a product message image
{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade

Page 48

megjelent a lakodalomban. Mindannyian ismerjük az A válltáncban egymás möókori Kréta szigetéhez kögé állva, az előtte álló vállát tődő legendát egy MinotaA labirintus – mint ősi jelkép – és a magyar tánchagyomány fogva, egyszerű futó lépésekurus elnevezésű, bika fejű szörnyről, fogságáról a labirintusban, és Ari- vonalak mentén mélyített kis árok határozta kel írtak le labirintusformát a táncolók. A laadné királylány fonaláról. Már ebben az ősi meg. Ezek végigjárása sokszor már közössé- kodalomban a férfiak is beálltak a leányok legendában, mint kultikus, szakrális hely, je- gi eseményekhez, nagy ünnepségekhez köthető közé, de eredeti funkciójában, a tavaszi böjti lenik meg a folyosókból, elágazásokból álló cselekménnyé vált. A főúri kertek sövénylabi- karikázó és a hozzá kapcsolódó válltánc csak építmény, amelynek közepe rejti a lényegét. rintusai egyre inkább eltávolodtak a szakrá- a lányok tánca, hasonlóan az említett görög Ősi rituálék helyszíne, hiszen hogyan is ne- lis világtól a profán jelenségek felé. Ezek sok- és finn példákhoz. E tavaszköszöntő táncban vezhetnénk másképp az először emberáldo- szor a főúri időtöltés terei, vagy látványosság- tisztán jelenik meg a labirintus ősidőkbe viszzattal – amely a Minotaurusnak étekként az számba menő létesítmények voltak, s ez elő- szanyúló jelentése az újjászületésről, a terméépületbe küldött ifjakból állt – és állatáldo- vetíti a modernkor labirintusait – például a kenységről és a női szerepekről. Szintén a mazattal (magának a „szörnynek” a megölésé- tükörlabirintusokat –, amelyek az idegenfor- gyar böjti hagyományokhoz kapcsolódnak vel) járó cselekmények sorát. Tudvalevő hon- galom eszközeivé váltak, miközben ősi jelen- olyan gyermekjátékok, amelyek egy részében a csigavonal jeleníti meg a labirintust, más foglaló őseinkről is, hogy a bikához hasonló- tésük feledésbe merült. A felsoroltak bizonyítják a labirintus szak- típusaiban pedig a válltánchoz hasonló labian nagy testű állatot – rendszerint lovat – áldoztak isteneiknek szertartásaikon, ha nem rális voltát. Miért lenne ez másként, ha nem rintustánc jelenik meg úgy, hogy a földre tett is labirintusban, de éppoly kultikus helyeken épületekkel, kövekkel, véséssel, földmunkával köveket vagy leguggolt társaikat kerülgetik sé– forrásoknál, patakoknál, fáknál. A krétai vagy növényekkel jelenítjük azt meg? A gö- tával vagy futással a láncszerűen összekapaszrégészeti feltárások ugyan nem igazolták azt, rög leányok geranos elnevezésű táncukat a 9 kodó lánygyerekek. Mindeddig kevés figyelmet fordítottunk a hogy a legendás épület valóban létezett, de évente megrendezett termékenységi rituáléka labirintus, mint jelkép, megjelent az óko- ra épülő ünnepségeken táncolták. A táncban labirintus közepére, amely a katolicizmusban ri Hellaszban, s a római birodalomban is. kígyózó vonalban, majd csigavonalban ha- jelképezheti az alvilágot is, de sokkal inkább Nyelvi kutatások rámutattak arra, hogy Eu- ladtak összefogott kezekkel, vagy – Ariadné a zarándoklatszerűen végigjárt kanyargós rópa nagy részén a görög szigetvilágból terjedt fonalára emlékeztetve – kötélbe kapaszkod- utat követően, a cél, a középen elérhető megel ez a jelképpé vált forma, az is elképzelhe- va táncoltak. Svédország egyik kőlabirintu- tisztulás, a teljesség. Hasonlóan pozitív a szető, hogy ebben a római hódításoknak is sze- sához rituális párosító játék kapcsolódott. A repe azokban az esetekben, amikor az anyarepük volt. De vajon innen jutott el Ázsiába, labirintus közepén álló leányt az a fiú vihet- méhet jelképezi, hiszen ez az élet kialakuláIndiába, majd Amerikába is? Erre a kérdésre te táncba, aki végig tudott futni a labirintu- sának a kezdő pontja. Egyes német labirintuazt hiszem, ma senki nem tudhatja a választ. son, a kövek érintése nélkül. Finnországban sok közepén a napot megszemélyesítő korong Ami bizonyos, hogy Indiában a születés kö- már elnevezése is a termékenységi rituálékat található. Ez a szimbolikus nap a tavaszi rirüli rituális cselekményekben volt szerepe, a sugallja, hiszen a „szűz várnak” nevezett kő- tuálék során felszabadul, új életre kél. A főnavahóknál az anyaméhet, a hopi indiánok- labirintusok leányavatási rituálék helyszíne- úri sövénylabirintusok esetében is – amelyek nál a földanya méhét jelképezte ez a forma. ként szolgáltak. A középkorban Európa-szer- funkciójában eddig főleg profán elemeket taEbben a gondolatiságban a labirintusból va- te kapcsolódtak tavaszköszöntő rituálék e te- láltunk – előfordul az, hogy közepén az élet ló kijutás maga a születés, kanyargós vonala reken, a tavaszi egyházi ünnepekhez. A ter- fáját vagy a paradicsomkerti tudás fáját jelpedig az út a létezéshez. Érdekesen összecseng mékenység és a születés, az élet és halál nem képező magányos fa áll. Ezek párhuzamát a ez azzal, hogy a labirintus az említett ókori csak az eddig említett jelentésekben található magyar hagyományban szintén a böjti időkultúrákban az alvilágot, kijárata pedig az meg, hanem a tavasz köszöntésében is. A ha- szak karikázó táncában és a hozzá kapcsolólált jelképező téli időszak felett diadalmasko- dó válltáncban találhatjuk meg. Pesovár Erélet kapuját jelképezi. Észak-Európában többnyire ókori te- dik az újjászületést, termékenységet, életet je- nő kutatásai igazolják, hogy több területen metkezési helyek közelében találhatjuk azo- lentő tavasz. Ezek a táncos, játékos elemek te- előfordult magányos fa körülötti böjti táncokat a rituális tereket, ahol a labirintus kör- hát ugyanazt a jelentést hordozzák maguk- lás. A honfoglalás előtti hitvilágban gyökerevonalát kövekből rakták ki. Ilyen például az ban, mint az ősi vésett vagy kővel kirakott la- ző rituális táncokként értelmezhetjük ezeket, hiszen őseink áldozati helyei lehettek a maegyik svédországi, bejáratával nyugat felé né- birintusok. A magyar tánckutatás a labirintus táncok gányos fás terek. Ha hozzátesszük azt, hogy a ző – azaz a halált jelképező napnyugtára tájolt – kőlabirintus. Szintén ebben az ország- jelentős részét a lakodalmi szokáshagyomány- Hegyközben a diófa alatti – nem feltétlenül ban találhatunk olyan tengerparti formákat ban találta meg. Ide kapcsolódó termékenysé- körülötti – körtánchoz a válltánc is kapcsolóis, amelyek kiterített halászhálókra emlékez- gi rituálé a menyasszonyfektető gyertyástánc, dott, akkor kirajzolódik a párhuzam a főúri tetnek, s a halászok jó fogásért imádkoztak amelynek egyes formáit láncszerűen összeka- labirintus életfa jelképével. A labirintus a föld számos pontján mege tereken. Szászországban új-kőkori temetke- paszkodva járták, közvetlenül az ifjú pár küzési dombok mellett találhatunk labirintus- lönvonulása előtt. A lakodalmi szokástáncok jelenő ősi jelkép. Az európai kultúrtörténet formát. A középkori katedrálisokban – mint között számos más csoportos táncot, táncos része, s mai világunkban is – idegenforgalszakrális terekben – a labirintus megjelenhe- vonulást, vendégküldő táncot találunk. Szó- mi látványosságként, különlegességként – jetett a mennyezeten, a falon, de a templom rakoztató táncként jelenik meg Gömörben és len van. A magyarság labirintustáncai – köpadlózatán is. Ez utóbbi vonalain végigjár- Zemplénben a tréfás verbuválás, amelyben a zöttük a böjti karikázóhoz kapcsolódó vállva mintegy zarándoklatot végeztek a hívek, s verbuváló versek után kialakult legénycsoport tánc – ennek az ősi formának a szakrális jelényegét az út végigjárása közbeni vallásos el- a táncvezetőt követve és utánozva vonul kí- lentéstartamát voltak hivatottak megőrizni, s mélyülés jelentette. Hasonló funkcióval jöttek gyózva, tekeregve a lakodalmi tánctéren. A a termékenységvarázsló rituálékban megjelelétre a templomok közelében az ún. gyeplabi- zemplén-abaúji Hegyköz tánchagyományá- níteni. Darmos István rintusok, ahol a formát maga a fű, illetve a ban a karikázó, s ezzel együtt a válltánc is

Karikázó a lakodalomban

48

Profile for folkMAGazin

folkMAGazin 2006/2  

A TARTALOMBÓL: Ónodi Béla: Căluş – sár; Könyvismertető – A Bertóké és társai; Kozák József: Az alföldi duda emlékei; Bakó Katalin: Etelközi...

folkMAGazin 2006/2  

A TARTALOMBÓL: Ónodi Béla: Căluş – sár; Könyvismertető – A Bertóké és társai; Kozák József: Az alföldi duda emlékei; Bakó Katalin: Etelközi...

Advertisement