__MAIN_TEXT__

Page 40

Több gyűjtőúton is járhattam vele. Itthon többnyire hivatalos kiküldetésben, ezen kívül nem ritkán Romániába látogató turistaként Szerencsésnek érezhetem magam abban a tekintetben, hogy az akkor már világhírű tudós, is. A határátkelések előtti 1–1 órányi időszakMartin György – ismerősei számára Tinka1 – közelségében lehettem életem valamivel több, ban volt a legszótlanabb. Utána viszont gyakmint tíz évén keresztül. Ez annak révén alakult így, hogy egy munkahelyen dolgoztunk attól ran beszélt felszabadultan kérés-kérdés nélkül kezdve, hogy technikusként sikerült a(z akkor még) Népzenekutató Csoporthoz kerülnöm. is korábbi, táncosokkal, zenészekkel, embeBár nem ugyanazon, de szerencsémre a fizikailag szomszédos, alkalmanként „bedolgozó” rekkel és gyűjtéssel kapcsolatos élményeiről. Egyszer ilyenkor kaptam egy rövid dicséosztályra. Szuggesztív egyéniségének varázsát igen nehéz volna – talán még nálam költőibb retet is. A filmfelvevő ugyanis papíron az én lélek számára is – elfogultság nélkül érzékeltetni. Ezért szívesebben támaszkodom inkább „tartozékom” volt, és a román(iai) vámos éradatokra, tényekre és közvetlen, javarészt személyes emlékekre. deklődésére, hogy mire akarom ezt használni, Martin György tudományos munkáinak – seket is mindig szem előtt tartotta. Számára azt találtam ki hirtelen, hogy: még nem tukönyvek és tanulmányok – száma megköze- tehát egyaránt fontos volt a hazai, a szomszéd dom, majd ha valami szépet látok. Az átkelíti a százötvenet. Ezen kívül további mintegy népi (főleg a Kárpát-medencei) és a még tá- lést követő fölsóhajtás után mondta magától: száz, többnyire rövidebb, népszerűsítő-isme- gabb értelemben vett nemzetközi zenei-zene- Nem tudtam, mit fogsz kitalálni, de jól kitaretterjesztő beszámoló és könyvismertető cik- történeti és táncszakirodalom ismerete. Azok láltad, és így még nem is hazudtál. E gyűjtőutak többsége 1–3 napos volt, ke is megjelent különböző orgánumokban. az – úgymond „apró” – adatok is fontosak Az aktív alkotó élettartamhoz képest szo- voltak számára, amelyek a hagyományt még kivéve néhány Dunamenti Folklórfesztivált. katlanul nagy teljesítményt létrehozó szelle- őrző közösségek, a hagyományt belülről is- Ezeken a „pörgős” rendezvényeken sem feledmi erőfeszítés mértéke akkor méltányolható merő egy-egy képviselőjétől (adatközlőjétől) kezett meg soha az arra érdemes csoportokkal talán még jobban, ha azt is tudjuk, hogy mi- gyűjthető, a táncra, a táncéletre, vagy más, a időpontot és helyszínt egyeztetni a – lehetőlyen nehezen, mondhatni görcsösen fogal- szájhagyományozás törvényszerűségei szerin- leg – hangos filmfelvétel készítése érdekében. Annak ellenére, hogy mindig mazott kész formára valamit. zsűritag is volt, meglehetősen Elsősorban a lehető legpontoszorosan időzített programmal. sabb, a félreérthetetlen – azaz A mozgalomban talán legisadekvát – megfogalmazásra vamertebbek az 1968–69-ben – ló törekvés folyományaként. A az akkor még évente ismétlődő könyvekhez, cikkekhez terméfesztiválok – alkalmával készült szetesen soha nem az értük járó filmfelvételek: a kunszentmik– egyébként sem magas – honolósi, a nagyecsedi, a keménytelráriumért fogott hozzá. ki, a jobbágytelki, és a nyárádIgényességével kapcsolatban magyarósi. talán nem közismert és ennél 1977 áprilisában került sor fogva nem érdektelen megjea számomra legemlékezetesebb gyezni, hogy a körtánckönyv2 közös, turistaként lebonyolított kéziratának leadásától annak gyűjtőutunkra, amikor kertészmegjelenéséig 10 (tíz) év telt mérnök unokaöccsével, annak el. Minthogy a nagyságos Kifeleségével és kocsijával az egyadó vezetőségének döntése szekori Kis-Küküllő megyei Marint az Előszóban – sem a végén gyarpéterfalván és Magyarki– nem szerepelhetett a megírás Hévízgyörki asszonyokkal rályfalván jártunk célzottan. évszáma, a korrektúrafordulókfotó: Manno Andrea, 1977. Itt több napon keresztül újban idő múltával egyre gyarapodtak a piros bejegyzések3, amelyek az idő- ti, azaz írásbeliséget nélkülöző – vagyis a né- ra megtapasztalhattam az emberismeretnek, a rábeszélő készségnek, a célratörő tudatosközben megjelent szakirodalom, valamint az pinek nevezett – kultúrára vonatkoztak. ide-oda vonatkozó archívumi gyűjteménybőA hosszú távú megőrzés fontosságának tu- ságnak és az egzaltált megszállottságnak azt vülés adatait pótolták. Mindezt „csak” abból data eredményezte végül annak idején a Nép- az ötvözetét, amit csak nála tapasztaltam. Ilyenkor azután másról, mint ami a gyűja megfontolásból – mint mondta –, hogy aki- művészeti Intézetben, hogy a filmgyűjtemény nek a kezébe kerül, ne nézzen hülyének, hogy leltárba kerüljön, miáltal az egyes tételek a tés feltétlen sikerét szolgálná, nem hiszem, nem tudok róla. Gazdasági Osztály számára is objektummá hogy lehetett volna vele beszélni. A légkört Még a bölcsész foglalatosságokban némi- váltak, tehát nem veszhettek el. Ettől kezdve pedig egyébként is még tovább „hegyezte” az leg jártasak számára is nehezen felfogható az a már csak másolatokat lehetett vetíteni. Félfi- akkor és ott tapasztalható közállapot, illetve a lenyűgöző – egyúttal kiemelkedő szellemi ka- zetéses állása mellett így sikerült elérnie, hogy közhangulat, de az ebből fakadó részletprobpacitását bizonyító – képessége, ahogy egye- ezt követően az eredeti alappéldányok meg- lémákat a legtöbbször sikerült szerencsésen síteni tudta magában az analitikus és a szin- maradtak, azokat senki nem tehette tönkre a áthidalni. Ha az anyag- és adattiszteletet, valamint a tetikus szemléletmódot. Egyfelől tisztelte, és gyors, elsősorban színpadi fölhasználás érdenagyon fontosnak tartotta az apró adatokat, s kében. Elszántságát mutatja – még utólag is számára szimpatikus irányba mutató öncélú ugyanezért tartotta fontosnak a nyilvántartá- –, hogy a filmek és a kapcsolódó gyűjteményi érdeklődést fölfedezni vélte valakiben, akkor si munkát is4. Nyilvánvalóan azért, mert tisz- egységek (zene, kézirat, fotó, táncírás) nélkül hamar – szinte föltétlenül – a bizalmával és tában volt azzal, hogy aki ezzel foglalkozik, a teljes fizetéssel korábban is átkerülhetett vol- „terelgető” javaslataival árasztotta el. Nekem jövőt szolgálja. Másfelől az óriási mennyiségű na a Kodály vezette Népzenekutató Csoport- is, s hallottam, másnak is többször mondta történeti adat mellett a legfrissebben megje- hoz5, így azonban erre csak 1965-ben kerül- biztatásként: Az ne érdekeljen, hogy mást érlent elméleti vagy tematikus monográfiák is- hetett sor, még akkor is Kodály Zoltán legma- dekel-e, ha téged érdekel, foglalkozz vele és írd meg! Mint utóbb kiderült, illetve az idő meretének birtokában az európai összefüggé- gasabb szintű közbenjárása eredményeként.

Emlékmorzsák Martin Györgyről

40

Profile for folkMAGazin

folkMAGazin 2003/3  

A TARTALOMBÓL: Csáfordi Magdolna: Kodoba Márton (1941–2003); Soós János: Mezőségi csillaghullás; Hauptmann Tamás: Brodway, végállomás; Haupt...

folkMAGazin 2003/3  

A TARTALOMBÓL: Csáfordi Magdolna: Kodoba Márton (1941–2003); Soós János: Mezőségi csillaghullás; Hauptmann Tamás: Brodway, végállomás; Haupt...

Advertisement