzenei Antológia hangzó kiadványok anyagából (a kiadványok leírása elérhető a www.zti.hu honlap nyitóoldalán az „ONLINE adatbázisok” hivatkozásra kattintva) Elméleti ismeretek Szolfézs: - közép nehézségű mű lapról éneklése - hangközök, hangsorok, alaphangzatok ismerete, hallás utáni felismerése, éneklése - diktálás: zongorán (két szólamú klasszikus vagy egyszólamú XX. századi zenei idézet) - hangfelvételről (hangszeres egyszólamú népzenei részlet) Zeneelmélet: - a klasszikus összhangzattan alapjainak ismerete, egyszerűbb összhangzattani menetek játszása zongorán diktálás után és hallás utáni felismerése Népzeneelmélet: - a magyar népzene alapjainak ismerete Írásbeli teszt a magyar népzene stílusai, műfajai, történeti vonatkozásai, tánc és zene kapcsolata témakörben az alábbi irodalmak alapján: • Kodály Zoltán: A magyar népzene (Vargyas Lajos példatárával) Budapest, 2003 (15. kiadás) • Bartók Béla: A magyar népdal, Budapest, 1924 (Bartók Béla írásai 5., Budapest, 1990) • Magyar Nagylexikon „magyar népzene” szócikke • Sebő Ferenc: Népzenei olvasókönyv, Budapest, 1997 (2. kiadás) • Sárosi Bálint: Hangszerek a magyar néphagyományban, Budapest, 2003 • Paksa Katalin: Magyar népzenetörténet, Budapest, 1999 • Magyar néptánchagyományok (szerk.: Lelkes Lajos), Budapest, 1995 (2. reprint kiadás) Kötelező zongora Két darab megszólaltatása (az egyik J. S. Bachtól, a másik klasszikus vagy romantikus szerzőtől)

magukat parasztkultúrabeli jelenségnek, hanem e kultúra szakembereinek, szakterületükön biztosan tájékozódó, tudatos zenészeknek, tanároknak. A népzenészképzés – már akkreditált – hároméves alapképzése (batchelor) négy szakirányból, az énekesből, népi vonósból, népi pengetős-húrosból és népi fúvósból áll össze. A gyakorlati képzésben az egyes területek, tájegységek népzenei anyagának tanításakor azok legjobb ismerőit (ha lehet még, autentikus zenészeket), előadóit hívjuk meg kurzust tartani. Minden egyes szakiránynak megvan a maga felelőse, aki a tanterv szerinti oktatásért felel. Maguk a tantárgyak négy csoportba sorolhatók, úgymint: Alapozó ismeretek – filozófia, esztétika, etika, művelődési ismeretek, általános zenetörténet, magyar zenetörténet, műismeretek (hangverseny-, operalátogatás) és akusztika; ezek a Zeneakadémián minden hallgatóra egységesen vonatkoznak Általános szakmai ismeretek – klasszikus zeneelmélet, szolfézs, népzeneelmélet, lejegyzési gyakorlat, néptánc gyakorlat, zongora kötelező, zenekari gyakorlat Differenciált szakmai ismeretek – hangszeres, énekes főtárgy (az utóbbihoz társul még hangképzés, hangegészségtan és beszédgyakorlat), repertoárismeret, magyar népzene, rokon- és szomszédnépek zenéje, folklórelmélet, népzenei előadói gyakorlat Fakultatív tárgyak – többek között népzene és műzene kapcsolata, népzenei mozgalmak, népzene gyűjtése és archiválása A szak főtárgy-tervét úgy állítottuk össze, hogy a képzés a lehető legrugalmasabban tudjon megfelelni a hallgatói igényeknek, a jelentkezők hangszerismeretének, tudásának. Ezért a hangszeres szakirányokon belül több olyan hangszer oktatását is el tudjuk látni (óraadó tanárokkal), amelyekre nem biztos, hogy minden évben lesz megfelelő szintű tudással rendelkező jelentkező és felvehető hallgató, de így nagy valószínűséggel biztosítható, hogy mind a három hangszeres szakirányra tudunk majd diákokat felvenni (egyik évben például cimbalmost, a másik évben tekerőjátékost stb.). Mint a felsorolásból is látható, az elméleti tárgyak jelentős szerepet kapnak a képzésben, melynek két oka is van. Egyrészt a már említett elméleti ismeretek hiánya a magyarországi revival mozgalmon belül, másrészt az, hogy a hároméves alapképzést kétéves tanári mesterképzés követi, amelyben a magyar és nemzetközi etnomuzikológiai kutatások egy-egy részterületének tárgyalásához, megértéséhez elengedhetetlen az alapos elméleti tudás. Távlatosan az etnomuzikológus MSc mesterképzés lehetősége is felvetődhet. Határozott szándékunk, hogy az alapképzésre épülő kétéves tanári mesterképzésen a hallgatók első kézből, maguktól a tudományág képviselőitől ismerjék meg a magyar népzenetudomány elmúlt időszakának legfontosabb eredményeit. A szakon a gyakorlati hangszeres-énekes oktatásban a népzenei közéletből jól ismert és elismert személyek vesznek részt – akiknek többsége zenei vonatkozású diplomával is rendelkezik – mint Árendás Péter, Balogh Kálmán, Balogh Sándor, Borbély Mihály, Eredics Gábor, Halmos Béla, Jánosi András, Juhász Zoltán, Kobzos Kiss Tamás, Sebő Ferenc, Vakler Anna. Az alapképzésben az elméleti tárgyak oktatását Pávai István, Tari Lujza, Sándor Ildikó, Sipos János, Felföldi László, Ferenczi Ilona és Richter Pál látják el. A képzést támogatja a Magyar Tudományos Akadémia Zenetudományi Intézete és a Hagyományok Háza, biztosítva az oktatás elméleti tudásanyagának háttérbázisát, s egyben a hallgatók bemutatkozási, gyakorlási lehetőségét. Célunk, hogy mi legyünk azok, akik a népzenét komplex módon, a legjobban tanítják térségünkben, akikhez érdemes eljönni a tudományunkért. Mindnyájunknak éreznünk kell azt a felelősséget, melyet országunk egyetlen igazi zenei egyetemének híre és múltja ró ránk.

31

Profile for folkMAGazin

folkMAGazin 2006/6  

A TARTALOMBÓL: Széki Soós János: Ünnepi kalácsszegés; Darmos István: A kolomptól a petárdáig; Kozák József: Karácsonyi jelképek; Abkarovits...

folkMAGazin 2006/6  

A TARTALOMBÓL: Széki Soós János: Ünnepi kalácsszegés; Darmos István: A kolomptól a petárdáig; Kozák József: Karácsonyi jelképek; Abkarovits...

Advertisement